Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  uc aylar tesbihi nasil cekilir

  1 ziyaretçi

  uc aylar tesbihi nasil cekilir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  �� aylarda hangi tesbih �ekilir? 3 aylarda �ekilen tesbih ve zikirler! �� aylar tesbihi nas�l ba�lan�r?

  �� aylarda hangi tesbih �ekilir? 3 aylarda �ekilen tesbih ve zikirler! �� aylar tesbihi nas�l ba�lan�r?

  M�sl�manlar, m�barek �� aylara kavu�man�n sevincini ya��yor. Kameri takvime g�re Recep, �aban ve Ramazan aylar�ndan olu�an 3 aylarda bol bol tesbih �ekip Allah'�n isimlerini zikretmek �ok faziletlidir. Ba�ta Peygamber Efendimiz (s.a.s) olmak �zere pek �ok din alimi taraf�ndan bu aylar� ibadetlerle de�erlendirmek gerekti�i tavsiye edilir. Peki �� aylar tesbihi nas�l ba�lan�r? �� aylarda hangi tesbih �ekilir? ��te 3 aylarda �ekilen tesbih ve zikirler

  �� AYLAR TESB�H�NE NASIL BA�LANIR?

  �� aylarda M�sl�manlara Kur'an-� Kerim okuma, tesbih �ekme, oru� tutma, zikretmek ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere y�nelmeleri daha �ok tavsiye edilir. Regaip, Mira� ve Berat Kandili ile Kadir gecelerinin bu aylarda yer almas�, 3 aylara ayr� bir �nem verilmesine, ibadet, dua, zikir ve hay�rl� i�lerle daha fazla me�gul olunarak de�erlendirilmesine zemin haz�rlam��t�r.

  3 aylarda samimiyetle g�nahlar�n aff� istenip Allah r�zas� i�in 111 defa 'Allah�mme Salli Ala Muhammed' diye Peygamber Efendimize salat-� selam getirilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' esmas� zikredilerek tesbih �ekilir.

  �� aylar boyunca her g�n 1100 kere 'La �lahe �llallah', 100 kere de 'Muhammed�rresulullah' diye bu tesbihe devam edilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' diye tesbih �ekilir.

  3 aylar tesbihinde Ramazan Bayram�na yak�n g�nlerde 90 bin kelime-i tevhid "La ilahe �llallah" tesbih �ekilir.

  3 AYLARDA �EK�LEN TESB�H VE Z�K�RLER

  - �� aylar boyunca her g�n, 1100 defa 'La �lahe �llallah', 100 defa da 'Muhammedurresullullah' denir.

  - Recep ay�na girerken 'Allah�mme b�rik len� fi Recebe ve �a'ban, ve belligna Ramazan' zikri �ekilir.

  - Recep ay�n�n ilk 10 g�n� 100 defa 'S�bhana'llahi'l-hayyil-kayyum'

  - Recep ay�n�n ikinci 10 g�n� 100 defa 'S�bhana'llahi'l-ehadi's-samed'

  - Recep ay�n�n son 10 g�n� 100 defa 'S�bhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'

  - �aban ay�n�n ilk 10 g�b� 100 defa 'Ya latifu celle �an�h�'

  - �aban ay�n�n ikinci 10 g�n� 100 defa 'Ya rezzaku celle �an�h�'

  - �aban ay�n�n son 10 g�n� 100 defa 'Ya aziz� celle �an�h�'

  - Ramazan ay�n�n ilk 10 g�n� 100 defa 'Ya erhame'r- rahimin'

  - Ramazan ay�n�n ikinci 10 g�n�100 defa 'Ya gaffar�'z- z�n�b'

  - Ramazan ay�n�n son 10 g�n� 100 defa 'Ya 'atika'r- rikab'

  �� AYLARDA YAPILACAK �BADETLER NELERD�R?

  �� aylar dua ve t�vbelerimizin kabul edilme �midini daha fazla hissedece�imiz aylard�r. ��te �� aylarda yap�lmas� gerekenler; - Kur'an-� Kerim okunmal�, okuyanlar dinlenmeli, uygun mek�nlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, sayg� ve ba�l�l�k duygular� yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? 3 aylar tesbihine nasıl başlanır? Üç aylarda çekilecek tesbih ve zikirler

  Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? 3 aylar tesbihine nasıl başlanır? Üç aylarda çekilecek tesbih ve zikirler

  Üç aylar İslam dininde büyük bir öneme sahiptir ve milyonlarca Müslüman bu özel günlerde ibadetlerine daha çok dikkat ediyor, oruç tutuyor ve tesbih çekiyor. Rahmet ve bereketin sağanak olup yağdığı üç aylarda çekilen tesbihler de Allah rızasını kazanmanın bir yolu olarak karşımıza çıkıyor. İşte, üç aylarda çekilecek tesbih ve zikirler ile 3 aylar teşbihine ilişkin bilinmesi gerekenler…

  3 AYLAR TESBİHİNE NASIL BAŞLANIR?

  3 aylarda günahların affı samimiyetle istenip Allah rızası için 111 defa 'Allahümme Salli Ala Muhammed' diye Peygamber Efendimize (s.a.v.) salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' esması zikredilerek tesbih çekilir.

  ÜÇ AYLARDA ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLER

  3 aylar boyunca her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir.

  3 aylar tesbihinde Ramazan Bayramı’na yakın günlerde 90 bin kelime-i tevhid "La ilahe İllallah" tesbih çekilir.

  Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.

  Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'

  Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'

  Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'

  Şabanayının ilk 10 günü 100 defa 'Ya latifu celle şanühü'

  Şaban ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya rezzaku celle şanühü'

  Şaban ayının son 10 günü 100 defa 'Ya azizü celle şanühü'

  Ramazan ayının ilk 10 günü 100 defa 'Ya erhame'r- rahimin'

  Ramazan ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya gaffarü'z- zünüb'

  Ramazan ayının son 10 günü 100 defa 'Ya 'atika'r- rikab'

  Yazı kaynağı : www.posta.com.tr

  Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler! 3 aylar duaları... Recep ayı ibadetleri neler?

  Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler! 3 aylar duaları... Recep ayı ibadetleri neler?

  Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler! 3 aylar duaları... Recep ayı ibadetleri neler?

  Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre bu yıl üç ayların başlangıcı 23 Ocak 2023 Pazartesi. Üç aylar içerisinde ilk olarak recep ayı idrak edilecek. Bu ay içerisinde kandiller de yer alıyor. Bu ayı dolu dolu ibadetlerle geçirmek isteyenler Recep ayı ibadetleri neler? Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Sorgulamalarında bulunuyor. İşte mübarek aylarda yapılması gerekenler..

  2023 Diyanet takvimine göre Recep ayı şubat ayı içerisinde idrak edilecek. İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar, 23 Ocak 2023 Pazartesi günü günü başladı. Recep ayı içerisinde Regaip ve Miraç Kandili bulunuyor. Üç aylarda oruç tutmak, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetler yerine getiriliyor.

  Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

  Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

  RECEP AYI İBADETLERİ NELERDİR?

  Üç aylar, Müslümanların diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları zaman dilimleridir. Hazreti Muhammed recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua etmiştir. Hazreti Muhammed, recep ve şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutmuştur.

  RECEP AYI TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ

  Recep ayında tesbih ve tehlil (Kelime-i tevhid) ve istiğfarda yoğun şekilde meşgul olunması sevaptır. Recep ayı içerisinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün tesbihleri bulunur.

  Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

  10 gün 100 dea Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

  10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

  10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

  ÜÇ AYLAR DUALARI

  Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır. Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif de okunabilmektedir.

  Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz, “Allah’ım Recep ve Şaban’ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” diye dua etmiştir.

  İbnü Abbas’ın (r.a) rivayet ettiği Hadis-i Şerif’te: “Her kim Recep, Şaban ve Ramazan aylarında, öğle ve ikindi (namazları) arası: أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِیمَ الَّذی لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَیَّ الْقَیُّومَ وَأَتُوبُ إِلَیْهِ تَوْبَةَ عَبْدٍ ظَالِمٍ لِنَفْسهِ لَا یَمْلِکُ لِنَفْسهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَیَاةً وَلَا نُشُورًا

  “Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, Hayy ve Kayyûm olan O büyük Allah-u Teala’dan, mağfiret talep ederim. Kendisi hakkında ne bir zarara ne bir faydaya, ne ölüme, ne de yaşamaya ve ne de dirilmeye mâlik olmayan, (günahlar işleyerek) kendisine zulmetmiş bir kulun tevbesiyle, O’na tevbe ederim’ derse, Allah-u Teala (o kişinin sevab ve günahlarını yazmakla görevli) iki meleğe: ‘Bu kulun amel defterindeki günahlarıyla alakalı yazıları yakın!’ diye vahyeder.”

  Nitekim Şeddad ibni Evs (r.a) rivayet ettiği Hadis-i Şerif’te: “Seyyidü’l-istiğfar (istiğfarların efendisi) şudur: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّی لاَ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِی وَأَنَا عَبْدُکَ وَأَنَا علٰی عَهْدکَ وَوَعْدکَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لَکَ بنِعْمَتِکَ وَأَبُوءُ لَکَ بذَنْبی فَاغْفِرْ لِی فَإِنَّهُ لاَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بکَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ

  “Ey Allah! Benim Rabbim Sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum. Ben gücümün yettiği kadar Senin ahdin ve vadin (sözün ve müjden) üzere sabitim. Ben Senin ihsan ettiğin nimetlerini itiraf ediyor, günahlarımı da itiraf ediyorum. Öyleyse beni mağfiret eyle! Şu muhakkak ki, günahları Senden başkası bağışlayamaz. Ben yaptığım şeylerin şerrinden sana sığınıyorum.’ İnsan akşama girerken bu duayı okuduğu zaman, o gece ölürse cennete girer yahut cennet ehlinden olur. Bu duayı sabaha girerken okuduğu zaman da, o günde ölürse, o da cennet ehlindendir.”

  Ulema buyurmuştur ki: “Recep, günahlardan istiğfar içindir, Şaban kalpleri ayıplardan ıslah içindir. Ramazan ise kalpleri nurlandırmak içindir. O halde Allah-u Teala’nın ayında istiğfarı çok yapmak lazımdır. Özellikle de seherlerde, “Seyyidü’l-istiğfar (istiğfarların efendisi)” denilen tevbeyi hiç terk etmemek gerekir.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap