Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yeterlik belgesinin bir yıl içerisinde iki kez geri alınması halinde verilecek ceza

  1 ziyaretçi

  yeterlik belgesinin bir yıl içerisinde iki kez geri alınması halinde verilecek ceza bilgi90'dan bulabilirsiniz

  TELSİZ OPERATÖR YETERLİKLERİ VE SINAV YÖNETMELİĞİ

  TELSİZ OPERATÖR YETERLİKLERİ VE SINAV YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ KISIM

  Genel Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; gemilerin yola elverişlilik bakımından donatılmalarında, küresel deniz tehlike ve güvenlik haberleşme sistemleri (GMDSS) içinde veya dışındaki tüm deniz araçlarında yer alan telsiz istasyonlarını kullanacak, haberleşmeden sorumlu telsiz operatörlerinin sahip olması gereken yeterlik sınıfları ile bu yeterliklerin verilme usul ve esaslarının belirlenmesidir.

  Kapsam

  MADDE 2 — (Değişik:RG-19/6/2018-30453)

  Bu Yönetmelik, Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi (SOLAS-74) kapsamına giren deniz araçlarında, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa uygun olarak kurulan GMDSS ve diğer telsiz istasyonlarını işletecek telsiz operatörlerini kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3(Değişik:RG-21/9/2016-29834)

  Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bentleri ile 20/4/1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile taraf olduğumuz Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası 1978 Sözleşmesi ve değişiklikleri ve Dünya Radyo Konferansı WRC-97’nin Com 4-4 no’lu kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

  a) (Değişik:RG-21/9/2016-29834) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

  b) IMO : Uluslar arası Denizcilik Örgütünü,

  c) (Değişik:RG-19/6/2018-30453) Sözleşme (STCW-78): Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeyi,

  ç) (Değişik:RG-19/6/2018-30453) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği: 10/2/2018 tarihli ve 30328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliği,

  d) (Değişik:RG-19/6/2018-30453) Gemiadamları Komisyonu: Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde düzenlenmiş bulunan Gemiadamları Komisyonunu,

  e) CEPT: Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Birliğini,

  f) WRC: Dünya Radyo Konferansını,

  g) INMARSAT Sistemi: Inmarsat uyduları aracılığı ile yapılan deniz haberleşme sistemini,

  ğ) COSPAS–SARSAT: Kutupsal yörüngeli deniz arama kurtarma uydu haberleşme sistemini,

  h) GMDSS: Küresel deniz tehlike ve güvenlik haberleşme sistemini,

  ı) SOLAS–74: Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi ve taraf olduğumuz değişikliklerini,

  i) ITU/RR: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği/Telsiz Tüzüğünü,

  j) DSC: Sayısal seçmeli çağrı özelliğini,

  k) NBDP: Dar-bant doğrudan yazmalı telgraf sistemini,

  l) EPIRB: Suda yüzebilen ve denize bırakıldığında ait olduğu deniz taşıtının tanıtma işaretlerini yayınlayarak yerinin bulunmasına imkan veren telsiz vericisini,

  m)NAVTEX: Bölgesindeki deniz taşıtlarına NBDP tekniği ile periyodik olarak uluslar arası standartta formatlanmış meteorolojik ve seyir ikaz mesajlarını, tehlike ve kaza raporlarını yayımlayan kıyıdaki verici istasyonları ile deniz araçlarındaki otomatik alıcılardan meydana gelen sistemini,

  n) Telsiz: Aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluyla her türlü açık veya kriptolu ses, veri, sabit veya hareketli resim ve ses işaretleri vermeye ve almaya veya yalnızca vermeye ya da almaya veya aktarmaya, yansıtmaya ve/veya güçlendirmeye yarayan cihaz veya sistemlerini,

  o) Enterferans: İlgili mevzuat dahilinde telekomünikasyon sistemleri aracılığıyla yapılan her türlü haberleşmeyi veya radyo televizyon yayınlarını engelleyen, kesintiye uğratan veya kalitesini bozan her türlü yayın ve elektromanyetik dalgayı,

  ö) Al Bölgesi: En az bir VHF sahil istasyonu tarafından kaplanan ve VHF/DSC uyarılarının alınabileceği deniz alanını,

  p) A2 Bölgesi: A1 bölgesinin ötesinde, en az bir MF sahil istasyonu tarafından kaplanan ve MF/DSC uyarılarının alınabileceği deniz alanını,

  r) A3 Bölgesi: INMARSAT uyduları tarafından kaplanan ancak A1 ve A2 bölgeleri dışındaki deniz alanını,

  s) A4 Bölgesi: A1, A2, A3 bölgeleri dışındaki deniz alanını,

  ş) Kısa Mesafe-Short Range: GMDSS kapsamı dışında olan deniz araçları için tanımlanmış en az bir VHF sahil istasyonu tarafından kaplanan ve VHF/ DSC tehlike ve güvenlik frekansında sürekli nöbet tutulan deniz alanını,

  t) Uzun Mesafe-Long Range: GMDSS kapsamı dışında olan deniz araçları için tanımlanmış deniz alanını,

  u) “GMDSS Kapsamında Olan Deniz Aracı: SOLAS-74 hükümlerine göre teçhizat ve personel olarak GMDSS ile donatılması zorunlu olan deniz aracını,

  ü) GMDSS Kapsamı Dışında Olan Deniz Aracı: SOLAS-74 hükümlerine göre teçhizat ve personel olarak GMDSS ile donatılması zorunlu olmayan, Sözleşmenin haberleşme ile ilgili diğer kurallarına tabi olan deniz aracını,

  v) Tahditli Telsiz Operatörü: Uluslararası Telsiz Tüzüğü (ITU/RR) gereklerine göre yetkili makam tarafından verilmiş GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesi olanları,

  y) Genel Telsiz Operatörü: Uluslararası Telsiz Tüzüğü (ITU/RR) gereklerine göre yetkili makam tarafından verilmiş GMDSS Genel Telsiz Operatörü (GOC) yeterlik belgesi olanları,

  z) Telsiz Elektronik Zabiti: Uluslararası Telsiz Tüzüğü (ITU/RR) gereklerine göre yetkili makam tarafından verilmiş GMDSS Birinci Sınıf Telsiz Elektronik Zabiti(REO) veya GMDSS İkinci Sınıf Telsiz Elektronik Zabiti(REO) yeterlik belgesi olanları,

  x) Kısa Mesafe Telsiz Operatörü: SOLAS Sözleşmesi kapsamı dışında olan deniz araçlarında GMDSS sisteminde VHF/DSC dahil olmak üzere seyire yardımcı cihazları kullanacak kişiye verilecek yeterliği,

  w) Uzun Mesafe Telsiz Operatörü: SOLAS Sözleşmesi kapsamı dışında olan deniz araçlarında GMDSS sisteminde VHF ve MF/DSC başta olmak üzere seyire yardımcı cihazları kullanacak kişiye verilecek yeterliği,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  GMDSS Yeterliklerinin Verilmesi, Eğitim, Sınav İşlemleri

  Yeterliklerin Verilmesi

  MADDE 5 — Telsiz operatör yeterlikleri İdare tarafından verilir. Bu yeterlikleri almak isteyen adayların, Sözleşmenin A-IV/2 nolu kodunda öngörülen müfredat programını içeren eğitimi İdare tarafından uygunluğu onaylanmış bir eğitim kurumunda tamamlamaları ve telsiz operatör yeterlikleri için düzenlenecek sınavlarda başarı göstermeleri zorunludur. Zorunlu eğitime ve sınavlara ait müfredatın ayrıntıları bu Yönetmeliğin İkinci Kısmında yer almaktadır.

  Yeterlik Sınıfları

  MADDE 6 — GMDSS gemi telsiz istasyonlarında çalışacak operatörlere verilecek yeterlik sınıfları aşağıda belirtilmiştir.

  a) GMDSS 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 1)

  b) GMDSS 2 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 2)

  c) GMDSS Genel Telsiz Operatör Yeterliği (GOC)

  d) GMDSS Tahditli Telsiz Operatör Yeterliği (ROC)

  Sınav Tarihleri ve Yerleri

  MADDE 7 — (Değişik:RG-19/6/2018-30453)

  GMDSS Telsiz Operatör sınavları ile ilgili tüm işlemler, İdare tarafından oluşturulan Gemiadamları Komisyonu tarafından ve İdarenin sınav salonlarında, İdare tarafından kurulan soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonu yazılımı ile elektronik sınav sistemi üzerinden yapılır. İdare, sınavların yerini ve/veya yapılış şeklini ve usulünü değiştirebilir.

  Sınava Girecek Adaylarda Aranacak Şartlar

  MADDE 8 — Telsiz operatör sınavına girmek isteyen adaylarda aşağıda belirtilen şartlar aranır:

  a) Türk vatandaşı olmak veya Türkiyede yahut Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde denizcilik ile ilgili eğitim-öğretim gören ve/veya mezun olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak veyahut 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun kapsamındaki Türk soylu yabancı olmak,

  b) Sınava girdiği tarihte 17 yaşından küçük olmamak,

  c) (Değişik:RG-21/9/2016-29834) 26/9/2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu veyahut göçmen kaçakçılığı veya insan ticareti, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlar ile İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık suçlarından hükümlü bulunmamak, (Ek ibare:RG-19/6/2018-30453) aynı Kanunun 188 inci, 190 ıncı ve 191 inci maddelerindeki suçlardan dolayı hakkında verilmiş bir mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri kararı bulunmamak,

  d) GMDSS 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği ve GMDSS 2 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği için en az lise ve dengi okul mezunu, GMDSS Genel Telsiz Operatörü Yeterliği için en az ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu ve GMDSS Tahditli Telsiz Operatör Yeterliği için en az ilkokul veya ilköğretim mezunu olmak,

  e) İdarenin onayladığı bir eğitim kurumunda aday olunan telsiz operatör yeterliğinin gerektirdiği düzeye uygun ve müfredatı bu Yönetmeliğin İkinci Kısım Birinci Bölümünde belirtilen eğitimi aldığını belgelemek,

  f) (Değişik: RG-26/09/2006-26301) GMDSS 1 inci sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği sınavlarına başvurmak için GMDSS 2 nci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği ile denizde veya deniz elektroniği alanında montaj, servis ya da bakım-onarımında karada en az üç yıl süreyle ehliyetinin gerektirdiği görevleri yapmış olduğunu belgelemek,

  g)  (Değişik:RG-19/6/2018-30453) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde belirtilen Gemiadamları Sağlık Yönergesine göre sağlıklı olduğunu belgelemek,

  Mezuniyetleri Nedeniyle Sınava Kabul Edilecekler

  MADDE 9 — Denizcilik eğitimi veren kurumlardan mezun olanların sınavlara kabul edilebilmesi için bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen eğitim yerine aşağıdaki koşullar aranır.

  a) Sözleşmenin öngördüğü A-IV/2 ve B-IV/2 kurallara dayalı olarak, ilgili idarenin onayladığı ve bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen konuları içeren müfredat programlarını uygulayan dört yıllık Anadolu denizcilik meslek liselerinin veya meslek yüksek okullarının gemi elektroniği ve haberleşme veya Dz.K.K. astsubay güverte sınıf okullarının telsiz ve harekat elektronik bölümlerinden mezun olanlar GMDSS 2 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği veya daha alt düzeydeki telsiz yeterlik sınavlarına mezuniyetlerine istinaden kabul edilirler.

  b) Fakülte ve dört yıllık yüksek okulların elektronik veya elektronik ve haberleşme bölümü mezunu olanlar, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen müfredat programının işletme, İngilizce ve mevzuatla ilgili konularını içerir onaylı eğitim aldığını belgeleyerek, deniz hizmeti koşulu aranmaksızın GMDSS 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği veya daha alt düzeydeki telsiz yeterlik sınavlarına kabul edilirler.

  c) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen Genel Telsiz Operatör Yeterliği müfredatını uygulayan ve 10 uncu maddede belirtilen nitelik standartlarını sağlayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanmış, örgün ve yaygın eğitim kurumlarından mezun olanlar, Genel Telsiz Operatör Yeterliği veya daha alt düzeydeki telsiz yeterlik sınavlarına kabul edilirler. Ancak, eğitim kurumlarının 10 uncu maddede belirtilen nitelik standartlarını sağladıkları tarihten önceki mezunları bu haktan yararlanamaz.

  ç) (Ek:RG-21/9/2016-29834) 21 inci maddede belirtilen GMDSS Genel Telsiz Operatör Yeterliği müfredatını uygulayan ve 10 uncu maddede belirtilen nitelik ve standartları sağlayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan denizcilik eğitimi veren dört yıllık fakülte ve yüksekokullarda denizde haberleşme dersini başarılı olarak tamamlayanlara, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde belirtilen şartlara haiz olmaları şartıyla, GMDSS Genel Telsiz Operatör Yeterliği (GOC) Belgesi sınavsız olarak düzenlenir.

  d) (Ek:RG-21/9/2016-29834) 22 nci maddede belirtilen GMDSS Tahditli Telsiz Operatör Yeterliği müfredatını uygulayan ve 10 uncu maddede belirtilen nitelik ve standartları sağlayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan denizcilik eğitimi veren denizcilik Anadolu meslek liseleri, denizcilik Anadolu teknik liseleri, meslek yüksekokulu, yüksekokul veya fakültelerde denizde haberleşme dersini başarılı şekilde tamamlayan gemiadamlarına, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde belirtilen şartlara haiz olmaları şartıyla, GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) Belgesi sınavsız olarak düzenlenir.

  Eğitim Kurumlarının ve Eğiticilerin Nitelikleri

  MADDE 10 — GMDSS telsiz operatörü eğitimi düzenleyebilmek için İdareye başvurarak eğitime başlama izni alacak olan eğitim kurumları aşağıdaki fiziki ortamı tesis etmek zorundadır:

  a) GMDSS 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü, GMDSS 2 inci sınıf Telsiz Elektronik Operatörü veya GMDSS Genel Telsiz Operatörü eğitimi için; aşağıda belirtilen aygıtlardan birinin tesisi yeterlidir.

  1) IMO tarafından kabul edilmiş bütün uygulanabilir performans standartlarını karşılayan haberleşme aygıtlarının benzetimini içeren GMDSS haberleşme simülatörü.

  Bu aygıt Inmarsat A veya Inmarsat B ve Inmarsat C gemi istasyonlarının, MF/HF NBDP, MF/HF-DSC, DSC özellikli VHF radyotelefon, NAVTEX, SART ve EPIRB aygıtlarının gerçeğe uygun benzetimini yapabilecek, en az iki öğrenci konsolu ve bir eğitici konsolu içerecek ve bu konsollar arasında yazılı metin ve sesli konuşma haberleşmesine elverişli tümleşik bir gerçek zaman çalışma ortamı sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.

  2) IMO Performans standartlarını sağlayan NBDP, DSC ve SSB özellikli MF/HF aygıtı, DSC özellikli VHF radyotelefon, NAVTEX, aygıtlarının gerçeğini, SART ve EPIRB aygıtlarının gerçeğini veya eğitim amaçlı üretilmiş olanını, Inmarsat A veya B ve Inmarsat C, NBDP ve DSC aygıtlarının uygulamasına olanak sağlayan bir düzeneği bulunduran laboratuar ortamı.

  (Değişik paragraf:RG-19/6/2018-30453) 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu gereğince, gerçek aygıtlar için kurucu eğitim kurumunun ilgili idareden telsiz kurma veya her türlü telsiz haberleşme sistemi tesis etme ve kullanma izni ile birlikte aygıtlara ait ruhsatları bulundurma yükümlülüğü vardır.

  b) GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü eğitimi için; Bu maddenin (a) veya (b) bendinde belirtilen fiziki ortamlardaki aygıtlardan sadece VHF, VHF-DSC, NAVTEX, SART ve EPIRB fonksiyonlarını sağlayacak kısmını içeren simülatör veya gerçek aygıt ortamı.

  c) Eğitim kurumlarına ait eğitim/okul gemilerinde bulunan GMDSS istasyonları haricinde diğer gemilerdeki GMDSS istasyonları eğitim amacıyla kullanılamaz.

  d) Yukarıdaki kursları verecek olan eğitmenlerde, verecekleri ders konularına göre;

  1) (Değişik:RG-19/6/2018-30453) Eğitim müfredatlarında yer alan elektrik/elektronik konuları için, dört yıllık yüksekokul/fakültelerin Elektronik, Elektrik veya Elektronik ve Haberleşme bölümü mezunu olmak veya en az verdiği eğitime eşdeğer yeterliğe sahip yüksekokul mezunu ve üç yıl deniz hizmetine sahip olmak,

  2) İşletme ve mevzuat eğitimi konuları için, en az verdiği eğitime eşdeğer yeterliğe sahip yüksekokul mezunu ve üç yıl deniz hizmetine sahip olmak,

  3) İşletme eğitim müfredatının uygulama eğitimi için, en az verdiği eğitime eşdeğer yeterliğe sahip lise mezunu ve üç yıl deniz hizmetine sahip olmak,

  şartları aranır. Eğitmen sertifikaları İdare tarafından düzenlenir.

  e) Öğrenci sayısı, öğretim çalışmalarının kuramsal bölümlerinde eğitici başına 24 kişiden, uygulama bölümlerinde eğitici başına 12 kişiden fazla olamaz.

  Sınav İçin Başvurma

  MADDE 11 — (Değişik:RG-19/6/2018-30453)

  Telsiz operatörü sınavlarına başvuru için gereken belgeler ile sınava ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.

  Soru Hazırlama ve Sınav Komisyonları

  MADDE 12 — (Değişik:RG-19/6/2018-30453)

  Telsiz Operatörleri Sınavları Soru Hazırlama Komisyonları, Gemiadamları Komisyonu Başkanı tarafından Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi hükümlerine uygun olarak belirlenir.

  Komisyonların Görevleri

  MADDE 13 — (Değişik:RG-19/6/2018-30453)

  Telsiz Operatörleri Soru Hazırlama Komisyonunun görevi; bu Yönetmeliğin İkinci Kısmında belirtilen müfredat programlarına ve telsiz operatörlerinin yeterlik seviyelerine uygun olarak soru üretmektir.

  Sınav sorularının seçimi, İdare tarafından kurulan soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonu yazılımı tarafından gerçekleştirilir.

  İdare, sınavların bu Yönetmelik ve Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek üzere, Sözleşmenin kural 1/8 ve Kod bölümünün Kısım A-1/8 maddesine göre oluşturulan ve Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinde belirtilen Denizcilik Eğitimi İzleme ve Değerlendirme Komisyonunu yetkili kılar.

  Sınavlar ve Sınav Soruları

  MADDE 14 — (Değişik ibare:RG-19/6/2018-30453) Gemiadamları Komisyonu tarafından yapılan sınavlarda;

  a) (Değişik:RG-19/6/2018-30453) Sınav soruları, bu Yönetmeliğin İkinci Kısım Birinci Bölümünde belirtilen müfredat programlarına ve telsiz operatörlerinin yeterlik seviyelerine uygun olarak hazırlanır ve sınav İdare tarafından kurulan soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonu yazılımı ile elektronik sınav sistemi üzerinden yapılır.

  b) (Değişik:RG-21/9/2016-29834)  Kısa Mesafe Telsiz Operatörü sınavına ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.

  c) Sınav soruları konu ağırlıkları ve soru sayıları EK-VII çizelgede belirtilen dağılıma göre yapılır.

  Sınavların Değerlendirilmesi

  MADDE 15 — (Değişik:RG-19/6/2018-30453)

  GMDSS telsiz operatör yeterlik sınavları sorularının not değerleri, her bir konunun sınavı için yüz tam puan olacak biçimde belirlenir. İdare tarafından soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonu ile yapılan sınavlarda, sınavların not değerlendirmesi sınav yazılımı tarafından gerçekleştirilir.

  Sınav ile ilgili evraklar sınav tarihinden itibaren Gemiadamları Komisyonu tarafından iki yıl süre ile saklanır ve süre bitiminde imha edilir.

  İdarece ve liman başkanlıklarında yapılan Kısa Mesafe Telsiz Operatör Yeterliği sınavından 100 puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.

  Yeterlik Almaya Hak Kazanma

  MADDE 16 — (Değişik:RG-19/6/2018-30453)

  Adayların yeterlik almaya hak kazanabilmesi için; alacakları yeterlik sınıfına göre girdikleri sınavda başarılı olmaları ve 18 yaşından küçük olmamaları gerekir.

  Sınavda Başarısız Olma

  MADDE 17 – (Değişik:RG-19/6/2018-30453)

  Gemiadamları Komisyonu tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmak için sınavdan en az 60 puan alınması zorunludur. Sınavlar, yeterlik düzeyine göre farklı olmakla birlikte telsiz operatörleri sınavı başlığı altında tek bir sınav olarak düzenlenir.

  Sınav Sonuçlarının İlanı

  MADDE 18 — (Değişik:RG-19/6/2018-30453)

  Başvuru işlemlerini yaparak GMDSS telsiz operatör yeterlik sınavlarına girip başaran gemi adamlarının sınavlarının sonuçları, İdare tarafından kurulan veri tabanı üzerinden elektronik ortamda Gemiadamları Komisyonu ve liman başkanlığına gönderilir.

  İKİNCİ KISIM

  GMDSS Telsiz Operatörü Yeterliği Eğitim Müfredatı Programları ve Sınav Konuları

  BİRİNCİ BÖLÜM

  GMDSS Telsiz Operatörü Yeterliği Eğitim Müfredatı Programları

  GMDSS 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği Eğitim Müfredatı

  MADDE 19 — 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği eğitim müfredatı, Telsiz Operatörü Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği EK-I’ deki tablodadır.

  GMDSS 2 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği Eğitim Müfredatı

  MADDE 20 — 2 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatör Yeterliği eğitim müfredatı, Telsiz Operatörü Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği EK-II’ deki tablodadır.

  GMDSS Genel Telsiz Operatör Yeterliği Eğitim Müfredatı

  MADDE 21 — GMDSS Genel Telsiz Operatörü Yeterliği eğitim müfredatı, Telsiz Operatörü Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği EK-III’ deki tablodadır.

  GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü Yeterliği Eğitim Müfredatı

  MADDE 22 — GMDSS Tahditli Telsiz Operatör Yeterliği eğitim müfredatı, Telsiz Operatörü Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği EK-IV’ deki tablodadır.

  İKİNCİ BÖLÜM

  GMDSS Telsiz Operatör Yeterlik Sınavları

  GMDSS Telsiz Operatör Yeterlik Sınav Konuları

  MADDE 23 — (Değişik:RG-19/6/2018-30453)

  GMDSS telsiz operatörleri yeterliği sınav soruları, bu Yönetmeliğin İkinci Kısım Birinci Bölümünde yeterlik düzeylerine uygun olarak belirlenmiş olan eğitim müfredatlarında belirtilen konulara bağlı kalınarak cihaz ve marka modelinin özel niteliklerini hatırlamayı gerektirmeyecek biçimde hazırlanır ve sorulur. Genel Telsiz Operatörleri (GOC) için hazırlanan İngilizce soruları kullanıcı tanıtmalıklı (operatör manuel) ve acil durum ve rutin haberleşme ağırlıklı; 2 nci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 2), 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 1), İngilizce soruları, teknik tanıtmalıklar, kullanıcı tanıtmalıkları, acil durum ve rutin haberleşmesi ağırlıklı olarak düzenlenir. Sınav sorularının seçimi, Bakanlık tarafından kurulan soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonu yazılımı tarafından gerçekleştirilir.

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  GMDSS Kapsamı Dışındaki Telsiz Operatörleri ve Çeşitli Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Yeterlik Sınıfları, Belgelerin Verilmesi, İntibak İşlemleri

  Yeterlik Sınıfları

  MADDE 24 — Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi (SOLAS-74) ve Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası 1978 Sözleşmesi (STCW-78/95) ve WRC-97’nin Com 4-4 No’lu Karar hükümlerine göre, GMDSS düzenlemeleri dışında kalan Telsiz istasyonlarında çalışacak operatörlere verilecek yeterlik sınıfları aşağıda belirtilmiştir.

  a) Kısa Mesafe Telsiz Operatörü (SRC)

  b) Uzun Mesafe Telsiz Operatörü (LRC)

  Yeterlik Belgelerinin Verilmesi

  MADDE 25 — GMDSS kapsamı dışında kalan telsiz operatör yeterliği belgeleri İdare tarafından verilir. Bahsi geçen yeterlik belgelerini almak isteyen adayların, 18 yaşını bitirmiş olmak şartıyla T.C. vatandaşı olmaları (yabancı uyruklu olup Türkiyede ikamet edenler kısa mesafe telsiz operatörü olabilirler), ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmaları, Uzun Mesafe Telsiz Operatörü yeterliği için bu Yönetmeliğin 27 inci maddesinin öngördüğü müfredat programını içeren eğitimi idare tarafından uygunluğu onaylanmış bir eğitim kurumunda tamamlamaları ve GMDSS dışı telsiz operatör yeterlikleri için düzenlenecek sınavlarda başarı göstermeleri zorunludur.

  İntibak İşlemleri

  MADDE 26 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş olan belgelerden:

  a) Tahditli Telsiz Telefon Operatörü Yeterliği, GMDSS Kısa Mesafe Telsiz Operatör Yeterliği bulunanlar veya (Değişik ibare:RG-19/6/2018-30453) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde sınavla yeterlik belgesi alırken EK-V’de belirtilen konularda sınav geçirdiğini belgeleyenlere Kısa Mesafe Telsiz Operatörü belgesi,

  b) 1 inci Sınıf Telsiz Telgraf, 2 inci Sınıf Telsiz Telgraf, Genel Telsiz Operatörü, Telsiz Telefon Operatörü veya GMDSS Uzun Mesafe Telsiz Operatörü Yeterliği bulunanlara Uzun Mesafe Telsiz Operatörü belgesi,

  mevcut yeterlikleri geri alınarak, bunların yerine sınavsız olarak verilir.

  Bahse konu yeterliklerin intibak işlemleri için hak sahipleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre, bir dilekçe ekinde, belgenin aslı, 8 adet fotoğraf, nüfus hüviyet cüzdanı sureti ve Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesinin yeni tarihli onaylanmış sureti ile belgelerini aldıkları yerin idaresine müracaat etmeleri gerekmektedir.

  Yeni Verilecek Yeterliklere Ait Sınavlar ve Zorunlu Eğitim

  MADDE 27 — (Değişik:RG-21/9/2016-29834)

  (Değişik fıkra:RG-19/6/2018-30453) GMDSS kapsamı dışındaki telsiz operatörü yeterliklerinden, Uzun Mesafe Telsiz Operatör Sınavları, İdare tarafından kurulan soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonu yazılımı ile elektronik sınav sistemi üzerinden EK-V’te belirtilen konularda Gemiadamları Komisyonu tarafından yapılır. Sınavlara başvuru, sınavların duyurulması, sınavların düzenlenmesi, yeterliklerin verilmesi ve yenilenmesi gibi hususlar, bu Yönetmeliğin birinci kısmında belirtilen gereklere uygun olarak yapılır.

  Kısa mesafe telsiz operatör sınavları ise İdare ve liman başkanlıkları tarafından ve müracaata göre, İdare tarafından uygun görülen tarih, ortam ve şekilde yapılır. Kısa mesafe telsiz operatörü yeterliği almak için gerekli sağlık raporunun niteliği İdare tarafından belirlenir.

  Sınavlara müracaat; sınava girecek aday tarafından İdarenin belirlediği şekil ve süre içerisinde yapılır.

  Sınavlara girmeden önce alınması zorunlu olan uzun mesafe telsiz operatörü eğitimini verecek yetkili kurumlar 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen aygıtları ve MF/HF radyotelefon aygıtını ya da benzetimini içeren bir fiziki ortamı sağlamak zorundadırlar. Uzun mesafe telsiz operatörü eğitiminin müfredatı Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği EK-VI’daki tablodadır.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Yeterliklerin Düzenlenmesi

  MADDE 28 – (Değişik: RG-26/09/2006-26301)

  Sınav sonuçlarının ilân edilmesinden sonra, sınavlarda başarı gösteren adayların 18 yaşını bitirmiş olmaları kaydıyla aşağıda gösterilen belgeler ile birlikte sınav başvurusunu yaptığı liman başkanlıklarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

  a) Başvuru dilekçesi,

  b) Yeterlik belgesi ücretinin ödendiğine dair makbuz,

  c) Sabıka kaydı (Kamu personeli olanlarda aranmaz),

  d) Gemiadamları sağlık yoklama belgesinin yeni tarihli onaylanmış sureti,

  e) Dört adet vesikalık fotoğraf.

  (Değişik ikinci fıkra:RG-21/9/2016-29834) Yeterlik belgeleri İdarece veya liman başkanlıklarınca düzenlenir.

  Yeterliklerin Yenilenmesi

  MADDE 29 — Telsiz operatörü yeterlik belgeleri verildiği tarihten itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Telsiz operatör yeterlik belgelerinin yenilenmesi için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte sicil limanına müracaat edilmesi gerekmektedir.

  a) Başvuru dilekçesi,

  b) İki adet vesikalık fotoğraf,

  c) Yeterlik belgesinin aslı veya süresi bitmeyen belge için fotokopisi,

  d) (Değişik:RG-21/9/2016-29834) Kısa mesafe telsiz operatörü yeterliği haricindeki diğer yeterlikler için gemiadamları sağlık yoklama belgesinin yeni tarihli onaylanmış sureti,

  e) Sabıka kaydı (devlet memuru olanlarda aranmaz),

  f) Yeterlik belgesi ücretinin ödendiğine dair makbuz,

  g) (Değişik: RG-26/09/2006-26301) Kısa Mesafe Telsiz Operatör yeterliği dışındaki yeterlik belgesi ile son beş yıl içerisinde bir yıl süre ile konusunda deniz hizmeti yapmış olmak veya İdarede, denizcilik eğitim kurumlarında, denizcilik kamu ya da özel kurum ve kuruluşları ile deniz elektroniği ile ilgili donanım, satış, montaj ve servis veya yalnızca bakım-onarım hizmeti veren işyerlerinde veya idarece uygun görülüp onaylanan denizcilik ile ilgili kuruluşlarda son beş yıl içinde en az iki yıl süre ile konusu ile ilgili bir işte çalışmış olduğunu gösterir belge,

  h) (Değişik:RG-19/6/2018-30453) Bu maddenin (g) bendinde yer alan hizmet sürelerini tamamlayamayan telsiz operatörleri için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen sınavda başarılı olduğunu gösterir belge.

  Kazanılmış Haklar

  MADDE 30 — 18/10/1994 tarih ve 22085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Haberleşme Sistemi (GMDSS) Telsiz Operatör Yeterlikleri Sınav Yönetmeliği’ne göre sınava girerek başarılı sayılanların yeterlikleri geçerlidir. Önceki sınavlarda başarılı sayılıp ancak yeterlik almayanların kazanılmış hakları saklıdır.

  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihine kadar İdare, Telsiz Genel Müdürlüğü veya Telekomünikasyon Kurumu tarafından GMDSS telsiz operatörü eğitimi yapabileceği yazılı olarak onaylanmış kurumlarla, 3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanununa dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim kurumlarında adayı olduğu yeterlik düzeyine uygun onaylı bir eğitimi başardığını belgeleyen sertifika sahipleri, bu sertifika bilgileri kaynağından doğrulanmak koşuluyla GMDSS telsiz operatörü sınavlarına girerken bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen eğitimden muaftır.

  Telsiz Operatör Yeterliği Belgelerini Kaybedenler

  MADDE 31 — Telsiz operatör yeterliği belgelerini kaybedenlerin, belgenin kayıp edildiğini belirten bir dilekçe ve gazete kayıp ilanı ile birlikte belgenin alındığı liman başkanlığına müracaat etmesi halinde bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi çerçevesinde telsiz operatör yeterlikleri yenilenir.

  Yeterliklerin Geçici Olarak Geri Alınması ve İptali

  MADDE 32 — Telsiz operatör yeterliği belgesine sahip olanlardan aşağıda belirtilen fiilleri işleyenlerin yeterlik belgeleri geçici olarak geri alınır veya iptal edilir.

  a) Yeterlik belgesinin üç ay süre ile geçici olarak geri alınmasını gerektiren fiiller:

  1) Milli ve Uluslararası deniz tehlike, acelelik ve güvenlik haberleşmelerini bir yıl içerisinde iki defa ihlal etmek,

  2) Birinci alt bentte belirtilen fiiller dışındaki milli ve uluslararası işletme kurallarını bir yıl içerisinde üç defa ihlal etmek,

  3) Sahil istasyonları ile haberleşme yaparken servisten kaldırılmış bir deniz aracının veya başka bir geminin ad veya çağrı işaretini kullanmak,

  4) Telsiz operatör yeterliği belgesini başka bir şahsa kullandırmak,

  b) Yeterliklerin iptal edilmesi ve belgenin süresiz geri alınmasını gerektiren fiiller:

  1) Kamu haklarından ve medeni haklardan kısıtlanmak veya yasaklanmak,

  2) Yeterliği geçici olarak geri alınmış olduğu halde bu süre içerisinde belgesiz çalışmaya devam etmek,

  3) Yeterliğin bir yıl içerisinde iki defa geçici olarak geri alınması,

  4) Bu maddenin (a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bendinde belirtilen hususları iki kez yapmak.

  c) Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümleri uyarınca sağlık yeterliğinin, görevlerini faal olarak yapmaya engel olması durumunda, sağlık durumuna göre yeterlik belgeleri geçici olarak alınır veya iptal edilir.

  d) (Ek: RG-26/09/2006-26301) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (c) bendinde sayılan suçlardan hükümlü olup cezasının infazı tamamlandığı tarihten itibaren iki yıl süre geçtikten sonra başvuranlara, bir defaya mahsus olmak üzere bu Yönetmelikte yer alan yeterlik belgesi verilir. Ancak bir kanun hükmü veya mahkeme kararı gereğince, mahkûmiyet ile birlikte meslek ve sanatın icrasının  yasaklanması ile hükümlü olanlara 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinin altıncı fıkrasındaki sürelerin sona ermesinden itibaren iki yıl geçmeden yeterlik belgesi verilmez.

  e) (Ek:RG-19/6/2018-30453) Telsiz operatör yeterliğine sahip olan ve kusurlu davranış olarak nitelendirilen diğer fiilleri işleyen gemiadamları hakkında uygulanacak olan idari yaptırımlara, Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde karar verilir.

  Başka Bir Devlet Tarafından Düzenlenmiş Yeterlik Belgelerinin Tanınması

  MADDE 33 — STCW 78/95 Uluslararası Sözleşmesine taraf olan başka bir devlet tarafından düzenlenmiş telsiz operatör yeterlik belgelerinin İdare tarafından tanınmasında (Değişik ibare:RG-19/6/2018-30453) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğindeki esaslar geçerlidir.

  Yeterlik Belgelerinin Çalışma Alanları

  MADDE 34 — Bu Yönetmelikte yer alan yeterlik belgelerinin çalışma alanları (Değişik ibare:RG-19/6/2018-30453) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğine bağlı yürürlüğe giren Gemilerin Gemiadamları İle Donatılmasına İlişkin Yönergede belirtilmiştir. Ancak, anılan Yönergenin 14 üncü tablosunda belirtilen GMDSS ile donatılmamış gemilerde geçerli olan telsiz yeterlikleri için bu Yönetmelikte belirtilen intibak yeterlikleri esas alınacaktır.

  Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

  MADDE 35 — Bu Yönetmelikte yer almayan telsiz operatör yeterliği, yeterlik sınıfları ve sınav konuları ile ilgili hususlarda ITU ve IMO kararları ile CEPT tavsiye kararları ve STCW Sözleşmesinin kural ve kodları esas alınır.Telsiz Operatör yeterliğinin kütüklenme işlemleri (Değişik ibare:RG-19/6/2018-30453) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin Dördüncü Kısmı hükümleri çerçevesinde yapılır.

  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

  MADDE 36 — 18/10/1994 tarihli ve 22085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Haberleşme Sistemi (GMDSS) Telsiz Operatör Ehliyetnameleri ve Sınav Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile 20/04/1991 tarihli ve 20848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz Operatörleri Sınav Yönetmeliğinin deniz telsiz operatörleri ile ilgili maddeleri ek ve değişiklikleri ile yürürlükten kaldırılmıştır.

  Liman başkanlıklarının belge verme yetkisi

  EK MADDE 1 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-21/9/2016-29834) Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından verilen Telsiz Operatör Yeterlik Belgeleri, teknik alt yapısı uygun olan liman başkanlıklarınca da verilebilir.

  GEÇİCİ MADDE 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, telsiz operatörleri sınavlarına girerek bir daldan bütünlemeye kalmış olan adaylara bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay sonrasına kadar açılacak sınavlara 18/10/1994 tarihli ve 22085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Haberleşme Sistemi (GMDSS) Telsiz Operatör Ehliyetnameleri ve Sınav Yönetmeliği ek ve değişikliklerinin gereklerine uygun olarak sınava girme hakkı verilir.

  GEÇİCİ MADDE 2 — (Mülga:RG-21/9/2016-29834)

  Sınav muafiyeti

  GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-21/9/2016-29834)

  Bu maddenin yayımı tarihinden önce, İdare tarafından (Değişik ibare:RG-19/6/2018-30453) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği kapsamında uzakyol yeterlikli zabitan sınıfı gemiadamı yetiştirmeye yönelik denizcilik eğitimi vermek üzere uygunluğu onaylanan 4 yıllık fakülteler ve yüksekokullardan mezun olup, GMDSS Genel Telsiz Operatörü Yeterliği  (GOC) veya Tehlike Emniyet Haberleşmesi konularını içeren denizde haberleşme dersini başarılı şekilde tamamlamış olanlara GMDSS Genel Telsiz Operatörü Yeterliği  (GOC) Belgesi, yine bu maddenin yayımı tarihinden önce İdare tarafından (Değişik ibare:RG-19/6/2018-30453) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği kapsamında uzakyol yeterlikler haricinde zabitan sınıfı gemiadamı ve yat kaptanı yetiştirmeye yönelik denizcilik eğitimi vermek üzere uygunluğu onaylanan denizcilik Anadolu meslek liseleri, denizcilik Anadolu teknik liseleri, meslek yüksekokulu, yüksekokul veya fakültelerden mezun olup, GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü Yeterliği  (ROC) konularını içeren denizde haberleşme dersini başarılı şekilde tamamlayan gemiadamlarına GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) Belgesi, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde belirtilen şartlara haiz olmaları şartıyla, başvurmaları halinde sınavsız olarak verilir.

   Yürürlük

  MADDE 37 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 38— (Değişik:RG-21/9/2016-29834)

  Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

  EKLER İÇİN TIKLAYINIZ.

  Yazı kaynağı : www.mevzuat.gov.tr

  T

  o) Enterferans: �lgili mevzuat dahilinde telekom�nikasyon sistemleri arac�l���yla yap�lan her t�rl� haberle�meyi veya radyo televizyon yay�nlar�n� engelleyen, kesintiye u�ratan veya kalitesini bozan her t�rl� yay�n ve elektromanyetik dalgay�,

  �) Al B�lgesi: En az bir VHF sahil istasyonu taraf�ndan kaplanan ve VHF/DSC uyar�lar�n�n al�nabilece�i deniz alan�n�,

  p) A2 B�lgesi: A1 b�lgesinin �tesinde, en az bir MF sahil istasyonu taraf�ndan kaplanan ve MF/DSC uyar�lar�n�n al�nabilece�i deniz alan�n�,

  r) A3 B�lgesi: INMARSAT uydular� taraf�ndan kaplanan ancak A1 ve A2 b�lgeleri d���ndaki deniz alan�n�,

  s) A4 B�lgesi: A1, A2, A3 b�lgeleri d���ndaki deniz alan�n�,

  �) K�sa Mesafe-Short Range: GMDSS kapsam� d���nda olan deniz ara�lar� i�in tan�mlanm�� en az bir VHF sahil istasyonu taraf�ndan kaplanan ve VHF/ DSC tehlike ve g�venlik frekans�nda s�rekli n�bet tutulan deniz alan�n�,

  t) Uzun Mesafe-Long Range: GMDSS kapsam� d���nda olan deniz ara�lar� i�in tan�mlanm�� deniz alan�n�,

  u) �GMDSS Kapsam�nda Olan Deniz Arac�: SOLAS-74 h�k�mlerine g�re te�hizat ve personel olarak GMDSS ile donat�lmas� zorunlu olan deniz arac�n�,

  �) GMDSS Kapsam� D���nda Olan Deniz Arac�: SOLAS-74 h�k�mlerine g�re te�hizat ve personel olarak GMDSS ile donat�lmas� zorunlu olmayan, S�zle�menin haberle�me ile ilgili di�er kurallar�na tabi olan deniz arac�n�,

  v) Tahditli Telsiz Operat�r�: Uluslararas� Telsiz T�z��� (ITU/RR) gereklerine g�re yetkili makam taraf�ndan verilmi� GMDSS Tahditli Telsiz Operat�r� (ROC) yeterlik belgesi olanlar�,

  y) Genel Telsiz Operat�r�: Uluslararas� Telsiz T�z��� (ITU/RR) gereklerine g�re yetkili makam taraf�ndan verilmi� GMDSS Genel Telsiz Operat�r� (GOC) yeterlik belgesi olanlar�,

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  İzin ve Lisans İşlemleri - Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

  Çevre izni
  Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

  Çevre lisansı
  Çevre Lisansı: Ek-3C’de yer alan lisans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliktir.

  Geçici faaliyet belgesi
  İşletmelerin* faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni ve lisansı öncesi verilen belgedir.
  *İşletme: Tesis ve faaliyetlerin bütününü kapsamaktadır.
  *İşletmeci: Çevre izin ve lisans sürecine tabi olan işletmeyi, işleten ve/veya mülkiyet hakkına sahip, hukuki olarak sorumlu, gerçek veya tüzel kişilerdir.

  Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler
  Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır.
  Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır.
  Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

  Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler
  Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır.
  Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir.
  EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.

  Çevre iznini veya çevre izin ve lisansını vermeye yetkili merciler
  Bu Yönetmelik uyarınca verilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı;
  a) Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için Bakanlık,
  b) Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri,
  tarafından verilir.
  Birden fazla tesisi olan işletmelerin çevre izni veya çevre izin ve lisansı işlemleri, işletme adına ve işletmede aynı adreste yer alan tüm tesisler değerlendirilerek yürütülür ve sonuçlandırılır. Bir işletme içinde Ek-1 ve Ek-2 listesine tabi faaliyet veya tesislerin birlikte bulunması halinde söz konusu müracaat Ek-1 kapsamında değerlendirilir.

  İzin ve Lisans Süreci

   


  Çevre izin veya çevre izin ve lisansına e-başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulması
  Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılır.
  Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya çevre izin ve lisansı başvurusu elektronik veya mobil imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır.
  Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletmelerin başvurularında, Ek-3A, Ek-3B ve Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur.
  Başvurunun yetkili mercilere yapılmasından sonuçlanmasına kadar olan süreç içerisinde sunulan bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve işlemlerin hizmet satın alımı yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması sorumludur.
  Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi veya tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrı çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler.

  Geçici faaliyet belgesi verilmesi
  Geçici faaliyet belgesi başvurusu, EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir.
  Söz konusu başvuruda herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altmış takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili merci tarafından yirmi takvim günü içinde değerlendirilir. Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak yetkili merciye sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir.
  Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun, yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, herhangi bir eksikliğin bulunmadığının belirlenmesi halinde, işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

  Çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunun değerlendirilmesi ve belgenin düzenlenmesi
  İşletmelerin, geçici faaliyet belgesi alınmasından itibaren yüz seksen takvim günü içerisinde EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte çevre izni veya çevre izin ve lisansına başvuru yapması zorunludur. Başvuru, yetkili merci tarafından altmış takvim günü içerisinde değerlendirilir.
  Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuruda herhangi bir bilgi, belge, ölçüm, analiz sonuçları veya raporlarda eksiklik bulunması halinde, bu eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin doksan takvim günü içinde tamamlanarak yetkili merciye sunulması zorunludur.
  Başvuru yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bilgi ve belgelerle birlikte ölçüm, analiz sonuçları ve raporların uygun bulunması durumunda çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenir.

  Geçici faaliyet belgesinin iptali

  Yönetmeliği 9 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirlenen süreler içinde başvuru yapılmaması, eksikliklerin tamamlanarak gönderilmemesi veya başvurunun uygun bulunmaması durumlarında geçici faaliyet belgesi iptal edilir.
  Geçici faaliyet belgesi ile faaliyet gösteren işletmelerin geçici faaliyet belgesi başvuru aşamasında sunmuş olduğu bilgi ve belgelere aykırı çalıştığının tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanarak geçici faaliyet belgesi iptal edilir.
  Geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilen veya geçici faaliyet belgesi iptal edilen işletmeler; bir defaya mahsus olmak üzere, reddedilen veya iptal edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen belge bedeli kadar ödeme yaparak tekrar müracaatta bulunur. Bu işletmeler için izin süreci yeniden başlatılır. Başlatılan süreç sonunda geçici faaliyet belgesi veya çevre izni/çevre izin ve lisans belgesini alamayan işletmeler altmış takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz. Bahsedilen altmış takvim günü sonunda gerçekleştirilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin/çevre izin ve lisans belgesi başvurularında belge bedeli olarak 19 uncu madde uyarınca belirlenen bedellerin iki katı uygulanır. Bu başvuru süreci sonunda da geçici faaliyet belgesi veya çevre izni/çevre izin ve lisans belgesini alamayan işletmeler doksan takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz. Geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.

  Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin iptali
  İşletmenin çevre izni veya çevre izin ve lisans koşullarına aykırı iş ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.
  Uygunsuzluğun düzeltilmesi için, işletmeye yetkili merci tarafından en fazla bir yıla kadar süre verilebilir.
  İşletmeye süre verilmemesi veya işletmeye verilen sürenin bitiminde uygunsuzluğun giderilmemesi halinde, yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler nedeniyle işletmeye süre verilmeksizin çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir. Bu işletmeler için izin süreci yeniden başlatılır ve işletme kendi adına yeni geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz. Geçici faaliyet belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.
  Yükümlülükleri doğrultusunda yapılacak belgelendirmelerde ve beyanlarında usulsüz ve gerçeğe aykırı bilgi ve belge düzenlendiği tespit edilen tesislere 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır ve belgeleri iptal edilir. Bu işletmelerin doksan takvim günü süresince faaliyeti durdurulur. İptal edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen belge bedellerinin iki katı, tekrarında dört katı uygulanır, müteakip tekrarında ise faaliyet 1 yıl süresince durdurulur.
  9 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirlenen süreler içinde başvuru yapılmaması, eksikliklerin tamamlanarak gönderilmemesi veya başvurunun uygun bulunmaması durumlarında geçici faaliyet belgesi iptal edilir.
  Geçici faaliyet belgesi ile faaliyet gösteren işletmelerin geçici faaliyet belgesi başvuru aşamasında sunmuş olduğu bilgi ve belgelere aykırı çalıştığının tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanarak geçici faaliyet belgesi iptal edilir.


  Geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilen veya geçici faaliyet belgesi iptal edilen işletmeler; bir defaya mahsus olmak üzere, reddedilen veya iptal edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen belge bedeli kadar ödeme yaparak tekrar müracaatta bulunur. Bu işletmeler için izin süreci yeniden başlatılır. Başlatılan süreç sonunda geçici faaliyet belgesi veya çevre izni/çevre izin ve lisans belgesini alamayan işletmeler altmış takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz. Bahsedilen altmış takvim günü sonunda gerçekleştirilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin/çevre izin ve lisans belgesi başvurularında belge bedeli olarak 19 uncu madde uyarınca belirlenen bedellerin iki katı uygulanır. Bu başvuru süreci sonunda da geçici faaliyet belgesi veya çevre izni/çevre izin ve lisans belgesini alamayan işletmeler doksan takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz. Geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.
  Yükümlülükleri doğrultusunda yapılacak belgelendirmelerde ve beyanlarında usulsüz ve gerçeğe aykırı bilgi ve belge tespit edilen tesislere 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanır ve geçici faaliyet belgeleri iptal edilir. Bu işletmelerin doksan takvim günü süresince faaliyeti durdurulur. İptal edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen belge bedellerinin iki katı, tekrarında dört katı uygulanır, müteakip tekrarında ise faaliyet 1 yıl süresince durdurulur.


  Çevre izin ve/veya lisans belgesi bedeli

  Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisansının verilmesi, yenilenmesi ve güncellenmesi için ödenecek bedel ve tarifeler her yıl Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında yayınlanır.
  Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisansının verilmesi için ödenmesi gereken ücretler, yetkili merciin Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüklerine ödenir.


  Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi ve ekleri
  Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri ve ekleri elektronik ortamda düzenlenir. Belge eklerinde, işletmenin ilgili mevzuatta öngörülen çalışma şartları ve diğer hususlar yer alır.

  Çevre izin ve/veya lisans belgesinin geçerliliği ve yenilenmesi
  İşletmelere verilen çevre izni veya çevre izin ve lisans belgeleri beş yıl süre ile geçerlidir. İşletmeler belgegeçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü önce başvuru yapmak ve beş yıllık süre dolmadan yeniden çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır. Bu süreç çevre izni belgesi için her durumda, çevre izin ve lisansı belgesi için ise mevcut lisans konuları ile ilgili prosesinde ve çalışma koşullarında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, GFB başvuru süreci uygulanmaksızın bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında yürütülür.


  Çevre izni veya çevre izin ve lisans alma süreci aşağıdaki belirtilen değişikliklerin gerçekleştirilmesini müteakip 30 takvim günü içerisinde yeniden başlatılır.
  a) İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi,
  b) İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi,
  c) İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi,
  ç) İşletmenin toplam üretim kapasitesinin veya toplam yakma/anma ısıl gücünün en az
  1/3 oranında artması veya artış miktarının bu Yönetmeliğin Ek-1 Listesi kapsamında yer alması. İşletmede insan sağlığı ve çevresel etkiler açısından iyileştirme yönünde değişiklik yapılması durumunda veya ikinci fıkra kapsamı dışında kalan durumlarda yapılan değişikliğe ilişkin bilgi, belge ve raporlarla birlikte başvurulur. Çevre izni veya çevre izin ve lisans alma sürecinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağı, izni veren yetkili merci tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

  Çevre izin ve lisansı belgesi bulunan ve Ek-3C’de yer alan lisans konuları kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin, çevre lisansına tabi tesisler veya üniteler eklemek istemesi halinde eklenecek tesisler veya üniteler için geçici faaliyet belgesi ile çevre izni ve lisans belgesi başvurusu münferit olarak yapılır. Çevre izni konusu işletmede bulunan tüm tesisler dikkate alınarak değerlendirilir ve uygun bulunması durumunda mevcut çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.
  Çevre izin ve lisansı belgesi bulunan bir işletme, belgesi ekinde belirtilen ve tesisine kabul etmesi uygun bulunan atıklara ilave olarak çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi içerisinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere mevcut prosesinde bir değişiklik yapmasını gerektirmeyecek nitelikte olan atıkların eklenmesi talebinde bulunabilir. Sunulan iş akım şeması ve proses özetinde yapılacak değerlendirme sonucunda talebin uygun bulunması durumunda mevcut çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.


  İşletmede ikinci fıkranın (a) bendi dışında belirtilen değişikliklerin geçici faaliyet belgesi alınmasına müteakip çevre izin ve lisans başvurusu öncesinde gerçekleşmesi durumunda bir defaya mahsus olmak üzere geçici faaliyet belgesi yenileme işlemi yapılır.
  İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen değişikliğin olması durumunda çevre izin ve lisans belgesi yenileme işlemi GFB alma sürecinden itibaren başlatılır. İkinci fıkranın diğer bentlerinde belirtilen değişikliklerde çevre izni belgesi için her durumda, çevre izni ve lisansı belgesi için ise mevcut lisans konuları ile ilgili prosesinde ve çalışma koşullarında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda GFB başvuru süreci uygulanmaksızın bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında çevre izin ve lisans süreci yeniden başlatılır.
  İşletmenin çevre izin ve lisans belgesinde belirtilen lisans konularından herhangi biri ile ilgili olarak faaliyet göstermemek üzere konu ile ilgili prosesini işletmeden tamamen kaldırılması, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinde belirtilen izin konularından herhangi birisinin muaf olunan izin durumuna dönüşmesi halinde ilgili bilgi ve belgelerle başvuru yapılır. Yapılacak değerlendirme sonucunda mevcut çevre izin veya çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.

  Faaliyetin sona ermesinin bildirilmesi
  Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almış işletmeler herhangi bir nedenle faaliyetini sonlandırması durumunda 3 ay içerisinde yetkili merciye bildirmekle yükümlüdür

  Askeri tesisler
  Askeri tesisler ile ilgili çevre izin veya çevre izin ve lisans uygulamaları, ilgili kurumların görüşü alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.

  Yazı kaynağı : ced.csb.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap