Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yetki saptırması idari işlemlerin hangi unsurundaki hukuka aykırılık halini ifade eder

  1 ziyaretçi

  yetki saptırması idari işlemlerin hangi unsurundaki hukuka aykırılık halini ifade eder bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İDARİ İŞLEMDE SEBEP UNSURU VE HUKUKA AYKIRILIK HALLERİ

  İDARİ İŞLEMDE SEBEP UNSURU VE HUKUKA AYKIRILIK HALLERİ

  A. Genel Olarak Sebep Unsuru

  İdari işlemler bilindiği üzere kanunilik karinesinden yararlanırlar. Bu karine ile idari işlemler, işlemin idare tarafından kendiliğinden veya başvuru üzerine geri alınıncaya ya da iptal davası neticesinde iptal edilinceye kadar hukuka uygun olarak kabul edilmektedir. Söz konusu karinenin ortadan kaldırılması yani idari işlemin hukuka aykırı olduğunun ispatı yargı yoluyla sağlanır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun dava türlerini düzenleyen 2.maddesi idari işlemlerin yetki, sebep, şekil, konu ve amaç unsurları yönünden hukuka uygun olması koşullarını aramıştır. Sayılan idari işlem unsurlarından bir veya birkaçının sakat olması halinde idari işlem yargı yoluyla iptal edilebilecektir.

  İdari işlemlerin sahip olduğu unsurlardan önemli biriside sebep unsurudur. İdari işlemlerde sebep, idari işlem tesis edilmeden önce var olan, idareyi o işlemi yapmaya iten ve objektif hukuk kurallarınca benimsenmiş maddi veya hukuki sebeplerdir. İdarenin tüm işlemleri idari faaliyetlerin nihai amacı olan kamu yararını gerçekleştirmeye yönelik bir sebebe dayanmalıdır.1 Bir başka ifadeyle idarenin sebepsiz işlem yapması kamu yararı amacına aykırı olacağından yapılan işlemde hukuka aykırı olacaktır.

  Tanımdan anlaşılacağı üzere idareyi işlem yapmaya iten neden, maddi bir olay olabileceği gibi hukuki işlemde olabilir. Örneğin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-a maddesine göre görev yerinde alkollü içki içen memura kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. Söz konusu maddede kademe ilerlemesi durdurulması cezasının sebebi memurun görev yerinde alkollü içki içmesinden kaynaklanır. Yine aynı kanunun 141.maddesine göre hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen memura uzaklaştırma süresi boyunca aylığının üçte ikisi ödenir. Burada ise aylığın üçte ikisi ödenmesi işleminin sebebi, hukuki işlem olan memur hakkında uzaklaştırma kararıdır.

  “…İdari faaliyetlerin amacı kamu yararının sağlanmasıdır. Bu nedenle, idare, idari işlemlerin hangi sebebe ve hukuki nedenlere dayalı olarak tesis edildiğini ve hangi amaca yönelik olduğunu açıklamalıdır. Aynı zamanda, gösterilen sebep ve amacın gerekli ve yeterli inceleme, araştırma ve somut nedenlere dayanması gereklidir. Bu ilkeler, bireysel işlemler gibi düzenleyici işlemler açısından da uygulanmalıdır.

  Öte yandan, idarelerin tesis ettikleri işlemlerin ( bireysel-düzenleyici ) unsurlarından olan sebep unsuru, idareyi işlem yapmaya iten hukuki neden, bir başka ifadeyle; tüm idari işlemlerde olduğu gibi işlemle gerçekleştirilmeye çalışılan kamu yararına dayanan hukuki, somut durumdur…”2

  “…İdari işlemlerin iptal sebeplerinden biri, sebep yönünden hukuka aykırılık olup, sebep, idareyi bir işlem yapmaya yönelten etken olarak tanımlanabilir. Sebep, idari işlemin dayanağı olup, sebep olarak gösterilen hukuksal işlemin sakatlığı, esas işlemi de sakatlayacaktır…”3

  “…Bir idari işlemin dava yoluyla iptalinin istenilip istenilmeyeceği kararında işlemin hangi gerekçeyle tesis edilmiş olduğu hususunun yani işlemin sebep unsurunun önemi yadsınamaz. İdari işlemlerin gerekçeleri işleme muhatap olan bireyi işlemin hukukiliği konusunda da ikna edebilecek unsurları içermelidir…”4

  B. İdari İşlemlerin Sebebinin Gösterilmesi

  İdari işlemlerin kamu yararı gözetilerek tesis edilmesinden dolayı mutlaka bir sebebi olması gerekirken bu sebep her zaman açıkça gösterilemez. Bu nedenle sebebin mevzuatta düzenlenmesi bakımından üç grupta incelenmesinde fayda vardır; 1) Sebebin mevzuatta açıkça gösterilmesi, 2) Sebebin mevzuatta muğlak ifadelerle gösterilmesi, 3) Sebebin mevzuatta hiç gösterilmemesi.

  a. Sebebin Mevzuatta Açıkça Gösterilmesi

  Bazı kanunlar idari işlemin sebebini açıkça belirtirler. İdarinin disiplin cezalarına yönelik tesis ettiği işlemleri bu şekildedir. Örneğin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-b maddesine göre özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmeyen memur hakkında kademe ilerleme cezası uygulanır. Söz konusu maddede tesis edilecek işlemin sebebini memurun özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemesi olarak açıkça belirtilmiştir.

  b. Sebebin Mevzuatta Muğlak İfadelerle Gösterilmesi

  Mevzuat bazı hallerde idarenin tesis edeceği işlemin sebebini “milli güvenlik” “kamu yararı” “kamu düzeni” “genel sağlık” “genel ihtiyaç” gibi muğlak ifadelerle belirtmiştir. Yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/B-ı maddesinde görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunan memur hakkında kınama cezası uygulanır. İlgili maddede kınama cezasının tesis edileceği idari işlemin sebebi genel ahlak ve edep dışı davranışlar denilerek muğlak bırakılmıştır. Ne tür davranışların genel ahlak ve edep içerisinde yer alıp almayacağı kesin olarak belirlenmemiştir. Ancak bu muğlak kavramların hangi maddi olayları kapsadıkları hangilerini kapsamadıkları her zaman kesin olarak belli değilse de, yine de belli ve objektif anlamları vardır. Bu nedenle, idari işlemin sebebi belirsiz bir kavramla gösterilmişse, idare, belirsiz kavramla ifade edilen sebebin hangi somut olayda gerçekleşmiş olduğunu ortaya koymak zorundadır.5

  c. Sebebin Mevzuatta Hiç Gösterilmemesi

  Bazı hallerde ise mevzuatta tesis edilecek idari işlemin sebebi hiç gösterilmemiştir. Mevzuatın hiç sebep göstermemiş olması idarenin işlemini tesis ederken sebep göstermeyeceği anlamına gelmez. Öyle ki bu durumlarda idareye sebep belirleme noktasında takdir yetkisi verilmiştir. Örneğin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76/1 maddesinde “…görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.” denilmektedir. Söz konusu maddede naklen atama işleminin sebebi gösterilmemiş idarenin takdirine bırakılmıştır. İdareye takdir yetkisi verilmişse de bu yetkinin kullanımı keyfi ve mutlak olmayıp, kamu yararı ve kamu görevlerinin gerekleri ile sınırlandırılmıştır.

  Danıştay’a göre “…idareye takdir yetkisi tanınmakta ise de, bu yetkinin kullanımının mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu ve bu yönüyle de yargı denetimine tabi bulunduğu tartışmasızdır…”6

  C. Sebep Unsurunda Hukuka Aykırılıklar

  İdare, tesis etmiş olduğu idari işlemin sebeplerini ve hukuki dayanaklarını, nihayetinde açılacak olan iptal davasında mahkemeye sunmak ve gerekçelerini ispat etmekle yükümlüdür. İdare bu hususta başarısız olursa, başka bir deyişle işlemini dayandırdığı sebebin varlığını ve hukuki dayanaklarını açıklayamazsa, tesis edilen idari işlem sakat hale gelmektedir.7 İdari işlemler, sebep unsuru bakımından çeşitli şekillerde sakat hale gelmektedir.

  a. Sebebin Gerçekte Mevcut Olmaması

  İdari işlemin sebebi olan maddi olay veya hukuki dayanak gerçekte var olmalıdır. Sebebin yokluğu halinde tesis edilen idari işlem hukuka aykırı olmakla birlikte iptali gerekmektedir. Örneğin; bir siyasi partinin toplantısına katıldığı için hakkında başka bir bölgeye naklen atama kararı alınan memura ilişkin atama işleminin sebep unsurunu “ memurun bir siyasi partinin toplantısına katılmış olması” oluşturmaktadır. Haliyle idare dayandığı sebebin gerçek ve hukuki dayanağa sahip olduğunu ispatla mükelleftir.8 Danıştay’a göre aksi durumda “ …siyasi bir partinin yaptığı toplantıya katıldığı kanıtlanmayan davacının bu gerekçeyle yapılan naklinde sebep yönünden hukuka uyarlık yoktur…”9

  Fransız Danıştayı 1916 tarihli Camino kararında, idarenin ileri sürdüğü sebebin gerçekte var olup olmadığını araştırma konusunda mahkemenin yetkili olduğuna içtihat etmiştir.10

  Danıştay kararlarında “…İdarenin takdir yetkisi içinde kalan tasarruflarında belli sebeple göstererek işlem tesis ettiğinde, idari yargı organlarınca bu sebeplerin var olup olmadığı var olması halinde, böyle bir işlem yapılmasına yeterli sayılıp sayılmayacağının araştırılması gerekir…”11 denilmektedir.

  Yukarıda izah edildiği üzere idare tesis ettiği işlemin sebebin var olup olmadığını ispatla mükellef olup, idare tarafından gerçekte var olmayan bir sebeple tesis edilen işlem hukuka aykırı olacaktır.

  b. Sebebin Hukuki Nitelendirilmesinde Hata Olması

  İdare tesis ettiği işleme gerekçe gösterdiği sebebin hukuki nitelendirmesinde hata yapmış ise tesis edilen idari işlem hukuka aykırıdır. Örneğin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/A-f maddesine göre görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık gösteren memur hakkında uyarma cezası verilmesi gerekirken, aynı kanunun 125/B-g maddesi gereğince iş arkadaşlarına kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle memur hakkında kınama cezası verilmesi, idari işlemin sebebinin hukuki nitelendirilmesinin hatalı olması yönünden hukuka aykırıdır.

  Yukarıda verilen örnekte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/A-f maddesine göre görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık gösteren memur hakkında uyarma cezası verilmesi gerekirken, nitelendirmenin farklı yapılarak aynı kanunun 125/A-h maddesi gereği görevin işbirliği içerisinde yapmadığı gerekçesiyle memur hakkında uyarma cezası verilmesi durumunda işlem yine hukuka aykırıdır.

  Danıştay’a göre “… “Kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesi uyarınca, ceza yaptırımına bağlanan her bir eylemin tanımının yapılması ve yasanın ne tür eylemleri suç sayarak yasakladığının hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Sözü edilen suç tanımlaması yapıldıktan sonra, suçun karşılığı olan cezanın ve suç sayılan eylemi gerçekleştiren kamu görevlisinin hangi disiplin kuralını ihlal ettiğinin açık bir şekilde ortaya konulması ve tesis edilen işlemde disiplin cezasının yasal dayanağının belirtilmesi zorunludur. Aksi halde kamu görevlileri isnat edilen eylemleri gerçekleştirmediklerini, dolayısıyla disiplin suçunu işlemediklerini kanıtlayamayacakları gibi, bu uyuşmazlıklara karşı açılan davalarda Mahkemece gerçek durumun ortaya konulması noktasında yapılacak hukuki nitelendirmeler hakkaniyete uygun olmayacaktır…”12

  Disiplin cezası ile cezalandırılan kamu görevlisinin disiplin suçu oluşturan eylemi açık bir şekilde belirlenmeli, disiplin suçu oluşturan bu eyleminin hangi disiplin kurallarını ihlal ettiği açıkça ortaya konulmalıdır. Cezaların açık ve belirgin olması, açılan iptal davalarında hukuki nitelendirmeler ve muhakeme açısından kolaylık sağlayacak, aksi bir durum ise uyuşmazlık hakkında hukuki değerlendirme yapmayı olanaksız kılacaktır.13 denilmektedir.

  Danıştay kararlarından anlaşılacağı üzere idare tesis ettiği işlemin hukuki nitelendirmesini doğru yapması ve açıkça belirtmesi gerekmektedir. Aksi halde tesis edilen idari işlem hukuka aykırı olacaktır.

  Av. A. Mert DEMİREL

  ----------------------------------------------

  1 ÇAĞLAYAN Ramazan, İdare Hukuku Dersleri 7. Baskı Ankara 2019, s.371; GÜNDAY, s.138; GÖZÜBÜYÜK/TAN, age., C .II, s.472; ÖZAY, Günışığında, s.376.

  2 Danıştay Onbeşinci Dairesi, 2014/6132 E., 2018/2209 K., T.06.03.2018.

  3 Danıştay Sekizinci Dairesi, 2008/7089 E., 2008/7331., T.11.11.2008, ÇAĞALAYAN, age., s.372 ATAY., age., s.479.

  4 Danıştay Onikinci Dairesi, 2015/2324E., 2015/4917 K., T.29.09.2015.

  5 KALABALIK Halil, İdare Hukuku Dersleri C .II4. Baskı Ankara 2019, s.79

  6 Danıştay İkinci Dairesi, 2019/2336 E., 2019/6426., T.20.11.2019.

  7 SANCAKDAR Oğuz, İdare Hukuku Teorik Çalışma 8. Baskı Ankara 2019, s.300

  8 SANCAKDAR, age., s.300.
  9 Danıştay Beşinci Dairesi, 1997/2136 E., 1997/2986 K., T.11.12.1997.

  10 ÇAĞLAYAN, age., s.500; CHAPUS, age., s.1024; RICCI, Memento, s.29.

  11 Danıştay Yedinci Daire, 1984/1530 E., 1986/246 K., T.27.01.1986.

  12 Danıştay Onikinci Daire, 2015/4243 E., 2019/545., T.31.01.2019.

  13Danıştay Onikinci Daire, 2015/126 E., 2018/4757., T.01.11.2018

  Yazı kaynağı : www.hukukihaber.net

  İdari İşlemin Unsurları - Kartalhan Hukuk Bürosu Ostim

  İdari İşlemin Unsurları

  İdari işlem ile ilgili iptali davasında, mahkemenin esasen inceleme yaptığı konu, idari işlemin unsurlarıdır. Bu anlamda bir idari işlemin altı farklı unsuru bulunmaktadır.

  1-Yetki Unsuru

  Yetki, idarenin belirli bir işlemi yapabilme ehliyetini göstermektedir. Bilindiği üzere idari işlemler, tek taraflı irade açıklamalıdır. İşte bu tek taraflı irade açıklamalarını herhangi bir kişi veya kurum değil, o işlem açısından yetkili kişi veya kurum yapmalıdır. İdare Hukukunda yetkiler Anayasa ve Kanunlardan kaynaklanmaktadır. Bu sebepten dolayı, idari makamlar genel yetkili değil, istisnai yetkilidir. İdare hukukunda yetkiler kamu düzenine ilişkindir. Bu sebeple açılan idari davalarda yetkisizlik iddiası her zaman ileri sürülebilir ve aynı zamanda bu durum hakim tarafından re'sen dikkate alınır. Önemle belirtmek gerekir ki, idareye verilen yetkiler kural olarak devredilemez ve vazgeçilemezdir. Bu durum, yetki unsurunun kamu düzenine ilişkin olmasından kaynaklanmaktadır. Yetkisiz bir makam tarafından yapılan bir idari işlem, o işlemi yapmaya yetkili makam tarafından onaylanıp düzeltilemez. İdarenin belirli bir işlemi yapabilme ehliyeti olmadan yaptığı işlemler, yetki unsuru açısından sakattır. Yetki Unsurunun sakatlık hallerinden bahsetmek gerekir ise;

  a-Fonksiyon Gasbı: Bilindiği üzere idare yürütme organıdır. Genel tanımı ile fonksiyon gasbı; idarenin, yasama veya yargı organlarının görev ve iş alanlarına giren konularda işlem yapmasıdır.

  İdarenin Yargı Fonksiyonunu Gasbetmesi: İdare yargısal anlamda bir karar verir veya işlem yapar ise fonksiyon gasbı meydana gelmektedir.

  İdarenin Yasama Fonksiyonunu Gasbetmesi: İdarenin yasama organının görev alanına giren herhangi bir işlem tesis etmesi fonksiyon gasbı konusunu oluşturmaktadır.

  b-Yetki Gasbı: İdare adına yetkili olmayan kişi veya kurumlar tarafından yapılan tek taraflı irade açıklamaları yetki gasbını oluşturmaktadır. Uygulamada sıkça karşılaşılan, resmi sıfatın sona ermesi durumunda dahi, tek taraflı irade açıklaması yapılması yetki gasbını oluşturmaktadır. Örnek vermek gerekir ise, yetkili bir kişinin istifası veya azledilmesi durumlarından sonra istifa veya azline rağmen yapmaması gereken işlemi idare adına yapmak yetki gasbını oluşturmaktadır.

  c-Yetki Tecavüzü:

  Bir idari makamın, diğer bir idari makamın yetkili olduğu alanlarda işlem yapması durumu yetki tecavüzünü oluşturmaktadır. Söz konusu durumda iki farklı idari makam mevcut olmakla birlikte; işbu idari makamların yetki alanları birbirinden farklıdır.

  2-Şekil Unsuru:

  İdare yaptığı ve yapacağı işlemlerde, kural olarak yazılı şekil unsuruna tabiidir. İdari işlemler aksi öngörülmediği müddetçe ilgilisine e-mail yolu ile tebliğ edilememektedir. Kural olarak idari işlemin yazılı olması gerekmektedir fakat istisnai bazı durumlarda idarenin işlemleri sözlü veya hareketli bir şekilde olmaktadır.

  3-Usul Unsuru:

  Usul, bir işlemin yapılmasında izlenmesi gereken aşamalar ve yolları tanımlamaktadır.

  4-Sebep Unsuru:

  İdare hukukunda sebep; idareyi, bir idari işlemi yapmaya sevk eden hukuki veya fiili etkendir. Ancak, sebep unsurunda meydana gelebilecek birtakım sakatlık halleri mevcuttur. Bunlar:

  a-İdare, yaptığı işlemde bir sebebe dayanmalıdır. İdare, yapmış olduğu işlem hakkında sebep gösteremez veya gösterdiği sebep geçerli bir sebep değil ise, yapılan bu idari işlem hukuka aykırı olmaktadır.

  b-İdare, yaptığı işlem ile ilgili herhangi bir sebep gösterebilir. Ancak idarenin gösterdiği bu sebep hukuki olarak hatalı ise, idarenin yapmış olduğu işlem de hukuka aykırılık teşkil etmektedir.


  c-İdarenin, tek taraflı irade açıklaması sonucunda meydana getirmiş olduğu işlemin, sebep ve konu unsurları arasında ciddi anlamda ölçüsüzlük olabilir. Söz konusu durumun varlığı halinde yapılmış olan idari işlem de hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

  5-Konu Unsuru:

  İdare hukukunda konu, yapılmış olan idari işlem sonucunda meydana gelen hukuki değişikliktir. Örneğin idarenin memur atanması hakkında yapmış olduğu idari işlemin konusu memurun atanmasıdır. Fakat bazı durumlarda idarenin konu unsuruna aykırılık teşkil eden işlemleri de mevcuttur. Konu unsuruna aykırılık teşkil eden haller aşağıda belirtilmiştir. Buna göre:

  -İdari işlemin konusu hukuka aykırı olmamalıdır.
  -İdari işlemin konusu imkansız olmamalıdır.
  -İdari işlemin konu unsuru ve sebep unsuru arasında ölçülülük bulunmalıdır.
  -İdari işlemin konu unsuru ve sebep unsuru arasında illiyet bağı bulunmak zorundadır.

  6-Amaç Unsuru:

  İdare hukukunda amaç; idarenin, yapmış olduğu idari işlem sonucunda ulaşmak istediği sonuçtur. İdarenin nihai amacı kamu düzenine ilişkindir. İdarenin yaptığı her işlem, amaç olarak öncelikle kamu düzenine uygun olmalıdır. Bu bağlamda kişisel, siyasi veya bir başka üçüncü kişi yararına yapılmış olan idari işlemler, amaç unsuru açısından hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

  Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.

  Yazı kaynağı : www.kartalhanhukuk.com

  İdari İşlemlerin İptali Davaları

  İdari İşlemlerin İptali Davaları

  Covid-19 Destek

  Resmi Gazete

  Mevzuat Bilgi Sistemi

  T.C. Adalet Bakanlığı

  Anayasa Mahkemesi

  Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği G.M.

  Hakkimizda

  Kariyer

  İletişim

  Blog

  English

  Yazı kaynağı : kulacoglu.av.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap