Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ulul azm peygamberler kimlerdir

  1 ziyaretçi

  ulul azm peygamberler kimlerdir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  ÜLÜ’l-AZM

  ÜLÜ’l-AZM

  Lisânü’l-ʿArab, “ʿazm” md.

  Tâcü’l-ʿarûs, “ʿazm” md.

  Taberî, Câmiʿu’l-beyân (nşr. Sıdkī Cemîl el-Attâr), Beyrut 1415/1995, XI, 202-208; XXVI, 48-49.

  Mâtürîdî, Teʾvîlâtü’l-Ḳurʾân (nşr. Hatice Boynukalın), İstanbul 2006, VII, 102-103; (nşr. Ali Haydar Ulusoy), XI, 310; (nşr. Murteza Bedir), İstanbul 2008, XIII, 379-381.

  Bağdâdî, Uṣûlü’d-dîn, s. 158-159.

  Fahreddin er-Râzî, Mefâtîḥu’l-ġayb, Beyrut 1411/1990, XXVIII, 35.

  Kurtubî, el-Câmiʿ, Beyrut 1408/1988, XVI, 145-147.

  Ebü’l-Fidâ İbn Kesîr, Tefsîrü’l-Ḳurʾâni’l-ʿaẓîm, Beyrut 1385/1966, VI, 306-307.

  İmâm-ı Rabbânî, Mektûbât, Karaçi 1393/1973, I, 390.

  Elmalılı, Hak Dini, VI, 4363-4364.

  Mustafa Çağrıcı, “Azim”, DİA, IV, 328-329.

  Hamid Algar, “İmâm-ı Rabbânî”, a.e., XXII, 197.

  Ferâmerz Hâc Menûçihrî, “Ülü’l-ʿazm”, DMBİ, X, 451.

  Yazı kaynağı : islamansiklopedisi.org.tr

  ULUL AZM PEYGAMBERLER KİMLERDİR? - Ülülazm Nedir?

  ULUL AZM PEYGAMBERLER KİMLERDİR? - Ülülazm Nedir?

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

  “İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

  İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

  Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

  Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

  Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

  Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

  Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

  İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

  İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  Ulü’l Azm ne demek? 5 büyük peygamber hangileridir? Ulü’l Azm peygamberlerin isimleri, özellikleri, görevleri…

  Ulü’l Azm ne demek? 5 büyük peygamber hangileridir? Ulü’l Azm peygamberlerin isimleri, özellikleri, görevleri…

  🔸 Kur'an-ı Kerim'de Ulü'l Azm peygamberlere hitap eden ayetlerde üç kavram dikkati çeker.

  🔸 Bunlar sabır, azim ve mîsak'tır. "Sıkıntıya, belâ ve güçlüklere karşı direnip bunların ortadan kalkacağına inanmak" anlamındaki sabırla "dayanıklı ve kararlı olmak" manasındaki azim birbirinden ayrılmayan iki kavram durumundadır.

  🔸 Al-i İmran suresi 186, Lokman suresi 17 ve Şura suresi 43'üncü ayetlerde sabırla azim birleştirilerek kullanılmıştır. Mîsâk ise "ağır taahhüt, kuvvetli antlaşma" demektir.

  🔍 Kur'an'da adı geçen peygamberler kimlerdir?

  Yazı kaynağı : www.fikriyat.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap