Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği kaç yılında yürürlüğe girmiştir

  1 ziyaretçi

  yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği kaç yılında yürürlüğe girmiştir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Yatakl� Tedavi Kurumlar�na �li�kin Genelge

  Yatakl� Tedavi Kurumlar�na �li�kin Genelge

  Say� : B100THG100002/3120 9608/16.05.2005
  Konu : Y.T.K.��letme Y�netmeli�i
  De�i�ikli�i

  GENELGE
  2005 /84

  10.09.1982 tarih ve 8/5319 say�l� Bakanlar Kurulu Karar�yla, 13.01.1983 tarih ve 17927 say�l� Resmi Gazetede yay�mlanarak y�r�rl��e giren, "Yatakl� Tedavi Kurumlar� ��letme Y�netmeli�i", yatakl� tedavi kurumlar�nda y�r�t�len sa�l�k hizmetlerinin ve hizmet birimlerinin t�rlerini, hizmetin t�bbi, idari ve teknik y�nlerden uygulama esaslar�n�, buralarda g�rev yapan personelin g�rev, yetki ve sorumluluklar�n� belirleyen hukuki d�zenlemedir.

  Geli�en, de�i�en t�p ve i�letmecilik anlay��lar� do�rultusunda sa�l�k hizmetlerinin sunumunda ortaya ��kan yeni durumlara uyum sa�lanmas� amac�yla Yatakl� Tedavi Kurumlar� ��letme Y�netmeli�inde de�i�iklik yap�lmas� zarureti do�mu�tur.

  Bu ama�la haz�rlanan Yatakl� Tedavi Kurumlar� ��letme Y�netmeli�inde De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Y�netmelik 05.05.2005 tarih ve 25806 say�l� Resmi Gazetede yay�mlanarak y�r�rl��e girmi�tir.

  Yap�lan yeni d�zenlemeye g�re;

  1-A��z di� sa�l��� merkezleri ayaktan ve yatarak tedavi verilen sa�l�k kurumu olarak tan�mlanm��t�r.

  2-�l�e ve beldelerde b�nyesinde 112 hizmetleri, acil, do�um, ayaktan ve yatarak t�bbi m�dahale, muayene ve tedavi hizmetleri ile koruyucu sa�l�k hizmetlerini b�t�nle�tiren sa�l�k kurulu�lar�n�n kurulmas�na imkan verilmi�tir.

  3-G�n hastanesi tan�mlanmas� yap�larak, sa�l�k kurumlar�n�n bu �ekilde yap�lanmas�na imkan tan�nm��t�r.

  4-Yatakl� tedavi kurumlar�nda �al��an her klinisyen uzman hekime, poliklinik hizmeti verme zorunlulu�u getirilerek, hekim se�me uygulamas� te�vik edilmi�tir.
  5-Poliklinik muayene ba�lama ve biti� saatlerinin belirlenmesi yetkisi ba�tabibe verilmi�tir. Poliklinik ve tedavi hizmetlerinin mesai saatleri d���nda ve tatil g�nlerinde de verilebilmesine imkan tan�nm��t�r.

  6-Acil serviler ile yo�un bak�m servislerinin Valilik onay� ile a��lmas�na y�nelik yetki devri yap�lm��t�r.

  7-Sa�l�k kurulunun te�ekk�l� ve �al��ma �ekli ile raporlar�n kapsam� yeniden belirlenmi�tir.
  8-Sa�l�k kurumlar�nda Enfeksiyon Kontrol Komitelerinin veya Enfeksiyon Kontrol sorumlular�n�n belirlenmesi ve �al��malar�n� bir Y�nergeye g�re y�r�tmesi esas� getirilmi�tir.
  9-Yatakl� tedavi kurumlar�nda tutulan t�m kay�tlar�n bilgisayar ortam�nda tutulmas�na ve saklanmas�na imkan verilmi�tir.

  10-Hastane m�d�r yard�mc�lar�n�n g�revi ile ilgili konularda n�bet tutmas�n�n ve farkl� saatlerde �al��t�r�lmalar�n�n �n� a��lm��t�r.

  11-Yatakl� tedavi kurumlar�n�n hasta yo�unlu�u, sa�l�k hizmetlerinin kesintiye u�ramamas� amac�yla farkl� �al��ma saatleri uygulamas�na imkan verilmi�tir.

  12-Yatakl� tedavi kurumlar�nda �cretsiz hasta kabul�, Bakanlar Kurulu karar� ile belirlenenlerle s�n�rland�r�lm��t�r.

  13-A��r ve acil m�dahale gereken hastalara sosyal g�vencesine bak�lmaks�z�n muayene ve tedavi edilmeleri hususu d�zenlenmi�tir.

  14-Yeni yap�lacak yatakl� sa�l�k kurumlar�n�n hasta odalar�n�n standartlar� belirlenmi�tir. T�m sa�l�k kurumlar�nda hasta odalar�n�n 1 ve 2 ki�ilik olmas� benimsenmi�tir.

  15-Yatakl� tedavi kurumlar�nda muayene ve tedavi g�rerek hastane ile ili�i�i kesilen hastalar�n d�ner sermaye ile ili�i�inin kesilememesi halinde hasta veya yak�n�n fatura muhteviyat� hakk�nda bilgilendirilerek taburcu i�leminin yap�lmas� esas� getirilmi�tir. Hastalar�n rehin tutulmas� veya rehin kalmas� kesin olarak yasaklanm��t�r.

  16-Hastan�n t�m bak�m�ndan hem�ireler sorumlu tutulmu�tur.

  17-Yatakl� tedavi kurumlar�nda muayene ve tedavi edilen vakalarda bir su�un i�lendi�ine dair bir belirti ile kar��la��lmas� halinde Cumhuriyet Savc�l���na veya adli kollu�a haber verilmesi zorunlulu�u yeniden d�zenlenmi�tir.

  18-Yatakl� tedavi kurumlar�n�n poliklinik, servis, laboratuar, ameliyathane, mutfak, �ama��rhane, bah�e gibi hizmet birimlerinin temizliklerinin hizmet al�m� yoluyla yap�lmas�na imkan verilmi�tir.

  19-Sa�l�k kurumlar�n�n t�m t�bbi cihaz, ara�-gere� ve ekipmanlar�n�n periyodik bak�mlar�n� yapmak �zere biyomedikal hizmetler ve kalibrasyon birimleri kurmalar� veya bu hizmetleri d��ar�dan hizmet al�m� yoluyla g�rd�rmelerine imkan verilmi�tir.

  20-E�itim ve ara�t�rma hastanelerinin ba�tabiplerinin t�p alan�nda do�ent veya profes�r yada servis, laboratuar �ef veya �ef yard�mc�lar� aras�ndan atanmas� h�kme ba�lanm��t�r. Di�er hastanelerde ise; uzman tabipler veya t�p alan�nda doktora yapm�� tabipler yada iktisat, i�letme, kamu y�netimi, hukuk, maliye, sa�l�k y�netimi, muhasebe alan�nda lisans, y�ksek lisans veya doktora e�itimi alm�� tabiplerden atanabilecekleri h�km� getirilmi�tir.

  21-Hizmetin gereklerine g�re ihtiya� duyulan yerlerde koordinat�r ba�tabip, kurucu ba�hekim, kurucu m�d�r vb personel atanmas�na imkan verilmi�tir.

  22-Sa�l�k kurumlar�nda, hasta haklar� ihlalleri ile bunlara ba�l� ortaya ��kan sorunlar�n �nlenmesi, hasta haklar� konusunda hasta ve personelin e�itilmesi vb uygulamalar� y�r�tmek �zere hasta haklar� birimleri ile hasta haklar� kurullar� kurulmas� zorunlulu�u getirilmi�tir.

  23-Sa�l�k kurumlar�n�n acil servislerinde, acil yard�m ve hasta nakil ambulanslar�nda �al��t�r�lmak �zere acil t�p teknisyeni �al��t�r�lmas�na izin verilmi�tir. Y�netmelik de�i�ikli�i ile daha �nce olmayan acil t�p teknisyeni g�rev ve yetkileri tan�mlanm��t�r.

  24-Sa�l�k kurumlar�n�n g�venlik hizmetlerini kendi b�nyelerinde olu�turulan birim veya hizmet al�m� yoluyla �zel g�venlik kurulu�lar�na g�rd�rmelerine imkan verilmi�tir.

  25-Ebe ve hem�irelerin k�yafetleri yeniden d�zenlenmi�tir. Farkl� renklerde forma giyilebilmesine imkan verilmi�tir.

  Yukar�da belirtilen konular�n t�m ilgilere tebli�i ile uygulaman�n yeni duruma g�re yap�lmas� hususunu �nemle rica ederim.

  Prof.Dr.Necdet �N�VAR
  Bakan a.
  M�ste�ar

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği (Son Değişiklerle Beraber)

  8/5319 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği - Konsolide metin | LEXPERA

  Y�netmelik

  Y�netmelik

  ��������� Karar Say�s� : 2005/8720

  ������������ Ekli �Yatakl� Tedavi Kurumlar� ��letme Y�netmeli�inde De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Y�netmelik�in y�r�rl��e konulmas�; Sa�l�k Bakanl���n�n 04/03/2005 tarihli ve 4247 say�l� yaz�s� �zerine, Bakanlar Kurulu�nca 1/4/2005 tarihinde kararla�t�r�lm��t�r.

  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ahmet Necdet SEZER

  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� CUMHURBA�KANI

  Yatakl� Tedavi Kurumlar� ��letme Y�netmeli�inde

  De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Y�netmelik

  Madde 1 � 10/09/1982 tarihli ve 8/5319 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile y�r�rl��e konulan Yatakl� Tedavi Kurumlar� ��letme Y�netmeli�inin 2 nci maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Madde 2 - Bu Y�netmelik, Sa�l�k Bakanl���na ba�l� a��z ve di� sa�l��� merkezleri ile bu Y�netmeli�in 5 inci maddesinde say�lan sa�l�k kurumlar�n� kapsar.�

  Madde 2 � Ayn� Y�netmeli�in 3 �nc� maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  A�IZ VE D�� SA�LI�I MERKEZLER�:

  Madde 3 - Di� hekimli�inin t�m bran�lar�nda koruyucu ve tedavi edici sa�l�k hizmetleri ile ayaktan veya gerekti�inde yatarak muayene, tetkik, te�his ve tedavi hizmetlerinin yan� s�ra ileri tetkik ve tedavilerin de uyguland���, en az 10 �nit kapasiteli, idari ve mali bak�mdan kendilerine ba�l� di� tedavi ve protez merkezleri ile di� poliklinikleri de a��labilen m�stakil sa�l�k kurumlar�d�r.�

  Madde 3 - Ayn� Y�netmeli�in 5 inci maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  Madde 5 - Sa�l�k kurumlar� i�levlerine g�re 5 gruba ayr�l�r:

  a) �l�e / belde hastanesi: B�nyesinde 112 hizmetleri, acil, do�um, ayaktan ve yatarak t�bbi m�dahale, muayene ve tedavi hizmetleri ile koruyucu sa�l�k hizmetlerini b�t�nle�tiren, g�rev yapan tabiplerin hasta kabul ve tedavi etti�i, ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda hastalar�n stabilize edilerek uygun bir �ekilde sevkinin sa�land��� sa�l�k kurumlar�d�r.

  b) G�n hastanesi: Birden fazla bran�ta, g�n�birlik ayakta muayene, te�his, tedavi ve t�bbi bak�m hizmetleri verilen asgari 5 g�zlem yata�� ile 24 saat sa�l�k hizmeti sunan bir hastane b�nyesinde veya bir hastane ile koordineli olmak kayd�yla kurulan sa�l�k kurumlar�d�r.

  c) Genel hastaneler: Her t�rl� acil vak�a ile ya� ve cinsiyet fark� g�zetmeksizin, b�nyesinde mevcut uzmanl�k dallar�yla ilgili hastalar�n kabul edildi�i ve ayaktan ve yatarak hasta muayene ve tedavilerinin yap�ld��� en az 50 yatakl� sa�l�k kurumlar�d�r.

  d) �zel dal hastaneleri: Belirli bir ya� ve cins grubu hastalar veya belirli bir hastal��a tutulanlar�n, yahut bir organ veya organ grubu hastalar�n�n m��ahede, muayene, te�his, tedavi ve rehabilitasyonlar�n�n yap�ld��� sa�l�k kurumlar�d�r.

  e) E�itim ve ara�t�rma hastaneleri: ��retim, e�itim ve ara�t�rma yap�lan uzman ve yan dal uzmanlar�n yeti�tirildi�i genel ve �zel dal sa�l�k kurumlar�d�r.

  Yatakl� tedavi kurumlar�ndaki poliklinik hizmetlerine halk�n kolay ula�abilmesi, hastane polikliniklerindeki y���lmalar�n �nlenmesi amac�yla hastanelere ba�l� olarak semt poliklinikleri kurulabilir. Semt polikliniklerinin a��lmas�, hizmetin verili� �ekli, poliklinik ve acil servis hizmetlerinin �al��ma usul ve esaslar� ile burada g�revli personelin, g�rev, yetki ve sorumluluklar�na dair usul ve esaslar Sa�l�k Bakanl���nca ��kar�lacak bir Y�nerge ile belirlenir.�

  Madde 4 - Ayn� Y�netmeli�in 8 inci maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, d�rd�nc� f�kras� madde metninden ��kar�lm��t�r.

  �Yatakl� tedavi kurumlar�nda mevcut her klinisyen uzman�n poliklinik hizmeti vermesine y�nelik d�zenleme yap�larak hastalar�n hekim se�mesine imkan sa�lan�r.�

  Madde 5 - Ayn� Y�netmeli�in 10 uncu maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  Madde 10 - E�itim hastanelerinde poliklinik muayeneleri ba�tabibin d�zenleyece�i bir program dahilinde ayn� daldaki �ef, �ef yard�mc�s�, ba�asistan ve uzmanlar taraf�ndan yap�l�r.�

  Madde 6 - Ayn� Y�netmeli�in 12 nci maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Madde 12 - Poliklinik muayene ba�lama ve biti� saatleri ba�tabiplik�e belirlenerek duyurulur ve belirlenen saatler i�erisinde kesintisiz olarak s�rd�r�l�r. Polikliniklerde bak�lacak g�nl�k hasta adedi bran�lara, tabip say�s�na ve hizmetin gere�ine g�re ba�tabip taraf�ndan tespit edilebilir.

  Poliklinik ve tedavi hizmetleri mesai saatleri d���nda ve tatil g�nlerinde de verilebilir. Bu durumda gerekli d�zenlemeler ba�tabip�e yap�l�r.

  Uzman tabipler, talebi �zerine poliklinik veya tedavi hizmetlerini y�r�tmek i�in ayn� ilde olmak kayd�yla �al��t��� kurumdan ba�ka bir sa�l�k kurum veya kurulu�una Valilik�e g�revlendirilebilir.

  Poliklinikte muayene edilen b�t�n hastalar kaydedilir. A��r, acil ve adli vak'alar�n kuruma m�racaat saatleri de mutlaka kaydedilir. (Ek 42 Form 101)�

  Madde 7 -Ayn� Y�netmeli�in 14 �nc� maddesinin ikinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, ���nc� f�kras� madde metninden ��kar�lm��t�r.

  �Acil servis ba�tabibin teklifi ve Valilik onay� ile kurulur ve tescil i�in Sa�l�k Bakanl���na bildirilir.�

  Madde 8 - Ayn� Y�netmeli�in 16 nc� maddesinin (III) numaral� f�kras�n�n son paragraf� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Yatakl� tedavi kurumlar�n�n fonksiyonlar�na uygun �ekilde a��lacak yo�un bak�m �niteleri, ba�tabibin teklifi ve Valilik onay� ile kurulur ve tescil i�in Sa�l�k Bakanl���na bildirilir.�

  Madde 9 - Ayn� Y�netmeli�in 18 inci maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Madde 18 - Yatakl� tedavi kurumlar� eczanesindeki ila�lar a�a��daki �ekilde kullan�l�r:

  a) Yatan hastalar�n tabelalar�na yaz�lan ila�lar, eczac� veya hem�ire taraf�ndan, haz�rlanmak �zere eczaneye verilir. Eczanede haz�rlanan ila�lar, ilgili hem�ireye teslim edilir.

  b) �cret kar��l��� verilen ila�lar; kurumun bulundu�u yerde ba�ka bir eczane bulunmad��� veya bulunup da �nemli ve acil bir vak�a i�in kullan�laca�� tabip raporu ile kan�tlanm�� ila�lar, serbest eczanelerden herhangi biri taraf�ndan piyasada bulunmad���n�n belirtilmesi halinde perakende sat�� fiyat� �zerinden �creti al�nmak suretiyle verilir. Al�nan �cret ila�lar�n giri� �ekline g�re d�ner sermaye veya Maliye veznesine yat�r�l�r.�

  Madde 10 � Ayn� Y�netmeli�in 22 nci maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Madde 22 - Sa�l�k kurullar� tek tabibin yetkisi d���nda kalan hususlarda veya mevzuatta sa�l�k kurulu raporu �ng�r�ld��� hallerde, ki�ilerin sa�l�k durumlar� hakk�nda karar vermeye yetkili organlard�r.

  Tedavi, hastal�k bildirir, istirahat, ortez � protez, ila� kullan�m� ve katk� pay� muafiyeti i�in gerekli sa�l�k kurulu raporlar� ; var ise ilgili daldan �� uzman�n kat�l�m� ile, ayn� dalda �� uzman bulunmamas� halinde ise ilgili dal uzman� ile birlikte �ncelikle bu uzmanl�k dal�na en yak�n uzmanl�k dal�ndan olmak �zere, ba�tabibin se�ece�i di�er dallardan uzmanlar�n kat�l�m� ile �� uzman tabipten sa�l�k kurulu olu�turulur.

  Durum bildirir sa�l�k raporlar� i�in; kurumda en az �� ayr� dal uzman�n�n bulunmas�, varsa bu kurula i� hastal�klar�, genel cerrahi, g�z, kulak burun bo�az., n�roloji veya ruh sa�l��� ve hastal�klar� uzman�n�n dahil edilmesi, ayr�ca, raporun kullan�laca�� i� veya yerin �zelli�inin gerektirdi�i dal uzman�n�n veya uzmanlar�n�n bulunmas� zorunludur. Bu uzmanl�k dallar�ndan herhangi birinin bulunmad��� hallerde bunun yerine veya �ok �e�itli dal uzmanlar�n�n bulundu�u yatakl� tedavi kurumlar�nda da bunlara ilaveten kurula i�tirak edecek di�er uzmanlar� ba�tabip tespit eder.

  B�nyesinde i� hastal�klar�, genel cerrahi, g�z, kulak-burun-bo�az, n�roloji veya ruh sa�l��� ve hastal�klar� uzmanlar� bulunan ve bu uzmanlar�n kat�l�m�yla sa�l�k kurulu/kurullar� te�ekk�l edebilen sa�l�k kurumlar� tam te�ekk�ll� hastane say�l�r.

  E�itim hastanelerinde sa�l�k kurullar�na �efler, bulunmad��� zaman yerine �ef yard�mc�lar� girerler.

  �zel dal hastaneleri sa�l�k kurulu ana daldan en az �� uzman�n/ba�asistan�n i�tiraki ile olu�ur. Ana dalda �� uzman bulunmad��� hallerde kurul, ba�tabibin se�ece�i di�er uzmanlarla tamamlan�r.

  Kurul ba�kan� ba�tabiptir. Bulunmad��� zaman ba�kanl��� ba�tabibin g�revlendirece�i bir �ye yapar.

  Sa�l�k kurulu kararlar� �o�unlukla al�n�r. E�itlik halinde kurul ba�kan�n�n kat�ld��� g�r�� kararla�t�r�lm�� say�l�r.�

  Madde 11 � Ayn� Y�netmeli�in 29 uncu maddesinin ilk c�mlesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Bir sa�l�k kurulu karar�na hasta, yasal temsilcisi veya �al��t��� kurumu taraf�ndan itiraz edildi�i takdirde; itiraz dilek�esi o yerin en b�y�k m�lki amirli�ince ilk raporun tasdikli bir �rne�i ile birlikte en yak�n ba�ka bir sa�l�k kuruluna g�nderilir.�

  Madde 12 � Ayn� Y�netmeli�in 30 uncu maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Madde 30 - �l�e hastaneleri ve g�n hastaneleri hari�, yatakl� tedavi kurumlar�nda, hastane enfeksiyonlar� ile ilgili sorunlar� tespit etmek, ��z�m�ne y�nelik faaliyetleri d�zenleyip y�r�tmek ve bu kurumlar d�zeyinde al�nmas� gereken kararlar� gerekli yerlere iletmek �zere Enfeksiyon Kontrol Komitesi kurulur. �l�e hastanelerinde ve g�n hastanelerinde ise Enfeksiyon Kontrol Sorumlusu belirlenir.

  Enfeksiyon Kontrol Komitesinin kurulu�, g�rev ve sorumluluklar� ile �al��ma usul ve esaslar� Y�nerge ile belirlenir.�

  Madde 13 � Ayn� Y�netmeli�in 32 nci maddesinin son f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Merkez� t�bb� ar�ivin �al��ma �ekli ile hastanede tutulan t�m kay�tlar�n bilgisayar ortam�nda tutulabilmesine ili�kin usul ve esaslar Y�nerge ile belirlenir.�

  Madde 14 � Ayn� Y�netmeli�in 38 inci maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Madde 38 � Yatakl� tedavi kurumlar�nda t�m personelin mesai ba�lama ve biti� saatleri, hizmetin ve mahallin �zelli�i ve kurum personel kadrosu g�z �n�ne al�narak ilgili kanunlara g�re Valilik�e belirlenir.

  Hastane ba�tabipleri, sa�l�k hizmetlerinin s�reklili�i ve kesintiye u�ramamas� amac�yla personel say�s�n� da dikkate alarak vardiya ve n�bet gibi hizmetlerde farkl� �al��ma saatleri belirleyebilir.�

  Madde 15 �Ayn� Y�netmeli�in 51 inci maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  Madde 51 - Yatakl� tedavi kurumlar�nda genel idare hizmetleri s�n�f�nda g�rev yapan personelin n�betleri a�a��daki �ekildedir:

  a) Hastane M�d�r� n�bet hizmetiyle y�k�ml� de�ildir.

  b) Hastane m�d�r yard�mc�lar�; hastane m�d�r�n�n belirleyece�i esaslara g�re g�revleri ile ilgili n�bete tabi tutulurlar. Ba�tabip, ihtiyaca g�re hastane m�d�r yard�mc�lar�n� farkl� �al��ma saatlerinde �al��t�rabilir.

  c) Genel idare hizmetleri s�n�f�ndaki veznedar hari� di�er memurlar�n n�betleri hizmet gerekleri dikkate al�narak hastane m�d�r� taraf�ndan d�zenlenir.�

  Madde 16 � Ayn� Y�netmeli�in 55 inci maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Madde 55 � Yatakl� tedavi kurumlar�nda muayene ve tedavileri �cretsiz olarak sa�lanacaklar, 08/01/2002 tarihli ve 4736 say�l� Kanun gere�i ��kar�lacak Bakanlar Kurulu karar� ile belirlenen kimselerdir.�

  Madde 17 � Ayn� Y�netmeli�in 56 nc� maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Madde 56 � Yatakl� tedavi kurumlar�nda, ayaktan ve yatarak muayene ve tedavi edileceklerden, Sa�l�k Bakanl���n�n onaylad��� fiyat tarifesine g�re yatak, yemek ve bak�m �cretlerine ilaveten her t�rl� te�his, tetkik, tahlil, tedavi i�in �cret al�n�r.�

  Madde 18 � Ayn� Y�netmeli�in 57 nci maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Madde 57 - A��r ve acil m�dahaleyi gerektiren hastalar m�racaatlar� halinde yatakl� tedavi kurumlar�na sosyal g�vencesine bak�lmaks�z�n derhal kabul edilir. Gereken her t�rl� t�bbi m�dahaleler zaman�nda yap�l�r, i�lemleri daha sonra tamamlan�r.�

  Madde 19 � Ayn� Y�netmeli�in 58 inci maddesi madde ba�l��� ile birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  E - HASTA ODALARI VE �ZELL�KLER�:

  Madde 58 � Yatakl� tedavi kurumlar�nda hasta odalar�n�n bir veya iki ki�ilik olarak d�zenlenmesi esast�r. Ancak, kurum fizik �artlar� dikkate al�narak daha fazla hasta kalabilen odalar da d�zenlenebilir.

  Hasta odalar� a�a��daki �ekilde s�n�fland�r�l�r:

  a) �zel oda: Tek yatakl�, buzdolab�, televizyon, telefon ve refakat�inin dinlenmesi i�in gerekli b�l�m� ve donan�m� bulunan, banyolu, lavabolu, tuvaletli,

  b) Birinci s�n�f oda: Tek yatakl�, tuvaletli, banyolu, lavabolu, ve hasta refakat�isinin dinlenmesine y�nelik donan�m� bulunan,

  c) �kinci s�n�f oda: �ki ya da �� yatakl�, yataklar�n aras� uygun bi�imde ayr�labilen, tuvaletli, banyolu ve lavabolu,

  hasta odalar�d�r.

  Acil vak�alarda aciliyetin devam� s�resince ve yatak s�n�f fark� dikkate al�nmadan hasta bo� yata�a yat�r�l�r.

  Tespit edilen yatak s�n�flar� ile yap�lan de�i�iklikler Sa�l�k Bakanl���na bildirilir.�

  Madde 20 � Ayn� Y�netmeli�in 59 uncu maddesinin (a) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �a) Hastadan, yap�lacak tedavinin �zelli�ine g�re, her t�rl� tedavi (ila� dahil) ve bak�m i�in belirli miktar �cret emanet al�n�r, kar��l���nda vezne al�nd�s� verilir.

  Hastan�n tedavisi sonunda ��karken, bu maddenin ( c ) bendinde belirtilen �cret y�n�nden d�ner sermaye ile ili�i�i kal�rsa; fazla olan miktar iade, eksik olan miktar ise tahsil edilir. Hastan�n d�ner sermaye ile ili�i�inin kesilememesi halinde hasta veya yasal temsilcisi fatura muhteviyat� hakk�nda bilgilendirilerek taburcu i�lemleri yap�l�r. Tahsil edilemeyen miktar�n takibi, fatura �zerinden genel h�k�mlere g�re yap�l�r. Faturan�n takip ve tahsilinden d�ner sermaye sayman� sorumludur.�

  Madde 21 - Ayn� Y�netmeli�in 73 �nc� maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Madde 73 - Yatan her hastan�n tedavisi tabibin tertip ve tavsiyesi �zerine ilgili sa�l�k personeli taraf�ndan sa�lan�r. Hasta bak�m� da hem�ireler taraf�ndan yap�l�r.�

  Madde 22 � Ayn� Y�netmeli�in 86 nc� maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Madde 86 � Yatakl� tedavi kurumlar�nda muayene ve tedavi edilen vakalarda, bir su�un i�lendi�ine dair bir belirti ile kar��la��lmas� halinde T�rk Ceza Kanunu�nun ilgili maddesi gere�i gecikmeksizin Cumhuriyet savc�l���na veya adli kollu�a haber verilmesi zorunludur. Ayr�ca, yaral� ve cesetten ��kart�lan delil niteli�ini haiz e�yan�n adli makamlara aynen ve gecikmeksizin teslimi gerekir.�

  Madde 23 � Ayn� Y�netmeli�in 88 inci maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Poliklinik, servis, laboratuvar, ameliyathane, mutfak,�ama��rhane, bah�e gibi hizmet birimlerinin temizli�i, hastane personeli taraf�ndan veya hizmet al�m� yoluyla yap�l�r.�

  Madde 24 � Ayn� Y�netmeli�in 100 �nc� maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Madde 100 � Yatakl� tedavi kurumlar�nda sat�n alma i�leri, sat�n alma komisyonu taraf�ndan ilgili mevzuata g�re yap�l�r.�

  Madde 25 � Ayn� Y�netmeli�in 106 nc� maddesinden sonra gelmek �zere a�a��daki 106/A maddesi eklenmi�tir.

  �Madde 106/A - Sa�l�k kurumlar� ; envanterinde g�r�nen t�m t�bbi cihaz, ara�-gere� ve ekipmanlar�n periyodik bak�mlar�n�, amaca uygun olarak kullan�l�p kullan�lmad�klar�n�, garanti s�relerinin takibini, envanterin g�ncelle�tirilmesini, t�bbi cihazlar�n ulusal ve uluslararas� d�zeyde belirlenmi� referans de�erlere uygun olarak �al���p �al��mad���n�n takibini, gerekiyorsa kalibrasyonlar�n�n yap�lmas�n� ve sonucun takibi hizmetlerini y�r�tmek �zere, b�nyesinde biyomedikal hizmetler ve kalibrasyon birimi kurar. Sa�l�k kurumlar�, bu hizmetleri kendi kurdu�u birim arac�l���yla y�r�tebilece�i gibi d��ar�dan hizmet al�m� yoluyla da g�rd�rebilir.�

  Madde 26 � Ayn� Y�netmeli�in 110 uncu maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, birinci f�kradan sonra gelmek �zere a�a��daki ikinci ve ���nc� f�kralar eklenmi�tir.

  �E�itim ve ara�t�rma hastaneleri; servis ve laboratuvar �efleri veya �ef yard�mc�lar� ile t�p alan�nda do�ent veya profes�r tabipler aras�ndan, Sa�l�k Bakanl���nca atanacak ba�tabipler taraf�ndan y�netilir. Di�er hastaneler ise; uzman tabipler veya t�p alan�nda doktora yapm�� tabipler yada iktisat, i�letme, kamu y�netimi, hukuk, maliye, sa�l�k y�netimi, muhasebe alanlar�nda lisans, y�ksek lisans veya doktora e�itimi alm�� tabipler aras�ndan, Sa�l�k Bakanl���nca atanacak ba�tabipler taraf�ndan y�netilir.�

  �Sa�l�k Bakanl��� uygun g�rd��� illerde sa�l�k hizmetinin daha verimli ve etkin sunumunu sa�lamak �zere koordinat�r ba�tabip atayabilir. Koordinat�r ba�tabibin g�rev yetki ve sorumluluklar� Y�nerge ile belirlenir.�

  �Yat�r�m program�nda yer alan hastanelerden hen�z ge�ici kabul� yap�lmam�� olanlar�n, in�aat i�lemlerini tamamlamas�, yerle�im planlamalar�n�n yap�lmas�, t�bbi ve demirba� ihtiya�lar�n�n planlanarak bunlar�n temin edilmesi, resmi kurum veya kurulu�lar ile ger�ek ki�iler nezdinde hastanenin i�lemlerinin y�r�t�lmesi ve hastanenin hizmete haz�r hale getirilmesini sa�lamak �zere; Sa�l�k Bakanl���nca bu kurumlara kurucu ba�hekim, kurucu m�d�r ile ihtiya� duyulan di�er sa�l�k ve genel idare hizmetleri s�n�f� personel atamas� yap�labilir.�

  Madde 27 � Ayn� Y�netmeli�in 146 nc� maddesinden sonra gelmek �zere a�a��daki 146/A maddesi eklenmi�tir.

  K - AC�L TIP TEKN�SYEN�N�N G�REV VE YETK�LER�:

  Madde 146/A - Acil t�p teknisyeni, sa�l�k kurumlar�n�n acil servislerinde, acil yard�m ve hasta nakil ambulanslar�nda �al��an sa�l�k personelidir.

  Acil t�p teknisyeni;

  a)Kendisinin, ekibinin, hastan�n ve �evredekilerin g�venli�ini sa�lar.

  b) Bilgisayar, telsiz, telefon vb. gibi ileti�im ara�lar�n� kullan�r.

  c)T�m ambulans ekipmanlar�n� hizmete haz�r bulundurur. Bunlar�n usul�ne uygun kullan�lmas�n�, korunmas�n�, bak�m�n� takip ve kontrol eder.

  d) Travma stabilizasyonu yaparak hastan�n nakle haz�r hale gelmesini sa�lar ve uygun ta��ma tekniklerini kullan�r.

  e)Ambulans ve acil servislerde kullan�lan t�m formlar� eksiksiz doldurur. Gerekti�inde rapor haz�rlar.

  f)Yetkili merkezlerden al�nan sertifika ile belgelemesi halinde hekim g�zetiminde ve talimat� ile temel ya�am deste�i uygulamalar�n� yapar, yar� otomatik ve tam otomatik defibrilat�rleri kullan�r.

  g)Ambulans�n ilgili b�l�mlerinin ve t�m ambulans t�bbi ekipmanlar�n�n dezenfeksiyonu ve sterilizasyonunu yapar.

  h) K�r�k, ��k�k ve burkulmalarda stabilizasyonu, kesik, yara, kanamalarda ise kanama kontrol� yapar.

  i) G�rev esnas�nda her t�rl� t�bbi m�dahalede ambulans- acil servis hekimine yard�mc� olur.

  j) Hekimin verdi�i mesle�iyle ilgili di�er g�revleri yerine getirir.�

  Madde 28 -Ayn� Y�netmeli�in 147 nci maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Hastane m�d�r�n�n; sa�l�k y�netimi, i�letme, iktisat, muhasebe, maliye, kamu y�netimi, hukuk ve sa�l�k alan�nda e�itim veren d�rt y�ll�k fak�lte veya y�ksek okul mezunu ve en az 8 y�l hastane m�d�r yard�mc�l��� g�revinde veya Bakanl�k te�kilat�nda �ube m�d�r� olarak �al��anlar�n 6 y�l, daha �st� g�revlerde bulunanlar�n ise an az 2 y�l bu g�revlerde �al��m�� olmas� gerekir. Belirtilen alanlarda doktora e�itimi yapm�� olanlar i�in hizmet �art� aranmaz.�

  Madde 29 � Ayn� Y�netmeli�in 177 inci maddesi, madde ba�l��� ile birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir..

  O - G�VENL�K H�ZMETLER� :

  Madde 177 - Sa�l�k kurumlar�nda g�venlik hizmetleri, kendi b�nyesinde kurulan g�venlik birimi veya hizmet al�m� yoluyla ilgili mevzuata g�re kurulan �zel g�venlik kurulu�lar�na g�rd�r�lebilir.�

  Madde 30 � Ayn� Y�netmeli�in 189 uncu maddesinin 2, 3 ve 5 numaral� bentleri a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �2 - Ba�hem�ire ve muavinleri; k�yafetleri lacivert renkli, alpaka yada terilen kuma�tan, tunik ve astarl� pantolon veya etek tarz�ndad�r. Ayakkab�lar� ; anatomik, terletmeyen ayakkab� veya terlik olmal�d�r.�

  �3 - Hem�ire; formalar� alpaka yada terilen kuma�tan, tunik ve astarl� pantolon veya etek tarz�nda, ba�hem�irenin belirledi�i renktedir. �al���lan alan�n �zelli�ine g�re anatomik, terletmeyen, ayakkab� veya terlik giyilir. Hizmet verilen yerlerin �zelli�ine g�re farkl� renklerde forma giyilebilir.�

  �5 - Ebelerin k�yafeti de hem�irenin k�yafetinin ayn�s�d�r.�

  Madde 31 � Ayn� Y�netmeli�in 192 nci maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Yatakl� tedavi kurumlar�, kre� ve g�nd�z bak�mevlerinin a��l�� ve i�leyi�ine ili�kin i�lemleri 12/10/1987 tarihli ve 87/12197 say�l� Bakanlar Kurulu Karar�yla y�r�rl��e konulan Kamu Kurum ve Kurulu�lar�nca A��lacak �ocuk Bak�mevleri Hakk�nda Y�netmelik h�k�mlerine g�re y�r�t�r.�

  Madde 32 � Ayn� Y�netmeli�e a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

  HASTA HAKLARI UYGULAMASI:

  Ek Madde 1 - Sa�l�k kurumlar�nda, hasta haklar� ihlalleri ile bunlara ba�l� olarak ortaya ��kan sorunlar�n �nlenmesi, hasta haklar� konusunda hasta ve personelin e�itilmesi, gerekti�inde hukuki korunma yollar�n�n fiilen kullan�labilmesi i�in hasta haklar�na dair uygulamalar� y�r�tmek �zere hasta haklar� birimleri ile hasta haklar� kurullar� olu�turulur.

  Bu birimlerin ve kurullar�n i�leyi�i Sa�l�k Bakanl���nca ��kar�lacak bir Y�nerge ile belirlenir.�

  Madde 33 � Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  Madde 34 � Bu Y�netmelik h�k�mlerini Sa�l�k Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

  YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap