Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  vuk 322 kapsamına giren borçlara ait kdv

  1 ziyaretçi

  vuk 322 kapsamına giren borçlara ait kdv bilgi90'dan bulabilirsiniz

  De�ersiz Hale Gelen Alacaklara �li�kin KDV�nin �ndirimi

  De�ersiz Hale Gelen Alacaklara �li�kin KDV�nin �ndirimi

  Bilindi�i üzere, 06/04/2018 tarih ve 30383 say�l� Resmi Gazetede yay�mlanan 7104 say�l� Katma De�er Vergisi Kanunu Ve Baz� Kanunlar �le 178 Say�l� Kanun Hükmünde Kararnamede De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Kanun ile 3065 say�l� KDV kanununda çok önemli de�i�iklikler yap�lm��t�. Bu kapsamda, de�ersiz hale gelen alacaklara ili�kin hesaplanan ve beyan edilen katma de�er vergisinin, alaca��n zarar yaz�ld��� vergilendirme döneminde indirim konusu yap�lmas�na imkan sa�lanarak, alaca��n� tahsil edemeyen mükellefin bir de KDV yüküne katlanmas�n�n önüne geçilmi� oldu.

  7104 say�l� Kanunun 8’inci maddesi ile KDV Kanununun 29’uncu maddesine eklenen 4’üncü f�krada; 4. Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre de�ersiz hale gelen alacaklara ili�kin hesaplanan ve beyan edilen katma de�er vergisi, alaca��n zarar yaz�ld��� vergilendirme döneminde indirim konusu yap�labilir (�u kadar ki Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre kar��l�k ayr�lmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrah�n�n tespitinde gider olarak dikkate al�nan katma de�er vergisinin bu f�kra kapsam�nda indirim konusu yap�labilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrah�n�n tespitinde gelir olarak dikkate al�nmas� �artt�r.)” hükmüne yer verilmi�tir. An�lan Kanunun 9’uncu maddesi ile KDV Kanununun 30’uncu maddesine e) Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre de�ersiz hale gelen alacaklara ili�kin al�c� taraf�ndan ödenmeyen katma de�er vergisi.” hükmü eklenmi�tir. Yap�lan de�i�iklikler 01/01/2019 tarihinden itibaren yürürlü�e girmi� olup, uygulaman�n usul ve esaslar� 23 Seri No.lu Katma De�er Vergisi Genel Uygulama Tebli�inde De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Tebli� ile belirlenmi�tir.

  Vergi Usul Kanununun 322’nci maddesinde; “Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline art�k imkan kalmayan alacaklar de�ersiz alacakt�r.

  De�ersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf de�erlerini kaybederler ve mukayyet k�ymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler.

  ��letme hesab� esas�na göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne giren de�ersiz alacaklar�, gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler.” hükmü yer almaktad�r. Kazai bir hükümden anla��lmas� gereken, alaca��n tahsili için kanun yollar�na ba�vurulmu� olmas�, icra takibinin yap�lm�� bulunmas�, bu müracaatlar ve takipler sonunda, alaca��n ödenmeyece�ine mahkeme taraf�ndan hükmedilmi� olmas�d�r. Kanunda kanaat verici vesikan�n ne oldu�u belirtilmemi� olmakla birlikte uygulamada, borçlunun herhangi bir mal varl��� b�rakmadan ölümü veya Medeni Kanunun 31 ve izleyen maddelerine göre mahkemelerce borçlu hakk�nda verilen gaiplik karar� ve mirasç�lar�n da miras� reddettiklerine dair sulh hukuk mahkemelerince verilmi� bulunan miras� red karar�, alacaktan vazgeçildi�ine dair konkordato anla�mas�, mahkeme huzurunda alacaktan vazgeçildi�ine ili�kin olarak düzenlenmi� belgeler ve borçlunun doland�r�c�l�ktan mahkum olmas� ve herhangi bir malvarl��� bulunmad���n� belgeleyen resmi belgeler vs. kanaat verici belgeler olarak kabul edilmektedir.

  KDV Kanununun 10’uncu maddesi uyar�nca, mal teslimi ve hizmet ifas� hallerinde, mal�n teslimi veya hizmetin yap�lmas�, mal�n tesliminden veya hizmetin yap�lmas�ndan önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde ise bu belgelerde gösterilen miktarla s�n�rl� olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi an�nda vergiyi do�uran olay gerçekle�mektedir. Bu hüküm uyar�nca, mükellefler taraf�ndan yap�lan mal teslimleri ve hizmet ifalar�na ili�kin hesaplanan KDV’nin, söz konusu mal ve hizmet bedellerinin tahsil edilip edilmedi�ine bak�lmaks�z�n beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

  334 S�ra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli�i ile Vergi Usul Kanununun 323’üncü madde hükmünde yer alan �artlar�n mevcut olmas�, alaca��n ilgili dönemin kay�tlar�na girmesi ve katma de�er vergisi beyannamelerinde beyan edilmesi halinde katma de�er vergisinden kaynaklanan alacak için �üpheli alacak kar��l��� ayr�labilmesinin mümkün oldu�u aç�klanm��t�.

  7104 say�l� Kanun ile KDV Kanununun 29’uncu maddesine eklenen (4) numaral� f�kra ile, Vergi Usul Kanununun 322’nci maddesine göre de�ersiz hale gelen alacaklara ili�kin hesaplanan ve beyan edilen katma de�er vergisinin, alaca��n zarar yaz�ld��� vergilendirme döneminde indirim konusu yap�lmas�na imkan sa�lanm��t�r.  Söz konusu KDV tutar�, alaca��n zarar yaz�ld��� tarihi kapsayan vergilendirme dönemi 1 No.lu KDV Beyannamesinin “�ndirimler” kulakç���nda “�ndirimler” tablosunda 111 kod numaral� “De�ersiz Hale Gelen Alacaklara �li�kin �ndirilecek KDV” sat�r� arac�l���yla indirim konusu yap�lacak ve de�ersiz hale gelen alaca�a ili�kin borçlu mükellef bilgilerini içeren beyanname eki form doldurulacakt�r. Ancak, Vergi Usul Kanununun 323’üncü maddesine göre kar��l�k ayr�lmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrah�n�n tespitinde gider olarak dikkate al�nan katma de�er vergisinin bu f�kra kapsam�nda indirim konusu yap�labilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrah�n�n tespitinde gelir olarak dikkate al�nmas� �artt�r.

  KDV Kanununun (30/e) maddesine eklenen hüküm uyar�nca, Vergi Usul Kanununun 322’nci maddesine göre de�ersiz hale gelen alacaklara ili�kin al�c� taraf�ndan ödenmeyen KDV mükellefin vergiye tabi i�lemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirilemeyecektir. De�ersiz hale gelen alacaklara ili�kin hesaplanan ve beyan edilen KDV, alaca��n zarar yaz�ld��� vergilendirme döneminde sat�c� taraf�ndan indirim konusu yap�labildi�inden mükerrer vergi indirimine yol açmayacak �ekilde de�ersiz hale gelen alacaklara ili�kin al�c� taraf�ndan ödenmeyen ve daha önce indirim konusu yap�lm�� KDV, alaca��n zarar yaz�ld��� vergilendirme döneminde 1 No.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” kulakç���nda “Di�er ��lemler” tablosunda 505 kod numaral� “VUK 322 Kapsam�na Giren Borçlara Ait KDV” sat�r� arac�l���yla beyan edilecektir.

  Örnek: ( X ) Ltd. �ti. 2018/Nisan döneminde ( Y ) A.�.’ye 10.000-TL tutar�nda sat�� yapm�� ve 1.800-TL KDV hesaplam��, hesaplanan KDV’yi ilgili dönem KDV beyannamesi ile beyan etmi�tir. Alaca��n� vadesinde tahsil edemeyen ( X ) Ltd. �ti. 2018/Kas�m döneminde dava açm�� ve KDV dahil 11.800-TL tutar�ndaki alaca��n tamam� için �üpheli alacak kar��l��� ay�rm��t�r. Dava 2019/Haziran döneminde ( X ) Ltd. �ti. aleyhine sonuçlanm�� ve alacak de�ersiz hale gelmi�tir. Bu durumda ( X ) Ltd. �ti. daha önce kar��l�k ay�rmak suretiyle gider yazd��� 1.800-TL’yi gelir olarak kay�tlar�na alacak ve 2019/Haziran dönemi KDV beyannamesinde 1.800-TL’yi indirim konusu yapacakt�r. ( Y ) A.�.’nin ise ödemedi�i KDV’yi indirim konusu yapmas� mümkün olmad���ndan 2019 Haziran dönemi KDV beyannamesinde 1.800-TL KDV’yi indirimlerden ç�karacakt�r.

  KDV’nin gider yaz�lmas� ile indirim konusu yap�lmas� aras�nda çok büyük fark bulunmaktad�r. Örne�in kurumlar vergisi mükellefleri aç�s�ndan 100-TL tutar�nda KDV’nin gider yaz�lmas� 22-TL vergi avantaj� sa�larken, indirim konusu yap�lmas� halinde ise (ilgili dönemde ödenecek KDV ç�kmas� kayd�yla) ödenecek KDV 100-TL azalm�� olacakt�r.

  Hakkaniyete uygun olarak yap�lan bu düzenlemeler ile mükelleflerin tahsil edemedi�i alacaklar�na ili�kin olarak beyan edip ödedikleri KDV’nin sat�c�lar üzerinde yük olu�turmas� engellenmi�, ayr�ca ödemedi�i KDV’yi indirim konusu yapan al�c�n�n haks�z KDV indirimine son verilmi�tir.

  KAYNAKÇA                                   :

  18.07.2019

  Kaynak: www.MuhasebeTR.com
  (Bu makale kaynak g�stermeden yay�nlanamaz. Kaynak g�sterilse dahi, makale aktif link verilerek yay�nlanabilir. Kaynak g�stermeden ve aktif link vermeden yay�nlayanlar hakk�nda yasal i�lem yap�lacakt�r.)

  Yazı kaynağı : www.muhasebetr.com

  De�ersiz Hale Gelen Alacaklara �li�kin �ndirilecek KDV" Sat�r� - Verginet

  3065 say�l� Kanununda 7104 say�l� Kanunla yap�lan de�i�iklik h�k�mlerinin uygulamas�na y�nelik olarak 1 No.lu KDV Beyannamesinin "Matrah" kulak����nda "Di�er ��lemler" tablosuna 505 kod numaral� "VUK 322 Kapsam�na Giren Bor�lara Ait KDV" sat�r� ve "�ndirimler" kulak����nda yer alan "�ndirimler" tablosuna 111 kod numaral� "De�ersiz Hale Gelen Alacaklara �li�kin �ndirilecek KDV" sat�r� eklenmi�tir.

  Uygulamaya ili�kin bilgiler 15.02.2019 tarih ve 30687 say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanan "23 Seri No.lu Katma De�er Vergisi Genel Uygulama Tebli�inde De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Tebli�'de a��klanm��t�r. Buna g�re, 01.01.2019 tarihinden itibaren de�ersiz hale gelen alacaklara ili�kin KDV'nin, sat�c� taraf�ndan alaca��n zarar yaz�ld��� vergilendirme d�neminde, 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yap�lmas� m�mk�n hale gelmi�tir.

  De�ersiz hale gelen alacaklara ili�kin al�c� taraf�ndan �denmeyen ve daha �nce indirim konusu yap�lm�� KDV'nin, sat�c�n�n alaca�� zarar yazd��� vergilendirme d�neminde, al�c� taraf�ndan 1 No.lu KDV Beyannamesinin "Matrah" kulak����nda "Di�er ��lemler" tablosunda 505 kod numaral� "VUK 322 Kapsam�na Giren Bor�lara Ait KDV" sat�r� arac�l���yla beyan edilmesi gerekmektedir. Beyannamenin "Ekler" b�l�m�ne "107 ve 111 Kodlu �ndirim T�rleri ��in Bildirimler" kulak���� eklenmi�tir."�ndirimler" kulak����nda yer alan "�ndirimler" tablosunda indirim t�r� olarak 111 kod numaral� "De�ersiz Hale Gelen Alacaklara �li�kin �ndirilecek KDV" sat�r�n�n kullan�lmas� durumunda "Ekler" b�l�m�nde "107 ve 111 Kodlu �ndirim T�rleri ��in Bildirim" kulak����na eklenen "De�ersiz Hale Gelen Alacaklara �li�kin Bildirim" tablosunun doldurulmas� gerekmektedir.

  3065 say�l� Kanunun (11/1-c) ve ge�ici 17. maddelerinden do�an iadelerin indirim yoluyla telafisi i�in beyannameye "107 Kod Numaral� Sat�r Arac�l���yla �ndirim Konusu Yap�lan KDV Alaca��n�n D�nemi" tablosu eklenmi�tir."�ndirimler" kulak����nda yer alan "�ndirimler" tablosunda "107-Kanunun (11/1-c) ve Ge�ici 17. Maddelerinden Do�an �adelerin �ndirim Yoluyla Telafisi Nedeniyle �ndirilecek KDV" alan�na bilgi giri�i yapan m�kelleflerin, hangi d�nemlere ili�kin iade haklar�n� kulland�klar�n� "Ekler" b�l�m�nde "107 ve 111 Kodlu �ndirim T�rleri ��in Bildirimler" kulak����na eklenen "107 Kod Numaral� Sat�r Arac�l���yla �ndirim Konusu Yap�lan KDV Alaca��n�n D�nemi" tablosu ile beyan etmeleri gerekmektedir.

  Kaynak: �nternet Vergi Dairesi

  Yazı kaynağı : www.verginet.net

  KDV Beyannamesinde Değişiklik Yapıldı - CottGroup

  KDV Beyannamesinde Değişiklik Yapıldı - CottGroup

  7104 sayılı Kanun ile, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik ile 1 No.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” kısmında “Diğer İşlemler” tablosuna 505 kod numaralı “VUK 322 kapsamına Giren Borçlara Ait KDV” satırı eklenmiştir. Aynı zamanda “İndirimler” kulakçığında yer alan “İndirimler” tablosuna da 111 kod numaralı “Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV” satırı eklenmiştir.

  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinde yapılan değişiklik ile birlikte 01.01.2019 tarihinden itibaren değersiz hale gelen alacaklara (Vergi Usul Kanununun 322. maddesine göre) ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilmektedir. Ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen (30/e) maddesi kapsamında 01.01.2019 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu’nun 322. maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen KDV’nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirilememesi karara bağlanmıştır. Sonuç olarak, önceden KDV’ye tabi bir işlemden doğan alacağın tahsil edilemeyip değersiz alacak haline gelmesi halinde mükellefler ancak belirli şartlar dahilinde düzeltme yapabiliyorken; değişiklik ile önceden beyan edilmiş olan fakat tahsil edilemeyen değersiz alacağa ilişkin KDV’nin indirim konusu yapılarak düzeltilmesi mümkün kılınmıştır.

  Konuyla ilgili sirkülere buradan ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.cottgroup.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap