Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  tutamadığın orucun parası ne kadar

  1 ziyaretçi

  tutamadığın orucun parası ne kadar bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Oru� tutamayan g�nl�k ne kadar para verecek? 2022 Fitre paras� (25 Nisan Pazartesi)

  2022 fidye miktarı ne kadar? Oruç tutamayan ne kadar fidye verir? - Yeni Şafak

  2022 fidye miktarı ne kadar? Oruç tutamayan ne kadar fidye verir? - Yeni Şafak

  Diyanet 2022 yılı günlük fidye miktarını belirledi. Peki belirli nedenlerden dolayı oruç tutamayan vatandaşlar günlük fidye ne kadar verecek? Bir kişinin günlük doyum miktarı olarak belirlenen fitye bu sene kaç TL?

  FİDYE MİKTARI NE KADAR?

  Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrası 2022 yılı fitre miktarını açıkladı. Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  ORUÇ FİDYESİ NEDİR?

  Dinî bir terim olarak fidye, oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedeli ifade eder.

  Kur’an-ı Kerim’de, “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyrulmaktadır. Buna göre ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı bulamazsa, her gününe karşılık bir fidye öder (Serahsî, el-Mebsût, III, 100; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 395-397).

  Öte yandan Şâfiîlere göre Ramazan ayının kaza borcu herhangi bir mazeret olmaksızın yerine getirilmeden, öteki Ramazan gelecek olursa, kaza borcuna ilaveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 364; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 645).

  Şâfiî mezhebinde fidye ödeme yükümlüğünün ortaya çıktığı bir diğer mesele de gebe ve emzikli kadınlarla ilgilidir. Emzirme ve hamilelik sebebiyle çocuğunun sağlığı hakkında endişe duyan annelerin, oruç tutamadıkları günleri hem kaza etmeleri hem de fidye vermeleri gerekir. Fakat çocuk hakkında değil de kendileri hakkında endişe ederlerse o zaman sadece kaza gerekir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 267).

  Hac ve umre ile ilgili görevler yerine getirilirken meydana gelen bazı eksiklikler için uygulanması gereken maddi yaptırım da fidye kapsamına girer (Bakara, 2/196).

  Bir fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücretidir. Bu da “sadaka-i fıtır” ile aynı miktarı ifade eder. Bu, fidyenin asgari ölçüsüdür. İmkânı olanların daha fazla vermesi daha iyidir (Bakara, 2/184; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270)

  ORUÇ FİDYESİ KİMLERE VERİLİR?

  Oruç fidyesi, tıpkı fıtır sadakasında olduğu gibi onları verecek kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır.

  Zekat için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekatını, fıtır sadakasını ve fidyesini üst soy ve alt soy veremez. Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürû ise, çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır. Yine, bir kimse hanımına zekat, fitre ve fidyesini veremeyeceği gibi, hanımı da kocasına bunları veremez. Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekat, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).

  FİDYE RAMAZAN'IN KAÇINDA VERİLİR?

  Oruç fidyesi Ramazan'ın başlangıcında verilebileceği gibi Ramazan'ın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi, ayrı ayrı fakirlere de verilebilir. Fidye verirken bir fidye miktarının bölünmeden bir fakire verilmesine dikkat edilmelidir.

  Yazı kaynağı : www.yenisafak.com

  Oru� tutamayanlar bu sene ne kadar para verecek? Oru� bedeli bu sene ka� lira 2020?

  Oru� tutamayanlar bu sene ne kadar para verecek? Oru� bedeli bu sene ka� lira 2020?

  Fidye, oru� tutmaya engel (s�reklilik g�steren) hastal��� olan veya ya�l�l�ktan dolay� oru� tutamayanlar�n tutamad��� oru�lara kar��l�k verdi�i parad�r. ��te m�barek Ramazan ay�nda oru� ibadetini yerine getiremeyenlerin �deyece�i para bedeli..

  F�DYE M�KTARI NE KADARDIR?

  Bir fidye miktar�, bir sadaka-i f�t�r miktar�d�r ve ayette belirtildi�i �zere bir fakiri tam bir g�n doyurmaktan ibarettir. Bir g�n ise 2 ���n olarak hesaplan�r. Fidye (oru� bedeli) vermek durumunda olan ki�i, fidyenin kar��l���n� para olarak da verebilir. Oru� fidyeleri Ramazan ay� i�erisinde d�zenli verilebilece�i gibi, Ramazan sonunda toptan olarak da verilebilir.

  Fidyelerinizi, Diyanet Vakf� arac�l��� ile muhta� durumda olanlara ula�t�rabilirsiniz. (Asgari 27 TL'dir)

  D�YANET BEL�RLED�

  Din ��leri Y�ksek Kurulu, f�t�r sadakas�n�n, M�sl�man toplumlar�n neredeyse tamam�na yak�n bir kesimi taraf�ndan veriliyor olmas� dikkate al�narak, mevcut sosyo-ekonomik hayat �artlar� ve bir ki�inin g�nl�k asgari g�da ihtiyac� g�z �n�nde bulundurularak 2020 y�l� Ramazan ay�n�n ba�lang�c�ndan 2021 y�l� Ramazan ay�n�n ba�lang�c�na kadar olan s�rede 27,00 TL olarak belirlenmesine karar verildi.

  F�DYE NASIL HESAPLANIR?

  Diyanet ��leri Ba�kanl��� Din ��leri Kurulu taraf�ndan her y�l ramazan ay� �ncesi belirlenen oru� fidyesi ve sadaka-� f�t�r 2011 y�l�nda 7.5 lira, 2012'de 8.5 lira, 2013 y�l�nda 9.5 lira, 2014 y�l�nda 10 TL, 2015 y�l�nda ise 11.5 TL, 2016 y�l�nda 15 TL, 2017 y�l�nda ise 16 TL, 2018 y�l�nda ise 19 lira olarak a��klam��t�.

  F�DYE BEDEL� NE DURUMDA VER�L�R?

  Ramazandan bir g�n veya daha fazla oru� tutmayan kimselerin, bunlar� kaz� etmeleri gerekti�inde g�r�� birli�i vard�r. Tutmama hastal�k, yolculuk, hay�z, nifas ve benzeri �z�rler sebebiyle, yahut kasten veya yan�larak niyeti terketmek suretiyle olabilir. Her ne sebeple olursa olsun g�n�nde tutulamam�� ramazan orucunun kaz� edilmesi gereklidir. Ayn� �ekilde kef�ret, adak veya ba�lan�p bozulmu� n�file oru�lar�n kaz�s� da gereklidir. Ba�lan�p tamamlanmam�� n�file oru� meselesinde, ��fi�ler hi�bir �ekilde kaz�y� gerekli g�rmezken, M�lik�ler sadece kasten bozma durumunda kaz�y� gerekli g�rm��lerdir. Ramazan orucunun kaz�s� yasak g�nler d���nda her zaman yap�labilir. ��fi�ler'e g�re ise bir ramazanda kaz�ya kalm�� orucun, gelecek ramazana kadar kaz� edilmesi gerekir. Bir ramazan�n kaz� borcu yerine getirilmeden, �teki ramazan gelecek olursa, kaz� borcuna il�veten bir de fidye �deme y�k�ml�l��� ortaya ��kar.

  RAMAZAN ORUCUNUN BEDEL� NED�R?

  Ramazanda �z�rs�z olarak oru� tutmamak b�y�k g�naht�r. M�sl�man ki�inin mazeretsiz olarak oru� tutamamas� son derece uzak ihtimaldir. Bununla birlikte ramazanda mazeretsiz olarak kasten oru� yemek, ramazan�n sayg�nl���n� ihl�l etmek anlam�na gelece�i i�in kef�ret �demek gerekir. Kef�ret i�in genel olarak �nerilen �� se�enekten sadece ikisinin g�n�m�zde tatbik imk�n� vard�r ki bunlardan birisi iki ay pe� pe�e oru� tutmak, ikincisi 60 fakiri doyurmakt�r. Toplumsal �artlar gere�i ve bir anlamda k�leli�in kald�- r�lmas� hedefine y�nelik olarak �nerilen k�le �zat etme se�ene�i k�leli�in ortadan kalkmas�yla uygulama d��� kalm��t�r. Hanef�ler, kef�ret se�eneklerinde s�ra g�zetmenin gerekli oldu�unu savunduklar� i�in �ncelikle iki ay pe� pe�e oru� tutmay�, bu m�mk�n olmazsa di�er se�enek olan altm�� fakiri doyurma se�ene�inin uygulanabilece�ini ileri s�rm��lerdir. M�lik�ler ise, s�ra g�zetmeksizin herhangi bir se�ene�in yerine getirilmesini yeterli g�rm��lerdir. Araya hay�z ve nifas gibi do�al mazeretlerin girmesi durumu kef�ret orucunun pe� pe�e olu� �zelli�ine zarar vermez. Bu haller ge�tikten sonra yeniden niyet edilerek kal�nan yerden devam edilir. Ramazanda oru� bozman�n kef�retle cezaland�r�lmas�n�n alt�nda, ramazan�n sayg�nl���na kar�� i�lenmi� bir su� bulunmas� yatar.

  Ramazanda oru� bozmak, ramazan ay�na ve ramazan orucuna yap�lm�� bir h�rmetsizlik oldu�u i�in b�yle yapan kimseler i�in kef�ret �ng�r�lm��t�r. Bu espriyi dikkate alan baz� fakihler, kef�reti oru� tutmaman�n de�il, orucu bozman�n cezas� olarak de�erlendirip, ramazan ay�nda ramazan orucuna niyet edilmedi�i takdirde oru� yemenin kef�reti gerektirmedi�ini s�ylemi�lerdir. Fakat bu g�r��, pek anlaml� ve isabetli g�r�nmemektedir. ��nk�, niyet etsin veya etmesin, ramazanda mazeretsiz olarak oru� yiyen/tutmayan ki�i, ramazan orucuna olmasa bile ramazan ay�na sayg�s�zl�k etmi� olmaktad�r. �te yandan bir ramazanda birden fazla oru� yemek durumunda sadece bir kef�retin �ng�r�lmesi, kef�ret konusunda tek ba��na orucun de�il, bir b�t�n olarak ramazan�n g�z �n�nde tutuldu�unu g�stermektedir. �ayet kef�retin sebebi ramazan orucu olacak olsayd�, bozulan her bir ramazan orucu i�in kef�rete h�kmedilmesi gerekirdi. Esasen ramazan ile ramazan orucunu birbirinden ay�rmak da ger�ekte m�mk�n de�ildir. O halde Hanef�ler'in ortaya att��� bu g�r���n anlam� nedir? �yle san�yoruz ki, ramazan ay� ile ramazan orucunun birbirinden ayr�lmas� zihnen m�mk�n olsa bile ger�ekte b�yle bir �eyin m�mk�n olmad���n� elbette onlar da bilmekteydiler. Fakat hukuk tekni�i bak�m�ndan kendi g�r��leri aras�ndaki tutarl�l��� kaybetmemek ve bu y�nden tenkide m�ruz kalmamak i�in bu ay�r�m� yapmak durumunda kalm��lard�r. Bu bak�mdan teknik bir ayr�nt�n�n sonucu olan bu g�r���, asl� bir g�r�� gibi de�erlendirip, "can�m, niyet etmedi�imiz zaman kef�ret gerekmiyormu�" d���ncesiyle, i�i hafife indirgeyerek, ramazanda oru� tutmamak yanl�� oldu�u gibi, b�yle yapan ki�i, kendi kendini kand�rm�� olur. Bu kimse ayr�ca, dinin temel vec�- belerinden birini hafife ald���, gerek ramazana gerek oruca sayg�s�zl�k etti�i i�in b�y�k g�nah i�lemi� olur.

  Kef�retin gerekip gerekmemesi teknik bir konudan ibaret olup, mazeret olmad�k�a, ramazan orucu konusunda titiz davranmak gerekir. Ramazanda �z�rs�z olarak oru� tutmayan kimse g�- nahk�rd�r. Peygamberimiz mazeretsiz olarak ramazanda bir g�n oru� yiyen kimsenin �m�r boyu oru� tutsa da o g�n�n borcunu ger�ekten �demi� olmayaca��n� ifade etmi�tir.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Oruç tutamayan ne kadar oruç parası verecek? 2022 fidye miktarı ne kadar?

  Oruç tutamayan ne kadar oruç parası verecek? 2022 fidye miktarı ne kadar?

  Mübarek ramazan ayıyla birlikte pek çok kişi aklına takılan konuları araştırmaya başladı. Çeşitli sebeplerden dolayı oruç tutamayanlar ise fidye vermenin zorunlu olup olmadığını, bu yıl için belirlenen fidyenin ne kadar olduğunu araştırıyor.

  Oruç tutamayan ne kadar oruç parası verecek? 2022 fidye miktarı ne kadar?

  Fidye, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel demektir. Dinî bir terim olarak ise, oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedeli ifade eder.

  Kur’an-ı Kerim’de, “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyrulmaktadır. Buna göre ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı bulamazsa, her gününe karşılık bir fidye öder (Serahsî, el-Mebsût, III, 100; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 395-397).

  Öte yandan Şâfiîlere göre Ramazan ayının kaza borcu herhangi bir mazeret olmaksızın yerine getirilmeden, öteki Ramazan gelecek olursa, kaza borcuna ilaveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 364; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 645).

  Şâfiî mezhebinde fidye ödeme yükümlüğünün ortaya çıktığı bir diğer mesele de gebe ve emzikli kadınlarla ilgilidir. Emzirme ve hamilelik sebebiyle çocuğunun sağlığı hakkında endişe duyan annelerin, oruç tutamadıkları günleri hem kaza etmeleri hem de fidye vermeleri gerekir. Fakat çocuk hakkında değil de kendileri hakkında endişe ederlerse o zaman sadece kaza gerekir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 267).

  Hac ve umre ile ilgili görevler yerine getirilirken meydana gelen bazı eksiklikler için uygulanması gereken maddi yaptırım da fidye kapsamına girer (Bakara, 2/196).

  Bir fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücretidir. Bu da “sadaka-i fıtır” ile aynı miktarı ifade eder. Bu, fidyenin asgari ölçüsüdür. İmkânı olanların daha fazla vermesi daha iyidir (Bakara, 2/184; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270).

  Oruç tutamayan bir kimse ihtiyaç sahibi kişilere fidye ödemesi yapıyor. Bu ise fitre miktarıyla hesaplanıyor. Diyanet İşleri Bakanlığı 2022 yılı için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi.

  Bu rakam bir kişinin bir günlük gıda gideri anlamına geliyor. Bu sebeple fidye hesaplanırken belirlenen fitre bedeli göz önünde bulundurulur. Bir günlük gıda gideri 40TL olduğu için oruç tutamayanlar bunu 30 ile çarpmalılar. Yani 40x30=1200 TL'dir.

  Maddi imkanı olmayanlar fidye vermek zorunda mı?

  Senenin hiçbir mevsiminde oruç tutamayacak kadar yaşlı olan (pîr-i fânî) kimselerin, maddî durumları uygunsa Ramazan’ın her bir günü için bir fakire fidye (yani bir fitre) vermeleri gerekir. İyileşme umudu olmayan hasta da bu hükme tâbidir (Bakara, 2/184).

  Fidye verecek gücü olmayanlar ise, fidyeden sorumlu olmazlar (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 396). Ancak kasten tutmadıkları oruçların uhrevî sorumluluğunu taşırlar. Bu durumda olanların yapabileceği Cenab-ı Hak’tan bağışlanma dilemektir.

  Yazı kaynağı : www.yeniakit.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap