Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yalı çapkını romanı yazarı kimdir

  1 ziyaretçi

  yalı çapkını romanı yazarı kimdir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Yal� �apk�n� ger�ek hayat hikayesi nedir? Yal� �apk�n� uyarlama m�, hangi kitaptan?

  Yal� �apk�n� ger�ek hayat hikayesi nedir? Yal� �apk�n� uyarlama m�, hangi kitaptan?

  Yal� �apk�n� dizisinin uyarlama olup olmad��� merak konusu oldu. Bu ak�am ilk b�l�m�yle ekrana gelecek olan dizi Yal� �apk�'n�nda Afra Sara�o�lu, Mert Ramazan Demir ve �etin Tekindor'un ba�rol de yer al�yor. Peki, Yal� �apk�n� uyarlama m�, hangi kitaptan? Yal� �apk�n� ger�ek hayat hikayesi nedir?

  YALI �APKINI UYARLAMA MI, HANG� K�TAPTAN?

  Yal� �apk�n� dizisisinin hikayesi G�lseren Buday�c�o�lu'na aittir. Yap�m�n� OGM Pictures'�n �stlendi�i; Afra Sara�o�lu, Mert Ramazan Demir ve �etin Tekindor'u bulu�turdu. Yal� �apk�n�'nda Gaziantepli Korhan Ailesi'nin ba��ndan ge�enler anlat�lacak. Dizinin hangi kitaptan uyarland���na dair ise hen�z bir bilgi bulunmuyor.

  G�LSEREN BUDAYICIO�LU K�TAPLARINDAN UYARLANAN D�Z�LER HANG�LER�?

  �stanbullu Gelin" dizisi; G�lseren Buday�c�o�lu'nun "Hayata D�n" adl� roman�ndan uyarland�.

  G�lseren Buday�c�o�lu'nun kaleme ald��� "Camdaki K�z" isimli kitap ise "Do�du�un Ev Kaderindir" dizisine ilham kayna�� oldu.

  "K�rm�z� Oda" dizisi ise, G�lseren Buday�c�o�lu'nun "Madalyonun ��i" isimli kitab�ndan uyarlanm��t�r.

  Masumlar Apartman�" dizisi de G�lseren Buday�c�o�lu taraf�ndan kaleme al�nan "Madalyonun ��i" isimli kitaptan uyarlanm��t�r.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  E�itim ��retim �le �lgili Belgeler > Kitap �zetleri > Roman �zetleri

  YALI �APKINI �ZET K�TAP �ZET� ROMAN �ZET�

  Yazar�: B�rhan Cahit MORKAYA

  Olay, �stanbul�un �ubuklu mevkisinde ba�lam��t�r. O y�llarda sazl� s�zl� e�lencelerle vakit ge�er. Faz�l Azmi de bir g�n bu sazlara gelir, orada iki han�mefendi g�r�r, k���k olana vurulur. Ak�am� zor eder ki gidip konu�abilsin. Daha sonra k�zlarla konu�ma f�rsat� elde eder, k�zlar asl�nda Faz�l Azmi�yi tan�yorlard�r. K�z�n ad� Sabiha�d�r. Faz�l Azmi�den o da ho�lanm��t�r. Bulu�maya ba�larlar, birbirlerini s�rekli g�rmek arzusuyla yanarlar.

  K�� mevsimi gelince Faz�l Azmigil, k��� ge�irmek i�in Ni�anta��ndaki evlerine giderler. Mektupla�acaklar�na s�z verirler, ayr�l���n ilk g�nlerinde gayet rahat ve istekli olan Faz�l Azmi daha sonralar� mektuplar�n s�kl���n� azalt�r, sayfa say�s�n� d���r�r. Ancak Sabiha her zamanki gibi i�ten mektuplar yazar. Faz�l Azmi�nin bu hale d��mesinin en b�y�k sebebi de arkada� �evresinin k�t� olu�udur. Faz�l Azmi arkada�lar�n�n zoru ile e�lence merkezlerinden ��kmaz olur.

  Necmiye Han�m, iki o�lunu da evlendirmek i�in iki k�z karde� bulur. Emri vaki yaparak o�ullar�n� evlendirir. Necla �ok saft�r, Faz�l�� elinde tutamaz. Faz�l Azmi Sabiha ile mektupla�maya devam eder. Yazl��a geri d�nd�kleri vakit, Sabiha ile s�k s�k bulu�urlar, bu durum memleketteki gen�lerin ho�una gitmez. Daha sonra Sabiha�y� bir doktor ister, bu durum kar��s�nda sevgilisi Faz�l��n tek laf etmemesi Sabiha i�in onur k�r�c�d�r. Sabiha evlenir ama mutlu olamaz. Zaten Sabiha�n�n da evlenmesinin sebebi, Fazl��dan intikam almak ve Faz�l�� unutabilmektir. Sabiha�n�n kocas� �ok k�skan� olmas�na ra�men Sabiha�y� fazla s�kmamaktad�r.

  Sabiha evli oldu�u halde, Faz�l ile bulu�maya devam eder, hem de Faz�l��n ayarlad��� bir Rum kad�n�n evinde. Birka� ay sonra doktor, harp dolay�s�yla Diyarbak�r�a gider, kar�s�n�n incinmemesi i�in de onu �stanbul�da b�rak�r. Art�k iyice h�r olan Sabiha ile Faz�l, g�r��melere devam eder. Bu durum �evrenin ilgisini �eker. Kimileri i�e namus g�z�yle bakarken kimileri de Faz�l ve Sabiha�n�n ili�kilerini �ekemezler. Bu durumda, Doktor Sadi�ye, Sabiha ve Faz�l��n ne i�ler �evirdi�ini balland�ra balland�ra anlatan bir mektup yazarlar. Doktor ilk �nce inanmaz, g�vendi�i bir dostuna mektup yaz�p olay�n do�ru olup olmad���n� bilmek ister. �stanbullu dost olay�n ger�ek oldu�unu yazan mektubu g�nderince k�t� haber gelmekte gecikmez doktor intihar etmi�tir.

  B�t�n bu olanlara �evrenin bask�s� ve su�luluk duygusu eklenince Sabiha art�k eski kimli�ini kaybeder. O Sabiha gitmi�, yerine durgun, sessiz bir Sabiha gelmi�tir. Evden kolay kolay ��kmaz. Bir elinde kitap, �tekinde amonyak pencere kenar�nda g�n boyu oturur. Faz�l, Sabiha�n�n bu buhranl� g�nlerinde, onu yaln�z b�rakmaz. �evrenin dedikodular� �nce Faz�l�� �katil� , sonra da Sabiha�y� �yuva y�k�c�� yapar. ��nk� Sabiha�n�n Faz�l�� kar�s�ndan ay�raca��n� san�rlar; fakat dedikoducular, Sabiha�n�n bu halini g�rd�k�e �a�k�na d�nerler. Her ge�en g�n Sabiha biraz daha erir, biter. Tek yapt��� haftada bir Faz�l ile bulu�makt�r.

  Sabiha�n�n kendini �ok seven ailesi onun bu durumuna �ok �z�l�rler; ��nk� Sabiha �nceden hayat� daha �en, d�zg�n, daha renkli, daha �i�ekli g�rme�e al��m��, sevmek ve sevilmek, mesut olmak isteyen bir k�zd�r. �imdiki bunal�m hali ailesini �ok etkilemi�tir. Bu arada eskiden beri Sabiha�ya vurgun olan bahriye y�zba��s� Sabiha�y� istetir. K�zlar�n�n s�hhatini ve etraf�n telakkisini d���nerek de Sabiha�n�n ailesi bu i�e olumlu bakarlar, dad�s� Fatma Kad�n�, Sabiha�ya bunu kabul ettirmek i�in araya sokarlar. Sonunda Sabiha kabul eder, t�pk� �ncekinde oldu�u gibi bu evlilikte de Faz�l Azmi bir �ey s�yleyemez.

  Bu evlilik Sabiha�n�n hayat�n� de�i�tirmez. Kocas�na kar�� �ok ilgisiz davran�r, hatta onu odas�na bile almaz. Y�zba�� onu dinlemek yerine, onu kendi isteklerini yapmaya zorlar.

  Ne Faz�l ne de Sabiha evliliklerinden bir �ey anlamazlar. Onlar, sadece birbirlerinin yan�nda mutlulu�u aramaktad�rlar. Y�zba�� bu durumdan hi� ho�nut de�ildir. Faz�l�� k�skan�r, iyice ��phe duymaya ba�lar, bir g�n Faz�l ve Sabiha�y� takip eder, ak�am kol kola yakalar. Faz�l ile kavga ederler. Polis memuru olaya m�dahale eder. Y�zba�� rezalet ��kar�p ba��r�p, �a��r�r. Faz�l, zaten bunal�mda olan Sabiha�y� oradan uzakla�t�r�r.

  Y�zba��, intikam almak maksad�yla Faz�l ve Sabiha�y� mahkemeye verir. Bu son olaylardan sonra iyice gururu incinen ve bunal�ma d��en Sabiha mahkemeye gelemez.

  ��nk� o �lm��t�r.

  K�t� bir sonla biten �Yal� �apk�n�� olduk�a etkileyici ve sosyal, psikolojik y�n� a��r basan bir a�k roman�d�r. Roman III. ki�i a�z�ndan yaz�lm��t�r. Yazar�n �slubu olduk�a ak�c� dili zaman�n �artlar�na g�re olduk�a sadedir. �u an anlam�n� bilmedi�imiz birka� kelime ��kmas� da aradan ge�en y�llar�n ka��n�lmaz bir sonucudur.

  Olay�n ba� kahramanlar� Faz�l Azmi ile Sabiha�d�r. Olay Faz�l Azmi�nin ailesinden, Sabiha�ya ve Sabiha�n�n ailesine kaymaya ba�lar. Roman (bilgi yelpazesi. com) boyunca Faz�l Azmi ile Sabiha bulu�up g�r��meye devam ederler, sevgilerinde bir eksilme olmaz, onlar� tek ilgilendiren duyduklar� kuvvetli a�kt�r. Olay�n erkek kahraman� Faz�l, roman�n ba��ndan sonuna do�ru olduk�a fazla de�i�iklik g�stermi�tir. Roman ba��nda �ok �apk�n k�zlara �nem vermeyen, onlar� k���k g�ren, e�lenceden, fas�ldan ho�lanan, gecesi g�nd�z�ne kar��m�� bir tiptir.

  Memur olan Faz�l Azmi varl�kl� olmalar� dolay�s�yla k�zlar�n pe�inde ko�tu�u bir gen�tir. Roman�n sonunda ise Sabiha�ya duydu�u derin a�k onu de�i�tirir. O art�k durgunla�m��t�r. Tek istedi�i Sabiha�d�r, onun iyili�idir. Faz�l, ilk �nceleri her g�n onbe� k�zla sohbet etmekte, hi�birisiyle de ciddi bir ili�kiye girmeye raz� olmamaktad�r. O, k�zlar�n �evlilik� laf�n� etmesinden hi� ho�lanmaz. K�zlara birer maddi varl�k g�z�yle bakan Faz�l, �ok ileri giderek evlilik y�z�nden yakla�mad��� k�zlara kar�� duydu�u maddi istekleri, Sabiha�n�n dul, gen� ve g�zel ablas� i�in de d���nmekten geri kalmaz.

  Fakat bu kadar u�ar�, �apk�n olan Faz�l Azmi annesine kar�� derin bir h�rmet besler. Annesinin buldu�u k�zla zorla evlenmesi onun ve Sabiha�n�n hayat�n� karartan talihsiz bir olay olmu�tur.

  Romanda Faz�l Azmi�nin bir �zelli�i �ok dikkat �ekicidir. Faz�l, sevgilisinin evlenmesine her seferinde boyun e�ip bir �ey s�ylemektedir. Bu olay da Sabiha�y� deliye d�nd�r�p, �ok �zm��t�r.

  Faz�l, evlenmekten �ok korkmu�tur, belki de bir kad�na ba�lanmaktan veya yanl�� bir se�im yapmaktan �ekinmi�tir. Faz�l, a�k�n evlendikten sonra �lece�ine inanm��t�r.

  Arkada�lar� taraf�ndan �ok �abuk etkilenen kahraman�m�z kona�a indikleri zaman �stanbul�un e�lence merkezlerinden ��kmaz olmu�tur. Arkada�lar�, onu k�t� i�lere sevk etmekte olduk�a ba�ar�l�d�rlar.

  Roman�m�z�n di�er ba�kahraman� Sabiha ise ilk �nceleri olduk�a ne�eli, hayata s�ms�k� ba�l�, mutluluk pe�inde ko�an gen� bir k�zd�r. �ok ama �ok g�zeldir. �evresinde bir �ok erkek dola�maktad�r; fakat o g�nl�n� Faz�l Azmi�ye kapt�rm��t�r.

  Sabiha sevdi�i erkek i�in adeta kendini feda etmi�tir; fakat ayn� sad�kl��� kocalar�na g�sterememi�, evli oldu�u halde Faz�l Azmi ile bulu�maya devam etmi�tir. Nitekim, ilk kocas� intihar etmi�, 2. kocas� da k�skan�l�k krizlerine girmi�tir.

  Sabiha olduk�a gururlu bir k�zd�r. Faz�l Azmi evlendi�i zaman feryat, figan etmemi�, kendine hakim olmu�tur. Sabiha�n�n s�zleri �ok i�neleyicidir. �Ne aptal ku�lar, de�il mi? Bak�n�z dedi. Ba�lar�n� suya sokup bal�k ar�yorlar� (S. 96) diyerek Faz�l�a iri iri ta�lar atm�� Faz�l Azmi�nin evlendi�ini duyunca yazd��� mektupta �Kim bilir belki de k��, so�uklar sana bu ihtiyac� vaktinden evvel duyurdu.� (S. 86) diyerek Faz�l Azmiye hakaret etmi�, evlili�i, bu �ekilde maddi boyutuyla g�rmekle Faz�l�� yarg�layan Sabiha, ne kadar kibar bir �ekilde ondan intikam alm��t�r.

  Sabiha, evlili�in resmiyette de�il, g�zlerde ve kalpte olmas�na inanm��t�r, bu y�n�yle Faz�l Azmi�nin sevgisini kazanm��t�r.

  Faz�l Azmi�nin annesi Necmiye Han�m ise o�ullar�n�n saadetini d���nd��� halde Faz�l Azmi�nin hayat�n� karartm��t�r. O�ullar�n�n hi� g�rmedi�i k�zlara s�z keserek ne b�y�k bir cahillik etmi�tir. Onun tek istedi�i torunlar�n� kuca��na al�p, hayat�n� �yle devam ettirmektir. Anal�k haklar�n� ve g�zya�lar�n� o�ullar�na kar�� bir silah gibi kullanm��t�r.

  Kamil Azmi ise �ok ahl�kl� gibi g�r�nse de asl�nda o da pek tekin de�ildir, o �apk�nl�klar�n� �ehir d���nda yapar, s�tten ��km�� ak ka��k gibi g�r�n�r, i�inde ustad�r, do�ru ve mant�kl�d�r. Gelece�e ait pl�nlar yapar, yani Faz�l�a g�re daha akl� ba��ndad�r. Faz�l Azmi�nin i� arkada�lar� ise son derece ahl�ks�z e�lenceye d��k�n k�z pe�inde ko�an insanlard�r. Faz�l Azmi�yi ka� kere kand�r�p, ak�am e�lence yerlerine g�t�rm��lerdir.

  Sabiha�n�n ailesi k�zlar�n� �ok sever, onlar�n �z�lmesini istemezler, fakat bilmeyerek de olsa Sabiha�n�n �l�m�ne sebep olurlar; ��nk� Sabiha onlar�n �srar� y�z�nden 2. evlili�i yapm�� ve bu da �l�mle sonu�lanm��t�r.

  Faz�l��n ve Kamil�in kar�lar� zaten k�z karde�tir. Onlar�n varl��� sadece ��-d�rt sayfa �zerindedir, sonra adeta �lm��lerdir.

  Necla evine ba�l�, �ok ahl�kl�, Faz�l�� seven bir kad�nd�r. ��ok gen�, sevimli fakat o kadar tecr�besiz, o kadar saft�r ki, Faz�l Azmi gibi �mr�n�n en canl� y�llar�n� ya�ayan, �apk�nl�k aleminde nam salon bir genci zabt ve idare etmek i�in ne yapmak laz�m geldi�ini bile d���nemiyordu� (s. 8) Faz�l Azmi kar�s�n�n bu �zelliklerinden yeterince yararlan�p, Sabiha ile s�k s�k g�r��m��t�r.

  Sabiha�n�n ilk evlili�inde sevgi unsurundan s�z etmek �ok zordur. Doktor, deli gibi sevdi�i Sabiha�dan yeterli alakay� g�remez. G�rev i�in gitti�i Diyarbak�r�da duydu�u k�t� haberler onun �l�m�ne yol a�ar. Halbuki o kar�s�na k�yamad��� i�in onu oralara g�t�rmemi�tir.

  �kinci koca olan y�zba�� ise Sabiha�ya yard�mc� olmak yerine onu maddi bir varl�k olarak g�r�p kendisi d���nm��t�r. Y�zba�� mant�kl� hareket edemeyen, kad�nlar�n kalbine girecek yolu bulamayan kaba bir adamd�r. �ok k�skan� ve kincidir. Kar�s�ndan yeterli ilgiyi bulamad��� i�in sinir k�plerine biner.

  Sabiha ile evlenmek i�in �ok �srar etmi�tir Onu �ok sevmektedir. Fakat kini u�runa Sabiha�n�n �l�m�ne dolayl� olarak sebep olmu�tur. Y�zba��, kar�s�n�n kendini aldatt���n� s�yleyip mahkemeye ba�vurarak ne kadar gurursuz oldu�unu g�stermi�tir.

  Roman 1930 y�l�nda kaleme al�nm��t�r; fakat hadiseler cereyan etmeye 1911 y�l�nda, yaz mevsiminde ba�lam��t�r. Yakla��k hadiselerin geli�mesi bir bu�uk sene kadar s�rm��t�r. Romanda zaman�n insanlar �zerine olan etkisi olduk�a a��kt�r. �rne�in bahar mevsiminde kahramanlar daha ��lg�n, ak�am olunca veya k�� mevsimlerinde daha i�lerine kapan�kt�rlar.

  Romanda devrin sosyal �artlar� da dolayl� olarak anlat�lm��, bu �artlar da kahramanlar� etkilemi�ti. Biz bu roman sayesinde 1910�lu y�llarda;

  - Sevgililerin gizli gizli tenha yerlerde bulu�tu�unu,

  - �nsanlar�n sazl�, s�zl� e�lence yerlerine gittiklerini,

  - Kad�n ve erkeklerin ayr� ayr� yerlerde e�lendi�ini,

  - Evlilik kurumunun �ok �nemli oldu�unu,

  - �nsanlar�n birbirlerinin aleyhinde dedikodu yapt���n� ��reniyoruz.

  �evre, kahramanlar�n ya�ay���nda �ok b�y�k bir etkisi olan fakt�rd�r. Sabiha�n�n 2. evlili�i yapmas�nda da, Doktor Sadi�ye mektubun g�nderilmesinde de, �evrenin �ok b�y�k bir etkisi vard�r.

  Faz�l Azmi, Sabiha�ya tutulmadan �nce �evredeki k�zlar Faz�l Azmi ile evlenmek istemi�tir; ��nk� Faz�l��n ailesi olduk�a zengindir. Faz�l Azmi ve abisinin karakterleri de b�yle d���nmelerinde etkili olmu�tur.

  Evlilik o d�nem k�zlar� i�in �ok �nemlidir, adeta sevmek i�in de�il, evlenmek i�in erkeklerle beraber olurlar. Bu da Faz�l Azmi�yi Sabiha�ya (bilgi yelpazesi. com) yakla�t�rm��t�r. Ayr�ca, o d�nemde g�r�c� usul� ile �iftler birbirlerini tan�madan evlenmektedirler. Bu da sa�l�ks�z evliliklerin do�mas�na sebep olur. Gen�lerin yerine b�y�kler bu konuda karar vermektedir.

  Olay, �stanbul ve Bo�azi�i�ndeki k�ylerde ge�mektedir. Sabiha yaz k�� Bo�azi�i�nde yal�da, Faz�l, k���n Ni�anta���nda, yaz�n Bo�azi�i�nde yal�da oturur. Bu y�zden Faz�l k���n �stanbul�un m�zikli dansl� e�lence yerlerine tak�l�p, Sabiha�ya daha az mektup yazar. Olaylar genellikle deniz kenar�, �imenlikle Rum kad�n�n evi gibi tenha yerlerde cereyan etmi�tir.

  Romanda tasvirler �ok g�zel yap�lm��t�r. �rne�in �ubuklu�daki saz�n tasviri ile saz g�z�m�z�n �n�nde canlanmakta, Sabiha�n�n tasviriyle de Sabiha�n�n y�z� g�zler �n�ne serilmektedir. Ruh tahlilleri de gayet ustaca yap�lm��t�r. Ruh tahlilleriyle insanlar�n i� d�nyas� a��k se�ik ortaya konmu�tur. Tasvir ve tahlillerin ba�ar�l� olmas� okuyucuyu olaylar�n i�ine s�r�klemi�tir.

  Tasvir ve tahlillerde okuyucu, kahramanlar� daha iyi anlam��, onlar�n hal ve hareketlerini daha sa�l�kl� ele�tirebilme f�rsat� yakalam��t�r. Ger�ek bir a�k�n �yk�s�n� anlatan �Yal� �apk�n�� okuru s�kmadan sevginin g�c�n� ba�ar�yla okura anlatabilmi�tir. Sevmenin, sevilmenin �nemi, sevmeden evlilik yapman�n getirebilece�i sorunlar aile i�i davran�� ve uyum sorunlar� hakk�nda okuyucuya geni� bir perspektif kazand�rm��t�r.

  >>>TIKLAYIN<<<

  K�TAP �ZETLER�
  SAYFASINI G�RMEK �STERSEN�Z

  >>>TIKLAYIN<<<

  E��T�M ��RET�M �LE �LG�L� BELGELER � SAYFASINA GER� D�NMEK ���N

  >>>TIKLAYIN<<<

  EKLEMEK �STED�KLER�N�Z VARSA A�A�IDAK� "Yorum Yaz" k�sm�na ekleyebilirsiniz.


  Yazı kaynağı : bilgiyelpazesi.com

  Yalı Çapkını gerçek hikaye mi, uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlandı? Yalı Çapkını dizi konusu gerçek mi sorusunun yanıtı!

  Yalı Çapkını gerçek hikaye mi, uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlandı? Yalı Çapkını dizi konusu gerçek mi sorusunun yanıtı!

  YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

  Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap