Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  vatandaşlık başvurusu nasıl yapılır

  1 ziyaretçi

  vatandaşlık başvurusu nasıl yapılır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Türk Vatandaşlığının Kazanılması

  Türkiye'de doğan ve ana ve babasının belli olmaması veya vatansız bulunması ya da milli kanunları gereğince vatandaşlık kazanamaması gibi nedenlerle herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır. 

  Türkiye'de bulunmuş çocuk, Türkiye dışında doğduğu sabit olmadıkça Türkiye'de doğmuş sayılır. Yaşının küçüklüğü nedeniyle kendisini ifade edemeyen bulunmuş çocuklar kolluk görevlilerinin veya ilgili kurumların bu durumu belirten tutanaklarına veya ilgililerin beyanına dayanılarak bulundukları yerin nüfus kütüklerine tescil edilir.

  Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ

  Başvuruda İstenilen Belgeler ve Başvuru Makamı ve Usul İçin TIKLAYINIZ

  Yazı kaynağı : www.nvi.gov.tr

  Türk Vatandaşlığını Kazanma Ön Başvurusu ve Takibi

  Vatandaşlık başvurusu nasıl yapılır, hangi evraklar gereklidir 2022

  Vatandaşlık başvurusu nasıl yapılır, hangi evraklar gereklidir 2022

  Vatandaşlık başvurusu 1

  Vatandaşlık başvurusu 3

  Türk vatandaşlığının kazanılmasına ve kaybına ilişkin işlemler yurt içinde Ankara  İçişleri Bakanlığı, yurt dışında ise dış temsilcilikler tarafından yürütülür.

  Türk vatandaşlığı Kazanma

  Türk Vatandaşlığını Kazanma

  Türk vatandaşlığı doğumla ve Sonradan olmak üzere iki yolla kazanılır.

  Doğumla Türk vatandaşlığı Soy bağı ve Doğum yeri esasına göredir.

  Yurt dışında yaşayan ve 18 yaşını tamamladığı halde doğumuna ilişkin bildirimde bulunulmayan kişilerin aile kütüğüne tescili, Türk vatandaşı ana veya babadan dolayı Türk vatandaşlığını kazandıklarının Bakanlıkça yapılacak inceleme sonucunda tespiti halinde mümkündür.

  Bu yolla Türk Vatandaşlık başvurusu yapacaklardan aşağıdaki belgeler istenilir.

  Bakanlıkça gerekli görülen hallerde, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerle birlikte, ilgilinin vatandaşlığının ispatına esas olabilecek başka belgelerin de ibraz edilmesi istenebilir.

  Bakanlıkça yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda Türk vatandaşı anadan doğduğu veya babadan olduğu tespit edilen kişinin, doğumundan itibaren Türk vatandaşı olduğu aile kütüğüne tescil edilir.

  Türk vatandaşı anadan doğduğu veya babadan olduğunu ispata yarayacak yeterli bilgi ve belge bulunmaması halinde, ilgili kişinin bu yöndeki talebi Bakanlıkça reddedilir.

  Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, Doğum yeri esasına göre Türk vatandaşıdır.

  Doğum yeri esasına göre vatandaşlık başvurusu yapacakların aşağıdaki evrakları hazırlaması gerekir.

  Bakanlıkça yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; 5901 sayılı yasanın 11. maddesinde belirtilen şartları taşıdığı tespit edilen çocuk, doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır ve yerleşim yerinin bulunduğu idari birimin son hanesinden bir sonraki haneye tescil edilir.

  Aranan şartları taşımayanların talepleri Bakanlıkça reddedilir.

  Sonradan kazanılan vatandaşlık

  Yetkili makam kararı, Evlat edinilme ya da Seçme hakkının kullanılması ile gerçekleşir.

  Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması

  Genel, İstisnai, Yeniden ve Evlenme yolu ile Türk vatandaşlığı kazanılabilir.

  Genel Olarak Türk Vatandaşlığı Kazanma

  Genel olarak Türk vatandaşlığını kazanma

  Genel olarak Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.

  ç) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak.

  Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılardan, birinci fıkrada sayılan şartlarla birlikte, taşıdıkları devlet vatandaşlığından veya vatandaşlıklarından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.

  Genel Olarak  Vatandaşlık başvurusu yapacak yabancının aşağıda belirtilen belgeler istenilir.

  ç) Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi.

  ğ) Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi.

  ı) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.

  Dosyası tamamlanan yabancı hakkında il emniyet müdürlüğünden soruşturma yapılması istenir.

  İstisnai olarak Türkiye vatandaşlık başvurusu

  Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

  İstisnai vatandaşlık başvurusu danışmanlık hizmetlerimizden faydalanın: https://www.atakurumsal.com/turk-vatandasligi-danismanlik/

  Vatandaşlığa alınması zaruri görülen yabancılar.

  6458 Sayılı yasa uyarınca Geçici Koruma sahibi Suriye Uyruklular arasında, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Türk Vatandaşlığına alınması uygun olduğu tespit edilen yabancılar,

  01.01.2017 tarihinden önce Türkiye’ye gelen ve 1 nci derece üst soyu Türk Vatandaşlığını kazanmış Balkan Ülkeleri vatandaşlarından 30.05.2107 ile 30.05.2018 arasında Türk Vatandaşlığına geçmek için müracaat edenler,

  Yeniden Türk Vatandaşlığı için vatandaşlık başvurusu

  Yeniden Türk vatandaşlığı için vatandaşlık başvurusu

  Doğumla Türk Vatandaşı iken herhangi bir nedenle Türk Vatandaşlığından çıkan, çıkarılanlar ile Genel ve yersel Nüfus yazımında Kayıt dışı kalanlar Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

  Türk vatandaşlığının yeniden kazanma başvuru yapacaklardan aşağıdaki belgeler istenilir.

  Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanmak için vatandaşlık başvurusu 

  Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanmak için vatandaşlık başvurusu 

  Bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.

  Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde aile birliği içinde yaşama şart aranmaz.

  Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

  Evlenme yoluyla vatandaşlık başvurusu yapacakların hazırlayacağı belgeler;

  Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı ve eşi, komisyon tarafından ayrı ayrı ve birlikte mülakata tabi tutulmak suretiyle evliliğin gerçek bir evlilik ya da Türk vatandaşlığını kazanmak amacıyla yapılmış bir evlilik olup olmadığı komisyon tarafından araştırılır.

  Mülakat sonucunda oluşan kanaat evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin mülakat formuna yazılır. İl müdürlüğünce dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

  Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılmasında yurt dışından da vatandaşlık başvurusu yapılabilir.

  Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanan kişi, evliliğinin butlanına karar verilmesi halinde Türk vatandaşlığını kaybeder. Ancak, evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancı, Bakanlıkça yapılacak inceleme sonucunda evlenmede iyi niyetli olduğunun tespiti durumunda Türk vatandaşlığını muhafaza eder.

  Butlanına karar verilmiş evlenmeden olan çocuk ise ana ve babalarının evlenmede iyi niyetli olup olmadıklarına bakılmaksızın Türk vatandaşlığını muhafaza eder.

  Türk vatandaşlığının evlat edinilme ile kazanılması

  Türk vatandaşlığının evlat edinilme ile kazanılması

  Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.

  Evlat edinilen kişi, Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra evlat edinen ile arasındaki evlatlık ilişkisinin herhangi bir şekilde son bulması halinde, Türk vatandaşlığını muhafaza eder.

  Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ve müracaat tarihinde ergin olan yabancı hakkında 5901 sayılı yasanın 15 inci maddesindeki hükümler uygulanır.

  Evlat edinilme yoluyla vatandaşlık başvurusu için aşağıdaki belgeler istenilmektedir.

  Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması

  Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması

  Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

  Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanma.

  Vatandaşlık başvurusu yapabilmek için aşağıdaki belgeler istenilmektedir.

  Vatandaşlık başvurusu için daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: Vatandaşlık Hizmetleri | NVI

  Danışmanlık hizmetimize göz atın : Türk Vatandaşlığı Danışmanlık

  Yazı kaynağı : atakurumsal.com

  Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

  Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

  Danışma Formu

  Avukata sormak için danışma formunu eksiksiz doldurun.

  Cevaplar genellikle saatler içinde e-posta ile verilir ve cevap gönderildiğinde soran kişi SMS ile bilgilendirilir. Bu nedenle e-posta ve telefon bilgilerini doğru girdiğinizden emin olun.

  Yazı kaynağı : mihci.av.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap