Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  uzman öğretmenlik sınav kılavuzu

  1 ziyaretçi

  uzman öğretmenlik sınav kılavuzu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV KILAVUZU YAYINLANDI

  UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI İLE ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAV DUYURUSU

  Uzman öğretmenlik sınav kılavuzu 2022: Uzman ve başöğretmenlik sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte sınav konuları dağılımı

  Uzman - Başöğretmen Sınav Kılavuzu Yayınlandı! TIKLA-İNDİR

  Uzman - Başöğretmen Sınav Kılavuzu Yayınlandı! TIKLA-İNDİR

  Uzman - Başöğretmen Sınav Kılavuzu Yayınlandı! TIKLA-İNDİR

  Öğretmenlik Kariyer Basamakları (Uzman Öğretmen - Başöğretmen) Sınav Kılavuzu Yayınlandı.

  Sınav Giriş Belgeleri 14 Kasım 2022 tarihinde yayınlanacak.

  Yayınlanan kılavuza göre Uzman Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da 81 il sınav merkezinde yapılacaktır.

  Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar 01 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.

  Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

  Kılavuzu indirmek için TIKLAYINIZ

  📌 Türkiyenin En Büyük UZMAN ÖĞRETMEN ve BAŞÖĞRETMEN paylaşım grubuna katılın!https://t.me/uzmanogretmenlik

  📌Uzman Öğretmenlik-Başöğretmenlik Sınavı Soru Çözüm grubuna katılın! https://t.me/uzmanogretmenliksorucozum

  Yazı kaynağı : www.ogretmenx.com

  Uzman öğretmenlik sınav kılavuzu: 2022 uzman öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi...

  Uzman öğretmenlik sınav belgesi ve uzman öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? TARİH BELLİ OLDU! İşte MEB'in yayınladığı kılavuz

  Uzman öğretmenlik sınav belgesi ve uzman öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? TARİH BELLİ OLDU! İşte MEB'in yayınladığı kılavuz

  UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KONU DAĞILIMI VE SORU SAYISI 

  Öğrenme ve Öğretme Süreçleri - 15

  Ölçme ve Değerlendirme - 12

  Özel Eğitim ve Rehberlik - 15

  Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları - 10

  Eğitimde Kapsayıcılık - 12

  Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği - 10

  Sosyal Etkileşim ve İletişim - 10

  Dijital Yetkinlik - 8

  Güvenli Okul ve Okul Güvenliği - 8

  BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI KONU DAĞILIMI VE SORU SAYISI 

  Öğrenme ve Öğretme Süreçleri - 12

  Ölçme ve Değerlendirme - 8

  Özel Eğitim ve Rehberlik - 12

  Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları - 7

  Eğitimde Kapsayıcılık - 8

  Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği - 7

  Sosyal Etkileşim ve İletişim- 7

  Dijital Yetkinlik - 6

  Güvenli Okul ve Okul Güvenliği - 6

  Okul Geliştirme ve Liderlik - 15

  Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi - 6

  Bilişsel Düşünme Becerileri - 6

  Yazı kaynağı : www.haberturk.com

  Uzman Öğretmenlik Sınavı ve Başöğretmenlik Yönergesi Yayınlandı

  Uzman Öğretmenlik Sınavı ve Başöğretmenlik Yönergesi Yayınlandı

  Uzman Öğretmenlik Sınavı ve Başöğretmenlik Yönergesi Yayınlandı

  ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI VE EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Başlangıç Hükümleri

  Amaç
  MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, uzman öğretmen unvanı için öngörülen Uzman
  Öğretmenlik Eğitim Programı ve Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları ile
  başöğretmen unvanı için öngörülen Başöğretmenlik Eğitim Programı ve Başöğretmenlik
  Mesleki Gelişim Çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  Kapsam

  MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları ve
  özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile uzman öğretmenleri kapsar.

  Dayanak


  MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 12/5/2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmî Gazete'deyayımlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinedayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
  a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
  b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
  c) Eğitim Kurulu: 11/3/2022 tarihli ve 31775 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî
  Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğine göre oluşturulan kurulu,
  ç) Eğitim kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın
  eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim ve öğretim
  etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme,
  öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve
  işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan
  kurumları,
  d) Eğitim programı: Uzman öğretmen/Başöğretmen unvanı için düzenlenecek Uzman
  Öğretmenlik Eğitim Programını/Başöğretmenlik Eğitim Programını,
  e) Genel Müdürlük: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,
  f) Mesleki gelişim çalışması: Uzman öğretmen unvanı için Ek-2 Uzman Öğretmenlik
  Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda, başöğretmen unvanı için Ek-3 Başöğretmenlik
  Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda belirlenen çalışmaları,
  g) Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim
  kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini 657 sayılı Kanunun
  88 inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre ikinci görev
  kapsamında yürütenleri,
  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Eğitim Programı ve Mesleki ÇalışmaEğitim programına katılacaklarda aranacak şartlar

  MADDE 5- (1) Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına yazılı sınava başvuru tarihinin
  son günü itibarıyla adaylık dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler,
  Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla
  uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilir.

  Eğitim programı

  MADDE 6- (1) Eğitim Kurulu kararıyla belirlenen Ek-1 Uzman Öğretmenlik Eğitim
  Programı ve Başöğretmenlik Eğitim Programı, Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi
  Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
  (2) Eğitim programını tamamlayanlara seminer belgesi düzenlenir. Seminer belgesi,
  düzenlendiği tarihi takip eden üç yıl süreyle geçerlidir; bu süre içinde eğitim programında
  değişiklik olması hâlinde öğretmenler/uzman öğretmenler değişen konularla sınırlı eğitime tabi
  tutulur.

  Duyuru ve başvuru

  MADDE 7- (1) Eğitim programına ilişkin duyuru, Bakanlığın internet sitesinden
  yapılır.

  (2) Eğitim programına katılmak isteyenlerden 5 inci maddede belirlenen şartları
  taşıyanların başvuruları elektronik ortamda alınır.

  (3) Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapanlardan eğitim programına
  başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik
  Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il değerlendirme komisyonu
  tarafından değerlendirilir ve şartları taşıyanların listesi il millî eğitim müdürlüklerinin internet
  sitesinde yayımlanır.

  (4) Üçüncü fıkraya göre yapılan değerlendirmelere, değerlendirme sonuçlarının ilanı
  tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu
  itirazlar, il değerlendirme komisyonu tarafından itiraz tarihinden itibaren en geç on iş günü
  içerisinde incelenerek sonucu ilgiliye tebliğ edilir.

  (5) Bakanlık dışındaki kamu kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan ve
  eğitim programına başvuruda bulunan öğretmenlerden başvuru şartlarını taşıyanların listesi
  Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapanlar bakımından görev yaptıkları kurumlarca
  tespit edilip Bakanlığa, özel öğretim kurumlarında görev yapanlar bakımından ise Özel
  Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce tespit edilip Genel Müdürlüğe gönderilir.

  (6) Eğitim programına katılacakların listesi Bakanlıkça duyurulur.
  Mesleki gelişim çalışması

  MADDE 8- (1) Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların Ek-2 Uzman
  Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda, başöğretmen unvanı için başvuruda
  bulunacakların ise Ek-3 Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda yer alan
  çalışma alanlarından en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekir. Birden fazla çalışma
  alanında değerlendirilebilecek mesleki gelişim çalışmaları, yalnızca bir çalışma alanında
  değerlendirilir.

  (2) Ek-3 Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda yer alan mesleki
  gelişim çalışmaları, uzman öğretmen unvanı için de geçerli sayılır.
  Yürürlük

  MADDE 9- (1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme

  MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

  Sınav Takvimine ulaşmak için tıklayınız.

  Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları Ve Eğitim Programına İlişkin Yönergeye ulaşmak için tıklayınız.

  Yönerge Ek-1'e ulaşmak için tıklayınız.

  Yönerge Ek-2'ye ulaşmak için tıklayınız.

  Yönerge Ek-3'e ulaşmak için tıklayınız.

  Yazı kaynağı : ghkkizilcaoo.meb.k12.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap