Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  vize mazeret sınavına nasıl girilir

  1 ziyaretçi

  vize mazeret sınavına nasıl girilir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  mazeret sınavı

  Mazeretlerin Kabulü ve Not Değişikliği Uygulama Esasları

  T.C.
  İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
  MAZERETLERİN KABULÜ VE MAZERET SINAVLARININ YAPILIŞI, MADDİ HATA VE MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ İLE SINAV NOTLARINA İTİRAZ VE NOT DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA ESASLARI

  (Senato Tarihi: 17 Ocak 2012; Sayısı: 2012/1)

  Amaç

  Madde 1-  (1) Bu Esaslar; mazeretlerin kabulü, mazeret sınavlarının yapılışı, maddi hata, maddi hatanın düzeltilmesi, sınav notlarına itiraz ve not değişikliği ile ilgili hususlarda üniversitemizde uygulamada birliğin sağlanması amacıyla düzenlenmiştir.

  Tanım

  Madde 2-  (1) Mazeret sınavı; mazereti nedeniyle ara sınav ve bütünleme sınavına katılamayan öğrenciler için yapılan sınavdır. Mazeret sınavları ara sınav ve bütünleme sınavlarının bitimini izleyen 15 (on beş) gün içinde ilgili yönetim kurullarınca belirlenen tarihlerde yapılır.

  Mazeretlerin Kapsamı

  Madde 3-  (1) Mazeretlerin kapsamı bu maddenin a, b, c, ç, d, e fıkralarında açıklanmıştır.

  a) Hastalık

  1) Öğrencinin ameliyat geçirmesi, hastaneye yatmasını gerektirecek nitelikte ciddi bir rahatsızlığının veya heyet raporu almasını gerektirecek bir durumun varlığı halinde, bu durumunun bir raporla belgelenmesi;

  i - 3 (üç) günü geçmeyen rahatsızlıklarda tek hekim raporu,

  ii -  4 (dört) - 20 (yirmi) gün arası raporu gerektiren hastalıklarda ilgili hastane başhekimliği onaylı raporu,

  iii - 21 (yirmi bir) gün ve aşan süreli raporu gerektiren hastalıklarda ilgili hastanenin sağlık kurulu raporu ibrazı zorunludur.

  2) Raporun bitim tarihini izleyen günden itibaren 5 (beş) gün içinde ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe ibrazı zorunludur.

  b) Öğrencinin Akrabasının - Yakınının Vefatı

  1) Öğrencinin akrabalarından-yakınlarından (anne, baba, eş, çocuk, dede, nine, kardeş, amca, dayı, hala, teyze) birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı durumunda, vefat belgesinin, sınav tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ilgili Dekanlık/Müdürlüğe sunulması gerekir.

  c) Kaza veya Beklenilmeyen Durumlar

  1) Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğramışsa, trafik şubesinden alınan veya taraflarca düzenlenen kaza tutanağını ibraz etmesi,

  2) Öğrencinin ikamet ettiği binada sınav arifesi veya sınav günü, sınava girmesini engelleyecek nitelikte bir olayın (yangın, sel, deprem, çökme, yıkım) vukuu bulması halinde mülki idare amirliğinden alacağı belgeyi ibraz etmesi,

  Yukarıda sayılan belgelerin sınav tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ilgili Dekanlık/Müdürlüğe sunulması gerekir.

  ç) Gözaltı ve Tutukluluk Hali

  1) Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüş ve bundan dolayı sınava girememişse, ilgili karakol amirinden alacağı belgeyi ibraz etmesi,

  2) Öğrenci gözaltına alınmışsa, ilgili savcılıktan veya emniyet biriminden alacağı belgeyi ibraz etmesi,

  3) Öğrenci tutuklanmış ise tutuklama kararının bir suretinin ibrazı,

  Yukarıda sayılan belgelerin serbest bırakıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde ilgili Dekanlık/Müdürlüğe sunulması gerekir.

  d) Üniversite ve Diğer Resmi Kurumlarca Görevlendirme Hali

  1) Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet, üniversite tanıtım fuarı vb. nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse, görevlendirme belgesinin, sınav tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ilgili Dekanlık/Müdürlüğe sunulması gerekir.

  e) Diğer Mazeretler

  1) Yukarıda 5 ana başlık altında sayılan mazeretler dışındaki bir mazeret nedeni ile öğrenci sınava girememişse bu mazeretin belgelenmesi gerekir. Örneğin; öğrenci sınav günü kampüs içerisinde rahatsızlanmışsa üniversite doktoru tarafından verilen rapor veya sınav saatinde rahatsızlanmış ise dersin öğretim elemanı ve sınav gözetmeni tarafından hazırlanan tutanak vs.

  Mazeretin Kabulü

  Madde 4 - (1) Yukarıda sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi, gerekli belgeyi de ekleyerek, Dekanlığa/Müdürlüğe sunar. Mazeretin kabul yetkisi ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu’ndadır. Mazereti kabul edilmeyen öğrenci o dersin sınavından sıfır almış sayılır.

  Mazeret Sınav Sonuçları

  Madde 5 - (1) Mazeret Sınav sonuçları aşağıdaki yöntemle Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir.

  a) Mazeret Sınav Notu girilecek olan öğrencinin notunun ilgili öğretim elemanı tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine girilebilmesi için öğrenci işleri yetkili personeli tarafından öğretim elemanına ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden not giriş hakkı tanımlanır.

  b) Mazeret sınavını yapan öğretim elemanı sınav tarihini takip eden 5 (beş) gün içerisinde sınav sonuçlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gönderilmek üzere ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe teslim eder.

  c) Kendisine Mazeret Sınavı Not giriş hakkı tanımlanan öğretim elemanı, belirtilen süre içerisinde not girişini yaparak ilan eder.

  Sınav Notlarına İtiraz

  Madde 6 - (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren 5 (beş) gün içinde ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz üzerine sınav kâğıdı dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe bildirilir. Dersin öğretim elemanının gerekçeli yazısı ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Not değişikliği ancak ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir.

  (2) Dersin öğretim elemanı öğrenci notunu hatalı bir şekilde girmiş ve bunu fark etmeden önce ilan etmiş ise bu not değişikliği ancak ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir.

  (3) Öğrenci Bilgi Sisteminde not değişikliği ile ilgili süreç aşağıdaki gibidir.

  a) Sınav notu hatalı girilen öğrencinin notunun öğretim elemanı tarafından düzeltilebilmesi için öğrenci işleri yetkili personeli tarafından öğretim elemanına ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Kararına istinaden not giriş hakkı tanımlanır.

  b) Kendisine not değişikliği giriş hakkı tanımlanan öğretim elemanı, belirtilen süre içerisinde not değişikliğini yapıp ilan eder.

  c) Dersin öğretim elemanı not değişikliği girişini tamamlandıktan sonra sistemden alacağı sınav sonuçlarının son halini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gönderilmek üzere Dekanlığa/Müdürlüğe teslim eder.

  Yazı kaynağı : www.izu.edu.tr

  Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

  Vize  Sınavına (Ara Sınav) mazeret başvurusu için mazeret sınav dilekçesini doldurup ıslak imzalı olarak sınav tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde Fakültemizin fiziki ve elektronik adresine ulaştırılması gerekmektedir. Eksik, imzasız ve süresi içerisinde gönderilmeyen dilekçeler işleme alınmayacaktır.

  Mevzuat Hükümleri:

  (1) Mazeret ile ilgili başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren beş iş günü içinde bizzat, faks veya Üniversitenin ilgili kurullarının belirleyeceği diğer bir yöntem ile yazılı olarak ilgili birime yapılır. Faks ile yapılan başvurularda belgenin aslı, beş iş günü içerisinde ilgili birime teslim edilir. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir. Ancak, sağlık raporlarında bu süre, istirahat raporunun veriliş tarihinden itibaren başlar.
  (2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi çerçevesinde mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavları, ilgili yarıyıl derslerinin on üçüncü haftası içinde yapılır.
  (3) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren ancak Üniversite tarafından görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği yarıyıl içi sınavları için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne zaman yapılacağı, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
  (4) Yarıyıl içi sınavları dışında kalan sınavlara, mazeret sınavı açılmaz.
  (5) Mazereti ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret süresi içinde sınavlara giremez. Aksine hareket eden öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır ve öğrencinin girmiş olduğu sınavlar iptal edilir.
  (6) Yarıyıl derslerinin başlangıcını izleyen ilk iki haftadan sonra; Üniversiteye yeni kayıt olan öğrenciler ile intibaklarda yaşanan sorunlar nedeniyle dersleri geç eklenen öğrenciler, yarıyıl içi mazeret sınavına girerler. Bu öğrencilerden yazılı olarak birimlerine başvuranlar yarıyıl içi mazeret sınavı yerine yarıyıl içi sınavına da girebilirler. Yazılı olarak birimine başvurmadığı halde yarıyıl içi sınavına girenlerin sınavı iptal olur.

  Sağlıkla İlgili Mazeretler

  (1) Öğrencilerin alacağı raporlar ve başvuru süreleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
  a) Raporlar: Öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgili aldıkları aşağıda belirtilen en az 3 günü kapsayan istirahat raporları mazeretli kayıtlar, mazeret sınavları ve akademik izin başvurularında kullanılır.
  1) Hastanelerden aldıkları raporlar veya heyet raporları,
  2) Acil durumlarda gittikleri hastanelerden aldıkları raporlar,
  3) Aile hekiminden alınan raporlar,
  b) Başvuru Süresi: Öğrenciler raporlu oldukları sürede mazeretlerine ilişkin isteklerini rapor başlangıç tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ilgili Dekanlık ve Müdürlüklerine dilekçe vererek yaparlar. Bu süre içerisinde başvurmayanlar bu haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar.
  c) Raporların Değerlendirilmesi: İlgili birimin Yönetim Kurulu alınan raporların yönergeye uygunluğunu kontrol ederek kabul veya reddeder.

  Doğal Afetler
  Yörenin en büyük mülki amirince veya yetkili kıldığı tüzel kişiler/kuruluşlar tarafından verilecek bir belge ile belgelendirmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması ve ilgili birimin Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde mazeretli kayıtlar, mazeret sınavları ve akademik izin başvurularında mazeretli sayılırlar.

  Yakınlarının Ağır Hastalığı
  Öğrencinin birinci dereceden akrabalarının ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi ve ilgili birimin Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde mazeretli kayıtlar, mazeret sınavları ve akademik izin başvurularında mazeretli sayılırlar.

  Ölüm
  Öğrencinin birinci ve ikinci dereceden akrabasının ölümünü belgelendirmesi ve ilgili birimin Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde mazeretli kayıtlar ve mazeret sınavları başvurularında mazeretli sayılırlar.

  Ekonomik Nedenler
  Her yarıyılın en geç dördüncü haftası mesai bitimine kadar öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine ara verme isteğini belgelendirmesi ve ilgili birimin Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde mazeretli kayıtlar ve akademik izin başvurularında mazeretli sayılırlar.

  Gözaltı, Tutukluluk veya Mahkûmiyet
  Öğrencinin gözaltına alınması, tutukluluk hali veya hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Disiplin Yönetmeliği gereği öğrencinin ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen mahkûmiyet hallerini belgelendirmesi ve ilgili birimin Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde mazeretli kayıtlar, mazeret sınavları ve akademik izin başvurularında mazeretli sayılırlar.

  Askerlik
  Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun erteleme hakkını kaybetmesi veya ertelemenin kaldırılarak askere alınması ve ilgili birimin Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde akademik izin başvurularında mazeretli sayılırlar.

  Tayin ve Görevlendirme
  Asker veya sivil resmi görevi olan öğrencilerin bağlı oldukları kuruluşlarca kayıtlı oldukları Dekanlık ve Müdürlüklerin bulunduğu şehrin dışına tayin olmaları veya görevlendirilmeleri durumunu belgelendirmeleri ve ilgili birimin Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde mazeretli kayıtlar, mazeret sınavları ve akademik izin başvurularında mazeretli sayılırlar.

  Burs, Staj ve Araştırma
  Öğrencilerin yurt dışında öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burs, staj ve araştırma gibi imkânları elde ettiğini belgelemesi halinde ilgili birimin Yönetim Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere akademik izin verilebilir. Bu izin için her yarıyılın en geç dördüncü haftası mesai bitimine kadar başvurulabilir.

  Spor ve Kültür Etkinlikleri
  Belgelendirmek koşuluyla öğrencilerin spor ve kültür etkinliklerinde Ülkesini, Üniversitesini ve bağlı olduğu Dekanlık ve Müdürlüklerini temsil etmesi durumunda yol dâhil katıldıkları süreler boyunca ilgili birimin Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde mazeretli kayıtlar, mazeret sınavları ve akademik izin başvurularında mazeretli sayılırlar.

  Sınavların Çakışması
  Öğrenciler sınavlarının çakışması durumunda, belgelendirmeleri koşuluyla, aynı tarih ve saatte yapılan sınavlarından ilgili birimin Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde mazeretli sayılırlar.

  Diğer Haller
  Öğrenciler ilgili birimin Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerde mazeretli kayıtlar, mazeret sınavları ve akademik izin başvurularında mazeretli sayılırlar.
  Yönergede bahse konu olmayan haller için ilgili Mevzuat Hükümleri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği, Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yaz Okulu Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

  Yazı kaynağı : w3.bilecik.edu.tr

  Mazeret Sınavı Hakkında Bilgilendirme (06.11.2020)

  Mazeret Sınavı Hakkında Bilgilendirme (06.11.2020)

  *2020-2021 Eğitim-Öğretim Güz Dönemi Mazeret Sınavları 02-03 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

  *Vize Mazeret sınavı koşulları, tarih ve saat bilgileri aşağıda belirtilmektedir. 

  *Mazeret sınav programı Dekanlığımız tarafından programlanıp daha sonra duyurulacaktır.

  *Bireysel düzeyde yaşanan teknik aksaklıklar  sebebiyle mazeret sınav hakkı  tanınmayacaktır. Bu nedenle öğrencilerimizin sınav öncesinde gerekli önlemleri almalarını önemle rica ederiz. (telefon, bilgisayar, tablet vb. farklı cihazların olası bağlantı sorunları için hazır olması,  güvenli bir internet bağlantısı için kablo ve wifi alternatiflerinin bulunduğu ortamların terch edilmesi, elektirik kesintisi için gerekli tedbirlerin alınması vb.) Sınavda sorun yaşamamak için fakültemiz web sayfasında linki verilen e-sınav kılavuzunun dikkatle incelenmesi gerekmektedir. 

  *Öğrencilerin sistemden kaynaklanan teknik aksaklık bildirimleri için sınavın bitimini takip eden ilk beş dakika içinde sistemsel hatayı kanıtlayıcı ekran görüntüsü ile birlikteTeknik Aksaklık Nedeniyle Mazeret Sınavı Talep Formu doldurarak [email protected] adresine e-mail atmalıdırlar. Öğrencilerden gelen ekran görüntüleri bilgi işlem daire başkanlığına iletilecek ve kontrolden sonra yönetim kurulu kararı ile teknik aksaklık için mazeret sınav hakkı tanınabilecektir. 

  *Bir günde, (5/i dersleri-Türk Dili, Yabancı Dil, AİİT hariç) 3 ve üstü dersten sınava girecek öğrenciler ile sınav programında aynı gün ve saatte olmak kaydıyla çakışan dersleri olan öğrenciler mazeret sınavından yararlanabileceklerdir. Bunun için sınav programını Fakültemiz web sitesinden indirip aynı gün olan/çakışan derslerini işaretlemeleri ve bu belgeyi de muhakkak dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Sadece dilekçe ve ekinde çakışan derslerin işaretlendiği program ile başvuru yapan öğrencilerin durumu karara bağlanacaktır.

  *Sağlık durumu nedeni ile mazeret sınavına girmek isteyen öğrencilerimiz, sağlık durumunu belirten evrakla (sağlık raporu); üniversite görevlendirmesi bulunan öğrencilerimiz, görevlendirme belgeleriyle; aile yakınlarının ölümü söz konusu olan öğrencilerimiz, ölüm belgesi ile mazeret başvurusu yapabilirler. Öğrenci, sağlık raporu aldığı saatten sonraki ara sınavlarına girdiği taktirde bu sınavları iptal edilecek olup, mazeret dilekçesi verme yükümlülüğü öğrenciye aittir. Sağlık raporlarının Sağlık Ocaklarından ya da Hastane olarak faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarından alınması gerekmektedir. (Muayanehane, sağlık merkezi, tıp merkezi vb. etiketlerle faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının verdiği raporlar kabul edilmemektedir)

  * Sağlık sorunları (görevlendirme, ölüm) sebebiyle mazeret sınav hakkı talep edecek öğrenciler sağlık raporları/görevlendirme belgesi/ölüm belgesi ile birlikte Sağlık ve Diğer Nedenler ile Mazeret Sınavı Talep Formu en geç 30 Kasım 2020 Pazartesi  günü mesai bitimine (17:30) kadar  [email protected]  adresine mail atmalıdırlar. Sağlık raporları/görevlendirme yazıları/ölüm belgesi taranmalı, taranmış hali de aynı e- mail ile gönderilmeli, orijinal belgesi tarafınızca saklanmalıdır.

  *Ders Çakışması sebebiyle mazeret sınavı hakkı talebinde bulunacak öğrenciler, en geç 13 Kasım Cuma  günü mesai bitimine (17:30) Ders Çakışması Nedeniyle Mazeret Sınavı Talep Formu doldurarak [email protected]  adresine mail atmalıdırlar.

  *Mazeret sınavı dilekçeleri evrak kayda girebilmeleri için doldurulduktan sonra imzalanarak taranmak suretiyle, taranmış hali e- mail ile gönderilmelidir. Teknik Aksaklık Nedeniyle Mazeret Sınavı Talep Formu  ilk aşamada zaman kısıtlaması nedeniyle sadece doldurulup (imzasız ve taranmamış olarak), ekran görüntüsü ile e-mail atılabilir. Bununla birlikte evrak kayda girebilmesi için en geç ertesi gün imzalı taranmış hali de ayrıca e-mail ile gönderilmelidir.

  * Öğrenciler, [email protected]  adresine kendi öğrencinumarası@uludag.edu.tr uzantılı e-mail adreslerinden mail atmalıdır. Diğer adreslerden gönderilen e-mailler kabul edilmeyecek, dikkate alınmayacaktır.

  * Ders Çakışması Nedeniyle Mazeret Sınavı Talep Formu için Tıklayınız

  * Teknik Aksaklık Nedeniyle Mazeret Sınavı Talep Formu için Tıklayınız

  * Sağlık ve Diğer Nedenler Sebebiyle  Mazeret Sınavı Talep Formu için Tıklayınız

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dekanlık

  Yazı kaynağı : uludag.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap