Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  vena cava superior kalbin hangi boşluğuna açılır

  1 ziyaretçi

  vena cava superior kalbin hangi boşluğuna açılır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Prof. Dr. �nal A�IKEL | Kalp Damar Cerrahisi

  Kalbin sa� k�sm�; sa� atrium, sa� ventrik�l, pulmoner arter, vena kava superior ve vena kava inferiordan olu�mu�tur. Bu k�s�m k���k dola��m� (pulmoner dola��m veya akci�er dola��m�) sa�lar (�ekilde mavi ile g�sterilmi�tir). Kalbin sol k�sm� ise pulmoner venler (2�si sa�, 2�si sol tarafta, toplam 4 adet), sol atrium, sol ventrik�l ve aorttan olu�ur. Bu k�s�m ise b�y�k dola��mdan (sistemik dola��m) sorumludur (�ekilde k�rm�z� ile g�sterilmi�tir).

  V�cutta 2 �e�it dola��mdan s�z etmek m�mk�nd�r:

  Kan�n akci�erler yolu ile oksijenlenmesini sa�lar. Kalbin sa� taraf� bu i�e adanm��t�r. Organlar taraf�ndan kullan�l�p oksijenden fakirle�en kan (kirli kan! Asl�nda kirli de�ildir, nedense b�yle bir yanl�� ifade kullan�lm��t�r!) vena cava inferior ve vena cava superior denilen b�y�k toplardamarlar yolu ile sa� atriuma gelir. Buradan trik�spit kapak ile sa� ventrik�le ge�er. Sa� ventrik�l kas�larak gelen bu kan� pulmoner artere (akci�er atardamar�) atar ve bu damar ile kan�n akci�erde oksijenlenmesi sa�lan�r [5].

  B�y�k dola��m ise akci�erde oksijenden zengin hale gelen kan� organlar�n kullanmas� i�in v�cuda g�nderen sistemdir. Kalbin sol taraf� bu i�ten sorumludur. Oksijenden zenginle�en kan (temiz kan! Bu da nedense yanl�� adland�r�lm��t�r!) akci�erden d�nen pulmoner venler (akci�er toplardamarlar�) yolu ile sol atriuma ve buradan da mitral kapaktan ge�erek sol ventrik�le gelir. Sol ventrik�l ise kendisine gelen bu kan� aort damar� ile v�cuda g�nderir. Aort, kalpten ��kan en b�y�k atardamard�r. Aort kalpten ��kt�ktan sonra kalp dahil �e�itli organlar�m�za ve dokular�m�za beslenmeleri ve oksijenlenmeleri i�in dallar vererek karn�n alt taraflar�na kadar devam eder.

  KALB�N F�ZYOLOJ�S� VE ELEKTROF�ZYOLOJ�S�

  Kalbimiz, atriumlar (kulak��klar) yoluyla kendisine gelen kan�, kas�larak b�y�k damarlara atar. Bu damarlar sol ventrik�l (kar�nc�k) i�in aort, sa� ventrik�li�in de akci�er atardamar�d�r (pulmoner arter). Bu kas�lma d�nemine sistol diyoruz. Kalbin kas�lmas� sa� atriumum �st taraflar�nda bulunan sinoatrial (sin�s) d���m�n belirli aral�klarla d�zenli olarak ��kard��� elektrik uyar�lar� ile olur. Bu uyar�lar kalbin her taraf�na iletim sistemiile ula��r.

  Sistol� biraz daha ayr�nt�l� olarak inceleyelim:

  Atriumlardan ventrik�llere gelen kan ge�i�i tamamlan�nca, ventrik�l kas�lmaya ba�lar. Kas�lman�n ilk safhas�nda �nce ventrik�llerin hacmi de�i�meksizin i�indeki bas�n� artar. Bu bas�n�, kulak��klar�n i�indeki bas�nc� ge�ti�i an, atriumlarla ventrik�ller aras�ndaki kapaklar (kalbin sol taraf� i�in mitral, sa� taraf� i�in trik�spit kapak) kapan�r ve 1. kalp sesi (S1) olu�ur. Sonra bas�n� artmaya devam eder ve aort ve pulmoner kapaklar a��l�r ve kan aort ve pulmoner artere at�l�r [6].

  Normalde sistol s�ras�nda ventrik�llerin i�indeki kan�n %55-70'i at�l�r yani tamam� at�lmaz. Bu at�lma oran�na, ventrik�llerin ejeksiyon fraksiyonu (EF) diyoruz. EF, bizler i�in olduk�a �nemlidir. Bu oran de�i�ik laboratuar y�ntemleri ile hesaplanarak (eko, talyum, ventrik�lografi vb) kalbin performans� hakk�nda bilgi sahibi olunur.

  Diyastol:

  Sistol ile kan�n at�m� sona erdikten sonra ventrik�llerde gev�eme ba�lar: Bu d�neme ise diyastol diyoruz. Diyastol�n en ba��nda ventrik�llerin hacmi hen�z de�i�meksizin i�indeki bas�n� gev�eme ba�lad���ndan dolay� d��meye ba�lar. Ventrik�llerin i�indeki bas�n� aort ve pulmoner arterin bas�nc�n�n alt�na indi�i an, aort ve pulmoner kapaklar kapan�r ve b�ylece 2. kalp sesi (S2) olu�ur. Daha sonra bas�n� d��meye devam eder, mitral ve trik�spit kapaklar a��larak i�lerindeki kan ventrik�llere bo�al�r ve d�ng� bu �ekilde devam eder gider.

  Yazı kaynağı : www.unalacikel.com.tr

  Genel Anatomi

  Kalbin anatomisi

  Kalp, göğüs ön duvarı arkasında, orta kısımda, iki akciğer arasında yer alır. Aslında kalp, çoğu kimsenin sandığı gibi sol tarafta değildir, göğüs kafesinin tam olarak ortasında bulunur.

  Kalp atımının hissedildiği yer olan, sol karıncığın uç tarafı (sol ventrikül apeksi) solda  -tam olarak sol meme altında- hissedildiği için yanlış olarak soldaymış gibi algılanır. Kalp, kas dokusundan oluşmuştur. Temel işi kanı pompalamak olan hayati bir organdır.

  Kalp, sağda ve solda birer kulakçık (sağ ve sol atrium) ve karıncık (sağ ve sol ventrikül) olmak üzere dört boşluktan oluşur. Sağdaki kulakçık ve karıncığı, triküspit (3 yaprakçıklı) kapak; soldaki kulakçık ve karıncığı ise mitral (2 yaprakçıklı) kapak ayırır.

  Kalbin sol karıncığının bitimi ile kalpten çıkan ve insanın en büyük atardamarı olan aort damarının başlangıcı arasında aort kapağı vardır. Benzer olarak pulmoner kapak, sağ karıncık ile pulmoner damar arasındadır.

  Kalbin sağ kulakçığına; tüm vücuttan gelen, oksijeni dokular ve organlar tarafından kullanılmış olan kanı toplayan damarlar (vena cava inferior ve vena cava superior) açılır. Bu kan sağ ventrikül aracılığı ile, oksijenlenmek için akciğer atardamarına (pulmoner arter) atılır. Akciğerlerde oksijenlenen kan, 4 adet akciğer toplar damarları (pulmoner venler) ile sol kulakçığa döner oradan da sol karıncığı geçerek aort damarları ile tüm vücuda pompalanır (ayrıca bakınız: kan dolaşımı)

  Kalbin dış yüzünü perikard denilen çepeçevre bir zar kaplar (üstteki şekil). Bu zar ile kalp arasında, kalbin çalışırken rahat hareket edebilmesi için çok az miktarda  kayganlaştırıcı sıvı bulunur. Bazı hastalıklarda bu zar iltihaplanabilir (perikardit) veya zar ile kalbin arasına sıvı dolabilir (perikard effüzyonu), sıvı çok fazla olursa yaşamı tehdit edebilir (kalp tamponadı).

  Kalbin  iletim sistemi »

  Yazı kaynağı : ahmetalpman.com

  Superior vena kava

  Sağ Atrium

  Kalbimiz Nasıl Çalışır?

  Kalbimiz Nasıl Çalışır?

  Genel Tanıtım

  Hayatın ve Canlılığın Kaynağı

  Kalp, vücudumuz oluşurken anne karnında harekete geçen ilk organımızdır. Bebeğin kalbi anne karnında, altıncı haftadan itibaren atmaya başlar. Diğer organlar, kalp ve damar sistemi etrafında şekillenmeye devam eder.

  Koşma veya tırmanma gibi daha fazla fiziksel efor gerektiren durumlarda, kalbimizin daha kuvvetli ve daha hızlı attığını hissederiz.

  Böyle fiziksel ve ruhsal durum değişikliklerinde çalışmasında belirgin farklılıkları hissettiğimiz bir organ olarak kalp, hayatın ve canlılığın kaynağı olarak görülmüş, muhtemelen bu nedenle de ruhun kalbe yerleştiğine inanılmıştır.

  Üstelik 280-300 gram ağırlığıyla sadece yumruğumuz büyüklüğünde!”

  Kalp, vücudumuza gerekli besin maddelerini ve oksijeni sağlayan kanı, dolaşım sistemimiz içinde hareket ettiren, çok dayanıklı kas grubundan oluşan bir pompa.

  Kalp, göğsümüzün ortasında göğüs kemiğinin hemen altında yer alıyor.

  Kalbin dış yüzünü perikard denilen çepeçevre bir zar kaplıyor. Bu zar ile kalp arasında, kalbin çalışırken rahat hareket edebilmesi için çok az miktarda kayganlaştırıcı sıvı bulunuyor. Bir pompa sistemi gibi, kanı damar sistemi ile vücuttan topluyor, oksijenlenmesi için akciğere yolluyor ve oksijenden zenginleşmiş kanı tekrar vücuda pompalıyor.

  Kalbimiz 4 odacıktan oluşuyor. Kalbin kapakları tek yöne açılan kapılar gibi, kanın 4 odacıkta akışını sürekli kontrol ediyorlar.

  Kalbimiz vücudumuza 1 dakikada yaklaşık 5.5 litre kan pompalıyor. Bu da; 1 günde 8 ton, 1 yılda 3.000 ton, 80 yılda ise 240.000 ton anlamına geliyor. İnsan ömrünün ortalama 80 yıl olduğu kabul edildiğinde pompalanan kan, yaklaşık 10 ton kapasiteli 24.000 tankeri dolduracak kadar çok.”

  Kalbin oldukça sistemli bir mekanizması bulunuyor. Bu mekanizmada meydana gelen tek bir aksaklık insanın hayatını sona erdirebiliyor. Bu mekanizmalardan en önemlisi sağ ve sol tarafta bulunan pompalar:

  Kalbin her iki tarafında da kulakçık ve karıncıklar bulunuyor. Kulakçıklar küçük pompa, karıncıklar ise büyük pompa işlevi görüyorlar.

  1. Kalbin sol tarafı temiz kan ile ilgileniyor; gelen temiz kanı organ ve dokulara ulaştırma görevi, kalbin sol tarafında bulunan sol kulakçık ve sol karıncığa ait. Kalbin sağ tarafı ise kirli kan ile ilgileniyor; sağ karıncık ve sağ kulakçık kirli kanı temizlenmek üzere akciğerlere ulaştırmak için görev yapıyor.

  2. Temiz kan kalbe ulaştığında önce üst taraftaki küçük pompaya, yani sol kulakçığa doluyor. Buradan alt tarafta bulunan büyük pompaya, yani sol karıncığa iletiliyor.

  Kalpteki her kulakçık birbirinden farklı görünse de aslında yaptıkları iş aynı; her biri kanı belirli bir hedefe iletmekle görevli. Mekanizmanın sistemli çalışması, bahsettiğimiz bu sıralı işlem nedeniyle çok önemli. Her şeyin sıra ile yapılması gerekiyor. Eğer bu düzen bozulursa, kalp vücuda ya hiç kan pompalayamıyor ya da kalbe aşırı kan yüklenmesi oluyor.

  3. Bu sıralamanın doğru işlemesi için kulakçık ve karıncıklar arasında kapaklar bulunuyor. Bu kapaklar akış yönüne doğru tek taraflı açılıyor. Kulakçıklar kasıldığında bu kapaklar açılıyor, kan büyük pompaya yani karıncıkların içine doluyor.

  4. Bu işlem gerçekleştikten sonra kanın geldiği yere geri dönmemesi için kapaklar tekrar kapanıyor. Ana toplardamar, oksijensiz kanı bedenin sağ kısmına getiriyor ve akciğer damarları bu kanı akciğerlere iletiyor.

  5. Akciğer toplardamarı oksijenli kanı akciğerlerden kalbin sol tarafına getiriyor ve aort bu kanı vücuda gönderiyor. Kanın bu hareketi sırasında kalp kapakçıkları kasılarak kanın odacıklar arasında geçişini sağlıyor. Bu kapaklar kalbin karıncıklarında da var. Karıncıklar kasıldığında bu kapaklar açılıyor ve kanın vücuda doğru akması sağlanıyor.

  6. Pompalama işlemi durduğunda ise kapaklar kapanıyor ve pompalanan kanın kalbe geri dönmesi engelleniyor. Bizim kalp atışı” olarak algıladığımız ses ise sanıldığı gibi kalbin kasılıp gevşemesi sonucunda çıkan ses değil. Kalp atışını dinlerken, aslında bu dört kapakçığın şiddetle açılıp kapanma seslerini duyuyoruz.

  Kalp atımı dakikada 60’ın altında veya 100’ün üzerindeyse bu tehlike sinyali olabiliyor.

  Kalp damar hastalıkları tüm dünyada en önemli ölüm nedenlerinden biri. Dünyada her yıl 17 milyon, ülkemizde de 160 bin kişi kalp damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor.

  Yazı kaynağı : www.acibadem.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap