Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yerel bölgesel ve ulusal bazda uygulanan tatbikatlara ne ad verilir

  1 ziyaretçi

  yerel bölgesel ve ulusal bazda uygulanan tatbikatlara ne ad verilir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Afet ve Acil Durum M�dahale Hizmetleri Y�netmeli�i

  Afet ve Acil Durum M�dahale Hizmetleri Y�netmeli�i

  18 Aral�k 2013 �AR�AMBA

  Resmi Gazete

  Say� : 28855

  Y�NETMEL�K

  Karar Say�s� : 2013/5703

  Ekli "Afet ve Acil Durum M�dahale Hizmetleri Y�netmeli�i"nin y�r�rl��e konulmas�; Ba�bakan Yard�mc�l���n�n 15/8/2013 tarihli ve 10826 say�l� yaz�s� �zerine, Bakanlar Kurulu'nca 26/8/2013 tarihinde kararla�t�r�lm��t�r.

  AFET VE AC�L DURUM M�DAHALE H�ZMETLER� Y�NETMEL���

  B�R�NC� B�L�M Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  Ama�

  MADDE 1- (1) Bu Y�netmeli�in amac�; afet ve acil durumlara m�dahalede ihtiya� duyulacak t�m g�� ve kaynaklar� ulusal ve yerel d�zeyde planlamak, bu g�� ve kaynaklar�n olay b�lgesine h�zl� ve etkin bir �ekilde ula�t�r�lmas�n� sa�lamak, m�dahale hizmetlerim ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu ana ve destek ��z�m ortaklar�n�n ve yerel d�zeyde sorumlu birimlerin g�rev ve sorumluluklar� ile planlama esaslar�n� belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2- (1) Bu Y�netmelik, afet ve acil durumlarda m�dahale hizmetlerini y�r�tecek bakanl�klar, kamu kurum ve kurulu�lar�, valilikler, kaymakaml�klar, �zel ve �zerk kurulu�lar, sivil toplum kurulu�lar� ile ger�ek ki�ilerin g�rev ve sorumluluklar�m, bunlar aras�ndaki i�birli�i, koordinasyon ye kar��l�kl� yard�mla�ma esaslar�n� kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3- (1) Bu Y�netmelik, 29/5/2009 tarihli ve 5902 say�l� Afet ve Acil Durum Y�netimi Ba�kanl���n�n Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanun ile 15/5/1959 tarihli ve 7269 say�l� Umumi Hayata M�essir Afetler Dolay�siyle Al�nacak Tedbirlerle Yap�lacak Yard�mlara Dair Kanuna dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Tan�mlar

  MADDE 4- (1) Bu Y�netmeli�in uygulanmas�nda;

  a) Acil durum: Toplumun tamam�n�n veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye u�ratan ve acil m�dahaleyi gerektiren olaylar� ve bu olaylar�n olu�turdu�u kriz halini,

  b) Acil yard�m: Afet ve acil durum hallerinde; arama, kurtarma, t�bbi ilk yard�m ve tedavi, defin, salg�n hastal�klar� �nleme, yiyecek, i�ecek ve giyecek temini, acil bar�nd�rma, �s�tma, ayd�nlatma, ula�t�rma, enkaz kald�rma, altyap�y� asgari seviyede �al���r hale getirme, akaryak�t ve benzeri acil hizmet ve ihtiya�lar�n kar��lanmas� ve bu konularda yap�lacak her t�rl� i�, i�lem, tahsis, kiralama, sat�n alma, hibe, kamula�t�rma ve benzeri faaliyetleri,

  c) Acil yard�m s�resi: Afetin meydana gelmesi ile ba�lay�p, afetin sona ermesinden itibaren onbe� g�n devam eden ve gerekti�inde Ba�kanl�k�a uzat�labilen acil yard�mlar ile bununla ilgili harcamalar�n yap�ld��� s�reyi,

  �) Afet: Toplumun tamam� veya belli kesimleri i�in fiziksel, ekonomik ve sosyal kay�plar do�uran, normal hayat� ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye u�ratan, etkilenen toplumun ba�etme kapasitesinin yeterli olmad��� do�al, teknolojik veya insan kaynakl� olaylar�,

  d) Afet ve acil durum faaliyetleri �dene�i: 5902 say�l� Kanunun 23 �nc� maddesine g�re Afet ve Acil Durum Y�netimi Ba�kanl��� b�t�esinde yer alan �dene�i,

  e) Afet ve acil durum hizmetleri: Afet ve acil durum haberinin duyurulmas�, �n de�erlendirme, haberle�me, g�venlik ve trafik, arama-kurtarma, tahliye, yang�n s�nd�rme ve ikincil afetler, altyap�, ula��m altyap�s�, enerji, sa�l�k, defin, bar�nma, beslenme, enkaz kald�rma, hasar ve zarar tespit, ayni ve nakdi ba��� y�netimi, uluslararas� destek ve i�birli�i, sat�n alma, kiralama, g�da, tar�m ve hayvanc�l�k, tehlikeli maddelerle ilgili ar�nd�rma faaliyetleri ve psiko-sosyal destek gibi �al��malar�,

  f) Afet ve acil durum y�netim merkezleri: Afet ve acil durumlarda m�dahalenin koordine edildi�i, 24 saat esas�na g�re �al��an, kesintisiz ve g�venli bilgi i�lem ve haberle�me sistemleri ile donat�lan merkezleri,

  g) Ana ��z�m orta��: Hizmet grubunun y�r�tece�i hizmetlere ili�kin koordinasyondan sorumlu olan bakanl�k, kurum ve kurulu�lar�,

  �) Ba�kanl�k: Afet ve Acil Durum Y�netimi Ba�kanl���m,

  l�) Destek ��z�m orta��: Hizmet gruplar�nda ana ��z�m orta�� olarak g�rev alan bakanl�k, kurum ve kurulu�lar�n �al��malar�nda destek olarak g�rev alan payda�lar�,

  �) Destek iller: Ba�kanl�k taraf�ndan olay b�lgesine destek olmak �zere belirlenecek i! gruplar�n�,

  i) Ekip: Hizmet gruplar�n�n g�revlerini yerine getirmek amac�yla olu�turulmu� alt hizmet birimini,

  j) Hizmet grubu: Afet ve acil durumlarda, ana ��z�m orta�� ve destek ��z�m ortaklar�n�n y�r�tt�kleri hizmetlerin niteli�ine g�re olu�turulan gruplar�,

  k) �kincil afet: Afete sebep olan olay t�r�n�n neden oldu�u yang�n, heyelan, baraj y�k�lmas�., patlama, KBRN olaylar� gibi meydana gelen afetleri,

  1) KBRN: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve n�kleeri,

  m) M�dahale: Afet ve acil durumlarda can ve mal kurtarma, sa�l�k, ia�e, ibate, g�venlik, mal ve �evre koruma, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesi gibi �al��malar�,

  n) �n iyile�tirme: Afet ve acil durum nedeniyle bozulan ya�am �artlar�n�n normalle�tirilmesine y�nelik olay�n meydana gelmesinden hemen sonra ba�layarak yap�lacak k�sa d�nem iyile�tirme faaliyetlerini,

  o) Servis: M�dahale organizasyonu i�erisinde yer alan hizmet gruplar�n�n ba�l� oldu�u ana y�netim birimlerini,

  �) Sivil savunma: D��man sald�r�lar�na kar�� halk�n can ve mal kayb�n�n en az seviyeye indirilmesi, hayati �nem ta��yan her t�rl� resmi ve �zel tesis ve kurulu�lar�n korunmas� ve faaliyetlerinin devam�n� sa�layacak iyile�tirmenin yap�lmas�, savunma gayretlerinin halk taraf�ndan en y�ksek seviyede desteklenmesi ve halk�n moralini y�ksek tutmak i�in al�nacak her t�rl� silahs�z koruyucu ve kurtar�c� tedbir ve faaliyetleri,

  p) Ulusal Afet M�dahale Sistemi: T�rkiye Afet M�dahale Plan� ile ulusal ve yerel d�zey planlar�n olu�turdu�u sistemi, ifade eder.

  �K�NC� B�L�M Ulusal ve Yerel D�zeyde Planlama ve Haz�rl�k �al��malar�

  Planlama

  MADDE 5- (1) Afet ve acil durum hizmetleri; haz�rl�k, m�dahale ve �n iyile�tirme �al��malar�n� kapsayacak �ekilde planlan�r. Hizmetlerin tam ve eksiksiz olarak yap�lmas�, hizmet b�t�nl���n�n korunmas�, hizmetler aras� etkile�imin dikkate al�nmas� esast�r. Yap�lacak planlarda afet ve acil durum hallerinde y�r�t�lecek t�m hizmetler dikkate al�narak m�dahale modelleri olu�turulur. Modeller ulusal d�zeyde koordinasyon ve saha destek ekip ve alt ekiplerini, yerel d�zeyde ise operasyon ve lojistik ekip ve alt ekiplerini i�erir.

  (2) Planlama, model olu�turma ve kapasite geli�tirme �al��malar�; ulusal ve yerel d�zeyde, muhtemel afet t�rlerine, afetlere m�dahale �al��malar�nda kar��la��labilecek operasyon risklerine ve ya�anabilecek en k�t� �artlar dikkate al�narak olu�turulacak varsay�mlara g�re yap�l�r. Planlama ve model olu�turma �al��malar�nda geli�en teknoloji dikkate al�n�r.

  T�rkiye Afet M�dahale Plan�

  MADDE 6- (1) Ba�kanl�k taraf�ndan bakanl�k, kurum ve kurulu�lar�n kat�l�m�yla afet ve acil durumlara ili�kin m�dahale �al��malar�nda g�rev alacak hizmet gruplar� ve koordinasyon birimlerine ait g�rev ve sorumluluklar� tan�mlamak amac�yla afet- �ncesi, s�ras� ve sonras�na ait

  m�dahale planlamas�n�n temel prensiplerini i�eren T�rkiye Afet M�dahale Plan� haz�rlan�r. Plan, Afet ve Acil Durum Y�ksek Kurulunun karar� ile Resmi Gazete'de yay�mlanarak y�r�rl��e girer.

  (2) T�rkiye Afet M�dahale Plan� kapsam�nda ulusal ve yerel d�zeyde m�dahale organizasyon sistemi olu�turulur ve bu sistem operasyon, bilgi planlama, lojistik ve bak�m, fmans ve idari i�ler olmak �zere d�rt servis olarak yap�land�r�l�r. Servislerin alt�nda m�dahale hizmetlerinin y�r�t�lmesi amac�yla hizmet gruplar� olu�turulur ve bu hizmet gruplar�ndan sorumlu ana ��z�m ve destek ��z�m ortaklar�ma sorumluluk ve g�revleri belirlenir. Ulusal d�zey hizmet grubunun koordinasyonundan ana ��z�m orta�� olan bakanl�k, kurum veya kurulu� sorumludur. Hizmet gruplar�n�n ana ��z�m ortaklar�, hizmetin y�r�t�lmesinde yarar sa�layacak destek ��z�m : ortaklar�n� belirler.

  (3) Afet ve acil durumlarda uygulamaya konulmak �zere, T�rkiye Afet M�dahale Plan� ile entegre olacak �ekilde ulusal d�zey hizmet grubu planlar� ve ulusal d�zey olay t�r� planlar� haz�rlan�r. Hangi afet t�rleri i�in olay t�r� plan� haz�rlanaca�� Afet ve Acil Durum Y�ksek Kurulu taraf�ndan belirlenir.

  Ulusal d�zey hizmet grubu planlan

  MADDE 7- (1) Ulusal d�zey hizmet grubu planlan, ana ��z�m orta�� bakanl�k, kurum ve kurulu�lar ile destek ��z�m ortaklar� taraf�ndan birlikte haz�rlan�r. Ulusal d�zey hizmet grubu planlar�n�n birbirleri aras�ndaki uyum ve standartlar�n sa�lanabilmesi i�in Ba�kanl�k taraf�ndan incelenerek onay a�amas�na getirilir, Ba�bakan veya Ba�kanl���n ba�l� oldu�u Ba�bakan Yard�mc�s�n�n onay� ile y�r�rl��e girer. Ulusal d�zey hizmet grubu planlar� T�rkiye Afet M�dahale Plan�nda �ng�r�len veya hizmet grubunun niteli�ine g�re Ba�kanl�k�a belirlenecek formata uygun ve ayr�nt�l� olarak haz�rlan�r.

  (2) Ulusal d�zey hizmet grubu planlar�nda m�dahale hizmetlerinde ihtiya� duyulabilecek t�m kaynaklar�n mevcut durumu �lke d�zeyinde tespit edilir.

  �l afet m�dahale plan�

  MADDE 8- (1) Valinin ba�kanl���nda il afet ve acil durum m�d�rl��� koordinasyonunda bakanl�k, kurum ve kurulu�lar�n ta�ra te�kilatlan ve mahalli idarelerin kat�l�m�yla afet ve acil durumlara ili�kin m�dahale �al��malar�nda g�rev alacak, hizmet gruplar� ve koordinasyon birimlerine ait g�rev ve sorumluluklan tan�mlamak amac�yla afet �ncesi, s�ras� ve sonras�na ait m�dahale planlamas�n�n temel prensiplerini i�eren T�rkiye Afet M�dahale Plan� ile entegre il afet m�dahale plan� haz�rlan�r. �1 afet m�dahale planlan, birbirleri aras�ndaki uyum ve standartlar�n sa�lanabilmesi i�in Ba�kanl�k taraf�ndan incelenerek verilecek uygun g�r�� sonras�, valiler taraf�ndan onaylanarak y�r�rl��e girer. Afet ve acil durum y�netim merkezi kurulan il�elerde kaymakaml�klarca il afet m�dahale plan� dikkate al�narak il�e afet m�dahale planlan haz�rlan�r. Afet ve acil durum y�netim merkezi olmayan il�elerde ise il afet m�dahale planlar� bu il�eler de dikkate al�narak haz�rlan�r.

  (2) �l afet m�dahale plan� kapsam�nda yerel d�zeyde m�dahale organizasyon sistemi olu�turulur ve bu sistem operasyon, bilgi planlama, lojistik ve bak�m ile f�nans ve idari i�ler olmak �zere d�rt servis olarak yap�land�r�l�r. Servislerin alt�nda m�dahale hizmetlerinin y�r�t�lmesi amac�yla ulusal d�zeyde te�ekk�l eden hizmet gruplan ile entegre �ekilde yerel d�zey hizmet gruplar� olu�turulur ve bu hizmet gruplar�ndan sorumlu ana ��z�m ve destek ��z�m ortaklar�n�n sorumluluk ve g�revleri belirlenir. Yerel d�zey hizmet grubunun koordinasyonundan ulusal d�zeyde g�revlendirilen ana ��z�m orta�� bakanl�k, kurum veya kurulu�un il d�zeyindeki ba�l� ya da ilgili �rg�t� sorumludur.

  (3) Afet ve acil durumlarda uygulamaya konulmak �zere il afet m�dahale plan� ile entegre olacak �ekilde yerel d�zey hizmet grubu operasyon planlar� ve yerel d�zey olay t�r� planlan haz�rlan�r. Hangi afet t�rleri i�in ayr�ca olay t�r� plan� haz�rlanaca�� vali veya vali yard�mc�s�n�n ba�kanl���nda il afet ve acil durum m�d�r�, garnizon komutan�, belediye ba�kan�, il �zel idaresi genel sekreteri ve hizmet gruplar�ndan sorumlu il y�neticileri ile ihtiya� duyulan di�er il y�neticilerinden olu�an il afet ve acil durum koordinasyon kurullar� taraf�ndan belirlenir.

  Yerel d�zey hizmet grubu operasyon planlar�

  MADDE 9- (1) Yerel d�zey hizmet grubu operasyon planlan, ana ��z�m orta�� bakanl�k, kurum ve kurulu�lar�n ta�ra te�kilat�, ba�l� ve ilgili birimleri taraf�ndan destek ��z�m ortaklar�n�n da kat�l�m�yla haz�rlan�r ve il kurtarma ve yard�m komitesinin g�revlerini de yerine getirecek olan il afet ve acil durum koordinasyon kurulu taraf�ndan onaylanarak y�r�rl��e girer. Ta�ra te�kilat� olmayan ana ��z�m orta�� bakanl�k, kurum ve kurulu�lar�n operasyon planlar� ba�l� ve ilgili birimleri taraf�ndan bir vali yard�mc�s�n�n ba�kanl���nda T�rkiye Afet M�dahale Plan�nda �ng�r�len formata uygun ve ayr�nt�l� olarak haz�rlan�r. Gerekli g�r�lmesi halinde b�lge te�kilat� olan kurumlar�n b�lge m�d�rl�klerinden de destek al�n�r.

  (2) Yerel d�zey hizmet grubu operasyon planlar�nda olay b�lgesinde ihtiya� duyulabilecek t�m kaynaklar�n mevcut durumu il d�zeyinde tespit edilir. Operasyon planlar�nda m�dahale �al��malar�nda g�revlendirilecek personel, ekipman, ara�, gere� gibi kaynaklar� kapsayan envanterler yer al�r. Bu envanterler olu�turulurken destek illerden temin edilebilecek kaynaklar da ayr� bir cetvelde dikkate al�n�r.

  (3) Afet ve acil durum y�netim merkezinin mobil olarak olu�turulabilece�i alan, hizmet gruplar�n�n konu�lanma alanlar�, hizmetlerin verilece�i alanlar, �ad�r kent alanlar�, konteyner kent alanlar�, ge�ici bar�nmaya uygun kamu binalar� ve spor tesisleri, toplu konut alanlar�, yard�m ve �ad�r depolama ve da��t�m alanlar�, heliport alanlar�, garaj alanlar�, sahra hastanesi ve mobil a�evi yerleri, alternatif hasta bak�m alanlar�, so�uk hava depolar�, ge�ici morg alanlar�, toplu mezarl�k alanlar�, telef olan hayvanlar i�in toplu g�m� alanlar�, enkaz d�k�m alanlar� ile ihtiya� duyulacak di�er alanlar tespit edilir ve kapasiteleri ile birlikte koordinatl� olarak haritalara ve kullan�ma a��lan veri tabanlar�na i�lenir.

  Acil durum plan�

  MADDE 10- (1) Kamu kurum ve kurulu�lar� ile �zel kurulu�lara ait bina ve tesisler i�in acil durum planlar� 18/6/2013 tarihli ve 28681 say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanan ��yerlerinde Acil Durumlar Hakk�nda Y�netmelik h�k�mleri �er�evesinde haz�rlan�r.

  Medya ileti�imi

  MADDE 11- (1) Afet ve acil durumlarda medya ve halkla ili�kilerin sa�l�kl� y�r�t�lmesini sa�lamak amac�yla Ba�kanl�k taraf�ndan medya ileti�im plan� haz�rlan�r. Bakanl�k, kurum ve kurulu�lar�n bas�n ve . halkla ili�kiler m��avirlikleri ile valiliklerin ilgili b�rolar� haz�rlanan plan �er�evesinde Ba�kanl�kla koordineli olarak �al���r.

  (2) B�t�n resmi, �zel radyo ve televizyon kurulu�lar� ile yaz�l� bas�n, internet medyas� afet ve acil durum hallerinde vatanda�lar�n do�ru bilgilendirilmesini sa�lamak �zere gerekli hassasiyet ve �zeni g�stermekten sorumludur. Kamuoyunun bilgilendirilmesi, afet ve acil durum halinin duyurulmas� ulusal d�zeyde Ba�kanl�k taraf�ndan yerel d�zeyde ise valiler taraf�ndan yap�l�r.

  (3) Haberle�me alan�nda faaliyetleri bulunan t�m kamu, �zel kurum ve kurulu�lar, m�dahale s�resince yard�m talepleri i�in yap�lacak telgraf, telefon, telsiz, faks ve benzeri ileti�im taleplerim �cretsiz kabul eder ve ilgililere ula�t�r�r.

  Planlar�n g�ncellenmesi

  MADDE 12- (1) Afet ve acil durumlara ili�kin yap�lacak plan ve eklerinde yer alan personel, malzeme, ara�, gere� gibi ihtiya�lar takip edilir. Bu konularda eksiklik veya de�i�iklikler meydana geldi�inde plan ve ekleri, plan� haz�rlayan kurum taraf�ndan g�ncellenir. Plan �zerinde etkisi olmayan ekler plan� haz�rlayan kurumun en �st y�neticisi taraf�ndan, plan de�i�iklikleri ile plan �zerinde de�i�iklik yapan ek de�i�iklikleri plan� onaylamaya yetkili makam taraf�ndan onaylan�r. Onaylanan planlar�n birer sureti Ba�kanl��a ve sorumlu bakanl�k, kurum ve kurulu�lara g�nderilir. Yap�lan g�ncellemeler asli de�i�iklikleri i�eriyorsa onaya tabidir.

  (2) T�m kurum ve kurulu�lar, afet m�dahale organizasyon sistemi ile ilgili d�zenli veri giri�ini ve g�ncellemesini Ba�kanl�k�a olu�turulacak ortak bili�im altyap�s�n� kullanarak yapar.

  E�itim ve tatbikatlar

  MADDE 13- (1) Afet m�dahale planlar� kapsam�nda ulusal ve yerel d�zeyde e�itim ve tatbikatlar d�zenlenir. Hizmet grubu planlar�nda belirtilen say�da tatbikat ger�ekle�tirilir. Ba�kanl�k taraf�ndan tekli y�llarda ulusal afet tatbikat� d�zenlenir.

  Ulusal d�zeyde afet ve acil durum haz�rl�k �al��malar�

  MADDE 14- (1) Afet ve acil durumlara m�dahale ile sorumlu bakanl�k, kurum ve kurulu�lar Ba�kanl�kla koordineli olarak afet ve acil durum haz�rl�klar�n� eksiksiz bir �ekilde yapar, yeterli say�da personeli g�revlendirir, e�itir ve haz�r halde bulundurur.

  (2) Ulusal d�zeyde servislerin y�netimine Ba�kanl���n belirleyece�i y�neticiler, yerel d�zeyde servislerin y�netimine ��i�leri Bakanl��� taraf�ndan belirlenecek m�lki idare amirleri g�revlendirilir.

  (3) Afet ve acil durum haz�rl�klar� bakanl�klarda g�revli bir m�ste�ar yard�mc�s�, di�er kurum ve kurulu�larda ise g�revlendirilecek �st d�zey y�netici taraf�ndan Ba�kanl�kla koordinasyon halinde t�m imkanlar dikkate al�narak yap�l�r.

  (4) Seviyelere g�re haz�rlanan senaryolar dikkate al�narak ihtiya� duyulacak kapasite geli�tirme �al��malar� yap�l�r. Bakanl�klar�n, kurum ve kurulu�lar�n afet ve acil durum hallerine y�nelik personel, ara�, ekipman ve malzeme gibi konularda kapasite geli�tirmeleri esast�r.

  (5) Ba�kanl�k, sorumlu bakanl�k, kurum ve kurulu�lar gerekti�inde �zel sekt�rle, gerekirse D��i�leri Bakanl��� arac�l��� ile di�er �lkelerle yeni tedarik zinciri olu�turmak ve hizmet al�m� ger�ekle�tirmek �zere uyuyan s�zle�me yapabilir.

  (6) Halk�n can ve mal g�venli�ini ilgilendiren d��man hava sald�r�lan, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve n�kleer tehditler, do�al, teknolojik veya insan kaynakl� afet ve acil durumlar, genel hayat� etkileyen kazalar gibi her t�rl� olaya ili�kin erken uyar� haberi �reten kurum ve kurulu�lar, �rettikleri k�ymetlendirilmi� erken uyar� haberlerini, Ba�kanl��a, ilgili bakanl�klara ve valili�e ya da kaymakaml��a derhal bildirir.

  (7) Afet ve acil durumlara y�nelik co�rafi bilgi, uzaktan alg�lama ve karar destek sistemlerinin kurulmas� veya kurdurulmas� ve etkin bir �ekilde kullan�lmas� ile ilgili �al��malar Ba�kanl�k�a y�r�t�l�r. T�m kurum ve kurulu�lar, afet ve acil durumlar i�in gerekli olan kendi �al��ma alanlar�na ili�kin verileri Ba�kanl���n belirleyece�i formatta Ba�kanl��a g�nderir.

  Afet ve acil durum y�netim merkezleri

  MADDE 15- (1) Afet ve acil durumlara m�dahale ile sorumlu bakanl�k, kurum ve kurulu�lar, valilikler ve valilerce gerekli g�r�lmesi halinde kaymakaml�klar, b�nyelerinde kurulan afet ve acil durum y�netim merkezlerince 7 g�n 24 saat esas�na g�re afet ve acil durum hizmetlerinin y�r�t�lmesini sa�lar.

  (2) Ulusal d�zey hizmet grubu sorumlusu olan kurum ve kurulu�larda afet ve acil durum y�netim merkezleri olu�turulur. Merkezin y�neticisi bakanl�klarda g�revlendirilecek bir m�ste�ar yard�mc�s�, di�er kurum ve kurulu�larda �st y�neticinin g�revlendirece�i bir y�neticidir. Hizmet gruplar� afet ve acil durum y�netim merkezleri alt�nda yer al�r ve her hizmet grubuna bir y�netici g�revlendirilir. Bu y�neticiye ba�l� olarak hizmet grubu sekretaryas�, koordinasyon ekipleri ve saha destek ekipleri olu�turulur. Koordinasyon ekipleri; hizmet grubunun planlad��� �al��malar�n afet an�nda hayata ge�irilmesini sa�lamak �zere bakanl�k afet ve acil durum y�netim merkezinde hizmet grubunun ana ��z�m orta�� ve destek ��z�m ortaklar�n�n kat�l�m� ile olu�turulan ve s�reci y�netecek idari ekiplerdir. Saha destek ekipleri hizmet grubunu olu�turan bakanl�k, kurum ve kurulu�lar�n merkez ve ta�ra te�kilatlar�ndan afet b�lgesine giderek destek olacak uzman personelden olu�an ekiplerdir. Saha destek ekipleri g�rev alacaklar� alanda d�zenli olarak e�itime tabi tutulur. Koordinasyon ekipleri afet haberi ile saha destek ekiplerinin ve ekipmanlar�n�n ivedilikle afet b�lgesine intikallerini sa�lar.

  (3) Bakanl�k, kurum ve kurulu�lar ile valilik ve l�zum �zerine kaymakaml�klarda kurulan afet ve acil durum y�netim merkezleri afet b�lgesinde �al��an ekiplere ihtiya� duyulmas� halinde ekipman deste�i, ek personel deste�i ve teknik destek verir, yap�lan �al��malar� d�zenli olarak Ba�kanl��a bildirir.

  Yerel d�zeyde afet ve acil durum haz�rl�k �al��malar�

  MADDE 16- (1) Yerel d�zeyde afet ve acil durum haz�rl�klar� illerde valilerin, il�elerde ise kaymakamlar�n koordinasyonunda t�m kurum ve kurulu�lar�n deste�i ile yap�l�r.

  (2) Yerel d�zeyde il afet ve acil durum y�netim merkezi alt�nda hizmet gruplar� olu�turulur. Hizmet grubu y�neticisi; ana ��z�m orta�� bakanl�k, kurum ve kurulu�un ta�ra te�kilat�nda afet ve acil durumlar konusunda sorumlu bir birim bulunmad��� durumlarda, ilgili bakanl�k, kurum ve kurulu�un ta�ra te�kilat�ndaki �st y�neticileri aras�ndan vali taraf�ndan g�revlendirilir. Hizmet grubu y�neticilerine ba�l� olarak hizmet grubu sekretaryas�, operasyon ve lojistik ekipleri olu�turulur. Ekiplerin g�rev alacaklar� alanda d�zenli e�itilmeleri esast�r. Hizmet grubu y�neticisinin g�revi afet ve acil durum hallerine hizmet grubunu haz�rlamak, afet an�nda ise hizmet grubu �al��malar�m ba�latmakt�r. Hizmet gruplar�n�n afet an�nda y�netimi i�in ��i�leri Bakanl���, Ba�kanl�k ile koordineli olarak yeterli say�da m�lki idare amiri g�revlendirir. Hizmet grubu y�neticisi, g�revlendirilen m�lki �dare amirine destek olmakla sorumludur.

  (3) Sorumluluk alanlar�na g�re b�y�k�ehir belediyeleri, belediyeler ve il �zel idareleri taraf�ndan afet ve acil durumlar g�z�n�ne al�nmak suretiyle yeterli b�y�kl�kte, afet risk de�erlendirmesi yap�lm�� ge�ici bar�nma alanlar� belirlenerek olanaklar dahilinde bu yerlerin altyap�s� haz�r hale getirilir. Ge�ici bar�nma alan� olarak belirlenen yerler hi�bir �ekilde ba�ka ama�la kullan�lamaz. Belediyelerce ge�ici iskan alam olarak kullan�labilecek mevcut pazaryeri, park, bah�e ve ye�il alanlar�n altyap�lar� afetlerde kullan�labilir hale d�n��t�r�l�r.

  (4) Sorumluluk alanlar�na g�re b�y�k�ehir belediyeleri, belediyeler ve il �zel idareleri taraf�ndan afet ve acil durumlar g�z�n�ne al�nmak suretiyle ihtiya� duyulabilecek yap� sto�u envanteri, g�ncel cadde ve sokak isimleri, toplu kullan�m alanlar� gibi her t�rl� veri kent bilgi sistemlerine i�lenir ve g�ncel tutulur. Bu veriler Ba�kanl���n kullan�m�na a��k tutulur.

  (5) Seviyelere g�re haz�rlanan yerel afet ve acil durum senaryolar� dikkate al�narak ihtiya� duyulacak kapasite geli�tirme �al��malar� yap�l�r.

  (6) �ncelikle insan kaynakl� kazalar ve teknolojik kazalara m�dahalede g�revli olmak �zere, afetlerde destek arama kurtarma personeli olarak da �al��acak personelden olu�an, standartlara uygun yeterli alet ve ekipmanla donat�lm�� arama kurtarma ekipleri organize sanayi b�lgeleri nezdinde kurulur ve Ba�kanl�kla koordinasyon halinde e�itilmeleri sa�lan�r.

  (7) Olmu� veya olmas� muhtemel afet ve acil durumlarda can ve mal emniyeti a��s�ndan tehlikeli yerlerde ya�ayanlar vali ve kaymakamlar taraf�ndan ge�ici olarak tahliye edilir. Tahliye edileceklerin sevk, iskan, beslenme, s�hhi bak�m ve yerlerine iade masraflar� ile �retici hale getirilmeleri i�in gereken harcamalar afet ve acil durum faaliyetleri �dene�inden kar��lan�r.

  (8) D��man sald�r�lar�na maruz kalabilecek b�lgeler ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve n�kleer tehlike ve tehdide maruz b�lgelerdeki halk�n can kayb�n� azaltmak ve buralardaki savunma g�c�n� destekleyen, ta��nabilir milli servetlerin d��man eline ge�mesine engel olmak �zere, gerekti�inde bunlar�n tamam� veya bir k�sm� g�venli b�lgelere ge�ici olarak Bakanlar Kurulu Karan ile tahliye edilebilir. Tahliyenin uygulanmas�ndan il ve il�e s�n�rlar� i�erisinde vali ve kaymakamlar sorumludur.

  (9) �lke d�zeyinde erken uyan, haber alma, yayma, ikaz ve alarm sistemleri; d��man hava sald�nlan ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve n�kleer tehditlere kar�� ilgili kurum ve kurulu�larla birlikte Ba�kanl�k taraf�ndan kurulur.

  (10) Kamu kurum ve kurulu�lar� ile �zel kurulu�lar; yang�nla m�cadele i�in mevcut personelden ekiplerini kurmak, yang�n �nleme ve s�nd�rme planlar�n� haz�rlamak, kurulu�un �zelli�ine g�re gerekli ara�, gere� ve malzemeyi haz�r bulundurmak zorundad�r.

  B�lgesel i�birli�i

  MADDE 17- (1) Ba�kanl�k taraf�ndan �lke genelinde, b�lgesel olarak planlama, i�birli�i ve yard�mla�ma, lojistik kapasitesi olu�turma, e�itim �al��malar� ve tatbikatlar d�zenleme amac�yla birden fazla ili kapsayan b�lgeler olu�turulur. B�lge merkezleri, �stanbul, Bursa, �zmir, Antalya, Adana, Diyarbak�r, Van, Erzurum, Trabzon, Samsun, Ankara, Kayseri, Elaz��, Konya, Sakarya illeri olup bu illerin �l Afet ve Acil Durum M�d�rl�kleri b�lge koordinat�r� olarak g�rev yapar.

  (2) Ba�kanl�k taraf�ndan afet riskleri dikkate al�narak �lke genelinde lojistik �sler, b�lge lojistik depolan, il merkezlerinde ve riskli il�elerde cep depolar kurulur veya kurdurulur.

  (3) B�lgesel d�zeyde afet ve acil durum halleri �ncesi; haz�rl�k, planlama, bilgi payla��m�, ortak e�itim, tatbikat ve kar��l�kl� yard�mla�ma �al��malar� i�in b�lge merkezi olan ilde y�lda en az bir defa olmak �zere b�lge kapsam�nda bulunan valilerin, b�y�k�ehir veya il belediye ba�kanlar�n�n, il �zel idareleri, �niversiteler, kalk�nma ajanslar�, il afet ve acil durum m�d�rl�kleri, T�rkiye K�z�lay Derne�i, sivil toplum kurulu�lar� ve uygun g�r�len di�er kurum ve kurulu� temsilcilerinin kat�l�m�yla d�zenli isti�are toplant�lar� yap�l�r. Alman kararlar ilgililerince uygulan�r, Ba�kanl��a bilgi verilir.

  ���NC� B�L�M M�dahale Hizmetleri

  Afet ve acil durum hali

  MADDE 18- (1) Afet ve acil durum hallerinde hem ulusal hem de yerel d�zeyde haz�rlanan planlar �er�evesinde hareket edilir. Afet ve acil durum hallerinde d�zenli ve s�rekli raporlama yap�lmas� esast�r. T�m �al��malar Ba�kanl�k ile ileti�im halinde y�r�t�l�r.

  Afet ve acil durum y�netim merkezi y�neticileri ve te�kil edilen koordinasyon ekipleri afet haberi ile birlikte ivedilikle g�revli olduklar� afet ve acil durum y�netim merkezinde toplan�r ve koordinasyon �al��malar�n� Ba�kanl�k ile ileti�im halinde y�r�t�r.

  Saha destek ekipleri afet haberini al�r almaz ivedilikle intikal noktalar�nda toplan�r. Saha destek ekipmanlar�n�n afet b�lgesine ula�t�r�lmas� i�in �nceden belirlenen sorumlu ki�i ve birimler afet haberi ile birlikte ivedilikle harekete ge�er. Olay b�lgesine g�revlendirilen saha destek ekipleri en az 72 en �ok 120 saat kendini idame ettirecek �ekilde personel, ara�, gere�, bar�nma, beslenme, hijyen malzemesi gibi lojistik ihtiya�lar� kar��layabilecek �ekilde kurulur.

  �l afet ve acil durum y�netim merkezi y�neticileri ve il afet ve acil durum koordinasyon kurulu �yeleri afet ve acil durum hallerinde ivedilikle il afet ve acil durum y�netim merkezinde valinin ba�kanl���nda toplan�r ve il afet m�dahale planlar� uygulamaya konulur. M�dahale �al��malar�n�n planlarda yer alan ad�mlar �zerinden y�r�t�lmesi esast�r.

  Hizmet grubu y�neticileri ise afet haberiyle birlikte hizmet grubu �al��malar�na ba�lamak �zere daha �nceden belirledikleri veya afet ve acil durum y�netim merkezi b�nyesinde olu�turulan hizmet grubu karargah�nda ekipleriyle birlikte yerlerini al�r. M�dahale �al��malar�n� hizmet grubu operasyonel planlar�nda yer alan ad�mlar �zerinden y�r�tmeleri esast�r. Havadan ke�if dahil devletin t�m imkan ve kabiliyetleri kullan�larak ve gezici saha tespit ekipleri �nceden belirlenmi� sorumlu olduklar� b�lgeleri dola�arak il afet ve acil durum y�netim merkezi b�nyesinde kurulan ihbar takip masas�na ilk durum tespitlerini ivedilikle bildirir. Toplanan bilgiler haritalar ve kullan�mda olan veri tabam �zerine i�lenir.

  Toplu n�fus hareketleri, b�y�k yang�nlar, tehlikeli ve salg�n hastal�klar, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve n�kleer tehlikeler, hava ve deniz arac� kazalar�, teknolojik kazalar gibi afet ve acil durum hallerinde t�m kurum ve kurulu�lar yetkili olduklar� konularda Ba�kanl�k ile koordineli olarak acil m�dahaleyi etkin bir �ekilde sa�lar.

  Deprem ve b�lgesel olarak etkili olan sel, heyelan ve benzeri afet hallerinde; in�aatlar�n ikincil afetlerden etkilenmemesi i�in, devam etmekte olan in�aatlar�n durdurulmas� da dahil olmak �zere, valilik taraf�ndan ge�ici olarak in�aat yapma yasa�� getirilebilir. Yasa��n konulmas�na gerek�e te�kil eden tehlikenin ortadan kalkmas� halinde in�aat yasa�� kald�r�l�r.

  Acil yard�m

  MADDE 19- (1) Acil yard�mlar i�in ihtiya� duyulan kaynak �ncelikle yerel olanaklar ile sa�lan�r. Yerel kaynaklar�n yetersiz olmas� durumunda valili�in talebi �zerine veya gerekti�inde re'sen. Ba�kanl�k b�t�esinin afet ve acil durum faaliyetleri �dene�inden valilikler ad�na a��lacak afet ve acil durum hesaplar�na kaynak aktar�m� yap�l�r. Afet ve acil durum hesab�ndan yap�lacak harcamalar 6/3/2011 tarihli ve 27866 say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanan Afet ve Acil Durum Harcamalar� Y�netmeli�i h�k�mlerine g�re yap�l�r.

  Nakdi ba���lar

  MADDE 20- (1) Afet ve acil durumlar nedeniyle yurt i�inden ve yurt d���ndan Ba�kanl�k�a kabul edilecek nakdi ba���lar bu ama�la bankalarda Ba�kanl�k ad�na a��lacak hesaplarda toplan�r.

  G�n�ll� �al��ma

  MADDE 21- (1) Ba�kanl�k, valilik, kaymakaml�k ve belediyeler g�n�ll�l��� �zendirici ve te�vik edici �al��malar yapar, g�n�ll�lere e�itim, te�hizat gibi ihtiya�lar� konusunda destek verir, farkl� toplumsal gruplar�n afet ve acil durum y�netimine kat�l�m�n� sa�lar.

  M�dahale hizmetlerinde kay�t

  MADDE 22- (1) M�dahale �al��malar�nda kullan�lan t�m kaynaklar i�in m�mk�n oldu�u �l��de kay�t tutulmas� esast�r. Afetler sonras� kaynak israf�n�n �nlenmesi amac�yla afet b�lgesinde yap�lan t�m �al��malar g�zden ge�irilerek sat�n al�nan, ba��� olarak gelen t�m ta��n�r ve ta��nmazlar�n tasfiye i�lemleri ilgili mevzuat� �er�evesinde yap�l�r.

  M�dahale �al��malar�n�n sonland�r�lmas�

  MADDE 23- (1) M�dahale �al��malar�n�n sonland�r�lmas� ve afet b�lgesinde g�revlendirilen ekiplerin ilden ayr�l��lar� Ba�kanl���n uygun g�r��� al�narak il valileri taraf�ndan kararla�t�r�l�r.

  (2) M�dahale �al��malar� sonras� ya�anan s�k�nt�lar ve ��z�mleri ile tecr�be analizini i�eren raporlar hizmet gruplar�nca haz�rlan�r ve Ba�kanl��a iletilir. Ba�kanl�k taraf�ndan tecr�be analizlerinin ulusal afet m�dahale sistemine aktar�lmas� esast�r.

  D�RD�NC� B�L�M Afet ve Acil Durum Hallerinde �� B�l�m�, G�rev ve Sorumluluklar

  Afet ve acil durumlara m�dahalede i�b�l�m�

  MADDE 24- (1) Afet ve acil durumlarla ilgili afet �ncesi haz�rl�k, afet s�ras� m�dahale ve afet sonras� �n iyile�tirme �al��malar� �er�evesinde;

  a) Haberle�me, ula�t�rma altyap�s�, nakliye, teknik destek ve ikmal hizmetleri i�in Ula�t�rma Denizcilik ve Haberle�me Bakanl���,

  b) Yang�n, defin, tahliye ve yerle�tirme, g�venlik ve trafik hizmetleri i�in ��i�leri Bakanl���,

  c) Sa�l�k hizmetleri i�in Sa�l�k Bakanl���,

  �) Hasar tespit, altyap�, enkaz kald�rma hizmetleri i�in �evre ve �ehircilik Bakanl���,

  d) Psiko-sosyal destek, ayni ba���, depo ve da��t�m hizmetleri i�in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���,

  e) G�da, tar�m ve hayvanc�l�k hizmetleri i�in G�da, Tar�m ve Hayvanc�l�k Bakanl���,

  f) Zarar tespit hizmetleri i�in Maliye Bakanl���,

  g) Enerji hizmetleri i�in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl���,

  �) Beslenme hizmetleri ba�ta T�rkiye K�z�lay Derne�i olmak �zere bakanl�klar, valilikler ve sivil toplum �rg�tleri,

  taraf�ndan ulusal d�zeyde haz�rl�k yap�l�r.

  Koordinasyon birimleri

  MADDE 25- (1) Ulusal d�zeyde koordinasyon birimleri �unlard�r:

  a) Afet ve Acil Durum Y�ksek Kurulu.

  b) Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu.

  c) Ba�kanl�k ve Ba�bakanl�k Afet ve Acil Durum Y�netim Merkezi.

  �) Bakanl�k ve di�er kurum ve kurulu�lar�n afet ve acil durum y�netim merkezleri.

  (2) Yerel d�zeyde koordinasyon birimleri �unlard�r:

  a) �l afet ve acil durum koordinasyon kurulu.

  b) �l afet ve acil durum y�netim merkezi.

  c) il�e afet ve acil durum y�netim merkezi.

  Ba�kanl���n g�rev ve sorumluluklar�

  MADDE 26- (1) Ba�kanl�k; bar�nma, KBRN, arama ve kurtarma, bilgi y�netimi, de�erlendirme ve izleme, hizmet gruplar� lojisti�i, uluslararas� destek ve i�birli�i, kaynak y�netimi, sat�n alma ve kiralama, muhasebe, b�t�e ve mali raporlama, ulusal ve uluslararas� nakdi ba��� hizmetlerinden ulusal d�zeyde sorumludur. Ba�kanl�k sorumlu oldu�u hizmet gruplar�nda ulusal d�zeyde haz�rl�k yapar, yapt�r�r, kapasite olu�turur ve afet an�nda bu kapasiteyi afet b�lgesine ula�t�r�r.

  (2) Ba�kanl�k, yerel, b�lgesel ve ulusal kapasitenin yeterli olup olmayaca�� kriterlerini dikkate alarak gelen bilgiler do�rultusunda m�dahale koordinasyon seviyelerini belirler ve ilan eder. Olay t�r� ve �l�e�ine g�re, olay sonras� devam eden bilgi ak��� do�rultusunda m�dahale seviyesi de�i�ikli�i yapabilir. Hizmet gruplar� ilan edilen m�dahale seviyeleri do�rultusunda hizmet grubu planlar�n� uygulamaya koyar.

  (3) Ba�kanl�k;

  a) Afet ve acil durumlara m�dahale i�in yap�lacak planlar�n haz�rlat�lmas�ndan, afet an�nda uygulanmas�n� takip etmekten, afet sonras� planlar�n geli�tirilmesinden,

  b) Ba�bakanl�k Afet ve Acil Durum Y�netim Merkezini 24 saat esas�na g�re �al��t�rmaktan,

  c) Gerekti�inde Afet ve Acil Durum Y�ksek Kurulu ile Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunu toplant�ya �a��rmaktan,

  �) Afet ve acil durumlarda bakanl�k, kurum ve kurulu�lar, valilikler, �zel ve �zerk kurulu�lar, sivil toplum kurulu�lar� ve ger�ek ki�ilerin y�r�tecekleri faaliyetlerin koordinasyonunu sa�lamaktan,

  d) Afet ve acil durumlarda m�dahale uygulamalar�n� takip etmek, afet ve acil durum y�netim merkezleri aras�ndaki koordinasyon ve i�birli�ini sa�lamaktan,

  e) Ulusal ve uluslararas� insani yard�m ve m�dahale faaliyetlerini koordine etmekten,

  f) Afet ve acil durumlarda y�r�t�len faaliyetler ve sonu�lar� ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmekten,

  g) Di�er devletlerin ve uluslararas� kurulu�lar�n ilgili organlar�yla koordinasyon ve i�birli�i sa�lamaktan,

  �) Yurt i�inde ve yurt d���nda meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri toplamak, de�erlendirmek ve gerekti�inde ilgili makamlara iletmekten,

  h) Afet ve acil durum b�lgesindeki ihtiyaca g�re 5902 say�l� Kanunun 23 �nc� maddesi �er�evesinde kullan�lan �zel hesaptan ilgili �zel hesaplara aktarma yapmaktan,

  �) Olay b�lgesinde valiye destek ve dan��man olarak g�rev yapacak �st d�zey bir Ba�kanl�k yetkilisi ile hizmet gruplar�na destek ve dan��manl�k yapmak �zere saha destek personelini g�revlendirmekten,

  i) Yap�lacak yurt i�i ve yurt d��� ba���lar i�in bankalarda yard�m hesaplar� a�t�rmak ve bu konuda gerekli koordinasyonu sa�lamaktan,

  j) Afetin nedenlerini, etki sahas�n�, sonu�lar�n�, s�n�rlar�n� ve b�lgede afet zararlar�n� azaltacak tedbirleri belirlemek ve ilgili yerlere duyurmaktan,

  k) Ulusal afet m�dahale sistemi ile ilgili olarak ortak bili�im altyap�s� olu�turmaktan,

  sorumludur.

  (4) Ba�kanl�k ulusal d�zeyde afet ve acil durumlara etkin m�dahaleyi; t�m bakanl�k, kamu kurum ve kurulu�lar�, T�rkiye K�z�lay Derne�i ba�ta olmak �zere t�m sivil toplum kurulu�lar�n�, �niversiteleri ve yard�ma gelen yabanc� kurulu�lar�, g�n�ll� birlikleri koordine ederek sa�lar, i�b�l�m� yapar ve yap�lan �al��malar� denetler.

  (5) Etkin ve zaman�nda m�dahale amac�yla Ba�kanl���n talebi �zerine askeri kargo u�aklar� ve helikopterleri dahil olmak �zere t�m kurum ve kurulu�lar�n hava, deniz ve kara ara�lar� ve di�er yard�mc� alet ve ekipmanlar� herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin g�revlendirilir.

  (6) Ba�kanl�k kamu kurum ve kurulu�lar�n�n m�dahale kapasitesini gerekli dikkat ve �zeni g�stererek kullanmakla sorumludur. T�m resmi ve �zel kurulu�lar ile ger�ek ve t�zel ki�iler; kendilerinden istenecek veya y�k�ml�l�k konulacak her t�rl� ta��t, ara� ve s�r�c�lerini, makine, alet ve edevat�, arazi, arsa, bina, tesis, yiyecek, ila� ve t�bbi malzeme ile halk�n ihtiyac� olan di�er maddeleri, kar��l��� rayi� bedel �zerinden sonradan �denmek �art�yla ilgili mevzuat h�k�mlerine g�re vermekle y�k�ml�d�r. Ancak hazinenin �zel m�lkiyetinde veya Devletin h�k�m ve tasarrufu alt�ndaki ta��n�r ve ta��nmazlar ilgili kamu idarelerince duruma g�re ge�ici veya s�rekli olarak Ba�kanl��a bedelsiz olarak �ncelikle tahsis veya gerekmesi halinde devir edilir.

  Ana ��z�m ortaklar�n�n g�rev ve sorumluluklar�

  MADDE 27- (1) Ula�t�rma, Denizcilik ve Haberle�me Bakanl���; haberle�me hizmet grubu, ula��m alt yap�, nakliye hizmet grubu ve teknik destek ve ikmal hizmet grubu ana ��z�m orta��d�r. Afet ve acil durumlarda ulusal ve yerel d�zeyde kesintisiz ve g�venli haberle�menin s�rd�r�lmesine y�nelik koordinasyondan, personel, afetzede ve kaynaklar�n nakliye hizmetlerine y�nelik koordinasyondan, afet b�lgesine en h�zl� ve g�venli ula��m�n sa�lanmas�ndan ve seyr�sefer d�zenlenmesine y�nelik koordinasyondan, afet ve acil durumlarda kullan�lan her t�r makine ve ara�lar�n bak�m, onar�m, yak�t ikmali ve i� makineleri deste�ine y�nelik koordinasyondan sorumludur. Afet ve acil durum haberle�mesine �ncelik tan�nmas�n� temin etmek �zere Ba�kanl���n talebi �zerine gerekli �nlemleri al�r. Afet ve acil durum haberle�mesini sa�lamak �zere alternatif sistemler kurar ve i�letir.

  (2) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl���, enerji hizmet grubu ana ��z�m orta��d�r. Afet b�lgesinde elektrik, do�algaz gibi enerji hatlar�n�n acil onar�m�n� yaparak veya yapt�rarak en k�sa s�rede bu hizmetlerin, normale d�nmesini sa�lamaya y�nelik koordinasyondan sorumludur.

  (3) Sa�l�k Bakanl���, sa�l�k hizmet grubu ana ��z�m orta��d�r. Afet ve acil durumlarda olay yerindeki ilk m�dahale, halk sa�l��� ve t�bbi bak�m ihtiya�lar�n�n kar��lanmas� ile �evre sa�l��� hizmetlerinin aksamadan en h�zl� �ekilde normale d�nmesini sa�lamaya y�nelik koordinasyondan sorumludur.

  (4) ��i�leri Bakanl���; tahliye, yerle�tirme ve planlama hizmet grubu, g�venlik ve trafik hizmet grubu, yang�n hizmet grubu ve defin hizmet grubu ana ��z�m orta��d�r. Afet �ncesi, s�ras� ve sonras�nda yap�lacak tahliyenin planlamas�, uygulamas� ve yerle�tirme i�lemlerinin yap�lmas�na, afet ve acil durumlarda meydana gelen yang�nlara m�dahale �al��malar�n�n y�r�t�lmesine, afet ve acil durumlarda g�venlik ve trafi�in sa�lanmas�na, afet ve acil durumlarda vefat edenlerin defin i�lemlerinin yerine getirilmesine y�nelik koordinasyondan sorumludur.

  (5) �evre ve �ehircilik Bakanl���; enkaz kald�rma hizmet grubu, alt yap� hizmet grubu, hasar tespit hizmet grubu ana ��z�m orta��d�r. Afet b�lgesinde enkaz�n kald�r�lmas�na y�nelik koordinasyondan, afet b�lgesinde su, kanalizasyon ve ar�tma tesisi gibi hatlar�n acil onar�m�n� yapt�rarak en k�sa s�rede bu hizmetlerin, normale d�nmesini sa�lamaya y�nelik koordinasyondan, afet b�lgesinde, su, kanalizasyon, ar�tma gibi alt yap� ve yap� sto�unda meydana gelen yakla��k �n hasar boyutunu ivedilikle belirlemek ve hasar tespit hizmetlerini yapmaya y�nelik koordinasyondan sorumludur.

  (6) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���, psiko-sosyal destek hizmet grubu ve ayni ba��� depo y�netimi ve da��t�m hizmet grubu ana ��z�m orta��d�r. Afet b�lgesinde afetzedelerin ve afet �al��anlar�n�n psiko-sosyal destek hizmetlerine y�nelik koordinasyondan, afetzedelere yap�lan ayni ba���lar�n depo hizmetleri ve da��t�m�na y�nelik koordinasyondan sorumludur.

  (7) G�da, Tar�m ve Hayvanc�l�k Bakanl���; g�da, tar�m ve hayvanc�l�k hizmet grubu ana ��z�m orta��d�r. Afet ve acil durumlarda g�da g�venli�ini sa�lamak, afetzede �ift�ilerin bitkisel, hayvansal ve su �r�nleri �retiminde meydana gelen zararlar� ile afet ve acil durumdan etkilenen tar�m alanlar�n�n hasar tespitini yapmak, hayvan kaynakl� her t�rl� salg�n hastal���n �nlenmesi i�in gerekli tedbirleri almak, hayvanlarda ortaya ��kabilecek hastal�klarla m�cadele i�in a��lama ve tedavi �al��malar�n� yapmak, �len ya da itlaf edilmesi gereken hayvanlarla ilgili gerekli �al��malar� y�r�tmeye y�nelik koordinasyondan sorumludur.

  (8) Maliye Bakanl���, zarar tespit hizmet grubu ana ��z�m orta��d�r. �lgili kurum ve kurulu�lar�n katk�s�yla afet ve acil durumlar�n sebep oldu�u zararlar�n mali ve iktisadi boyutunun tespitinden sorumludur.

  (9) T�rkiye K�z�lay Derne�i, beslenme hizmet grubu ana ��z�m orta��d�r. Afet b�lgesinde afetzedelerin beslenme hizmetlerine y�nelik koordinasyonu g�revli vali yard�mc�s� y�netiminde yapmakla sorumludur.

  (10) Ba�kanl�k; bar�nma, bilgi y�netimi, de�erlendirme ve izleme, hizmet gruplar� lojisti�i, uluslararas� destek ve i�birli�i, kaynak y�netimi, sat�n alma ve kiralama, muhasebe, b�t�e ve mali raporlama, ulusal ve uluslararas� nakdi ba���, KBRN hizmet gruplar�n�n ana ��z�m orta��d�r. Afet b�lgesinde afetzedelerin acil ve ge�ici bar�nma hizmetlerine y�nelik koordinasyondan, afet ve acil durumlara ili�kin her t�r bilginin toplanmas�, kay�t alt�na al�nmas� ve raporlanmas� hizmetlerine y�nelik koordinasyondan ve m�dahale �al��malar�nda elde edilen bilgileri de�erlendirmek, izlemek ve ilgili birimlere bilginin iletilmesinden, t�m hizmet gruplar�n�n beslenme ve bar�nma hizmetlerine lojistik destek sa�lamaya y�nelik koordinasyondan, yap�lacak malzeme, personel gibi uluslararas� desteklerin koordinasyonundan, afet ve acil durumlarda �al��acak ilave personel, teknik uzman, malzeme ve ekipman temini ve izlenmesine y�nelik koordinasyondan, afet ve acil durumlarda ihtiya� duyulacak kaynaklar� acil yard�m harcamalar� kapsam�nda sat�n alma ve kiralama hizmetlerine y�nelik koordinasyondan, afet ve acil durumlarda muhasebe, b�t�e ve mali raporlama hizmetlerine y�nelik koordinasyondan, ulusal ve uluslararas� nakdi ba��� hizmetlerine y�nelik koordinasyondan, KBRN olaylar� ile ilgili m�dahale �al��malar�n� y�r�tmeye y�nelik koordinasyondan, tehlikeli maddelerle ilgili m�dahale �al��malar�na destek olmaktan sorumludur. Yerel d�zeyde bu hizmetler il afet ve acil durum m�d�rl�kleri eliyle y�r�t�l�r.

  Bakanl�k, kurum ve kurulu�lar�n g�rev ve sorumluluklar�

  MADDE 28- (1) T�m bakanl�k, kurum ve kurulu�lar Ba�kanl���n koordinasyonunda afet ve acil durum hizmetlerine ili�kin yap�lacak her t�rl� �al��mada valilere ivedilikle destek olmakla y�k�ml�d�r. A.na ��z�m orta�� olan bakanl�k, kurum ve kurulu�lar; afet ve acil durum y�netim merkezlerini kurmak ve 7 g�n 24 saat esas�na g�re y�r�t�lmesini sa�lamaktan sorumludur. Destek ��z�m orta�� bakanl�k, kurum ve kurulu�lar personel, ara�, alet, ekipman deste�i sa�lamakla sorumludur.

  (2) Bakanl�k, kurum ve kurulu�lar; afet ve acil durum hallerine y�nelik haz�rl�k ve planlama �al��malar� yapmak, yap�lan �al��malara destek olmak, afetlere y�nelik kapasite geli�tirme �al��malar� yapmak, �lke d�zeyinde kaynaklan tespit etmek, afetlerde g�revlendirece�i personeli e�itmek ve s�reklili�ini sa�lamakla sorumludur.

  (3) Bilgi Teknolojileri ve �leti�im Kurumu Ba�kanl���, afet ve acil durum hallerinde Ba�kanl�k veya valili�in talebi �zerine sinyal bilgilerinden elde edilen yer tespiti ve konum belirleme bilgilerini ve ihtiya� duyulan di�er sinyal analizlerini ilgili mevzuat� �er�evesinde vermekle y�k�ml�d�r.

  (4) Cep telefonu ve sabit telefon operat�rleri kendilerine ula�an talepleri yerine getirmek ve afet b�lgesinde yeterli kapasitede mobil ve yedek haberle�me sistemlerinin ivedilikle kurulmas�n� sa�lamakla sorumludur.

  (5) Haberle�me arac� ve ula�t�rma imkanlar� bulunan sivil ve askeri t�m kurum ve kurulu�lar, afet ve acil durumlarla ilgili haber ve geli�meleri valilik ve kaymakaml�klara derhal bildirir. T�m sivil ve askeri haberle�me birimleri; afetin meydana gelmesini m�teakip acil yard�m s�resince yard�m taleplerini kar��lamak i�in ger�ekle�tirilecek haberle�meyi �ncelikle ve bedelsiz olarak ilgililere sa�lamakla sorumludur.

  (6) Afet ve acil durumlar dolay�s�yla hizmete girecek ge�ici bar�nma merkezlerine i�me suyu getirilmesi, kanalizasyon, ba�lant� yollar� ve elektrik tesisleri yap�lmas�, bu yeri tehdit eden dere ve sel yataklar�n�n �slah� gibi i�ler, Ba�kanl�k ve valinin talebi �zerine ilgili bakanl�k, kurum ve kurulu�larca �ncelikle yap�l�r.

  (7) �lgili kurum ve kurulu�lar, ikincil afetlere sebep olabilecek elektrik, do�algaz, temiz su ve.at�k su sistemleri ile di�er ikincil afet riskleri i�in gerekli acil �nlemleri almak zorundad�r.

  (8) Afet ve acil durum hallerinde adalet hizmetlerinin aksamamas� ve gecikmesine sebebiyet verilmeksizin y�r�t�lmesi i�in gerekli tedbirler al�n�r.

  (9) ��i�leri Bakanl���n�n m�lki idare amirleri i�erisinden yeterli say�da personeline afet an�nda b�lgeye intikal ettirilmek �zere afet ve acil durumlar �ncesi Ba�kanl�k ile i�birli�i i�erisinde oryantasyon e�itimi verilir.

  (10) Milli E�itim Bakanl���;

  a) Afet �ncesi her okulun afet ve acil durum planlar� yapmas�n� sa�lamaktan,

  b) Afet s�ras�nda; denetlemekle sorumlu oldu�u t�m yurtlarda bar�nan ��rencilerin ve okullarda e�itimde olan ��rencilerin tahliyesinden, tahliye edilen ��rencilerin sa�l�k, beslenme, bar�nma gibi ihtiya�lar�n�n di�er hizmet gruplar� taraf�ndan kar��lanmas�n� sa�lamaktan,

  c) Afet sonras�nda ise ivedilikle e�itim ve ��retim hizmetlerinin s�reklili�ini sa�lamaktan,

  sorumludur.

  (11) Y�ksek��retim Kurulu Ba�kanl���;

  a) Afet �ncesi her �niversitenin ve ba�l� birimlerinin afet ve acil durum planlar� yapmas�n� sa�lamaktan, �niversitelerde afet g�n�ll�s� gen�ler yeti�tirmek �zere �al��malar yapmaktan,

  b) Afet s�ras�nda; �niversite yurtlar�nda bar�nan ve �niversitelerde e�itimde olan ��rencilerin tahliyesinden, tahliye edilen ��rencilerin sa�l�k, beslenme, bar�nma gibi ihtiya�lar�n�n di�er hizmet gruplar� taraf�ndan kar��lanmas�n� sa�lamaktan,

  c) Afet sonras�nda ise ivedilikle e�itim ve ��retim hizmetlerinin s�reklili�ini sa�lamaktan,

  sorumludur.

  (12) Y�ksek ��renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel M�d�rl���, b�nyesine ba�l� yurtlar�n afet ve acil durum planlar�n� yapmaktan, yurtlar�nda bar�nan ��rencilerin tahliyesinden, tahliye edilen ��rencilerin sa�l�k, beslenme, bar�nma gibi ihtiya�lar�n�n di�er hizmet gruplar� taraf�ndan kar��lanmas�n� sa�lamaktan sorumludur.

  (13) Orman ve Su ��leri Bakanl��� afet b�lgesinde alt yap� �al��malar� tamamlan�ncaya kadar kullanma suyu teminine, nakline, gerekti�inde yeterli say�da su kuyular�n�n a��lmas�na ili�kin �al��malardan sorumludur. Bakanl�k, meydana gelen afet nedeniyle su kaynaklar�n�n kaybolmas� veya yer de�i�tirmesi durumunda gerekli �al��malar� yaparak yeni kaynaklar� belirler ve su proje tasla��n� ivedilikle haz�rlayarak ilgili valili�e ula�t�r�r.

  (14) T�m bakanl�k, kurum ve kurulu�lar kendi hizmet binalar�n�n acil durum planlamas�n� yapmaktan sorumludur.

  (15) Her �l�ekteki i�letmelerin afet ve acil durum ile i� s�reklili�i planlar�n�n olu�turulmas�, ba�ta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl���, �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl���, K���k ve Orta �l�ekli ��letmeleri Geli�tirme ve Destekleme �daresi Ba�kanl��� ve T�rkiye Odalar ve Borsalar Birli�i olmak �zere ilgili kurum ve kurulu�lar taraf�ndan desteklenir ve te�vik edilir. Bu i�letmelerin afet ve acil durum ile i� s�reklili�i planlar�n�n esaslar� ilgili kurum ve kurulu�lann kat�l�m�yla Ba�kanl�k taraf�ndan belirlenir.

  (16) T�rkiye �� Kurumu, afetin meydana gelmesinden sonra Ba�kanl���n talebi �zerine �ncelikle afet b�lgesinden olmak �zere i��i temin eder.

  (17) T�rkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel M�d�rl��� afetin meydana gelmesinden sonra Ba�kanl�k ile i�birli�i i�erisinde afet b�lgesindeki vatanda�lar� d�zenli bilgilendirmek �zere radyo ve televizyon yay�n� yapar. Afet ve acil durumlarda T�rkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel M�d�rl��� ve Anadolu Ajans�; Ba�kanl��a teknik destek ve personel deste�i sa�lar.

  (18) Afet sonras�, Maliye Bakanl��� taraf�ndan mali analiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl��� taraf�ndan psiko-sosyal analiz, Ekonomi Bakanl��� taraf�ndan ekonomik analiz ve Ba�kanl�k taraf�ndan m�dahale sistemi performans analiz raporu haz�rlan�r.

  (19) Afet ve acil durum hallerinde din hizmetlerinin eksiksiz yap�labilmesi i�in gerekli tedbirler al�n�r.

  M�lki idare amirlerinin g�rev ve sorumluluklar�

  MADDE 29- (1) �llerde afet ve acil durumlar�n y�netiminden valiler sorumludur. Valiler, illerde ve gerek duyulan il�elerde afet ve acil durum y�netim merkezlerini kurmak ve 7 g�n 24 saat esas�na g�re �al��t�r�lmas�n� sa�lamaktan sorumludur.

  (2) Vali ve kaymakamlar; il ve il�e s�n�rlar� i�inde afet ve acil durum hizmetleri ile ilgili tedbirlerin ald�r�lmas�ndan, acil yard�mlar�n gerektirdi�i harcamalar�n yap�lmas�ndan, kamu kurum ve kurulu�lar�n�n personelinden ge�ici veya s�rekli olarak ekiplerin olu�turulmas�ndan, yerel d�zeydeki servislerin y�netiminden, y�k�ml�ler ile g�n�ll� ger�ek ve t�zel ki�ilerin b�lgelerindeki afet ve acil durum hizmetlerine kat�l�mlar�n�n sa�lanmas�ndan sorumludur.

  (3) Afet ve acil durum hallerinde vali ve kaymakamlar taraf�ndan verilen talimatlar ivedilikle ve geciktirilmeksizin yerine getirilir. Afet ve acil durum hallerinde, vali ve kaymakamlar �evre il ve il�elerden yard�m isteyebilir. Kendilerinden yard�m istenilen vali ve kaymakamlar ilgili kanunlarda varolan yetkilerini kullanarak b�t�n imkan ve ara�larla yard�ma mecburdur.

  (4) Vali ve kaymakamlar�n, afet ve acil durum hallerinde talep edecekleri alet ve ekipmanlar, ara� gere�ler, makine ve te�hizat ile teknik personel ilgili bakanl�k, kurum ve kurulu�larca ivedilikle temin edilerek afet b�lgesine ula�t�r�l�r.

  (5) Vali ve kaymakamlar, afet ve acil durum hallerinde gerekli tedbirlerin al�nmas� ve zaman�nda m�dahalenin sa�lanabilmesi i�in Ba�kanl��� ivedilikle bilgilendirmekle y�k�ml�d�r.

  (6) Valilik gerekti�inde afet b�lgesine giri� ��k�� yasa�� koyabilir ya da giri� ��k���n kontroll� olarak sa�lanmas�na y�nelik tedbirlerin al�nmas�na karar verebilir.

  (7) Vali ve kaymakamlar; ta��t, makine, alet ve ekipman, arazi, arsa, bina, tesis, yiyecek, giyecek, ila� ve t�bbi malzeme ile tedavi, kurtarma, bar�nd�rma, �s�tma, ayd�nlatma, beslenme, giyim gibi ihtiya�lar�n kar��lanmas� ve yaral�lar�n bak�m� i�in gerekli acil mal ve hizmetlere ili�kin ihtiya�lar�n ivedilikle yerine getirilmesi i�in 7269 say�l� Kanun ve di�er mevzuatta yer alan yetkilerini kullan�r ve gerekli tedbirleri al�r.

  Askeri birlik ve komutanl�klar�n g�rev ve sorumluluklar�

  MADDE 30- (1) Afet ve acil durumun meydana geldi�i veya muhtemel oldu�u yerde veya civar�nda bulunan en yak�n askeri birlik ve komutanl�klar, seferberlik ve sava� hali d���nda acil yard�m s�resince kendilerinden vali ve kaymakamlar taraf�ndan istenecek yard�mlar� �stlerinden emir beklemeksizin ve gecikmeksizin 7269 say�l� Kanun kapsam�ndaki m�kellefiyetin bir gere�i olarak yerine getirirler. Acil hallerde s�zl� olarak yap�lan bu talepler, sonradan usul�ne g�re yaz�l� �ekle d�n��t�r�l�r.

  (2) Askeri birlik ve komutanl�klar, bu Y�netmelik gere�ince d�zenlenecek afet m�dahale planlar�nda verilen g�revleri eksiksiz yerine getirmekten, kendilerinden istenilen her t�rl� personel, ara�, gere� ve te�hizat� zaman�nda vermekten sorumludur.

  (3) Garnizon d���na askeri birlik g�revlendirmelerinde bu birliklerin g�rev b�lgesine nakli i�in �ncelikle askeri imkanlar kullan�l�r, zorunlu oldu�unda ildeki kamu kurulu�lar�ndan veya �zel sekt�rden yard�m sa�lan�r.

  (4) Askeri birlik ve komutanl�klar m�dahale hizmetlerinde g�rev ald�klar�nda g�rev b�lgesinden ayr�l��lar�, afet b�lgesinin sorumlu m�lki amirinin onay�yla ger�ekle�ir. Askeri birlikler taraf�ndan ilk m�dahalenin yap�lmas� durumunda as�l sorumlu sivil kurum ve kurulu�lar olay b�lgesine geldi�inde g�revin y�netimi devredilir.

  (5) T�rk Silahl� Kuvvetleri taraf�ndan afet ve acil durum hallerine y�nelik olu�turulan planlamalar bu Y�netmelik h�k�mleri ile uyumlu olacak �ekilde yeniden d�zenlenir.

  �l afet ve acil durum m�d�rl���n�n g�rev ve sorumluluklar�

  MADDE 31- (1) �l afet ve acil durum m�d�rl���n�n g�rev ve sorumluluklar� �unlard�r:

  a) �l afet m�dahale plan�n�, planda g�revi bulunan kurum ve kurulu�larla i�birli�i ve koordinasyon sa�layarak haz�rlamak.

  b) Vali ad�na planlama �al��malar�n� takip etmek.

  c) Planlarda yap�lacak g�ncellemeleri izlemek ve ilgili yerlere bildirmek.

  �) �l afet ve acil durum koordinasyon kurulunun sekretaryas�n� yapmak.

  d) Afet ve acil durum halleri i�in ileti�im rehberi olu�turmak.

  e) Afet ve acil durura y�netim merkezini �al���r halde tutmak.

  f) �l afet ve acil durum y�netim merkezinin acil durum plan�n� haz�rlamak ve uygulamak.

  g) Afet ve acil durum y�netim merkezinin muhtemel bir afet sonras� kullan�lamaz hale gelmesi ihtimaline kar�� gerekli tedbirleri almak.

  �)Y�lda en az iki kez valinin ba�kanl���nda toplanmak.

  h) 27 nci maddenin be�inci f�kras� h�k�mleri sakl� kalmak kayd�yla afet ve acil durumlarda meydana gelen kay�p ve hasan tespit etmek.

  �) Afet ve acil durum hallerine ili�kin Ba�kan ve vali taraf�ndan verilecek di�er g�revleri yerine getirmek.

  �l afet ve acil durum koordinasyon kurulunun g�rev ve sorumluluklar�

  MADDE 32- (1) �l afet ve acil durum koordinasyon kurulunun g�rev ve sorumluluklar� �unlard�r:

  a) �l afet m�dahale plan�n�n incelenmesini, uygun bulunmas� durumunda kurul karar� ile birlikte Ba�kanl��a onaya sunulmas�n� sa�lamak.

  b) �l hizmet grubu operasyon planlar�n� haz�rlatmak ve onaylamak.

  c) Hizmet grubu planlar�n�n il afet m�dahale plan�na entegrasyonunu ger�ekle�tirmek.

  �) Afet ve acil durum haz�rl�klar�n� yapmak veya yapt�rmak ve al�nacak �nlemleri belirlemek.

  d) Yerel d�zey olay t�r� plan� haz�rlanmas�na karar vermek ve haz�rlamak veya haz�rlatmak.

  e) Kritik tesislerin olu�turdu�u riskleri �nleme �al��malar� yapmak veya yapt�rmak.

  f) E�itimler d�zenlemek ve planlar�n uygulanabilirli�ini tatbikatlarla de�erlendirmek.

  g) Afet ve acil durum hallerinde; bilgileri de�erlendirmek, al�nacak �nlemleri belirlemek, il afet m�dahale plan�n�n uygulanmas�n� sa�lamak.

  �) Y�lda en az iki kez valinin ba�kanl���nda toplanmak.

  h) Afet ve acil durum hallerinde talimat beklemeksizin il afet ve acil durum y�netim merkezinde toplanmak.

  Bireylerin g�rev ve sorumluluklar�

  MADDE 33- (1) Afet ve acil durumlarda asker ve hakim s�n�f�ndan olanlar hari� olmak �zere, 18-65 ya� aras�ndaki b�t�n erkek vatanda�lar, afet ve acil durum hizmetleri sebebiyle vali ve kaymakamlarca kendilerine verilen g�revleri yerine getirmekle y�k�ml�d�r. Bu y�k�ml�ler, y�k�ml�l�kleri s�resince i� yerlerinden izinli say�l�r ve her t�rl� mali ve sosyal haklar� korunur.

  (2) G�revlendirilmelerde; i� mevzuat�n�n �al��t�rma yasa�� ile ilgili h�k�mleri, �al��t�r�lacak ki�ilerin ya�lan, cinsiyetleri, sa�l�klar�, meslekleri, me�guliyetleri ve sosyal durumlar� ile aile ve bak�ma muhta� yak�nlar� g�z�n�nde bulundurulur. Afet b�lgesine g�revlendirmelerde, g�revli personelin maa�, �cret, yevmiye ve benzeri haklar� kendi kurum, kurulu�lar�nca �denir.

  BE��NC� B�L�M �e�itli ve Son H�k�mler

  G�revlendirme

  MADDE 34- (1) Bu Y�netmelik kapsam�nda kurumlara verilmi� olan g�revlerle ilgili olarak gerekti�inde di�er kurum veya kurulu�lar� g�revlendirmeye ve Y�netmelik kapsam�nda d�zenlenmemi� olan di�er acil durum hallerinde g�rev yapacak kurum ve kurulu�lan belirlemeye Ba�bakan yetkilidir.

  (2) Bu Y�netmelik kapsam�nda ta�rada kurumlara verilmi� olan g�revlerle ilgili olarak gerekti�inde di�er kurum veya kurulu�lar� g�revlendirmeye vali ve kaymakamlar yetkilidir.

  Gizlilik esaslar�

  MADDE 35- (1) Haz�rlanacak afet m�dahale planlar� ile bu planlarda yer alacak envanterlerin ve ki�isel verilerin payla��lmas�nda ilgili mevzuat�nda �ng�r�len gizlilik esaslar�na riayet edilir.

  �zleme

  MADDE 36- (1) Ba�kanl�k ulusal ve yerel d�zeyde planlama, e�itim ve afetlere haz�rl�k konular�nda t�m bakanl�k, kurum ve kurulu�lar� koordine eder, hizmet gruplar� ile afet ve acil durum y�netim merkezlerinin haz�rl�klar�n� ve olay b�lgesi �al��malar�n� izler ve y�nlendirir.

  Y�r�rl�kten kald�r�lan mevzuat

  MADDE 37- (1) 1/4/1988 tarihli ve 88/12777 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile y�r�rl��e konulan Afetlere �li�kin Acil Yard�m Te�kilat� ve Planlama Esaslar�na Dair Y�netmelik y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  Planlar

  GE��C� MADDE 1- (1) Bu Y�netmelik �er�evesinde haz�rlanacak planlar, Y�netmeli�in y�r�rl�k tarihinden itibaren sekiz ay i�inde haz�rlan�r. Haz�rlanan planlar y�r�rl��e girinceye kadar mevcut planlar�n uygulanmas�na devam edilir.

  Y�r�rl�k

  MADDE 38- (1) Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 39- (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini Bakanlar Kurulu y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap