Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  tuna kılıç yüzücü uçak kazası

  1 ziyaretçi

  tuna kılıç yüzücü uçak kazası bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Tentenin altında can verdi! Havuzda korkunç ölüme rekor tazminat davası

  Son dakika! Rusya Karadeniz’de kendi uçağını vurdu

  Bedri AYDO�AN- ADANA�NIN �NL� �NSANLARI

  S�z Ba��           

  Bu �al��man�n  ba�lad��� ilk g�nden itibaren �al��mada yer alacak ki�iler d���n�ld�. �al��ma ilerleyip adlar belirlenmeye ba�lamas�na kar��l�k kimlerin dahil olup kimlerin ��kaca�� bir t�rl� kesinlik kazanmad�. Her g�n silinenler ve eklenenler oldu. Bunun nedeni �nl� s�zc���n�n s�n�r�n� belirlemenin kolay olmay���yd�. Bir liste ortaya ��kacakt�, ama hangi �l�� ve �l��tler bunu sa�layacakt�? Bu �l��tlerde nesnellik nas�l elde edilecekti? �nl�, ama neye, kime, hangi �l��te g�re? Her g�n bu sorular�n  kar��l��� arand�.    

              �nl� kavram� gibi bir yere mensup olman�n  s�n�rlar� da kesin olarak belli de�il. Adanal� deyince burada do�anlar m� Adanal� kapsam�na girecek? Do�um yeri ba�ka bir yer olmakla birlikte Adana i�in �al��anlar ile Adana�da ya�amay� se�mi�, oran�n havas�n� koklay�p benimsemi� ki�iler  Adanal� say�lmayacak m�?  Herhangi bir nedenle Adana�da do�up bir daha bu yeri g�rmeyenler i�in ne denilecek? Bu sorular�n kar��l��� kesin olarak belli de�il. Bu sorulara verilecek kar��l�klar sunulacak listeyi belirler. 

              B�t�n bunlar d���n�lerek baz� �l��ler olu�turulmaya �al���ld�. Daha �nce �e�itli ama�larla buna benzer olarak yap�lan �al��malar incelendi. Ansiklopediler, �e�itli s�zl�kler, antolojiler, ki�iler hakk�nda bilgi i�eren her t�rl� kitap ve yaz�dan ele ge�irilebilenler tarand�. Onlarda yer alan baz� adlar bu �al��maya girdi. Buna ek olarak �e�itli konularda uzman olan, ya�� ileri, deneyimli  Adanal�larla konu�uldu. Eldeki bilgiler ve adlar onlar�n verdikleri s�zl� bilgilerle kar��la�t�r�ld�.  

              �al��maya k�smen bir s�n�rlama getirmek amac�yla Adana�da do�mu� olanlara yer verildi. Adana�da do�mamakla birlikte Adana�da ya�ayan, buradan elde etti�i birikimlerle �reten, ya�ad��� bu kenti memleketi gibi benimseyen �nl�lere bu �al��mada yer verilmedi. Osmaniye yeni il oldu�undan �al��man�n s�n�rlar� i�ine al�nd�. ��nk� orada do�up b�y�yenler birka� y�l �ncesine kadar kendilerini Adanal� olarak g�r�yorlard�.  

              Ad� verilen ki�iler hakk�nda k�saca bir bilgi sunman�n uygun olaca�� d���n�ld�. Bu bilgileri verirken herkese e�it davran�lamad�. ��nk� herkes hakk�nda ayn� bilgilere ya da yeterli bilgilere sahip de�ildik. Bu nedenle var olan bilgilerle yetinildi. Ayr�ca geni� bilgi sahibi olunan ki�iler hakk�ndaki bilgiler de yer darl��� nedeniyle olabildi�ince s�n�rland�. Ki�ilerin do�um tarihleri ile belirlenebilmi�se �l�m tarihleri ve nerede �ld�kleri verildi. 

              Birden �ok alanda �al��anlara bu alanlardan hangisinde daha �ne ��km��larsa o b�l�mde yer verildi. �rne�in sinemac�, ayn� zamanda  �yk�c� ve romanc� olan Y�lmaz G�ney�den sinema sanat��lar� b�l�m�nde s�z edildi. Yazarlar k�sm�nda yeniden yer verilmedi.

              Siyaset adamlar� k�sm�nda belediye ba�kanlar�n�n �o�u al�nmaya �al���ld�. ��nk� bunlar Adanal�lar�n en �ok tan�d��� ve i�li d��l� oldu�u, se�ilmi� kimselerdi. Bunlar�n bir k�sm� zaten ba�ka �zellikleriyle de dikkati �eken ki�ilerdi. Milletvekillerinden ise belli �zellikleriyle sivrilenler ve bakanl�k yapm�� olanlar �al��maya al�nd�. 

              Sporcular�n yer ald��� k�s�mda da  t�m sporculara yer verilmedi. Milli olmu� derece sahibi sporcular �al��maya dahil edildi.  Antren�r, hakem ve ba�ka spor adamlar�ndan �ne ��kanlar,  milli olanlar ile uluslararas�  alanda  tan�nanlar�n  adlar� an�ld�.  

              Bu �al��man�n s�n�rl� b�l�m� bilim adamlar� k�sm� oldu. Bunun iki ana nedeni var. Biri �al��t���m �niversitedeki ��retim �yeleri hakk�nda yeterli  bilgi olmamas�yd�. Haz�rlanan Kim Kimdir adl� bir kitap ay�r�c� bilgileri i�ermemekteydi. �� d���nda  say�s� 80�i bulan    �niversite ile �niversite d��� kurumlarda ve yurt d���nda �al��an pek �ok bilim adam� vard�. Bunlar hakk�nda da yeterli bilgiye ula��lamad�.  

              Bu �al��mada sadece ad� t�m yurt sath�nda yay�lanlar ile yurt d���nda tan�nanlara de�il, ayn� zamanda  Adana�da y�llard�r kendi alanlar�nda emek vermi� ve halen vermeye devam edenlerin �ne ��kanlar�na da yer verildi.  B�ylelikle ge�mi�ten bug�ne ula��lm�� oldu.           

  Adana�n�n �nl� insanlar�  bilim adamlar�;  �air, yazar, ���klar; sinema-tiyatro oyuncular�, y�netmen ve yap�mc�lar; m�zik adamlar�; resim,heykel, foto�raf sanat��lar� ve karikat�ristler; gazeteciler, televizyon sunucular�; kurtulu� sava��nda yararl�k g�sterenler; siyaset adam�, sendikac�lar; sporcular ve spor adamlar�   ba�l�klar� alt�nda topland�. Elbette ba�l�klar bu kadarla s�n�rland�r�lamaz. Adana�n�n �nl� �nsanlar� ba�l��� alt�nda ba�ka alt ba�l�klar olu�turulabilir. Zaman darl��� nedeniyle  ba�l�klar�n  artt�r�lmas� olana�� bulunamad�. 

              Sayfa say�s�n�n uzamamas� i�in bu �al��maya bir kaynak�a b�l�m� eklenmedi. ��nk� taranan kaynaklar�n listesi epeyce uzun bir yer tutacakt�. Yaln�z spor b�l�m� i�in Adana�da Sporun  D�n� Bug�n� adl� kitaptan �ok yararland���m�z� belirtmek isteriz. 

              Sonu� olarak iyi niyetli, elden geldi�ince nesnel olmaya �aba g�sterilerek bu �al��ma haz�rland�. Yap�lan�n  zor bir i� oldu�u g�r���ndeyiz. M�kemmel bir �al��ma ortaya ��kar�ld���n�  iddia etmek iddial� olur. An�lmas� gerekti�i halde anamad���m�z, unuttu�umuz birbirinden de�erli ve tan�nm�� Adanal�lardan �imdiden �z�r dileriz. Bu �al��man�n daha �nce yap�lm�� benzeri �al��malara bir geni�lik katt��� d���n�lmektedir. En az�ndan bunu ama�lad�k. �al��mam�z, bu yolda at�lan ad�mlardan bir ba�kas�. Bu ad�mda bana yard�m edenlere te�ekk�r ederim. �lerde de bu t�r �al��malar yap�lacakt�r. Daha geni�,  b�t�nc�l ve eksiksiz olacak �al��malara bir katk� sa�layabilirsek kendimizi mutlu sayaca��z.   

  B�L�MADAMLARI

  Abdullah Sisi ( ?     ) : Din bilgini.  Tefsir Tarihi adl� yap�t�yla tan�n�r. 

  Abdurrahim Efendi (1590-1656) : Din adam�. Deli �brahim ve IV.Mehmet d�neminde �eyh�lislaml�k yapt�. Din alan�nda yaz�lar� vard�r.

  Abdurrahman (1707-1758) : �al��malar� hayvanlar�n ya�am�yla ilgilidir. Hayat�l-Hayvan, hayvanlarla ilgili ansiklopedik �zellikte bir yap�t�d�r.

  Abd�lhamit Serbest (1953-      )  : Elektrik elektronik m�hendisi. Profes�r. 

  Abd�lkadir Tuan (1940-       ) : ��letme profes�r�.

  Ahmet Ramazano�lu (1525-1979) : Din bilgini. Mekke ve Medine�de kad�l�k yapt�. Kuran Tefsiri, Hidayet �erhi �nemli yap�tlar�d�r.

  Ali Sevim: (1928 -      ) :  Tarih�i. A�  DTCF mezunudur. Ayn� fak�ltede profes�r olarak g�rev yapmaktad�r. �air yan� da olan Ali Sevim�in �iir  kitaplar� vard�r.

  Ayzin K�den(1954-       ) :  Profes�r.Uzmanl�k alan� bah�e bitkileridir.

  Cezmi Eraslan(1961-       ) :  Tarih do�enti. Atat�rk Ara�t�rma Merkezi bilim kurulu �yesi.

  Erdo�an Pekel (1933-      )  : Profes�r. Alan� zooteknidir.

  F.�zden Ekmek�i (1939-      ) : Profes�r. Alan� �ngilizce�dir.

  Halis Ar�o�lu(1953-     ) : Profes�r.Uzmanl�k alan� tarla bitkileridir.

  Hamza Ero�lu (1922 -      ) :  Tarih profes�r�.

  Hilmi Demiray:  Matematik�i.

  �brahim Agah �ubuk�u (1928 -      ) :  ��retim �yesi, �air. 1953�te bitirdi�i A.�.�lahiyat Fak�ltesine asistan olarak girdi. 1969�da profes�r oldu.Bilim alan� d���nda da makaleleri olan �ubuk�u�nun d�rt de �iir kitab� vard�r.

  �.�etin Derdiyok  : Eski T�rk edebiyat� do�enti.

  Mahmut Sami Ramazano�lu : Din bilgini. Yay�mlanm�� pek �ok kitab� vard�r.

  Mehmet�ik Beyaz�t (1937-  ) : M�hendis. Hidroloji ve su kuvvetleri �zerindeki ara�t�rmalar�yla tan�nan profes�r. T�B�TAK bilim �d�l� sahibi. Yurt d���nda pek �ok �niversitede konuk ��retim �yeli�i yapt�.

  Muammer Tekeo�lu (1953-    ) : �ktisat profes�r�.

  Mustafa Akbulut (1934-      ) : K�t�phanecilik e�itimi g�rd�. Ayn� alanda profes�r oldu. Uluslar aras� K�t�phanecilik �eref �yeli�i �d�l� sahibi. Atat�rk Ara�t�rma Merkezi bilim kurulu �yesi.

  Mustafa �nan (1911 - 1967 Freiburg) : M�hendis. �svi�re�de doktora yapt�. �T� �n�aat Fak�ltesi dekanl��� ve �T� rekt�rl��� yapt�.

  Mustafa Soysal (1937-      )  :  Tar�m ekonomisi alan�nda profes�r.

  Necmi Ya�ar (1950-     ) : Frans�zca profes�r�.

  Osman Fikri Sertkaya (1946 -     ) :  T�rkolog. Eski T�rk dili alan�nda  profes�r. �� T�rkiyat Enstit�s� ba�kan� ve TDK  �yesidir.

  Remzi O�uz Ar�k (1894 -1954 Adana) : Yazar. �stanbul Muallim Mektebi�ni bitirip ��retmen oldu. �.�. Felsefe B�l�m��n� de bitirdi.Sorbon�da sanat tarihi alan�nda uzmanl�k e�itimi ald�. T�rkiye�de �e�itli kaz�lara kat�ld�. 1939�da profes�rl��e atand�. 1950�de siyasete at�l�p, milletvekili se�ildi. T�rkiye K�yl� Partisini kurdu.  Me�hul bir u�ak kazas�nda ya�am�n� yitirdi. D���n, arkeoloji ve sanat tarihi alanlar�nda pek �ok yap�t verdi. Yap�tlar�ndan baz�lar�: Adana Ticaret Rehberi, Truva K�lavuzu.

  Saime Payda� :  T�p profes�r�.

  Semra Payda�:   �� hastal�klar� alan�nda uzman. Profes�r.

  Semih Tangolar (1959-        ) :  Bah�e bitkileri dal�nda profes�r.

  Sevgi Payda� (1960-    ) : Bah�e bitkileri alan�nda uzman. Profes�r.

  Sevgi Kafal� (1941 -     ) : Bilim adam�. Tarih�i.

  Sinan Eti(1956-        ) :  Profes�r.  Alan� bah�e bitkileri.

  Ya�ar G�rgen (1940-      ) : �ktisat ��renimi g�rd�. Tar�m ekonomisi alan�nda profes�rd�r.

  Y�lmaz Kurt  :   Tarih do�enti.

  Yusuf K�rtok (1943-     ) : Bah�e bitkileri alan�nda profes�r.

  Sevin� Sokullu (1926 -     ) :   Eczac�l�k Fak�ltesini mezunu. Bu fak�lteyi bitirdikten  18 y�l sonra DTCF Tiyatro B�l�m�nde okudu. Bu alanda doktora yapt�. �al��malar� tiyatro alan�nda oldu.

  ��kr� Hal�k Akal�n(1956 -       ) :  T�rkoloji profes�r�. T�rk Dil Kurumu �yesi.

  Veyis Tans� (1957-      ) : Tarla bitkileri alan�nda profes�r.

  Yusuf Hala�o�lu:  Profes�r olan Hala�o�lu T�rk Tarih Kurumu ba�kan�d�r.

  �A�R, YAZAR  VE  ��IKLAR

  Abd�lvahap Kocaman (1934 -      ): ���k.  1950�den sonra destan satarak ge�imini sa�lad�. �lerlemi� ya��na ra�men halen �airli�i s�rd�rmektedir. Adana ���kl�k gelene�inde bir�ok �����n ustas�d�r.

  Abd�nnafi �ffet Efendi (1824 - 1891 Hicaz) : �air, y�netici. ��lerinde Elaz�� Valili�i de olmak �zere �e�itli devlet g�revleri yapt�. Yap�tlar�: Divan�e-i �iir, Mahzen-i Esrar-� �uara, Kamil�l-Asar, Mizan�l-Buhran, Tuhfet��l-Fikir 

  Adm� ( 1820-1894 ) : �air, gazeteci.  Ziya Pa�a�n�n yard�mc�l���n� da yapan Admi Vilayet gazetesinin m�d�rl��� yapt�. ��kufename ad�nda bir �iir kitab� var. Seyhan gazetesinin yazar� ve y�neticisi.

  Ahmet Ada (1947  -          ) :  �air, yazar. Ceyhan Lisesinde s�rd�rd��� ��renimini yar�da b�rakarak �e�itli i�lerde �al��t�.  �airli�iyle �nlendi. �iirleri �d�ller kazand�.Pek �ok �iir kitab� var. G�n Do�sun G�l �st�ne(1980), Begonyal� Pencere(1998) ilk ve son �iir kitaplar�d�r.

  Ahmet Hamdi Efendi (XIX.yy.): Divan �airi. Ulemadand�r. �yi bir �airdir.

  Ahmet K�kl�giller (1936 -      ) :  Yazar. T�rk�e ��retmeni.   Edebiyata �iirle girdi. Deneme, inceleme t�r�nde �r�nler de verdi. �ocuk kitaplar� yaz�p  yard�mc� ders kitaplar� ve s�zl�kler  haz�rlad�.

  Ahmet Naim Efendi ( ?  - 1831) : Divan �airi.  Adana�da ��renim g�rd�. K�tiplik yapt�. Bir anla�mazl�k sonucu yan�nda �al��t��� ki�i taraf�ndan idam ettirildi.

   Ali  (    ?   - 1640 ) : �air, tarih�i. �air Nefi�nin ��rencisi. Arap�a, Fars�a, T�rk�e yap�tlar vermi�tir.

  Ali �lm� ( Ali Bilgili), (1878-1964) : �air, yazar.  Adana�da resmi gazete yazarl��� ve matbaa m�d�rl��� yapt�. Devlet memuru olarak ba�ka g�revlerde de bulundu. Adana�da yay�mlanan  Anadolu, Tecedd�t  gazetelerinin ba�yazarl���n� yapt�. Rehber ve Ferda  gazetelerini ��kard�. Kozan�dan milletvekili oldu. Kurtulu� Sava���na kar�� tutumu nedeniyle 150�lik oldu.

  Ali Kanuni (1870-1902) : �air. II. Abd�lhamit d�neminde d���nceleri nedeniyle bo�durulan bir �airdir.

  Ali P�sk�ll�o�lu (1935 -        ) : Yazar, �air. Liseden sonra sanat ve edebiyat a��rl�kl� i�lerde �al��t�. De�i�ik gazete ve dergilerde d�zeltmenlik, yaz� i�leri m�d�rl��� gibi g�revlerde bulundu. TDK yay�n ve tan�tma kolunda �al��t�. Kadirli�de  Karacao�lan dergisini ��kard�. Yusuf�uk, onun ��kard��� bir ba�ka dergidir. �iire ek olarak s�zl�kler haz�rlad�, �ocuk kitaplar� yazd�.

  Ali Remzi Efendi: (  ? - 1838 �stanbul) : Divan �airi. Bir s�re memleketinde   ��renim g�rd�kten sonra �stanbul�a geldi. M�derris oldu. M�fetti�lik ve kad�l�k yapt�.

  Arif Bilen (1913-1950) : Yazar. Robert Koleji bitirdikten sonra ABD�de Perdue  �niversitesi�nde okudu. Y�cel dergisi kurucusu ve yazarlar�ndand�r.

  Arzu Bac� (1964 -       ) :  ���k. Kad�n ���klar soruldu�unda ad� ge�en az say�da ki�iden biridir. Mahlas�  �Bac��d�r.

  At�f �zbilen (1929 -     ) : �air, ele�tirmen. Yeni Adana gazetesinde yazd�. G�ney Hareketleri ad�n� ta��yan bir dergi ��kard�. G�ney sanat dergisini 14 say� ��kard�. �stanbul�da G�ney�i yeniden ��kard�.  

  Ay�e �a�layan (1939 -       ) :  ���k. ���k Muzaffer �a�layan�la evlidir. Yedi ya��ndan beri �iir s�ylemesine kar��l�k, ���kl��a  kocas�na ���k olduktan sonra ba�lam��t�r. 

  Celal Sahir Muter : �air, gazeteci. Talat Muter�in o�lu. 1922�de ��kan Hayat��n yazarlar�ndand�r.

  Ceyhun Can (1940  -1979 ): �air.  �� Hukuk Fak�ltesini bitirdi. �lk �iirleri Adana�da ��len ve kendi yay�nlad��� 18  dergilerinde ��kt�. T�rkiye ���i Partisi kurucular�ndan olan Ceyhun Can, Adana'da yaz�hanesinde sald�r�ya u�ray�p ter�re kurban gitmi�tir. 

  �etin Yi�eno�lu (1948 -         ) : Gazeteci, yazar.  Cumhuriyet gazetesi b�lge temsilcili�ini y�r�tmektedir. �ukurova Gazeteciler Cemiyeti ba�kanl��� yapm��t�r. Gazetelerde yazd��� r�portaj ve ara�t�rmac� gazetecili�e y�nelik yaz�lar� yan�nda edebi yaz�lar� da vard�r. �yk�leri kitap olarak yay�mlanm��t�r. Kendisi edebiyat�� yan�n� �n planda g�rmektedir.

  Dadalo�lu( XIX.yy.): ���k. Do�um yeri ve tarihi, hakk�ndaki di�er bilgiler kesin de�ildir.Toroslarda g��ebe ya�ayan Av�arlardan Dadalo�lu ���k Musa adl� �airin o�ludur. As�l ad� Veli�dir. �yi saz �al�p, �iir s�ylemekte ve hik�ye anlatmaktad�r.  Baz� bilgilere g�re Av�ar beyleri yan�nda k�tiplik ve imaml�k yapm��t�r. Kozano�ullar�n�n ayaklanmas� �zerine F�rka-i �slahiye adl� orduyla Dervi� Pa�a g�revlendirilmi� ve ayaklanmay� bast�rm��t�r. Av�arlar�n bir k�sm� Sivas�a yerle�tirilmi�, baz� Av�ar beyleri �stanbul�da oturmaya mecbur edilmi�lerdir. Dadalo�lu �iirlerinde bu m�cadeleyi i�lemi�, kahramanl�k ve yi�itlik �iirleri s�ylemi�tir.

  Deli Boran (XIX.yy.) :  ���k.  Bir rivayete g�re �orumlu, bir rivayete g�re Adanal�d�r. �sk�n nedeniyle �orum�a gitmi�tir.  �� pe�li entari giymesi ve garip davran��larda bulunmas� nedeniyle deli olarak nitelenmi�tir. Boran ve Deli Boran mahlaslar�n� kulland�.

  Demirta� Ceyhun (1934 -        ) : Romanc�, �yk�c� ve denemeci. Devlet G�zel Sanatlar Akademisi mezunu. Serbest mimarl�k yapt�. Bir ara kitap��l�k yaparak yay�n d�nyas�nda yerini ald�. Yazarl��� u�ra� edindi. �yk� ve romanlar�yla �d�ller kazand�. Son zamanlarda ara�t�rmaya y�nelik �r�nler vermektedir. �amasan�la Sait Faik(1972), Apartman�la T�rk Dil Kurumu �yk� �d�l�n� kazand�(1974). Asya roman�yla TRT Roman Ba�ar� �d�l�n�n sahibi oldu (1974). Ha�l� Emperyalizm ilk deneme kitab�d�r. T�rk Edebiyat�nda Anadolu, ara�t�rma alan�nda verdi�i �r�nlerden biridir. 

  Elbeylio�lu (XIX.yy.) : ���k. Bir rivayete g�re Barak T�rkmen beylerindendir. D�zi�i�nin Elbeyli k�y�ndendir. Ad� �evresinde olu�mu� Elbeylio�lu hik�yeleri ile tan�nmaktad�r.

  Fatma Behice Batur (1911-      ) : ���k.  Osmanl�ca bilmektedir. T�rk�e�yi kendi �abas�yla ��rendi. Be� ya��nda yitirdi�i annesi de ���kt�r

  Ferrahi (1934-1969 Adana): ���k. As�l ad� Mehmet Ali Metin�dir. Ferrahi mahlas�yla �nl� halk �airidir. �ift�ilikle u�ra�t�. Yavuzlar mahallesinde bir saz evi a��p ��renciler yeti�tirdi. 30 ya��nda ses telleri fel� oldu�undan sesini yitirdi. Bundan sonra sadece saz �ald�.  T�rk�lerini ise  a��k olarak yeti�tirdi�i k�z� Emine s�yledi.

  Feymani (1942 -      ): ���k. As�l ad� Osman Ta�kaya�d�r. ���kl��a merak� y�z�nden ilkokuldan sonra okumad�. Askerli�e kadar k�y�nde �ift�ilik ve �obanl�k yapt�. �stanbul�da bir oyuncak fabrikas�nda �al��t�. Ba�ka i�ler de yapt�ktan sonra 1968 y�l�nda  ���kl��a, 1971 de ise k�y�ne d�nd�.

  G�nde�lio�lu ( XVIII-XIX. yy.) : ���k. Elbeylio�lu�nun kay�nbabas� oldu�u, D�zi�i�nin Bay�nd�rl�k k�y�nden oldu�u, bu k�yde h�l�  ayn� ad ve soyad�n� ta��yan ki�ilerin ya�ad��� s�ylenmektedir. Zengin bir bey iken yoksul d���p �obanl�k yapt��� da onun hakk�nda verilen bilgiler aras�nda yer al�r.

  Hac� Nuri (1855 -1909) : �air. Arap�a, Fars�a ve T�rk�e olmak �zere �� dilde �iirler yazd�.

  Hakk� Bey (1853 -1915 �stanbul): �air. Tam ad� Mehmet Hakk� Bey�dir. Ye�en A�azade Hakk� olarak da bilinir. Ali M�nif Ye�ena�a�n�n babas�d�r.Adana mektubi kaleminde �al��m��, Adana merkez mutasarr�fl���nda tahrirat m�d�rl���ne gelmi�tir. �mparatorlu�un �e�itli yerlerinde g�rev yapm��t�r. Emekli olduktan sonra ge�im s�k�nt�s� �ekmi�, kendini i�kiye vermi�tir. 1331�de �lm�� Ey�p�te defnedilmi�tir.

  Hakk� D�nmez (1881 -  ?  ) : ���k. Medrese ��renimi g�ren ���k Arap�a ve Fars�a bilir.

  Hasan Talat Muter (1863-1942) : �air. S�n�rl� bir medrese ��renimi g�rd�. �nce Fuzuli, Nedim sonra Kemal, Hamit, Ekrem yolunda y�r�d�. Bu y�zden �iirleri eski ve  yeni tarz�n �zelliklerini birlikte ta��r. �iirlerinin bir k�sm� G�r��ler dergisinin   kendisine ay�rd��� say�s�nda yay�mland�.

  Hasibe Hatun (  ? - 1945 Adana) : ���k.  A��t t�r�nde s�yledi�i �iirlerle tan�nm��t�r. 

  Hayret (1848-1913 �stanbul) :Tam ad� Mehmet Bahaidd�n Hayret Efendi�dir.    �stanbul�da medreseye devam etti. Dar�lmuallimin�den de diploma alarak ��retmen oldu.  �stanbul�da giderek y�kselerek de�i�ik kurumlarda ��retmenlik yapt�. Bir makalesi nedeniyle be� y�l Rodos�ta s�rg�n olarak ya�ad�. �iirleri �l�m�nden sonra E�ar-� Hayret ad�yla bir araya getirilmi�tir.

  Haz�m Demirci (1925-1996):  �lkokulu bitirdi.  Deli dolu olmas�ndan dolay� Deli Haz�m olarak tan�nm��t�r. Mahlas olarak Deli Haz�m�� da kulland�. Pek �ok a���� etkiledi.

  Hoca Mehmet Hayrettin (1848-1912) : �air . Hiciv y�n� a��r basan �iirleriyle tan�nd�. Y�ksek r�tbeli g�revliler rahats�z olduklar� i�in onu sans�r kurulunda g�revlendirerek kontrol alt�na almak istediler. Bu kez de padi�aha muhalif olanlar�n yap�tlar�na bas�lma izni verdi. Bu nedenle g�revden al�nd�. 

  H�seyin Kalaba (1921 -1979) : E�itimci, yazar, �air. Adana ��retmen Okulunu bitirip ��retmenli�e ba�lad�. �ocuklara y�nelik �r�nler verdi. Masallar yazd�. �iir ve ba�ka t�rlerde de yap�tlar� vard�r.

  H�seyin Ali �elebi (XVIII. yy.) : Zeamet sahibi bir m�derristir. Urfi-i Sani olarak an�lan ve Nefi tarz�nda kasideler yazan �airin pek �ok da gazeli vard�r.

  �brahim Selami (1860-1946) : ���k. Frans�z i�galinde Adana�dan ayr�lan �����n ya�am� yoksulluk i�inde ge�mi�tir.

  �smail Emre (1899 - ?   ) : Hak �����. Kaynak��l�k yapan �air �ukurova y�resinde Yeni Yunus Emre ad�yla tan�nmaktad�r. Mutasavvv�f bir �airdir. �iirlerine do�u� demektedir.

  Kahraman Olga� : Yazar. Satran�la ilgili kitaplar yazd�.

  Kamuran �ipal (1926 -      ) : �yk�c�, �evirmen. Pertevniyal Lisesini ve �.� Edebiyat Fak�ltesi Alman Dili ve Edebiyat� B�l�m�n� bitirdi.Almanya�da iki y�l ihtisas g�rd�kten sonra  fak�ltesinde okutmanl�k yapt� ve emekli oldu. �iirle edebiyat d�nyas�na girip �yk�yle devam etti. Bir �yk�s�yle TDK Hik�ye Yar��mas�n� kazand�. Elbiseciler �ar��s� kitab�yla da Sait Faik Hik�ye Arma�an�n� kazand�(1964).K�pek �stasyonu adl� yap�t�yla 1988  T�rkiye Yazarlar Birli�i Hik�ye  �d�l�n� ald�.

  Kas�m Ener  (1902 - 1995)  : Ara�t�rmac�, yazar. Almanya�daki Hohenheim Tar�m Y�ksek Okulu mezunudur. Adana �l Genel Meclisi ve Belediye Meclisinde g�rev yapt�. 1939-1946 aras�nda belediye ba�kanl��� yapt�. VIII. D�nemde milletvekili se�ildi. Adana�y� konu alan pek �ok yay�n� vard�r.  Tarih Boyunca Adana Ovas�na Bir Bak��, �ukurova  Kurtulu� Sava���nde Adana Cephesi, Ramazano�ullar� ve T�rkmen Beyli�i, Adana Tarihine ve Tar�m�na  Dair Ara�t�rmalar  yap�tlar�n�n birka��d�r.

  Karacao�lan (XVII. yy.) : Hakk�ndaki bilgilerin �o�u rivayet �zelli�indedir. Buna g�re badeli bir �airdir. �yi saz �ald��� ve bir�ok y�reyi dola�t��� onunla ilgili bilgilerimiz aras�nda bulunmaktad�r. Karacao�lan onun mahlas�d�r.  �iirleri geni� bir co�rafyada yay�l�p tan�nm��t�r. Hatta bir Karacao�lan gelene�i olu�mu�tur. Karacao�lan�� taklit eden pek �ok ���k vard�r. Bunun sonucunda birden �ok da Karacao�lan ortaya ��km��t�r.  Bug�ne ula�an �iirlerinin say�s� be� y�z�n �zerindedir

  Kul Mustafa (1930 -       ):  Dadalo�lu  soyundand�r. Dadalo�lu�nun torunu oldu�undan Posoflu M�dami ona Toruni mahlas�n� vermi�se de o bunu benimsememi�tir. Pek �ok kez a��klar bayram�na kat�l�p dereceler ald�. Adana a��klar�n�n ustalar� aras�nda yer al�r.

  Mehmet �etinkaya (1963-       ) : �air, yay�nc�.  S�ylem dergisinin sahibi. Y�llar sonra Adana�da bir dergiyi d�zenli olarak 63 say� ��karma ba�ar�s�n� g�sterdi.

  Mehmet H. Do�an (1931-        ) : Ele�tirmen. �lk ve orta ��renimini Adana�da yapt�ktan sonra Harp Okulu�na  gitti ve 1953�te bitirdi. Bir s�re g�rev yapt�. Sa�l�k nedeniyle �ngilizce�ye y�neldi. Amerika�da �ngilizce ��renimi yapt�. D�n���nde bu alanda �al��t�. �yk� ve �iirle edebiyat d�nyas�na giren Mehmet H. Do�an ele�tiri ve denemeleriyle �n kazand�. �eviri alan�nda da �r�nler verdi. Biri Turgay G�nen�le olmak �zere iki antoloji  kitab� ��kard�. 1973�te ��kard��� Tekrar�n Tekrar� adl� yap�t�yla TDK Ele�tiri �d�l�n� kazand�.

  Mehmet Husrev Efendi (XIX.yy.) : �air. �stanbul�da Halet Efendi�nin yan�nda Divan k�tibi oldu. Ba�ka vezirlerin yan�nda da k�tiplik yapt�. Memleketi olan Adana�da vefat etti.

  Menemenlizade Mehmet Tahir(1863-1903 �stanbul) : �air,  yazar.  �stanbul�a g�t�r�lerek okutuldu. Mekteb-i M�lkiye�yi bitirdi. Kalemlerde �e�itli derecelerde  g�rev yapt�, m�d�rl�klerde bulundu. ��retmenlik de yapt�. Bir s�re Adana maarif m�d�rl��� g�revini s�rd�rd�. Gayret dergisini ��kard�. �iirleri ve makaleleri vard�r.

  Mustafa Arif Ar�k (1925-1963) : �air. Siyasal Bilgiler Fak�ltesi mezunu. Kaymakaml�k yapt�.

  Mustafa Emre(1955-           ) : �air,yazar. Alt�n Koza �iir Yar��mas�nda iki kez birincilik

  �d�l� kazand�. Ge�mi�ten Gelece�e �ukurova�da �iir adl� bir antoloji haz�rlad�. �ki �iir kitab� yay�mland�. T�mer�in �iir yar��mas� ile Sabri Alt�nel �iir yar��mas�nda  da �d�ller ald�.

  Mustafa Onar (1931-     ) : Ara�t�rmac�, yazar. ��retmenlikten emekli oldu. Yak�n tarihimizle ilgili ara�t�rmalar yapt�. ��� Adana�yla olmak �zere yay�mlanm�� d�rt kitab� vard�r.

  Muzaffer �zg�: (1933-     ) : Romanc�, �yk�c�, �ocuk kitaplar� yazar�. Diyarbak�r �lk��retmen Okulunu bitirdikten sonra de�i�ik yerlerde ��retmenlik yapt�. Ayd�n�da g�rev yaparken emekli oldu ve yazarl��a y�neldi. �zellikle g�lmece �yk�leriyle tan�nd�. Roman alan�nda �r�n vermekle birlikte �yk�de yo�unla�t�. �yk� kitaplar�n�n say�s� k�rk�n �zerindedir. �ocuklara y�nelik de pek �ok yap�t verdi. Radyo i�in yazd��� ske�ler be�enildi. Donumdaki Para (1977) adl� �yk� kitab�yla 1978 y�l�nda T�rk Dil Kurumu �yk� �d�l�n� ald�. Halo Day� Ve �ki �k�z (1973)adl� roman� televizyon dizisi oldu. Kaynanalar-Kaynatalar( 1972) ve Her Devrin �ti(1975) sahnelenen oyunlar�ndan sadece iki �rnektir.

  Nihat Ziyalan (1936 -       ):  �air, akt�r.  �lk �iirleri Adana�da Bug�n gazetesinde ��kt�. Kimi �iirleri 2. Yeni �izgisindedir. Bir ara Adana �ehir Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu�nda akt�rl�k yapan Nihat Ziyalan Avustralya�ya g�� etmi�, halen orada ya�amakta ve �iirlerini T�rkiye�de �e�itli dergilere g�ndermektedir.  As�k Y�zl�n�n Biri (1963), Avustralya�dan �iirler (1986).

  Nurer U�urlu (1940 -     ): �air, yazar.  Mersin Lisesinde sonra �.� Hukuk Fak�ltesini bitirdi. Orta ��retime y�nelik tarih ve edebiyat  kitaplar� yazd�. �iir yan�nda ele�tiri, an�-roman ve inceleme yaz�lar� yazd�. �lk �iiri Adana�da ��kan Salk�m dergisinde yay�mland�. Masal(1964), R�zgardan R�zgara(1993) �iir kitaplar�ndan ikisidir.  

  Oktay Ak�nc� ( 1949 -       ) :1965 y�l�nda �iire ba�lad�. Aralar�nda Yar�n, G�steri�nin de bulundu�u �e�itli dergilerde �iirlerini yay�mlad�. 1983�te bir y�l s�reyle Ya�am ��in �iir dergisini ��kard�.

  Orhan Kemal (1914-1970 Sofya) : Roman ve �yk� yazar�. As�l ad� Mehmet Ra�it  ���t���d�r.Y�ksek okul mezunu bir baban�n o�lu olmas�na kar��l�k ��renimini s�rd�rmedi ve orta okuldan ayr�ld�. Hayat�n� kazanmak i�in her t�rl� i�te �al��t�.  Askerli�inin bitmesine 40 g�n kala tutukland�. Edebiyata �iirle ba�lad�. �iirlerini Kayseri cezaevinden dergilere g�nderdi. Bursa cezaevinde Naz�m Hikmet�le tan��mas�ndan sonra onun �nerisiyle �yk�ye ge�ti. 1945 y�l�nda Varl�k dergisi okuyucular�nca en be�enilen �yk�c� se�ildi. �yk�de kendisini biledikten sonra romana ge�ti. �yk� yazmay� da b�rakmad�. Son �yk� kitab� 1968�de son roman� da 1970�te ��kt�. Orhan  Kemal baz� �yk� ve romanlar�n� tiyatro haline koydu. Oyunlar� pek �ok kez sahnelendi. Orhan Kemal pek �ok da senaryo yazd�. Bunlar�n �o�unda ad� ge�medi. Gezmek ve tedavi olmak i�in gitti�i Sofya�da vefat etti.

  �ks�z Ali (   ?  ): ���k. Ya�am� hakk�nda elimizde bilgi yoktur. O daha �ok ad�  �evresinde �r�len hik�yeyle tan�nd�. Adana�daki ���klar onu usta kabul ettiklerini belirtmektedirler.

  �mer L�tfi Efendi (1817 -  ?  �stanbul) : Divan �airi.Ya�am� hakk�ndaki bilgiler yok denecek kadar azd�r. Fatin Tezkiresi�nde bir gazeli vard�r.

  �zcan Karabulut (1958-     ) : �yk�c�.ODTܒde  �statistik ��renimi g�rd�. Edebiyat Derne�i kurucular�ndand�r. Gen� ku�a��n ba�ar�l� �yk�c�s�. �yk�lerinde Adana �e�itli y�nleriyle  yer alm��t�r.

  Pek�en Tamdo�an (1933-     ) : Yazar, �air, �evirmen.Siyasal Bilgiler mezunudur. �iir �evirileri yapt�. �iirler yazd�. Kozanca adl� bir ara�t�rma kitab�n� �etin Yi�eno�lu ile birlikte ��kartt�lar.

  Recep Bilginer (1922-        )  :  Oyun yazar�, gazeteci. �lk ��renimini  Adana�da yapt�.  Bir y�l �stanbul Gazetecilik Enstit�s�ne devam etti. Vatan�da gazetecili�e ba�lad�. �stanbul Belediyesi�nde �e�itli g�revlerde bulundu. �iirle edebiyata giren Bilginer sonra oyun yazarl���na y�neldi.1968�de yazd��� Utan� D�nyas� ile �lhan �skender En Ba�ar�l� Oyun Yazar� �d�l�n� ald�. Yunus Emre ile 1980 TDK Tiyatro �d�l�n� ald�. Sar� Naciye, Parkta Bir Sonbahar G�n�yd� de onun tan�nm�� oyunlar�ndand�r.

  Salih Bolat (1956-        ): �air. Ankara �ktisadi Ticari �limler Akademisini bitirdi.  Bir s�re ��retim �yesi olarak �al��t�. Kitabevi, Ya�ar Nabi Nay�r ve Ceyhun Atuf  Kansu �iir �d�llerini ald�. Ya�anan(1883), Uzak ve Eski(1995) �iir kitaplar�ndan ikisidir.

  Sedat Memili (1956 -         ) : Yazar, �air. Adana �T�A mezunu. Bir gazetede k��e yazarl��� yap�yor. Yay�mlanm�� �� kitab� var.

  Selma Aktan (1932 -      ): Yazar, ara�t�rmac�. ��retmendir. Adana y�ll�klar�n�n baz�lar�n�n haz�rlanmas�nda g�rev ald�. Adana �li Yak�n �evre Ara�t�rmalar� adl� bir kitap ��kard�.

  S�ruri (1752-1814 �stanbul) Divan �airi. As�l ad� Seyyid Osman�d�r. H�zni mahlas�yla �iirler yazd�. Sonra S�ruri mahlas�n� ald�. �stanbul�a gelip �eyh�lislam Mehmet �erif Efendi�den ders ald�. Kad�l��a atand� ve de�i�ik yerlerde g�rev yapt�. S�ruri tarih d���rmeye merakl�yd�.  Tarih d���rmekte ayn� zamanda h�nerliydi de. Bu  y�zden S�ruri-i M�verrih ad�yla an�ld�. Hezliyat t�r�nde de �iirler yazd�. Kimi zaman k�f�rl�, a��k sa��k �iirlerinde Havai mahlas�n� kulland�.

  S�leyman �ahin Tar (1913-        ) : �air, �yk�c�. �yk�leri ��� dergisinde yay�mland�. 141�e ayk�r� davranmaktan yarg�lan�p Mersin�e s�rg�n edildi. Vatan Partisi kurucular� aras�nda yer ald�. �yk� yan�nda �iirler de yay�mlad�. Izt�rap ve Arkada� ad�nda iki kitab� bulunmaktad�r.

  Taha Toros (1912-        ) : Ara�t�rmac�, yazar. Ad� �mer Taha Toros�tur.  Adana Lisesini, sonra �stanbul Hukuk Fak�ltesini bitirdi (1933). �stanbul�da maliye memurlu�u yapt�. Yedek subayl�ktan sonra 1937�de Adana�ya d�nd�.Ticaret odas�nda k�tiplik yapt�. Hece vezniyle yaz�lm�� �iirleri ile �ukurova ve Adana�ya y�nelik yap�tlar� vard�r. �iirlerini Hayat dergisinde yay�mlad�. Daha sonra ara�t�rma ve inceleme �al��malar�na y�neldi. Bu t�r �al��malar�n� gazetelerde dizi olarak yay�mlad�.Tarih, sanat halkbilimi ve monografi t�r�nde �al��malar� vard�r. Kitaplar�: Toros Demetleri, �ki Ses, 5 Kanun�sani, T�rk Kad�n �airleri, �ukurova�da Etili �airler, Toroslarda Tahtac� Oymaklar�, 15.Cumhuriyet Y�l�nda Adana, �ukurova�da K�y �ktisadiyat�, Atat�rk��n Adana Seyahatleri, Ziya Pa�an�n Adana Valili�i.  Taha Toros�un bunlar d���nda kalan kitaplar� da vard�r. An�lar�n� ise Mazi Cenneti ad�yla yay�mlam��t�r (1992).

  Tuncer U�arol: (1941 -    ) �air, ele�tirmen. Adana Lisesinin ard�ndan Siyasal Bilgiler Fak�ltesini bitirdi. Ticaret Bakanl���nda m�fetti�lik yapt�. Yeni Adana gazetesinde edebiyat ve sinema ele�tirileri yazd�. �imdi �e�itli dergilerde �iir �zerine ele�tiriler yazmaktad�r.

  Turan Altunta� (1932-     ) : Yazar. K�y enstit�l� ��retmenlerdendir. Gazete ve dergilerde �e�itli yaz�lar� ��kt�. �� �yk� kitab� yay�mlad�. Cumhuriyet gazetesindeki yaz�lar� da Ayd�n Kime Denir ad�yla bas�ld�.

  Turan Oflazo�lu (1932 -       ) : Oyun yazar�, �air. Y�ksek ��renimini �� �ngiliz Dili ve Edebiyat� ile  Felsefe B�l�m�nde yapt�. Askerli�ini bitirdikten sonra gitti�i Amerika�da Wasington �niversitesinde tiyatro ve oyun yazarl��� dersleri ald�. �lk oyunlar� Keziban ile Allah�n Dedi�i Olur�u 1967�de Amerika�da yazd�. Keziban Amerika�da oynand�.Turan Oflazo�lu ilk oyunu d���ndaki oyunlar�nda konu ve ki�ilerini tarihten se�ti.Oyunlar�nda tarihi olaylardan �ok ki�ilerin i�d�nyalar�n� yans��t��� dikkati �eker. Oflazo�lu �eviriler de yapt�. Oyunlar�yla �d�ller kazand�. 

  Y�cel  Kay�ran (1964-      ): Ele�tirmen, �air. Hacettepe �. Edebiyat Fak�ltesi Felsefe B�l�m�n� bitirdi. 1984�ten bu yana �e�itli dergilerde �iir ve ele�tirileri ��kmaktad�r. Hayaline Firar Edemeyenlerin Afsunu(1997) onun �u an i�in tek �iir kitab�d�r.

  Yahya N�zhet (1894-1922) : Yazar, gazeteci. 1. D�nya Sava���nda subay olarak  Medine�de g�rev yapt�. Adana�ya d�nd���nde kurtulu� m�cadelesine kat�ld�. Kurtulu�tan sonra  Garp cephesine g�n�ll� olarak  gitti. Hastal��� �zerine g�nderildi�i Adana�da vefat etti. Hayat gazetesi yazar�d�r.

  Ya�ar Kemal (1922-         ) :  As�l ad� Kemal Sad�k G��celi�dir. ��renimini orta son s�n�fa kadar s�rd�rebildi. �n�aatlarda denet�ilikten pirin� tarlalar�nda su bek�ili�ine varana kadar pek �ok i�te �al��t�. Adana�da maniler, a��tlar derleyerek  edebiyata girdi. �iirler de yazd�. 1951�de �stanbu�a gidip Cumhuriyet gazetesine girdikten sonra ya�am� de�i�ti. Bu gazetedeki r�portajlar�yla �nlendi. Gazeteden ayr�ld�ktan sonra t�m vaktini edebiyata ay�rd�. �nce �iirden �yk�ye, sonra �yk�de de �ok kalmay�p romana ge�ti. �yk�den uzakla�t��� d���n�l�rken  Ku�lar da Gitti ile �yk�den kopmad���n� g�sterdi. Ya�ar Kemal �ocuklar i�in de bir kitap yazd�. Sabahattin Ey�bo�lu ile A�ac�n ��r��� ad�nda bir de antoloji ��kartt�. Ya�ar Kemal bug�n de verimli bir yazar olarak �al��malar�n� s�rd�rmektedir.

  Ye�en Ali (   ?    ) : ���k.  Darende valisi Ali Pa�a�n�n ye�enidir. Mahlas� da buradan gelmektedir. Ad� �evresinde �r�len a�k hik�yesiyle tan�n�r. Eldeki �iirler de bu hik�yeden kaynaklanmaktad�r.

  Ziya Bey (Adanal�), (1870-1932): �air.  Adana valisi �air Ziya Pa�a taraf�ndan yetenekli bulunup �stanbul�a g�nderilmi�tir. Bir s�re t�bbiyeye devam etmi�tir. Kal�plara s��acak bir yap�da olmad���ndan serseriyane ya�am��t�r. Seraskere hakaretten tutuklan�p Fizan�a s�r�lm��t�r. Afla d�nd���nde de merkezden uzakla�t�rmak i�in Afyon Evkaf M�d�r� yap�lm��t�r. �ok yetenekli bir �air olmas�na ra�men ya�ant�s�na dikkat etmemi�, s�rekli kendini bilmeyecek derecede i�mi�, sefil bir hayat s�rm��t�r.  �iirleri da��n�k olarak kalm��t�r.  

  S�NEMA- T�YATRO  OYUNCULARI, Y�NETMEN VE YAPIMCILAR

  Abdurrahman Keskiner (1941-      ) : Sinema yap�mc�s�. �ift�ili�i b�rak�p yap�mc�l��a ba�lad�. Umut film �irketini kurdu. G�ney Filmin kurulmas�nda �nc�l�k yapt�. 1965-1971 aras� Y�lmaz G�ney�e menecerlik yapt�. El Kap�s�, Hazal �nemli filmleri aras�ndad�r. Otuzun �zerinde film yapt�.

  Ahmet Ho�s�yler: (1952-     ): Sinema oyuncusu, y�netmen. Adana�daki  ��reniminden sonra Almanya�ya gidip Spor Akademisini bitirdi. Boks antren�rl��� ve �ark�c�l�k yapt�. Bavyera St�dyolar�nda e�itim g�rd�kten sonra asistanl��a ba�lad�. T�rkiye�ye d�n�nce oyunculuk yapt�. Uzun metrajl� filmler ve belgeseller �ekti.

  Ahmet �nda� (1946-       ): Y�netmen. Adana Erkek Lisesi mezunu. Asistanl�k yaparak sinemaya girdi. Gaddarlar adl� filmin bir b�l�m�n� �ekerek y�netmenli�e ge�ti. Sonra ba��ms�z olarak filmler y�netti.

  Ali Habib �zgent�rk (1945-       ): Y�netmen. �.�.Edebiyat Fak�ltesi Sosyoloji B�l�m� mezunudur. ��rencilik y�llar�nda amat�r olarak tiyatroyla u�ra�t�. Adana �ehir Tiyatrosu ve Arena Tiyatrosunda oyunculuk yapt�.Sokak Tiyatrosunu y�netti, oyunlar yazd�. �yk�ler ve radyo oyunlar� da yazan �zgent�rk,  belgesel filmler �ekmeye ba�lad�. Asya Film �irketini kurdu. Asistanl�k d�neminden sonra Hazal ile ilk filmini �ekti. At filmi ilgi g�ren filmlerinden biri oldu.

  Ali �en (1918 -1990): Sinema ve tiyatro oyuncusu. Adana Halkevinde sahneye ��kt�. Sadi Tek�te profesyonel oldu. 1953�te Ahretten Gelen Adam filmiyle sinema oyunculu�una ba�lad�. 500 kadar filmde rol ald�.

  Alinur U�urpakkan: Tiyatro oyuncusu, grafiker ressam.

  Altan Kar�nda�: Tiyatro oyuncusu, kantocu. Film seslendirmeleri de yapt�.

  Arif Keskiner (1938-       ): �stanbul �T�A mezunu. G�nayd�n gazetesinde spor muhabirli�i yapt�. Orada fotoromanlar �ekti. Ekte ve  �i�ek film �irketlerini kurdu. K�sa bir d�nem seks komedisi t�r�nde filmler yapt�. Daha sonra Bereketli Topraklar �zerinde, Selvi Boylum Al Yazmal�m gibi d�zeyli filmlere imza att�.

  Ayta� Arman (1948  -        ) : Orta ku�a��n ba�ar�l� akt�r�. Ses dergisinin a�t��� yar��mada Tar�k Akan��n ard�ndan ikinci olmas�yla sinemaya girdi. Yak���kl� j�n rolleri oynad�. S�reyya Duru�nun filmleriyle tan�nd�.Bedrana, Kara �ar�afl� Gelin filmlerinden �rnekler aras�nda say�labilir. D��man filmiyle de b�y�k bir ��k�� yapt�.

  Bilal �nci (1936-       ) : Sinema oyuncusu. Y�netmen Kemal �nci�nin karde�i.�e�itli i�lerde �al��t�. 1966�da Karanl�kta Vuru�anlar filmiyle sinemaya girdi. K�t� adam rollerinde oynad�. Karakter oyuncusu olarak �ne ��kt�. Almanya�ya yerle�ince sinemaya ara verdi. Rol ald��� filmler aras�nda Ezo Gelin, D�n�� say�labilir.

  B�nyamin Satano�lu (1942 -        ) : Tiyatro oyuncusu, y�netmen. Ge�imini sa�lamak i�in �e�itli i�ler yaparken tiyatroya da yo�un ilgi g�sterip  emek verdi. 1967�de �Dost Oyuncular�� kurdu. 1974�te Adana Belediyesi Ziya Pa�a Tiyatrosunun  sorumlu y�netmenli�ini yapt�. �u anda akvaryumculuk yapmakta ve tiyatroyu da s�rd�rmektedir.

  Cemil �ahbaz: Sinema oyuncusu. Ayn� zamanda milli y�z�c�d�r. 1973 y�l�nda Ses dergisi yar��mas�nda ikinci oldu. Uzay Yolu ile sinemaya ge�ti. Kara Murat, Kartal Yuvas�, ince Memet oynad��� filmlerden birka��d�r.

  Cengiz Sezici: Tiyatro ve sinema oyuncusu.

  �o�kun G�ven: Adana Halkevi�nin ilk temsil kolu y�netmeni.

  Ercan Kont (1942-     ) : Tiyatro oyuncusu. Adana Belediyesi �ehir Tiyatrosu m�d�rl��� yapt�. 

  Demir Karahan (1944-      ): Avusturya Lisesi ve sonra �i�li �ktisadi Ticari �limler Akademisini bitirdi. Sinema d�nyas�na girdikten sonra kat�ld��� Ses dergisinin yar��mas�nda finale kald�. �e�itli filmlerde oynad�. Bir filmde oynad��� Frans�z aktrisle evlenip Fransa�ya gitti ve bir s�re Paris�te ya�ad�.

  G�ven �engil (1941-      ) : Sinema ve tiyatro oyuncusu.  �stanbul Belediye Konservatuvar� mezunu. 1956�da Adana �ehir Tiyatrosunda oyunculu�a ba�lad�. Ulvi Uraz, Gazanfer �zcan, M�nir �zkul ve Ankara Birlik tiyatrolar�nda �al��t�. Kendisi de Karde� Sahne ad�nda bir topluluk kurdu. Filmler �evirdi. Baba, D��man oynad��� filmlerdendir.

  Hamdi Paramyok:  Adana Halkevinin ilk temsil �ubesi y�netmeni ve oyuncular�ndand�r.

  Hikmet Sihay  (1915-      ) : Grafiker  ressam,  tiyatro oyuncusu. Adana Halkevi temsil �ubesi oyuncusudur. Futbolculu�u yan�nda Adana tak�mlar�na  �e�itli bi�imlerde katk�da bulunmu�tur.

  H�sn� �etiner (1948-      ): 1980�li y�llarda Mahmut Hekimo�lu ile G�k�en film �irketini kurup yap�mc�l��a ba�lad�. Y�netmenlik de yapt�.

  �rfan Atasoy (1937-    ): K���k ya�larda sinemaya girdi. Sineman�n her alan�nda �al��malar yapt�. Vurdulu k�rd�l� filmlerde ba�rol oynad�. 1970�lerde Y�lmaz G�ney�le baz� filmlerde �al��t�. Sinema salonu i�letti. 1960�ta bir film �irketi kurarak yap�mc�l�kla u�ra�t�. Film getirtme i�ine de girdi.

  Mahmut Haz�m K�sak�rek (1954-    ) : Tiyatro oyuncusu. Kukla ve Karag�z oynat�c�s�. Geleneksel G�steri Sanatlar� adl� toplulu�u kurarak unutulmaya y�z tutan kukla ve karag�z�  ya�atmaya �al��t�.

  Mahmut Hekimo�lu (1952-        ) : Sinema oyuncusu. 1967�de �stanbul�a giderek ticaretle u�ra�m��t�r. 1973�te Ses dergisi yar��mas�nda finalist olup sinemaya at�lm��t�r. �stedi�i yere gelemeyen Hekimo�lu �ark�c�l��� da denemi�tir.

  Mehmet Dinler (1928-         ) : Y�netmen. �.�. Edebiyat Fak�ltesi Sanat Tarihi B�l�m�n� bitirdi. Bak�rk�y Bez Fabrikas�nda memurluk yapt�. Osman F. Seden�e asistanl�k yaparak sinemaya girdi.  Malta Film �irketini kurdu. Sinema televizyon filmleri �ekti. Sinekli Bakkal, Baz�lar� Dayak Sever filmlerinden iki tanesidir.

  Melek G�rg�n : Oyuncu, manken,fotomodel.  T�rk sinemas�n�n soyunan kad�nlar�ndand�r. Daha ilk filmi Donanma K�mil�de soyundu. 1970�li y�llar�n ba��nda en �ok film �eviren sanat��lardan biri oldu. Dans�zl�k de yapt�.

  Menderes Samanc�lar (1954-       ) : 1975 y�l�nda Kelebek gazetesinin a�t��� yar��mada fotoroman  kral� se�ildikten sonra sinemaya girdi. �nce Memet Vuruldu ilk filmidir. Ezik Anadolu genci tipiyle dikkati �ekti.

  Meral Zeren (1952-      ) : Sinema oyuncusu, �ark�c�. On be� ya��nda sahneye ��k�p, �ark� s�ylemeye ba�lad�.1971�de sinemaya  ge�ti daha �ok g�ld�r� filmlerinde  rol ald�. Televizyon filmlerinde de oynad�.

  Muhlis Sabahattin : Opera oyuncusu ve besteci.

  Nurhan Tekerek (1959-       ) : Bilim doktoru, tiyatro oyuncusu. ��reniminden sonra Adana�ya d�nerek tiyatroya �e�itli y�nlerden hizmet etti. �ukurova �niversitesinde ��retim g�revlisi olarak �al��maktad�r.

  O�uz Bora : Tiyatro oyuncusu, y�netmen.

  O�uz Yal��n (1956-       ): Ankara �. DTCF mezunu. Dokuz Eyl�l �. Sinema Televizyon B�l�m�n� de bitirdi. Asistanl�kla sinemaya ba�lad�. 1990�dan sonra televizyon dizilerine y�neldi.

  Sami G��l� (1947-         ): Reji asistan�, y�netmen. Haydarpa�a Lisesini bitirdikten sonra bir s�re  Toronto �niversitesine devam etti. 1965�te sinemaya girdi. Film ve fotoroman y�netti. Feyzi Tuna�yla �al��t�.

  Perihan (Duygulu) Doygun (1941-1995 Adana): Kumpanyalarda ba�lad��� tiyatro ya�am�n� Adana Sanat Tiyatrosunda s�rd�rd�. Avni Dilligil taraf�ndan �stanbul�a g�t�r�ld�.  Orada �e�itli tiyatrolarda �al��t�. Filmlerde rol ald�. Bilal �nci ile evlendi. 1970�lerin ikinci yar�s�nda Adana�ya gelerek tiyatro yapmaya ba�lad�.. �kinci  �ehir Tiyatrosu�nda sahneye ��kt�. Ge�irdi�i beyin ameliyat� sonras� �ld�. 

   Saim Alpago: Oyuncu, y�netmen. Devlet tiyatrosunda �al��t�. Sinema filmlerinde de rol ald�.

  Salih G�ney (1943-     ) : Sinema ve tiyatro oyuncusu. Konservatuar e�itimi g�rd�. Dormen tiyatrosunda sahneye ��kt�. �lk filmini Dormen  oyuncular�yla yapt�. 200 kadar filmde oynamas�na kar��l�k istedi�i yere gelemedi. A�k-� Memnu adl� televizyon dizisindeki oyunuyla bir ��k�� yakalad�ysa da bunu iyi kullanamad�. 

  �ener �en (1942-       ): Tiyatro ve sinema oyuncu. Ali �en�in o�lu. �ehir Tiyatrosunda sahneye ��kt�. 1970�ten sonra sinemaya ge�mi�, ba�ar�l� bir g�ld�r�  karakter oyuncusu olmu�tur. Bir�ok filmde ba�rol oynad�.

  ��kr� �st�n: Devlet tiyatrosu oyuncusu.

  Ya�ar Seriner  (1944-    ): �.�. Edebiyat Fak�ltesi Co�rafya B�l�m�nden mezun. Asistanl�k yaparak sinemaya girdi. Televizyon dizileri y�netti. Son zamanlarda reklam filmlerine y�neldi.

  Y�lmaz Duru (1933-         ): Oyuncu, dans�r, y�netmen. 1944�te bir operette sahneye ��kt�. Dans�rl�k yapt�. Amerika�da dans dersleri verdi. Orada sinema ve TV e�itimi ald�. Tura filmi kurarak y�netmenli�e ba�lad�. Yakas�na takt��� k�rm�z� karanfil nedeniyle �Karanfilli J�n� olarak tan�nd�. Sovyet yap�mc�larla dostluklar kurdu, ortak �al��malar yapt�. Naz�m Hikmet�in Ferhat �le �irin-Bir A�k Masal� bu �al��malardan biridir. De�i�ik tarihlerde Antalya Film Festivalinde �d�ller kazand�.

  Y�lmaz G�ney (P�t�n): N�fus ka��d�na g�re 1937, kendi a��klamas�na g�re 1931 Yenice-Adana do�umlu. �lk ve orta ��renimini Adana�da yapt�. Y�ksek ��renimini yar�da b�rakt�. Kendisini ge�im s�k�nt�s� ve ya�am kavgas� i�inde buldu. Irgatl�k da dahil olmak �zere ge�ici i�lerde �al��t�. And filmin Adana b�rosunda �al��t�. At�f Y�lmaz��n Bu Vatan�n �ocuklar� filmiyle oyunculu�a ba�lad�. Asistanl�k yapt�. Senaryo �al��malar�na kat�ld�. At Avrat Silah�la y�netmenli�i denedi. Ge�im kayg�s�yla s�radan filmlerde de oynad�. Ba�ar�l� oyuculu�uyla yak���kl� j�n anlay���n� y�k�p ��irkin Kral� mitini yaratt�. 1961�de bir �yk�s� nedeniyle k�sa s�re hapis yatm��t�. 1972�de yasad��� bir �rg�te yard�m su�uyla tekrar hapse konuldu. 1974 aff�yla �zg�r kald�. Ayn� y�l bir film �ekimi i�in geldi�i Yumurtal�k�ta savc�y� �ld�rd��� i�in  24 y�l hapis cezas�na �arpt�r�ld�. Hapisteyken en olgun senaryolar�n� yazd�. 1981�de Isparta cezaevinden bayram iznine ��kt�ktan  sonra yurt d���na ka�t�. 1983�te vatanda�l�ktan ��kart�ld�. 1982�de Cannes Film Festivalinde Yol filmiyle birincili�i Costa Gavros�la payla�t�. 1984�te Paris�te mide kanserinden �ld�. 

               Y�lmaz G�ney daha sinemada tan�nmazken �yk�ler yazmaktayd�. Salk�m(Adana), Yeni Ufuklar, Pazar Postas� dergilerinde �yk�leri yay�mland�. On �� Dergisine yazd��� �� Bilinmeyenli E�itsizlik Sistemleri adl� �yk�s� y�z�nden 1.5 y�l hapis alt� ay s�rg�n cezas�na �arpt�r�ld�.  �yk�, roman, mektup t�rlerinde �r�nler verdi. Boynu B�k�k �ld�ler roman�yla Orhan Kemal Roman �d�l�n� kazand�.

  Y�lmaz  K�ksal (1939-      ) : Sinema oyuncusu. On ya��nda �stanbul�a gidip Tophane Sanat Enstit�s�nde okudu. Gemici oldu. G�revle Avrupa�y� dola�t�. Sanat ya�am�na tiyatroyla ba�lad�. Dormenlerde oynad�. Otuz  kadar  oyunda rol ald�. Murtaza ile sinemaya ge�ti. Baz� filmlerde ba�rol oynad�. Sonra ikinci rollere d�nd�.

  Zeki G�ker : Tiyatro oyuncusu, y�netmen.

  M�Z�K ADAMLARI

  Ahmet Polat�z (1934-1985 Adana ) : Neyzen, koro �efi. Adana�da uzun y�llar T�rk sanat m�zi�i dal�nda ��renci yeti�tirdi.

  Ali Limoncu (1929-       ) : �ukurova�dan Sesler Toplulu�u�nun kurucular� aras�nda yer ald�. Saz �ald�, y�neticilik yapt�.  Adana�da ilk saz evini a�t�.

  Ali �enozan (1939-       ) : Besteci ve ses sanat��s�. As�l ad� Ali Kapt�ka�t��d�r. Ankara Hukuk Fak�ltesine devam etti. 1963�te Ankara Radyosu s�nav�n� kazanarak g�reve ba�lad�. 1975�te koro �efi oldu. Y�z�n �zerinde bestesi denetimden ge�mi�, �al�nmaktad�r.

  Arif Nihat Aka ( ?  - vefat etti) : Ses sanat��s� ve udi. Musiki derneklerinde ders verip koro �efli�i yapt�.

  Atilla Ta�  : Pop m�zik sanat��s�.

  Aziz �enses (1914-1991 Yalova) : Sesinin g�zelli�iyle dikkati �ekti.�stanbul�da plaklar yapt�.  Ankara Radyosuna girdi(1942). Sonra �stanbul Radyosu�na ge�ti. �ukurova t�rk�leri ile Karacao�lan bozlaklar�n� T�rkiye�ye tan�tt�.

  Bar�� Man�o(1943-1999 �stanbul) : Hafif m�zik sanat��s�, besteci. T�rk hafif m�zi�inin geli�mesinde katk�lar� olan bir sanat��d�r.  Son on y�ld�r m�zik �al��malar�n� geri planda b�rakt�. Televizyon programlar�na a��rl�k verdi. �ocuklara y�nelik program�yla b�y�k ilgi g�rd�.

  Can Etili (1942-       ): T�rk halk m�zi�i sanat��s�. Bu alanda ara�t�rmalar� da vard�r. Do�ent �nvan�n� alm��t�r.

  Celal �nce: Tangocu.

  �etin �nal �z�lk� (1939-1986 Adana) : Halk m�zi�i uzman�, koro �efi, kaval sanat��s�. Di� hekimidir. �stanbul�da ��renciyken m�zik bilgisini geli�tirdi. Adana Radyosu�nda kaval �ald�. Adana Halk E�itimi Merkezinde, Adana Belediye Konservatuar�nda dersler verdi.

  Erkan S�rmen (1945-        ) : T�rk halk m�zi�i sanat��s� ve koro �efi.

  Erol Akt� (1938-     ) : Derlemeci, kaynak ki�i. Adana�da �e�itli kul�plerde kalecilik yapt�.Ba�lama �almay� ��rendi. �stanbul�a giderek �ktisat Fak�ltesi Gazetecilik Enstit�s��n� bitirdi. Gazetecilikle m�zi�i birlikte y�r�tt�.  Gazetecilikten emekli oldu. �imdi �T� Devlet T�rk M�zi�i Konservatuar�nda  halk m�zi�i dersleri vermektedir.

  Erol B�y�kbur� : Hafif m�zik sanat��s�.

  Faruk T�naz: Ses sanat��s�. T�rk sanat m�zi�i dal�nda �nl� bir sanat��. M�zi�e Adana�da ba�lad�.

  Fatih Erenler (1963-       ): Ba�lama sanat��s�. �T� Devlet Konservatuar� mezunu. Devlet T�rk  Halk M�zi�i Korosu sanat��s�.

  Ferdi Tayfur (1945-      ): As�l ad� Turan Bayburt�tur. Babas�n�n Adalet Cimcoz�un karde�i olan sinema oyuncusu Ferdi Tayfur�a olan d��k�nl��� nedeniyle onun ad�n� ald�.�n�n� m�zik ve sahne d�nyas�nda ve arabesk �ark�larla yapt�. Kasetleri sat�� rekorlar� k�rd�. �e�me filmiyle oyunculu�a ba�lad�.

  Grup Merdiven : Murat Hasar��n�n kurdu�u bir gruptur.

  Hakk� Bulut  : Arabesk �ark�c�s�

  Halil At�lgan (1946-    ) : Derlemeci, koro �efi . ��retmenlik ve halk e�itimi merkezlerinde y�neticilik yapt�. Halen K�lt�r Bakanl��� Devlet  Halk M�zi�i Korosu �efidir.  Derledi�i t�rk�leri saz�yla �al�p s�yledi. Folklor alan�nda yaz�lar yaz�p kitaplar ��kartt�.

  Haluk Levent : Pop �ark�c�s� ve besteci.

  Hasan �z�ivi ( vefat etti) : Besteci, keman sanat��s�. Ankara Radyosu�nda �al��t�.

  H�seyin �leri :  Ankara Radyosu ritm  sanat��s�.

  �bo� Ali A�a (1880-1968 Adana) : Adana�n�n en eski ba�lama ustas�d�r. Ustalar�n ustas� olan  ��renciler yeti�tirdi. Ali Limoncu da onun ��rencisidir.

  �smail Demirk�ran (1940-2000 Adana) : Udi, bestekar. Emekli makine m�hendisidir. �� G�zel Sanatlar B�l�m��nde ud hocal��� ve �� TSM korosunda ud sanat��l��� yapt�. D�rt y�z�n �zerinde sazl� ve s�zl� par�as� TRT denetiminden ge�mi�, �al�n�p s�ylenmektedir.

  �smail Polat : T�rk halk m�zi�i sanat��s�.

  Kaz�m Sanr� (1940-         ) : Saz sanat��s�, koro �efi, besteci. Adana Radyosu �ukurova�dan Sesler Toplulu�unda saz sanat��s� oldu.  Halk E�itimi Merkezinde dersler verdi.  �ukurova�dan Sesler Toplulu�u�nu y�netti.  

  Kurtulu� : Pop ve arabesk sanat��s�.

  Murat G��ebakan : Pop �ark�c�s�.

  Murat Kekilli :  Pop �ark�c�s�.

  Mustafa Sa�ya�ar (1930-         ) : T�rk sanat m�zi�inin �nl� icrac�s� ve koro �efi.

  Nedim Adanal� : Ses sanat��s�.

  Nurhan Damc�o�lu: Kantocu.

  Sadettin �ktenay  : Besteci, kanun sanat��s�.

  Selahattin Sar�kaya (1931-1996 Adana) : Saz sanat��s�,  koro �efi, besteci. Orta okul ��ten ayr�ld�. Kul Seyhan� mahlas�yla ���k tarz� �iirler s�yledi. �nl�lere ders verdi. Adana Radyosu kurulunca �ukurova�dan Sesler Toplulu�una �ef oldu. �ukurova�da halk m�zi�ini doru�a ula�t�rd�. 

  Seyfi G�lda�� (1948-       ) :Besteci ve tambur sanat��s�. DS� �kmal �efli�inden emekli. TRT repertuar�nda 35 beste, ellinin �zerinde g�ftesi bulunmaktad�r.  

  Seyhan T�t�n : T�rk halk m�zi�i ses sanat��s�.

  Suna Kan  (1936-      ) : Keman virt��z�. Be� ya��nda babas� Nuri Kan�dan keman �almas�n� ��rendi. Tan�nm�� hocalardan ders ald�. �zel bir yasayla devlet taraf�ndan Fransa�ya g�nderildi. Paris Konservatuar��nda Gabriel Bouillon�un ��rencisi olan Kan, okulu birincilikle bitirdi. D�nyan�n pek �ok yerinde konserler verdi. Yurt d���nda pek �ok �d�l�n sahibi oldu. Macaristan�da sefire olarak �lkemizi temsil eden Suna Kan devlet sanat��s� unvan� sahibidir.

  �aban Gen (1942-     ) : Ba�lama sanat��s�. Adana Radyosu �ukurova�dan Sesler Toplulu�unda ba�lama �ald�. �imdi Adana�da kuyumculuk yapmaktad�r.

  �adan Adanal�: Ses sanat��s�.

  ��kr� Birba� (1950-        ) : T�rk m�zi�i uzman�, koro �efi. �stanbul �. Edebiyat Fak�ltesi Co�rafya B�l�m�n� bitirdi. M�zi�e �stanbul�da Kubbealt� Musiki Enstit�s�nde ba�lad�. Adana�da uzun y�llar m�zik �al��malar�na kat�ld�. �imdi �.�. G�zel Sanatlar B�l�m� ba�kan�d�r.

  Toktay S�kmen (1939-       ) : Kanun sanat��s�, hoca. Divan Musiki Derne�i ba�kan�. �e�itli firmalarda y�neticilik yapt�. �imdi emekli.

  Tolgahan : Dans��. Kurdu�u dans grubuyla bir d�nem �ok ilgi �ekti.

  U�ur T�re (1936-        ) : Koro �efi.  G�zel sanatlar ��renimi g�rd�. Mimar. 1953�ten bu yana m�zikle u�ra�maktad�r. Tanbur �almaktad�r.

  �mit Besen: Taverna �ark�c�s�

  Yal��n Remzi Y�re�ir (1932-      ) : M�hendislik e�itiminden sonra Amerika�da  Michigan �niversitesinde kompozisyon dal�nda e�itim g�rd�. Serbest olarak �al��t�. M�zik ��retmenli�i de yapt�. Adana�da �ok sesli m�zi�in tan�nmas�nda etkili oldu. �.� Devlet Konservatuar� ile �ukurova Devlet Senfoni Orkestras�n�n kurulmas�nda katk�da bulundu. Halen �.�. Konservatuar�nda g�rev yapmaktad�r. Seslendirilmi� m�zik yap�tlar� yan�nda ders kitab� niteli�inde yap�tlar� da vard�r.

  Vahdet Vural : Ses sanat��s�.

  Ya�ar : Pop �ark�c�s�.

  RES�M,  HEYKEL, FOTO�RAF, HAT VE KAR�KAT�R  SANAT�ILARI

   Adnan Ate�ok :  Ankara ve �stanbul Hukuk fak�ltelerinde ��renim g�rd�. �u anda m�teahhitlik yapmaktad�r. Gazetelerde �yk� ve makaleler de yazan  Ate�ok, ya�l� boya resim �al��malar� yapmaktad�r. Kendi ad�n� ta��yan bir galerisi vard�r.

  Ahmet Akata: (1931-        ) : G�zel Sanatlar Akademisine girdi.Bedri Rahmi At�lyesi Y�ksek Resim B�l�m�n� bitirdi. Pek �ok sergi a�t�. �zel koleksiyonlara yap�tlar verdi. Teksas ET  Taylor �niversitesinin katalogunda d�nya ressamlar� aras�nda yer ald�.

  Arif A��� :  Foto�raf sanat��s�, ressam ve gezgin. �pek Yolu belgesini ger�ekle�tirdi. �stanbul�da belgesel �al��malar yapmaktad�r.

  Ayla Aksungur : Heykelt�ra�, ��retim �yesi.

  Berika �pekbayrak  : Heykelt�ra�. ��retim �yesi.

  B�lent �zgeren (1955-     ) : Foto�raf sanat��s�. Miami �niversitesi �� Sevk ve �dare B�l�m�n� bitirdi. 1972�de foto�rafa ba�lad�. Ulusal ve uluslar aras� �d�lleri var.

   Duran Karaca (1935-        ) : G�zel Sanatlar Akademisi Resim B�l�m� mezunu. Paris, Amsterdam ve Kopenhag�ta �al��t�.

  Ethem �al��kan:  Ressam.

  Fethi �zan : Yurt d���nda sergiler a�t� �d�ller ald�.T�p doktoru. �stanbul�da profesyonel olarak foto�raf sanat� ile ilgileniyor.

  Fethi Sabunsoy (1950-        ): Foto�raf sanat��s�. Yurt i�i ve yurt d��� �d�ller sahibi.

  Uluslar aras�  Foto�raf Sanat� Federasyonu(AF�AP)  �yesi.

  G�lbin Ko�ak (1952-      ) : Ressam, ��retim �yesi.Yurt d���nda ve yurt i�inde ki�isel sergiler a�t�. �d�ller kazand�.

  Hac� Hattat (1772 -1848) :  Kur�an-� Kerim ve Esma�l-H�sna adl� yap�tlar�yla tan�nd�

  Koray Ari� (1944-       ) : Heykel sanat��s�.  �stanbul DGSA�da okudu.  Bir y�l sonra burslu olarak �talya�ya gitti. D�n���nde Akademide asistan oldu. 1977�den bu yana serbest olarak �al��maktad�r.

  Mehmet G�ler  : Ressam

  Muzaffer Gen� (1945-        ) : Ressam ve �air.  �rg�n ��renim g�rmeyip, okuduklar�yla kendini yeti�tirdi.  Adana�da bir at�lye a�t�. Bursa�ya giderek orada a�t��� at�lyede �al��malar�n� s�rd�rd�.

  Necmi �enel: (1908-       ) : Karikat�rist. Adana Halkevi ilk temsil kolunda dekorcu olarak g�rev yapt�

  �zgen �zgenal (1955-1995 Pozant�) : Foto�raf sanat��s�. Uluslararas� �d�lleri var. AFAD kursiyerleriyle ��kt�klar� uygulama gezisinde  ge�irdikleri otob�s kazas�nda vefat etti.

  Sefa Ulukan : Foto�raf sanat��s�. Doktor olan Ulukan pek �ok sergi a�t�. Uluslararas� �d�lleri var. AFAD kurucusu. AF�AP �yesi.

  Suavi Sonar (1910-       ) : Ressam ve foto�raf sanat��s�. Yurt d���nda ��renim g�rd�. 1960�tan bu yana Roma�da ya�amakta.

  �ahin Kaygun ( 1951 - vefat etti ): Foto�raf sanat��s�, grafiker, sanat y�netmeni. Tatbiki G�zel Sanatlar mezunu. Pek �ok sergi a�m�� ve �d�ller alm��t�r. At�f Y�lmaz��n y�netti�i Dul Bir Kad�n filmindeki sanat y�netmenli�iyle sinemaya girmi� ve ba�ka filmler yapm��t�r

  Yusuf Erki�i: (1951-          ) : Ressam.

  Zahit B�y�ki�leyen (1946-     ):  Ressam. Gazi E�itim Enstit�s� Resim B�l�m�n� bitirdikten sonra ��retmenlik yapt�. Almanya�da resim �al��malar�n� s�rd�rd�. Yurda d�nd�kten sonra ��retim �yeli�i yapt�.

  KURTULU� SAVA�INDA YARARLILIK G�STERENLER             

  Kurtulu� Sava��nda yararl�l�k pek �ok Adanal� var. Bunlardan bir k�sm� subay olduklar�ndan kahramanca mesleklerinin gere�ini yapm��lard�r. Gerek subay olanlar� gerek di�erlerinden  ya�ayanlar� daha sonra da Adana�ya hizmet etmi�lerdir. Kimisi gazeteci, kimisi vali, kimisi milletvekili ve ba�ka alanlarda Adanal�lar�n yanlar�nda i�lerinde olmu�lard�r. Onlar�n bir k�sm�n� ba�ka b�l�mlerde and�k. Geri kalanlar� burada an�yoruz. ��lerinden baz�lar� �stiklal Madalyas� alm��lard�r. 

  Adile Onba��(Kara Fatma), Ahmet Cevdet �amurdan,  Ali S�rr�, Bekir Onat, Cezmi �etinel, Deli Hac� A�a, Gani Girici, Gizik Duran, G�lekli Abdurrahman (�ehit), G�lekli Hac� Ali A�a, Hatice Hatun, Hilmi �amurdan,  Hulusi Kurdo�lu, �bo Osman, �ncirlikli Selahattin, Kaymakam Feyyaz Bozut,  K�rm�z� Osman, L�tfullah Osman, Mehmet G�kveli, Mehmet Zait �amurdan, Mustafa �st�n, M�ft� Osman �amurdan,  Nasrullah Hoca (Nasrullah Yasa), Osmaniyeli Rahime (�ehit), Recep Dalk�r, Remzi �zdemir, Samura�azade Ahmet,  Sehliko�lu Hasan, �ehit �kke�o�lu Hayri, Topalo�lu Halil,

  GAZETEC�LER VE TELEV�ZYON SP�KERLER� :

  Ahmet Remzi Y�re�ir  (1892-1952) : Gazeteci, politikac�. ��retmen Okulunu bitirdi. ��retmenli�ini s�rd�r�rken Adana gazetesini ��kard�(1918). Adana gazetesi i�gal g��lerinin bask�s�yla kapand�. Ahmet Remzi Y�re�ir bu kez de Yeni Adana gazetesini ��kar�r. Kurtulu� Sava�� s�ras�nda t�m g��l�klere kar��n gazete ��kar�lmaya devam eder.  Bir ara Karaisal��da bir vagonda  ��kar�l�r. Ahmet Remzi Y�re�ir gazetesini uzun s�re ya�atarak b�lge gazetecili�inin ba�ar�l� bir �rne�ini verir. 1930 y�l�nda Serbest Cumhuriyet F�rkas�na kat�lan Ahmet Remzi 1950 y�l�nda CHP�den milletvekili se�ildi.

  Ayd�n Remzi Y�re�ir (1923-1995 ) : Ahmet Remzi�nin o�ludur. Adana  TRT m�d�rl��� yapt�.

  Ayhan Kalao�lu (vefat etti) : Adana tarihini iyi bilen ara�t�rmac� gazetecidir. Bas�l� yap�tlar� vard�r.

  Ay�e Arman : H�rriyet gazetesi yazarlar�ndand�r.

  Baki Tongu� Ar�k : Karatepeli adl� mizah gazetesini 15 say� ��kard�. �stiklal sava�� kahramanlar�ndand�r.

  Cenk Koray (1944-   ): Gazeteci, yazar. Televizyon sunuculu�u yapt�. Tiyatro oyunlar�nda da rol ald�.

  �etin Remzi Y�re�ir (1934-      ) : Gazeteci. Orta ��renimini bitirdikten sonra Amerika�ya giderek psikoloji ��renimine ba�lad�ysa da babas�n�n �l�m� nedeniyle bitiremedi. Yeni Adana gazetesinin y�netimini �stlendi. Bu gazeteyi g�n�m�ze kadar ya�atmay� ba�ard�. Bu arada belediyede �e�itli g�revler �stlendi.

  �oban Yurt�u (1915 -1981) : Adana ��retmen Okulunu bitirdi. ��retmenlik yapt�. Uzun s�re Bug�n gazetesinin yaz� i�leri m�d�rl���n� yapt�. T�rkiye Gazeteciler Sendikas� Adana �ube ba�kanl���, �ukurova Gazeteciler Cemiyeti ba�kanl���, T�rkiye Spor Yazarlar� Derne�i Adana temsilcili�i g�revini uzun y�llar s�rd�rd�. Gazeteciler Cemiyetinin ilk ba�kan� da odur.

  Erdo�an Varol : �ukurova Gazeteciler Cemiyeti ba�kanl��� yapan gazeteci. Adana TRT�de �al��t�. K�sa s�reli olan bir gazete ��kartt�. �imdi �stanbul�da bir dergi grubunun �st y�netimindedir.

  Erol Erk  : Adana�n�n iz b�rakan gazetecisidir.

  Fahri U�urlu : 1923�te Adana T�rk Oca�� dergisi Alt�n Yurt�u Ferit Celal ve Bedri G�lek�le bir y�l ��kartt�.

  Ferit Celal G�ven: (1894-1975)  : Gazeteci, yazar. Adana Sultanisini bitirdi.Y�ksek ��renimini s�rd�r�rken ��kan  I.D�nya Sava�� nedeniyle askere al�nd�.  Adana�da i�gale kar�� m�cadele etti. Yeni Adana gazetesinde yaz�lar�yla Kurtulu� Sava���n� destekledi.  Cumhuriyetin ilan�ndan sonra T�rk S�z� gazetesini ��kard�. Urfa ve ��el illerinden milletvekili se�ildi.

  I��k Yurt�u: Gazeteci. Aralar�nda Cumhuriyet, G�ne�, �zg�r G�ndem�in de bulundu�u pek �ok gazetede yaz� i�leri m�d�rl��� de yapt�. �zg�r G�ndem�de �al���rken Ter�rle M�cadele Yasas�n�n 8. maddesi gere�i hapis cezas�na �arpt�r�ld�.

  �brahim Bey(Keth�dazade) : Gazeteci, siyaset adam�.��ng�rak adl� mizah gazetesini me�rutiyet d�neminde  ��kard�. Tecedd�d de onun ��kard��� bir gazetedir. 1920-1923 aras� ilk d�nem meclis �yesi.

  �hsan Altay Orhun (1900- 1977) : Gazeteci. ��gal alt�ndaki Adana�da Tan Yeri gazetesini ��kararak Milli M�cadeleye katk�da bulundu. ��gal g��lerinin bask� ve takibinden ka�arak i�gal b�lgesi d���na ��kt�. Orada direni� hareketlerine kat�ld�. Kurtulu�tan sonra hukuk ��renimi yapt�. Hukuk ve felsefe doktoras� ald�. Avukatl�k yapt�.

  Kemal Kusun(Ramazanzade) : 1909�da �ukurova gazetesini ��kard�. Hayat gazetesinde yazd�.

  Kurtar �ak�n: �ukurova Gazeteciler Cemiyeti ba�kanl��� yapt�. T�rk Haberler, G�nayd�n ve Sabah�ta �al��t�.Kanal 6 Adana temsilcili�ini yapt�. �imdi Emekli.

  Mesut Mertcan : Sunucu ve haber spikeri.

  Mustafa Emin(M�cavirzade) : 1914-1918 aras�nda kesintili olarak  Hayat gazetesini ��kard�.

  Nebil �zgent�rk: Gazeteci. Gazetecili�ini �stanbul�da yapan Adanal�lardand�r. Son zamanlarda televizyon i�in biyografik �al��malar haz�rlamaktad�r.

  Nevzat G�ven  (1904-        ) : Gazeteci, futbolcu. Ferit Celal G�ven�in karde�i.Paris�teki Siyasal Bilgiler Okulunu bitirdi. T�rk S�z� gazetesinde �al��t�. Adana�daki ba�ka gazete ve dergilerde k��e yaz�lar� yazd�. �eviriler yapt�. Politikayla da ilgilenen Nevzat G�ven  Kozano�lu ad�nda bir de ara�t�rma yap�t� verdi. ��gal y�llar�nda T�rkg�c� tak�m�nda Frans�zlara kar�� futbol oynad�.

  Rag�p Batumlu : �stanbul�da gazetecilik yapan Adanal�lardand�r.

  Re�at G��l� : Eski gazetecilerden Gergerli Ali Efendi�nin o�ludur.

  Sava� Ay: Gazeteci, yazar, tv programc�s� ve sunucu.

  Tamer �nal (1945-        ) : �ukurova Gazeteciler Cemiyeti�nin �u anki ba�kan�. Daha �nce de iki d�nem ba�kanl�k yapt�.

  Vasfi Polat : Yurt, Yurt Duygusu,G�rses, Ceyhan, Cebel-i Bereket, Mektep�i 1927-1928 y�llar�nda ��kard�. 1923�te M�cahede�yi ��kartm��t�. 

  Bunlar yan�nda �u gazeteciler Adana�da uzun y�llar gazetecilik yapm��lard�r. Bunlar�n �o�unun tek i�i gazeteciliktir.

   Fuat Yazgan (vefat�:1998), Hilmi K�rkl�(vefat�: 1999), �o�kun G�ven, Dervi� �lpars, Erol �lpars(Dervi� �lpars��n o�lu), �smet Yo�urt�uo�lu, Kenan Gediko�lu, Mithat Sara�o�lu, Muhittin Gediko�lu, Mustafa Kaya, Nihat Ak�n(vefat etti), �brahim  Nihat  Geven, Refik ��len(vefat etti), R�za �en, Sabit Oktan, Selahattin Canka(uzun atlama rekortmeni), Selahattin Sepici (Belediye ba�kan� Ali Sepici�nin babas�), Suat Yal�en, ��kr� O�uz, Zeynel Besim Sun.

  S�YASET ADAMLARI, SEND�KACILAR

  Abd�lkadir Kemali ���t�� (1888-1947) : Gazeteci ve politikac�.  �stanbul Hukuk Fak�ltesini bitirdikten sonra adliye vekilli�i, avukatl�k yapt�. Bolu�dan Heyet-i Temsiliye �yeli�ine se�ildi. 1920-1923 d�nemi ilk B�y�k Millet Meclisinde Kastamonu milletvekili oldu. Toks�z ve Ahali gazetelerini ��kard�. 1930�da  Adana�da Ahali Cumhuriyet F�rkas�n� kurarak muhalefet yapt�. Partisi kapat�ld�ktan sonra �nce Suriye�ye oradan da L�bnan�a gitti. 1939�da yurda d�nd�kten sonra yeniden avukatl��a ba�lad�.

  Ahmet Akg�n Albayrak : I.Y�lmaz H�k�metinde  Devlet Bakan�

  Ahmet �anal : �iller h�k�meti Devlet Bakan�.

  Ali M�nif Ye�ena�a : 1908�deki ikinci meclis �yesi. Adana belediye ba�kanl��� ile Ankara Valili�i yapt�.

  Ali Sepici : �� d�nem  belediye ba�kan� se�ildi.

  Arif Sezer : IV. Ecevit h�k�meti Orman Bakan�.

  Bahir Ersoy (1920-        ) : Sendikac�, siyaset�i. �lk ve orta ��renimini Adana�da yapt�ktan sonra  hukuk fak�ltesine girdi. Oradan ayr�larak S�merbank�ta i��i oldu. En alt kademeden  girdi�i sendikac�l�kta  TEKS�F Genel Ba�kanl���na kadar y�kseldi. T�rk-i��in kurulu� �al��malar�na kat�ld�. !960�tan sonra Kurucu Meclis �yeli�i, �� d�nem de CHP milletvekili�i yapt�. !978�de �al��ma Bakan� oldu.

  Ali Cavit Oral (1904-        ) : Politikac�. Adana e�raf�ndand�r. CHP, DP, AP �yesi oldu. ��  kez Tar�m Bakanl��� yapt�. Toprak reformu konusundaki d���nceleriyle dikkati �ekti.

  Ayta� Durak (1938-       ) : �n�aat M�hendisi. M�teahhitlik yapt�. Politikan�n  i�inde oldu. Adana Belediyesinde meclis �yeli�i yapt�.�� kez belediye ba�kan� se�ildi. Halen bu g�revi s�rd�rmektedir.

  Bekir Sami Da�e : �iller h�k�metlerinde iki kez Devlet bir kez Adalet Bakanl��� yapt�.

  Cenan B��ak�� (1933 -       ) : Sendikac�.Gazetecilik ve matbaac�l�k yaparken sendikac�l��a ba�lad�. A�a� Sanayi ���ileri Sendikas�n� kurup ba�kanl���n� yapt�. D�SK y�netim kurulu �yeli�i yapt�. Sosyalist Devrim Partisi�nin kurucular� aras�nda yer ald�. Bu partinin genel ba�kanl���na da se�ildi.

  Damar Ar�ko�lu  : �lk Heyet-i Temsiliye milletvekilidir. Bundan sonra  yedi d�nem daha se�ilmi�tir. Kurtulu� Sava���nda yararl�k g�stermi�tir.

  Devlet Bah�eli (1948-       ) : Siyaset�i ve bilim adam�.A�TA mezunu.Gazi �. ��BF ��retim �yesi.  Alpaslan T�rke��in �l�m�nden sonra MHY�ye genel ba�kan se�ildi. Kat�ld��� ilk se�imde partisi b�y�k ba�ar� sa�lad�. Ecevit h�k�metinde Ba�bakan yard�mc�s� oldu.        

  D�blanzade Mehmet Fuat Bey: ��gal kuvvetleri emrinde belediye ba�kanl���n� yapamayaca��n� g�r�nce Toroslara ��k�p milli i�galcilere kar�� m�cadele etti. Pozant��ya ta��nan Adana vilayetinde belediye ba�kanl��� yapt�.

  Erol �evik�e : I.Ecevit h�k�meti Bay�nd�rl�k Bakan�.

  Ege Bagatur (1937-1990) : Belediye ba�kan�. Silahl� sald�r�ya u�rayarak �ld�.

  Ersin Ko�ak :  I. Y�lmaz h�k�metinde Devlet Bakan�

  Hilmi Uran : Vali, milletvekili. Alt�nc� �n�n� h�k�metinde Nafia, II. Bayar h�k�metinde Adliye vekilli�i yapt�. Adana valili�i yapt�.

  �brahim Tekin :  Adana milletvekili. II.Demirel h�k�metinde G�mr�k ve Tekel Bakanl��� yapt�.

   �smail Kemal Sat�r (1911-     ) : Doktor, siyaset�i. �stanbul T�p Fak�ltesini bitirip, Adana�da serbest doktorluk yapt�. Bu arada siyasete ilgi duydu. CHP�de uzun y�llar g�rev ald�.Genel sekreterli�e y�kseldi. Be� d�nem milletvekilli�i yapt�. Ula�t�rma bakan� oldu. 1961�de Kurucu Meclis �yesi oldu.  �n�n��n�n genel ba�kanl�ktan ayr�lmas�ndan sonra istifa edip CP�yi kurdu.  Milli G�ven Partisi�yle birle�erek Cumhuriyet�i G�ven Partisini olu�turdular. Turhan Feyzio�lu�nun genel ba�kan oldu�u bu partide Kemal Sat�r ba�kan yard�mc�l���n� �stlendi. 1974�te etkin siyaset ya�am�ndan �ekildi.

  �smail Safa �zler (1885-1940 ) : Siyaset�i, gazeteci, ��retmen. Kurtulu� Sava��nda direni� hareketinde aktif olarak yer ald�. 1920 y�l�nda  Pozant� milletvekili olarak meclise kat�ld�. �smet Pa�a kabinelerinde milli e�itim bakan� oldu. �tidal ve Hayat gazetelerinde yazd�. Duman ad�nda bir gazeteyi d�rt say� ��kard�(1910). 1920 y�l�nda vilayet Pozant��ya ta��nd���nda Pozant��da valilik yapt�.

  Kas�m R�fat G�lek (1905-1996) : S�ras�yla Galatasaray Lisesi, Robert Koleji ve Paris Siyasal Bilgiler okullar�n� bitirdi. Yurt d���nda hukuk doktoras� yapt�. Maliye ��renimi de g�rd�.1950 �ncesinde  �� kez milletvekili oldu. 1950-1959 aras�nda CHP genel sekreterli�i g�revini y�r�tt�. 1960 sonras�  Kurucu Meclisi �yeli�i yapt�. 1957, 1961 y�llar�nda yeniden CHP milletvekili oldu. 1962�de bir y�l s�reyle CHP�den ihra� edildi. 1965�te Adana�dan ba��ms�z milletvekili se�ildi. 1969�da kontenjan senat�r� oldu. 1973�te siyaset sahnesinden �ekildi.

  Kozanl� �amurdanzade Hac� Mustafa Efendi : 1877�de ilk Meclis-i Mebusan �yesi.

  Kutlu Akta�  : �e�itli illerde valilik g�revinde bulundu. Bir s�re ��i�leri Bakanl��� yapt�.

  Makbule D�blan : Milletvekili.

  Mehmet Can : I. Ve III. Ecevit h�k�metlerinde G�mr�k ve Tekel ile Adalet Bakanl��� yapt�.

  Mehmet Halit Da�l� :  II. Y�lmaz h�k�meti Devlet,  Erbakan h�k�meti Orman bakan�,

  Mehmet Selahattin K�l�� : Adana milletvekili. Demirel h�k�metlerinde  Sanayi, Bay�nd�rl�k, Enerji ve Tabi� Kaynaklar Bakanl�klar� yapt�.

  Mukadder �ztekin : Adana milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu �yesi. Be� kez bakanl�k yapt�. Bay�nd�rl�k ve ��i�leri Bakanl�klar�nda bulundu. Adana valili�i yapt�. Valili�i esnas�nda belediye ba�kanl��� g�revini de y�r�tt�.

  Musaball�zade Kaz�m Bey : 1877�deki ilk meclis �yesi.

  Muslihittin Y�lmaz : Cumhuriyet Senatosu �yesidir.  Gen�lik ve Spor Bakanl��� yapt�.

  Orhan Sefa Kilercio�lu : VII. Demirel h�k�metinde Devlet Bakan�.

  Ramazano�lu Tevfik Kadri . �ki kez belediye ba�kanl��� yapt�(1906-8 ; 1918-9). Belediyeye Frans�z bayra�� �ekmek istemedi�inden istifa etti. ��gal y�llar�nda Frans�zlara kar�� m�cadele etti.

  Sait Efendi : Adana�n�n ilk belediye ba�kan�d�r. 1868-1870 aras� g�rev yapt�.

  Sallanba� Mustafa Efendi: 1877�de ilk meclis �yesi. Belediye ba�kanl��� da yapt�.

  Selahattin �olak : �ki d�nem belediye ba�kanl��� yapt�. Alt�n Koza Film Festivalini yeniden canland�rd�.

  Sinan Tekelio�lu: Adana milletvekili. Kurtulu� Sava���nda  �ukurova�da b�y�k etkinlik g�sterdi.

  Timur�in Sava� : �iller h�k�meti  K�lt�r Bakan�.

  Turhan Cemal Beriker : 1926-1938 y�llar� aras�nda  belediye ba�kanl��� yapt�.

  SPORCULAR VE  SPOR ADAMLARI

  G�RE�:

  Di�i��r�k(Kemal, S�leyman) karde�ler, Yoylu karde�ler, Hanifi Demirk�ran Zanapal�, Recep K�l�� Adana�n�n yeti�tirdi�i �nl� karakucak g�re��ileridir. Bunlar minder g�re�i de yapm�� ve ba�ar�l� olmu�lard�r.  

  �smet Atl�: Adana�n�n yeti�tirdi�i en b�y�k g�re��idir.  Olimpiyat ve d�nya �ampiyonu oldu.. 1951�den 1964�e kadar s�ren aktif g�re�  ya�am�nda 62 kez milli mayoyu giydi. On y�l Milli Tak�m�n kaptanl���n� yapt�.1951�de �skenderiye�de  Akdeniz Oyunlar� �ampiyonu, 1954�te Tokyo�da d�nya ikincisi,  1956�da �stanbul�da  d�nya birincisi  oldu. 1960  Roma�da Olimpiyat �ampiyonlu�unu kazand�. Halen Adana�da ya�ayan �smet Atl� T�rkiye gazetesinde spor yaz�lar� yazmaktad�r.

  A�a��da adlar�n� sayd���m�z Adanal� g�re��iler milli olmu�, uluslararas�  yar��malarda dereceler kazanm��lard�r. Bu dereceler Balkan �ampiyonalar�, Akdeniz Oyunlar�, Avrupa ve d�nya �ampiyonalar� ile olimpiyatlarda  elde edilmi�tir. Bunlar�n i�inde pek �ok birincilikler vard�r.

   Ali Abdurahman �ay, Ali Akkaya, Ali Cans�z, Ali Demirkaz�k, Ayhan Ta�k�n, Bekir B�ke, Cevdet Se�er, Fevzi G�kdo�an, Hac� Ali Kaya,  H�seyin Atl�, �brahim Solmaz,  �skender Var (ayn� zamanda milli hakem),  �lyas K�l�k, Mehmet Ad�g�zel, Mehmet �elebi, Mehmet Kartal, Mehmet Sar�, Metin ��kmaz, �brahim Solmaz, Mustafa �etin, Mustafa �obansar�, Mustafa Kurt, Ruhi Var, Seyit H���rl�, �adi Do�du. 

  FUTBOLCULAR

  Ali Ho�fikirer (1944-          ) : Futbol antren�r�, spor yazar�.

  Ali Timur (vefat etti) : Fifa kokartl� hakem.

  Enver Arsava : Halep�e giden Torosspor tak�m�nda yer ald�. Halep tak�m�nda Ermeniler ve Frans�z milli oyuncular da yer al�yordu. �stanbulspor�da da oynad�.

  Fatih Terim : Futbola Adana�da ba�lad�. 1975�te Galatasaray�a transfer oldu. Galatasaray�da ve Milli tak�mda ba�ar�l� oldu. Aktif futbol ya�am�ndan sonra antren�rl��e ba�lad�. Mili tak�m� �al��t�rd�. Galatasaray��  d�rt y�l �st �ste �ampiyon yapt�. 2000 y�l�nda Galatasaray�a T�rkiye�ye ilk UEFA kupas�n� kazand�rd�. �talya�n�n Fiorentina tak�m�n� �al��t�rmaya ba�lad� 2000).

  Gani Kas�m: Eski Adanal� futbolcu. �ngiliz i�gali alt�ndayken K�br�s�a giden Adana karmas�nda yer ald�.

  �lyas Ayan : Fifa kokartl� hakem.

  Muharrem G�lergin : Futbolcu. Lakab� Foto Muharrem�dir. Ayn� zamanda rekortmen bir y�z�c�d�r.Milli formay� giydi. Adanaspor�da antren�rl�k yapt�. Y�netici olarak da �al��t�.

  Mustafa Ertan: Beton Mustafa lakapl� futbolcu. Adana�n�n ilk milli futbolcular�ndand�r. Be�ikta��ta oynad�.

  Osman Yere�en (1921-        ) : Gazeteci, futbolcu, hokeyci. Adana�n�n ilk hokey tak�m� oyuncusu oldu�undan hokey Osman diye bilinir. Ulusal futbol hakemidir. Spor spikerli�i ve spor yazarl��� da yapt�.

  Selahattin �nl�: 86 kez milli olan Adanal� kaleci. Fenerbah�e�de oynad�.

  Selami Tekkazanc� : F�ze lakapl� futbolcu. 1948�den 1970�e kadar aral�ks�z Adanaspor�da oynad�. S�rati ve isabetli �utlar�yla �n kazand�. 

  Yukar�da verdi�imiz adlara Adana�n�n yeti�tirdi�i ve milli tak�ma g�nderdi�i �u futbolcular� eklemek gerekir. Bu futbolcular ayn� zamanda T�rkiye�nin b�y�k kul�plerinde top oynam��lard�r. Burada adlar�n� vermedi�imiz milli olmay�p da b�y�k kul�plerde oynayan ba�ka Adanal� futbolcular da vard�r.

  Bekir H�ncal, Burhan S�rer, Cumali Do�ru�z, �o�kun Akyel, Erden Arat,  Cengiz Atahan, Eren Talu,  Faruk Karado�an, Feyzullah K���k, Gavur Tahsin(soyad� Hazarer), Halis Tufan, �brahim Ba�odac�, �lhan �zbay,  �smail Akba�, Kartal Ya�ar,  Kas�m G�nd�z , Kemal Bilgi� (Yal�nayak lakapl� futbolcu), Kemal K�l��, Metin G�ren, Mustafa Kaplakaslan, Mustafa �ent�rk, Mustafa �z, Mustafa Ulucan, Nuri �engezer, Orhan  Kozik, Orhan U�ak, Orhan Y�ksel, Osman �iller, �zden U�al, Ra�it Bin�z  (Atom Ra�it), Re�it Kaynak, R�dvan K�l��, Sava� Erol, Sava� �z, Tekin �ncebald�r, Yahya Kurt, Yal��n Korkmazcan,   Yener �okya�ar . 

  Y�ZME, SUTOPU

   Ahmet Bozdo�an : Y�z�c�, sutopu oyuncusu. Spor ya�am� Demirspor�da ge�ti. 1966-1977  y�llar�nda milli tak�mda s�rekli olarak yer ald�. Serbest stilin de�i�ik metrelerinde 12 T�rkiye rekoru sahibidir.

  Ayhan Karata� : Y�z�c�. �ampiyon sutopu tak�m� oyuncusu. De�i�ik  stillerde on T�rkiye rekorunun sahibi oldu. 100 metre serbesti T�rkiye�de bir dakikadan az s�rede y�zen ilk sporcu oldu. En �ok milli olan Adanal� Ayhan Karata��t�r. 1962-1971 y�llar� aras� s�rekli milli mayoyu giydi.

  Beh�et Kurti� : Y�z�c�. 100 ve 200 metrelerde birincilikleri var. 12 T�rkiye rekoru k�rd�. Alt� y�l mili mayoyu giydi.

  Erdal Acet: �ampiyon sutopu tak�m� oyuncusu. T�rkiye�nin  en b�y�k maratoncular�ndand�r.1962-1972 y�llar� aras�nda s�rekli milli tak�mda yer ald�.�stanbul y�zme maratonunda 5 birincilik 2 ikincilik ald�. 1976 y�l�nda  9 saat 10 dakikayla en k�sa s�rede Man��� y�zerek ge�ti.

  Ersin Ayd�n : Y�z�c�. T�rkiye�nin dayan�kl� uzun mesafe y�z�c�lerindendir. Uluslararas� y�zme maratonlar�nda dereceler ald�. Anamur�dan Girne�ye 34 saatte y�zd�.

  Faruk Morkal : Y�z�c�, sutopu oyuncusu. De�i�ik stillerde 20 T�rkiye rekorunun sahibi oldu. 1966-1972 y�lar�nda mili tak�mda yar��t�.

  G�lsen Ko�kun : Y�z�c�. Adana�n�n en �ok rekora sahip bayan y�z�c�s�d�r. De�i�ik stillerde 15 T�rkiye rekoru vard�r. �� y�l devaml� milli oldu.

  �nsal Fikirci (Vefat etti): Y�z�c�. �ampiyon sutopu tak�m� oyuncusu. Adana Demirspor ve Deniz Harp Okulu tak�mlar�nda yar��t�. Serbest stilde  11 T�rkiye rekorunun sahibidir. 4x 100 serbest tak�m�yla da iki T�rkiye  rekorunun sahibi oldu. D�rt y�l aral�ks�z mili tak�mda yar��t�. 

  Adana�da y�zme ve sutopu 1940�l� y�larda �ok geli�mi�ti. �lk sutopu tak�m� 12 y�l aral�ks�z T�rkiye birincisi olmu�tur. Bu tak�m�n oyuncular�n�n bir k�sm� milli, bir k�sm� rekortmen bir k�sm� hem milli hem rekortmendir. Bu oyuncu ve y�z�c�ler �unlard�r:

  Ahmet G�kbuket, Ahmet G��l�o�lu, Bedri �ensert, Cavit Tan, Faruk Suvar , Hasan Sime,

  �hsan Seriner, L�tfi Erdem, Mecit G�lergin, Muharrem G�lergin (vefat etti), Nihat Erdem,

  Recai �evik, Sefa Ayd�n, ��kr� A�cao�lu, Ziya Soyak .

               1965 y�l�nda yeni kadrosuyla sutopu tak�m� yine �st�ste �ampiyon oldu. Bu tak�mda yer alan oyuncular�n �o�u  y�zmede hem defalarca rekorlar k�rm�� hem de milli olmu�lard�r.

  Ali R�za �ng�ren, Ayta� Pekko�ak, Bora �zk�k, Fahri Gez, G�rhan Bencan, Mustafa Acet, Tuncay �eny�z, Turhan Demirdal,  

  Bu ilk sutopu tak�mlar�ndan sonra Adana�da sutopu oynayan, y�zen sporcular vard�r. Bunlar�n i�inde  milli olanlar ve rekor k�ranlar  vard�r.

  Ahmet G�lo�lu, Ahmet K�z�l, Cabbar Yuva, Fahri Y�lmaz, �rfan Verekdal, Kemal Oyuntu(atlet), L�tf� Karac�l�k (futbolcu),  Muzaffer �ks�zler, Nesrin Aslan, Serdar Karata�, Y�lmaz Boztay, Zafer �okduygulu.

  ATLET�ZM:

  Adana�n�n yeti�tirdi�i derece sahibi atletler �unlard�r:  

  Abd�lkadir U�ur, Adil Bozdo�an, Ahmet Temel,  Behiye Kabak��,  Fehmi �ng�l,  Hakk� Gerdan, Hasan Tekin, Mehmet �etinel, Mehmet �kig�l, Necdet �stanbulluo�lu, Nihat Calba, Nursel Do�an, Orhan Aslan, �kke� Ko�kun, Sabit Oktan, Sadettin Arpa�, Sedat Akkar, Selahattin Canka,  Turan Ar�, Turgay Renklikurt,  Yal��n Alt�nel, Y�ld�ray Pa�da.

   ATICILIK

  Bu dalda T�rkiye�de derece yapan Adanal� at�c�lar vard�r. �zzet Erozan �� y�l �st �ste yivli silahlar dal�nda T�rkiye birincisi oldu.  Necati �zs�rk�nt�  Skeet dal�nda birinci oldu. Mehmet �st�n, Nursel �ensel ve Y�cel G�ksel ise milli tak�ma �a�r�lan Adanal� at�c�lard�r. 

  HENTBOL

  Adana�dan milli tak�ma giden ilk hentbolc� Metin Muhacir�dir. Daha sonra �u oyuncular milli olmu�tur:

  Ali Y�ld�r�m, Ferhat �ak�rgil, G�r�in Can, Hakan Erg�l, �brahim �ent�rk, �smal Tarak��, Mehmet Ali Keskin, Murat Tarak��, Mustafa Demiryol, Rasim Kurt, ��kr� �zhan.

  Adana�da yeti�ip T�rkiye�nin �nemli kul�plerine transfer olan pek �ok ba�ar�l� oyuncu vard�r.

  F�sun Canan ve Safiye Diker Adanal� Milli hentbol hakemleridir.

  BASKETBOL

  A�a��daki oyuncular Adana�da yeti�ip T�rkiye�nin b�y�k kul�plerinde oynayan milli voleybolculard�r. Burada ad�n� sayamad���m�z pek �ok voleybolcu daha b�y�k kul�plerde oynam��t�r.

  Alaattin Atsal, Arzu �zyi�it, B�lent Karpat, Can Sonat, Cem �pek, Cumhur �pek, Demiray Say�l�r, Dolunay Ertan, Filiz Y�r�k, G�ray Kenan, Haluk Y�ld�r�m, Hasan Arat, Hayri U�ur, H�sn� �ak�rgil, Isak Cerit, L�tfi Ar�bo�an, M.Ali K�ra�, Mehmet Per�in, Mehmet Seleko�lu, Mustafa Ebe�, Necati G�ler, Orhan Calba, Soley Zaman, Tuncer Kobaner,   �st�n �ngel, Yal��n Altunel,

   MASA TEN�S�

   Adana�n�n milli masa tenis�ileri Alper �al��, Hakan Pirin�o�lu ve  Mamut Tezcan�d�r.

   HALTER

   Adana�da halterde ilk rekortmenler Mehmet ve Salih Suvar karde�lerdir. Adana�n�n yeti�trdi�i derece ve rekor sahibi milli halterciler �unlard�r :

  Adil G�l, Bilal Do�an, Cafer Eser, Erdal Ekici, Erol Ekici, Faruk K�reci, Fethi �lke, Halil Bilgin, Hasan Bayseler, Hasan Y�ld�r�m, �smail Bayam, K�r�at Ayaz, Malik Eser, Mehmet Suvar, �mer Hayd�n(vefat etti), Sabahattin Y�ld�r�m, Salih Suvar, Soner K�reci, Yusuf Dalg�nl�, Ziya Suvar.

  VOLEYBOL

  Aziz Kalao�lu : Milli voleybolcu. Voleybole Ankara�da ba�lad�. �ETT ve  Eczac�ba�� tak�mlar�nda oynad�. Adana�ya d�n�p sporu b�rakt�.

  H�seyin Ar�bo�an : Milli voleybolcu. Galatasaray�da oynad�. T�rkiye�de topa en sert vuran sma��r� olarak �n yapt�.

  Nevzat Karazincir: Uluslararas�  voleybol hakemidir. Dar���afaka, Fenerbah�e ve Kad�k�y�de voleybol oynad�.

  Oktay K�kten : Milli voleybolcu. Voleybola �stanbul�da ba�lad�. Eczac�b���  tak�m�ndaki kaptanl�k d�neminde d�rt �ampiyonluk ya�ad�.

  �zcan Sar�t�rk : Milli tak�m�n de�i�mez oyuncusu olarak g�rev yapan voleybolcu. Adana�da ba�lad��� voleybol ya�am�n� Galatasaray�da s�rd�rd�. Ba�ar�l� bir pas�r olarak dikkati �ekti.

  Y�ld�ray Pagda :  Dar���afaka�da voleybola ba�lad�, sonra Galatasaray�a ge�ti. Voleybol ve atletizm milli tak�mlar�nda yar��t�.

  A�a��daki isimler milli olan voleybolculard�r. Bu voleybolcular�n hepsi T�rkiye�nin b�y�k tak�mlar�nda voleybol oynam��lard�r. Bunlar d���nda da Adana�da yeti�ip b�y�k tak�mlarda oynayan voleybolcular vard�r.

  Erc�ment Pa�da, Hakan Haniko�lu, �brahim Sar�t�rk, Mithat Bar�m, Muhsin G�kmen, Mustafa Salar, Mustafa Izk�r, Nalan G�lergin, Necati G�ler, Semir Karazincir, Sonay G�lergin.

  TEN�S

   Teniste Adana�y� ferdi yar��malarda �u �� isim ba�ar�yla temsil etmi�lerdir:

  Atl�han Bin�z, Mine Terliksiz, Yunus Hakan Bin�z.

  JUDO

   Adanal� Milli judocular �unlard�r :

  B�lent A�an, Halit Y�lmazer, Mustafa �i�ek, Naim Ba�tan, Sibel G�le�, Y�cel Bayram

  TEAKWON-DO

   Abdullah �okg�r, Ahmet �avu�, Ali ��lek, Cem Gencel, �i�dem Top�uo�lu, G�n�l Avc�, Hasan G�der, �smail Ramazano�lu, Mahmut At�c�, Mehmet �eken, Muhittin Ayd�n, Murat Batur, Murat G�ll�, Mustafa Cura, Mutlu �zsoy, Osman A�an, �zcan Karadi�, Ramazan Y�leri, Selim Da�do�an, Sinan G�n�lraz�, Tu�gen Gedik, Z�beyde �zbenli,

   Murat Batur ve Osman A�an ayn� zamanda milli hakemdir.

  KARATE :

  Adana�da milli tak�ma �a�r�lan ve dereceleri olan karateciler �unlard�r:

  Ahmet K���kt�fek�i, Cenap T�rkeri, Elif �nce, �lkay Metin, Mustafa Toks�z, Sedat Baysu.

  Mehmet �zl�: Milli hakem.

  B�S�KLET

  Ahmet �ahin �nsal : Milli. Uluslar aras� yar��malarda dereceleri vard�r.

  Ertu�rul Arl� : Milli. �talya�dak Akdeniz Oyunlar�na kat�ld�.

  BOKS

   Adanal� milli bokserler ve T�rkiye �ampiyonlar�:

   Ahmet Bo�a, Ahmet Karahan, Ali Yaylac�, Atilla Paky�rek, Ayhan Aslanvuran, Deniz Da�suyu, Do�an Berkan, Ekrem Y�ld�z, Erc�ment Erdo�an, Esat Orta�bayram, �lhami Yenilmez, �lhan D�zg�n, �rfan Olguno�lu, �smail Yal��n, �smet At�c�, Kaplan Toka�, Mehmet G�l,  Mehmet Evren, Mehmet K�l��, Murat �rnek, Mustafa K�z�lkaya, Mustafa Yal��n, M�sl�m Kaya, Nazif Kuzucu, Nurullah Y�ksel,  Orhan Zinciro�lu,  Ramazan Ala�am, Ramazan Yavuz, Resul Ekrem �zbe, Salim Bilgin, Sefa Nar, Sezai Demirba�, S�leyman S�rr� Sevindik, Tufan Polat, Turgut Ayka�, Turgut Do�an, �lk� Alpan.

  YELKEN:

   Yelkende  derece sahibi Adanal� sporcular vard�r. Bunlardan milli tak�ma �a�r�lanlar �unlard�r: 

  Cenk Sar�aslan, Emrah S�rmen, Evren Varol, �zg�r �zt�rk, �zhan Sar�slan

  Yazı kaynağı : turkoloji.cu.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap