Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  tsk tayin yerleri ne zaman açıklanacak 2021

  1 ziyaretçi

  tsk tayin yerleri ne zaman açıklanacak 2021 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Tayinler ne zaman açıklanacak? TSK uzman çavuş, Kara Kuvvetleri, Jandarma askeri tayinleri 2021

  Tayin yerleri belli oldu mu? TSK, EGM, Jandarma tayinleri 2021 açıklandı mı?

  Tayin yerleri belli oldu mu? TSK, EGM, Jandarma tayinleri 2021 açıklandı mı?

  Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan personeller, tayinler ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor.

  Binlerce personel, kurumların resmi internet adresi üzerinden tayinlere ilişkin yapılacak olan açıklamaları bekliyor.

  Peki, TSK tayinleri ne zaman belli olacak? EGM tayinleri ne zaman açıklanır? Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tayinleri ne zaman açıklanacak? İşte son ayrıntılar..

  TSK tayinleri her yıl bahar aylarının sonunda belirleniyor. Haziran ayında da açıklanmış oluyor. Ancak 2021 yılı için henüz takvim açıklaması gelmedi.

  İlk tercihlerini 08 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında yapan Başpolis ve Polis ve memurlarının, ana tercih ve tercih döküm işlemleri15 Şubat - 01 Mart 2021 tarihleri arası yapıldı. Diğer yandan, doğu illerinde uzun zamandır sürelerin düşürülmesi konusunda beklentisi bulunan polis memurlarının da beklentileri boşa çıktı.

  Her sene Mayıs ve Haziran aylarında genel atama dönemi olan Polislerin mazeret atama dönemleri ise genel atama dönemi haricindeki Şubat ve Eylül aylarında gerçekleştiriliyor.

  Polislerde zamandışı atamalar ise; genel atama ve mazeret atama dönemleriyle bağlı kalınmaksızın yönetmelikte yer alan nedenlerle senenin her ayında gerçekleşiyor.

  Jandarma Genel Komutanlığı’nın yapacağı ve 2021 yılı Genel Atamalarının açıklanmasından sonra genellikle Haziran ayının en geç 15'ine kadar il bazında il içi tercih sistemi üzerinden personel tercih gerçekleştirilmektedir.

  Personel tercihleri ve atamaları en geç Haziran ayının 25’i gibi sistem üzerinden sonuçlanması öngörülüyor. 2021 yılı için Haziran ayının 26 - 27'sı gibi ilişik kesme tarihi olarak belirleneceğini düşünülüyor. Jandarma atamalarının ise Mayıs ayının 15’inden sonra açıklanması bekleniyor.

  Yazı kaynağı : www.ensonhaber.com

  TSK tayinleri ne zaman belli olacak?

  TSK tayinleri ne zaman belli olacak?

  Akit haber güncel son dakika gündem haberleri ve haber arşivi.

  Biz her vakit, hakikati haykırdık ve gerçeğin izinde olduk. Her devrin gazetesi olmadık, milletin gazetesi olduk.

  www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.

  Yüklenme süresi 0.0116 sn.

  Yazı kaynağı : www.yeniakit.com.tr

  10 May�s 2021 PAZARTES�

  ��i�leri Bakanl���ndan:

  JANDARMA GENEL KOMUTANLI�I SUBAY, ASTSUBAY

  VE UZMAN JANDARMA ATAMA Y�NETMEL���

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  Ama�

  MADDE 1 � (1) Bu Y�netmeli�in amac�; Jandarma Genel Komutanl���na mensup subay, s�zle�meli subay, astsubay, s�zle�meli astsubay, uzman jandarmalar ile y�k�ml� personelin atama usul ve esaslar�n� belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 � (1) Bu Y�netmelik, Jandarma Genel Komutanl���na mensup subay, s�zle�meli subay, astsubay, s�zle�meli astsubay ve uzman jandarmalar ile y�k�ml� personeli kapsar.

  (2) Cumhurba�kanl��� kararnamesine istinaden yap�lan atamalar ve Cumhurba�kan� onay� veya karar� ile yap�lan atamalar bu Y�netmelik kapsam� d���ndad�r.

  Dayanak

  MADDE 3 � (1) Bu Y�netmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 say�l� Jandarma Te�kilat, G�rev ve Yetkileri Kanununun 13, 13/A ve 14 �nc� maddeleri ve 12/12/2016 tarihli ve 2016/9742 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile y�r�rl��e konulan Jandarma Genel Komutanl��� ve Sahil G�venlik Komutanl��� Personel Y�netmeli�inin 10, 11, 12, 13 ve 14 �nc� maddelerine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Tan�mlar

  MADDE 4 � (1) Bu Y�netmeli�in uygulanmas�nda;

  a) Alt bran�: Bir bran��n kapsad��� g�rev alan� i�erisinde detayl� teknik birikim gerektiren ve �zellik arz eden daha alt hizmet alanlar�n�,

  b) Atama: Personelin �al��aca�� kadro g�rev yerlerinin belirlenmesini ve personele bu kadrolar�n yetki, g�rev ve sorumluluklar�n�n verilmesini,

  c) Atama dengesi: Atamaya ili�kin i�lemler s�ras�nda destekleme plan� ve hizmet ihtiyac� da dikkate al�narak r�tbe, bran�, alt bran�, ihtisas, ya�, cinsiyet, lisan, tecr�be, kurs, e�itim gibi atamaya etki eden kriterlerin kendi aralar�nda m��tereken veya ayr� ayr� denge sa�layacak �ekilde de�erlendirilmesini,

  �) Atama d�ng�s�: Personelin bran�, alt bran�, ihtisas veya nitelik itibar�yla atama i�lemlerinde birlikte de�erlendirildi�i emsal grubun farkl� hizmet b�lgeleri aras�ndaki atama hareketini ve bu hareketin planl� d�n���m�n�,

  d) Atama hareketi: Kesin ya da muhtemel olarak atama i�lemine tabi olma durumunu,

  e) Atama puan�: Tercihlerin de�erlendirilmesinde personelin kendi aras�ndaki �ncelik s�ras�n� belirlemek maksad�yla kullan�lan, Jandarma Genel Komutanl���nca belirlenen oranlar esas al�narak hesaplanan hizmet safahat puan�, �d�l, ceza ve sicil puanlar�ndan olu�an puan�,

  f) Atama takvimi: Her y�l atama �ncesindeki ve sonras�ndaki i�lem s�re�lerine ili�kin Jandarma Genel Komutanl���nca yap�lan tarihsel planlamay�,

  g) Bakmakla y�k�ml� olunan ki�i: 31/5/2006 tarihli ve 5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanunu h�k�mlerine g�re bakmakla y�k�ml� olunan ki�ileri,

  �) Bran�: Jandarma Genel Komutanl��� te�kilat�ndaki alt hizmet alanlar�n�,

  h) ��k�� hesab�: Personelin atamal� bulundu�u hizmet b�lgesinde �al��mas� gereken s�reyi tamamlay�p tamamlamad���n� ifade eden hesab�,

  �) Destekleme plan�: Personelin birlik, kararg�h ve kurumlara say�sal da��l�m�n� ifade eden Jandarma Genel Komutanl���nca yap�lan plan�,

  i) Emre atama: Personelin g�rev yapaca�� kadro g�rev yerinin valilik, birlik, kararg�h veya kurum taraf�ndan belirlenmek �zere atanmas�n�,

  j) Erteleme: S�ral� hizmet b�lgelerine atamak �zere tebligat verilen personelin atamas�n�n m�teakip genel atama d�nemine b�rak�lmas�n�,

  k) Genel atama d�nemi: Her y�l, May�s ve Ekim aylar� d�hil olmak �zere bu aylar aras�ndaki s�reyi,

  l) G�nl�k hizmet katsay�s�: Personelin tabi oldu�u hizmet b�lgesi s�resi esas al�narak hizmet b�lgesinden ��k�� hesab�nda kullan�lan bir g�nl�k puan de�erini,

  m) Hizmet b�lgesi: Birlik, kararg�h ve kurumlar�n konu� ve kurulu� durumuna g�re Jandarma Genel Komutanl���nca belirlenen atama yerlerini,

  n) Hizmet b�lgesi puan�: Hizmet b�lgelerine ait �l��lebilir veya tecr�beye dayanan kriterlerin kullan�lmas� suretiyle, her bir hizmet b�lgesi i�in hizmet safahat puan�n�n hesaplanmas�nda kullan�lmak �zere Jandarma Genel Komutanl���nca belirlenen puan�,

  o) Hizmet puan�: Personelin bulundu�u hizmet b�lgesinden ��k�� hesab�na esas olan, hizmetten say�lan g�n say�s� ile tabi oldu�u g�nl�k hizmet katsay�s�n�n �arp�m� sonucu bulunan puan�,

  �) Hizmet safahat puan�: Jandarma Genel Komutanl���nca belirlenen usullere g�re ve hizmet b�lgesi puanlar� esas al�narak personelin atama kayna��na ilk giri� tarihinden itibaren g�rev yapt��� hizmet b�lgelerinde elde etti�i puan�,

  p) �htisas: G�revlerin yerine getirilebilmesi amac�yla olu�turulan �zel yetenek, teknik bilgi ve beceri gerektiren �zel hizmet alanlar�n�,

  r) �ntibak atamas�: Personelin g�rev yapt��� hizmet b�lgesi i�inde ayn� veya farkl� bir birlik, kararg�h veya kurumdaki kadro g�rev yerlerine yap�lan atamay�,

  s) �stihdam: Personelin g�rev yapaca�� kadro g�rev yerine atanmas�n� ya da g�revlendirilmesini,

  �) Kritik ve �nem arz eden kadrolar: 37 nci madde do�rultusunda ��i�leri Bakanl���nca belirlenen kadrolar�,

  t) M�teakip hizmet: S�ral� hizmet b�lgesinde g�rev yapmakta olan personel i�in bir sonraki s�ral� hizmet b�lgesi g�revini,

  u) Nokta atama: Personelin g�rev yapaca�� kadro g�rev yerinin, emre atama yoluyla de�il do�rudan belirlenmesini,

  �) Personel: Jandarma Genel Komutanl���na mensup subay, s�zle�meli subay, astsubay, s�zle�meli astsubay ve uzman jandarmalar ile y�k�ml� personeli,

  v) S�ral� hizmet b�lgesi: Bir s�ra d�hilinde atama yap�lan 4 ve 5 inci dereceli hizmet b�lgelerini,

  y) Tebligat: Atama hareketine girebilecek personele bildirim yap�lmas�n�,

  z) Temdit: Hizmet b�lgesi s�resini dolduran personelin bulundu�u hizmet b�lgesindeki kal�� s�resinin uzat�lmas�n�,

  aa) Y�k�ml� personel: 25/6/2019 tarihli ve 7179 say�l� Askeralma Kanununa tabi olarak askerlik hizmetini ifa eden yedek subay ve yedek astsubaylar�,

  ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  Genel Esaslar

  Temel atama kriterleri

  MADDE 5 � (1) Atamalar hizmet ihtiyac� do�rultusunda a�a��daki kriterler dikkate al�narak yap�l�r:

  a) Mesleki geli�im durumu.

  b) Kadro ihtiya�lar�.

  c) Hizmet b�lgesi s�resi.

  �) Terfi durumu.

  d) Bran�, alt bran�, ihtisas ve ihtisas alt dallar�.

  e) Kendisinin, e�inin veya bakmakla y�k�ml� oldu�u �ocuklar�n�n atamaya esas hayati �nemi haiz sa�l�k durumlar� veya bakmakla y�k�ml� oldu�u ve ayn� �at� alt�nda ya�ayan anne, baba veya mahkeme karar�yla vasi tayin edilmesi kayd�yla karde�in hayati �nemi haiz sa�l�k durumlar�.

  f) Hizmet safahat�.

  g) 4 �nc� maddede tan�mlanan puanlar.

  �) Atanma istekleri.

  h) Emniyet ve asayi� durumu ile idari ve zaruri nedenler.

  Kadroya g�re atama

  MADDE 6 � (1) Kadrosu olmayan bir g�rev yerine atama yap�lamaz.

  (2) Atamalar, �ncelikle kadrolarda g�sterilen bran�, alt bran�, r�tbe ve niteliklere g�re yap�l�r. Ancak bunun m�mk�n olmad��� hallerde ilgili kadrolara di�er bran�, alt bran�, r�tbe ve nitelikteki uygun personel atanabilir.

  (3) Atand��� kadro g�rev yerinde terfi etmesi ya da kadro d�zenlemesi nedeniyle mevcut r�tbesi kadroda �ng�r�len r�tbenin �zerine ��kan personelin r�tbesine uygun bir kadroya atamas� yap�l�r. Ancak bunlardan Jandarma Genel Komutanl���nca uygun g�r�lenler m�teakip genel atama d�nemine kadar g�revlerine devam edebilir.

  Hizmet safahat�n�n esas al�nmas�

  MADDE 7 � (1) Atamalar�n personelin hizmet safahat� dikkate al�narak yap�lmas� esas olup personelin kendi aralar�nda �nceliklendirilmesi maksad�yla atama puan� kullan�l�r.

  (2) Personelin hizmet safahat�, atama puanlar�na g�re yap�lacak s�ralamada; 1, 2 ve 3 �nc� dereceli iller bir hizmet b�lgesi grubu, s�ral� hizmet b�lgeleri ise ba�ka bir hizmet b�lgesi grubu olmak �zere ayr� ayr� de�erlendirmeye al�n�r.

  Farkl� hizmet b�lgelerine atama

  MADDE 8 � (1) Personel, meslek hayat� boyunca farkl� hizmet b�lgelerinde g�rev yapacak �ekilde atamaya tabi tutulur. Ancak hizmet ihtiyac� veya bu Y�netmelik kapsam�ndaki mazeretleri nedeniyle personel daha �nce atanm�� oldu�u bir hizmet b�lgesine tekrar atanabilir.

  Asgari say�da hizmet b�lgesi de�i�tirme

  MADDE 9 � (1) Atamalarda personelin asgari say�da hizmet b�lgesi de�i�tirmesi ve tabi oldu�u hizmet b�lgesi s�resi kadar g�rev yapmas� esast�r. Bu s�re her bir hizmet b�lgesinde asgari iki y�ld�r.

  (2) Birinci f�krada belirtilen esaslar�n uygulanmas�nda bu Y�netmelikte belirtilen istisna h�k�mleri sakl�d�r.

  Atama dengesi

  MADDE 10 � (1) Yap�lacak atamalarda atama dengesi esas al�n�r.

  Atama hizmetlerinin iyile�tirilmesi

  MADDE 11 � (1) Atama hizmetlerinin iyile�tirilmesi kapsam�nda, e�itlik ve hakkaniyet ilkesi �er�evesinde; hizmet b�lgelerinin tercih edilme durumu, geli�mi�lik d�zeyi, co�rafi ve iklimsel ko�ullar, g�venlik ve asayi� durumu, �zl�k haklar�ndaki farkl�l�klar ile bar�nma, e�itim, sa�l�k, sosyal, k�lt�rel, ula��m, haberle�me imk�nlar� gibi hususlar dikkate al�narak Jandarma Genel Komutanl���n�n ve personelin ihtiya�lar�n�n bir denge g�zetilerek kar��lanmas� maksad�yla;

  a) Hizmet b�lgelerinin grupland�r�lmas�,

  b) Tercihlerin y�nlendirilmesi,

  c) Az tercih edilen hizmet b�lgelerinin cazip hale getirilmesi i�in te�vik edici tedbirler al�nmas�,

  �) Zaruri g�r�len mazeretlerin dikkate al�nmas�,

  d) �nsan kaynaklar�n�n muhafazas� ve etkin kullan�m�na y�nelik olarak personelin uygun bir hizmet b�lgesine �ncelikli olarak atanmas�,

  ve Jandarma Genel Komutanl���nca belirlenen benzeri uygulamalar yap�labilir.

  Tebligat verilmesi

  MADDE 12 � (1) Jandarma Genel Komutanl���nca, yap�lacak olan genel atama �ncesinde, atamal� olarak bulundu�u hizmet b�lgesi s�resini dolduran veya s�ral� hizmet b�lgelerine atanabilecek personele tebligat verilir.

  Ataman�n durdurulmamas�

  MADDE 13 � (1) Atama onaylar� yay�mland�ktan sonra ataman�n durdurulmas� teklif edilemez.

  K�dem durumu

  MADDE 14 � (1) Atamalarda k�dem durumu dikkate al�n�r.

  Personelin kendileriyle e�lerinin n�fusa kay�tl� oldu�u yerlere atanmamas�

  MADDE 15 � (1) Bu Y�netmelikte belirtilen istisnalar hari� olmak �zere personel, toplam n�fusu 4.000.000�u a�an iller ile belediye s�n�rlar� i�indeki n�fusu 1.000.000�u a�an il�eler hari�, kendileri ve e�lerinin evlenmeden �nceki n�fusa kay�tl� oldu�u illere ve il�elere atanmaz.

  (2) Emniyet ve asayi� hizmetlerinde etkinli�i art�rmak maksad�yla, Jandarma Genel Komutanl���nca belirlenen nitelikteki personel ile bu Y�netmelik kapsam�nda mazereti uygun g�r�len personel bu madde kapsam�nda de�erlendirilmeyebilir.

  Aile g�t�r�lemeyecek hizmet b�lgelerine yap�lacak atamalar

  MADDE 16 � (1) Jandarma Genel Komutanl���nca belirlenen aile g�t�r�lemeyecek hizmet b�lgelerine atanacak personelin e� ve �ocuklar�n�n ��renimi ve i� durumu dikkate al�nmayabilir.

  Atama i�lemlerinin bilgisayar destekli yap�lmas�

  MADDE 17 � (1) Atamalara ve kura �ekimlerine ili�kin i�lemler bilgisayar destekli yap�labilir.

  Atanma istekleri

  MADDE 18 � (1) Atanma istekleri, Jandarma Genel Komutanl���nca belirlenen usule uygun olarak elektronik ortamda veya resmi yaz�ya ekli dilek�e ile yap�l�r.

  (2) Personelin mazereti kapsam�ndaki atanma istekleri en ge� genel atama d�nemi sonuna kadar de�erlendirilir.

  (3) Personel tebligat almam�� olsa dahi her y�l atama takvimine uygun olarak elektronik ortamda atanma tercih formunu doldurmakla y�k�ml�d�r.

  (4) Atama hareketi i�inde olup tercihte bulunmayan personel ihtiya� duyulan herhangi bir kadro g�rev yerine atan�r.

  (5) 34 �nc� madde kapsam�nda personelin tercihleri al�nmaks�z�n do�rudan atama yap�labilir.

  (6) Personel ilk veya m�teakip atamalar�nda, anla�mak suretiyle kar��l�kl� olarak yer de�i�tiremez.

  Atama teklifleri

  MADDE 19 � (1) Atamaya ili�kin teklifler asgari; Jandarma Genel Komutanl��� kararg�h�nda m�stakil daire ba�kan�, il jandarma komutanl�klar�nda ve il jandarma komutanl�klar�na ba�l� olmayan alay komutanl�klar�nda komutan, di�er birimlerde ise tugay komutan� ya da e�iti seviyedeki amirler taraf�ndan gerek�eleriyle birlikte yap�l�r.

  (2) Hakk�nda herhangi bir yasal i�lem yap�lmadan veya idari tedbir al�nmadan, personelin kusuru veya �zel durumu nedeniyle atama teklifi yap�lamaz.

  (3) Atanmas� maksad�yla ismen personel talebinde bulunulamaz.

  Personelin sorumlulu�u

  MADDE 20 � (1) Atamaya etki edebilecek her t�rl� bilgi ve belgenin, elektronik sistemlerde g�ncel ve do�ru bulundurulmas�, ilgili birimlere ula�t�r�lmas� ve atama takvimine uygun olarak bireysel i�lemlerin ger�ekle�tirilmesi personelin kendi sorumlulu�undad�r.

  Atamalarda b�t�enin dikkate al�nmas�

  MADDE 21 � (1) Bir mali y�l i�inde yap�lacak atama ve yer de�i�tirmeler i�in y�ll�k b�t�e �dene�i dikkate al�n�r.

  ���NC� B�L�M

  Hizmet B�lgeleri ve S�releri

  Hizmet b�lgeleri

  MADDE 22 � (1) Hizmet b�lgeleri atama a��s�ndan 1 inci, 2 nci, 3 �nc�, 4 �nc� ve 5 inci dereceli olmak �zere be� ayr� b�lgeye ayr�l�r.

  (2) 4 ve 5 inci dereceli hizmet b�lgeleri s�ral� hizmet b�lgeleridir. Personel, s�ral� hizmet b�lgelerine bu Y�netmelik h�k�mleri do�rultusunda bir s�ra d�hilinde atan�r.

  Hizmet b�lgelerinin derece, s�re ve puanlar�n�n tespiti

  MADDE 23 � (1) Hizmet b�lgelerinin hangi derece, s�re ve puanlara tabi olaca��; tercih edilme durumu, geli�mi�lik d�zeyi, co�rafi ve iklimsel ko�ullar, g�venlik ve asayi� durumu, �zl�k haklar�ndaki farkl�l�klar ile bar�nma, e�itim, sa�l�k, sosyal, k�lt�rel, ula��m ve haberle�me imk�nlar� gibi hususlar dikkate al�narak Jandarma Genel Komutanl���nca belirlenir ve ihtiya� durumunda g�ncellenir.

  (2) Ayn� hizmet b�lgesindeki birimler ya da farkl� stat�, bran�, alt bran�, ihtisas veya nitelikteki personel i�in Jandarma Genel Komutanl���nca farkl� hizmet b�lgesi s�releri belirlenebilir.

  (3) A�a��daki personel i�in s�ral� hizmet b�lgelerindeki hizmet s�resi iki y�ld�r:

  a) Ayn� bran�taki veya alt bran�taki; s�ral� hizmet b�lgelerindeki toplam kadrosu 10 ve daha az olup Jandarma Genel Komutanl��� b�nyesindeki toplam mevcudu 20 ve daha fazla olan personel.

  b) Laboratuvar ihtisasl� personel ile Jandarma bran�� d���nda kalan bran�lardaki personelden, s�ral� hizmet b�lgesi g�revini iki defa tamamlay�p bu b�lgelere �� ve daha fazla kez atananlar.

  c) S�ral� hizmet b�lgesi g�revini �� defa tamamlay�p bu b�lgelere d�rt ve daha fazla kez atananlar.

  (4) 3 ve 4 �nc� dereceli hizmet b�lgelerinde bulunan, komando ve �zel harek�t birlikleri ile Jandarma Genel Komutanl���nca belirlenen may�n ve patlay�c� madde arama, tespit ve imha birimlerinde g�revli personel i�in b�lge hizmet s�releri bir y�l azalt�larak uygulan�r.

  Hizmet b�lgesinin derece ve s�resinin de�i�mesi

  MADDE 24 � (1) Hizmet b�lgesinin derece ve s�resinin de�i�mesi halinde personel; 1, 2 ve 3 �nc� dereceli iller ayr� ayr�, s�ral� hizmet b�lgelerindeki iller ise birlikte de�erlendirilmek kayd�yla, atand��� d�nemdeki hizmet b�lgelerinin derece ve s�relerine tabidir. Ancak;

  a) Hizmet b�lgesinin s�ral� hizmet b�lgesi kapsam�na al�nm�� ya da bu kapsamdan ��kar�lm�� olmas�,

  b) Hizmet b�lgesinin �zellikleri ve hizmet ko�ullar�,

  c) Personelin talebi, safahat� ve bulundu�u hizmet b�lgesindeki hizmet s�resi,

  �) Hizmet ihtiya�lar�,

  gibi hususlar birlikte de�erlendirilmek suretiyle; ihtiya� duyulmas� halinde, yap�lan d�zenleme sonras� s�re�te, daha �nce atanm�� personel i�in uygulanacak esaslar Jandarma Genel Komutanl���nca belirlenir.

  Hizmet b�lgesi s�resinden say�lacak ve say�lmayacak haller

  MADDE 25 � (1) Personelin y�ll�k planl� ve y�ll�k mazeret izinleri atamal� bulundu�u hizmet b�lgesi s�resinden say�l�r.

  (2) 1, 2 ve 3 �nc� dereceli hizmet b�lgelerindeki iller ayr� ayr�, s�ral� hizmet b�lgelerindeki iller ise birlikte de�erlendirilmek kayd�yla ayn� hizmet b�lgesi s�resi i�erisinde; y�ll�k planl�, y�ll�k mazeret ve ayl�ks�z izinler hari� olmak �zere izin, meslekten veya Devlet memurlu�undan ��karma ve m�teakiben g�reve iade, kesinle�mi� mahk�miyet karar�yla neticelenmeyen g�revden uzakla�t�rma ve tutukluluk ile istirahat ve hava de�i�imi nedeniyle personelin g�revden ayr� kald��� s�relerin toplam olarak en fazla 120 g�n� atamal� bulundu�u hizmet b�lgesi s�resinden say�l�r. 120 g�n� a�an s�reler ise hizmet b�lgesi s�resinden say�lmaz. Ter�ristle m�cadele kapsam�nda yaralanan personelin hava de�i�imi, istirahat ve tedavide ge�en s�relerinin tamam� atamal� bulundu�u s�ral� hizmet b�lgesi s�resinden say�l�r.

  (3) Hizmet b�lgesi s�resinden say�lmayacak durumlar �unlard�r:

  a) Personelin izinsiz g�reve gelmedi�i veya ayl�ks�z izinde ge�irdi�i s�reler, hakk�nda kesinle�mi� mahk�miyet karar�yla neticelenen tutukluluk veya g�revden uzakla�t�rma s�releri ve h�k�ml�l�kte ge�en s�reler hi�bir hizmet b�lgesi s�resinden say�lmaz.

  b) Atama g�ren personelin, eski g�rev yerlerinden ili�iklerinin kesilmesini m�teakip, yeni g�rev yerine kat�l�ncaya kadar ge�en s�re, hi�bir hizmet b�lgesi s�resinden say�lmaz. Ancak s�ral� hizmet b�lgelerinden ��k�� hesab� yap�l�rken s�ral� hizmet b�lgeleri i�indeki atamalarda ayr�l�� ve kat�l�� i�lemleri aras�ndaki izin s�resi, personelin yeni atand��� birlikte ge�irece�i hizmet g�n� say�s�na eklenir.

  c) Stat�lerine veya bran�lar�na y�nelik e�itimleri almak �zere e�itim merkezlerine atanan personelin e�itim s�resince ge�irdikleri s�reler hi�bir hizmet b�lgesi s�resinden say�lmaz.

  �) 7/3/2008 tarihinden �nce uzman jandarmalar�n g�rev ba�� e�itiminde ge�en s�releri hizmet b�lgesi s�relerinden say�lmaz.

  d) Uzman erba� veya daha alt stat�de iken stat� de�i�tirenlerin eski stat�lerindeki safahat� atamalarda dikkate al�nmaz.

  (4) Bu maddenin birinci ve ikinci f�kralar�nda say�lanlar�n d���ndaki durumlar�n hizmet b�lgesi s�resinden say�l�p say�lmayaca�� Jandarma Genel Komutanl���nca belirlenir.

  (5) Yap�lacak g�revlendirmeler nedeniyle uygulanacak esaslar a�a��da belirtilmi�tir:

  a) Yurt d��� g�revler kapsam�nda;

  1) Yurt d��� ge�ici g�rev s�resinin en fazla 120 g�n� atamal� bulundu�u hizmet b�lgesi s�resinden, yurt d��� s�rekli g�rev s�resinin tamam� ile yurt d��� ge�ici g�rev s�resinin 120 g�n� a�an k�sm� en y�ksek puanl� 1 inci dereceli hizmet b�lgesi s�resinden say�l�r.

  2) Yurt d���ndaki g�rev b�lgesinin veya g�revin �zellikleri dikkate al�narak ayn� veya farkl� g�rev b�lgeleri i�in Jandarma Genel Komutanl���nca farkl� bir hizmet b�lgesi derecesi ve hizmet b�lgesi puan� ile g�nl�k hizmet katsay�s� belirlenebilir.

  b) Yurt i�i g�revler kapsam�nda; yurt i�i ge�ici veya hizmete ili�kin di�er g�revlendirmelerin toplam olarak en fazla 120 g�n� atamal� bulundu�u hizmet b�lgesi s�resinden, fazlas� ise g�revlendirildi�i hizmet b�lgesi s�resinden say�l�r. Ancak;

  1) 1, 2 ve 3 �nc� dereceli hizmet b�lgelerinde g�revli iken her defas�nda m�nferit olarak 10 g�n ve daha fazla s�reyle ya da birlik halinde s�ral� hizmet b�lgelerine g�revlendirilenlerin, burada ge�en s�relerinin tamam� g�revlendirildikleri s�ral� hizmet b�lgesi s�resinden say�l�r. Bununla birlikte, 3 �nc� dereceli hizmet b�lgelerinde g�revli personelin ��k�� hesab� yap�l�rken, 1 ve 2 nci hizmet b�lgelerinde ge�ici g�rev kapsam�nda ge�irmi� oldu�u s�relerin tamam� atamal� bulunduklar� hizmet b�lgesi s�resinden de say�l�r.

  2) S�ral� hizmet b�lgelerinde g�revli iken, ter�ristle m�cadele kapsam�nda bir g�rev icra etmek �zere veya Jandarma Genel Komutanl���nca belirlenen zaruri hallerde, m�nferit olarak veya birlik halinde; 1, 2 ve 3 �nc� dereceli b�lgelere ge�ici olarak g�revlendirilen personelin, bu g�revlerde ge�en hizmet s�relerinin tamam� atamal� bulundu�u hizmet b�lgesi s�resinden; 4 ve 5 inci dereceli hizmet b�lgeleri aras�ndaki g�revlendirmelerde ge�en s�relerin tamam� g�nl�k hizmet katsay�s� y�ksek olan hizmet b�lgesi s�resinden say�l�r.

  (6) Bu maddede belirtilen 120 g�nl�k s�renin hesab�nda, ikinci ve be�inci f�kralarda yer alan hallerden birden fazlas�n�n ger�ekle�mesi halinde; personelin atamal� bulunduklar� hizmet b�lgelerinden an�lan nedenlerle ayr� kald�klar� s�relerin toplam� de�erlendirilir.

  (7) Personelin hizmet safahat puan� hesaplan�rken ge�ici olarak g�revlendirildikleri hizmet b�lgesi puan� dikkate al�n�r.

  Ertelemeler

  MADDE 26 � (1) Hizmet ihtiyac� veya personelin talebi do�rultusunda s�ral� hizmet b�lgelerine yap�lacak atamalar;

  a) Jandarma Genel Komutanl��� kararg�h�ndaki kritik ve �nem arz eden kadrolarda g�revli personel i�in her defas�nda m�teakip genel atama d�nemine kadar,

  b) Jandarma Genel Komutanl���nca belirlenen �zel e�itim veya nitelik gerektiren kadrolarda g�revli, �zel silah sistemleri konusunda ya da di�er alanlarda �zel e�itim g�rm�� veya �zel niteli�e sahip personel, yerine ayn� niteliklere sahip ba�ka bir personel atanana kadar her defas�nda m�teakip genel atama d�nemine kadar,

  c) Jandarma Genel Komutanl��� nam ve hesab�na e�itim ve ��renim g�ren personel i�in e�itim kurumlar�nca belirlenen normal e�itim ve ��renim s�resini ge�meyecek �ekilde her defas�nda m�teakip genel atama d�nemine kadar,

  �) Doktora yapt��� alanda �al��an personel i�in, hakk�nda teklifte bulunulmas� halinde her defas�nda m�teakip genel atama d�nemine kadar,

  d) Uluslararas� m�sabakalarda �lkeyi temsil eden ve kendi alan�nda ba�ar� g�stererek dereceye giren personel i�in her defas�nda m�teakip genel atama d�nemine kadar,

  e) Kendilerini korumakla g�revlendirilen personel i�in emekli jandarma genel komutanlar�n�n talepleri halinde her defas�nda m�teakip genel atama d�nemine kadar,

  f) 1, 2 ve 3 �nc� dereceli illerde g�revli personelden, i�inde bulunulan y�l�n 1 Mart tarihi ile �nceki y�l�n 1 Eyl�l tarihi aras�nda s�ral� hizmet b�lgelerine 120 g�n ve daha fazla s�reyle g�revlendirilenler i�in m�teakip genel atama d�nemine kadar,

  g) 45 inci madde kapsam�nda belirlenen sa�l�k durumlar� nedeniyle her defas�nda m�teakip genel atama d�nemine kadar,

  �) E�i veya �ocu�u vefat eden personel i�in her defas�nda m�teakip genel atama d�nemine kadar olmak �zere toplam iki defa,

  h) Kritik ve �nem arz eden kadrolarda g�revli personelden s�ral� hizmet b�lgesi g�revini en az bir defa tamamlayanlar i�in her defas�nda m�teakip genel atama d�nemine kadar olmak �zere hizmet b�lgesi s�resi tamamlanana kadar,

  �) Uluslararas� anla�malar gere�i yurt i�i veya yurt d��� g�revlere atanm�� ya da g�revlendirilmi� bulunanlar g�rev s�relerinin son bulaca�� tarihe kadar,

  ertelenebilir.

  (2) Personelin s�ral� hizmet b�lgelerine atamas�, e�inin veya �ocu�unun ��renimi ya da i� durumu nedeniyle ertelenmez.

  (3) Kendi talebi olmaks�z�n Jandarma Genel Komutanl��� taraf�ndan atamas� resen ertelenen personelin, bu Y�netmelik kapsam�nda personel olan e�inin de atamas�, talebi halinde ertelenebilir.

  (4) Personelin erteleme talepleri elektronik ortamda veya resmi yaz�ya ekli dilek�eyle, haklar�ndaki erteleme teklifleri ise asgari; Jandarma Genel Komutanl��� kararg�h� i�in m�stakil daire ba�kan�, il jandarma komutanl�klar�nda ve il jandarma komutanl�klar�na ba�l� olmayan alay komutanl�klar�nda komutan, di�er birimlerde ise tugay komutan� ya da e�iti seviyedeki amirler taraf�ndan yap�l�r. Teklif ve talepler Jandarma Genel Komutanl���nca karara ba�lan�r.

  Temditler

  MADDE 27 � (1) Tebligat verilen personelin talep etmesi ve Jandarma Genel Komutanl���nca atama d�nemine �zg� belirlenen kriterlere uygun bulunmas� halinde; 1, 2 ve 3 �nc� dereceli hizmet b�lgelerindeki her il b�t�n halinde ayr� birer hizmet b�lgesi grubu, 4 ve 5 inci dereceli hizmet b�lgeleri ise ba�ka bir hizmet b�lgesi grubu olarak de�erlendirilmek suretiyle; atamal� bulundu�u hizmet b�lgesi grubundaki hizmet s�resi a�a��da belirtilen hususlar dikkate al�narak m�teakip genel atama d�nemine kadar temdit edilebilir:

  a) Temdit talebinin gerek�esi.

  b) Atama dengesi.

  c) Talepte bulunan personel say�s�n�n, atamal� bulunduklar� hizmet b�lgesi grubu veya birimdeki personel say�s�na oran�.

  �) Personelin adli ve disiplin durumu.

  d) Yetkili amirlerin talebe y�nelik kanaatleri.

  (2) Personelin temdit talepleri elektronik ortamda veya resmi yaz�ya ekli dilek�eyle, temdit teklifleri ise asgari; Jandarma Genel Komutanl��� kararg�h� i�in m�stakil daire ba�kan�, il jandarma komutanl�klar�nda ve il jandarma komutanl�klar�na ba�l� olmayan alay komutanl�klar�nda komutan, di�er birimlerde ise tugay komutan� ya da e�iti seviyedeki amirler taraf�ndan ve s�ral� amir kanaatleriyle birlikte Jandarma Genel Komutanl���na g�nderilir. Teklif ve talepler Jandarma Genel Komutanl���nca karara ba�lan�r.

  (3) Hizmet s�resi en fazla d�rt kez temdit edilebilir. Ancak 26 nc� ve 45 inci maddelerde belirtilen durumlar dikkate al�narak temdit say�s� art�r�labilir.

  (4) Personelin kendi iste�i do�rultusunda yap�lan temdit kapsam�nda ge�en s�reler hizmet safahat puan�nda dikkate al�n�r ancak herhangi bir hizmet b�lgesi s�resinden say�lmaz.

  (5) Kendi talebi olmaks�z�n Jandarma Genel Komutanl��� taraf�ndan hizmet b�lgesi s�resi resen temdit edilen personelin bu nedenle ge�irdi�i ilave s�reler, atamal� bulundu�u hizmet b�lgesi s�resinden say�l�r.

  (6) Personelin temdit talebinin kabul edilmesi ayn� g�revde kalmas�n� gerektirmez. Personel t�m hizmet b�lgelerinde il i�i atama i�lemine, 4 ve 5 inci dereceli hizmet b�lgeleri i�inde ise temdit mahiyetinde il d��� atama i�lemine tabi tutulabilir.

  (7) Temdit edilen s�re i�inde, birinci f�krada belirtilen hizmet b�lgesi grubu i�erisinde g�rev yeri de�i�se bile temdit s�resini dolduranlar atama planlamas�na d�hil edilirler.

  M�teakip hizmet

  MADDE 28 � (1) Herhangi bir nedenle s�ral� hizmet b�lgelerinde 730 hizmet puan�na tekab�l eden s�reyi tamamlamadan bu b�lgelerden ayr�lanlardan noksan kalan hizmetini tamamlamak �zere s�ral� hizmet b�lgelerine atananlar�n veya s�ral� hizmet b�lgelerine yap�lan ge�ici g�revlendirmeler nedeniyle olu�an hizmet puan� fazlal��� dikkate al�narak hizmetini birinci y�l�nda tamamlayacak olanlar�n m�teakip hizmeti; talep etmeleri ve atama dengesi g�zetilerek Jandarma Genel Komutanl���nca uygun g�r�lmesi halinde bir defaya mahsus atamal� bulunduklar� yerde tamamlat�labilir.

  (2) Zorunlu haller d���nda m�teakip hizmet g�revi �ncelikle personelin atamal� bulundu�u b�lgede olmak �zere ayn� derecedeki bir hizmet b�lgesinde yapt�r�l�r.

  (3) Personelin m�teakip hizmet talebi elektronik ortamda veya resmi yaz�ya ekli dilek�eyle yap�l�r. Talepler Jandarma Genel Komutanl��� taraf�ndan karara ba�lan�r.

  Hizmet b�lgesinden ��k�� hesab�n�n yap�lmas�

  MADDE 29 � (1) 1, 2 ve 3 �nc� dereceli hizmet b�lgelerinde personel, atand��� hizmet b�lgesi i�in belirlenen s�re kadar g�rev yapar. ��k�� hesab�nda;

  a) Personelin atand��� ilde g�reve ba�lama tarihi esas al�n�r. Her il farkl� bir hizmet b�lgesi olarak de�erlendirilir. �ller aras� atama yap�ld���nda hizmet b�lgesinden ��k�� hesab� yeniden ba�lar.

  b) Ayn� ilin farkl� il�eleri aras�nda farkl� hizmet b�lgelerine atama g�ren personel o ilin en y�ksek hizmet b�lgesi s�resine, ayn� il�enin farkl� hizmet b�lgelerine atama g�ren personel ise o il�enin en y�ksek hizmet b�lgesi s�resine tabidir.

  c) Personelin atamal� bulundu�u g�rev yerinin, il�enin ve ilin hizmet s�resini doldurup doldurmad��� kontrol edilir. S�z konusu s�relerden herhangi birisini ya da 43800 hizmet puan�n� doldurmas� durumunda, personelin hizmet s�resini tamamlad��� kabul edilir.

  �) Ge�ici g�revlendirilen yerler ayr�ca dikkate al�nmak kayd�yla tabi olduklar� hizmet b�lgesi s�resi 2 y�l olanlar i�in �60�, 3 y�l olanlar i�in �40�, 4 y�l olanlar i�in �30�, 5 y�l olanlar i�in �24�, 6 y�l olanlar i�in �20�, 8 y�l olanlar i�in �15� g�nl�k hizmet katsay�s�, farkl� hizmet b�lgesi s�relerinde ise �43800/(y�l olarak hizmet b�lgesi s�resi X 365)� i�lemi sonucu bulunan g�nl�k hizmet katsay�s� kullan�larak hizmet puan� belirlenir. Hizmet s�resi ve hizmet puan�n�n tespitinde ��k�� tarihi olarak 31 Aral�k tarihi dikkate al�n�r.

  (2) S�ral� hizmet b�lgelerinde personel atand��� hizmet b�lgesi i�in belirlenen s�re kadar g�rev yapar. ��k�� hesab�nda;

  a) S�ral� hizmet b�lgelerindeki illerin tamam� bir b�t�n olarak de�erlendirilir.

  b) Personelin s�ral� hizmet b�lgelerinde 1095 hizmet puan�n� doldurmas� durumunda, s�ral� hizmet b�lgelerindeki hizmet s�resini tamamlad��� kabul edilir.

  c) Ge�ici g�revlendirilen yerler ayr�ca dikkate al�nmak kayd�yla tabi olduklar� s�ral� hizmet b�lgesi s�resi 2 y�l olanlar i�in �1,5�, 3 y�l olanlar i�in �1�, 4 y�l olanlar i�in �0,75� g�nl�k hizmet katsay�s�, farkl� s�ral� hizmet b�lgesi s�relerinde ise �1095/(y�l olarak hizmet b�lgesi s�resi X 365)� i�lemi sonucu bulunan g�nl�k hizmet katsay�s� kullan�larak hizmet puan� belirlenir.

  �) S�ral� hizmet b�lgelerinde hizmet s�resi ve hizmet puan�n�n belirlenmesinde ��k�� tarihi olarak 30 Eyl�l tarihi dikkate al�n�r. Ancak;

  1) S�ral� hizmet b�lgesinde, atand��� y�l�n 30 Eyl�l tarihine kadar g�reve ba�lad��� halde, g�revden uzakla�t�r�lan ve tutuklananlardan beraat edenler ile hizmete ili�kin di�er g�revlendirmelerden dolay� s�ral� hizmet b�lgesi hizmet s�resinin sona erme tarihi de�i�enler i�in 31 Aral�k tarihi esas al�n�r.

  2) Atamalar�n ge� yap�lmas� veya personelin s�ral� hizmet b�lgesinde, belgelenebilen zorunlu sebeplerle atand��� y�l�n 30 Eyl�l tarihinden sonra g�reve ba�lamas� halinde 31 Aral�k tarihi esas al�n�r.

  (3) A�a��daki sebeplerden biri nedeniyle s�ral� hizmet b�lgelerinde 730 hizmet puan�n� tamamlayarak ayr�lanlar, s�ral� hizmet b�lgesi g�revini o defa i�in tamamlam�� say�l�rlar:

  a) Yurt d��� s�rekli g�reve se�ilmi� olma.

  b) Kadro veya konu� de�i�iklikleri.

  c) Kritik ve �nem arz eden kadrolara atama ihtiyac�.

  �) Bu Y�netmelikte d�zenlenen hallerdeki mazeret durumu.

  d) Stat� veya bran� de�i�ikli�i.

  e) Jandarma Genel Komutanl���n�n nam ve hesab�na lisans�st� e�itim ve ��retim i�in se�ilmi� olma.

  (4) Personelin atamal� bulundu�u hizmet b�lgesinde stat�, bran�, alt bran� veya ihtisas de�i�tirmesi nedeniyle tabi oldu�u hizmet s�resinin de�i�mesi halinde ��k�� hesab�; de�i�iklik onay� �ncesi ve sonras� d�nemler i�in tabi olduklar� hizmet s�relerine kar��l�k gelen g�nl�k hizmet katsay�lar� ile hizmet s�relerinin ayr� ayr� �arp�lmas� ve elde edilen puanlar�n toplanmas� suretiyle yap�l�r.

  (5) 25 inci maddede belirtilen esaslar d�hilinde s�ral� hizmet b�lgelerindeki ge�ici g�rev s�relerinin toplam 1095 puana tekab�l etmesi durumunda, personel bir s�ral� hizmet b�lgesi g�revini yapm�� say�l�r.

  (6) Hizmet b�lgesi s�resini dolduran personelden; temdit, erteleme ve m�teakip hizmet i�lemine tabi tutulmayanlar o y�l�n atama planlamas�na al�n�r.

  (7) Personelin s�ral� hizmet b�lgesi g�revinin ��k���nda ald��� 1095 puan�n �zerindeki puanlar, m�teakip s�ral� hizmet g�revine gidi�inde hesaplamalara d�hil edilir.

  D�RD�NC� B�L�M

  Atama ��lemleri

  Atama s�reci

  MADDE 30 � (1) Atama s�reci atama takvimine uygun olarak y�r�t�l�r.

  Atama zaman�

  MADDE 31 � (1) Genel atamalar her y�l May�s-Ekim aylar�n�n d�hil oldu�u zaman aral���nda yap�l�r.

  (2) Jandarma Genel Komutanl���n�n ihtiya�lar� ve personelin mazeretine istinaden, gerekti�inde genel atama d�nemi d���nda da atama yap�labilir.

  Atama yetkileri

  MADDE 32 � (1) Cumhurba�kanl��� kararnamesine istinaden atananlar ve Cumhurba�kan� onay� veya karar� ile atananlar�n d���nda kalan personelin atamalar� ��i�leri Bakan�n�n veya yetkilendirece�i makam�n onay� ile yap�l�r.

  (2) Nokta atamas�na tabi tutulmayan personel valilik, birlik, kararg�h veya kurum emrine atan�r. Bu personelin g�rev yapaca�� kadro g�rev yeri ilgisine g�re il valisi, birlik komutan�, kararg�h veya kurum amirinin onay� ile belirlenir.

  Atamalar

  MADDE 33 � (1) Atama kayna��na giren personelin ilk atamalar�, bran� ve alt bran� mevcudunun, y�k�ml� personelde ise meslekleri dikkate al�narak yap�lan s�n�fland�rma mevcudunun;

  a) Bir ki�iden fazla olmas� halinde kurayla,

  b) Bir ki�i olmas� halinde kura �ektirilmeksizin do�rudan,

  ihtiya� duyulan kadro g�rev yerine yap�l�r.

  (2) Mesleki safahat� mevcut olan personelin atamalar� ile stat� ya da bran� de�i�tiren personelin atamalar� emsalleriyle birlikte de�erlendirilerek safahatlar�na uygun ihtiya� duyulan kadro g�rev yerine yap�l�r.

  (3) Stat� de�i�ikli�i e�itimini ba�ar�yla tamamlayamayan personel, emsalleriyle birlikte de�erlendirilerek safahatlar�na uygun kadro g�rev yerlerine atan�r.

  (4) Mesleki s�re� i�inde Jandarma Genel Komutanl���nca belirlenen e�itimlerde alt�nc� f�kran�n (c) bendinde belirlenen esaslara g�re dereceye giren personel atama cetvelindeki hizmet b�lgeleri aras�ndan istedi�ine; ancak, s�ral� hizmet b�lgesi s�ras� gelenler atama cetvelindeki sadece s�ral� hizmet b�lgelerinden istedi�ine atan�r.

  (5) Y�r�rl�kteki mevzuat ve idari d�zenlemeler do�rultusunda; yeni temin edilerek atama kayna��na al�nmak �zere e�itime tabi tutulacaklar ile mesleki s�re� i�inde stat� de�i�ikli�i, uzun s�reli temel kurs, staj veya e�itime tabi tutulacak personel, ilgili e�itim merkezi veya komutanl�k emrine atanabilir.

  (6) Kura atamalar�na ili�kin di�er hususlar a�a��da belirtilmi�tir:

  a) Kura yerlerinin tespitinde atama dengesi ve hizmet ihtiyac� esas al�n�r.

  b) Personelin kura �ekim s�ras� e�itimdeki ba�ar� s�ras�na g�re belirlenir. Personelin ilk atamas�n�n yap�ld��� kura yerinin, hizmet b�lgesi puan� y�ksek olandan ba�lamak suretiyle verilmi� olan s�ra numaras�, ayn� zamanda s�ral� hizmet b�lgelerine gidi� s�ras�d�r. Y�l i�inde de�i�ik zamanlarda atama kayna��na girenlerin s�ral� hizmet b�lgesi s�ra numaralar� birbirini takip edecek �ekilde verilir.

  c) Yap�lacak ba�ar� s�ralamas�nda tabi olunan grubun personel say�s� 100��n alt�nda ise birinci olanlar, 100 ve �st�nde ise 10 ki�iyi a�mayacak �ekilde ilk y�zde 1�lik dilimde yer alanlar kuradan muaf tutulur. Bunlar�n atamalar�, kura cetvelindeki kendi bran�, alt bran� ya da meslek grubuna tahsis edilen g�rev yerlerinden istedi�ine yap�l�r. Tam say� ��kmayan y�zde 1�lik dilim de�erinin virg�lden sonra onda 5 ve daha y�ksek bir de�eri i�ermesi durumunda bu de�er bir �st tam say�ya tamamlan�r.

  �) Kura atamas�na tabi olacak personel, bu Y�netmelik kapsam�ndaki mazeretleri nedeniyle kuradan muaf tutulma talebinde bulunabilir. Talepte bulunan personelin durumu bu Y�netmelik h�k�mleri do�rultusunda Jandarma Genel Komutanl���nca de�erlendirilir.

  Genel atama d�nemi d���nda veya hizmet b�lgesi s�resi tamamlanmadan atama yap�labilecek haller

  MADDE 34 � (1) Personel a�a��da belirtilen hallerde genel atama d�nemi d���nda veya hizmet b�lgesi s�resi tamamlanmadan atanabilir:

  a) Bu Y�netmelik kapsam�nda uygun g�r�len mazeretler.

  b) Terfi.

  c) Stat� veya bran� de�i�ikli�i ile bunlara ili�kin e�itimler.

  �) Kadro veya konu� de�i�ikli�i.

  d) Yurt d��� s�rekli g�reve se�ilme.

  e) Kritik ve �nem arz eden kadrolar�n bo�almas�.

  f) Ba�ka bir hizmet b�lgesindeki veya kadrodaki g�rev ihtiyac�n�n �nceli�i.

  g) Y�netici konumundaki personeli atama ya da de�i�tirme ihtiyac�.

  �) Belgelenmesi �art�yla, kusuru ya da �zel durumu kapsam�nda personelin;

  1) G�revini etkin �ekilde takip etmemesi, verimsizli�i, ba�ar�s�zl��� veya yetersizli�i,

  2) Ki�isel ili�kilerinin g�revlerin y�r�t�lmesini olumsuz y�nde etkileyecek �ekilde sorunlu olmas�,

  3) G�revindeki sayg�nl���n� yitirmesi,

  4) Bulundu�u g�revde kalmas�na engel te�kil etti�i de�erlendirilen, disiplinsizli�i ile hakk�nda adli veya idari soru�turma bulunmas�.

  h) Meydana gelen veya gelebilecek olaylar ile icra edilecek �zellik arz eden g�revler nedeniyle;

  1) �lave personel atanmas� ihtiyac�,

  2) Tecr�beli personelin atanmas� ihtiyac�,

  3) �lave yetenek kazand�rma ihtiyac�.

  �) Di�er zaruri durumlar.

  (2) Bu maddenin birinci f�kras�n�n (�) bendi kapsam�ndaki personel, mevcut g�revine atanma nedenine bak�lmaks�z�n atamaya tabi tutulabilir.

  (3) Bu maddenin birinci f�kras� esaslar� kapsam�nda de�erlendirilen personel �ncelikle bulundu�u hizmet b�lgesindeki, bunun m�mk�n olmamas� halinde ise il i�i veya d���ndaki ba�ka bir hizmet b�lgesindeki ve imk�nlar d�hilinde ayn� hizmet s�resine tabi ba�ka bir kadro g�rev yerine atanabilir.

  S�ral� hizmet b�lgesi tebligatlar�

  MADDE 35 � (1) Genel atamalarda s�ral� hizmet b�lgelerine atanacak personel miktar�; bran�, alt bran� ve ihtisaslar�na uygun olarak kadro, ihtiya� ve o y�l�n destekleme plan� do�rultusunda tespit edilir. �stifa, emeklilik, vefat gibi zayiat durumlar� dikkate al�narak yeterli say�da personele "kati" veya "muhtemel" tebligat verilir.

  (2) Tebligatlar, ihtiya� duyulan r�tbe ve k�dem ihtiyac�n� kar��layan nas�pl�lar aras�ndan, a�a��daki �ncelik s�ras�na g�re verilir:

  a) Bran�, alt bran�, ihtisas.

  b) R�tbe, terfi edecek personel i�in o y�l y�kselece�i r�tbe.

  c) Tamamlanm�� s�ral� hizmet b�lgesi g�revi say�s�.

  �) S�ral� hizmet b�lgesine en son atanma y�l� veya ge�ici g�revle s�ral� hizmet b�lgesi g�revini tamamlad��� en son ge�ici g�revin ba�lang�� y�l�.

  d) Nas�p.

  e) Mezuniyet y�l�.

  f) S�ral� hizmet b�lgesi hizmet puan�.

  g) K�dem s�ra durumu.

  (3) S�ral� hizmet b�lgelerine ilk defa gideceklerin atamalar� kura ile veya kura ile belirlenen s�ral� hizmet b�lgesine giri� �ncelik s�ras�na g�re yap�l�r.

  (4) Subaylara tebligat verilirken, r�tbe ve k�dem ihtiyac�n� kar��layacak personelin belirlenmesinde ayn� bran� ve alt bran� i�inde temin kayna�� farkl� personel kaynaklar�na g�re ayr� ayr� de�erlendirilir.

  (5) Zaruri nedenler d���nda s�ral� hizmet b�lgelerine atamay� geciktirecek �ekilde atama yap�lmaz.

  (6) 1, 2 ve 3 �nc� dereceli hizmet b�lgelerinde g�rev yapan personele, i�inde bulunulan y�l�n 31 Aral�k tarihi itibar�yla bulundu�u hizmet b�lgesinde iki y�l�n� doldurmam��sa a�a��daki haller haricinde tebligat verilmez:

  a) 34 �nc� maddede belirtilen; g�revde verimsizlik, yetersizlik ya da ba�ar�s�zl�k, sorunlu ili�kiler, sayg�nl���n yitirilmesi ve disiplinsizlik ile adli veya idari soru�turmalar gibi durumlar nedeniyle g�revden al�nma.

  b) Atamal� bulundu�u ilin en uzun hizmet s�resinin tamamlanmas�.

  (7) Kendi iste�iyle 1, 2 ve 3 �nc� dereceli hizmet b�lgeleri i�inde atama g�ren ve atand��� hizmet b�lgesinde iki y�ll�k g�rev s�resini tamamlamayan personele tebligat verilip verilmeyece�i Jandarma Genel Komutanl���nca belirlenir.

  (8) S�ral� hizmet b�lgelerinden tabi oldu�u atama d�ng�s� itibar�yla tek personel ��kacak ise bu b�lgeye atanabilecek personele kati tebligat verilmez, asgari iki personele muhtemel tebligat verilir.

  (9) Herhangi bir nedenle r�tbe ve kademe ilerlemesi yapamad��� i�in s�ral� hizmet b�lgesine atanmak �zere tebligat verilmeyip mezuniyet y�l� itibar�yla emsallerinden geri kalanlara, nas�p tarihi ve r�tbe durumlar� dikkate al�nmadan mezuniyet y�l� a��s�ndan emsalleriyle birlikte de�erlendirilerek s�ral� hizmet b�lgesi i�in tebligat verilebilir.

  (10) Jandarma Genel Komutanl���nca belirlenecek zorunlu durumlar ve 34 �nc� maddede belirtilen durumlar nedeniyle yap�lacak atamalarda tebligat �art� aranmaz.

  S�ral� hizmet b�lgelerine atanacak personel

  MADDE 36 � (1) Personel, atama takvimine uygun olarak s�ral� hizmet b�lgelerine yap�lacak atamalara y�nelik tebligat �al��malar� tamamlanmadan �nce veya sonra, atamas�na y�nelik herhangi bir �art ileri s�rmemek kayd�yla s�ral� hizmet b�lgelerine �ncelikli atanmak isteyebilir. Bu talepler;

  a) Atamal� bulundu�u; 1 inci veya 2 nci dereceli hizmet b�lgelerinde asgari iki y�l, 3 �nc� dereceli hizmet b�lgesinde ise tabi oldu�u hizmet s�resi kadar g�rev yapm�� olmas�,

  b) Atama dengesine uygun olmas�,

  c) Personelin atanabilece�i uygun kadro g�rev yeri bulunmas�,

  �) Jandarma Genel Komutanl���nca belirlenen kriterleri kar��lamas�,

  halinde Jandarma Genel Komutanl���nca uygun g�r�lebilir.

  (2) S�ral� hizmet b�lgelerine yap�lacak atamalar a�a��daki �ncelik s�ras�na g�re planlan�r:

  a) Kati tebligat verilenler.

  b) Muhtemel tebligat verilenlerden �ncelikli atanma talebi uygun g�r�lenler.

  c) S�ral� hizmet b�lgeleri i�in tebligat verilmedi�i halde �ncelikli atanma talebi uygun g�r�lenler.

  �) Muhtemel tebligat alanlar.

  BE��NC� B�L�M

  �zellik Arz Eden Atamalar

  Kritik ve �nem arz eden kadrolara yap�lacak atamalar

  MADDE 37 � (1) �nem derecesi do�rultusunda ��i�leri Bakanl���nca belirlenen kadrolar i�in; icra edilen g�revin gerektirdi�i bran�, alt bran�, ihtisas, ya�, fiziki �zellikler, e�itim, mesleki tecr�be, cinsiyet, lisan, sa�l�k, disiplin veya adli durumu ile personelin projeleri ve g�reve yatk�nl��� gibi Jandarma Genel Komutanl���nca belirlenen kriterler dikkate al�narak se�imle ya da do�rudan atama ile temdit veya erteleme yap�labilir.

  (2) Bu �ekilde yap�lacak her seviyedeki personelin atama planlamalar�na y�nelik haz�rl�klar kapsam�nda Jandarma Genel Komutan� onay� ile her t�rl� anket, analiz ve de�erlendirme �al��malar� ile s�nav veya m�lakat yap�labilir.

  �zel e�itim veya nitelik gerektiren kadrolara yap�lacak atamalar

  MADDE 38 � (1) Jandarma Genel Komutanl���nca belirlenen �zel e�itim veya nitelik gerektiren kadrolarda g�rev yapabilecek, �zel silah sistemleri konusunda veya di�er alanlarda �zel e�itim g�rm�� veya �zel niteli�e sahip personel;

  a) �htiya� duyulan kadroya atanacak uygun nitelikte ba�ka bir personel bulunamad���nda,

  b) Hizmetin y�r�t�lmesinde �nemli bir aksakl�k yaratmayacak s�re i�inde yerine personel yeti�tirilip yeti�tirilemeyece�i dikkate al�narak,

  c) Kadronun bulundu�u hizmet b�lgesinde �al���p �al��mad���na bak�lmaks�z�n, kendi alan�nda bir d�ng� i�ine al�narak,

  atama, temdit veya erteleme i�lemlerine tabi tutulabilir.

  Belirli �zelliklere sahip personelin atamalar�

  MADDE 39 � (1) Jandarma Genel Komutanl���nca belirlenen kadrolara; g�rev yerinin gerektirdi�i fiziki �zellikler, cinsiyet, akademik e�itim, lisan, kurs, tecr�be, hitabet gibi nitelik veya yeteneklere sahip personel bu Y�netmelikteki esaslar d�hilinde se�imle veya do�rudan atanabilir.

  (2) Kad�n personel stat�, bran� ve alt bran�lar�na g�re ayr� ayr� de�erlendirilmek kayd�yla destekleme plan� veya ihtiya�lar do�rultusunda bir d�ng� i�ine al�narak atamaya tabi tutulabilir.

  (3) Uluslararas� m�sabakalarda �lkeyi temsil eden ve kendi alan�nda ba�ar� g�stererek dereceye giren personel mevcut yetene�ini koruyacak ve geli�tirecek e�itim imk�nlar�n�n bulundu�u bir hizmet b�lgesine atanabilir veya bu maksatla temdit ya da erteleme i�lemine tabi tutulabilir.

  (4) Bu madde kapsam�nda Jandarma ve Sahil G�venlik Akademisi Ba�kanl���na yap�lacak atamalarda Jandarma ve Sahil G�venlik Akademisi Ba�kanl���na ili�kin mevzuat h�k�mleri sakl�d�r.

  Bran�, alt bran� ve ihtisas kapsam�nda personel atamalar�

  MADDE 40 � (1) Personel �ncelikle kendi bran��, alt bran�� ve ihtisas�na uygun kadro g�rev yerlerine atan�r. Ancak personel; bulundu�u hizmet b�lgesinde bran��na, alt bran��na veya ihtisas�na ili�kin uygun kadro g�rev yeri yoksa ya da zaruret halinde safahat�na uygun ihtiya� duyulan ba�ka bir kadro g�rev yerine veya hizmet b�lgesine atanabilir.

  (2) Bran� veya alt bran� de�i�tiren, ihtisasa al�nan ya da ihtisastan ��kar�lan personel yeni durumlar�ndaki emsalleri ile birlikte de�erlendirilir.

  (3) Bran� de�i�tiren veya de�i�im s�recinde bulunan personel yeni durumlar�na g�re atan�ncaya kadar atamal� bulunduklar� birliklerin uygun kadrolar�nda istihdam edilirler.

  (4) Bran��, alt bran�� veya ihtisas� do�rultusunda atama g�ren ve bu ba�lamda; kadro g�rev yeri s�n�rl� olan, s�ral� hizmet b�lgeleri ve di�er hizmet b�lgeleri aras�ndaki atama d�ng�s� d���nda kalan veya di�er bran�, alt bran� ya da ihtisas sahibi personele g�re s�ral� hizmet b�lgelerine daha az say�da atama g�ren personel, Jandarma Genel Komutanl���nca ihtiya� duyulmas� halinde uygun g�r�len hizmet b�lgelerine veya kadro g�rev yerlerine atanabilir.

  (5) Ter�r �rg�tleri veya milli g�venli�e tehdit olu�turdu�u tespit edilen yap�, olu�um ya da gruplarla ili�i�i tespit edilerek hakk�nda adli veya idari soru�turma ba�lat�lanlar ile bu hususta hakk�nda emare bulunanlar; bran�, alt bran� ve ihtisas� dikkate al�nmaks�z�n uygun kadro g�rev yerlerinde istihdam edilebilir.

  Komutan kadrolar�na yap�lacak atamalar

  MADDE 41 � (1) Emniyet ve asayi�i bizzat sa�lamakla g�revli birimlerin komutan kadrolar�nda bo�luk ve y�netim zafiyeti olu�mas�na m�saade edilmez. �htiya� halinde 32 nci maddenin birinci f�kras� h�k�mleri �er�evesinde s�z konusu komutan kadrolar�na, yeterli liderlik vas�flar�na sahip oldu�u de�erlendirilen personel �ncelikli olarak atanabilir.

  Risk ve sorun alanlar�na y�nelik yap�lacak atamalar

  MADDE 42 � (1) Personelin hizmet safahat�n�n dikkate al�narak atama yap�lmas� esas olmakla birlikte, hizmetlerin risk ve sorun te�kil edecek derecede aksad��� belgelendirilen kadro g�rev yerlerine e�itimli, yetenekli veya emsallerine g�re temay�z etmi� personel �ncelikli olarak atanabilir.

  Emre atanan personelin g�rev yapaca�� kadrolar�n belirlenmesi

  MADDE 43 � (1) Emre atanan personelin g�rev yapacaklar� kadrolar yetkili amirlerce bu Y�netmelik esaslar�na uygun olarak belirlenir.

  (2) Personelin emrine atand��� birimdeki birinci ve ikinci olarak belirlenen g�rev yerleri ile intibak atamalar� hari� olmak �zere zorunlu nedenlerden dolay� hizmet b�lgesi de�i�ikli�i gerektirecek ���nc� ve m�teakip g�rev yeri de�i�ikliklerine ili�kin planlamalar gerek�eleri ile birlikte Jandarma Genel Komutanl���na bildirilir. M�teakiben yap�lacak �al��malarda Jandarma Genel Komutanl���n�n de�erlendirmesi dikkate al�n�r.

  (3) S�ral� hizmet b�lgelerinde bu madde kapsam�nda yap�lacak g�rev yeri de�i�ikliklerinin, hizmet s�resi ayn� olan hizmet b�lgeleri aras�nda yap�lmas� g�z �n�nde bulundurulur.

  Hizmetten ayr� kalanlar

  MADDE 44 � (1) G�revden uzakla�t�r�lan, tutuklanan veya haklar�nda kesinle�mi� �ahsi h�rriyeti ba�lay�c� mahk�miyet karar� bulunanlar ile herhangi bir nedenle hizmetten ayr� kalacaklar hizmetin aksamas�na yol a�acaklarsa herhangi bir kadro ile ili�kilendirilmeksizin g�revli bulunduklar� birimin emrine al�nabilirler ya da ba�ka bir g�reve atanabilirler.

  ALTINCI B�L�M

  Mazeret Atamalar�

  Sa�l�k nedeniyle uygulanacak esaslar

  MADDE 45 � (1) Personelin, sa�l�k nedeniyle atama, temdit veya erteleme i�lemlerine tabi tutulabilmesi i�in;

  a) Kendisi, e�i veya bakmakla y�k�ml� oldu�u �ocuklar� ile vasi tayin edilmesi kayd�yla ayn� �at� alt�nda ya�ayan anne, baba veya karde�lerinden herhangi birinin hastal���yla ilgili, Sa�l�k Bakanl���nca belirlenen Jandarma Genel Komutanl���na sa�l�k raporu vermeye yetkili hastanelerden atamaya esas rapor al�nmas�,

  b) Bu madde kapsam�ndaki aile fertleri i�in yetki verilen hastanelerin sa�l�k kurullar�ndan engelli raporu al�nmas�,

  c) Al�nan raporun bir dilek�eyle birlikte ba�l� bulunulan komutanl�k kanal�yla Jandarma Genel Komutanl���na g�nderilmesi,

  gerekir.

  (2) S�rekli nitelikte olanlar hari�, birinci f�krada belirtilen raporlardan; karar k�sm�nda s�re belirtilmi� olanlar bu s�renin sonunda, s�re belirtilmemi� olanlar hastal���n devam� s�resince her y�l yenilenir.

  (3) Al�nan raporlar do�rultusunda yap�lacak i�lemler a�a��da belirtilmi�tir:

  a) ��lgili uzman�n, sa�l�k kurulu�unun ya da �zel e�itim merkezinin bulundu�u yerde ikameti uygundur� veya �iklim ya da �al��ma �artlar�n� belirtir� kararl� rapor d�zenlenmesi durumunda, personelin atamas� raporun ge�erlilik s�resi dikkate al�narak uygun bir hizmet b�lgesine yap�l�r.

  b) Hakk�nda �bran��n�n geri hizmetinde veya kararg�h ve kurumlarda g�rev yapar� kararl� rapor d�zenlenen personel, gerekli sa�l�k hizmetinden yararlanabilece�i �komutan� ibareli olanlar d���ndaki uygun kadro g�rev yerlerinde istihdam edilir.

  c) Yetkili hastanelerden kendisi i�in engelli raporu alan personelin, tedavi imk�nlar� da de�erlendirilerek uygun bir hizmet b�lgesine atanmas� sa�lan�r.

  �) Bu madde kapsam�ndaki aile fertlerinden;

  1) E� ve �ocuklar i�in; a��r engellilik durumunu ifade eden rapor al�nmas� durumunda personelin atamas�, talebi do�rultusunda kendisinin ya da e�inin evlenmeden �nceki, n�fusa kay�tl� oldu�u iller ile ailelerinin daimi ikametg�hlar�n�n bulundu�u illere yap�l�r. Bu y�nde talebinin olmamas� halinde tedavi imk�n� da de�erlendirilerek uygun bir hizmet b�lgesine atan�r.

  2) Anne, baba veya karde�leri i�in; a��r engellilik durumunu ifade eden rapor al�nmas� durumunda; personelin atamas�, tedavi imk�nlar� da de�erlendirilerek uygun bir hizmet b�lgesine yap�l�r. Ancak personelin, ailesindeki tek �ocuk veya karde�i i�in tek karde� konumunda olmas� ve talebi halinde kendisinin memleketi olan ya da ailesinin daimi ikametg�h�n�n bulundu�u illere atamas� yap�labilir.

  3) Bu bent kapsam�ndaki personel i�in, s�re �art� aranmaks�z�n temdit ya da erteleme yap�labilir.

  d) T�berk�loz, kanser, kronik b�brek yetmezli�i ile ak�l ve ruh sa�l��� gibi uzun s�reli tedavi ve ya�am�n s�rd�r�lebilmesi i�in ba�kalar�n�n g�zetim ya da deste�ini gerektiren hastal�klar nedeniyle rapor al�nmas� durumunda, personelin atamas� tedavi imk�nlar� da de�erlendirilerek uygun bir hizmet b�lgesine yap�l�r. Tedavi s�reci dikkate al�narak personel hakk�nda temdit veya erteleme i�lemi uygulanabilir. Ancak ak�l ve ruh hastal�klar� i�in erteleme s�resi �� y�l� ge�emez.

  e) Bu madde kapsam�ndaki sa�l�k kurulu�lar� ile �zel sa�l�k kurulu�lar�ndan al�nan raporla, mevcut evlili�inden hi� �ocu�u bulunmayan ve t�p bebek tedavi s�recini belgelendiren personel, t�p bebek tedavi merkezi bulunan bir hizmet b�lgesine atanabilir. Personelin g�rev s�resi kendisinin veya e�inin tedavisinin devam etmesi halinde her y�l rapor almak �art�yla d�rt y�la kadar temdit veya erteleme yap�labilir. Tedavinin olumlu sonu�lanarak �ocuk beklenmesi halinde bu s�re bir y�l daha uzat�labilir.

  (4) �lgili mevzuata uygun olarak �Hayati �nemi haizdir� kararl� rapor d�zenlenmesi durumunda personelin atamas� derhal yap�l�r.

  (5) Bu madde kapsam�ndaki mazereti devam eden personel taraf�ndan temdit veya erteleme talepleri atama takvimine uygun olarak her y�l yenilenir.

  (6) Bu madde kapsam�nda kendisinin ya da e�inin evlenmeden �nceki, n�fusa kay�tl� oldu�u iller ile ailelerinin daimi ikametg�hlar�n�n bulundu�u illere atanm�� ancak mazereti sona eren personel, asgari iki y�ll�k �al��ma s�resini doldurmu� olmas� halinde atamaya tabi tutulur.

  (7) �zellik arz eden sa�l�k problemlerine ili�kin tedavi ve e�itim merkezleri ile ilgili bilgiler Jandarma Genel Komutanl���nca ilgili bakanl�klarla koordine edilerek her y�l Ocak ay� sonuna kadar tespit edilir. Sa�l�k problemi olanlar�n atama, temdit ve erteleme i�lemleri, yap�lan bu tespitlere g�re y�r�t�l�r.

  E�leri subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erba� olan personele uygulanacak esaslar

  MADDE 46 � (1) E�leri subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erba� olan personel, bu durumunu gerek�e g�stererek s�ral� hizmet b�lgelerine atanmama veya hizmet b�lgesi s�resini tamamlamadan s�ral� hizmet b�lgesinden ��kma talebinde bulunamaz.

  (2) Bu madde kapsam�ndaki personel, talebi halinde emsallerine g�re avantaj sa�lamayacak �ekilde atama dengesi g�zetilmek suretiyle uygun g�r�len ayn� hizmet b�lgesine atanabilir veya temdit i�lemine tabi tutulabilir.

  (3) Kuraya tabi olan bu madde kapsam�ndaki personel evlilik tarihi dikkate al�nmak ve kura �ekimleri �ncesinde ba�vurmak kayd�yla e�inin bulundu�u hizmet b�lgesine atanabilir. Her iki personelin de kuraya tabi olmas� halinde genel kuradan muaf tutularak kura cetvelindeki e�iyle birlikte atanabilece�i birliklere m�nferiden atan�r. Bu f�kra kapsam�ndaki personelden farkl� hizmet b�lgelerine atananlar�n ayn� hizmet b�lgesine atanma talepleri iki y�l�n sonunda de�erlendirilir.

  E�leri Jandarma Genel Komutanl��� d���ndaki kamu kurum ve kurulu�lar�nda �al��an personele uygulanacak esaslar

  MADDE 47 � (1) Personelin Jandarma Genel Komutanl��� d���ndaki kamu kurum ve kurulu�lar�nda g�revli e�lerinin �al��ma ko�ullar�n� gerek�e g�stererek yapt��� atanma talepleri, emsallerine nazaran avantaj sa�lamayacak �ekilde atama dengesi, hizmet ihtiyac� ve personelin safahat� g�zetilerek de�erlendirilir.

  E�leri �zel kurum ve kurulu�larda �al��an personele uygulanacak esaslar

  MADDE 48 � (1) E�i �zel kurum ve kurulu�larda �al��an personelin atanma talepleri, atama dengesi, hizmet ihtiyac� ve personelin safahat� g�zetilerek emsallerine g�re avantaj sa�lamamak �art�yla de�erlendirilir.

  �ocuklar�n e�itimi kapsam�nda uygulanacak esaslar

  MADDE 49 � (1) Yat�l� olanlar hari�, �ocu�u ilk��retim veya orta��retimde bulunan personelin ��renim �artlar�n� gerek�e g�stererek yapaca�� ba�ka bir hizmet b�lgesine atanma talepleri; atama dengesi, hizmet ihtiyac� ve personelin safahat� g�zetilerek de�erlendirilir.

  (2) Asgari iki �ocu�u ayn� anda, devam zorunlulu�u bulunan �n lisans veya lisans d�zeyinde ��renim g�ren ve ��rencilik durumu aktif olan personelin atamalar�;

  a) �ocuklar�n bek�r ve mevcut e�itimine 24 ya��ndan g�n almadan ba�lam�� olmas�,

  b) Daha �nce ayn� d�zeyde mezuniyetinin bulunmamas� veya mezuniyeti olmas� halinde daha alt d�zeyde bir ��renim g�rmemesi kayd�yla, atama dengesi, hizmet ihtiyac� ve personelin safahat� g�zetilerek emsallerine g�re avantaj sa�lamayacak �ekilde, bulundu�u hizmet b�lgesindeki �al��ma s�resi dikkate al�nmaks�z�n ve daha �nce g�rev yapt��� hizmet b�lgelerinden olsa dahi bir defaya mahsus �ocuklar�ndan birinin ��renim g�rd��� ile yap�labilir.

  E�i veya �ocu�u vefat etmi� ya da e�inden bo�anm�� personel i�in uygulanacak esaslar

  MADDE 50 � (1) E�i veya �ocu�u vefat eden personel vefat tarihinden itibaren bir y�l i�inde talep etmesi halinde en ge� genel atama d�neminde istedi�i herhangi bir hizmet b�lgesine atanabilir.

  (2) E�i vefat eden veya e�inden bo�anan personel, �ocuklar�n�n velayetinin kendisinde olmas� ve tekrar evlilik yapmam�� olmas� �art�yla, meslek hayat� boyunca iki defaya mahsus ve en ge� genel atama d�neminde olmak �zere, atama dengesi ve hizmet ihtiyac� g�zetilerek istedi�i herhangi bir hizmet b�lgesine atanabilir.

  (3) Bu maddenin ikinci f�kras� kapsam�nda atanan personel, ayn� f�krada belirtilen �artlar�n ortadan kalkmas� halinde, safahat� do�rultusunda atama planlamas�na al�n�r.

  �ehit yak�n� veya vazife malul� personel i�in uygulanacak esaslar

  MADDE 51 � (1) E�i, �ocu�u, kendisinin veya e�inin annesi, babas� veya karde�i �ehit olan personel ile kendisi veya e�i vazife malul� olan personelin atamas�, �ehadet ya da malul oldu�u zamana bak�lmaks�z�n m�racaat�n� m�teakip, meslek hayat� boyunca iki defaya mahsus olmak �zere, kendisinin veya e�inin evlenmeden �nceki, n�fusa kay�tl� oldu�u iller de d�hil, atama dengesi ve hizmet ihtiyac� g�zetilerek uygun kadro g�rev yeri olan istedi�i bir hizmet b�lgesine ve en ge� genel atama d�neminde yap�l�r.

  (2) Personel birinci f�kra kapsam�nda ilk kez atand��� g�rev yerinde asgari iki y�l �al��mad�k�a ikinci hakk�n� kullanamaz ve atamal� bulundu�u hizmet b�lgesinin s�resine tabi tutulmaz. Ancak kadro, r�tbe ve k�dem uyumsuzlu�u olu�mas� halinde personel, ikinci hak kullan�m� olarak de�erlendirilmeksizin tercihi do�rultusunda farkl� bir hizmet b�lgesine atan�r.

  (3) Bu madde kapsam�ndaki personelin talebi �zerine ve personel taraf�ndan hizmet b�lgesi se�ilmeksizin Jandarma Genel Komutanl���n�n hizmet ihtiyac� do�rultusunda yap�lan atamalar ikinci hak kullan�m� olarak de�erlendirilmez. Personel, talebi olmaks�z�n bu f�kra kapsam�nda s�ral� hizmet b�lgelerine atanmaz. Bu f�kra kapsam�nda atama g�ren personel atand��� hizmet b�lgesi s�resine tabi olur.

  YED�NC� B�L�M

  Ataman�n Tebli�i ve �li�ik Kesme Esaslar�

  Ataman�n tebli�i ve ili�ik kesme esaslar�

  MADDE 52 � (1) Jandarma Genel Komutanl��� taraf�ndan ayr�ca belirlenmedi�i takdirde ve tebli�e mani yasal bir durum olmad�k�a, atanan personelin ili�ikleri atama emrinin tebli� tarihinden itibaren en ge� 10 g�n i�inde kesilir.

  (2) Yeni g�rev yeri ayn� belediye hudutlar� i�inde veya ayn� hizmet b�lgesi d�hilinde bulunanlar, ili�ik kestikleri g�n� takip eden 24 saat i�inde; belediye hudutlar� d���nda veya ba�ka bir hizmet b�lgesinde bulunanlar ise ili�ik kestikleri g�n d�hil ve mevzuatta d�zenlenen yol s�resi hari� 15 g�n i�inde; bu s�renin sonu resmi tatil g�n�ne rastl�yorsa hizmetin ba�lad��� g�n mesai saati i�inde atand��� g�reve kat�lmak zorundad�r.

  (3) Mal sayman�, mal sorumlusu ve mutemet gibi g�revlerde iken atama g�ren personele, bu g�revlerine ait hesaplar�n� ve mallar�n� devir ve teslim i�in bu maddenin birinci f�kras�nda belirtilen s�reye ilave olarak bir aya kadar s�re verilebilir.

  (4) Personelin izinli, raporlu, tutuklu, g�revden uzakla�t�r�lm�� olmas� veya hastanede yatarak tedavi g�rmesi tebligata engel olmaz. Ancak bu maddenin ikinci f�kras�nda belirtilen s�reler bu durumlar�n bitiminde ba�lar. Bu ve benzeri sebeplerden dolay� ili�ik kesemeyen personelin ili�ik kesme ve kat�l�� i�lemleri, Jandarma Genel Komutanl���nca uygun g�r�lmesi halinde g�yab�nda yap�l�r.

  (5) Jandarma Genel Komutanl���nca uygun g�r�lmesi halinde, bu maddenin ikinci f�kras�nda belirtilen s�reler bitmeden yeni birli�ine kat�lmas� gereken personele, birlik komutanlar�nca uygun g�r�lecek bir tarihte kalan s�re kadar idari izin verilir.

  (6) Atama sonras� ili�ikleri kesilen personelin g�revden uzakla�t�rma, g�zalt�, tutukluluk, sa�l�k, izin ve di�er �zl�k i�lemleri yeni atand��� birim taraf�ndan y�r�t�l�r.

  (7) Personelin �zel durumlar� nedeniyle ili�ik kesme tarihlerine ili�kin yap�lan teklif ve m�racaatlar Jandarma Genel Komutanl���nca karara ba�lan�r.

  SEK�Z�NC� B�L�M

  �e�itli ve Son H�k�mler

  Ge�i� h�km�

  GE��C� MADDE 1 � (1) Bu Y�netmeli�in y�r�rl�k tarihinden �nce, JGY 52-12 Jandarma Genel Komutanl��� Atama Y�nergesinin be�inci b�l�m 3 �nc� maddesinin (�) f�kras�n�n (1) bendi gere�ince hesaplanan, personelin s�ral� hizmet b�lgesinden ��k���nda ald��� 1095 puan�n �zerindeki puanlar�, bir defaya mahsus olmak �zere bu Y�netmeli�in y�r�rl��e girdi�i tarihten sonra da hesaplamalara d�hil edilir.

  Y�r�rl�k

  MADDE 53 � (1) Bu Y�netmelik 1/11/2021 tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 54 � (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini ��i�leri Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap