Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  www.itfsonuc.istanbul.edu.tr sonuç alma

  1 ziyaretçi

  www.itfsonuc.istanbul.edu.tr sonuç alma bilgi90'dan bulabilirsiniz

  �stanbul �niversitesi �apa T�p Fak�ltesi Hastanesi

  �stanbul �niversitesi �apa T�p Fak�ltesi Hastanesi

  Makaleler

  Hastanede yapt�rd���m Laboratuvar tahlillerinin sonu�lar�n� nas�l ��renebilirim? Herhangi bir hastanede yada ba�ka b...

  Kan Tahlilleri �e�itleri ve isimleri nelerdir? Hastanelerde, sa�l�k ocaklar�nda ve di�er sa�l�k kurumlar�ndaki t�bbi test labor...

  PPD Testi Nedir? Neden Yap�l�r? PPD Testi, genellikle Verem Sava� Dispanserlerinde yap�l�yor olsada A�SAP merkezlerinde, Aile S...

  Kan Tahlili Nedir? Neden ve Nas�l Yap�l�r? Hastan�n genellikle kolundan al�nan �ok k���k miktarda kan�n t�bbi tahlil lab...

  Kal�nba��rsak, ince ba��rsak ile g�den (kal�n ba��rsa��n son b�l�m�, rektum) �denilen d��k�l�k aras�nda kalan ortalama 8cm kal�nl�...

  �skelet nedir? Yap�s� g�revleri ve b�l�mleri nelerdir? �skelet : Bir organizman�n ana �at�s�na verilen isimdir.Anatomide ise om...

  Kan Dola��m Sistemi Nedir? Nas�l Olur? Dola��m Sistemi Organlar�? Dola��m Sistemi : Canl�lar i�in hayat s�v�s� olan kan�n v�cud...

  C�zzam nedir, nas�l bula��r, nas�l tedavi edilir? C�zzam, bula��c� bir deri hastal���d�r, Lepra hastal��� olarakta bilinen c�zzam’a Osmanl� zaman�nda m...

  Hemofili hastal��� nedir? neden olur?, k�saca hemofili hakk�nda bilgi. Hemofili, bir kan hastal���d�r.Kan�n p�ht�la�ma �zelli�ini kaybetmesi, bu hastal��a se...

  Hiperestezi nedir? Hiperestezi (Hiperestesia) : herhangi bir duyu organ�yla ve �zellikle dokunma duyusuyla sa�lanan her t�rden uyar�c�ya kar�� a��r� bir duya...

  Televizyon ,internet , billboard ve di�er akt�el �r�n bro��rlerinde hemen hemen hepimiz laktozsuz s�t reklamlar�n� g�rm���zd�r.Bu laktoz nedir ne i�e yarar fayd...

  G�nl�k Kalori �htiyac� Hesaplama Kalori, genel olarak �s� miktar� �l�� birimidir. Canl�lar i�in g�dalar�n dokular i�inde yanarak v�cudun s�cakl�k ve ener...

  T�m Hastaneler

  Yazı kaynağı : www.lab.gen.tr

  �stanbul �niversitesi �apa T�p Fak�ltesi Hastanesi

  �stanbul �niversitesi �apa T�p Fak�ltesi Hastanesi

  Di�er �stanbul �zel Hastaneler

  Cihadiye Cad. No:40 Alt�ntepe Maltepe

  Barbaros Mah. Fesle�en Sok. No:1/C A�ao�lu My Office �� Merkezi 3B Ata�ehir �stanbul

  Abidei H�rriyet Cad. No:103, �i�li Merkez/Istanbul

  Y�ld�ztepe Mahallesi, Ba�c�lar Cd. No:108, 34203 Ba�c�lar/�stanbul

  G�m��suyu �n�n� Cad.Dersan han. No:46/1 Taksim / �STANBUL

  S�racevizler Cd. Esen Sk. No: 6/16 �i�li/�stanbul

  Hastane'de olmas� muhtemel bran�lar

  Bran�lar ve poliklinikler hakk�nda daha detayl� bilgiyi hastanenin web sitesinden yada randevu sistemine giri� yapt�ktantan sonra poliklinik ve hekim se�imi b�l�m�nde bulabilirsiniz

  • Dermatoloji (Cildiye) • Diyetisyen • �� Hastal�klar� (Dahiliye) • Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal�klar� • Gastroenteroloji • Romatoloji • Psikiyatri • N�roloji • Hematoloji • Enfeksiyon Hastal�klar� (�ntaniye) • �ocuk Sa�l��� ve Hastal�klar�(pediatri) • �ocuk Kardiyolojisi • �ocuk N�rolojisi • �ocuk Gastroenterolojisi • �ocuk G���s Hastal�klar� • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon • Kardiyoloji • G���s Hastal�klar� • Genel Cerrahi • �ocuk Cerrahisi • G���s Cerrahisi • G�z Hastal�klar� • �roloji • Kad�n Hastal�klar� ve Do�um • Ortopedi ve Travmatoloji • Plastik Rekonstr�ktif ve Estetik Cerrahi • Kulak Burun Bo�az Hastal�klar�(KBB) • Biyokimya • Radyoloji • Mamografi • Mikrobiyoloji • Yeni Do�an Yo�un Bak�m • T�bbi Onkoloji

  Yazı kaynağı : www.tahlilsonuclari.gen.tr

  İtf Onkoloji Laboratuvar Sonuçlarını Nereden Öğrenebilirim?

  Sonuc Sorgulama

  İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Rapor Sonuç Sorgulama İşlemi için Tıklayınız

  TC Kimlik Numaranız ile sorgulama yapabilirsiniz.Raporunuz sonuçlanmış ise size verilen patoloji kartı ile birlikte Patoloji Anabilim Dalına 10.00-16.00 saatleri arasında başvurarak raporunuzu alabilirsiniz.

  İstanbul Tıp Fakültesi Ana Sayfa Giriş için Buraya Tıklayınız

  Yazı kaynağı : sonuc.mernis.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap