Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  vergi dilimine ne zaman girilir 2022

  1 ziyaretçi

  vergi dilimine ne zaman girilir 2022 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  2022 Gelir Vergisi Dilimleri | Vergi Dilimleri - Detayl� Rehber

  2022 Gelir Vergisi Dilimleri | Vergi Dilimleri - Detayl� Rehber

  2022 Gelir Vergisi Dilimleri | Vergi Dilimleri - Detayl� Rehber

  Vergi dilimleri çal��anlar�n y�l içerisinde elde ettikleri toplam gelir vergisine tabi esas ücretlerin gelir vergisi oran�n� belirleyen tarifelerdir. Gelir vergisi dilimlerine ili�kin tüm bilgileri ve soru i�areti yaratan konulara ait cevaplar� bu yaz�da bulacaks�n�z. Vergi dilimi nedir? 2022 y�l�nda vergi dilimi tarifesi ne kadard�r? Gelir vergisi dilimi nas�l hesaplan�r? Vergi dilimi s�f�rlan�r m�? �� de�i�ikliklerinde kümülatif vergi matrah� de�i�ir mi? Bu sorular gibi bütün sigortal� çal��anlar� yak�ndan ilgilendiren vergi dilimleri ve vergi tarifesi hakk�ndaki birçok sorunun cevab�n� bu yaz� ile ö�renebilirsiniz.

  2022 Y�l� Vergi Dilimleri Ne Kadard�r?

  193 say�l� Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine ili�kin tarife 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden güncellenmi�tir. 2022 y�l�nda uygulanacak yeni gelir vergisi tarifesi a�a��daki gibidir;

  Ücretliler �çin Uygulanacak 2022 Y�l� Gelir Vergisi Tarifesi

  Ücret D���ndaki Gelirler �çin Uygulanacak 2022 Y�l� Gelir Vergisi Tarifesi

  Vergi Dilimi Nedir?

  Vergi dilimi, çal��anlar taraf�ndan elde edinilen ücret üzerinden al�nan gelir vergisi oran�n� belirleyen ve elde edinilen gelir toplam�n�n yüzde kaç üzerinden vergiye tabi tutulaca��n� gösteren artan oranl� vergi tarifeleridir.

  Gelir Vergisi Matrah� Nedir?

  Çal��anlar�n brüt maa��ndan SGK i�çi pay� ve i�sizlik sigortas� i�çi pay�n�n dü�ülmesi sonucunda kalan bakiye tutar gelir vergisi matrah�na esas olan tutar olarak adland�r�l�r. Bu tutar gelir vergisi matrah�d�r.

  Vergi Dilimi Tutarlar� Brüt Mü Net Mi Hesaplan�r?

  Vergi dilimini belirleyen tutar kümülatif vergi matrah�d�r. Ücrete tabi çal��anlar�n ayl�k tutarda elde ettikleri brüt ücret üzerinden hesaplanan SGK i�çi pay� (0,14) ve i�sizlik sigortas� i�çi pay� (0,01) ç�kar�lmas� sonras�nda ortaya ç�kan vergi matrah�n�n aylar itibariyle art���n� gösteren ve gelir vergisi matrah�na esas gelirler toplam�n� ifade tutar ise kümülatif vergi matrah�d�r. Kümülatif vergi matrahlar� da gelir vergisi tarifelerini ve bu tarifelere ait vergi dilimlerini gösterir. Dolay�s�yla vergi dilimine ait tarifelerin hesaplanmas�nda esas olan tutar brüt ücret üzerinden bulunur.

  Kümülatif Vergi Matrah� Nedir?

  Kümülatif vergi matrah� sigortal� olarak çal��makta olan sigortal�lar�n bir takvim y�l� içerisinde gelir vergisi konu olan ödemelerinin olu�turdu�u toplam tutar baz�ndaki gelir vergisi matrahlar�d�r.

  Vergi Dilimi Ne Zaman S�f�rlan�r?

  Sigortal� olarak çal��makta olan ki�ilerin y�l içerisinde yapt��� i� de�i�iklikleri neticesinde eski çal��t�klar� son aydaki kümülatif vergi matrahlar�n�n yeni çal��maya ba�lad�klar� yerde dikkate al�n�p al�nmayaca�� farkl� yorumlamalara neden olan bir konudur. Konu ki�inin i� de�i�ikli�i yapt��� yerin ayn� i�verene ba�l� olup olmad���na göre de�i�mektedir.

  Yeni i�yerinden vergi matrah� s�f�rdan ba�lar.

  Y�l içerisinde i� de�i�tiren sigortal� personelin yeni bir i� yerinde sigortal� olarak i�e ba�lamas� halinde çal��makta oldu�u eski i�yerindeki kümülatif vergi matrah� yeni i�yerinde dikkate al�nmaz. Yeni i�yerinde kümülatif vergi matrah� s�f�rdan ba�lar. 

  Ayn� i�verene ait farkl� bir �ubede çal��maya ba�layan personelin vergi matrah� s�f�rdan ba�lamaz.

  Sigortal� olarak çal��makta olan ki�inin ayn� i�verenin farkl� bir �ubesinde i�e ba�lamas� halinde kümülatif vergi matrah� s�f�rdan hesaplanmaz. Eski �ubesindeki vergi matrah� yeni �ubesinde de hesaplanmaya dahil edilir.

  Askerlik veya emeklilik nedeniyle i�e giri� ç�k��larda vergi matrah� s�f�rlanmaz.

  Çal��makta olduklar� i�yerinden askerlik veya emeklilik nedeniyle i�ten ayr�lan sonras�nda tekrar ayn� i� yerinde çal��maya ba�layan personellerin vergi matrahlar� s�f�rdan ba�lat�lmayacak olup mevcut gelir vergisi matrahlar� üzerinden devam edecektir.

  Gelir Vergisi Dilimleri Nas�l Hesaplan�r?

  Gelir vergisi oranlar�; % 15, % 20, % 27, % 35 �eklinde olup bu oranlara 2021 y�l� itibariyle % 40’da gelir vergisi dilimi eklenmi�tir.

  Bu oranlara tekabül eden gelir miktar� tarifeleri ise her sene ba��nda Maliye Bakanl��� taraf�ndan yeniden belirlenmektedir.

  Belirlenen gelir miktar�na tekabül edecek �ekilde ki�ilerce ödenecek gelir vergisi belirlenir. Gelir vergisi dilimlerine ili�kin hesaplama yöntemi ve hesaplanmaya ili�kin örnekler a�a��daki �ekildedir;

  (*) Ayl�k gelir vergisi hesaplan�rken ilgili tutar�n çarp�m dilimi kümülatif vergi matrah� tutar�na göre belirlenir. Gelir vergisi hesaplamas�nda çarp�m tutar� % 15 ile ba�lar, kümülatif vergi matrah�na göre % 20, %27, %35 ve %40 olarak devam eder.

  Ücretliler �çin Uygulanacak 2021 Y�l� Gelir Vergisi Tarifesi

  Ücret D���ndaki Gelirler �çin Uygulanacak 2021 Y�l� Gelir Vergisi Tarifesi

  KAYNAKÇA

  Kaynak: www.MuhasebeTR.com
  (Bu makale yaz�l� veya elektronik ortamda kaynak g�stermeden yay�nlanamaz. Kaynak g�stermeden yay�nlayanlar hakk�nda yasal i�lem yap�lacakt�r.)

  Yazı kaynağı : www.muhasebetr.com

  Vergi Dilimleri Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler (2022)

  Vergi Dilimi, çalışan kişilerin harcadıkları emek karşılığında kazandıkları kazançlar üzerinden alınan vergi oranını belirleyen dilimlerdir. Orantılı bir tarife olan vergi dilimi, elde edilen gelirlerden yüzdelik vergi ödenmesini göstermektedir.

  Asgari ücretin belirlenmesiyle beraber her yıl değişen vergi dilimleri de 21 Aralık 2022 tarihinden beri geçerli olan 31696 sayılı Gelir Vergisi Kanun’da bulunan 103. Maddesiyle güncellenmiştir.

  Vergi Dilimleri Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler adlı bu yazımızda Vergi Dilimleri 2022 yılında nasıl belirlendi, vergi dilimi nasıl hesaplanır konularıyla ilgili sizlere bilgi vereceğiz.
   

  Vergi Nedir?

  Vergi kişiler ve kurumlar tarafından kamusal hizmetlerin devamını sağlamak amacıyla devlete ödenen paradır. Vergi ödemeleri zorunludur ve herkesin ödeme gücü hesaba katılmakta ve kişiler gelirlerine göre farklı yükümlülüklere sahip olarak vergi ödemesi gerçekleştirmektedir.
   

  Vergi Türleri Nelerdir?

  Günümüzde gelir idaresi başkanlığı tarafından belirlenen 7 adet vergi türü bulunmaktadır. Vergi türleri şunlardır;

  Günümüzde ödenen vergi türleridir.

   

  2022 Vergi Dilimleri

  Vergi dilimleri 2022 yılında ücretli çalışarak kazanç elde edenler ve ücret dışındaki gelirlerden kazanç elde edenler olarak iki farklı kategoride belirlenmiştir.

  Ücretliler için uygulanan 2022 gelir vergisi tarifesi şu şekildedir;

  Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanan 2022 Gelir Vergisi Tarifesi şu şekildedir;

  Olarak 2022 yıllık gelir vergisi oranları belirlenmiştir.

   

  İlgili İçerik: Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

  İlgili İçerik: e-Fatura, e-Arşiv Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Madde

  Vergi Dilimi Hesabı Nasıl Yapılır?

  Gelir elde edecek bir işte çalışan veya yan gelirleri olan kişilerin 2022 Gelir Vergisi Dilimlerine göre vergi ödemeleri gerekmektedir. Vergi Dilimleri Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler adlı yazımızın bu bölümünde sizlerin Vergi Dilimi Hesabı Nasıl Yapılır sorusuna yönelik vergi dilimleri hesaplama işleminin nasıl yapılacağından bahsedeceğiz. Öncelikle vergi dilimi hesaplaması yapmadan önce vergi dilimi hesaplarken kullanılan kavramlardan bahsedeceğiz.

  Vergi Dilimleri Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler adlı yazımızın üst bölümünde sizlere hesaplama yaparken kullanacağımız bazı kavramlar hakkında bilgi verdik. Gelin şimdi hep beraber aylık brüt maaşı 4000 TL olan bir kişi için gelir vergisi dilimi nasıl hesaplanır buna göz atalım.

  İlgili İçerik: Home Ofis Şahıs Şirketi Kurmanız İçin 5 Sebep


  Vergi Dilim Hesaplaması Nasıl Yapılır
   

  Gelir Vergisi Ne Zaman Sıfırlanır?

  Sigortalı bir işte çalışarak gelir vergisine tabi olan kişilerin bazı durumlarda gelir vergisi sıfırlanmaktadır. Vergi Dilimleri Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler adlı yazımızın bu bölümünde sizlere gelir vergisinin ne gibi durumlarda sıfırlanacağından bahsedeceğiz.  Gelir Vergisi Sıfırlanma Tarihi Ne Zaman
   

  Gelir Vergisi Ne Zaman Ödeniyor?

  Vergi dilimleri ve yukarıda sizlerle yaptığımız hesaplamalar baz alınarak belirlenen gelir vergilerinin ödenmesi gerekmektedir. Gelir vergileri iki taksit şeklinde ödenmektedir ve kazanç şekline göre ödeme süreçleri değişiklik göstermektedir.  Gelir Vergisi Ödeme Tarihi Ne Zaman

   

  Gelir Vergileri Nereye Ödenir?

  Gelir vergisi ödemek isteyen vergi mükelleflerinin 3 farklı kurum üzerinden gelir vergisi ödemesi yapması mümkündür.

  Aracılığı ile gelir vergisi ödemeleri gerçekleştirilebilmektedir.
   

  Vergi Muafiyeti İle E-ticarete Başlayın

  E-ticaret yapan firmaların 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren vergiden muaf olduklarını biliyor muydunuz? 7256 sayılı kanun çerçevesinde e-ticaret yapan firmalara 2021 yılından itibaren vergi muafiyeti uygulanmaya başlandı. Gelir vergisi üzerinden uygulanmaya başlayan bu muafiyet ile e-ticaret yapacak kişilerin önü açıldı. Sizler de %2 ve %4 oranlarında gelir vergisi ödemek için e-ticaret yapmaya başlayabilir ve gelirlerinizi arttırabilirsiniz.

  İlgili İçerik: E-ticaret Siteleri 1 Ocak'tan İtibaren Vergiden Muaf

  Ticimax e-ticaret alt yapıları ile e-ticaret sitenizi hızlı bir şekilde hayata geçirerek sizler de internetten satış yapabilir ve gelir elde edebilirsiniz. Ticimax e-ticaret yapıları içerisinde bulunan pazaryeri entegrasyonu, Instagram shop, facebook katalog ve sosyal medya modülleri sayesinde satışlarınızı çoklu kanallardan yapabilir ve satış arttırabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.ticimax.com

  Gelir Vergisi Nedir? Gelir Vergisi Hesaplama 2022

  Gelir Vergisi Nedir? Gelir Vergisi Hesaplama 2022

  Vergi mükelleflerinin kafasını yıllardır karıştıran gelir vergisi, vergi beyannamesini geç vermekten ödeme günlerini kaçırmaya kadar birçok soruna sebep oluyor.

  Tüm bu sorunları bir kenara bırakmanız için bugün, temel bilgilere geri dönerek size gelir vergisinin ne olduğunu ve gelir vergisini adım adım nasıl hesaplanacağını anlatacağız.

  Gelir Vergisi Nedir?

  Gelir vergisi, hükümetin yıl boyunca gerçek kişiler tarafından kazanılan gelirlerden topladığı bir vergidir. Vergi olarak ne kadar ödeyeceğiniz, bir yılda ne kadar gelir elde ettiğinize bağlıdır. Daha yüksek gelir elde edenler daha yüksek oranlarda vergilendirilir. Çoğu hükümet artan oranlı bir gelir vergisi sistemi uygular. Bu, daha fazla gelire sahip olanların, daha az kazananlardan daha yüksek bir vergi oranı ödediği anlamına gelir. Vergilendirilebilir gelir dilimleri, fiyat seviyeleri göz önünde bulundurularak zaman zaman değiştirilir. Bazen hükümet, düşük gelir grubundaki insanlara fayda sağlamak için gelir vergisi oranlarında indirime gider ya da gelir vergisi teşvikleri sağlar.

  Gelirin Unsurları Nelerdir?

  Gelir Vergisi Kanunu Madde 2’ye göre, gelire giren kazanç ve iratlar (gelir getiren mülk) aşağıdaki şekildedir:

  Kimler Gelir Vergisi Mükellefidir?

  Kimler Gelir Vergisi Mükellefidir?

  Eğer Türkiye’de ikametgah ediyorsanız, bir takvim yılı boyunca Türkiye’de 6 aydan daha uzun süre oturduysanız (geçici ayrılmalar bu süreyi geçersiz kılmaz), merkezi Türkiye’de olan kamu kurumları veya özel kuruluşlar adına ülke dışında çalışan bir T.C. vatandaşıysanız; elde edilen kazanç ve iratlar (hem Türkiye’deki hem de yurtdışındaki) gelir vergisine tabidir.

  Gelir Vergisi Kanunu Madde 6’ya göre, Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler (kanunda dar mükellef olarak adlandırılır) yalnızca Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilir.

  Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir?

  Gelir verginizi ödemeniz için öncelikle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekir. Gelir vergisi beyannamesi, bir mali yıl boyunca elde ettiğiniz kazanç hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na bilgi vermek için kullanılan bir formdur. 

  Gelir Vergisi Kanunu’na göre, beyanname, bir mali yıl boyunca herhangi bir gelir elde eden gerçek bir kişi tarafından her yıl Mart ayı itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı sunulur. Gelir; ticari kazanç, zirai kazanç, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlar şeklinde olabilir.

  Vergi beyannameleri, izleyen yılın mart ayının son gününün akşamına kadar sunulmalıdır. Mükellef bu süreye uymazsa, ceza ödemek zorunda kalır.

  Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden beyannameyi indirmek için linke tıklayabilirsiniz. 

  2022 Gelir Vergisi Dilimleri

  Gelir Vergisi Dilimleri

  2022 yılı için gelir vergisi dilimleri (2022 gelir vergisi tarifesi) aşağıdaki şekildedir:

  Gelir Vergisi Hesaplama 2022

  2022’de gelir vergisi hesaplarken yukarıdaki vergi dilimlerinden yararlanmanız gerekir. 

  Gelir vergisi formülü: Gelir Tutarı (Matrah) X  Gelir Vergisi Oranı

  Her ne kadar yıllık gelir vergisi hesaplama işlemlerini yapan birçok araç olsa da, fikriniz olması açısından aşağıda gelir vergisini nasıl hesaplayacağınıza dair örneklerimize göz atabilirsiniz.

  Gelir Vergisi Hesaplama Örnekleri

  Örnek 1

  Bir tane tuhafiye dükkanınız olduğunu ve aylık 1.500 TL ciro yaptığınızı varsayalım ve toplam net kazancınız yıl sonunda 18.000 TL olsun. Yukarıdaki gelir vergisi dilimlerinde görebileceğiniz gibi 32.000 TL’ye kadar olan gelirlerde %15 gelir vergisi alınır. 18.000 TL, 2022 gelir vergisi tarifesinde 1. dilimde olduğu için %15’lik orana tabi olursunuz. Sonuç olarak ödemeniz gereken vergi miktarı 18.000 x %15 = 2.700 TL olacaktır.

  Örnek 2

  2021 yılında 12.000 TL + KDV tutarında mobilya satarak gelir elde ettiğinizi var sayalım. Bu satış için ise 4.000 TL üreticiye ödediğiniz bir gideriniz  olsun. Bu durumda geliriniz 12.000 TL ve gideriniz 4.000 TL olacaktır. Gelirden gideri çıkardığınızda kâr yani gelir vergisi matrahınızı elde edersiniz. Bu örnekte 12.000 – 4.000= 8000 TL kâr elde ettiniz. Kâr olarak hesaplanan 8.000 TL’lik tutar, yukarıdaki gelir vergisi dilimlerinde görebileceğiniz gibi ilk vergi dilimine ( 32.000 TL’ye kadar olan) denk geldiği için 8.000 TL’nin %15’i gelir vergisi olarak hesaplanır. Sonuç olarak ödemeniz gereken vergi miktarı 8.000 x %15 = 1.200 TL olacaktır.

  Örnek 3

  Bu sefer daha zor bir örnek üzerinden gidelim ve  aylık 5.000 TL ciro yaptığınızı varsayalım ve toplam net kazancınız yıl sonunda 60.000 TL olsun. Yukarıdaki gelir vergisi dilimlerinde görebileceğiniz gibi 70.000 TL’ye kadar olan gelirlerde %20’lik gelir vergisi alınır. 60.000 TL, 2022 gelir vergisi tarifesinde 2. dilimde olduğu için %20’lik bir orana tabi olursunuz. Fakat kazancınızın tamamından %20 vergi ödemezsiniz. 32.000 TL’ye kadar olan kısmından %15, geri kalan 28.000 TL üzerinden %20 ödemeniz gerekir.

  Sonuç olarak ödemeniz gereken vergi miktarını 2 kademeli şekilde hesaplamanız gerekir:

  32.000 x %15 = 4.800 TL 

  28.000 x % 20 = 5.600 TL 

  Bu durumda vergi borcunuz 10.400 TL’dir.

  Kafanız çok karıştıysa, gelir vergisi hesaplama formülünü kullanmadan TÜRMOB’un sitesinde bulunan “Gelir Vergisi Hesaplama” aracını kullanarak gelir verginizi anında hesaplayabilirsiniz.

  Gelir Vergisi İle İlgili En Çok Sorulan Sorular

  Gelir Vergisi İle İlgili En Çok Sorulan Sorular

  1. Gelir vergisi ne zaman ödenir?

  Gelir vergisi ödemeleri ve gelir vergisi ödeme tarihleri ile ilgili takvimi Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde bulabilirsiniz.

  2. Gelir vergisi nereye ödenir?

  Gelir vergisi mükellefleri vergilerini aşağıdaki şekillerde ödeyebilir:

  3. Gelir vergisi taksitle ödenebilir mi?

  Evet gelir verginizi yıl içinde 2 taksitle ödeyebilirsiniz. 2021’e ilişkin yıllık gelir vergisinin beyanı ve 1. taksit ödemesi 31 Mart 2022’dir.

  Gelir vergisi ödemeleri ile ilgili takvimi Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde bulabilirsiniz.

  4. Serbest meslek sahipleri gelir vergisi öder mi?

  Evet, serbest meslek sahipleri de gelir vergisi öder. Tıpkı diğer gerçek kişiler gibi serbest meslek sahipleri de aynı vergi dilimlerine tabiidir.

  Yazı kaynağı : www.avansas.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap