Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  vergi affı trafik cezalarını kapsıyor mu

  1 ziyaretçi

  vergi affı trafik cezalarını kapsıyor mu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Vergi Aff� Hangi Bor�lar� Kapsayacak?

  Vergi affı neleri, hangi borçları kapsıyor?

  Vergi affı neleri, hangi borçları kapsıyor?

  Vergi affı neleri, hangi borçları kapsıyor?

  Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yeni bir vergi affı hazırlığını duyurdu. Vergi affı ile vergi, sigorta primi (SGK ve Bağ-Kur), idari para cezaları gibi borçlar yapılandırmaya dahil edilecek. Belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su ve KYK borçları da yapılandırma içine alınacak. Motorlu Taşıtlar Vergileri, nüfus cezaları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, gümrük cezaları, askerlik cezalarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.

  Son 6 yılda, 5 kez yapılandırma ve af içeren kanuna bir yenisi daha ekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vergi daireleri, SGK, belediyeler gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz” açıklamasıyla yeni bir vergi affı hazırlığını duyurdu.

  VERGİ AFFI NELERİ KAPSIYOR?

  Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlığı içinde olduklarını duyurdu. Erdoğan şunları söyledi:

  * Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacağı için taraflara ihtilafları sonlandırma fırsatı veriyoruz. Teklifle, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini de sağlıyoruz.

  * Bilindiği gibi yükseköğrenim kredi borçlarının endekse bağlı olarak artışına son vermiştik. Artık gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa, sadece o rakamı geri ödüyor. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları da silmiştik. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz. Kapsamlı bir uygulama, yapılandırma teklifimizin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyoruz.

  2 BİN LİRAYI AŞMAYAN BORÇLAR SİLİNİYOR

  * Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlara vermek istiyorum. 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenleme zaten yapıldı. Şimdi de aynı uygulamayı, vergi dairelerimize vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın vergi dairesine olan borcundan dolayı takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

  * Yapılan düzenlemelerin temel amacı, devletle vatandaşın küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmektir. Türkiye'nin kaynakları, milletin zenginliği, devletin geliri arttıkça ortaya çıkan imkanı 85 milyonun tamamının huzuru ve refahı için kullanmaya devam edeceğiz.

  KYK BORÇLARI, VERGİ BORÇLARI, TRAFİK CEZALARI KAPSAMASI BEKLENİYOR

  Henüz içeriği açıklanmayan hazırlığın kapsaması beklenen borçları şu şekilde;
  Belediyelere borçlar, elektrik su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

  -Vergi ve SGK borçları

  -Trafik cezaları

  -Nüfus cezaları

  -Askerlik cezaları

  -Kaçak geçiş cezaları

  -Gümrük cezaları

  -Adli para cezaları

  -KYK borçları

  -Matrah artırımı

  -Kasa ve stok affı

  -Su borçları

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  Vergi aff� trafik cezalar�n� kaps�yor mu? Vergi aff� Resmi Gazete'de onayland� m�?

  Vergi aff� trafik cezalar�n� kaps�yor mu? Vergi aff� Resmi Gazete'de onayland� m�?

  Bor� yap�land�rmas�na dair kanununun TBMM'de kabul edilmesinin ard�ndan milyonlarca vatanda� Vergi aff� Resmi Gazete'de onayland� m�? sorusuna yan�t ar�yordu. 7256 say�l� prim ve vergilere ili�kin d�zenleme Resmi Gazete'de yay�mlanarak y�r�rl��e girdi. Vergi borcu yap�land�rma d�zenlemesi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, �TV, t�m idari para cezalar�, KYK bor�lar� ile Hazine alacaklar�n� kaps�yor. Peki Vergi aff� trafik cezalar�n� kaps�yor mu?

  VERG� AFFI RESM� GAZETE'DE ONAYLANDI MI?

  Vergi aff� (bor� yap�land�rma i�lemi) d�zenlemesi Resmi Gazete'de yay�mland�. KYK ��renim kredisi borcu ve SGK prim �demelerini de kapsayan vergi borcu yap�land�rma i�lemi i�in E-Devlet �ifresine sahip olmak yeterli olacak. Gelirler �daresi Ba�kanl��� (G�B) �nternet Vergi Dairesi (�VD) �zerinden yap�labilecek olan vergi borcu yap�land�rma i�lemi, 18 taksite b�l�n�p 36 aya yay�labilecek.

  VERG� AFFI TRAF�K CEZALARINI KAPSIYOR MU?

  Yasa, 4 milyon ki�inin borcunu yap�land�rmas�n� sa�layacak. Toplamda 500 milyar liral�k borcun yap�land�r�lmas�n�n sa�layacak yasa sayesinde, vergi aff� trafik cezalar�n� da kaps�yor.

  Vergi yap�land�rmas�, gelir, kurumlar, katma de�er vergisi, �zel t�ketim, motorlu ta��tlar, g�mr�k vergileri, emlak, �evre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak. Ayr�ca sigorta primlerinden ��renim kredisine kadar devlete olan bor�lar�n taksitlerle �denmesini sa�layacak.

  VERG� AFFI NE ZAMAN BA�LIYOR?

  Vergi borcu yap�land�rma ile ilgili d�zenlemesi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, �TV, t�m idari para cezalar�, KYK bor�lar� ile Hazine alacaklar�n� kaps�yor. Yap�land�rma, 31 A�ustos 2020 tarihinden �nceki bor�lar� kapsayacak. Vergi aff�ndan yararlanmak isteyenler, ba�vurular�n� y�l sonuna kadar yapabilecek.

  Vergi bor�lar� ile il �zel idarelerine, belediyelere olan bor�lar�n ilk taksiti 2021'in Ocak ay�nda, SGK'ya olan bor�lar�n ilk taksiti de 2021 �ubat ay�nda �denecek.

  Hazine ve Maliye Bakanl��� ve g�mr�klere yap�lacak �demeler 2021 Ocak ay�nda, Sosyal G�venlik Kurumu’na yap�lacak �demeler ise �ubat ay�nda ba�layacak.

  VERG� AFFI NELER� KAPSIYOR?

  Yap�land�rma, �denmeyen vergi bor�lar�, emlak, motorlu ta��tlar vergileri, gen�lerin ��renim kredileri, trafik cezalar�, se�im, n�fus, askerlik para cezalar�, otoyol ge�i� cezalar�, G�mr�k Bakanl���nca takip edilen g�mr�k vergileri ve para cezalar�, Sosyal G�venlik Kurumunca takip edilen sigorta primleri, �e�itli kanunlara dayal� uygulanan damga vergisi, �zel i�lem vergisi ve e�itime katk� pay� ile bunlara ba�l� gecikme zamm� alacaklar�, il �zel idarelerinin, asli ve fer'i amme alacaklar�, belediyelerin vergi, emlak vergisi ile �evre temizlik vergisi alacaklar�n� kaps�yor. TOBB, TESK, T�rkiye Barolar Birli�i, T�RMOB, ihracat�� birliklerinin aidatlar� da yap�land�rma kapsam�nda olacak.

  VERG� BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

  7256 say�l� kanun kapsam�nda bor�lar�nda yap�land�rma s�recine girebilecek olan vatanda�lar, bu i�lemler i�in internet vergi dairesini kullanacak. Buraya giri� yapabilmek i�in �ye olma ya da E-Devlet �ifresini kullanma hakk�na sahip olan vatanda�lar, kar��lar�na ��kacak olan ekrandan i�lemlerini ger�ekle�tirecek.

  VERG� YAPILANDIRMA �DEMELER� NASIL OLACAK?

  Yap�land�rma kapsam�nda, �demeler iki�er ayl�k aral�klarla 18 taksitle yap�labilecek. Bor�lar�n� ilk taksit s�resi i�inde pe�in �deyenler, gecikme faizinden t�m�yle kurtulacak. Bor�lar�n� taksitle �demek isteyenler 6, 9, 12 ya da 18 taksiti tercih edebilecek.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Hangi borçlara yapılandırma geliyor? Vergi borçlarına af çıkacak mı? Vergi borcu yapılandırması ne zaman çıkacak? 2023 Borçlar ve cezalara kapsamlı yapılandırma geliyor!

  Hangi borçlara yapılandırma geliyor? Vergi borçlarına af çıkacak mı? Vergi borcu yapılandırması ne zaman çıkacak? 2023 Borçlar ve cezalara kapsamlı yapılandırma geliyor!

  Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

  Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

  Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

  Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

  Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

  Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

  Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

  Yazı kaynağı : www.haberturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap