Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  zimaks şurup ne için kullanılır

  1 ziyaretçi

  zimaks şurup ne için kullanılır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Zimaks

  ZIMAKS 100 mg/5ml 50 ml s�spansiyon Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

  ZIMAKS 100 mg/5ml 50 ml s�spansiyon Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

  2.ZIMAKS nedir ve ne i�in kullan�l�r?

  Z�MAKS, sefiksim adl� bir ila� etkin maddesini i�ermektedir. Bu ila� sefalosporinler olarak bilinen bir antibiyotik grubuna dahildir.

  Z�MAKS, hassas bakterilere ba�l� geli�en baz� enfeksiyonlar�n tedavisinde kullan�l�r. Z�MAKS��n kullan�ld��� enfeksiyonlar �unlard�r:

  � Farenjit, tonsilit (bo�az ve bademcik iltihab�): Bu enfeksiyonlara, Streptococcus pyogenes adl� bir bakterinin yol a�t��� durumlarda,

  � Akut otitis media (orta kulak iltihab�): Bu enfeksiyona penisilinden etkilenen Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis veya Streptococcus pyogenes adl� baz� bakterilerin yol a�t��� durumlarda,

  � Sin�zit (sin�slerin iltihab�): Bu enfeksiyona, penisilinden etkilenen Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae veya MoraxelIa catarrhalis adl� baz� bakterilerin yol a�t��� durumlarda,

  � Alt solunum yollar�nda akut bron�itte (Akci�erlerde hava ta��yan bron�lar�n iltihab�): Bu enfeksiyonlara, penisilinden etkilenen Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis veya Haemophilus influenzae adl� baz� bakterilerin yol a�t��� durumlarda,

  � �riner sistemde akut komplike olmayan sistit ve �retritlerde (mesanenin ve idrar yollar�n�n son k�s�mlar�n�n iltihab�) : Bu enfeksiyonlara, Escherichia coli, Proteus mirabilis veya Klebsiella adl� baz� bakterilerin yol a�t��� durumlarda,

  Z�MAKS beta-laktamaz enzimlerine (bakteriler taraf�ndan sal�nan ve antibiyoti�i par�alayan enzimler) kar�� ileri derecede dayan�kl�d�r.

  Z�MAKS��n g�r�n�m� ve kutunun i�eri�i

  Her ambalajda 50 mL s�spansiyon haz�rlamak i�in kuru toz bulunur.

  Yazı kaynağı : www.ilacrehberi.com

  ZIMAKS 100 mg/5ml 50 ml s�spansiyon Kullanma Talimat�

  ZIMAKS 100 mg/5ml 50 ml s�spansiyon Kullanma Talimat�

  * (�)

  ZIMAKS 100 mg/5 mL oral s�spansiyon haz�rlamak i�in kuru toz (pediyatrik kullan�m i�in)

  Oral yoldan kullan�l�r.

  Haz�rlanm�� s�spansiyonun her 5 mL� sinde (1 �l�ek) 100 mg sefiksim bulunur.

  Yard�ma maddeler:

  Ksantan zamk, sodyum benzoat (E211), frambuaz esans�, �eker (sukroz)

  Bu Kullanma Talimat�nda:

  1. ZIMAKS nedir ve ne i�in kullan�l�r?

  2. ZIMAKS�i kullanmadan �nce dikkat edilmesi gerekenler

  3. ZIMAKS nas�l kullan�l�r?

  4. Olas� yan etkiler nelerdir?

  5. ZIMAKS�in saklanmas�

  Ba�l�klar� yer almaktad�r.

  2.ZIMAKS nedir ve ne i�in kullan�l�r?

  Z�MAKS, sefiksim adl� bir ila� etkin maddesini i�ermektedir. Bu ila� sefalosporinler olarak bilinen bir antibiyotik grubuna dahildir.

  Z�MAKS, hassas bakterilere ba�l� geli�en baz� enfeksiyonlar�n tedavisinde kullan�l�r. Z�MAKS��n kullan�ld��� enfeksiyonlar �unlard�r:

  � Farenjit, tonsilit (bo�az ve bademcik iltihab�): Bu enfeksiyonlara, Streptococcus pyogenes adl� bir bakterinin yol a�t��� durumlarda,

  � Akut otitis media (orta kulak iltihab�): Bu enfeksiyona penisilinden etkilenen Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis veya Streptococcus pyogenes adl� baz� bakterilerin yol a�t��� durumlarda,

  � Sin�zit (sin�slerin iltihab�): Bu enfeksiyona, penisilinden etkilenen Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae veya MoraxelIa catarrhalis adl� baz� bakterilerin yol a�t��� durumlarda,

  � Alt solunum yollar�nda akut bron�itte (Akci�erlerde hava ta��yan bron�lar�n iltihab�): Bu enfeksiyonlara, penisilinden etkilenen Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis veya Haemophilus influenzae adl� baz� bakterilerin yol a�t��� durumlarda,

  � �riner sistemde akut komplike olmayan sistit ve �retritlerde (mesanenin ve idrar yollar�n�n son k�s�mlar�n�n iltihab�) : Bu enfeksiyonlara, Escherichia coli, Proteus mirabilis veya Klebsiella adl� baz� bakterilerin yol a�t��� durumlarda,

  Z�MAKS beta-laktamaz enzimlerine (bakteriler taraf�ndan sal�nan ve antibiyoti�i par�alayan enzimler) kar�� ileri derecede dayan�kl�d�r.

  Z�MAKS��n g�r�n�m� ve kutunun i�eri�i

  Her ambalajda 50 mL s�spansiyon haz�rlamak i�in kuru toz bulunur.

  2.ZIMAKS kullanmadan �nce dikkat edilmesi gerekenler

  � E�er �ocu�unuz sef�ksime ya da Z�MAKS�taki di�er maddelere ya da herhangi bir sefalosporin veya penisilin grubu ilaca alerjik (a��r� duyarl�) ise. Alerji belirtileri aras�nda d�k�nt�, yutma ve nefes alma sorunlar�, dudaklar, y�z, dil ve bo�azda �i�me bulunur. E�er yukar�daki durumlar �ocu�unuzda s�z konusu ise bu ilac� �ocu�unuza vermeyiniz. E�er emin de�ilseniz Z�MAKS kullanmadan �nce �ocu�unuzun doktoru ya da eczac�n�zla konu�unuz.

  � E�er �ocu�unuz daha �nce kolit (kal�n ba��rsak enfeksiyonu) ge�irmi� ise

  � E�er �ocu�unuzun b�brek yetmezli�i sorunu varsa

  � E�er �ocu�unuz 6 ayl�ktan k���k ise

  Z�MAKS besinlerle birlikte veya besinlerden k�sa s�re sonra al�nmal�d�r.

  �lac� kullanmadan �nce doktorunuza ya da eczac�n�za dan���n�z.

  Bu ila� �zellikle �ocuklarda kullan�lmak �zere geli�tirilmi� bir formdur, ancak, bir eri�kin olarak bu ilac� kullan�yor iseniz; gebelerde ya da gebelik planlayanlar doktorlar�na mutlaka s�ylemelidir.

  Tedaviniz s�ras�nda hamile oldu�unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczac�n�za dan���n�z.

  �lac� kullanmadan �nce doktorunuza veya eczac�n�za dan���n�z.

  Anne s�t�nde sef�ksim saptanmam��t�r ancak, yeterli klinik ara�t�rma sonu�lan elde edilene kadar ya emzirmenin kesilmesi ya da sefiksim tedavisinin b�rak�lmas� y�n�nde bir karar verilmelidir.

  Sef�ksimin ara� ve makine kullan�m�n� do�rudan etkiledi�ini d���nd�recek bir bilgi yoktur. Bununla birlikte, altta yatan hastal�k ya da sefiksimin baz� yan etkileri (�m. mide-ba��rsak sistemi rahats�zl���) ara� ve makine kullan�m�n� etkileyebilir.

  Her bir �l�ekte 2.5 mg sodyum benzoat i�ermektedir, ancak kullan�m yolu nedeni ile herhangi bir uyan gerekmemektedir.

  Her bir �l�ekte 2650 mg �eker (sukroz) i�ermektedir. Nadir kal�t�msal fr�ktoz intolerans�, glikoz-galaktoz malabsorpsiyonu veya s�kraz-izomaltaz yetmezli�i problemi olan hastalarda bu ila� kullan�lmamal�d�r.

  E�er �ocu�unuz a�a��daki ila�lar� al�yorsa l�tfen doktorunuza s�yleyiniz:

  � Karbamazepin (Epilepsi, sara hastalannda kullan�lan bir ila�); Z�MAKS bu ilac�n kandaki miktann� art�nr.

  � Probenesid (Kronik gut hastalannda kullan�lan bir ila�); Z�MAKS ilac�n kandaki miktar�n� art�nr.

  � Varfarin gibi antikoag�lanlar (Kan�n incelmesini sa�lar).

  E�er re�eteii ya da re�etesiz herhangi bir ilac� �u anda kullan�yorsan�z veya son zamanlarda kulland�n�z ise l�tfen doktorunuza veya eczac�n�za bunlar hakk�nda bilgi veriniz.

  3.ZIMAKS nas�l kullan�l�r ?

  Z�MAKS g�nde bir kez olarak kullan�l�r. Arzu edildi�inde g�nl�k toplam doz 2 e�it par�ada kullan�labilir.

  Z�MAKS hangi dozda kullan�l�r

  Ola�an doz a�a��daki gibidir:

  Eri�inler, ya�l�lar, 10 ya� veya 50 kg �zeri �ocuklarda

  Enfeksiyona ba�l� olarak g�nde 10-20 mL (2-4 �l�ek)

  5-10 ya� aras� �ocuklar

  G�nde 10 mL (2 �l�ek)

  1-4 ya� aras� �ocuklar

  G�nde 5 mL (1 �l�ek)

  6 ay -1 ya� aras� �ocuklar

  G�nde 3.75 mL (3/4 �l�ek)

  Z�MAKS, a��z yoluyla do�rudan al�n�r.

  B�brek/Karaci�er yetmezli�i

  �nemli derecede b�brek i�lev bozuklu�u olan hastalarda doz azalt�lmal�d�r.

  Doktorunuz hastal���n�za ba�l� olarak ilac�n�z�n dozunu belirleyecek ve size uygulayacakt�r.

  Sef�ksim esas olarak idrar yoluyla at�lmaktad�r, bu ba�lamda karaci�er yetmezli�inde kullan�m�na ili�kin �zel bir bilgi bulunmamaktad�r.

  E�er Z�MAKS'�n etkisinin �ok g��l� veya zay�f oldu�una dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczac�n�z ile konu�unuz.

  ZIMAKS��n kullanman�z gerekenden fazlas�n� kullanm��san�z bir doktor veya eczac� ile konu�unuz.

  Unutulan dozlar� dengelemek i�in �ift doz almay�n�z.

  E�er bir Z�MAKS dozunu unutursan�z bir sonraki dozu normal zaman�nda ve her zamanki dozunda almal�s�n�z.

  Bu �r�n�n kullan�m�na ili�kin ilave sorular�n�z varsa doktorunuz ya da eczac�n�za sorunuz.

  Z�MAKS tedavisi sonras� olumsuz bir etki beklenmemektedir.

  Z�MAKS s�spansiyonun haz�rlanmas�

  �i�eyi sallayarak i�indeki tozu gev�etiniz. �i�enin i�ine yar�ya kadar kaynam��, so�utulmu� su koyarak iyice �alkalay�n�z. Tam bir da��l�m i�in 5 dakika bekleyiniz. �i�e �zerindeki i�aret �izgisine kadar tekrar su ekleyerek, �alkalay�n�z. Haz�rlanm�� s�spansiyon her 5 mL'sinde (1 �l�ek) 100 mg sefiksim i�erir.

  Haz�rlanm�� s�spansiyon etkinli�inden kaybetmeden oda �s�s�nda 14 g�n saklanabilir. �i�e iyice kapal� tutulmal� ve kullan�lmadan �nce �alkalanmal�d�r. 14 g�n sonra �i�ede kalan s�spansiyon kullan�lmaz. Buzdolab�na konmamal�d�r.

  Yazı kaynağı : www.ilacrehberi.com

  Zimaks süspansiyon toz nedir ve ne için kullanılır?

  Zimaks süspansiyon toz nedir ve ne için kullanılır?

  Zimaks süspansiyon toz nedir ve ne için kullanılır?

  Zimaks 100 mg/ 5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz olarak sunulan, antibiyotikler grubuna dahil olan, ağız yoluyla alınan bir ilaçtır. Genel olarak boğaz ve bademcik iltihaplarının giderilmesinde kullanılan bu ilaç aynı zamanda orta kulak iltihabı ve sinüzit tedavisinde de kullanılır. Siz değerli recetebilgi.com kullanıcıları; sizlere bu yazımızda Zimaks süspansiyon toz nedir ve ne için kullanılır? başlığı altında Zimaks adlı süspansiyonun prospektüsünde yer alan bilgileri aktaracağız.

  Zimaks süspansiyon toz nedir ve ne için kullanılır?

  Zimaks süspansiyon toz nedir?

  Zimaks, sefiksim adlı bir ilaç etkin maddesini içermektedir. Bu ilaç sefalosporinler olarak bilinen bir antibiyotik grubuna dahildir. Zimaks 100 mg/ 5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz olarak sunulur.

  Zimaks süspansiyon toz ne için kullanılır?

  Zimaks, hassas bakterilere bağlı gelişen bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Zimaks’ın kullanıldığı enfeksiyonlar şunlardır;

  Zimaks’ın görünümü ve Kutunun içeriği;

  Her ambalajda 50 mL veya 100 mL süspansiyon hazırlamak için kuru toz bulunur.

  Zimaks’ı kullanmadan önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Zimaks’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

  * Eğer çocugunuz sefiksime ya da Zimaks’taki diğer maddelere ya da herhangi bir sefalosporin veya penisilin grubu ilaca alerjik (aşırı duyarlı) ise, Alerji belirtileri arasında döküntü,yutma ve nefes alma sorunları, dudaklar, yüz,dil ve boğazda şişme bulunur. Eğer yukardaki durumlar çocuğunuzda söz konusu ise bu ilacı çocuğunuza vermeyiniz. Eğer emin değilseniz Zimaks kullanmadan önce çocuğunuzun doktoru veya bir eczacı ile konuşunuz.

  Zimaks’I Aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

  * Eğer çocuğunuz daha önce kolit (kalın bağısak enfeksiyonu) geçirmiş ise

  * Eğer çocuğunuzun böbrek yetmezliği sorunu varsa

  * Eğer çocuğunuz 6 aylıktan küçük ise

  Zimaks’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Zimaks besinlerle birlikte veya besinlerden kısa süre sonra alınmalıdır.

  Zimaks Süspansiyon Toz Hamilelikte Kullanımı

  İlacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu ilaç genellikle çocuklarda kullanılmak üzere geliştirilmiş bir formdur, ancak, bir erişkin olarak bu ilacı kullanıyor iseniz; gebelerde yada gebelik planlayanlar doktorlarına mutlaka söylemelidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz mutlaka doktorunuza veya eczacınıza bunu söyleyiniz.

  Emzirme Döneminde kullanımı

  İlacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Anne sütünde sefiksim saptanmamıştır ancak, yeterli klinik araştırma sonuçları elde edilene kadar ya emzirmenin kesilmesi yada sefiksim tedavisinin bırakılması yönünde bir karar verilmelidir.

  Araç ve Makine Kullanımı

  Sefiksimin araç ve makine kullanımını doğrudan etkilediğini düşündürecek bir bilgi yoktur. Bununla birlikte, altta yatan hastalık yada sefiksimin bazı yan etkileri (örn: mide-bağırsak sistemi rahatsızlığı) araç ve makine kullanımını etkileyebilir.

  Zimaks’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Her bir ölçekte 2,5 mg sodyum benzoat içermektedir, ancak kullanım yolu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Her bir ölçekte 2650 mg şeker (sukroz) içermektedir. Nadir kalıtımsal früktoz intoleransı, glikoz-galaktoz malabsorpsiyonu veya sükraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastalarda bu ilaç kullanılmamalıdır.

  Diğer İlaçlarla Birlikte Kullanımı

  Eğer çocugunuz aşağıdaki ilaçları alıyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz:

  * Karbamazepin (Epilepsi, sara hastalarında kullanılan bir ilaç) Zimaks bu ilacın kandaki miktarını arttırır.

  * Probenesid (Kronik gut hastalarında kullanılan bir ilaç) Zimaks bu ilacın kandaki miktarını arttırır.

  * Varfarin gibi antikoagüğlanlar (Kanın incelmesini sağlar).

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şuanda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Zimaks süspansiyon toz nasıl kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için Talimatlar:

  Zimaks süspansiyon toz günde bir kez olarak uygulanır. Arzu edildiğinde günlük toplam doz 2 eşit parçada kullanılabilir.

  Zimaks süspansiyon toz hangi dozda kullanılır.

  Olağan doz aşağıdaki gibidir.

  Erişkinler, yaşlılar, 10 yaş veya 50 kg üzeri çocuklarda

  Enfeksiyona bağlı olarak günde 10-20 mL (2-4 ölçek)

  5-10 yaş arası Çocuklar

  Günde 10 mL (2 ölçek)

  1-4 yaş arası çocuklar

  Günde 5 mL (1 ÖLÇEK)

  6 ay- 1 yaş arası çocuklar

  Günde 3.75 mL (3/4 ölçek)

  Zimaks Süspansiyon Toz Uygulama Yolu ve Metodu:

  Zimaks ağız yoluyla doğrudan alınır.

  Değişik Yaş Grupları;

  Çocuklarda Kullanımı:

  6 aylık ve daha büyük çocuklarda kullanılabilir.

  Yaşlılarda Kullanımı:

  Zimaks 400 mg film tablet yaşlılarda kullanılabilir.

  Özel kullanım Durumları:

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Önemli derecede böbrek işlev bozukluğu olan hastalarda doz azaltılmalıdır.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Sefiksim esas olarak idrar yolu ile atılmaktadır, bu bağlamda karaciğer yetmezliğinde kullanıma ilişkin özel bir bilgi bulunmamaktadır.

  Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Zimaks kullandıysanız

  Zimaks’I kullanmanız gerekenden daha fazla kullandıysanız doktor veya eczacınızla konuşunuz.

  Zimaks’ı Kullanmayı Unutursanız

  Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer Zimaks’ı almayı unuttuysanız bir dahaki dozu normal zamanında alınınız ve herzemen aynı zamanda kullanmalısınız.

  Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa mutlaka doktorunuza sorunuz.

  Zimaks süspansiyonun hazırlanması

  Şişeyi sallayarak içindeki tozu gevşetiniz. Şişenin içine yarıya kadar kaynamış, soğutulmuş su koyarak iyice çalkalayınız. Tam bir dağılım için 5 dakika bekleyiniz. Şişe üzerindeki işaret çizgisine kadar tekrar su ekleyerek çalkalayınız. Hazırlanmış süspansiyon her 5 mL’SİNDE (1 ölçek) 100 mg sefiksim içerir.

  Hazırlanmış süspansiyon etkinliğinden kaybetmeden oda ısısında 14 gün saklanmalıdır. Şişe iyice kapalı tutulmalı ve kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır. 14 gün sonra kalan süspansiyon kullanılmaz.

  Buzdolabına konulmamalıdır.

  Aşağıda ki yan etkilerden her hangi birini gözlemlerseniz lütfen Zimaks süspansiyon toz kullanmayı bırakıp hemen en yakın sağlık kuruluşuna acil olarak başvurunuz.

  Yukarıda saydığımız yan etkilerin hepsi ciddi yan etkilerdir. Lütfen Zimaks süspansiyon toz kullanırken bu yan etkilerin her hangi birini gözlemlerseniz hemen ilacı kullanmayı bırakıp doktorunuza yada acil olarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

  Zimaks süspansiyon toz nedir ve ne için kullanılır?

  Sizlere bu yazımızda Zimaks süspansiyon toz nedir ve ne için kullanılır? başlığı altında Zimaks süspansiyon toz kullanma talimatında yer alan bir çok bilgiyi aktardık. Lütfen doktorunuzun önerdiği şekilde bu ilacı kullanın.

  Yazı kaynağı : recetebilgi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap