Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  veri toplama tekniğine göre testler

  1 ziyaretçi

  veri toplama tekniğine göre testler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  2.5. Veri toplama araçları

  Bir çalışma tasarlanırken öncelikle kullanılacak verilerin daha önce bir başka kişi ya da kurum/kuruluş tarafından toplanıp toplanmadığı araştırılmalıdır. Bunun için 2.4. Mevcut verilerin saptanması başlığı altında anlatılan arşivler taranabilir ve söz konusu veriler bu arşivlerde depolandıysa paylaşım şartlarına uygun şekilde kullanılabilir. Veriler daha önce toplanmış ancak herhangi bir arşivde depolanmamış ya da paylaşıma açılmamışsa, kişisel iletişim yoluyla temin edilmeye çalışılabilir. Her iki yolla da verilerin temin edilmesi mümkün olmuyorsa verilerin toplanması gerekmektedir.
  2.1. Araştırmanın tasarlanması kısmında da anlatıldığı gibi araştırma hipotezinin belirlenmesi aşamasında hipotezin testi için gerekli olan verilerin ve bu verilerin nasıl temin edileceğinin belirlenmiş olması gerekmektedir. Araştırmanın bir eylem araştırması, betimsel araştırma, deneysel araştırma ya da tarihsel araştırma vb. olarak tasarlanmış olması veri toplama ve analiz yöntemlerinin de bu tasarımlara uygun şekilde yapılmasını gerektirir. Veriler toplanmadan önce verilerin türünün ne olacağı, hangi formatta toplanması ve dosyalamasının yapılması gerektiği özellikle analiz aşamasında sıkıntı yaşamamak için netleştirilmesi gereken konulardır. Bunun için ise araştırmacıların veri türleri, veri formatları, veri toplama ve analiz yöntemleri ile ilgili bilgi sahibi olması gerekmektedir. Veri formatları ve veri türleri ile ilgili bilgi 3.2. Veri kodlama ve düzenleme kısmında yer almaktadır. Araştırmalarda kullanılan veri türleri ise 1.2. Araştırma verisi türleri başlığı altında anlatılmaktadır. Bu bölümde farklı veri türlerinin toplanması için kullanılan yöntemlerden/araçlardan bahsedilecektir.

  Araştırma verilerini en genel olarak nicel ve nitel veri, birincil ve ikincil veri şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Eğer daha önce bir başka amaçla toplanmış verilerin kullanımı söz konusu olacaksa bu tür verilere ikincil veri denmektedir. Veriler daha önce toplanmamış ve ilk defa söz konusu çalışma ile toplanacaksa ise birincil veri olmaktadır. Nicel veriler sayısal veriler ya da sayılara çevrilebilen veriler (boy, kilo gibi), nitel veriler ise metin yapısındaki verilerdir (belli bir konudaki tutum, davranış ya da düşünce).

  Veri toplama çeşitli yollarla yapılabilmektedir. Doküman/kayıt incelemesi, anket, soru formu, test, görüşme, odak grup, gözlem, kontrol listesi, etnografya, sözlü tarih, örnek olay incelemesi ve deney veri toplamak amacıyla daha yaygın olarak başvurulan yöntemlerdir[1, 2, 3, 4, 5, 6]. Farklı çalışma alanlarının veri toplamak amacıyla kullandıkları yöntemler için yapılmış çalışmalar de mevcuttur [7].

  Görüşme: Nitel bir veri toplama yöntemi olan görüşme ile yanıtlar kodlanarak nicel veri de elde edilebilir. Görüşmede katılımcılara bire-bir iletişim ile ya da telefon yoluyla bir takım sorular sorularak verdikleri cevaplar yazılı ya da katılımcının izni dahilinde bir ses kayıt cihazı ile kaydedilir. Sorulacak sorular genellikle önceden hazırlanmakta, ancak görüşmenin seyrine göre görüşme esnasında da yeni sorular eklenebilmektedir. Tüm soruların önceden hazırlandığı ve bu soruların dışına çıkılmayan görüşmelere yapısal görüşme denmektedir. Eğer temel sorular görüşme öncesinde hazırlanmış ancak görüşme esnasında hazırlananlar dışında da bazı sorular sorulduyda bu tür görüşmeler yarı-yapısal görüşme adını almaktadır. Eğer önceden soru hazırlanmadıysa yapısal olmayan görüşme olmaktadır. Bireylerin bir konudaki düşünceleri, hisleri, inançları ya da fikirleri ile araştırma yapılmak istendiğinde uygun bir veri toplama yöntemidir [2, 3, 4]. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. [8]. Örnek bir görüşme formu için bkz. [9]

  Sözlü tarih denilen veri toplama yöntemi daha önce yapılmış görüşme kayıtlarının incelenmesidir. Bu yönüyle doküman incelemesi yöntemini de içinde barındırmaktadır [5]. Sözlü tarih örnekleri için bkz. [10, 11].

  Doküman incelemesi: Nicel bir veri toplama yöntemi olmakla birlikte, belgelenmiş anlatılar üzerinden nitel veri toplamaya da olanak vermektedir. Bireylere bağlı olunan bir veri toplama yöntemi değildir, incelenecek dokümanlar/kayıtlar zaten mevcuttur. Belli bir program için yapılan başvurular bu yolla incelenebilir. İncelenecek mevcut dokümanlar/kayıtlar yayınlanan istatistikler, veri tabanları, log kayıtları ya da gazete arşivleri olabilir. Örneğin, Yükseköğretim Program Atlasında [12] yer alan veriler kullanılarak yapılacak araştırmalarda YÖK kayıtları kullanılacağından veri toplama yöntemi doküman/kayıt incelemesi olacaktır İncelenmek istenen dokümanlar/kayıtlar erişilebilir olmadığında, özellikle resmi dokümanların incelenmesi söz konusu ise, ilgili yasal izinler (erişim ve kullanım izinleri) kimi zaman bu veri toplama yönteminin kullanımı önünde bir engel olabilmektedir [2, 3, 4, 5].

  Anket: Belli seçeneklerin olduğu ve bunlardan birinin seçilmesinin istendiği kapalı-uçlu sorular daha yaygın olarak kullanıldığından, anketler nicel bir veri toplama yöntemidir. Ancak açık uçlu sorular aracılığıyla nitel veri de toplanabilmektedir. Tüm katılımcıların aynı soru formundaki soruları cevaplamaları istenen bu yöntemle kısa sürede fazla sayıda veri toplamak mümkün olduğundan, yoğun olarak tercih edilen bir veri toplama yöntemidir. Teknolojideki gelişime paralel olarak, bilgisayar-destekli telefon aramaları ile, e-posta ekinde gönderilerek ya da web-tabanlı olarak çevrimiçi anket uygulamak mümkün olmaktadır [2, 3, 4, 5]. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Anket Servisi tarafından geliştirilmiş iki örnek anket [13] ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul 1 No’lu Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından çevrimiçi olarak uygulanmakta olan müşteri öneri ve görüş anketi [14] daha fazla bilgi için incelenebilir.

  Testler, soru formları ve kontrol listelerinin de bu kapsamda değerlendirildiği görülmektedir. Anketle benzer noktaları olan bu veri toplama yöntemlerinin anketten farklı yanları da bulunmaktadır.

  Testler: Anketlerden farklı olarak testler ve soru formları bilgi ölçmeye yöneliktir. Bu yönüyle sınavlara benzetilebilir. Anketlerde doğru ya da yanlış cevap yoktur ancak testlerde doğru cevap ya da yanlış cevap bulunmaktadır. Katılımcıların bu doğru ya da yanlış cevabı seçmeleri istenerek konu ile ilgili bilgi düzeyleri ölçülmekte ve testin sonunda her katılımcı için bir başarı puanı belirlenebilmektedir. Testler, zaman içinde bilgi düzeyinde meydana gelen değişimi ortaya çıkarmak amacıyla da kullanılmaktadır. Bu şekilde uygulanan testler ön-test ve son-test olarak genellikle iki aşamada gerçekleştirilir ve iki testin arasında belli bir zamanın geçmesi gerekir [4].

  Odak grup: Görüşmeden farkı, görüşmenin birey bazında değil grup bazında yapılmasıdır. Grup içi etkileşimin de veri sağlayabileceği durumlarda görüşme yerine tercih edilir. Odak grup çalışmalarında gruba belli bir konu verilip, bu konudaki konuşmaları istenir. Grup üyelerinin birbirleri ile karşılıklı konuşmaları, birbirlerinin düşünceleri konusundaki fikirlerini söylemeleri istenir. Bu özelliği ile içerisinde hem görüşmeyi hem de gözlemi birer veri toplama yöntemi olarak içermektedir. Görüşmede olduğu gibi sorular önceden hazırlanmaktadır. Burada seçilen grubun evreni iyi temsil etmesi önem taşımaktadır. Çevrimiçi olarak da gerçekleştirilebilen odak grup görüşmeleri genellikle 10 civarı kişi ile yapılmaktadır. Gruba rehberlik edecek kişinin odak grup görüşmeleri ve tartışılacak konu ile ilgili bilgi sahibi olması ve katılımcıları yönlendirmemesi gerekmektedir [2, 3, 4, 5].

  Gözlem: Gözlem ile toplanan veri niteldir. Ancak kodlama yapılarak nicel veriye dönüştürülebilmektedir. İzleme ve kaydetmeye dayalı doğrudan bilgi sağlayan sistematik bir veri toplama yöntemidir. Bu yöntemler insanlar, mekanlar, süreçler, davranışlar vb. gözlenebilir. Gözlemden önce tam olarak ne ile ilgili bilgi elde edilmek istendiği netleştirilmelidir. Gözlemi yapan kişinin hem gözlediği konu ile ilgili hem de bu veri toplama yöntemi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olması ve gözlemi objektif bir bakış açısı ile gerçekleştirmesi kritik öneme sahiptir. Gözlem, yapısal ya da yapısal olmayan şekilde tasarlanabilir. Yapısal gözlemler daha spesifik konular için, yapısal olmayan gözlemler ise daha bütünsel gözlem yapılacağı durumlarda tercih edilmektedir [2, 3, 4, 5]. Gözlem ile ilgili daha ayrıntılı bilgi ve gözlem esnasında kullanılabilecek form örnekleri için bkz. [15].

  Örnek olay incelemesi: Derinlemesine görüşme, uzunlamasına gözlem ile belirli bir vaka, grup, etkinlik ya da programın ayrıntılı olarak incelenmesidir. Örnek olarak, bir okul, belli bir grup birey ya da bir mahalle bu yolla incelenebilir. Diğer veri toplama yöntemlerini birlikte kullanılarak daha bütünsel analiz yapılabilmektedir. Bu yöntemde analiz birimi örnek olay (vaka) olmaktadır. Eğitim ve program değerlendirmeleri için oldukça kullanışlı olan bir veri toplama yöntemi olan örnek olay incelemeleri, sosyal bilimlerde giderek artan bir kullanıma sahiptir. Örnek olay olarak seçilen analiz biriminin evrenin genelinden farklı olduğundan, bu yöntem genelleme yapmaya uygun değildir [2, 3, 4].

  Deney: Bir grup denek ile yapılan kontrollü bir veri toplama yöntemidir. Tıp alanında yaygın kullanılan deneyler, diğer alanlarda da kullanılabilmektedir. Belli bir uyarıcının etkisi ölçülmek istendiğinde tercih edilmektedir. Bu uyarıcı, bir ilaç olabileceği gibi bir eğitim programı ya da bir oyun olabilir.

  [1] Friedman, A. (2015). Statistics for library and information services: A primer for using open source R software for accessibility and visualization. Lanham: Rowman & Littlefield. Erişim adresi: http://www.statisticsforlis.org/chapter-3-data-types-and-collection-methods/

  [2] The Pell Institute and Pathways to College Network, Evaluation Toolkit. (2019). Determine collection method. Erişim adresi: http://toolkit.pellinstitute.org/evaluation-guide/collect-data/determine-collection-method/

  [3] Burns, B. (2019). Basics of data collection, The Data School. Erişim adresi: https://dataschool.com/basics-of-data-collection/

  [4] NSF. (2002). An overview of quantitative and qualitative data collection methods. The 2002 user-friendly handbook for research evaluation içinde (ss. 43-62). Erişim adresi: https://www.nsf.gov/pubs/2002/nsf02057/nsf02057_4.pdf

  [5] University of Minnesota. (2019). Data collection techniques. Erişim adresi: https://cyfar.org/data-collection-techniques

  [6] Reisman, J., Gienapp, A. ve Stachowiak, S. (2007). A handbook of data collection tools: Companian to “A guide to measuring advocacy and policy”. Annie E. Casey Foundation, Organizational Research Services. Erişim adresi: https://www.racialequitytools.org/resourcefiles/a_handbook_of_data_collection_tools.pdf

  [7] Mantha, B. R. K., Menassa, C. C. ve Kamat, V. R. (2015). A taxonomy of data types and data collection methods for building energy monitoring and performance simulation. Advances in Building Energy Research, 10 (2), 263-293.doi:10.1080/17512549.2015.1103665

  [8] United States General Accounting Office, Program Evaluation and Methodology Division. (1991).Using structured interviewing techniques. Erişim adresi: https://www.gao.gov/special.pubs/pe1015.pdf

  [9] University of Minnesota. (2019). Key informant interview, Question guide. Erişim adresi: https://cyfar.org/sites/default/files/Sample_Key_Informant_Interview_Questions.pdf

  [10] University of Minnesota. (2019). Oral history: Martha Farnsworth Riche. Erişim adresi: https://cyfar.org/sites/default/files/Oral_History-riche.pdf

  [11] University of Minnesota. (2019). Oral history: Vincent P. Barabba. Erişim adresi: https://cyfar.org/sites/default/files/Oral_History-Barabba.pdf,

  [12] YÖK. (2019). Yükseköğretim program atlası. Erişim adresi: https://yokatlas.yok.gov.tr/

  [13] Orta Doğu Teknik Üniversitesi. (2019). Örnek anketler. Erişim adresi: http://metusurvey.metu.edu.tr/tr/ornek-anketler

  [14] İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü. (2019). Müşteri öneri ve görüş anketi. Erişim adresi: https://dosyaism.saglik.gov.tr/Eklenti/33571,fr16-kyb-musteri-oneri–ve-gorus-anketipdf.pdf?0

  [15] Taylor-Powell, E. ve Steele, S. (1996). Collecting evaluation data: Direct observation. University of Wisconsin Cooperative Extension, Program Development and Evaluation. Erişim adresi: http://learningstore.uwex.edu/assets/pdfs/G3658-5.PDF

  *Bu sayfa Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü araştırma görevlisi Güleda Doğan tarafından 2019 yılında hazırlanmıştır.

  Yazı kaynağı : acikveri.ulakbim.gov.tr

  Veri Toplama Araçları Nedir? - Anket - Gözlem - Test - Mülakat - Doküman

  Veri Toplama Araçları Nedir? - Anket - Gözlem - Test - Mülakat - Doküman

  Veri Toplama Araçları – Türleri Nedir

  1-Testi

  Herhangi bir konuda bireylerin bilgi, başarı ve yeteneklerini belirlemeyi amaçlayan araçlardır.

  2-Anket

  Bir problemle ilgili olarak bireylerin bilgi, tecrübe ve düşüncelerini almak için yapılan soruşturmadır.

  Hangi Durumlarda ANKET Kullanılarak Veri Toplanır?

  Ankette Kullanılan Soru İçerikleri

  Anketin Görünüşü

  Anketin Temel  Konularını Belirleme

  Anket Sorularını Yazma

  Örneğin; çocukların sevdiği TV programları anne babalarına sorulmamalıdır.

  Örneğin; ‘Doğum tarihinizi yazınız’ ile ‘kaç yaşındasınız’ gibi sorulardan birini sorun.

  Soruları Sıralama

  Anketlerde Kullanılan Soru Tipleri

  Anketin Güçlü Yönleri

  Anketin Sınırlılıkları

  3-Görüşme (Mülakat)

  Mülakat yapan kişi ile mülakat yapılan kişi arasında; belli bir konuda o kişinin görüş,

  düşünce ve bilgilerini açığa çıkarmayı amaçlayan konuşmalardır.

  Ne Zaman Mülakat Yapılır

  Mülakattan Ne Tür Bilgiler Elde Edilir

  Mülakat Türleri

  Mülakat Yapan Kişi

  Mülakatın Güçlü Yönleri

  Mülakatın Sınırlıkları

  4-Gözlem

  Herhangi bir ortamda ya da kurumda oluşan davranışı ayrıntılı olarak tanımlamak amacıyla kullanılan bir tekniktir.

  Gözlem Türleri

  Yapılandırılmaya göre:

   Ortama göre:

  Araştırmacının rolüne göre:

  Gözlemin Güçlü Yönleri

  Gözlemin Sınırlılıkları

  5-Dokümanlar

  Araştırılması hedeflenen olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar.

  Örnek dokümanlar:

  Rapor – Kayıt – Plan – Yazışma – Yönerge – Kural – Günlük – Özel mektup – İtiraf – Kişisel belge – Yazılı basın – Periyodik yazılı kaynak – Magazin – Dergi – Kitap -Film – Fotoğraf – Video

  Dokümanın İncelenmesinin Aşamaları

  Doküman İncelemenin Gülü Yönleri

  Doküman İncelemenin Sınırlılıkları

  Kaynakça

  Sözbilir, M., & Topu, F.  Veri Toplama Araçları.

  Sunum

  Yazı kaynağı : bilgibilimi.net

  Veri toplama Teknikleri Testi

  Nitel ve Nicel Veri Toplama Teknikleri Nelerdir?

  Nitel ve Nicel Veri Toplama Teknikleri Nelerdir?

  Veri, araştırmalarda sonuca ulaşabilmek için gereken her türlü bilgi, belge, kayıt ya da istatistiklerdir. Araştırılan konu için ortaya koyulan problemin, veri toplama teknikleri kullanılarak elde edilen bilgiler yardımıyla çözümüne ulaşılır. Veriler; ölçme, sayım, deney ve gözlem gibi veri toplama teknikleri ile elde edilir. Ölçüm ve sayım gibi tekniklerle toplanan veriler sayılarla ifade edildiğinden nicel veri, deney ve gözlemlerle elde edilen ve sayı belirtmeyen veriler de nitel veri olarak adlandırılmaktadır.

  Ne tür verilerin ve veri toplama tekniklerinin kullanılacağı araştırma yöntemine bağlıdır. Araştırmalar veri olmadan yürütülemeyeceği için veri toplama aşaması oldukça önemlidir. Verilerin elde edilebilmesi için kullanılan veritoplama teknikleri; görüşme, anket, gözlem, belgesel kaynak taraması ve deney olarak söylenebilir. Araştırmalar bir tekniğe dayalı olarak ilerletilebilir. Genellikle de bu tekniklerden hepsine ya da bazılarının birlikte kullanılmasına dayalı devam ettirilebilir.

  Veri Toplama ve Analiz Teknikleri

  Bilimsel araştırmasürecinin aşamaları ve araştırmalarda veri toplama teknikleri 5 farklı yöntemi içerir. Bu yöntemler, araştırmaların konularına, amaçlarına ve sonuç elde etmek istedikleri problemlerin içeriğine göre kullanılır. Tekniklerin biri kullanılabildiği gibi birkaçı beraber olacak şekilde de kullanılabilir. Araştırmanın genişliğine bağlı olarak veri toplama teknikleri değişkenlik gösterebilir. Kullanılan araştırma teknikleri ile elde edilen veriler yardımıyla doğru sonuç elde edilebilir.

  Toplanan verilerin araştırmayı sonuca ulaştırabilmesi için de veri analiziedilmeleri gerekmektedir. Bunun için kullanılan veri analiz teknikleri bulunmaktadır. Nicel ve nitel araştırmalar için kullanılan analiz teknikleri birbirinden ayrılmaktadır. Nicel araştırma verileri için istatistik ve alt türleri olan betimsel istatistik ile kestirimsel istatistik teknikleri kullanılmaktadır. Nitel araştırma verileri için betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmaktadır.

  Betimsel ve Kestirimsel İstatistik: Sayısal verileri analiz etmek ve düzenlemek için kullanılan bir disiplindir. Araştırmacının, veri toplama teknikleri ile toplanan verilerin değişken ölçümlerinde ortaya çıkan sayıları organize ederek yorumlamasına yardımcı olur. Araştırma amaçlarına göre sistemli bir şekilde sınıflandırma, çözümleme ve yorumlayarak sonuç çıkarma tekniğidir. İstatiksel analiz tekniği ile çözümleme yapılması tek başına araştırmanın yüksek kaliteli olduğunu ifade etmez. İstatiksel sonuçların yorumlanması, araştırmanın doğru bir şekilde tasarlanmasına ve yürütülmesine bağlıdır. Bu sayede elde edilen verilerin yüksek kalitede olması sağlanır.

  Nicel veri analiz tekniği olarak en çok kullanılan iki istatistik tekniği vardır. Betimsel ve kestirimsel istatistik. Betimsel istatistik, sayıları ve gözlem sonucunda elde edilen nicel verileri tanımlayıcı indekslere dönüştürür. Verilerde daha çok “ne?” sorusu üzerinde durulur. Örnek vermek gerekirse, “İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin ayda ortalama okuduğu kitap sayısı nedir?” şeklinde bir sorunun cevabı için betimsel istatistik tekniği kullanılarak analiz yapılır. Nicel araştırmalarda verilerin özetlenmesi ve bilimsel araştırmayöntemlerisonuçlarının yorumlanması için kullanılan en iyi teknik betimsel istatistiktir.

  Kestirimsel istatistik ise betimsel istatistik yardımıyla elde edilen örneklemlere dayanarak araştırma alanının geneli ile ilgili sonuç çıkarır. Araştırma alanına evren denilmektedir. Kestirimsel istatistik, evren ile örneklem arasındaki benzerliklerden yararlanarak tahmin yapar ve sonuç çıkarır. Araştırma soruları, örneklemden yola çıkılarak evrenle ilgili tahminler yapılmasını gerektirir. Bu noktada kestirimsel istatistik evrenle ilgili sonuçların ifade edilmesinde kullanılır.

  Betimsel Analiz ve İçerik Analizi: Veri toplama teknikleri ile elde edilen nitel verileri analiz etmek için de sıklıkla kullanılan iki yöntem vardır. Betimsel analiz ve içerikanalizi. Betimsel analiz, içerik analizine göre daha yüzeysel bir tekniktir. Araştırmanın kavramsal yapısının daha önceden ortaya koyulduğu çalışmalarda kullanılır. Betimsel analize göre elde edilen veriler daha önceden belirlenen şemalara göre yorumlanır.

  Bu analiz tekniğinde temel amaç, elde edilen bulguları yorumlayarak ve düzenleyerek sunmaktır. Bu nedenle veriler öncelikle sistematik bir şekilde betimlenir. Daha sonra bu betimlemeler yorumlanarak açıklaması yapılır. Neden – sonuç ilişkileri de kullanılarak sonuçlara ulaşılır. İçerik analizi tekniği ise veri toplama teknikleri ile toplanan verilerin derinlemesine incelenmesi ve önceden belli olmayan boyutların ortaya çıkarılmasına olanak sağlar. Temel amacı, toplanan verileri açıklayabilmek için kavramlara ve ilişkilere ulaşabilmektir.

  Betimsel analiz kullanılarak özetlenen veriler, içerik analizinde daha derinlemesine işlemlere tabi tutulur. Betimsel analizle fark edilemeyen kavramlar, içerik analizi ile ortaya çıkarılır. Bu işlemler, birbirine benzeyen verilerin belirli kavramlar etrafında bir araya getirilerek anlaşılır kılınmasıdır. Sonuç olarak da anlaşılabilir veriler yorumlanmaktadır.

  Bilimsel Araştırmada Veri Toplama Teknikleri

  Analizi yapılacak ve araştırmayı sonuca ulaştıracak verilerin elde edilmesi için kullanılan veri toplama tekniklerini ve açıklamalarını bu bölümde inceleyeceğiz. Bu teknikler, nicel ve nitel araştırmalar için kullanılan tekniklerdir. Değişken durumlara ve araştırma amaçlarına göre tek başlarına ya da bir arada kullanılmaları mümkündür. Veriler 5 farklı teknik kullanılarak elde edilir.

  Görüşme: Bilgi alınacak kişiler ile karşılıklı konuşmaya dayalı olarak gerçekleştirilir. Yüz yüze bir şekilde gerçekleştirilmesi daha açık ve kesinlik taşıyan verilerin elde edilmesini sağlar. Bu teknik daha doğru verilere ulaşabilmek için yeni ve derinlemesine soruların sorulabilmesini sağlar. Önceden hazırlanan soru kılavuzu kullanılması faydalıdır ancak görüşmenin gidişatına göre yeni sorular yöneltilebilir.

  Bu tekniğin dezavantajı, soru sorulan kişinin aktardığı verileri, o kişinin inanç, düşünce ve değer yapısının etkileyerek sonuçlarda sapma riski oluşturmasıdır. Görüşmeler bireysel ya da grup halinde yapılabilir. Yüz yüze görüşme en etkili yöntem olmakla beraber görüşmeler, telefonla ya da görüntülü hizmetlerle de yapılabilir. Görüşmede sorulacak soruların kolay anlaşılır ve cevaplanabilir olması önemlidir. Soru, sorulacak kişinin bilgi alanını aşmamalıdır.

  Anket Yöntemi: Bilgi toplanacak kişilerin cevaplandıracağı soru listesinin hazırlanmasına dayalı bir tekniktir. Anketlerde sorulacak her soru araştırmanın konusu ve problemiyle ilgili olmalıdır. Sorular kendi içerisinde bütünlüğe sahip olmalıdır. Açık uçlu ya da kapalı uçlu soru şekilleri kullanılabilir. Veri toplama tekniği olarak anketler, yüz yüze, internet ortamında, telefonla ya da karma olarak uygulanabilir. Anket tekniği daha kısa sürede ve doğrudan bilgiye ulaşılabilmesi, planlanması ve uygulanmasının kolay olması ve düşük maliyet gerektirmesi nedeniyle avantajlı bir yöntemdir.

  Gözlem: Araştırmanın konusuyla ilgili olan olayların, nesnelerin ve varlıkların davranışlarını ve özelliklerini seçme, izleme ve kaydetme tekniğidir. Gözlem yoğunluğu araştırmanın kapsamına göre değişmektedir. Olabildiğince objektif bir yaklaşımla yapılmalıdır. Gözlemin kayıt edilmesinde gözlem formu ve kayıt düzeni doğru kullanılmalıdır. Gözlem yapılan alanın gözlem boyunca doğal durumunu koruması hedeflenmelidir. Katılımcı ve katılımsız gözlem olarak iki türü bulunmaktadır.

  Belgesel Kaynak Tarama Yöntemi: Araştırma konusuyla ilgili kaynakların incelenmesi yoluyla veri toplama tekniğidir. Belirli bir amaca yönelik olarak kaynakları bulma, okuma ve değerlendirme işlemlerini kapsar. Kaynak taraması, sonuca ulaşmayı kolaylaştırması için belirli bir plana göre yapılmalıdır. Konuyla ilgili kaynak eserlerin önceden belirlenmesi, kütüphane çalışmalarında kataloglardan yararlanılması, yararlanılan kaynaklardan elde edilen verilerin not alınması bu teknik için önemlidir. Günümüzde internetten kaynak araştırması yapılabilmesi da önemli bir avantajdır.

  Deney: Araştırmacının neden – sonuç ilişkilerini belirleyerek veri elde etmesini sağlayan tekniktir. Belirlenen değişkenler üzerinde deney yapılarak bu değişkenlerin ortaya çıkardığı farklı sonuçların tespit edilmesini amaçlar. Araştırmacı önce bir araştırma ortamı oluşturmalıdır. Bu ortam çoğunlukla yapay bir ortam olmaktadır. Bu ortamda, araştırmanın ilgili olduğu olay, değişken ve etkenler araştırmacı tarafından ayarlanır, değiştirilir veya ortadan kaldırılır. Bu veri toplama teknikleri ile araştırmacı istenilen sonuçlara ulaşır. Farklı nedenlerin ortaya çıkardığı sonuçlar ile ilgili veriler toplanır ve daha sonra analiz edilir.

  Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri Eğitimi

  Bilimsel araştırmalarda veri toplama tekniklerini ve toplanan verilerin analiz edilme yöntemlerini genel bir bakış açısıyla inceledik. Bu konular, araştırmacılar için araştırmalarında hedeflenen sonuçlara ulaşabilmeleri bakımından oldukça önemlidir. Bir araştırmanın doğru yürütülmesi, araştırma planına ve kullanılacak tekniklerin doğru belirlenmesine bağlıdır. Bu nedenle araştırmacılar, araştırmanın veri toplama tekniklerine, verilerin analiz yöntemlerine ve elde edilen sonucun rapor halinde yazılması ile ilgili tekniklere hâkim olmalıdır. Bu konuları detaylı bir şekilde öğrenebilmek için Enstitübünyesinde yer alan bilimsel araştırma tekniklerikursu tam size göre. Katılacağınız online eğitim sayesinde araştırmanıza başlamadan önce nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve kullanacağınız teknikleri, detaylarıyla ve yöntemleriyle beraber öğrenebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.iienstitu.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap