Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ve biz yine bir kış daha geçireceğiz büyük öfkemizin içinde ve mukaddes ümidimizin ateşinde ısınarak

  1 ziyaretçi

  ve biz yine bir kış daha geçireceğiz büyük öfkemizin içinde ve mukaddes ümidimizin ateşinde ısınarak bilgi90'dan bulabilirsiniz

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2022 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Adı Kadın: Ve biz yine bir kış daha geçireceğiz

  Adı Kadın: Ve biz yine bir kış daha geçireceğiz

  Ve biz yine bir kış daha geçireceğiz

  21:52 Kadın , Şiir 0 Comments

  Yazı kaynağı : adkadn.blogspot.com

  Şiir

  Ve biz yine bir kış daha geçireceğiz;

  Büyük öfkemizin içinde,

  Ve mukaddes ümidimizin ateşinde ısınarak..


  Nazım Hikmet

  Yazı kaynağı : siir-defterim.tumblr.com

  Ve biz yine bir kış daha geçireceğiz: büyük öfkemizin içinde ve mukaddes ümid...

  Ve biz yine bir kış daha geçireceğiz. Büyük öfkemizin içinde. Ve mukaddes ümidimizin ateşinde ısınarak Nazım Hikmet | Yazı sanatı, Okuma köşeleri, Güzel söz

  Ve biz yine bir kış daha geçireceğiz Büyük öfkemizin içinde ve mukaddes ümidimizin ateşinde ısınarak Nazım Hikmet | Kış

  ~ P�RAYE ���N YAZILMI� SAAT 21-22 ���RLER� ~ N�ZIM H�KMET RAN

  P�RAYE ���N YAZILMI� SAAT 21-22 ���RLER�

  Ne g�zel �ey hat�rlamak seni; �l�m ve zafer haberleri i�inden, hapiste ve ya��m k�rk� ge�mi� iken.. Ne g�zel �ey hat�rlamak seni: bir mavi kuma��n �st�nde unutulmu� olan elin ve sa�lar�nda vakur yumu�akl��� can�m�n i�i �stanbul topra��n�n.. ��imde ikinci bir insan gibidir seni sevmek saadeti.. Parmaklar�n�n ucunda kalan kokusu sardunya yapra��n�n, g�ne�li bir rahatl�k ve etin daveti: k�pk�z�l �izgilerle b�l�nm�� s�cak koyu bir karanl�k.. Ne g�zel �ey hat�rlamak seni, yazmak sana dair hapiste s�rt�st� yat�p seni d���nmek: filanca g�n, falanca yerde s�yledi�in s�z, kendisi de�il edas�ndaki d�nya.. Ne g�zel �ey hat�rlamak seni. Sana tahtadan bir �eyler oymal�y�m yine: bir �ekmece bir y�z�k ve �� metre kadar ince ipekli dokumal�y�m. Ve hemen f�rlayarak yerimden penceremde demirlere yap��arak h�rriyetin s�tbeyaz mavili�ine sana yazd�klar�m� ba��ra ba��ra okumal�y�m.. Ne g�zel �ey hat�rlamak seni: �l�m ve zafer haberleri i�inden, hapiste ve ya��m k�rk� ge�mi� iken.. 20 Eyl�l 1945 Bu ge� vakit bu sonbahar gecesinde kelimelerinle doluyum; zaman gibi, madde gibi ebed�, g�z gibi ��plak, el gibi a��r ve y�ld�zlar gibi p�r�l p�r�l kelimeler. Kelimelerin geldiler bana, y�re�inden, kafandan, etindendiler. Kelimelerin getirdiler seni, onlar : ana, onlar : kad�n ve yolda� olan.. Mahzundular, ac�yd�lar, sevin�li, umutlu, kahramand�lar, kelimelerin insand�lar.. 21 Eyl�l 1945 O�lumuz hasta, babas� hapiste, senin yorgun ellerinde a��r ba��n, d�nyan�n hali gibi halimiz.. �nsanlar, daha g�zel g�nlere insanlar� ta��r, o�lumuz iyile�ir, babas� ��kar hapisten, g�ler senin alt�n g�zlerinin i�i, d�nyan�n hali gibi halimiz.. 22 Eyl�l 1945 Kitap okurum : i�inde sen vars�n, �ark� dinlerim : i�inde sen. Oturdum ekme�imi yerim : kar��mda sen oturursun, �al���r�m : kar��mda sen. Sen ki, her yerde "h�z�r� n�z�r"�ms�n, konu�amay�z seninle, duyamay�z sesini birbirimizin : sen benim sekiz y�ld�r dul kar�ms�n.. 23 Eyl�l 1945 O �imdi ne yap�yor �u anda �imdi, �imdi? Evde mi, sokakta m�, �al���yor mu, uzanm�� m�, ayakta m�? Kolunu kald�rm�� olabilir, - hey g�l�m, beyaz, kal�n bile�ini nas�l da ��r��plak eder bu hareketi!.. - O �imdi ne yap�yor, �u anda, �imdi, �imdi? Belki dizinde bir kedi yavrusu var, ok�uyor. Belki de y�r�yordur, ad�m�n� atmak �zredir, - her kara g�n�mde onu bana t�p�� t�p�� getiren sevgili, can�m�n i�i ayaklar!.. - Ve ne d���n�yor beni mi? Yoksa ne bileyim fasulyan�n neden bir t�rl� pi�medi�ini mi? Yahut, insanlar�n �o�unun neden b�yle bedbaht oldu�unu mu? O �imdi ne d���n�yor, �u anda, �imdi, �imdi?... 24 Eyl�l 1945 En g�zel deniz : hen�z gidilmemi� olan�d�r. En g�zel �ocuk : hen�z b�y�medi. En g�zel g�nlerimiz : hen�z ya�amad�klar�m�z. Ve sana s�ylemek istedi�im en g�zel s�z : hen�z s�ylememi� oldu�um s�zd�r.. 25 Eyl�l 1945 Saat 21. Meydan yerinde kampana vurdu, nerdeyse ko�u�lar�n kap�lar� kapan�r. Bu sefer hapislik uzun s�rd� biraz : 8 y�l.. Ya�amak : �mitli bir i�tir, sevgilim, ya�amak : seni sevmek gibi cidd� bir i�tir.. 26 Eyl�l 1945 Bizi esir ettiler, bizi hapse att�lar : beni duvarlar�n i�inde, seni duvarlar�n d���nda. Ufak i� bizimkisi. As�l en k�t�s� : bilerek, bilmeyerek hapisaneyi insan�n kendi i�inde ta��mas�.. �nsanlar�n bir�o�u bu hale d���r�lm��, namuslu, �al��kan, iyi insanlar ve seni sevdi�im kadar sevilmeye l�y�k.. 30 Eyl�l 1945 Seni d���nmek g�zel �ey �mitli �ey d�nyan�n en g�zel sesinden en g�zel �ark�y� dinlemek gibi bir �ey. Fakat art�k �mit yetmiyor bana, ben art�k �ark� dinlemek de�il �ark� s�ylemek istiyorum... 1 Ekim 1945 Da��n �st�nde : ak�am g�ne�iyle y�kl� olan bir bulut var da��n �st�nde. Bug�n de : sensiz, yani yar� yar�ya d�nyas�z ge�ti bug�n de. Birazdan a�ar k�rm�z� k�rm�z� : gecesefalar� birazdan a�ar k�rm�z� k�rm�z�. Ta��r havam�zda sessiz, cesur kanatlar vatandan ayr�l��a benzeyen ayr�l���m�z�.. 2 Ekim 1945 R�zg�r akar gider, ayn� kiraz dal� bir kere bile sallanmaz ayn� r�zg�rla. A�a�ta ku�lar c�v�lda��r : kanatlar u�mak ister. Kap� kapal� : zorlay�p a�mak ister. Ben seni isterim : senin gibi g�zel, dost ve sevgili olsun hayat.. Biliyorum hen�z bitmedi sefaletin ziyafeti.. Bitecek fakat.. 5 Ekim 1945 �kimiz de biliyoruz, sevgilim, ��rettiler : a� kalmay�, ���meyi, yorgunlu�u �lesiye ve birbirimizden ayr� d��meyi. Hen�z �ld�rmek zorunda b�rak�lmad�k ve �ld�r�lmek i�i ge�medi ba��m�zdan. �kimiz de biliyoruz, sevgilim, ��retebiliriz : d�v��meyi insanlar�m�z i�in ve her g�n biraz daha candan biraz daha iyi sevmeyi.. 6 Ekim 1945 Bulutlar ge�iyor : haberlerle y�kl�, a��r. Buru�uyor h�l� gelmeyen mektup avucumda. Y�rek kirpiklerin ucunda uzay�p giden toprak u�urlan�r. Benim ba��ras�m gelir : "P � r � y e , P � r � y e ! " diye.. 7 Ekim 1945 �nsan ���l�klar� ge�ti geceleyin a��k denizleri r�zg�r- larla. Dola�mak tehlikeli h�l� geceleyin a��k denizleri.. Alt� y�ld�r s�r�lmedi bu tarla, duruyor oldu�u gibi tank paletlerinin izleri. Tank paletlerinin izleri kapan�r bu k�� karla. Ah, g�z�m�n nuru, g�z�m�n nuru, yine yalan s�yl�yor antenler : al�n teri tacirleri kapatabilsin diye defteri y�zde y�z k�rla. Fakat Ezrailin sofras�ndan d�nenler d�nd�ler verilmi� kararlarla... 8 Ekim 1945 �ekilmez bir adam oldum yine : uykusuz, aksi, n�let. Bir bak�yorsun ki ana avrat s�ver gibi, azg�n bir hayvan� d�ver gibi bug�n �al���yorum, sonra bir de bak�yorsun ki a�z�mda s�n�k bir c�gara gibi tembel bir t�rk� sabahtan ak�ama kadar s�rt�st� yat�yorum ertesi g�n. Ve beni �ileden ��kart�yor b�sb�t�n kendime kar�� duydu�um nefret ve merhamet... �ekilmez bir adam oldum yine : uykusuz, aksi, n�let. Yine her seferki gibi haks�z�m. Sebep yok, olmas� da imk�ns�z. Bu yapt���m i� ay�p rezalet. Fakat elimde de�il seni k�skan�yorum beni affet.. 9 Ekim 1945 D�n gece r�yama girdin : dizimin dibinde oturuyormu�un. Ba��n� kald�rd�n, kocaman, sar� g�zlerini bana �evirdin. Bir �eyler soruyormu�un. Islak dudaklar�n kapan�p a��l�yor, sesini duymuyorum ama. Gecenin i�inde bir yerlerde ayd�nl�k bir haber gibi saat �al�yor. Havada f�s�lt�s� ba�s�zl���n ve sonsuzlu�un. K�rm�z� kafesinde, kanaryam�n : "Memo"mun t�rk�s�, s�r�lm�� bir tarlada topra�� itip y�kselen tohumlar�n ��t�rd�s� ve bir kalabal���n hakl� ve muzaffer u�ultusu geliyor kula��ma. Senin �slak dudaklar�n hep �yle a��l�p kapan�yor sesini duymuyorum ama.. Kahrederek uyand�m. Kitab�n �st�nde uyuyakalm���m me�er. D���n�yorum : yoksa senin miydi b�t�n o sesler? 10 Ekim 1945 G�zlerine bakarken g�ne�li bir toprak kokusu vuruyor ba��ma, bir bu�day tarlas�nda, ekinlerin i�inde kayboluyorum.. Ye�il p�r�lt�larla u�suz bucaks�z bir u�urum, durup dinlenmeden de�i�en ebed� madde gibi g�zlerin : s�rr�n� her g�n bir par�a veren fakat hi�bir zaman b�sb�t�n teslim olmayacak olan.. 18 Ekim 1945 Kale kap�s�ndan ��karken �l�mle bulu�mak �zre, son defa d�n�p bakt���m�zda �ehre, sevgilim, �u s�zleri s�yleyebilece�iz : "Pek de �yle g�ld�rmedinse de y�z�m�z�, �al��t�k g�c�m�z�n yetti�i kadar seni bahtiyar k�lal�m diye. Devam ediyor bahtiyarl��a do�ru gidi�in, devam ediyor hayat. ��imiz rahat, g�nl�m�zde hak edilmi� ekme�ine doymu�luk, g�z�m�zde �����ndan ayr�lman�n kederi, i�te geldik gidiyoruz �en olas�n Halep �ehri.." 27 Ekim 1945 Bir elman�n yar�s� biz yar�s� bu koskoca d�nya. Bir elman�n yar�s� biz yar�s� insanlar�m�z. Bir elman�n yar�s� sen yar�s� ben ikimiz... 28 Ekim 1945 It�r saks�s�nda artan koku, denizlerde u�ultular ve i�te dolgun bulutlar� ve ak�ll� topra��yla sonbahar.. Sevgilim, ya� kem�lini buldu. Bana �yle gelir ki belki bin y�ll�k bir �mr�n maceras� ge�ti ba��m�zdan. Ama biz h�l� g�ne�in alt�nda el ele yalnayak ko�an hayran g�zl� �ocuklar�z.. 5 Kas�m 1945 �i�ekli badem a�a�lar�n� unut. De�mez, bu bahiste geri gelmesi m�mk�n olmayan hat�rlanmamal�. Islak sa�lar�n� g�ne�te kurut : olgun meyvelerin bayg�nl���yla p�r�ldas�n nemli, a��r k�z�lt�lar.. Sevgilim, sevgilim, mevsim sonbahar.. 8 Kas�m 1945 Uzaktaki �ehrimin damlar� �zerinden ve Marmara denizinin dibinden ge�ip sonbahar topraklar�n� a�arak olgun ve �slak geldi sesin. Bu, �� dakikal�k bir zamand�. Sonra, telefon simsiyah kapand�.. 12 Kas�m 1945 Damardan bo�anan kan gibi �l�k ve u�ultulu son lodoslar esmeye ba�lad�. Havay� dinliyorum : nab�z yava�lad�. Uluda�da, zirvede kar ve Kirazl�-yaylada �ahane ve �ip�irin yatm�� uykudad�r k�rm�z� kestane yapraklar�n�n �st�nde ay�lar. Ovada kavaklar soyunuyor. �pekb�ce�i tohumlar� k��laklar�na gitti gidecek, sonbahar bitti bitecek, nerdeyse girecek gebe-uykular�na toprak. Ve biz yine bir k�� daha ge�irece�iz : b�y�k �fkemizin i�inde ve mukaddes �midimizin ate�inde �s�narak.. 13 Kas�m 1945 "Tarif kabul etmez, " diyorlar, "�stanbulun sefaleti, milleti, "diyorlar, " k�r�p ge�irdi a�l�k, verem illeti, " diyorlar, " diz boyu. �u kadarc�k k�z �ocuklar�n�," diyorlar, "yang�n yerlerinde, sinema localar�nda.." Kara haberler geliyor uzaktaki �ehrimden : namuslu, �al��kan, fakir insanlar�n �ehri sahici �stanbulum, sevgilim, senin mek�n�n olan ve nereye s�r�lsem, hangi hapiste yatsam s�rt�mda, torbam�n i�inde g�t�rd���m ve evl�t ac�s� gibi y�re�imde, senin hayalin gibi g�zlerimde ta��d���m �ehir.. 20 Kas�m 1945 Saks�larda h�l� tek t�k karanfil bulunursa da ovada g�z nadaslar� yap�ld� �oktan, tohum sa��l�yor. Ve zeytin dev�irilmekte. Bir yandan k��a girilmekte, bir yandan bahar fidelerine yer a��l�yor. Bense hasretinle dolu ve b�y�k yolculuklar�n sab�rs�zl���yla y�kl� yat�yorum demirli bir �ilep gibi Bursa'da.. 1945 y�l� Aral�k ay�n�n d�rd� �lk g�z g�ze geldi�imiz g�nk� elbiseni ��kar sand�ktan, giyin, ku�an, benze bahar a�a�lar�na.. Hapisten mektubun i�inde yollad���m karanfili tak sa�lar�na, kald�r, �p�lesi �izgilerle k�r���k beyaz, geni� aln�n�, b�yle bir g�nde y�lg�n ve kederli de�il, ne m�nasebet, b�yle bir g�nde bir isyan bayra�� gibi g�zel olmal� N�z�m Hikmet'in kad�n�.. 5 Aral�k 1945 Delindi sintine, esirler par�alamakta p�rangalar�. Y�ld�z-poyrazd�r esen, tekneyi kayalar�n �st�ne atacak. Bu d�nya, bu korsan gemisi batacakt�r, ta� �atlasa batacak. Ve senin aln�n gibi h�r, ferah ve �mitli bir �lem kuraca��z Pir�yem.. 6 Aral�k 1945 Onlar �midin d��man�d�r, sevgilim, akar suyun, meyve �a��nda a�ac�n, serpilip geli�en hayat�n d��man�. ��nk� �l�m vurdu damgas�n� al�nlar�na : "��r�yen di�, d�k�len et" , bir daha geri d�nmemek �zre y�k�l�p gidecekler. Ve elbette ki, sevgilim, elbet, dola�acakt�r elini kolunu sallaya sallaya, dola�acakt�r en �anl� elbisesiyle : i��i tulumuyla bu g�zelim memlekette h�rriyet... 7 Aral�k 1945 Bursa'da havlucu Recebe, Karab�k fabrikas�nda tesviyeci Hasan'a d��man, fakir-k�yl� Hat�e kad�na, �rgat S�leyman'a d��man, sana d��man, bana d��man, d���nen insana d��man, vatan ki bu insanlar�n evidir, sevgilim, onlar vatana d��man.. 12 Aral�k 1945 A�a�lar ovada son bir gayretle p�r�ldamakta : pul pul alt�n bak�r tun� ve tahta.. �k�zlerin ayaklar� ya� topra�a g�m�l�yor yumu�ac�k. Ve da�lar dumana bat�k kur�un�, s�r�ls�klam.. Tamam, sonbahar belki bug�n bitti art�k. Yaban kazlar� h�zla gelip ge�ti demin herhal �znik g�l�ne gidiyorlar. Havada serin havada is kokusu gibi bir �ey : havada kar kokusu var.. �imdi d��arda olmak, d�rtnala s�rmek da�lara do�ru at�. " Ata binmesini de bilmezsin," diyeceksin ama �akay� b�rak ve k�skanma, yeni bir huy edindim hapiste : seni sevdi�im kadar de�ilse de hemen hemen ona yak�n seviyorum tabiat�.. Ve ikiniz de uzaktas�n�z.. 13 Aral�k 1945 Gece kar birdenbire bast�rm��. Bembeyaz dallardan da��lan kargalarla ba�lad� sabah. G�z alabildi�ine Bursa ovas�nda k�� : ba�s�zl�k ve sonsuzluk geliyor akla. Sevgilim, de�i�ti mevsim �eki�en geli�melerden sonra bir s��ramakla. Ve kar�n alt�nda ma�rur hamarat s�r�p gidiyor hayat.. 14 Aral�k 1945 Hay aksi l�net, fena bast�rd� k��.. Sen ve namuslu �stanbul'um ne haldesiniz kim bilir? K�m�r�n var m�? Odun alabildin mi? Camlar�n k�y�s�na gazete k�ad� yap��t�r. Gece erkenden yata�a gir. Evde de sat�lacak bir �ey kalmam��t�r. Yar� a�, yar� tok ���mek : d�nyada, memleketimizde ve �ehrimizde bu i�te de �o�unluk bizde...

  N�z�m Hikmet Ran
  ( 1902 - 1963 )

  Naz�m Hikmet, Kuv�yi Milliye, S. 95-115, Adam Yay�nlar�

  Yazı kaynağı : www.siirparki.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap