Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ttk ya göre bağımsız denetime tabi olacak anonim şirketleri belirleme yetkisi kime aittir

  1 ziyaretçi

  ttk ya göre bağımsız denetime tabi olacak anonim şirketleri belirleme yetkisi kime aittir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bağımsız denetime tabi olacak şirketler icin kriterler yeniden belirlendi

  Bağımsız denetime tabi olacak şirketler icin kriterler yeniden belirlendi

  Bağımsız denetime tabi olacak şirketler icin kriterler yeniden belirlendi

  Bağımsız denetime tabi olacak şirketler için kriterler 26.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden belirlenmiştir. Hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi tutulacağını belirleme yetkisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa ile Bakanlar Kuruluna verilmişti. Bakanlar Kurulu bu yetkisini tekrardan kullanarak bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirledi ve bir önceki Bakanlar Kurulunda yer alan hadleri aşağı çekti. Böylece çok daha fazla firma bağımsız denetim kapsamına girecektir.

  HANGİ ŞİRKETLER BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMUŞTUR?

  A) 1-26.05.2018 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte (grup içi işlemler yok edilecektir) aşağıdaki üç ölçütten ikisinin eşik değerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabi olacaklardır.

  - Aktif toplamı 35.000.000 (değişmeden önce 40.000.000) Türk Lirası

  - Yıllık net satış hasılatı 70.000.000 (değişmeden önce 80.000.000) Türk Lirası,

  - Çalışan sayısı 175 (değişmeden önce 200) kişi.

  2- Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değerler aşağıdaki gibi olup, burada da üç eşik değerden en az ikisi art arda iki hesap döneminde aşılmış olmalıdır.

  - Aktif toplamı 15 milyon Türk Lirası

  - Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası

  - Çalışan sayısı 125 kişi.

  B- Ekli (I) sayılı listede yer alan ve aşağıda yer verilen şirketler herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabi olacaklardır. Bu şirketler;

  1- 6362 sayılı Kanun uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden, Yatırım kuruluşları, Kollektif yatırım kuruluşları, Portföy yönetim şirketleri, İpotek finansmanı kuruluşları, Varlık kiralama şirketleri, Merkezi takas kuruluşları, Merkezi saklama kuruluşları, Veri depolama kuruluşları, Derecelendirme kuruluşları, Değerleme kuruluşları,

  Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem görmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan izahname veya ihraç belgesi bulunan anonim şirketler.

  Bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmemekle birlikte halka arz edilmeksizin pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden (ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarının itfa edildiği hesap döneminin sonuna kadar) veya bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan ihraç belgesi olan anonim şirketler.

  2) Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden; Bankalar, Derecelendirme kuruluşları, Finansal holding şirketleri, Finansal kiralama şirketleri, Factoring şirketleri, Finansman şirketleri, Varlık yönetim şirketleri, Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip şirketler.

  3) Sigortacılık Kanunu ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, resürans ve emeklilik şirketleri.

  4) Borsa İstanbul piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden şirketler.

  5) Tarım ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre kurulan lisanslı depo şirketleri ile Umumi Mağazalar Kanununa göre kurulan umumi mağazalar.

  6) Aşağıdaki hak veya lisanslardan en az birine sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar da bağımsız denetime tabidir.

  - Karasal ortamdan ulusal televizyon yayını yapma hakkı,

  - Uydu televizyon yayın lisansı,

  - Birden fazla ile yönelik olarak kablolu televizyon yayın lisansı, 

  C) Ekli (II) sayılı listede yer alan ve aşağıda yer verilen 3 ölçütten en az ikisinin eşik değerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabi olacaklardır.

  (II) sayılı liste için eşik değerler;

  -Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası

  -Yıllık net satış hasılatı 40 Milyon Türk Lirası

  -Çalışan sayısı 125 kişi.

  Bu şirketler;

  1- Sermayesinin en az %25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler.

  2- Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler.

  3- Çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, Elektronik İmza Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, Posta Hizmetleri Kanunu ve 6102 sayılı Kanunun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kanunu düzenleme ve denetimine tabi olan şirketler.

  4- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan lisans, sertifika veya yetki belgesi alıp bu Kurum düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren şirketler.

  5- (I) sayılı liste kapsamında olanlar hariç olmak üzere,

  Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun iştirakleri ile Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Kanun kapsamında TMSF tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler.

  Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az %50 si belediyelere ait olan şirketler.

  HANGİ ŞİRKETLER KAPSAM DIŞIDIR?

  Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi şirketler kapsam dışıdır.

  Bir diğer kapsam dışı şirketler ise, ekli (I) sayılı listede belirtilenler ile ekli (II) sayılı listenin 5/b sırasında belirtilen şirketler (233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az %50 si belediyelere ait olan şirketler) hariç olmak üzere sermayesinin en az %50 si devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketlerdir.

  UYGULAMA NASIL OLACAKTIR?

  Yukarıda yer verdiğimiz 3 ölçütten en az ikisinin eşik değeri art arda iki hesap döneminde aşılması halinde müteakip hesap döneminde bağımsız denetime tabi olunacaktır. Buna göre 2018 de bağımsız denetime tabi olunup olunmadığı tespit edilirken yukarıda yer verdiğimiz üç ölçütten en az ikisinin 2016 ve 2017 dönemlerinde aşılmış olması gerekmektedir.

  Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde, aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından şirketin tabi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanmış olan son iki yıla ait finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise son iki yıla ait ortalama çalışan sayısı esas alınacaktır.

  Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde şirketler bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte dikkate alınacaktır. Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketlerde, aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklık ve bağlı ortaklığın son iki yıla ait ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, iştirake ait söz konusu kalemler şirketin iştirakteki hissesi oranında dikkate alınır.

  BAĞIMSIZ DENETİMDEN ÇIKIŞIN ŞARTLARI NELERDİR?

  Bağımsız denetime tabi şirketler, art arda iki hesap döneminde üç ölçütten en az ikisine ait eşik değerin altında kaldığı ya da bir hesap döneminde bu ölçütlerden en az ikisine ait eşik değerlerin %20 veya daha fazla oranda altında kaldığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkar. Örneğin, 2016 ve 2017 de bağımsız denetime tabi bir şirket 2016 ve 2017 yıllarında üç ölçütten ikisinin altında kalması halinde 2018 yılında bağımsız denetime tabi olmayacaktır. Ya da şirket 2017 yılında üç ölçütten ikisinin %20 ve daha fazla altında kalması halinde de bağımsız denetime tabi olmayacaktır.

  Yazı kaynağı : www.finansgundem.com

  Tüm Anonim Şirketler Denetime Tabi Olacak

  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun TBMM’de kabul edilen ilk halinde tüm sermaye şirketleri açısından bağımsız denetim öngörülmüştü. Eski TTK’da yer alan ”Murakıplık” kurumu ve bu kuruma ilişkin hükümler de, tüm sermaye şirketlerinin bağımsız denetime tabi tutulmasından dolayı Yeni TTK’da yer almamıştı. Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesinden bir gün önce Resmi Gazete’de yayımlanan 6335 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler çerçevesinde, tüm sermaye şirketleri için öngörülen bağımsız denetim zorunluluğu kaldırılmış ve bu konuda Bakanlar Kurulu bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme konusunda yetkili kılınmıştı. 23.01.2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıile de ölçütler belirlenmişti. Söz konusu ölçütler uyarınca 2500 civarı şirketin bağımsız denetime tabi olması bekleniyordu (Bkz. KGK Duyurusu).  Yaklaşık 100.000 civarındaki anonim şirketin yalnızca 2500’ünün denetime tabi olması ve diğer anonim şirketlerin denetime tabi olmaması ise eleştirilmekteydi.

  Konu ile ilgili olarak Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı‘nın 80. maddesinde, bağımsız denetime tabi olmayan anonim şirketleri denetime tabi tutacak düzenleme öngörüldü ve 28.03.2013 tarihli TBMM Genel Kurulu’nda söz konusu düzenleme, verilen bir önerge çerçevesinde yapılan değişiklik ile kabul edildi.  Söz konusu 6455 sayılı Kanun, 11 Nisan 2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Kabul edilen yeni düzenleme uyarınca;

  TTK 397. maddeye eklenen 5 ve 6. fıkralar şu şekilde;

  “(5)Dördüncü fıkra kapsamı dışında kalan anonim şirketler ile 4572 sayılı Kanun kapsamındaki kooperatifler ve bunların bağımsız denetime tabi olmayan üst kuruluşları bu fıkra hükümlerine göre denetlenir. Denetime ilişkin usul ve esaslar ile bu fıkra uyarınca denetim yapacak denetçilerin niteliklerine, uyacakları etik ilkelere, görev ve yetkilerine, seçilmelerine, görevden alınmalarına veya ayrılmalarına; denetimin ve denetim raporlarının içeriğine ve raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.Kanunun denetçinin sorumluluğuna ilişkin hükümleri, bu fıkra uyarınca denetim yapacak denetçilere de kıyasen uygulanır.

  (6)Beşinci fıkra kapsamında denetime tabi olduğu halde söz konusu denetimi yaptırmayanların finansal tabloları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir.”

  Ayrıca bkz. Bağımsız Denetim ve Denetçilik İle İlgili Mevzuat

  Yazı kaynağı : www.ticaretkanunu.net

  6102 Sayılı TTK Uyarınca Anonim Şirketlerin Bağımsız Denetimi

  Nisan 2013

  Giriş

  Bilindiği üzere 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu zamanında anonim şirketler bünyesinde bir organ olarak denetçi seçildiği ve şirketin bu şekilde “iç denetime” tabi olduğu sistem geçerliydi. Bu çerçevede her sene yapılan şirket olağan genel kurulunda iç denetçinin raporu da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) temsilcisi ile şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulan genel kurul evraklarından biri idi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) yürürlüğe girmesiyle birlikte[1], Bakanlık tarafından belirlenecek belli nitelikleri haiz olan anonim şirketlerin bağımsız kurum ve kuruluşlar tarafından denetlenmesini öngören bir sistem kabul edilmiştir. Nitekim TTK m. 397 (4) “398 nci madde kapsamında denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulunca belirlenir” demek suretiyle, tüm anonim şirketlerin bağımsız denetime tâbi olmayacağının altını çizmiştir.

  Bakanlar Kurulu, TTK’nın yürürlüğe girmesini müteakip, Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’ı (“Karar”) çıkartmıştır[2].
  Karar uyarınca, bağımsız denetime tabi olacak şirketler; tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler ile Kararın ekindeki listede sıralanan ve özellikle finans sektörü ile ilişkili anonim şirketlerdir:
  a) Aktif toplamı yüz elli milyon ve üstü Türk Lirası.
  b) Yıllık net satış hasılatı iki yüz milyon ve üstü Türk Lirası.
  c) Çalışan sayısı beş yüz ve üstü.

  Karar’ın 4. maddesi uyarınca, şirketler, bu üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda sonraki hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur.

  Bağımsız denetime tabi şirketler, söz konusu ölçütlerden en az ikisine ait sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalmaları ya da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalmaları durumunda, sonraki hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkarılır.

  Denetime tâbi anonim şirketlerde denetimin hangi esaslara dayalı olarak yapılacağı ise Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nce[3] (“Denetim Yönetmeliği”) belirlenir.

  Bununla beraber, denetime ilişkin düzenlemeler, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’te[4] (“GK Yönetmeliği”) de bulunur. GK Yönetmeliği uyarınca, denetime tabi olan şirketlerin genel kurul toplantılarına denetçinin de katılımı aranır.

  Denetimin nasıl yapılacağı ise, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de[5] (“Kararname”) düzenlenir.

  Denetçi

  Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi olabilir.

  Denetçinin, kural olarak, TTK’nın Geçici 6 (2) maddesi uyarınca 31.03.2013 tarihine kadar şirket genel kurulu tarafından seçilmesi gerekir. Seçim tarihinde veya en geç 31.03.2013’te iç denetçilerin görevleri kendiliğinden sona erecektir.

  TTK 399/1 uyarınca, seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini Ticaret Sicili’ne tescil ettirir ve bu durumu ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve şirketin internet sitesinde yayımlar.

  Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla da yapamaz.
  Denetçiden denetleme görevi, sadece başka bir denetçi atanmışsa geri alınabilir. Bunun haricinde, denetçi görevinden ancak mahkeme kararıyla alınabilir.

  Bununla beraber, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir ve/veya sermaye şirketi ve bunların ortaklarından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişilerin denetlenecek şirkette pay sahibi, yönetici veya çalışan olması; denetlenecek şirket ile bağlantısı olan bir tüzel kişinin yöneticisi, pay sahibi veya kanuni temsilci veya yöneticisi ile üçüncü dereceye kadar kan bağı olması; denetlenecek şirketin defterlerinin veya finansal tablolarının tutulmasında görev almış olması ve bunlar gibi Denetim Yönetmeliği uyarınca belirlenen ve denetçinin görevini bağımsız şekilde yerine getirmesinin önünde engel oluşturabilecek olan kimi nitelikleri taşıması halinde veya bu gibi bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa denetçi olması yasaklanmıştır.

  Aynı şekilde, on yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen denetçi üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez. Bununla beraber, önceden ilgili mevzuatları uyarınca seçilmiş bağımsız denetim kuruluşlarının denetimde geçen süreleri bu sürenin hesaplanmasında dikkate alınır. Kanaatimizce, ihtiyari olarak seçilen denetim kuruluşlarının denetimde geçen süreler de bu sürenin hesaplanmasına dahil edilebilir.

  Denetim Sözleşmesi

  Denetim kuruluşu veya denetçi ile şirket arasında yazılı olarak düzenlenen denetim sözleşmesinin Denetim Yönetmeliği ile asgari olarak belirlenen bazı hususları içermesi zorunludur. Bunlara örnek olarak sözleşmenin dayanağını teşkil eden genel kurul kararı, denetimin amacı, kapsamı ve dönemi ile varsa özel nedenleri, denetim konusu ve kıstası, tarafların sorumlulukları, denetim ücreti, denetimin başlangıç ve bitiş tarihleri ile raporun teslim tarihi, mesleki sorumluluk sigortası yapılacağına ilişkin hüküm verilebilir.

  Sözleşmede, denetim hizmeti dışında başka bir hizmet yapılması öngörülemez; denetim ücretinin ödenmesi denetim hizmeti dışında başka bir şarta bağlanamaz.

  Denetim sözleşmesi, TTK uyarınca denetim kuruluşu veya denetçinin seçildiği hesap dönemi için yapılır.

  Denetimin Kapsamı

  Bağımsız denetim kapsamında şirketlerin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı denetlenir.

  Finansal tablolar ile yönetim kurulu faaliyet raporunun denetimden geçip geçmediği ve denetimden geçti ise denetçinin görüşü finansal tablo ile faaliyet raporunun başlığında belirtilmelidir.
  Finansal tabloların denetimi, Uluslararası Denetim Standartları ile uyumlu olarak, Türkiye Denetim Standartları’na göre denetlenir.

  Denetime tabi olduğu hâlde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir.

  Şirketin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporunun sunulmasından sonra değiştirilmişse ve değişiklik denetleme raporlarını etkileyebilecek nitelikteyse, finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu yeniden denetlenir. Yeniden denetleme ve sonucu, raporda ayrıca açıklanır.

  Şirket ile denetçi arasında rapora ilişkin bir anlaşmazlık varsa, bu anlaşmazlık, yönetim kurulu veya denetçinin istemi üzerine, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi tarafından çözülür.

  Sonuç

  Bağımsız denetim sistemi ile anonim şirket hesaplarında şeffaflık ve Uluslararası Muhasebe Standartları ile uyumlu şekilde denetim yapılmasının sağlanması amaçlanmıştır.

  Tüm şirketlerin kapsamdan çıkarılarak sadece belli niteliklere sahip ve belli bir büyüklüğün üzerindeki anonim şirketlerin bağımsız denetime tabi olması ile sistemin işlerliği de arttırılmıştır.

  Bu doğrultuda, bağımsız denetime tabi olan anonim şirketlerinin iç denetçilerinin görevi 31.03.2013 tarihinde kendiliğinden sona ermiş bulunur ve bu tarih itibariyle bağımsız denetçi seçmeleri gerekir.

  Bağımsız denetçi şirket genel kurulunca seçilir (TTK m. 399/1, m. 408/2) ve yukarıda da anlatıldığı üzere bağımsız denetim sözleşmesinin imzalanması ile atanır.

  [1] 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
  [2] Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
  [3] Bağımsız Denetim Yönetmeliği 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
  [4] Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
  [5] Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 02.11.2011 tarih ve 28103 saylı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

  Yazı kaynağı : www.erdem-erdem.av.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap