Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yoklama kaçağı olarak takibiniz yapılmaktadır

  1 ziyaretçi

  yoklama kaçağı olarak takibiniz yapılmaktadır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Yoklama işlemi nedir? Yüzlerce kişiye 'Yoklama kaçağı olarak aranmaktasınız' mesajı gitti

  Yoklama işlemi nedir? Yüzlerce kişiye 'Yoklama kaçağı olarak aranmaktasınız' mesajı gitti

  Yoklama kaçağı, askerlik çağına gelmesine rağmen tecil işlemlerini yerine getirmeyen kişileri ifade etmektedir. Yoklama kaçağı işlemi kapsamında değerlendirilen kişi, kaçak olarak sayıldığı ilk günden, yakalandığı ilk güne kadar değerlendirilen gün kapsamında günlük 5 TL'den cezai işleme tabi tutulur. Yani yakalanan kişi 100 gündür kaçak ise 5x100 TL'den toplam 500 TL cezaya çarptırılır. Peki, yoklama kaçağı tecil ettirebilir mi? İşte, o bilgiler

  YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

  Yoklama kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara denilmektedir.

  Yoklama, sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve 26 ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş kişiler, yoklama kaçağı olarak kabul edilir.

  Yoklama kaçakları, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilirler. Yakalanarak muhafaza altına alınan yükümlüler, vakit geçirmeksizin
  ve en geç yirmidört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. Askerlik şubesince teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar.

  YOKLAMA KAÇAĞI TECİL ETTİREBİLİR Mİ?

  Madde 82'ye göre, yoklama kaçağı olarak görünen kişi şubeye giderse ya da yakalanırsa şubeye götürüldüğünde para cezası alır. Eğer kişinin tecil hakkı varsa gerekli işlemleri yaptırarak şubeden ayrılabilir.

  YOKLAMA BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

  Yoklama işlemlerini e-Devlet üzerinden başlatacak yükümlüler, 'www.turkiye.gov.tr' adresindeki asal yoklama işlemleri başlığı altında bulunan asal yoklama başvurusu linkinden, vesikalık fotoğraflarını yükleyip, gerekli formları doldurduktan sonra T.C. kimlik kartları ve varsa sağlık durumlarına ilişkin raporları ile birlikte kayıtlı bulundukları aile hekimlerine müracaat ederek yoklamalarını yaptıracaklardır. Yoklamalarını askerlik şubesi üzerinden yaptıracak yükümlüler, T.C. kimlik kartları, varsa öğrenim belgesi, sürücü belgesi, meslek veya sanatlarına ilişkin bonservis, sertifika, kurs belgesi ve sağlık durumlarına ilişkin raporları yanlarında bulunduracaklardır. Yurt dışında bulunan yükümlüler yoklamalarını bulundukları yerdeki yurt dışı temsilciliklerimize veya yurt içinde en yakın askerlik şubesine başvurarak yaptıracaklar.

  YOKLAMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

  2021 içinde lise ve üzeri seviyedeki okullardan mezun olan yükümlülerden, erteleme hakkını kullanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2021'e kadar dilekçe ve mezuniyet veya ilişik kesme belgeleri ile en yakın askerlik şubesine müracaat etmeleri veya e-Devlet üzerinden başvurmaları gerekmektedir.

  YOKLAMA KAÇAĞI CEZASI NE KADAR?

  Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalar Askeralma Kanununun 24’üncü maddesinin birinci fıkrası esaslarına göre idari para cezasıyla cezalandırılır.

  Bunlardan kendiliğinden gelenler her gün karşılığı 5 Türk Lirası, yakalananlar ise 10 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Bu fıkra kapsamında belirlenen idari para cezalarının yeniden değerlemesinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasındaki idari para cezasının bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınarak uygulanır. İdari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yoklama kaçağı cezası nedir? ‘Yoklama kaçağı olarak aranmaktasınız’ mesajı gelenler dikkat

  Millî Savunma Bakanlığı • Askeralma Genel Müdürlüğü • Yoklama Kaçağı Saklı ve Bakayaların Takip ve Cezalandırma İşlemleri

  YOKLAMA KAÇAĞI, SAKLI VE BAKAYALARIN TAKİP VE CEZALANDIRMA İŞLEMLERİ

  YOKLAMA KAÇAĞI, SAKLI, BAKAYA VE GEÇ İLTİHAK BAKAYALARI

  1. Kanunda yazılı mazereti bulunduğuna dair belge ibraz etmeyenlerden;

  a. Tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanlar yoklama kaçağı,

  b. Yirmi yaşına girmiş oldukları halde isimlerini nüfus kayıtlarına geçirmemiş bulunanlar saklı,

  c. Sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlar bakaya,

  ç. Sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol süresi dışında birliğine katılanlar geç iltihak bakayası,

  olarak kabul edilir. Bu durumda bulunan yükümlüler hakkında Askeralma Yönetmeliğinin 101’inci madde hükümleri uygulanır.

  YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYALARIN TAKİPLERİ

  1. Yoklama kaçağı ve bakayalar, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Askeralma Genel Müdürlüğünce İçişleri Bakanlığına bildirilir.

  2. Kolluk kuvvetlerince yakalanarak muhafaza altına alınanlar, mesai saatleri içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilir. Mesai saatleri dışında veya askerlik şubesinin bulunmadığı yerlerde yakalananlar ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılır.

  3. Kolluk kuvvetleri tarafından hazırlanan tutanakların bir nüshası yükümlüye verilir, diğer nüshası ise en geç üç işgünü içerisinde en yakın askerlik şubesine teslim edilir.

  4. Yoklama kaçağı ve bakaya olarak arananlardan yurt dışında yaşadığı tespit edilenlere ilgili Türk Konsoloslukları aracılığıyla işlemlerini tamamlatması tebliğ edilir ve tebellüğ belgeleri askerlik şubesine iade edilir.

  YOKLAMA KAÇAĞI, SAKLI VE BAKAYALARIN CEZALANDIRMA İŞLEMLERİ

  1. Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalar Askeralma Kanununun 24’üncü maddesinin birinci fıkrası esaslarına göre idari para cezasıyla cezalandırılır.

  2. Bunlardan kendiliğinden gelenler her gün karşılığı 5 Türk Lirası, yakalananlar ise 10 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Bu fıkra kapsamında belirlenen idari para cezalarının yeniden değerlemesinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasındaki idari para cezasının bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınarak uygulanır. İdari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

  3. Yapılan muayenelerinde askerliğe elverişli olmadıkları anlaşılanlar, askerlikten muafiyet hakkı olanlar ile Kanunda belirtilen nedenlerle erteleme hakkı olduğu halde süresi içerisinde işlem yaptırmayanlara erteleme sürelerine denk gelen günler için idari para cezası uygulanmaz. Uygulandıktan sonra bu madde kapsamında olduğu anlaşılanlar iptal edilir ve iptal edilen para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil için gönderildiği vergi dairelerine bildirilir. Askeralma Yönetmeliğinin 54’üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamında ertelemesi yapılanların, yoklama kaçağı veya bakaya olarak geçen süreleri için Askeralma Kanununun 24’üncü maddesi esasları uygulanır.

  4. İdari para cezası vermeye yetkili makam; askerlik şubesine bizzat müracaat eden yükümlüler için müracaat ettiği, kolluk kuvvetleri tarafından getirilen yükümlüler için ise getirildiği askerlik şubesi başkanı; kolluk kuvvetleri tarafından haklarında tutanak tutulma işlemi de dahil diğer durumlar için nüfusa kayıtlı olduğu yer askerlik şubesi başkanıdır. Yükümlünün bizzat müracaat ettiği veya getirildiği askerlik şubesi başkanınca uygulanan idari para cezası derhâl yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu yer askerlik şubesi başkanlığına bildirilir.

  5. Barışta, Askeralma Kanununun 24’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilen idarî para cezası kesinleştikten sonra bu eylemlerden herhangi birini işleyenler ile bu eylemleri seferberlik ve savaş hâlinde işleyenler hakkında nüfusa kayıtlı olduğu yer askerlik şubesince suç dosyaları hazırlanarak yükümlünün nüfusa kayıtlı oldukları yer Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

  6. Yükümlülere verilen idari para cezaları 7201 sayılı Kanun ile 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik esaslarına göre tebliğ edilir.

  7. Verilen idari para cezaları hakkında 5326 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

  Yazı kaynağı : asal.msb.gov.tr

  CHP'li Dursun Çiçek: Asker kaçakları suçlular gibi aranacak

  CHP'li Dursun Çiçek: Asker kaçakları suçlular gibi aranacak

  ANKARA - 691 Sayılı KHK ile Askerlik Kanunu’na eklenen madde ile "terör örgütleri ile ilişkisi tespit edilmiş kişilerden askerliğini yapmamış olanlar, yoklama kaçağı ve bakayalar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp ve sevk esaslarına göre silah altına alınacak" hükmü getirildi. Düzenlemenin özellikle kamudan ihraç edilen polislerden 10 yıllık kamu hizmetini tamamlamayanlar için çıkarıldığı yorumu yapılıyor.

  CHP’nin asker kökenli milletvekili ve Meclis Savunma Komisyonu üyesi Dursun Çiçek düzenlemenin ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırlayacağı yönetmeliğin görülmesi gerektiğini ama bu haliyle örgütle ilişkili olan yoklama kaçağı ve bakayaların daha sıkı takip edileceğini söyledi. Çiçek, “Sanırım yönetmelikle yapacakları düzenlemeyle bu durumdakilerin takibi aynı 'suçlu takibi' gibi daha sıkı kurallara bağlanabilir" dedi.

  'Sakıncalı piyade'ler artacak

  SAKINCALI UYGULAMASI ALENİ OLACAK

  12 Eylül döneminde silah ve mühimmat verilmeyen “sakıncalı” uygulamasını hatırlattığımız Çiçek bu konuda şunları söyledi: “Onların bakaya işlemlerinin özel bir durumu yoktu. Sadece askerlik işlemlerinde takip edilirdi. Açık resmi bir uygulama değildi. Personel kendi inisiyatifiyle yapardı. Her an bir saldırganlık beklendiği için silah, mühimmat verilmezdi. İdari tedbirlerle yürütülüyordu. Demek ki bu şimdi aleni hale getirilecek.”

  Dursun Çiçek, CHP, HDP

  YOKLAMA KAÇAĞI-BAKAYA TAKİBİ SIKILAŞACAK

  'Askerlik hizmeti yapmak durumunda kalacak ihraç edilmiş polislerin topluca askere alınmasının söz konusu olup olmayacağını sorduğumuz Dursun Çiçek, topluca yakalama mümkün olmayacağı için toplu alımın da çok söz konusu olamayacağını söyledi ve kaçakların askere alınmalarıyla ilgili takibin sıkılaşacağını belirtti.

  Peki bu durum örgütlerle ilişkisi olmamış ama yoklama kaçağı ve bakaya durumdakileri nasıl etkileyecek? Çiçek, “Listede ismi olanlar aranırken bu konuya önem verileceği için diğer bakayaların yakalanma olasılığı da bir kaç kat artacaktır. Genel güvenlik uygulamaları özellikle bakayalar için önemli hale gelecektir. Örgütsel olmasa bile bu şekilde yakalananlar artacaktır” dedi.

  'Terörle ilişkili olduğu' gerekçesiyle ihraç edilenlerden askere alınacaklara silah ve mühimmat verilmemesi sürpriz olmayacak. Ancak Çiçek’e göre bu idari bir tedbir olarak uygulanır, bunun resmi hale gelmesi Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil eder.

  BAKAN IŞIK 'SAKINCALI PİYADE' DEMİŞTİ

  Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 13 Ocak 2017 tarihinde yaptığı açıklamada, ihraç edilen polislerin askerlik görevini nasıl yapacakları ile ilgili şunları söylemişti:

  “Nasıl askerlik yapacakları konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin aslında geçmişe dayanan ciddi bir birikimi var. Yani kamuoyunun eskiden ‘sakıncalı piyade’ diye bildiği, aslında askerlik yapması noktasında birtakım sıkıntıların olduğu isimlerle ilgili bir geri hizmet ve idari faaliyetlerde bunlar daha çok görevlendirilecek. Silahsız ve mühimmatsız nöbetlerde bulunacaklar. Ayrıca gözetim ve kontrol altında askerlik hizmetlerini ifa edecekler.”

  Hedefte ihraç edilmiş polisler ve akademisyenler mi var?

  Yazı kaynağı : www.gazeteduvar.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap