Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  toplumcu gerçekçi şairlerin ortak özellikleri

  1 ziyaretçi

  toplumcu gerçekçi şairlerin ortak özellikleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Toplumcu Ger�ek�i Edebiyat Ak�m� ve �zellikleri

  Toplumcu Ger�ek�i Edebiyat�n �zellikleri nedir?

  Toplumcu Ger�ek�iler (�yk�-roman):

  Toplumcu Ger�ek�iler �nemli Temsilcileri:

  Kemal Tahir (1910 - 1973) : Konular�n� cezaevi ya�ant�lar�ndan , Kurtulu� Sava��'ndan, e�k�ya menk�belerinden ald�. Ger�ek bir Anadolu roman� olu�turdu.
  Eserleri: Roman:Yorgun Sava���,Devlet Ana ...

  Orhan Kemal (1914 -1970): Hayat�na girmi� y�zlerce ki�inin kader ve direni�lerini yazd�. S�r�kleyicilik,tabiilik, ger�eklik eserlerinin �zelli�idir.
  Eserleri :Roman: Murtaza, Han�m�n �iftli�i...Tiyatro:72.Ko�u�...

  Ya�ar Kemal (1923 - 2015) : Genellikle �ukurova insan�n�n hayat sava�lar�n� �iirli bir dille yazd�. Tezli roman� savunur. Folklor unsurlar� ve g��l� do�a tasvirleri g�r�l�r.
  Eserleri: Roman:�nce Memet, Yer Demir G�k Bak�r, Teneke...

  Fakir Baykurt(1929 - 1999): ��inde do�up yeti�ti�i k�yl�lerin hayat�n� yazm��t�r.
  Eserleri: Roman: Y�lanlar�n �c�, T�rpan, Kara Ahmet Destan�...Hikaye: Can Paras�.

  Ayr�ca bkz.>> 1960 ve 1970'l� y�llar�n toplumcu �airleri kimlerdir?

  Toplumcu Ger�ek�ilik/ Toplumcu Ger�ek�ilik Ak�m�n�n Kaynaklar�

  Toplumcu ger�ek�ili�in boyutlanmas�nda Birinci D�nya Sava��'yla, onun ard�ndan gelen Rusya'daki Ekim ihtilali'nin etkisi vard�r. Anamalc� (kapitalist) toplum d�zeninin, yeni bir toplum d�zenine d�n��t�rme s�recini ba�latacak d���ncelerin yayg�nla�mas�na, bu d���ncelerin yaz�nsal �r�nlerin dokusu i�inde yer almas�na yol a�m��t�r. ��yle de denebilir, anamalc� d�zenin �ok y�nl� bir ele�tiri yapma, bu d�zenin yerini alacak olan toplumcu (sosyalist) d�zeni g�sterme e�ilimi g��lendi.

  Toplumcu ger�ek�ilik Marksist d�nya g�r��� �zerine oturan, d�nyay� ve insan� bu g�r�� do�rultusunda alg�layan bir yaz�nsal ak�md�r. Toplumsal �at��may� ve bu �at��man�n insan �zerindeki etkilerini yans�t�r. Bu yans�t�m�n en g�zel �rnekleri Gorki'nin �izdi�i insan manzaralar�nda g�r�lebilir. Anamalc� d�zenin y�rt�c�l���n� gelece�e olan inan� ve iyimser bir yakla��mla �yk�lerinde ve romanlar�nda sergilemi�tir. Bunu yaparken insan�n hem kendisini hem �evresini de�i�tirebilece�i ger�e�ini, kendi yazg�s�n�n demircisi oldu�u ger�e�ini vurgulam��t�r, insana "kendi kendisinin efendisi olabilmesi i�in" sava�mas� gerekti�ini nedenselli�iyle birlikte g�stermi�tir. Anlat�m�n� bu y�nde bi�imlendirmi�, �iirsel, a��k ve yal�n, g�l�mseyen bir temel �zerine oturtmu�tur. "Serseriler", "Stepte", "Ya�anm�� Hik�yeler" adl� �yk� yap�tlar�nda, kendi �zya�am�yk�s� �zerine yaslad��� "Ekme�imi Kazan�rken", "Benim �niversitelerim", "�ocuklu�um" ��lemesinde Gorki'nin, daha do�rusu toplumcu ger�ek�ili�in bu y�n� b�t�n boyutlar�yla g�r�lebilir. "Ana", "Artamonovalar", "Kum Samgin'in Hayat�", "Foma..." gibi roman t�r�ndeki yap�tlar�yla "Ayaktak�m� Aras�nda", "K���k Burjuvalar" adl� oyunlar�nda Rusya'daki kentsoylu s�n�f�n ��k���n�, daha kapsaml� bir deyi�le ya�ad��� d�nemdeki Rusya'n�n i� ve d�� yap�s�n� bire�imsel bir y�ntemle ayd�nlat�r.

  Toplumcu ger�ek�ilik yaz�nda ideolojik boyutun a��r basmas�, g�zelduyusal ve sanatsal y�nlerin arka plana at�lmas� demek de�ildir. Tam tersine ideolojik ilkelerle g�zelduyusal ilkelerin bir k���d�n iki y�z� gibi ayr�lmaz bir bi�imde bile�imini i�erir. Bu y�nden ya�am� zenginliklerinden soyarak anlatmaya, �ematizme ve �ablonculu�a temelde kar��tt�r, insan� alg�lay�� ve yans�t�� y�n�nden de b�yledir bu. ��nk� insan i�inde bulundu�u toplumsal �evrenin �r�n� olarak duyan, d���nen, tasarlayan bir varl�kt�r.

  Toplumculu�un topra��nda boy at�p geli�en bir ak�md�r toplumcu ger�ek�ilik. Bu y�nden bireyle toplumsal d�zen ve yap� aras�ndaki �at��may� yans�tma yerine bu �al��may� ortadan kald�racak, bireylerin geli�mesine olanak sa�layacak; onlar� ruhsal ve fiziksel ��k��ten, akt�resel yozla�madan kurtaracak bir d�zeni yans�tmay� ama�lar. Bu y�n�yle de ele�tirel ger�ek�ilikten ayr�l�r. Ele�tirel ger�ek�ilikte bireyin kendini t�keten ko�ullara kar�� nas�l direndi�i, ba�kald�rd��� g�sterilmeye �al���l�r. Toplumcu ger�ek�ilikteyse bu bireysel direnti, bu bireysel ba�kald�r� kitlesel bir geni�i�k kazan�r. Kitleler girer romana, oyuna, �yk�ye. B�ylece yaz�nsal yarat�lar�n insan dokusu de�i�ir. Nitekim Gorki gibi toplumcu ger�ek�ili�in i��ilerinden ve kuramc�lar�ndan biri say�lan Mihail �olohov yap�tlar�yla ak�m�n bu y�nsemesini somutlam��t�r.

  Toplumcu ger�ek�ilikte karaktere hangi a��lardan bak�l�r?

  B. Suchkov Ger�ek�ili�in Tarihi adl� yap�t�nda bu soruyu de�i�ik boyutlar i�inde de�erlendirirken �unlar� s�yler: "Sosyalist ger�ek�ilik, karaktere, her �eyden �nce �ok �e�itli toplumsal etkilerin �ekillenmesine yard�m etti�i bireysel bir fenomen olarak bakar. Bu bak�mdan sosyalist ger�ek�ilik, ele�tirel ger�eklikte g�r�len karakter kavram�n� miras olarak al�p geli�tirir. Ne var ki tam bu noktada bu iki y�ntem aras�ndaki benzerlik kesilir, ��nk�, sosyalist ger�ek�ilik, kahraman�n karakterindeki toplumsal ba�af� (sosyal dominant'�) alg�lar ve a���a koyar, ki burada, bireyin, hayat�n d�n���me u�rat�lmas�yla, hayat�n tarihsel hareketi ve de�i�mesiyle, insan ruhundaki tutku, ��kar ve e�ilimlerin m�cadelesini �nceden belirleyen ve ko�ulland�ran etkenlerle ve insan�n ya�ad��� �a��n toplumsal m�cadele ve �at��malar�yla olan ba��nt�s� yatar. Bilin�li historisizm, sosyalist ger�ek�i yazar�n, karakterde ki toplumsal ba�at� (dominant'�), kendi manevi geli�mesinin temel bir etkeni olarak g�rmesini sa�lar. Sosyalist ger�ek�i edebiyat. Karakterlere b�y�k bir �o�unluk ve de�i�kenlik getirmi�tir; ��nk�, sosyalist ger�ek�i edebiyat, yeni toplumsal ili�kilerin kurulmas� karma��k s�recini ve kitlelerin yeni toplumsal fark�ndal���n� yans�tabilmi�tir. Sosyalist ger�ek�i edebiyat, birey ile toplum aras�ndaki ele�tirel ger�ek�ili�in yapm�� oldu�undan �ok daha karma��k ili�kilerin bir ��z�m�n� ve ara�t�r�l���n� temsil eder."

  Toplumcu ger�ek�ilikte kahraman �lk�le�tirilmez, i�inde bulundu�u toplumsal ko�ullar ve �li�kiler i�inde ele al�n�r. Ancak bu ko�ullar ve ili�kileri ki�ili�ini geli�tirme y�n�nde de�i�tirmeye sava��r. Kendi ki�isel ��kar�n� toplumsal ��karlarla b�t�nle�tirmi� bir ki�idir o. Terimsel bir adland�rmayla s�yleyelim: Olumlu kahramand�r. "Olumlu kahraman�n g�zelli�i, sadece belirli ideal nitelikleriyle ortaya ��kmaz, bu niteliklerin i� �at��ma ile bi�imleni�i, bu niteliklerin peki�mesini engelleyecek her �eyi alt eden sa�lam, ilerici g��lerin ve e�itimlerin zaferi ile kahraman�n g�zelli�i anlat�ma kavu�ur." �yle ki kahraman�n bu geli�im s�reci, okuyucuyu etkileyecek, onun da bu kahraman gibi bir geli�im g�stertebilece�i d���ncesi okuyucuda olu�acakt�r.

  Olumlu kahraman yaratma, gelece�in s�n�fs�z toplumunu sezdirtme toplumcu ger�ek�ili�in ku�at�m� i�inde yer alan �zelliklerdir. Bu noktada co�umculu�a (romantizme) yakla��r yer yer. Ama bu geleneksel co�umculuktan ayr� bir renk ta��r. Eri�ilmeyecek bir d���n ard�nda de�ildir toplumcu ger�ek�ilik. Gelece�e y�nelik, d��le beslenmi� imgeler ve co�kusal ��eler i�erdi�i i�indir ki co�umculu�a yakla�madan s�z edilebilir.

  Toplumcu ger�ek�ilik sanata ve yaz�na nas�l bir i�lev y�klemektedir?

  Tart��ma g�ndeminde olan bir sorudur bu. M. �olohov, N�bet �d�l� konu�mas�n�n bir yerinde bu soruyu getirerek s�z�, �unlar� s�yler:

  "Okuyucuya namuslu s�z s�ylemek, halka do�ruyu anlatmak, ger�e�i anlat�rken kimi zaman sert ama her zaman y�rekli olmak, insanlar�n y�re�ine gelecek ad�na, kendi g��leri ad�na, gelece�i bi�imlendirmedeki yetenekleri ad�na g��l� inan� satmak. B�t�n d�nyada bar�� i�in m�cadele etmek ve yazd�klar� kanal�yla yaz�lar�n�n ula�abilece�i her yerde bar�� sava���lar� yeti�tirmek, insanlar� ilerlemek i�in duyduklar� soylu ve do�al isteklerinde birle�tirmek. Sanat, insanlar�n kafalar�n� ve y�reklerini etkileyecek b�y�k g�ce sahiptir. Bir insan�n sanat�� tan�m�na hak kazanmas� i�in, bu g�c�, insanlar�n ruhunda g�zeli yaratmaya y�nelmesi, insanl���n iyili�ine y�neltmesi gerekti�ine inan�yorum."

  Emin �zdemir/Yaz�n Ak�mlar� �zel Say�s�

  Ayr�ca bak�n�z-> Benzer Konular

  Yazı kaynağı : www.turkedebiyati.org

  Toplumcu Gerçekçi Şiir

  Toplumcu Gerçekçi Şiir

  1920 yılından itibaren özellikle Nazım Hikmet’in öncülüğünde başlayan ve toplumdaki sorunları ele alıp sosyalist bir çizgide dile getirmeyi amaçlayan sanat anlayışına toplumcu eğilim denir. Toplumcu Gerçekçi Şiir, işte bu toplumcu eğilimci çizgide Cumhuriyet sonrası Türk şiirinde ortaya çıkan ve etki alanı geniş olan şiir yönelimlerinden birisidir.

  Toplumcu gerçekçi şiir anlayışında halk ve sanat ilişkisi üzerine durulmuş ve genel anlamda halkın sorunlarını dile getirmeyen eserlerin, gerçek sanat eseri olamayacağı vurgulanmıştır. Daha sonra birçok şairi etkileyecek olan bu şiir eğilimi, ilk yıllarda Nazım Hikmet, Ercüment Behzat Lav ve İlhami Bekir Tez gibi isimlerin şiirlerinde ortaya çıkmaya başlamıştır.

  Toplumcu Gerçekçi Şiir Özellikleri

  1920’li yıllarda Nazım Hikmet’in öncülüğünde ortaya çıkmış bir şiir anlayışıdır.

  Genel olarak yoksulluk, yaşam mücadelesi, eğitimsizlik, işçi ile köylülerin ezilmesi ve sömürülmesi, eşitsizlik ve baskı gibi toplumsal sorunlar ele alınmıştır.

  Bu şiir anlayışında toplumsal sorunlar ağırlıklı olarak sosyalist düşüncenin yaklaşımıyla dile getirilmiştir.

  Gerçek sanatın halka yaklaşan ve onun sorunlarını dile getiren sanat olduğunu savunmuşlardır.

  Sanat toplum içindir anlayışını benimsemişlerdir.

  Şiirin biçiminden çok içeriğine önem verilmiş, şiirin estetik yönünü göz ardı edilmiştir.

  Şiirde serbest nazım savunulmuştur.

  Şiirlerinde kafiye ve redifi kullanmamışlar; ahengi ses ve kelime tekrarları ve ses akışıyla sağlamışlar.

  İdeolojilerini şiire yansıtmaktan çekinmemişlerdir.

    Şairler bu şiir anlayışıyla birlikte o döneme kadar işlenmemiş konulara ve kavramlara değinmişlerdir.

  Kitleleri harekete geçirmek adına şiirlerinde güçlü bir hitabete yer vermişlerdir.

  Şiirlerde yalın bir dil kullanmayı tercih etmişlerdir.

  Toplumcu Gerçekçi Şairleri

  İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
  PDF / Slayt
  12.Sınıf Ders Konuları
  TYT Türkçe
  AYT Edebiyat

  Yazı kaynağı : www.edebiyatciyim.com

  Toplumcu Gerçekçi Şiir

  Toplumcu Gerçekçi Şiir

  Etliye sütlüye dalma

  Senden iyisi yok

  Dikili ağızlar kulakta

  "Nasıl olsa aş kaynıyor

  Gırtlağa ister koçan girsin ister kor

  Yaşayan ölüler geçinip gidiyor

  Yön yöre güllük gülistanlık

  Bize ne

  yerin dibinde kül yutan

  sığırtmaçlardan

  Kapı kullan

  Yazı kaynağı : milliedebiyat.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap