Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  vitir namazından sonra teşrik tekbiri getirilir mi

  1 ziyaretçi

  vitir namazından sonra teşrik tekbiri getirilir mi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Teşrik Tekbiri hakkında herşey! Nasıl kaza edilir?

  Teşrik Tekbiri hakkında herşey! Nasıl kaza edilir?

  Allâhü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd. 

  Teşrik tekbirleri Kurban Bayramı günlerini zikirle zînetlendiren muhkem bir vaciptir. Bu konuda bilinmesi gereken fıkhî meseleleri şöylece özetleyebiliriz:

  *Namaz kılan bir kimse teşrik tekbirlerine, Arefe günü sabah namazının farzını kılıp selam verdikten sonra başlar. Dördüncü bayram günü ikindi namazını edâ ettikten sonraya kadar yirmi üç vakitte farz namazlardan sonra devam ederek okur.

  *İmam-ı Azam Ebû Hanife mezhebine göre; yukarıda bahsi geçen süre içinde, farz-ı ayın olan namazların ardından teşrik tekbiri getirmek vaciptir. Bu tekbiri getirenler sevap ve hasenata nail olurlar, özürsüz olarak terk edenlerin ikab olunmasından korkulur.

  *Yukarıda bahsi geçen dört gün içinde kılınan beş vakit namazdan sonra teşrik tekbiri almak behemahal vaciptir:

  Namaz ister cemaatle kılınmış olsun, ister yalnız kılınsın. Kılan ister kadın olsun, ister erkek olsun, ister misafir olsun, ister mukim olsun, ister şehirde bulunsun, ister köyde bulunsun hüküm değişmez.

  *Selam verdikten sonra herhangi bir şekilde namazı bozulan kimse -kalkıp yeniden abdest almaya gitmez- bu şekilde tekbiri getirebilir.

  Çünkü her ne kadar abdest almak namazın cüzlerinden ise de, böyle yapmak namazla tekbir arasındaki bağlantıyı inkitaya uğratmış olur.

  *Teşrik tekbirini alan kimse erkek ise, bu tekbiri alması kendisine vacip olduğu gibi; herkesin işitebileceği bir sesle aşikare söylemesi de vaciptir.

  *Tekbir getirenler kadın ise; -ister namazlarını imama uyarak kılmış olsunlar, ister yalnız kılsınlar- tekbirlerini sadece kendilerinin işitebileceği bir sesle alırlar.

  *Kurban bayramı günlerinden herhangi biri Cuma gününe tevafuk ederse, o gün kılınan Cuma’nın farzından sonra teşrik tekbiri getirilir.

  *Teşrik tekbirleri farz-ı ayın olan namazlara bağlı bulunduğundan; vitir namazından sonra, bayram günlerinde kılınan cenaze namazlarından sonra ve beş vakit namazın sünnetlerinden sonra getirilmez.

  *Gerek Ramazan ve gerekse Kurban Bayramı namazlarından sonra teşrik tekbiri almak şart değildir, lakin getirilmesinde sakınca yoktur.

  *Akabinde teşrik tekbiri getirilecek olan bir namaz cemaatle kılınırken, imam tekbiri unutursa, cemaatin vücûben tekbiri alması gerekir. Çünkü bunda imama tabi değillerdir.

  *Cemaatle kılınan -tekbirli- namazda sehiv secdesini gerektirecek bir durum vaki olursa; söz konusu secde namazın tamamlayıcısıdır. Bu itibarla önce sehiv secdesi yapılır, sonra teşrik tekbiri alınır.

  Cemaate sonradan katılan bir kimse de (mesbûk) bu konuda aynı şekilde davranır.

  *Teşrik tekbiri alınan namazlarda imam namazı bitirip teşrik tekbiri almaya başlayınca; cemaate sonradan katılan kimse (mesbûk) de unutarak veya bilmeyerek tekbire katılmış olsa -başkaca dünya kelamı konuşmadığı veya amel-i kesîrde bulunmadığı müddetçe- namazı bozulmaz.

  Tekbirden sonra namazına devam eder ve selam verdikten sonra tekrar teşrik tekbiri alır.

  *Arefe günü ile kurban bayramı günlerinde kaza namazı kılanlardan bir kısmı tekbir alır, diğerlerinden tekbir sakıt olur.

  a) Önceden kazaya kalmış bir namaz bayram günlerinde kılınsa, tekbir almak lazım gelmez.

  b) Bayram günlerinde tekbirli namazlardan biri kazaya kalır da, bayramdan sonra kaza edilirse tekbir sakıt olur. Gelecek senenin bayram günlerinde kaza edilmiş olsa, yine tekbir sakıt olur.

  c)Bayram günlerinde kazaya kalmış olan namaz, yine aynı günler içinde kaza edilecek olsa, bu namazın bitiminde teşrik tekbiri almak lazım gelir.

  * Teşrik tekbiri almayı unutan kimse; kahkahayla gülmek, dünya kelamı konuşmak, bir şey yemek veya o mahalden ayrılmak gibi, namazla tekbir arasını herhangi bir şekilde ayırmış olursa, tekbir ondan sakıt olur.

  * Teşrik tekbirini bir defa almak vaciptir. Ziyadesi sünnete muhaliftir.

  İslâm’ın nezaket ve zarâfetinin tamamlanması, ayrıntı zannedilen incelik ve güzelliklere riayet etmekte saklıdır. Bu güzelliklerin kıymetini bilmeli, âdâbına riayet etmeli.

  İlk Teşrik Tekbiri

  Rivayet edildiğine göre; Halilullah İbrahim (a.s) oğlu İsmail’i Allah’ın emri doğrultusunda kurban etmek üzere yatırdığı zaman, Cebrail (a.s.) yine Hakk’ın emriyle iri ve güzel bir kurban getiriyordu.

  Cibril, Hz. İbrahim’in gelen sese kulak verip meşgul olması için “Allâhü ekber, Allâhü ekber” diye seslendi. O da oğluna bir fidye getirildiğini görünce sevincinden; “Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber”dedi. İsmail’in kurtulduğunu gören Cibril; “Allâhü ekber ve llillâhi’l-hamd” diyerek cümleyi tamamladı.

  Kaynak: Altınoluk

  İLGİLİ HABER: Teşrik tekbiri nedir? Ne anlama gelir? Ne zaman okunmaya başlar?

  Yazı kaynağı : www.memleket.com.tr

  TEŞRİK TEKBİRİ

  Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir.

  Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe "yevm-i nahr", diğer üç güne ise "eyyâmü't-teşrîk (teşrîk günleri)" denir. Bayramdan bir gün önceki güne de "arefe günü" denir.

  Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmi üç farz namazının arkasından birer defa  "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilir ki, buna "teşrîk tekbiri" denir. Anlamı şöyledir: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur." Tekbirlerin bu şekli Hz. Ali ve Abdullah b. Mes'ûd (r. anhümâ)'ya dayanır.

  Teşrîk tekbirlerinin başlangıcı Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına kadar uzanır. İbrahim (a.s), gördüğü sahih rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban hazırlıkları sırasında Cebrail (a.s) gökten buna bedel olarak bir koç getirir. Dünya semasına ulaştığında Cebrail (a.s); "Allahu ekber, Allahu ekber" diyerek, tekbir getirir. İbrahim (a.s) bu sesi işitince başını gökyüzüne çevirir ve onun bir koçla geldiğini görünce; "Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber" diye cevap verir. Bu tekbir ve tevhîd kelimelerini işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail (a.s) da; "Allahu ekber velillâhi'l-hamd" der. Böylece kıyamet gününe kadar sürecek büyük bir sünnet başlatılmış olur [es-Saffât, 37/102, 107; İsmail maddesi; el-Mavsılî, el-İhtiyar li Ta'lîli'l-Muhtar, Kahire (t.y), I, 87, 88].

  Tekbirlerin yirmi üç vakit okunması Ebû Yusuf ile İmam Muhammed'e göredir. Fetvâ da buna göre verilmiştir. Ebû Hanîfe'ye göre, teşrîk tekbirleri arefe günü sabah vaktinden, bayramın ilk günü ikindi vaktine kadar olan sekiz vakit farz namazlarının arkasından getirilir.

  Teşrîk tekbirleri birçok fakihe göre vaciptir. Bazılarına göre ise sünnettir. Ebû Yusuf ile İmam Muhammed'e göre farz namazlarını kılmakla yükümlü olanlara bu tekbirler vaciptir. Bu konuda tek başına kılanla imama uyan, yolcu ile mukim, köylü ile şehirli, erkekle kadın eşittir. Böyle teşrîk tekbirleri cemaatle de yalnız başına da eda edilir. Kaza da edilebilir. Erkekler tekbiri açıktan, kadınlar ise gizlice getirir. Vitir namazı ile bayram namazları sonunda tekbir getirilmez.

  Ebû Hanîfe'ye göre, teşrîk tekbirlerinin vacip olması için yükümlünün hür, mukîm ve erkek olması ve farz namazın cemaatle kılınmış bulunması şarttır. Bu yüzden yolcu, köle, kadın ve tek başına namaz kılana bu tekbirler vacip olmaz. Ancak bu sayılanlar imama uyarlarsa, cemaatle birlikte tekbir alırlar. Cuma ve bayram namazı kılınmayan küçük yerleşim merkezlerinde de teşrik tekbiri getirilmez ve cuma günü öğle namazını cemaatle kılan özürlü kimselere de vacip olmaz.

  Bir yılın teşrîk günlerinde kazaya kalan bir namaz, yine o yılın teşrik günlerinden birinde kaza edilse, sonunda teşrik tekbiri alınır, fakat başka günlerde veya başka yılın teşrîk günlerinde kaza edilse, teşrîk tekbiri alınmaz.

  Bir namazda sehiv secdesi, teşrîk tekbiri ve telbiye bir araya gelse, önce sehiv secdesi yapılır, sonra tekbir alınır, daha sonra da telbiyede bulunulur (Telbiye için bk. "Hacc" maddesi).

  (Hamdi DÖNDÜREN)

  Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

  Teşrik tekbiri nedir? Namazdan sonra teşrik tekbiri getirmek farz mıdır? Teşrik tekbiri ne zaman başlar?

  Teşrik tekbiri nedir? Namazdan sonra teşrik tekbiri getirmek farz mıdır? Teşrik tekbiri ne zaman başlar?

  Müslüman aleminin en önemli bayramlarından biri olan Kurban Bayramının gelmesi ile birlikte, namaz kılan vatandaşlar Teşrik Tekbirini araştırmaya başladı. Namazlardan sonra okunan Teşrik tekbiri ne zaman okunur? Teşrik tekbirini unutursak ne olur?

  TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

  Hz. Muhammed (s.a.v.), Kurban Bayramının Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır.

  Teşrik tekbirleri, Kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen isimdir. Zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla getirilen teşrik tekbirleri, arefe günü başlayıp, Kurban Bayramının üçüncü günü sona ermektedir.

  TEŞRİK TEKBİRİ FARZ MI?

  Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap