Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  vergi affı ne zaman yürürlüğe giriyor

  1 ziyaretçi

  vergi affı ne zaman yürürlüğe giriyor bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Vergi affı çıkar mı? Çıkarsa ne zaman çıkar? Kapsamı ne olur?

  Vergi affı çıkar mı? Çıkarsa ne zaman çıkar? Kapsamı ne olur?

  Değerli DÜNYA okurları, daha son affın (pardon af değil barış) dumanı üzerinde tüterken, bir sonraki ne zaman çıkar totosu oynanmaya başlanmış, büyük bir ittifakla da hem Cumhuriyetin 100’üncü yılının idrak edilmesi, hem de çoklu (Cumhurbaşkanlığı ve Millet Vekilliği) seçim nedeniyle, Cumhuriyet tarihinin her yönüyle en kapsamlı affının 2023 yılında çıkabileceği seçeneği en fazla taraftar toplamıştı.

  Seçim sathı mahalline girdiğimiz bu dönemde havada ağır bir af kokusu (veya beklentisi) var.

  Af derken de, devam eden vergi davaları, yapılmakta olan veya yeni bitmiş fakat henüz süreci tamamlanmamış inceleme raporlarını, matrah artırımı, stok, ortaklar cari hesabı konularını da kapsayacak düzenlemeyi kast ediyorum.

  İncelemelerden çok o hava çıkmıyor

  Seçim dönemlerinde vergi incelemelerinde biraz hız kesilir, sadece zaman aşımlı işlere, vergi iadesi dosyalarına yoğunlaşılır.

  Bir diğer gösterge de nasıl olsa afla budanacak yaklaşımıyla, devam eden işlerde en fazla matrahla sonuçlanan uç yorum ve tutumların dahi kabul görmesidir.

  İnceleme guruplarında bu yönde bir işaret göremiyoruz.

  En son ne zaman oldu?

  Sürekli yapılan borçlarla ilgili yapılandırma düzenlemelerini bir yana bırakacak olursak, en son kapsamlı vergi affı 2020 beyanlarını da kapsayacak şekilde 9 Haziran 2021'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı kanunla yapılmıştı.

  Yeni affın kapsamı ne olur?

  Beklenti bir önceki aftan da kapsamlı bir af olması yönünde. Bir öncekinde kapsanmamış ne vardı bilmiyor ve dahası ne olur tahmin edemiyorum.

  Şu sıralar çıkarsa 2022 yılına ilişkin matrah artırımı dahil edilmeden çıkar. Genelde bu tür tasarılar “bir gece ansızın gelir.” Zaten şablon hazır olduğu için teknik hazırlık gerektirmez. Siyasi iradenin belirleyeceği zamanlama, takvimle ne zaman istenirse yıldırım hızıyla, meclisteki bir tasarının arkasına eklenmek suretiyle çıkarılabilir.

  Mayıstan sonra çıkma ihtimali zayıf

  Olası seçim takvimi dikkate alındığında nisan sonrası Meclis'te kanun çalışması yapılabilmesi pek olanaklı görülmüyor.

  2022 beyanlarını henüz beyanlar verilmeden kapsama ihtimali teknik olarak zayıf ama var.

  Dördüncü geçici vergi beyanı olsa daha kolaydı. Ancak, halen, 2022 dönemini de kapsayacak bir af düşünülüyorsa, en azından aralık aylık beyanları verildikten ve 45 günlük kayıt süresi geçtikten sonra, mükelleflerin kendi kayıtlarındaki beyanlarından aşağı olmamak üzere 2022 yılını da kapsayacak bir matrah artırımı dizaynı mümkün olabilir. Bu da 15 Şubat sonrası 2022’yi bile kapsayabilecek bir düzenleme yapılabilme ihtimaline bizi götürüyor.

  Aslında peşin af (31 Mart 2023'e kadar) devam ediyor

  Öte yandan mükelleflerin dikkatini halen yürürlükte olan “varlık barışı” düzenlemesine çekmek isterim.

  Bu düzenleme yurt içinde veya yurt dışında mevcut kayıt dışı tüm gelirlere çok az bir maliyetle kayda alabilme ihtimali verdi.

  Af aslında zaten (matrah artırımı ile sağlanacak korunma anlamında) var ve 2022’yi de kapsayacak şekilde uygulanıyor.

  Bu konu üzerinde daha sonra dururuz.

  Yazı kaynağı : www.dunya.com

  Yeni Vergi Affı Yasası Kabul Edildi - Haziran 202 - Elmadağ Avukatlık ve Danışmanlık

  Yeni Vergi Affı Yasası Kabul Edildi - Haziran 202 - Elmadağ Avukatlık ve Danışmanlık

  “Vergi affı” olarak bilinen “7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09.06.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Kanun incelendiğinde kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların ve inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin ilişkin çeşitli düzenlemelerin yanında çeşitli matrah ve vergi artırımları ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin güncellemeler de mevcuttur.

  Kanunun ilk maddesinde gösterilen 7326 sayılı kanun kapsamında olan alacaklar; vergiler (VUK kapsamına giren vergi, resim harçlar) ve vergi cezaları, gümrük vergileri ve idari para cezaları, Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, çeşitli idari para cezaları ve bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri’i alacaklardır.

  Kesinleşmiş alacaklardan vergi asıllarının ödenmesi halinde vergi aslına bağlı olarak kesilen cezalar ve vergi aslına bağlı olmayan idari cezaların tamamı, alacak aslına bağlı olmayan cezalar ve iştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının ise %50 sinin ödenmesi halinde cezanın kalan tutarının tahsilinden vazgeçilmektedir. Fer’i alacaklarda ise gecikme faizi, zammı ve cezası yerini Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenen tutarın ödenmesi halinde kalan fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

  Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklarıa ilişkin olarak Kanun'un yayımlandığı tarih itibarıyla ilk derece mahkemesi nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re’sen ve idarece yapılmış vergi tarhiyatlarında; vergilerin %50’si ile bu tutara ilişkin hesaplanacak gecikme faiz ve zamları yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanacak tutarın Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, vergilerin %50’si ile buna bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla itiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatlarında; ödenecek alacak asılların tespitinde kanunun yayımlandığı tarih itibariyle tarhiyatın/tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınacaktır.

  Kanun'un yayımlandığı tarih itibarıyla; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da bu madde hükmünden yararlanabilecek olup Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

  İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlere yönelik olarak Kanun'un yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanun'un matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilmesi öngörülmüştür. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin %50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacaktır. Bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’inin; ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının %50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin, vergilere bu Kanunun yayımı tarihine kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilmiştir.

  Vergi affına ek alarak kanunun beşinci maddesinde çeşitli konularda matrah ve vergi artırımı öngörülmüştür. Mükelleflerin, bu fıkrada belirtilen şartlar dâhilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacaktır. Gelir ve Kurumlar Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı, Katma Değer Vergisi ne ilişkin yeni artış oranları madde de yer almakta olup matrah ve vergi artırımlarının 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

  Yürürlüğe giren kanun ile ayrıca 31.12.2020 itibarıyla kayıtlarda gözükmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudunun ve 1.12.2020 itibarıyla kayıtlarda gözükmekle birlikte işletmede bulunmayan ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemlerin %3 vergi ödenmek suretiyle düzeltilmesinin önünü açmıştır. Bu madde kapsamında ödenen  vergiler, gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecek olup, vergi matrahının tespitinde gider olarak da kabul edilmeyecektir. 

  Kanunun ortak hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. Kanuna ilişkin özel başvuru süreleri saklı olmak üzere kanundan yararlanmak isteyenler için son tarih 31.08.2021 olarak belirlenmiştir.

  Yazı kaynağı : m.elmadaghukuk.com

  Vergi borçları siliniyor mu? 2023 Vergi borçları ne zaman silinecek? 2 bin TL’den az borcu olanlar dikkat

  Vergi borcu yapılandırma ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsıyor?

  Vergi borcu yapılandırma ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsıyor?

  Vergi borcu yapılandırma ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsıyor?

  Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borcu yapılandırma imkanı sunulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilgili paketi pazartesi günü açıklamasının beklenen vergi borcu yapılandırması 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçları kapsayacak.

  Enflasyonun yüksek seviyelere ulaşması yüzünden vergi tahsilatlarının azalması ve seçimlerin yaklaşması nedeniyle vergi affı olarak bilinen vergi ve SSK borçlarının yapılandırılması tekrar gündeme geldi. SÖZCÜ’nün ulaştığı kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgili paketi pazartesi günü açıklamasının beklendiğini aktardı.

  VERGİ BORCU YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSAYACAK?

  Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeyle vergi sigorta primi borçlarıyla, cezalar için yapılandırma imkanı sunulacağı belirtildi.

  Buna göre, 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlara taksit imkanı getirilecek.

  Belediyelere borçlar, elektrik su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

  -Vergi ve SGK borçları

  -Trafik cezaları

  -Nüfus cezaları

  -Askerlik cezaları

  -Kaçak geçiş cezaları

  -Gümrük cezaları

  -Adli para cezaları

  -KYK borçları

  -Matrah artırımı

  -Kasa ve stok affı

  -Su borçları

  VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILACAK?

  Pakette, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.
  Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak. Belediyelere olan borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

  Habere göre, anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek.

  Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar bu borçların silinmesi imkanı olacak.

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap