Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  whatsapp konuşmaları delil sayılır mı

  1 ziyaretçi

  whatsapp konuşmaları delil sayılır mı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Whatsapp Kayıtları Ceza Davalarında Delil Olarak Kullanılabilir Mi ?

  Whatsapp Kayıtları Ceza Davalarında Delil Olarak Kullanılabilir Mi ?

  Sosyal Medya Yazışmaları Delil Midir?

  Mahkemeye sunulan tüm deliller kural olarak hukuka uygun şekilde elde edilmelidir. Hukuka aykırı olarak elde edilen deliller, davada tarafın ileri sürdüğü iddiayı şüphe duyulmayacak şekilde ortaya koysa dahi mahkeme tarafından delil olarak kabul edilemez. Yani hukuka aykırı olarak elde edilmiş delil hükme esas olamaz.

  Esasen Facebook, Instagram, Twitter vb. sosyal medya araçlarından elde edilen yazışmaların hukuka uygun olup olmadığı da davaya göre değişecektir. Ceza davalarında katı bir delil değerlendirmesi olurken hukuk davalarında özellikle boşanma davalarında daha esnek bir değerlendirme yapılır.

  WhatsApp Yazışmaları Delil Midir?

  WhatsApp mesajlarının da mahkemeye delil olarak sunulabilmesi için öncelikle hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olması gerekir. Bu da ancak yazışmayı delil olarak sunmak isteyen tarafın WhatsApp yazışmasının tarafı olması ve yazışmayı bizzat kayıt altına alması durumunda mümkün olacaktır.

  Örnek olarak, WhatsApp yazışmasında hesabın sahibi bir başkasıyla yaptığı yazışmayı delil olarak kullanabilir. Ayrıca grup halinde yapılan yazışmalarda her bir grup üyesi yazışmayı delil olarak kullanabilecektir. Bu durumlarda kişilerin özel hayatının gizliliğine herhangi bir ihlal yapılmadığından elde edilen deliller hukuka uygun olacaktır.

  Yukarıda da açıkladığımız üzere hukuk veya ceza davalarında mahkemeye sunulacak delilin hukuka uygun elde edilmiş olması şarttır. Hukuka aykırı olarak elde edilen deliller tarafın iddiasını ispata yaramayacağı gibi delili hukuka aykırı olarak elde eden kişiye cezai yaptırım uygulanmasını gerektirebilir.

  TCK madde 243’te bilişim sistemine girme suçu düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre suçun oluşması için, kişiye ait internet ile kullanılan bir dijital programa kişinin rızası olmaksızın girilmesi yeterlidir.

  Bu nedenle casus yazılımlar aracılığı ile veya mahkeme kararı ya da kişinin izni olmaksızın yazışmaların habersiz kayıt altına alınması hem bilişim sistemine girme suçunu oluşturacak hem de bu yolla elde edilen deliller ispat aracı olarak mahkemede değerlendirilmeyecektir.

  Bununla birlikte uygulamada çoğu zaman TCK 134 özel hayatın gizliliğini ihlal, TCK 135 kişisel verilerin kaydedilmesi, TCK 136 verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından ekstra cezai süreç işler.

  Yani sosyal medya ve WhatsApp yazışmaları delil midir diye sorulduğu zaman somut olayın özelliklerine göre değerlendirme yapılır. Burada en önemli husus yukarıda saydığımız suçlara mahal vermemek adına avukat yardımı almaktır.

  Uygulamada çoğu zaman kişiler bir hırsla bu mesajlaşmaları akrabalar, arkadaşlar veya internet ortamı üzerinden paylaşmaya kalkışır. Bu durumda aslında haklı çıkabilecekken haksız duruma düşerler. Dolayısıyla WhatsApp yazışmaları delil midir sorusuna karşılık oldukça dikkatli olmak gerekir.

  1. WhatsApp Mesajlarının Mahkemece Delil Olarak Kabul Edilmesinin Şartları

  WhatsApp mesajlarının yasal delil sayılabilmesi ve yargılama esnasında hükme esas alınabilmesi için şu kriterlerin bir arada sağlanması gerekir:

  Delili sunmak isteyen kişi, söz konusu Whatsapp yazışmasının tarafı olmalı ve

  Yazışma bizzat kendisi tarafından kayıt altına alınmalıdır.

   Başka bir deyişle, WhatsApp üzerinden yapılan bir yazışmada, yazışmanın tarafı olan tüm hesap sahipleri, o yazışmadaki ifadeleri delil olarak kullanabilirler. WhatsApp grubu üzerinden yapılan mesajlaşmalarda ise o grupta bulunan tüm kişilerin, yazışmadaki ifadeleri delil olarak kullanması mümkündür. Böylesi bir durumda, WhatsApp grubuna atılan tüm iletiler, grup üyelerinin tamamının bilgisine sunulmuş olacağından, özel hayatın gizliliğine aykırılıktan bahsedilemeyecektir.

  Diğer taraftan, kendisine ait olmayan bir hesap üzerinden gerçekleştirilen WhatsApp mesajlaşmalarına, sahibinin izni olmaksızın girilerek elde edilen kayıtlar, hukuka aykırı delil niteliğindedir. Kaldı ki bu eylem,5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesinde düzenlenen “Bilişim Sistemine Girme” suçu kapsamında ceza yargılamasına konu edilebilir. Bilişim sistemine girme suçunun oluşması için bir kişiye ait internet yolu ile kullanılan herhangi bir dijital platforma, o kişinin rızası olmaksızın girilmesi yeterlidir. Başka herhangi bir olgunun veya olayın gerçekleşmesi gerekmeksizin, sadece sisteme rıza olmaksızın girilmesi ile bu suç işlenmiş sayılır. Zira madde gerekçesinde de açıkça belirtildiği üzere; sisteme, hukuka aykırı olarak girilmesi yeterli olup, verilerin kullanılmamasın önemi yoktur. Sisteme, doğal olarak, haksız ve kasten girilmiş olması suçun oluşması için yeterlidir.

  2. WhatsApp Mesajları Hangi Davalarda Delil Olarak Kullanılabilir?

  Eşler arasında yapılan WhatsApp yazışmalarında, eşlerden birinin diğerine hakaret ve tehdit içeren beyanları, boşanma ya da bu iddialara ilişkin ceza davalarında delil olarak mahkemeye sunulabilir.

   Uygulamada özellikle aldatma (zina) iddiasına dayalı boşanma davalarında, eşlerden birinin, 3. kişi ile olan Whatsapp yazışmaları, sıklıkla, delil olarak mahkemeye sunulmaktadır. Taraflardan birinin, diğer tarafın cep telefonuna gizlice ve izin almaksızın girerek elde ettiği mesajlaşmaların, hukuka aykırı delil kapsamında değerlendirilmesi ve mahkeme tarafından dikkate alınmaması, muhtemeldir. Ancak, örneğin, eşler arasında gerçekleşen bir WhatsApp yazışmasında aldatma durumunun itiraf edilmesine ilişkin mesaj kayıtları, diğer eş tarafından delil olarak sunulabilir.

  Önemle belirtmek gerekir ki, bu tarz bir delilin, hukuka uygun şekilde elde edilerek dava dosyasına sunulmuş olması, söz konusu iddianın, doğrudan ispatlanmış sayılacağı anlamına gelmeyecektir.

  Nitekim WhatsApp mesajlarında, konuşmanın içeriğine müdahalelerde bulunarak ekleme yahut çıkartmalar yapılması veya konuşmanın kasten gerçeğe aykırı şekilde yönlendirilmesi gibi ihtimallerden bahsedilebilir. Bu sebeple, çoğu teknolojik ve dijital delillerde olduğu gibi, WhatsApp yazışmaları da genellikle, mutlak ve kesin delil olarak değerlendirilmemektedir. Ancak, bu tarz deliller, diğer delillerle birlikte göz önünde bulundurularak, destekleyici delil olarak davanın ispatına yardımcı olabilir.

  3. SMS Mesajının veya Aramanın Delil Niteliği

  Yargılama esnasında, SMS mesajları ve telefon arama kayıtlarının celbi usule uygun şekilde talep edilirse, mahkeme, GSM operatörüne yazı yazarak bu kayıtların dosyaya gönderilmesini isteyebilir. Görüleceği üzere GSM operatöründen SMS yahut arama dökümünün elde edilmesi, şahsi bir başvuruyla mümkün değildir. Bu kayıtlara ancak ve ancak, mahkemenin, dava esnasında ilgili GSM operatörüne yazacağı resmi yazılarla ulaşılabilir.

  Ayrıca önemle belirtilmesi gerekir ki, mahkemenin talebine binaen GSM operatörü tarafından gönderilen SMS ve arama kayıtlarında, içerik detayına, yani örneğin mesaj metinlerine ulaşılamaz. Mahkemeye gönderilen kayıtlarda yalnızca, arayan ve aranan numara, arama tarihi ve saati, konuşma süresi ile SMS gönderen numara ve SMS tarihi gibi bilgiler yer alır.

  Whatsapp yazışmaları delili hangi durumda hukuka aykırıdır?

  Whatsapp yazışmaları elde ediliş biçiminin meşru olmayışıyla hukuka aykırı elde edilmiş delile dönüşebilir ve davanızı ispat etmeye çalışırken, hapis cezasıyla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir.

  Hukukaaykırı şekilde edilmeye örnekler:

  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 28/11/2018 tarihli ve 2018/2785 E. 2018/21795 K. sayılı kararı

  Tüm imza yetkileriniz kaldırılmış olup; şirket adına imzanızı kullanmanız halinde, hukuki ve cezai takibat yapma hakkımız saklıdır.” gerekçesi ile feshedildiğinin bildirildiği görülmüş olup, her ne kadar davacı taraf feshe dayanak yapılan whatsapp konuşmalarının delil olarak kullanılamayacağını belirtmiş ise de; bahsi geçen konuşmaların davacının da aralarında bulunduğu konuşma grubunda geçtiği, grubun başka bir üyesi ve diğer bir çalışan tarafından yetkililere iletildiği anlaşılmış, konuşma içerikleri göz önünde bulundurulduğunda grubun dışında bulunan ve hakkında konuşulan çalışanların, özellikle  K1 ve  K3, davacı ile aynı ortamda çalışmalarının beklenemeyeceği böylelikle meydana çıkan konuşmaların işyeri ortamında huzursuzluğa ve olumsuzluğa sebebiyet vereceği, bu değerlendirme ile birlikte konuşmaların ele geçirilme biçimi ve dışarıya kapalı olan whatsapp konuşma gurubunda geçmiş olması göz önünde bulundurularak her ne kadar bu konuşmalar haklı sebeple fesih nedeni olmasa bile en azından geçerli sebeple fesih kaynağı olabileceği kanaatine varıldığı” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir..

  Sonuç olarak whatsapp ve benzeri uygulamalar yoluyla elektronik ortam da yapılan yazışmalar mahkemelerce delil olarak değerlendirilirler. Bu husus gayet açıktır fakat bu nokta da dikkat edilmesi gereken konu delilin hukuka uygun olması gereksinimidir. Nitekim yukarıda defaatle belirtmiş olduğumuz gibi delilin hukuka aykırı olması halinde katiyen mahkemelerce dikkate alınmayacaktır. Whatsapp yazışmalarının nasıl hukuka uygun elde edinileceği konusunda herhangi bir kanun hükmü yoktur.

  Fakat Yargıtay kararlarında; “delili sunmak isteyen kişi, delil olarak sunulmak istenen Whatsapp konuşmasının tarafı olmalı ve yazışma kaydının kendisi tarafından alınmış olması gerekir.Ayrıca bu konuşmanın kişilerin özel hayatının gizliliğini ifşa edecek nitelikte olmamalıdır.” diyerek hangi konuşmaların hukuka uygun delil olarak kabul edileceği yönünde kriterleri ortaya koymuştur.

  Bu noktada belirtmek gerekir ki Yüksek Mahkemeler ‘in delili sunan tarafın konuşmaların bizzat tarafı olması dahi, delilin hukuka aykırı sayılmasının hakkaniyete uygun olmayacağı gerekçesiyle delil olarak kabul ettiği kararlar da mevcuttur.

  Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 134 ;

  şeklinde düzenlenmiştir.  Dolayısıyla akıllı bir cep telefonu içeriğindeki whatsapp kayıtlarının da ceza davasında delil olarak kullanılabilmesi için;  yasal dayanağının olması, somut delillere dair kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkanının bulunmaması zorunludur.

  Suça ilişkin olarak savcılık tarafından soruşturma ve kovuşturma aşamasında, arama ve el koyma , kopyalama şeklinde tedbirler talep edilebilmekte, hakim tarafından bu talebin yerine getirilmesine karar verilebilmektedir.

  Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

  Yazı kaynağı : www.alitumbas.av.tr

  WhatsApp Yazışmaları Delil Olabilir mi?

  WhatsApp Yazışmaları Delil Olabilir mi?

  Resmi Gazete

  Mevzuat Bilgi Sistemi

  T.C. Adalet Bakanlığı

  Anayasa Mahkemesi

  Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği G.M.

  Hakkimizda

  Kariyer

  İletişim

  Blog

  Hukuki Haberler Bülteni

  English

  Yazı kaynağı : kulacoglu.av.tr

  Whatsapp Yazışmaları Delil Olarak Kabul Edilir mi - Trials & Appeals & Compensation - Turkey

  Whatsapp Yazışmaları Delil Olarak Kabul Edilir mi - Trials & Appeals & Compensation - Turkey

  Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler ışığında günlük hayatımızda haberleşme aracı olarak sıkça telefon uygulamalarını kullanıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde yüksek hızla büyüyen e-ticaret hacmi bu konunun hem hukuk dünyası açısından hem de tüketici açısından ele alınma zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Nitekim satıcı ve alıcı icap ve kabullerini bu uygulamalardan üzerinden mesajla yoluyla yapmaktadır.

  Ayrıca bu mesajlaşmalar sadece internet üzerinden yapılan alışverişler konusunda tartışmalı değil. gerek iş hukuku gerekse ceza hukukuna varana dek hukukun her alanında uygulama alanı bulmaktadır.

  Bu bağlamda elektronik ortamda kullanılan mesajlaşma uygulamalarından şüphesiz en popüler olanı Whatsapp. Biz de Whatsapp başlığı altında elektronik ortam üzerinden yapılan bu konuşmaları ele alacak, taraflar arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık sonucunda bu konuşmaların mahkemelerce delil olarak kabul edilip edilmeyeceğini anlatacağız. Fakat yazımızın başlığı her ne kadar Whatsapp olsa da belirtilecek hususların kıyas yoluyla whatsapp benzeri diğer uygulamalar açısından da geçerli olacağını belirtmek isteriz.

  Peki Whatsapp uygulaması üzerinden yapılan yazışmalar delil niteliği taşır mı?

  Öncelikle belirtmek gerekir ki hukukta deliller çeşitli sınıflandırılmalara tabii tutulmuştur. Fakat bu sınıflandırmalardan en önemlisini kesin delil ve takdiri delil sınıflandırması oluşturur. Kesin delil; mahkemeleri bağlayan, hakimin delil doğrultusunda karar vermesini zorunlu kılan ve vakıanın kesin olarak ispat edilmesine yarayan delillerdir. Kesin delil sınıfını; senet, kesin hüküm ve yemin olmak üzere 3 adet delil oluşturur. Bunun yanı keşif, tanık, bilirkişi incelemesi gibi hakimin bağlı olmadığı takdiri deliller vardır. Hakim bu delilleri hukuki çerçeve de gerekçelendirmek suretiyle serbestçe değerlendirebilir.

  Her ne kadar konuyu hukuk muhakemesi açısında ele alıyor olsak da hem Ceza Muhakemesi Kanunu hem de Hukuk Muhakemesi açısından elde edilen delillerin mahkemeler tarafından dikkate alınabilmesi için delillerin hukuka aykırı olmaması gerekir. Hukuka aykırı delil; hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olan delillerdir. Bu deliller yukarıda belirtmiş olduğumuz ve HMK açısından kesin delil sınıfına girecek delillerden olsa dahi hukuka aykırı delil niteliğinde olacağından mahkemelerce dikkate alınmaz.

  Yargıtay'ın elektronik ortamda e-mail yoluyla yapılan ve hukuka uygun olarak elde edilmiş yazışmaların delil olarak kabul edilebileceği yönünde kararları mevcut. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi elektronik ortam da yapılan yazışmaların delil kabul edileceği yönündeki kararı şöyle;

  Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 10/06/2020 tarihli ve 2017/1014 E. 2020/4488 K. sayılı kararı

  "HMK'nun 199. maddesinde "Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir." yazılıdır. Bu düzenleme ile mail yazışmaları da belge olarak kabul edilmiştir. O halde, mahkemece mail yazışmaları ve davacı tarafından yapılan ödemeler değerlendirilerek davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir."

  Karar da görüldüğü üzere Yargıtay, elektronik ortamdaki veriler ve mailleri belge olarak kabul etmektedir. Bu durumda Whatsapp uygulaması üzerinden yapılan konuşmalarda elektronik ortamda yapıldığından delil teşkil edeceği kanaatindeyiz. Nitekim bazı görüşler maillerin, Whatsapp ve benzeri uygulamalardan ayrı tutulması gerektiğini savunmakta, bu kararların Whatsapp ve benzeri uygulamalardan yönünden geçerli olmadığını ileri sürmektedir. Fakat hukuka uygun olarak elde edilmiş Whatsapp konuşmalarının delil olarak kabul edildiği bir çok Yargıtay kararları da bulunmaktadır. Örneğin Yargıtay 9.Hukuk Dairesi tarafından verilen;

  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 28/11/2018 tarihli ve 2018/2785 E. 2018/21795 K. sayılı kararı

  Tüm imza yetkileriniz kaldırılmış olup; şirket adına imzanızı kullanmanız halinde, hukuki ve cezai takibat yapma hakkımız saklıdır." gerekçesi ile feshedildiğinin bildirildiği görülmüş olup, her ne kadar davacı taraf feshe dayanak yapılan whatsapp konuşmalarının delil olarak kullanılamayacağını belirtmiş ise de; bahsi geçen konuşmaların davacının da aralarında bulunduğu konuşma grubunda geçtiği, grubun başka bir üyesi ve diğer bir çalışan tarafından yetkililere iletildiği anlaşılmış, konuşma içerikleri göz önünde bulundurulduğunda grubun dışında bulunan ve hakkında konuşulan çalışanların, özellikle  K1 ve  K3, davacı ile aynı ortamda çalışmalarının beklenemeyeceği böylelikle meydana çıkan konuşmaların işyeri ortamında huzursuzluğa ve olumsuzluğa sebebiyet vereceği, bu değerlendirme ile birlikte konuşmaların ele geçirilme biçimi ve dışarıya kapalı olan whatsapp konuşma gurubunda geçmiş olması göz önünde bulundurularak her ne kadar bu konuşmalar haklı sebeple fesih nedeni olmasa bile en azından geçerli sebeple fesih kaynağı olabileceği kanaatine varıldığı'' gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir..

  Sonuç olarak whatsapp ve benzeri uygulamalar yoluyla elektronik ortam da yapılan yazışmalar mahkemelerce delil olarak değerlendirilirler. Bu husus gayet açıktır fakat bu nokta da dikkat edilmesi gereken konu delilin hukuka uygun olması gereksinimidir. Nitekim yukarıda defaatle belirtmiş olduğumuz gibi delilin hukuka aykırı olması halinde katiyen mahkemelerce dikkate alınmayacaktır. Whatsapp yazışmalarının nasıl hukuka uygun elde edinileceği konusunda herhangi bir kanun hükmü yoktur. Fakat Yargıtay kararlarında; "delili sunmak isteyen kişi, delil olarak sunulmak istenen Whatsapp konuşmasının tarafı olmalı ve yazışma kaydının kendisi tarafından alınmış olması gerekir.Ayrıca bu konuşmanın kişilerin özel hayatının gizliliğini ifşa edecek nitelikte olmamalıdır." diyerek hangi konuşmaların hukuka uygun delil olarak kabul edileceği yönünde kriterleri ortaya koymuştur.

  Bu noktada belirtmek gerekir ki Yüksek Mahkemeler 'in delili sunan tarafın konuşmaların bizzat tarafı olması dahi, delilin hukuka aykırı sayılmasının hakkaniyete uygun olmayacağı gerekçesiyle delil olarak kabul ettiği kararlar da mevcuttur.

  Sakarya BAM 9. Hukuk Dairesi'nin 08/09/2020 tarihli ve 2019/1997 E. 2020/866 K. sayılı kararı

  Bu nedenlerle davalı işverenden bu kadar ağır hakaret ve ilacını kötülemeye yönelik yazışmalar sonrasında iş ilişkisini sürdürmesini beklemek hakkaniyete aykırı olup, bu yazışmaları salt kişisel veri niteliğinde kabul ederek delil olarak kullanılmayacağını varsaymak işverene açık bir haksızlık sayılacaktır. Tüm bu nedenlerle işveren tarafından usule uygun şekilde yapılan feshin haklı olduğu değerlendirilerek mahkemece verilen hükmün yerinde olduğu kanaatine varıldığından dairemizce davacı tarafın istinaf talebinin reddine karar verilmiştir.

  The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

  Yazı kaynağı : www.mondaq.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap