Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yaratıcı problem bulma aşamaları

  1 ziyaretçi

  yaratıcı problem bulma aşamaları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Yaratıcı problem bulma, çözme, etkili arama stratejileri

  Yaratıcı problem bulma, çözme, etkili arama stratejileri

  Yaratıcı problem bulma, çözme, etkili arama stratejileri

  Mevcut bağlamda, problem bulma, belirli amaçlara göre yeni bulunan problemleri üretmek ve ifade etmek için mevcut bağlamları ve deneyimleri kullanan bir düşünme etkinliğidir.
  •Getzels (1985) için bir problem
  (a) belirli bir durumda istenen bir eylem engellendiğinde ortaya çıkan
  (b) sorgulama için sorulan bir soru olarak bir problem şeklinde sınıflandırılmaktadır. Problemler iyi tanımlanmış veya iyi tanımlanmamış problemler olarak da sınıflandırılabilir.
  •Getzels problem bulmayı 10 düzeyde tanımlar. Bunun ilk basamağı çözümü belli bir problem verilipçözümünün istenmesi en üst basamağı ise henüz çözümü belli olmayan bir problem yaratılıp çözümünün beklenmesidir.

  •Yaratıcı problem bulma stratejilerini sıralayacak olursak (Abdula vd., 2018);
  a)Temel ihtiyaçların araştırılması
  b)Kasıtlı sınırları olan bir problem alanı tanımlamak
  c)Probleme kasıtlı olarak farklı bakış açıları uygulamak
  d)Sorgulamayı bir problemin bağlamına ve paydaşlarına doğru genişletmek

  •Tony Buzan (2006) insan düşüncesinin doğrusal olmadığını dolayısıyla alt alta not tutma stratejisinindüşünmenin akışına ters olduğunu ifade etmektedir ve bu nedenle zihin haritası tekniğiniönermektedir. Bir diğer araç ise Yakınsak Niyet Beyanı’dır.
  •Abdulla ve Cramond (2018), Yaratıcı Problem Bulma Hiyerarşisini şu şekilde sıralamaktadır:
  a)problemi keşfetme,
  b)problem formülasyonu,
  c)problem oluşturma,
  d)problem betimleme ve
  e)problemi tanımlamadır

  •Problem Çözmenin kökleri Alex Osborn’un (1953) çalışmasında bulunur. Osborn-Parnesyaratıcı problem çözme süreci aşağıdaki aşamalara göre sınıflandırılır:
  1.Problemin alanını tanımlama aşaması olan nesnede bulma.
  2.Veri elde etme aşaması olan gerçeği bulma.
  3.Problemi doğru tanımlama aşaması olan problemi bulma.
  4.Problemdeki çözümlerin genelleştirilmesi aşaması olan fikir bulma.
  5.Olası tüm çözümlerin değerlendirilmesi ve aralarından seçim yapılması aşamasıolan çözümü bulma.
  6.Seçilen fikirlerin uygulanma aşaması olan kabulü doğru bulma.

  •Sternberg’in (2020) artırılmış başarılı zekâ kuramı, dört ayrı unsurun her birinin aynıyürütme süreçleri veya üst bileşenler tarafından hizmet edildiğini düşünür. Bu kuramdaki yedi üst bileşen:
  (1) bir problemin varlığının farkına varma,
  (2) problemi tanımlama,
  (3) problemin çözümüne kaynak ayırma,
  (4) problemi zihinsel olarak temsil etme,
  (5) problemi çözmek için bir strateji formüle etme şeklindedir.
  (6) stratejinin kullanılırken başarısının izlenmesi ve
  (7) stratejinin uygulandıktan sonra değerlendirilmesidir.

  Funda Menekşe

  Yazı kaynağı : www.sosyalbilgiler.org

  Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri Nelerdir?

  Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri Nelerdir?

  Yaratıcı Problem Çözme Yöntemleri

  Yaratıcı problem Çözme hayâl gücünü kullanarak bir probleme yaklaşma sürecidir ve bir aksiyonla son bulur. Bu süreç her sınıf düzeyinde, okulda ve okul dışında olmak üzere her koşulda her konuya uygulanabilir. Yaratıcı problem çözme sürecinde bireyler bu sürecin altında yatan kavramları bir kez anlayıp uygulama alışkanlığı edindiler mi, bunları günlük yaşamlarına taşırlar ve sorunla karşılaştıklarında hemen uygulamaya koyarlar. Araştırmalar, yaratıcı yeteneğin bu alandaki yaratıcı problem çözme becerisinin geliştirilmesiyle arttırılabileceğini gösterir. Bu nedenle, yaratıcı problem çözme alıştırmalarından bazı bireylerin yararlanmaması söz konusu değildir.

  Yaratıcı problem Çözme bir oyun olarak da düşünülebilir. Sorunların çözüldüğü bu oyunun altı evresinin her birinde iki önemli faz vardır.

  Birincisi hayal gücünün yolculuğa çıkmasına izin verilen ve Birden Çok Sonuca Götüren Düşüncenin (Divergent Thinking) aktif olduğu bir fazdır. Bu fazda düşüncelerin yargılanması söz konusu değildir. Kabul gören yeni, çılgın ve farklı düşüncelerdir. Amaç, beyin fırtınası yaparak birçok seçenek üretmektir.

  2017 | yaratici dusunme | Küçük

  Bu tür düşünce şeklinin etkin bir şekilde işlev görmesi için

   İkinci fazda ise, seçenek ve düşüncelerin sayısını azaltmak için Tek Sonuca Götüren Düşünce (Convergent Thinking) işler haldedir. Bunu gerçekleştirmek için birey yargısını kullanır.

  Tek Sonuca Götüren Düşüncenin etkin bir şekilde işlev görmesi için ise,

  Başlıca Üç bileşen ve Altı Özel EvreI. Bileşen: Probleme Duyarlık Geliştirme ve Problemi Anlama.

   BÇ:     Daha iyi hale getirilmesi gereken durumlarla ilgili sorunları çözmek için fırsatlar aranır.

  T:   Çözüm için kapsamlı ve genel bir hedef belirlenir.

  BÇ:   Genel   problem   alanı   birçok   açıdan   ele   alınarak,   bilgi, izlenim, duygular vb. gibi birçok ayrıntı incelenir.

  T:   Problemin oluşumunu yönlendirmek üzere en önemli veriler belirlenir - Ne, Kim, Nerede ... gibi sorularla.

  BÇ:   Olası problemlere ve alt problemlere açık uçlu çözüm arayan soru cümleleri üretilir (en az 3 tane).

  T: Bunlardan biri seçilir.

   //. Bileşen: Düşünce Üretme

  BÇ: Problemi çözmek üzere birçok çeşitli ve az rastlanır türden düşünceler üretilip listesi yapılır (5-SCAMPER).


               T: En umut vaat eden ve ilginç düşünceler seçilir.///. Bileşen: Aksiyon Planı Yapma

  BÇ: Umut vaat eden çözümlerin analizini yapmak, onları değerlendirmek ve mükemmelleştirmek için kriterler oluşturulur.

  T: Üretilen kriterler arasından önemlileri seçilir ve bunlar umut vaat eden çözümleri belirlemek, güçlendirmek ve desteklemek için kullanılır.

  BÇ: Çözümün gerçekleşmesine yardım edici ve onu zorlaştırıcı olası kaynaklar düşünülüp dikkate alınır ve çözüme ilişkin adımlar geliştirilir-Ne, Kim... sorularıyla

  T: Seçilen çözüm veya çözümleri yaşama geçirmek üzere özel bir aksiyon planı hazırlanır.

  Yaratıcı Düşünme ve Yaratıcı Problem çözme

  Birinci evrenin ilk fazı, gelişme gereksinimi gösteren durumlardan farkında olunmasını, bu doğrultuda birçok olası hedefler veya fırsatların düşünülüp gözönüne alınmasını, ikinci fazı ise, bunların içinden kapsamlı bir problem alanına odaklanmaya karar vermeyi içerir.

  Bu evrenin ilk fazı, nedenleri bulmak için, "Ne?", "Hangi?",  "Kim?",  "Nasıl?", "Nerede?",    "Ne zaman?"

  gibi soruların sorulmasını, sorunu daha iyi anlamak için verilerin toplanmasını, birçok gerçeğin, sezginin, izlenimin, duygunun doğruluğunun araştırılmasını, ikinci fazı ise, verilerin ayıklanıp düzenlenmesini ve tekrar gözden geçirilmesini içerir.

  Sorun bulma evresi "niçin" sorusunu sormak için uygun bir evredir. İlk fazda, Ele alınan durumun niçin sorun yarattığı sorgulanabilir. Verilen cevaplar alt problemleri ortaya çıkarabilir. Her bir alt problem "Acaba hangi yollarla..." diye başlayan ve soruna çözüm arayan açık uçlu bir problem soru cümlesiyle ifade edilir. İlk okul düzeyinde en az 3 problem soru cümlesi üretilmelidir. Bu evrenin ikinci fazında hedef, sorun yaratan durumun özünü ifade edecek problem soru cümlesini seçmektir.

  Bir önceki evrede probleme çözüm arayan soru cümlesi seçildikten sonra, bu evreyi oluşturan bir sonraki adım, problem soru cümlesini cevaplayacak birçok olası çözüm yolunu üretmektir. Böylece bu evrenin ilk fazında yeni ve ender rastlanır türden düşünceler üretmek için çaba harcanır ve yargı ertelenir. Çoğu durumda üretilen düşünce sayısını arttırmak için bir teşvike gerek olmayabilir. Düşünce akışının yavaşladığı durumlarda SCAMPER tekniğinin yanı sıra aşağıdaki soru listesi de kullanılarak, çözüm getiren yeni düşüncelerin üretilmesi kolaylaşabilir.

  İlkokul düzeyinde üretilen düşünce sayısı en az 5 olmalıdır.

  Atılması gereken bir sonraki adım, bu evrenin ikinci fazını oluşturur ve üretilen düşüncelerden en umut verici çözümler önerenlerinin ayıklanıp seçenek alanının daraltılmasını içerir. Bu amacın gerçekleşmesine aşağıdaki sorular yardımcı olabilir:

  İlkokul düzeyinde düşünce sayısını en az 5'e kadar indirmekte yarar vardır. Küçük sınıflarda bu sayı 2 'ye kadar inebilir.

  Bu, çözüm açısından umut verici düşüncelerin analizinin yapıldığı evredir. İlk fazda, çözüm öneren düşüncelerin analizini     yapmak     ve     her     düşüncenin     avantajlarını, sınırlılıklarını ve kendine özgü özelliklerini belirlemek için belirli kriterler oluşturulur. Bu kriterlerin oluşturulmasında aşağıdaki sorular yardımcı olabilir.

  Bazı Kriterleri Devreye Sokan Sorular

  Olası kriterler üretildikten sonra, bu evrenin ikinci fazında problemin bünyesine uygun olanlar seçilir. Aşağıdaki sorular bu seçimin gerçekleşmesini kolaylaştırır.

  Yaşamda başarıya götüremeyen birçok iyi düşünceye rastlamak mümkündür, çünkü onay bulma adlı bu son adım atlanmış veya doğru ve dürüst bir şekilde işleme konmamıştır. Bunu daha açmak gerekirse, bazen iyi düşünceler işleme konulamaz, çünkü bu düşüncenin kabul görmesi için gerekli hazırlık yapılmamıştır. İnsanların değişimi sevmedikleri iyi bilinen bir gerçektir. Bu nedenle yeni bir düşünceye alışmak için hazırlığın yapılması yararlı olacaktır.

  Bir şeyi değiştirirken bu evrenin ilk fazında, uygulamada yardımcı olacak kaynakların aranması, sıkıntı yaratacak hususların belirlenmesi ve yardımcı olacak kaynakların veya destek verecek kişilerin engelleyici durumu nasıl önleyeceklerinin planlanması yer alır. Son olarak, düşüncelerin işleme konması için özel bir plânın oluşturulması da ikinci fazda gerçekleşir. Bu son adım bu evrenin temel amacıdır. Görüldüğü gibi izlenmesi gereken belirli adımlar vardır. Bu evrenin sonunda, 24 saat içinde, ilk birkaç haftada, ve uzun zaman dilimi içinde neler yapılacağına ilişkin aksiyon planı hakkında açık bir fikre sahip olunmalıdır.    Aksiyon planının her kısmının işleme konulmasına    ilişkin    sorumluluğu    üstlenecek    bir    kişi konusunda da anlaşmaya varılmalıdır.

  Eldeki çözümle ilgili düşüncenin işleme konması ve azami derecede kabul görmesi için, ilk önce akla gelen bütün düşünceler yazılmalıdır. Aynı zamanda, çözümün yaşama geçirilmesi sonucunda nelerin olacağı kestirilip yazılmalıdır. Sonra çözümü destekleyecek unsurlar ve sonra da engelleyici durumlarla ilgili "ne "nerede", sorular sorulabilir

  Veri Kağıdı Örneği

  KİM                Bu    düşüncenin     gerçekleşmesine     kimler yardımcı  olabilir? Grupların  ve bireylerin listesi yapılmalıdır.

  NEREDE      Çözümle ilgili bu düşüncenin en zayıf NERESİ noktası neresidir?

  NE                  Zayıf    yönleri    güçlendirmek     için    neler yapılabilir?

  NİÇİN            Söz konusu kişi bu çözümün gerçekleştirilmesi için niçin yardımcı olmak ister?

  NİÇİN            Söz konusu kişi bu  çözümün gerçekleştirilmesinde   niçin   yardımcı olmak istemez?

  NE                  Birinin yardım etmesini sağlamak için ne yapabilirim?

  NE                  Bu   çözümü   gerçekleştirmemde benim en büyük engelim nedir?

  NASIL            Bu engelleri nasıl aşabilirim?

  HANGİ           Bu  çözümü  yaşama  geçirmeye   başlamadan önce hangi gereksinimler karşılanmalıdır?

  NE                  Bu çözümün fiiliyata dökülmesi için aksiyon planı nedir? NE Çözümün gerçekleştirilmesinde,   söz   konuşu  kişiden  yardımcı   olmasını ZAMAN istemek  için en  uygun  zaman nedir?


  Prof.Dr.Ümit Davaslıgil

  Benzer Makaleler

  Yaratıcılık nedir?

  Yaratıcılık Tanımları

  Yaratıcılık Yasası

  Yaratıcılığın Düşmanları

  Yaratıcılıkla İlgili Bazı Genel Bilgiler

  Yaratıcılık Teknikleri

  Yaratıcı Liderlerin Temel Karakteristiği

  Yaratıcılığı Çocuklarda Geliştirmek

  Yaratıcı Düşünceyi Uyaran Teknikler

  Ya Çocuğunuz Üstün Zekalıysa?
  Online Testimizle Çocuğunuzun Zeka Potansiyelini Keşfedelim.
  www.zekatesti.com.tr

  Zeka Geliştiren Kitaplar İçin TIKLAYIN

  Zeka Geliştiren Zeka Oyunları İçin TIKLAYIN

  Dikkat Dağınıklığı Hiperaktivite Disleksiye Eğlenceli Çözüm için TIKLAYIN

  Yazı kaynağı : ustunzekalilar.org

  Yaratıcı Problem Çözme/ Öten Ağaç

  Yaratıcı Problem Çözme/ Öten Ağaç

  Yaratıcı problem çözme (YPÇ), yapılandırılmış aşamalardan oluşan ve problemlere yaratıcı çözümler üretmek kadar yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirmeyi de hedefleyen bir tekniktir.

  İlk aşamada temel sorumuz ‘üzerinde çalışacağımız zorluk, fırsat veya sorun durumu nedir?’ olabilir.

  Daha sonra bu fırsat cümlelerini netleştirmek ve önümüzü görmek adına bazı kriterler göz önünde bulundurulur.

  Kapsamlılık: İfadeler/fırsatlar düşünmeyi kısıtlamayacak şekilde kapsamlı olmalıdır. Dar kapsamlı ifadeler bazı fırsatları baştan kaybetmemize sebep olabilir.

  Kısalık: İfadeler/fırsatlar yeterince kısa olmalıdır.

  Olumluluk: İfadeler/fırsatlar ‘olumluluk’ içermelidir. Geliştirmek, desteklemek, çeşitlendirmek, güzelleştirmek gibi fiillerle yol gösterilebilir.

  Bu aşamanın bir başka safhası da belirli ölçütlerle değerlendirmektir. Bazı ölçütler; önem, uygulanabilirlik, öncelik, değişim, etki, ilgi(motivasyon) gibi. Aşağıdaki tabloda puanlama yaparak değerlendirme yapılmalı ve fırsatlardan biri seçilmelidir.

  2. Bilgi Bulma

  Bu aşamada amaç hakkındaki bilinen bilgiler incelenmeli, gerekli bilgiler belirlenmeli ve toplanmalıdır. Beş farklı bilgi türü belirlenebilir; nesnel bilgiler, izlenimler, gözlemler, duygular gibi. Ayrıca 5n1k soruları sorulabilir. Bireylerden bildiklerini ve bilmesi gerekenleri maddelemeleri istenir.

  Daha sonra toplanan bilgiler organize edilir. Kritik noktalar, başlıca alanlar belirlenir, böylece bilgilerin doğru ve verimli kullanılması sağlanır.

  3. Problem Bulma

  Önceki aşamalardan faydalanılarak bir problem belirlenir. İyi problemler, iyi çözümlerin üretilmesini sağlar. Bu yüzden problem seçimi önemlidir. Olumlu anlam içermeli, fikir üretimine teşvik etmelidir.

  4. Fikir Üretimi

  Bu aşama sadece üretim vardır, seçme veya eleştirme yoktur. Fikirlerin kalitesinden çok sayısı önemlidir. Bir karara bağlanmak zorunda değildir çözüm.

  5. Çözüm Seçimi

  Bu aşama fikirlerin değerlendirilip çözüm ya da çözümlerin belirlendiği aşamadır.

  Çözüm, fikirden farklıdır. Çünkü fikirler ham düşüncelerdir, çözümler ise ayrıntılı ve problem odaklıdır.

  Yukarıda geçen fırsat değerlendirme matrisi tablosunun aynısını çözüm seçiminde kullanabilirsiniz. Çözümlerden en yüksek puanı alan fikrin seçilmesi gerekmez. Bazen birden fazla çözümün uygulanması uygun olabilir.

  6. Kabul Oluşturma

  Bazen fikir ne kadar iyi olsa da onu benimseyenler kadar karşı çıkanlar da olacaktır. Bu aşamada önceki adımlardan toplanan veriler dikkate alınarak ayrıntı bir uygulama planı oluşturulmalıdır.

  Kısa vadede ve uzun vadede yapılacaklar planlanmalıdır.Görevler ve zamanlamalar tablolaştırılmalıdır.

  Benim derlemelerim şimdilik bu kadar, umarım faydası olur.

  Betül

  Yazı kaynağı : medium.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap