Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yapı iskelesi ve yakınsal gelişim arasındaki fark

  1 ziyaretçi

  yapı iskelesi ve yakınsal gelişim arasındaki fark bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Yap� iskelesi ile yak�nsal geli�im alan� aras�ndaki fark nedir - Memurlar.Net - Forum

  6-7 kaynaktan �al���yorum hepsi farkl� �eyler s�yl�yor. var m� kesin bilgisi olan?

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  Yakınsal Gelişim Alanı | Eğitim Bilimleri Notları KPSS | STS | KBYS

  Vygotsky Piaget’e temel olarak üç yönden karşı çıkmıştır.

  Gördüğünüz gibi Vygotsky’in Piaget’ten farkı deneyimin sosyal olmasıdır.

  Başka insanlarla kurulan ilişki düşünceyi değiştiriyor.

  Piaget’e göre dilin düşüncede hiçbir görevi yoktur.İster 2 milyon kelimeden oluşan İngilizce, istersede Türkçe ya da 300 kelimeden oluşan kabile dili olsun fark etmez…Dilin düşüncede rolü yoktur.Sadece sosyal aktarımdır.

  Vygotsky’e göre ise dilin düşüncede rolü vardır.Dil düşünceyi geliştiren üst düzey bir araçtır.

  Piaget, monoloğun nedenini benmerkezci olarak görmektedir.Piaget’e göre çocuk o kadar benmerkezcidir ki iletişim ihtiyacı duyulmaksızın çocuk kendi kendine konuşmaktadır.

  Lakin Vygotsky’e göre monolog sesli düşünmedir.Monologlar zamanla kaybolmakta ve “İçsel Konuşma” yani sessiz düşünmeye dönüşmektedir.

  Monoloğun bilişsel gelişimde oldukça önemli yeri vardır.Monolog yaparken çocuk kendi düşüncesini kontrol etmeye başlar.Bu dönemde çocuk ne kadar çok monolog yaparsa ileride o kadar sistemli ve planlı düşünür.Konuşurken daldan dala atlayanlar ya da kompozisyon yazarken ilk cümle ile son cümle arasında ilişki olmadan yazanlar vardır.Bunlar, bu yaş aralığında fazla monolog yapmamış kişilerdir.Monoloğu çok yapanlar, düzgün konuşur yani hitabet sanatı vardır ve kompozisyonda giriş ve sonuç bağlantısını güzel kurarlar.

  Yakın Gelişim Alanı

  Piaget’e göre bir evreden diğerine olgunlaşma ve fiziksel deneyim ile geçildiğinden bahsetmiştik.Dolayısıyla belli bir yaşa gelmeden işlem öncesindeki bir çocuğun somut işlemler dönemininin özelliği olan matematiği asla yapamaması gerekmektedir.

  Lakin 5 yaşındaki bir çocuğu ele alırsak, Piaget’in iddaasının aksine sokakta tartıcılık yapan, simit satan çocuklar aldıkları paranın üstünü hesaplayabilmektedirler.Yani matematiksel işlemi işlem öncesindeki bir çocuk yapabilmektedir.Eee hani Piaget’e göre bu tür işlemleri yapabilmesi için çocuğun somut işlemlere geçmesi gerekiyordu…İşte yapıyor deyuz…

  İşte burada Vygotsky’e göre düşünürsek eğer, 5 yaşındaki bir çocuk kendi başına sittin sene matematiksel işlem yapmayı öğrenemez.Ancak bir yetişkin ya da akranı bu çocuğa klavuzluk yaparsa kendi başına yapamadığı işlemleri yapabilir duruma gelir.Bir yetişkin ya da akran çocuğa örnekler ve benzetmeler ile para üzerinde dört işlemin nasıl yapılacağını öğretirse çocuğun kendi başına asla öğrenemeyeceği bu işlemleri öğrenebilmesini sağlar.

  Yakınsal Gelişim Alanı

  Çocuğun kendi başına yapamadığı ancak bir yetişkin ya da akran kılavuzluğu ile yapamadığını yapabilir duruma gelmesi yukarıda bahsettiğimiz gibi Yakın Gelişim Alanıdır.Ancak bu çocuk yalnızca para üzerinde dört işlemi yapabilmekte ama çocuğun önüne 4+3=? gibi işlem konulduğunda yapamamaktadır.Bunlar için tekrar kılavuzluk alması gerekecektir.Dolayısı ile yakın gelişim alanı, tek bir alanda çocuğun düşüncesinin ileriye çekilmesidir.

  İçselleştirme

  Birey yukarıdaki bahsettiğimiz süreyi içselleştirir.Yani kendi başına yapabilir duruma gelir.

  Destekleme / Yapı İskelesi Kurma

  Bir yetişkin ya da akranın, çocuğu yakın gelişim alanına çekerken kullandığı örnekler, benzetmeler, sorulardır.Başka deyişle, çocuğu yakın gelişim alanına geçerken kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerdir.

  Vygotsky Kuramından Çıkan Sonuçlar

  Yakın gelişim alanı, durumudur.
  Yapı iskelesi, örnek, benzer soru, yapıp gösterme

  Yazı kaynağı : egitimbilimlerinotlari.com

  Vygotsky’nin Bilişsel Gelişime İlişkin Görüşleri

  Vygotsky’nin Bilişsel Gelişime İlişkin Görüşleri

  Vygotsky Sosyal Yapılandırmacılık KPSS’de Çıkmış Soruların Çözüm Videosu

  Vygotsky Yapı İskelesi – Gelişime Açık Alan – Yakınsak Çevre Kavramları

  Çocuklar, çevresindeki kişilerden ve onların sosyal dünyalarından öğrenmeye başlamaktadırlar. Çocukların kazandıkları kavramların, fikirlerin, olguların, becerilerin, tutumların kaynağı sosyal çevreleridir. Bilişsel gelişimin kaynağı, kişisel psikolojik süreçlerden önce, insanlar ve kültür arasındaki etkileşimdir.

              Vygotsky, bilişsel gelişimin filogenezis (evrim), kültürel tarih ve otogenezis (bireysel gelişim) olmak üzere üç genetik alandan kaynaklandığını iddia eder. Buna genetik metod adı verilir.

              Bilişsel gelişim, başkaları tarafından düzenlenen davranışlardan, bireyin kendi kendine düzenlediği davranışlara doğru bir ilerleme gösterir. Öğretmenlerin ve diğer yetişkinlerin asıl işgörüsü, dışsal denetimi giderek azaltıp çocuğun içsel denetimini beslemek ve kendi kendini düzenlemesini desteklemektir.

              Vygotsky’ye göre yetişkinin, çocuğun bilgiyi içselleştirmesine bilgiyi kazanmasına yardım edebilmesi için iki noktayı belirlemesi gerekir bunlardan birisi, çocuğun herhangi bir yetişkinin yardımı olmaksızın, bağımsız olarak kendi kendine sağlayabileceği gelişim düzeyini belirlemektir. İkincisi ise, bir yetişkinin rehberliğinde çalıştığında gösterebileceği potansiyel gelişim düzeyini belirlemektir. Bu ikisi arasındaki fark, çocuğun “gelişmeye açık alan (yakınsal gelişim alanı)”ıdır (zone of proximal development). Vygotsky’nin gelişim ve eğitime getirdiği en önemli kavram gelişmeye açık alan kavramıdır.

              Bir birey tek başına öğrenebileceğinden daha fazlasını yakınsal alanıyla işbirliği yaparak, işbirlikli öğrenme yolu ile öğrenebilir. Birey kendi başına öğrenebilmesi mümkündür ancak daha fazlasını sosyal çevresinin desteğiyle öğrenebilir. Bireyin sosyal çevresi yani anne – babası, öğretmenleri, arkadaşları vb. onun yakınsal çevre oluşturur. Vygotsky, bu sosyal etkileşim (yakınsal çevre) için gerekli olan en önemli unsurun da dil olduğunu belirtir.

  Vygotsky Yapı İskelesi – Gelişime Açık Alan – Yakınsak Çevre Kavramları

              Yakınsak gelişim alanındaki etkileşim temel olarak iki şekilde oluşur:

  a) Yapı iskelesi kurma: Çocuğun etrafında bulunup ona bilgi ve deneyim edinme konusunda yardımcı olanların çocuğa verdiği desteğe denir. Çocuk tek başına bir şeyler öğrenebilir fakat yetişkin desteğiyle daha fazla ve ayrıntılı öğrenir. Bireyin, başka bir bireye açıklama yaptıktan sonra kişiyi öğrenmesi ve kendini geliştirmesi için serbest bırakmasıdır. Öğretenin, öğrenen bireyin henüz bilmediği üstün olan araçları kullanarak öğrenende bilgiyi yapılandırmasıdır. Bir bina yapılmadan önce işçilerin bir iskele kurup binayı yapmaları gibi öğreten bilgiyi doğrudan öğrenene sunmak yerine öğrenenin bildikleri ve bilmedikleri arasında bir köprü kurar. Öğrenen yeni beceride ustalaştıkça kendi kendisine bilgisini kurar.

           b) Sosyal etkileşim: Öğretim sırasında öğreten ve öğrenen arasında kişiler arası bir etkileşimin olmasıdır. Öğrenme sırasında birlikte çalışılarak çözüme ulaşmak için kişilerin etkinlikleri koordine edilmeli, kararlar paylaşılmalıdır. Bu tür bir öğretim yapılırken, farklı kişiler arası etkileşimler ortaya çıkar. Grup çalışmalarında ortaya çıkan öğretmen – öğrenci ve öğrencilerin kendi arasındaki sosyal etkileşim buna en iyi örnektir.

              Eğitim öğretim süreci, çocuğun yakınsal gelişim alanını en iyi şekilde kullanmasına olanak verecek etkinliklerle dolu olmalıdır:

              Birey, kendi kendi ile konuşarak farkındalık yaratır, kendini anlar, durumu değerlendirir ve böylece zihinsel gelişim sürecine katkı sağlar. Buna içsel konuşma denir. Vygotsky’ye göre çocukların düşünceleri üzerindeki kontrolü arttıkça bu tür dışa yansıyan konuşmanın içsel konuşma ve içsel düşünmeye dönüştüğünü ifade etmiştir. Bu konuşmaya Piaget benmerkezci konuşma ismini vermiştir.

  Çocuğun bilişsel gelişiminin ilerlemesinde, öğretmen, diğer yetişkinler ve diğer çocuklar önemli katkılarda bulunurlar. Bu nedenle okullar, öğretmenler, çocukları çalışmalarında aşırı derecede bağımsız bırakmamalıdırlar. Aşırı bağımsızlık, bilişsel gelişimi yavaşlatmaktadır. Gelişimin tam olarak sağlanabilmesi için, çocuğun sistematik olarak daha karmaşık durumlara yönlendirilmesi gerekmektedir. Vygotsky’e göre uzman birinin desteği ve rehberliği sayesinde öğrencinin yakınsal gelişim alanının dahilinde gelişme kaydetmesine katkı yapmayı ifade eder. Öğretmenlerin öğrenci ile kurduğu etkileşimi ve ona çözümleri keşfetmesine yardımcı olan soruları düzenlemesi destekleyici yapılandırma olarak ifade edilir.

              Özet olarak Vygotsky’e göre bilişsel alanı a. dil gelişimi, b. çocuk yetişkin ilişkisi, c. sosyal çevre ve d. nesne, olay, olgular ve kişilerle somut yaşantılar  etkilemektedir.

              Bilişsel gelişim dönemleri:

              Vygotsky, İşaretler – Sinyaller Teorisi’nde çocukların kültürel gelişim sürecinde dili nasıl içselleştirdiğini açıklamıştır. Ona göre toplumsal işaret sistemi olan dil, rakamlar, haritalar vb. nin çocukların bilişsel gelişimi üzerinde baskın bir etkisi vardır. Düşünce ve konuşma birbirlerinden ayrı ayrı ve farklı şekilde gelişmektedir. Ona göre dil, düşünmenin aracıdır. Vygotsky’e göre benmerkezci konuşma bir süre sonra içsel konuşmaya dönüşmektedir. Dilin öncelikli görevi iletişim kurmaktır.

              Aktivite Teorisi’ne göre ise insanların sınıflandırma, karar verme, hatırlama gibi özel faaliyetleri beyin tarafından belirlenmez. Bu ve benzeri faaliyetler bütünü olarak açıklayabileceğimiz bilinç, gündelik yaşamda yaptıklarımızın eseridir. İnsan sosyal ilişkiler ağının bir eseridir ya da her insan kendi gerçekliğini kendisi oluşturur düşüncesini savunur. Bireyler arasındaki aktiviteleri artıracak yeni sistemlerin geliştirilmesi, sosyal hareketliliğin hızlandırılması için çalışmalar yapılmalıdır. Çünkü bilinç ancak karşılıklı ilişkiler ağı içerisinde en uygun düzeye kadar gelişir.

  Bruner ve Vygotsky’nin Eğitime İlişkin Görüşleri

  Çocuğun diğer çocuklarla etkileşimi bilişsel gelişimini besler. Bu nedenle öğretme- öğrenme ortamı öğrencilerin birbirinin sırtını görecek şekilde düzenlenmekten vazgeçilmeli, kolayca hareket edecekleri, birbirleriyle, öğretmenle ve diğer yetişkinlerle, araç – gereçlerle etkileşimde bulunacakları şekilde çok boyutlu olarak düzenlenmelidir.

  Vygotsky Sosyal Yapılandırmacılık KPSS’de Çıkmış Soruların Çözüm Videosu

  Vygotsky Yapı İskelesi – Gelişime Açık Alan – Yakınsak Çevre Kavramları

  Yazı kaynağı : remcdbcrb.org

  Paylaş Büyüsün

  Yakınsal gelişim alanı, bir öğrencinin yardım almadan neler yapabileceği ile öğretmen veya o konuda uzman bir yetişkinden destek ve cesaretlendirme ile ne elde edebileceği arasındaki farkı ifade ediyor.

  Vygotsky, eğitimin rolünün çocuklara yakınsal gelişim alanlarında olan deneyimler sağlamak - örneğin yapı iskelesi (scaffolding) oluşturmak, ve böylece bireysel öğrenmelerini teşvik etmek ve ilerletmek olduğuna inanıyor.

  Derslerde yaptığımız yapı iskelesi oluşturma, kılavuzlama (scaffolding) uygulamaları ile, öğrencilere öğretmen tarafından destek verildiğinde, öğrenmenin ve motivasyonun arttığını gözlemliyoruz.

  Öğretmen davranışları modeller ve/veya çocuk için sözlü talimatlar verir. Vygotsky buna işbirlikçi diyalog adını veriyor.

  Çocuk, öğretmen tarafından verilen yönergeleri anlamaya çalışiyor ve daha sonra bu bilgleri kendi performansını yönlendirmek veya düzenlemek için kullanıyor.

  Yazı kaynağı : paylasbuyusun.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap