Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü

  1 ziyaretçi

  toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü bilgi90'dan bulabilirsiniz

  HUKUK NEDİR?

  HUKUK NEDİR?

  Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü. Hukuk kuralları kaynağını yasalardan alır. Toplum yaşamını düzenleyen kuralların bütününe pozitif hukuk denir. Bu, halkların gelenek ve törelerinden doğmuştur.
  Devletin tüm organ ve görevlerinin, tüm eylem ve işlemlerinin hukuka dayanması, eylem ve işlerinin yargı denetimine tâbi tutulması da "hukukun üstünlüğü" olarak tanımlanır.
  İlk yazılı hukuk metinlerinden biri olan Hammurabi Kanunları 4000 yıllık bir geçmişe sahiptir.
  Toplum hayatının bir düzen içerisinde devam edebilmesi için çeşitli kurallar vardır. Bu kuralların başında anayasa gelir. Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Kurtuluş Savaşı sırasında 20 Ocak 1921′de yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası teşkilât-ı Esasîye kabul edildi. Bu anayasaya göre, egemenlik kayıtsız şartsız milletindi, yasama ve yürütme işi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleştirilecekti. Yasama yetkisini kullanan meclis, çeşitli kanunlar çıkarıp yürütme yetkisiyle bu yasaların uygulanmasını sağlayacaktı. 29 Ekim 1923′te Cumhuriyet'in ilânından sonra bu anayasaya "Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir" maddesi eklendi.
  Mustafa Kemal Atatürk, Yeni Türk Devleti'nin dayanağı anayasadan sonra Türk toplumunun Medenî Kanun'a ihtiyacı olduğunu düşünmüş ve bu konuda girişimlerde bulunulmasını istemişti. Medenî Kanun ile vatandaşların hakları, borçları, evlenme ve boşanma gibi sosyal ihtiyaçlarında bir düzen sağlanmış olacaktı. Cumhuriyetten önce böyle bir düzenleme yapılmamıştı. Bu konularda yazılı ve hukukî kurallar bulunmamaktaydı.
  4 Ekim 1926 yılında kabul edilen Medenî Kanun ile aile hayatında çağdaş kurallar yeniden düzenlendi. Medenî Kanun'un kabulünden sonra benzer düzenlemeler toplum hayatını ilgilendiren diğer konularda devam etti. Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu hazırlanıp yürürlüğe konuldu.

  Ekleyen : bilgifeneri.com     Okunma :4211 kez

  Hukuk hakkında bilgi ile ilgili güncel bilgiler ansiklopedik bilgi bilgi ansiklopedisi

  Aşağıdaki bilgilere de bakabilirsiniz...

  Bu sayfada HUKUK NEDİR? başlığı altında bilgiler sunulmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.dersimiz.com

  hukuk kelimesinin anlamı nedir?

  Hukuk kelimesinin anlamı nedir?

  Genel Hukuk Bilgileri

  Roma hukuku

  Kara Avrupası ülkelerinin yanında Türkiye’nin de uyguladığı sistemdir.Bu sistemde hukuk, yurttaşlar arasındaki ilişkileri düzenlemeyi öncelikli hale getirmiştir.Bu sebeple Medeni Hukuk diğer sistemlere göre çok daha ileri düzeydedir.Bu sistemlerde hukuk özel hukuk ve kamu hukuku olarak ikiye ayrılır.Hukuku yaratan yasa koyucular yapar. Continental-law da denir.

  Ortak hukuk

  Anglo-Amerikan ülkelerinde uygulanan sistemdir. XI. yüzyılda İngiltere’de gelişmiştir.Roma hukuk sistemi gibi hukuku bölümlere ayırmaz ayrıca hukuk yaratıcısı olarak yargıçları görürler. Fakat gelişme ve teknolojinin getirdiği yenilikler yüzünden ortaya çıkan eksiklikler çıkarılan yasalarala giderilmeye çalışılmıştır. Hukuk fakültelerinde Common-law adıyla anılır.

  İslam hukuku

  Dinsel ilkelere dayanır ve hukukun yaratıcısı olarak Kur’an görülür ayrıca çıkan bazı eksikliklerde Peygamberin sözleri ve davranışları (Sünnet) dikkate alınır. Kıyas (analoji) ve İcma (mahkeme içtihatları ve bilimadamlarının görüşleri) hukukun oluşumunda önemli paya sahiptir. Osmanlı İmparatorluğunda da uygulanan bu sistem 1926’da çıkarılan Medeni Kanun ile Türkiye’de son bulmuştur. Osmanlı imparatorluğunda uygulanan hukuk sistemi bir padişahın varlığından dolayı batıdaki gibi monarşik algılansa da şeyhulislamın bir padişahı görevden alabilme yetkisinin varlığı islam hukukunun ne derece de uygulandığını gösterir Günümüzde İslami kuralların uygulandığı ülkeler olmakla birlikte, hukuk olarak İslam Hukukunun uygulandığı bir ülke yoktur. İslam hukuku, içtihatlar ile en parlak zamanını yaşadıktan sonra bu (içtihat) kapının kapatılmasıyla pasifleşmiştir.

  Sosyalist hukuk

  Rusya komünist devriminden sonra sosyalist ülkelerde uygulanan sistemdir.Daha çok ekonomik koşullara dayanır ve en önemli dayanağı mülkiyet hakkının kişilere değil topluma ait olmasıdır.Bireyler arasındaki özel hukuktan çok toplum çıkarları gözetilmiştir.Ayrıca Marksist ve Leninist düşünceye göre sosyalist hukuk geçici bir durumdur ve toplumu düzenlemek içindir ve toplum komünist düzene geçtiği zaman yaptırıma dayanan bir hukuk sistemine gerek kalmayacaktır.Komünizmin Avrupa’da çökmesinden sonra sosyalist hukuk sistemide olumsuz yönde etkilenmiştir.

  Yazı kaynağı : kolanhukuk.com

  bir toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü nedir? - Eodev.com

  bir toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü nedir? - Eodev.com

  Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütününe pozitif hukuk denir.

  @Darksiide

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap