Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  turkce koken bakimindan hangi dil ailesindendir

  1 ziyaretçi

  turkce koken bakimindan hangi dil ailesindendir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  T�rk dili hangi dil ailesine girer? Dillerin s�n�fland�r�lmas� nas�l olmu�tur?

  T�rk dili hangi dil ailesine girer? Dillerin s�n�fland�r�lmas� nas�l olmu�tur?

  D�nya �zerinde ya�an pek �ok topluluk farkl� diller �zerinden birbiri ile anla�maktad�r. T�rk dili de bu diller toplulu�u aras�nda yer al�r. Hint-Avrupa dil ailesi ve Uray- Altay dil ailesi gibi dil s�n�fland�r�lmas� yap�lmaktad�r. Diller ses, yap� ve s�z dizimi a��s�ndan benzerlik g�sterebilmektedir. T�rk dili hangi dil ailesine girer?

  T�RK D�L� HANG� D�L A�LES�NE G�RER?

  Do�u Avrupa'dan Sibirya ve Bat� �in'e kadar uzanan bir alanda anadili olarak 155 milyon ki�i taraf�ndan, ikinci dil olarak konu�anlar da say�l�rsa 180 milyon ki�i taraf�ndan konu�ulan, 40 dilden olu�an bir dil ailesidir. T�rk dilleri Altay dilleri ailesine aittir. En �ok konu�ulan T�rk dili, T�rkiye T�rk�esi'dir.

  T�rk dillerinde b�y�k ve k���k ses uyumu olur, yaz�mda s�zc�kler sonekler alarak uzarlar ve c�mle yap�s� �zne-nesne-fiil s�ras�yla olur.

  Y�zy�llar boyunca T�rk dili konu�anlar s�k�a g�� etmi� ve ba�ka toplumlarla kar��m�� olduklar�ndan bu diller civarlar�ndaki ba�ka dillerle, �zellikle �ran, Slav ve Mo�ol dilleriyle etkile�mi�ler. Bu etkile�imler her bir dil grubu ve i�indeki dillerin tarihi geli�imini k�smen belirsizle�tirmi�, bu y�zden T�rk dillerinin s�n�fland�r�l�mas�n�n birden fazla sistemi olu�mu�tur. G�n�m�zde en genel kabul g�rm�� s�n�fland�rma sistemi Samilovi�'in kal�tsal s�n�fland�rmas� olmakla beraber ayr�nt�larda tart��malar s�rmektedir.

  D�LLER�N SINIFLANDIRILMASI NASIL OLUR?

  Yap� Bak�m�ndan D�nya Dilleri

  Tek heceli Diller: Bu dillerdeki s�zc�klerde �ekim eki yoktur. S�zc�kler ek almadan, b�k�me (�ekime), de�i�ime u�ramadan kalmaktad�r. S�zc�kte vurgu hakimdir. C�mle i�erisinde s�zc�kler, bulunduklar� yere ve ba�ka s�zc�klerle yan yana gelme durumuna g�re anlam kazan�r, bir s�zc�k yerine g�re 10-15 anlam kazanabilir. Yery�z�nde �ince ile Vietnam dili ve baz� Himalaya ve Afrika dilleri ve Avrupa’da Bask dili bu gruba girer.

  Eklemeli (Biti�ken) Diller: Bu dillerde bir veya daha �ok heceli k�klere yap�m ve �ekim ekleri eklenir. Getirilen ekler k�kle kayna�m��lard�r. K�ke getirilen yap�m ekleri ile yeni s�zc�kler, yeni kavramlar t�retilir. Yeni ekler uland���nda k�kte bir de�i�iklik olmaz. T�rk�eye yabanc� dillerden giren baz� s�zc�k k�klerine de ekler getirilerek yeni s�zc�kler t�retilir. Bu dile en g�zel �rnek T�rk�edir. Ayr�ca Altay dilleri, (Mo�olca, Man�u- Tunguz) k���k ayr�mlarla Japonca; Ural dilleri (Fince, Macarca, Samoyet�e) ile baz� Asya ve Afrika dilleri bu gruba girer.

  K�ken Bak�m�ndan D�nya Dilleri

  K�ken bak�m�ndan birbirine benzer diller, ayn� kaynaktan ��km�� akraba dillerdir, dil aileleridir.

  Yery�z�ndeki ba�l�ca dil aileleri �unlard�r:

  Hint - Avrupa Dilleri Ailesi

  Asya Kolu: Hint�e, Fars�a, Ermenice

  Avrupa kolu:

  Germen (Cermen) Dilleri: Almanca, �ngilizce, Felemek�e (Hollanda’da ve Bel�ika’n�n bir k�sm�nda kullan�lan dil).

  Romen Dilleri: Latince, Frans�zca, �spanyolca, Portekizce, �talyanca

  �slav Dilleri: Rus�a, S�rp�a, Leh�e (Lehistan b�lgesinde kullan�lan dil).

  Hami-Sami Dilleri Ailesi: Akat�a, Arap�a, �branice

  Bantu Dilleri Ailesi: Orta ve G�ney Afrika’da ya�ayan Bantular�n dilleri bu gruba girer.

  �in Dilleri Ailesi: �ince ve Tibet�e bu ailedendir.

  Ural- Altay Dilleri Ailesi:

  Ural Kolu: Fince, Macarca, Samoyet�e

  Altay Kolu: T�rk�e, Mo�olca, Man�uca

  T�rk�e d�nya dilleri aras�nda yap� bak�m�ndan sondan eklemeli dil grubuna girer. K�ken bak�m�ndan ise Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna ba�l�d�r.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Dillerin Sınıflandırılması, Dil Aileleri

  Dillerin Sınıflandırılması, Dil Aileleri

  Kaynak bakımından birbirine yakın olan diller bir aile teşkil ederler.

  Dünya dilleri bu şekilde çeşitli dil ailelerine ayrılırlar. Bir dil ailesi tarihin bilinmeyen devirlerinde bir ana dilden çıkan dillerin oluşturduğu topluluktur. Bu diller arasındaki benzerlikler böyle bir varsayımı kuvvetlendirmektedir.

  Bir ana dilin yazılı belgeleri olmadığı halde birçok özelliklerini kendisinden türemiş bulunan ailedeki dilleri karşılaştırarak tesbit etmek mümkün olabilmektedir.

  Dünyadaki Başlıca Dil Aileleri Şunlardır:

  Hint-Avrupa dil ailesi Dünya’nın en büyük dil ailesidir. Yüzlerce dil ve lehçe içerir. Dünyada 2,5 milyarı aşkın kişinin ana dili Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir. Avrupa’nın en büyük dilleri, Güney ve Batı Asya dilleri, Kuzey ve Güney Amerika ve Okyanusya’da en çok konuşulan diller Hint-Avrupa dilleridir. Günümüzde dünyada en çok konuşulan 20 dilden 12’si Hint-Avrupa dil grubuna aittir. Bunlar İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Bengalce, Rusça, Almanca, Fransızca, Marati, İtalyanca, Puncapca ve Urduca’dır.

  a) Hint-İran Dilleri: İran, Afgan, Pakistan, Hindistan, Sri Lanka, Nepal dilleri,

  b) Slav Dilleri: Rusça, Bulgarca, Lehçe (Polonya), Çekçe, Slovakça, Baltık dilleri,

  c) Roman Dilleri (Latinceden türetilmiş diller): İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Rumence…

  ç) Cermen Dilleri: İngilizce, Almanca, Felemenkçe, İsveççe, Norveççe…

  Bu dillerden başka Yunanca, Arnavutça, Keltçe, Litvanca, Hititçe de Hint-Avrupa Dil Ailesinin Avrupa koluna girer.

  Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya yayılmış çeşitli topluluklarca konuşulan yaklaşık 250 dilden oluşur. Hami ve Sami alt grupları olmak üzere ikiye ayrılır.

  a) Hami Dilleri: Eski Mısır dili, Kuşi dili, Libya-Berber dili, Çad dili,

  b) Sami Dilleri: Arapça, İbranice (Kenanca), Habeşçe, Akatça.

  Bu ailenin yaşayan en önemli dilleri Arapça ve İbranicedir.

  Bantu Dilleri Orta ve Güney Afrika’da yaşayan kabilelerin konuştukları 400’den fazla dilin bütününe verilen addır.

  Lingalaca, Lubaca, Kongoca, Swahili (Svahili), Pölce, Susuca, Gurca, Akanca Bantu dilleri grubundandır.

  Aslında Bantu’yu bir dil ailesi olarak adlandırmak yanlış olur, çok farklı kurallar içeren diller de bu grubun bir üyesi olabilir. Bantu bölgede konuşulan dillere verilen genel addır. Bantu sözcüğünün ne anlama geldiği konusunda ortak kabul görmüş bir görüş olmasa da bantu birçok Bantu dilinde “insan” anlamına gelir.

  Çin (Sin) ve Tibet-Burma Dilleri gruplarında yer alan 300 Doğu Asya dilinden oluşur. Çince, Tibetçe, Dzongka, Birmanca, Vietnamca ve Kmerce bu gruba girer.

  Türkçe, Ural-Altay dil ailesinin Altay kolunda yer almaktadır. Ural ve Altay dilleri akrabalığı öteden beri tartışma konusu olmuştur. Ne var ki, genel görüşe göre, bu iki kol tek kaynatan çıkmış, ancak zamanla akrabalık bağları çok zayıflamıştır.

  Ayrıca bakınız -> Altay Dil Ailesinin Özellikleri

  Ural ve Altay dillerin akrabalığı bugün için aşağıdaki benzerliklere dayanmaktadır:

  Ural-Altay dilleri, adından da anlaşılacağı gibi Ural ve Altay olmak üzere iki kola ayrılır:

  Dünya dilleri yapı bakımından üç grupta incelenir:

  1. Tek Heceli Diller (Ayrımlı diller)

  (Alm: isolierende sprachen; Fr: langues isolantes; İng: isolating languages): Bu dillerde her kelime tek heceden ibarettir. Kelimelerin çekimli şekilleri yoktur, yani daima kök durumundadır. Cümle çekimsiz kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşturulur. Cümlenin anlamı genellikle kelimelerin sıralanışından anlaşılır. Konuşmada ise birbirine çok benzeyen kelimeleri ayırt etmek üzere çok zengin bir vurgu sistemi oluşturulmuştur.

  Çin ve Tibet dilleri bu gruba girer.

  Bu diller, aynı zamanda, tek seslemli diller (tek heceli diller) (Alm: wurzelsprachen, einsilbige sprachen; Fr: langues monosyllabique, langues atomiques; İng: monosyllabic languages, radical languages) arasında yer almaktadır.

  Tek Heceli Dillerin Özelliklerini şöyle özetleyelebilir:

  2. Çekimli diller (Bükümlü diller)

  (Alm: flektierende sprachen; Fr: langues flexionnelles; İng: inflexional languages): Bu dillerde, çekim sırasında ve yeni kelimeler türetilirken kelime kökleri genellikle değişir ve tanınmayacak hale gelir. Ekler kelimenin önüne, ortasına veya sonuna gelebilir. Bazı dillerde ise kelime kökü ile yeni kelime veya kelime çekimi arasında daima açık bir bağ, ilgiyi gösteren bir iz vardır. Kelime kökündeki asıl sesler yeni kelimede veya kelime halinde hep aynı kalırlar.

  Sami dilleri, Hint-Avrupa dilleri bu gruba girerler.

  Çekimli Dillerin Özelliklerini şöyle özetleyelebilir:

  3. Eklemeli diller (Bitişimli diller, bitişken, bağlantılı diller)

  (Alm: aglutinierende sprachen; Fr: langues agglutinantes; İng: agglutinating languages):

  Bu dillerde isim ve fiil çekimleri ile yeni kelimelerin teşkilinde kök değişmez. Kökün önüne veya sonuna birtakım ekler getirilerek kelime yapımı veya çekimi gerçekleştirilir. Ural-Altay dilleri bu gruba girer. Türkçemiz sondan eklemeli bir dildir: göz-le-m-ci gel-ecek-ler-miş

  Eklemeli (Bitişken) Dillerin Özelliklerini şöyle özetleyelebilir:

  Yazı kaynağı : www.turkedebiyati.org

  Türkçe Yapı Bakımından Nasıl Bir Dildir? Hangi Dil Gruplarında Yer Alır?

  Türkçe Yapı Bakımından Nasıl Bir Dildir? Hangi Dil Gruplarında Yer Alır?


  Dünya üzerinde yaşan çok sayıda topluluk farklı diller ile birbiri ile anlaşıyor. Türk dili de toplulukların birbiri ile iletişim kurmak ve diyalog kurmak için konuştuğu dil topluluğu arasında yer alıyor.

  Türkçe Yapı Bakımından Nasıl Bir Dildir?

  Dillerde Hint - Avrupa dil ailesi ve Uray - Altay dil ailesi gibi farklı çeşitli dil sınıflandırılması yapılıyor. Diller yapı, ses ve söz dizimi açısından birbirine benzerlik gösteriyor. Doğu Avrupa'dan Sibirya ve Batı Çin'e kadar büyük bir alanı kapsayan anadili olarak 155 milyon kişi tarafından kullanılan ve ikinci dil olarak da konuşanlar da sayıldığı zaman neredeyse 180 milyon kişi tarafından konuşulan, 40 farklı dilden oluşan bir dil ailesine aittir. Türk dilleri ise, Altay dilleri ailesine mensup olan bir dildir. Dünya çapında en çok konuşulan Türk dili ise, Türkiye Türkçesi'dir. Türk dillerinde küçük ve büyük ses uyumu vardır.

  Hangi Dil Gruplarında Yer Alır?

  Yüzyıllar boyunca Türk dilini konuşan topluluklar sıkça göç ederek başka toplumlara karışmış olduğu için bu diller çevredeki başka dillerle, özellikle de Slav, İran ve Moğol dilleri ile etkileşime girmişlerdir. Bu etkileşimler sonucunda her bir dil grubu ve içinde bulunan dillerin tarihi gelişimini etkilemiştir. Bu nedenle Türk dillerinin sınıflandırılması birden fazla sistemi ortaya çıkartmıştır.

  Günümüzde yapılan araştırmalar sonucunda en genel kabul gören sınıflandırma sistemi olarak da Samiloviç'in kalıtsal sınıflandırması kabul ediliyor. Köken bakımından Türkçe, tüm dünya dilleri arasında Altay dilleri arasında yer alıyor. Bu gruba ise, Türkçenin dışında Mançu-Tunguzca ve Moğolca da yer alıyor. Bazı araştırmacılara göre Japonca ve Korece de bu gruba dahil ediliyor. Diller, dil yapılarına göre, yani tipolojik sınıflandırma sistemine göre Türkçe, eklemeli diller grubu içinde yer alır.

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap