Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  topluluk karşısında yapılan konuşma türlerinin ortak özellikleri nelerdir?

  1 ziyaretçi

  topluluk karşısında yapılan konuşma türlerinin ortak özellikleri nelerdir? bilgi90'dan bulabilirsiniz

  topluluk karşısında yapılan konuşma türlerinin ortak özellikleri nelerdir ​ - Eodev.com

  topluluk karşısında yapılan konuşma türlerinin ortak özellikleri nelerdir ​ - Eodev.com

  ➛Ezber yapmak.

  Bazı konuşmalar ezber gerektirir bu ezberler "hazırlıklı konuşmalar" konusunda yer alır.Ayrıca planlanmış ortamlarda yapılan konuşmalardır.Ezber yaptığımız ortamlar kısaca şu şekildedir :

  ➛Tiyatro,gösteri

  ➛Reklam,oyunculuk

  ➛Toplantı

  ➛Mülakat

  Kısaca çok fazla kişi bizi dinlediğinde, izlediğinde hazırlıklı bir konuşma yaparız.

  Hazırlıklı konuşma bu şekiledir.Hazırlıksız yaptığımız konuşmalara geçebiliriz.

  Hazırlıksız konuşma yapmamıza gerek yoktur zaten gündelik konuşmamızdır.Ezber yapmamıza gerek yoktur, dilediğimiz gibi konuşabiliriz.

  Ortamlara örnek verelim :

  ➛Bir arkadaşla diyaloğumuz,

  ➛Kardeşimizle sohbetimiz,

  ➛Akrabalarla konuşmamız,

  Planlanmış bir konuşma değildir bu nedenle bu örnekler "Hazırlıksız konuşma" olarak değerlendirilebilir.

  #SözelTim

  ∞Atatürk

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Konu�ma (S�zl� Anlat�m) �e�itleri ve �zellikleri

  1.Giri�

  Konu�man�n ya�amda �nemli bir yeri vard�r. Ya�amda bir�ok nedenle bir�ok yerde konu�ulmaktad�r. Yap�lan ara�t�rmalarda insanlar�n zaman�n�n b�y�k bir b�l�m�n� konu�arak ge�irdikleri ortaya konulmu�tur. S�radan bir g�n�n sonunda en �ok yap�lan eylemin ne oldu�u d���n�l�rse, konu�ma eyleminin ilk s�ray� ald��� g�r�lecektir. Bu durum, genellikle b�t�n insanlar i�in kabul edilebilir bir ger�ektir. Ya�amda bu kadar yer tutan konu�ma acaba hangi durumlarda kar��m�za ��kmaktad�r? Konu�man�n yap�ld��� yer, ki�i, zaman, konu�man�n i�eri�i konu�man�n bi�imini olu�turacakt�r. Konu�ma t�rlerininin neler oldu�unu bilmek nas�l konu�ulmas� gerekti�i konusuna da a��kl�k getirecektir. Burada konu�ma t�rleri ve �zellikleri �zerinde durulacakt�r.

  2. Konu�ma T�rleri

  Burada belirtilen konu�ma t�rleri art�r�labilir ve de�i�ik bi�imlerde b�l�mlenebilir. Konu�may� olu�turan durumlar �ok oldu�u i�in konu�ma t�rleri de �oktur. Burada belli ba�l� konu�ma t�rlerine de�inilecektir. Konu�malar� t�rlere ay�rmak konunun anla��lmas�n� kolayla�t�racakt�r. Belirtilen t�rlerin baz�lar� birbirleriyle kesi�ebilir, bunlar� kesin �izgilerle birbirinden ay�rmak olas� de�ildir.

  Belli ba�l� konu�ma t�rleri �unlard�r:

  A.Haz�rl�ks�z Konu�malar

  B.Haz�rl�kl� Konu�malar

  1.Tek Ki�ilik Konu�malar

  2.K�me Konu�malar� (Toplant�lar)

  2.1. Haz�rl�ks�z Konu�malar

  2.1.1. G�nl�k Konu�malar

  Bir g�n�n �e�itli zaman dilimlerinde gereksinimlerin kar��lanmas�, isteklerin, duygu ve d���ncelerin belirlenmesi konu�may� zorunlu k�lar. Bu t�r konu�malar �nceden bir haz�rl�k gerektirmeyen konu�malard�r. Bu t�rdeki konu�malara g�nl�k konu�malar veya geli�ig�zel konu�malar denir. ��inde bulunulan durum, seslenilen ki�i(ler), ama�(lar) vb. de�i�kenler g�nl�k konu�man�n t�rlerini belirler. Kar��la��lan durumlar�n �oklu�u g�nl�k konu�ma t�rlerinin de �o�almas�na yol a�ar. Bir g�n i�inde ayn� anda veya de�i�ik zaman dilimlerinde bu t�rlerden birka�� veya hepsi kullan�labilir.

  G�nl�k konu�malarda dikkat edilmesi gereken baz� kurallar vard�r. Bu kurallarda t�rlerin �zelliklerine g�re baz� de�i�iklikler olsa da g�nl�k konu�malarda dikkat edilmesi gereken kurallar temelde ayn�d�r. G�nl�k konu�ma t�rlerininin �zelliklerine de�inilerken konu�urken dikkat edilmesi gereken noktalar da belirtilecektir.

  G�nl�k konu�malar ba�l�ca �u t�rlere ayr�labilir:

  2.1.2. S�yle�i

  �ki veya daha �ok ki�inin kar��l�kl� konu�mas�d�r. Bu konu�ma bir karara varmak amac� ile yap�lmaz. Arkada��a, dost�a konu�arak ho��a vakit ge�irmek amac� vard�r.
  S�yle�irken dikkat edilmesi gereken kurallar vard�r. Bu kurallar�n di�er g�nl�k konu�ma t�rleri i�in de ge�erli oldu�u unutulmamal�d�r.

  Bu kurallar �unlard�r:

  2.1.3. Tan��ma - Tan��t�rma

  G�nl�k ya�amda ki�ilerle tan��mak ve tan��t�r�lmak durumunda kal�nabilir. Bu, yeni dostluklar�n, arkada�l�klar�n ba�lang�c� olabilir. �leti�imde bu ilk dakikalar�n �nemi b�y�kt�r. Tan��ma ve tan��t�rmada baz� kal�pla�m�� s�zler s�ylenir. Yaln�z, bu s�zler zorunluluk oldu�u i�in de�il, i�tenlikle s�ylenmelidir.

  Tan��mada, tan��acak ki�ilerden, sonra gelen ad�n�n� ve soyad�n� s�yler. Di�eri ise "memnun oldum " diyerek kendi ad�n� s�yler. Hal hat�r sorularak konu�ma devam et-tirilir. Konu�ma sonunda ayr�l�rken tan���ld��� i�in memnun olundu�u belirtilir ve yeniden g�r���lmek istendi�i bildirilir.

  Tan��t�rmada ise tan��madan de�i�ik olarak ki�ilerin adlar� ve gerekirse mesleklerini tan��t�ran ki�inin s�ylemesidir. Tan��ma birebir yap�lan bir eylemken, tan��t�rma ���nc� bir ki�inin arac�l���yla ger�ekle�en bir eylemdir. Tan��t�rma g�revini �stlenen ki�i k���kleri b�y�klere, erkekleri kad�nlara, sonra gelen ki�i/leri �nce gelmi� ki�i/lere tan�tmaya �zen g�stermelidir.

  Tan��t�rmada da ki�iler tan��t�r�ld�klar�ndan dolay� memnun olduklar�n� belirtir-ken el s�k���rlar. Uzat�lan elin s�k�lmamas� bir g�rg� ve sayg� kural�d�r. Elin s�k�lmamas�, havada b�rak�lmas� kar�� taraf a sayg�s�zl�kt�r. �ncelikle b�y�klerin ya da kad�nlar�n el uzatmas� gerekir.

  2.1.4. Soru Sorma ve Soruya Kar��l�k Verme

  Soru sorulmadan �nce izin istenir. �zin verilince soru anla��l�r ve k�sa bi�imde sorulmal�d�r.

  Soruya kar��l�k verecek ki�i de soruyu anla��l�r ve k�saca yan�tlamal�d�r. Sorunun yan�t� bilinmiyorsa a��k y�reklilikle yan�t�n bilinmedi�i belirtilmelidir. Yanl�� yan�tlar vererek kar�� taraf� aldatmak do�ru de�ildir.

  Soru soran ki�i sorusunun kar��l���n� al�nca -bilinsin ya da bilinmesin- te�ekk�r etmelidir. Soruya kar��l�k veren ki�i ise yapt��� yard�m�n �nemli olmad���n� belirtecek s�zler s�ylemelidir. "Bir �ey de�il" gibi..

  2.1.5. �z�r Dileme

  Ya�amda baz� nedenlerden dolay� yanl��lar yap�labilir veya yap�lanlar, s�ylenilenler kar��n�zdaki taraf�ndan yanl�� anla��labilir. Bu durumu d�zeltmek, kar��n�zdakinin g�nl�n� almak, dostluk ve arkada�l�k ili�kilerinin devam�n� sa�lamak i�in �z�r dilenmelidir. Ancak �z�r dilemek bir ��z�m de�ildir, �z�r dilenecek durumlar�n yarat�lmamas� daha do�rudur. �z�r dilenerek her �eyin d�zelece�i, eskisi gibi olaca�� umulmamal�d�r. Fakat baz� durumlar vard�r ki; yap�lmak istenmeyen davran��larda bulunulur, s�ylenilmek istenmeyen amac�n� a�an s�zler ��k�verir a��zdan. Bu gibi durumlarda �z�r dilemek bir gerekliliktir. �z�r dilemekten �ekinmemek gerekir.

  �z�r i�ten dilenmeli, �z�r dilemek i�in �z�r dilenmemelidir. Kusurlu olundu�u kabul edilip ba���lanmak i�in �z�r dilenmelidir. "�z�r dilerim olur biter " diye d���n�lmemeli insanlar�n duygular� incitilmemelidir. �z�r dilendikten sonra bir daha �z�re neden olan davran��ta bulunmamaya, s�z� s�ylememeye �zen g�sterilmelidir.

  �z�r dilenirken ni�in �z�r dilendi�i belirtilip bunu olu�turan neden/ ler a��klan�r. K�sa, a��k konu�mak, s�zleri yinelememek; kar��daki ki�inin sinirli olabilece�i varsay�larak yeni bir �z�re ortam olu�turmamak i�in sakin olmak gerekir.

  �z�r dilenen ki�i de sakin olmal�; kar�� taraf�n s�z�n� kesmemeli; �z�r�n i�ten di-lendi�ini, asl�nda yap�lmak istenmeyen davran��larda bulunuldu�unu, s�ylenmek istenmey en s�zler s�ylendi�ini, �z�r dileyen ki�inin o anda kendini kontrol edemedi�ini kabul etmelidir.

  2.1.6. Telefonla Konu�ma

  �a��m�z ileti�im �a��. �leti�imin sa�lanmas� i�in teknoloji, insanlara �e�itli olanaklar sunmaktad�r. Telefon da bu olanaklardan biridir. Bu ileti�im arac� g�n�m�zde olduk�a yayg�n olarak kullan�lmaktad�r. �zellikle cep telefonlar�n�n yayg�la�mas�yla telefon konu�malar� daha da �o�alm��t�r. Telefonda konu�urken �unlara dikkat edilmelidir:

  2.1.7. G�r��me

  Herhangi bir konuda bilgi toplamak amac� ile o daldaki bir uzmanla yap�lan konu�malara denir. G�nl�k konu�malarda bir amaca y�nelik olmas� bak�m�ndan bu t�r, di�erlerinden de�i�ik �zellikler g�sterir.

  G�r��meye gidilmeden �nce baz� haz�rl�klar�n yap�lmas� gerekir. G�r��menin hangi konuda, kiminle, ne zaman, nerede olaca��n�n saptanmas� gerekir. G�r���lecek ki�iden randevu al�nmas� ve sorulacak sorular�n da g�r��meden �nce haz�rlanmas� gerekir.

  G�r��meye giderken temiz ve �zenli giyinilmelidir. A��z temizli�ine de ayr�ca �nem verilmelidir. G�r���lecek ki�i ile kar��la��lanca g�r��me isteyen kendini tan�tarak ni�in geldi�ini belirtmelidir. G�r���lecek ki�i yer g�sterip "oturunuz" demeden oturulmamal�d�r.

  E�er g�r��me bir b�roda ger�ekle�ecekse �anta, paket vb. e�yalar g�r���lecek ki�inin masas�n�n �zerine b�rak�lmamal�; ayakta dururken ellerle veya v�cutla masaya dayan�lmamal�; masadan baz� e�yalar al�p oynanmamal�; masadaki belgeler kar��t�r�lmamal�, okunmamal�d�r (Bu belirtilen durumlar izin istemek, belge imzalatmak vb. durumlar i�in girilen bir yetkilinin odas�nda da yap�lmamal�d�r).

  G�r��me iste�inde bulunan b�yle bir g�r��meye neden gereksinim duyuldu�unu, elde edilecek bilgilerin nerede kullan�laca��n� belirterek s�ze ba�lar ve g�r���len ki�iye daha �nce saptanan sorular� s�ras�yla sorarak ��renilmek istenen konunun �er�evesini belirler. G�r��me s�ras�nda gerekirse al�nan yan�tlar do�rultusunda yeni sorular sorulmal�; ama konudan uzakla��lmamal�d�r. A��klanmak istenmeyen y�nleri a��kl��� kavu�turmak i�in direnilmemeli, sorularla kar�� taraf zor durumda b�rak�lmamal�d�r. Konu�an�n s�z� kesilmemeli, s�ylenilenler not edilmelidir. G�r��me bitince kesinlikle te�ekk�r edilir ve iyi g�nler dilenir.

  G�nl�k konu�malarda bunlar d���nda yol sorma, kutlama, ba� sa�l��� gibi konu�ma t�rleri de yap�l�r. Bu t�r konu�malarda da di�erlerinde oldu�u gibi duygu, d���nce ve istekler a��k ve k�sa olarak belirtilmelidir.

  2.2. Haz�rl�kl� Konu�malar

  2.2.1. Tek Ki�ilik Konu�malar

  2.2.1.1. Konferans

  Bilgilendirmek amac�yla uzman bir ki�inin topluluk kar��s�nda yapt��� konu�maya denir. Bunun d���nda uluslararas� bir sorunun ��z�mlenmesi i�in yap�lan toplant�lara da konferans denmektedir. Burada konferans�n birinci anlam� �zerinde durulacakt�r.

  Konferans� veren ki�iye konu�mac� veya konferans�� denir. Konu�mac� alan�nda uzman bir ki�idir.

  Konferans sanat, edebiyat, e�itim, tar�m, �evre, toplumsal ya�am, ekonomi, bilim, teknik vb. alanlarda verilebilir. Her konf erans uzun ara�t�rma ve inceleme sonunda haz�rlan�r. Bu ara�t�rma ve incelemeler raporla�t�r�l�r. Konu�mac� dinleyici k�mesinin �zelliklerini g�z �n�nde bulundurarak konu�mas�n� haz�rlamal�d�r. Terimlerden �zellikle sak�n�lmal�, dinleyicinin anlayaca�� bir dil kullan�lmal�d�r.

  Konu�mac� bir sunucu taraf�ndan izleyicilere tan�t�ld�ktan sonra konu�mac� konuyu tan�t�p amac�n� a��klar. Konf erans �ok uzun olmamal�d�r. Konu�ma sonunda konu�mac� izleyicilerin sorular�n� yan�tlar.

  2.2.1.2. S�ylev

  Tek ki�inin izleyici �n�nde olanlar� bilgilendirmek daha �ok da co�turmak amac�yla yapt��� uzun konu�malara denir. S�ylev verene s�ylevci denir.

  Burada as�l ama� konf eranstaki gibi bilgi vermek, izleyenleri duyguland�r�p co�turmakt�r. Konferansla s�ylevi bir birinden ay�ran en �nemli �zellik sesin olanaklar�d�r. Sesin olanaklar�n�n k�t� kullan�lmas� iyi bir s�ylevi konf erans havas�na sokabilir. Bunun i�in sesin olanaklar�n�n iyi kullan�lmas� gerekmektedir. Bunun d���nda iyi bir s�ylevci yapaca�� konu�man�n yer ve zaman�n� iyi ayarlamal�, i�-ten ve do�al olmal�, abart�l� el - kol eylemlerinde bulunmamal�, yaz�l� metne s�k s�k bakmamal�d�r. Mustaf a Kemal Atat�rk �ok iyi bir s�ylevcidir. Bunu da Nutuk adl� �l�ms�z eseriyle kan�tlam��t�r. Burada, Cumhuriyeti emanet etti�i gen�li�e ��yle seslenmektedir:

  2.2.1.3.Deme�

  �nemli bir kimsenin herhangi bir sorun �st�nde s�yledikleri ya da bir yetkilinin ilgili oldu�u konuda yay�n �rgenlerine yapt��� a��klamad�r. Deme� verilirken deme� veren ki�i konu�mas�na bir sesleni�le ba�lar. Sesin olanaklar�ndan yararlan�lmal�, fakat yapmac�k, abart�l� davran��lardan �zellikle ka��n�lmal�d�r. Konu�mac� verece�i bilgiyi s�z� doland�rmadan do�rudan s�yler. Verilecek bilgi k�sa c�mlelerle a��k ve anla��l�r bi�imde s�ylenmelidir.

  2.2.1.4. Duyuru

  Herhangi bir olguyu, bir i�i, bir durumu duyurmak i�in yay�mlanan yaz�l� ya da s�zl� haberdir.

  Duyuruda ama� dinleyicinin dikkatini bir noktada toplamakt�r. Bir gezinin, oyunun, serginin, filmin yeri, zaman� duyuru yoluyla insanlara iletilir. Hemen hemen her durum duyuru konusu olabilir. Sanat ve spor etkinlikleri, se�im sonu�lar�, eleman al�m� gibi....

  Duyuru s�zle olabildi�i gibi yaz�yla de yap�labilir. Duyurular k�sa olmal�, hemen ama� belirtilmelidir. Bu, duyurunun �nemli bir niteli�idir.

  2.2.1.5. A��� Konu�mas�

  Bir etkinli�i, toplant�y� ba�latmak, bir yeri hizmete a�mak, y�ld�n�m�, ya�g�n�, kar��lama gibi �zel g�nlerde yap�lan konu�malara denir. A��� konu�mas�n� yapan ki�i devlet b�y�klerinden biri olabilece�i gibi o konuyla ilgili bir yetkili de olabilir. Konu�may� yapacak ki�i konu �zerinde bilgili olmal�, konu�mas�n� abart�l� s�zlere, tekrarlarla uzatmamal�d�r. A��� konu�mas� k�sa ve konunun b�t�n�n� a��klay�c� olmal�d�r. A��� konu�mas� iyi dileklerle bitirilmelidir.

  2.2.1.6. Bir Ki�iyi Toplulu�a Tan�tma

  Bir toplulu�a bir ki�inin tan�t�lmas� gerekti�inde yap�lan konu�malard�r. Tan�tma konu�malar� k�sa olmal�d�r. Tan�t�lacak ki�inin ad�, soyad� -gerekiyorsa unvan�- mesle�i, mesle�i ile ilgili ba�ar�lar�, varsa yap�tlar� belirtilerek orada bulun-ma nedeni a��klan�r.

  2.2.1.7. Kitap Tan�tma

  Bir kitab� tan�t�rken yap�lan konu�malard�r. Kitap tan�tmak bir anlamda kitab�n ele�tirisidir.

  Kitap tan�t�m�n�n yap�lmas�n�n amac� kitab� tan�tacak ki�iyle birlikte dinleyicilerin de bilgilenmesini sa�lamak, dinleyicilerde okuma iste�i uyand�rmakt�r.

  �zellikle ��renciler i�in haz�rlanm�� yard�mc� kitaplar ��renciyi kitap okumaktan uzakla�t�rmaktad�r. Bu yollardan yararlan�larak y ap�lacak bir tan�t�m�n hi�bir yarar� olmaz. Kitap tan�t�m�n�n amac�na ula�abilmesi i�in kitab� tan�tacak ki�inin kesinlikle kitab�, ula�abilirse kitap i�in yaz�lm�� di�er yaz�lar� okumas� gerekir. Kitap ba�kalar�n�n g�r��leriyle de�il, bu i�le g�revli ki�inin g�r��leriyle tan�t�lmal�d�r.

  Kitap tan�t�rken �u bilgilerin verilmesine dikkat edilmelidir:

  Kitap Tan�t�m Plan�
  A. D�� Yap�: Kitab�n ad�, yazar�n ad�-soyad� (varsa T�rk�eye �evirenin ad�-soyad�), kitab�n t�r�, bas�ld���yer, yay�nevi, bas�l�� tarihi, ka��nc� bask� oldu�u, sayfa say�s�.
  B. �� Yap�: Yazar �zerine bilgi, kitab�n t�r� �zerine bilgi, �zet, ana d���nce, bi�em
  (�slup), kitab� tan�tacak ki�inin ki�isel yorumu.

  2.3. K�me Konu�malar� (Toplant�lar)

  2.3.1. A��koturum (Panel)

  Bir konu �zerinde, de�i�ik g�r��lerdeki ki�ilerin bir ba�kan y�netiminde izleyici �n�nde tart��mas�na a��koturum veya panel denir.

  A��koturumda konu�mac� say�s�n�n 4-8 ki�i olmas� uygun olur. A��koturumu y�neten ba�kan konu�ulacak konuyu ve a��koturumda nas�l bir yol izlenece�ini a��klayarak konu�mac�lar� tan�t�r. A��koturumun ba�ar�l� olabilmesi ba�kan�n oturumu iyi y�netmesiyle olabilir. Ba�kan konu�mac�lara konuyla ilgili g�r��lerini a��klamaya olanak sa�layacak sorular y�neltir. B�t�n konu�mac�lara ayn� soru sorulabilece�i gibi de�i�ik sorular da sorulabilir. Konu�mac�lar�n hangi s�rayla, ne kadar s�re konu�acaklar� ba�kan taraf�ndan belirlenir. Bunun i�in ba�kan her konu�mac�ya e�it s�reyle s�z vermeli, gerekmedik�e konu�mac�n�n s�z�n� kesmemelidir. Konu�man�n ak���na g�re konu�mac�lardan baz� noktalar�n a��klanmas�, daha ayr�nt�l� bilgi verilmesi istenebilir. Her konu�mac� birer kere konu�tuktan sonra zaman uygunsa ikinci kere her konu�mac�ya s�z verilebilir. Bu turda yap�lacak konu�ma s�releri daha k�sa olur. Oturum sonunda ba�kan her konu�mac�n�n konuya bak�� a��s�n� belirtip g�r�� ayr�l�klar�n�, birle�me noktalar�n� �zetleyerek bir sonuca var�r. �zleyenler-den soru sormak isteyenlere s�ras�yla s�z verir.

  G�n�m�zde radyo ve televizyon kanallar�nda da a��koturumlar d�zenlenmektedir. Bu durumlarda ya izleyicilerin / dinleyicilerin sorular� telefonla ��renilir ya da izleyici sorular�na yer verilmeden oturum kapat�l�r.

  2.3.2. Forum

  Herkesi ilgilendiren bir sorun �zerinde insanlar�n g�r��lerini bildirip tart��arak sorunun ��z�lmesi amac� g�d�len toplant�lard�r.

  Forum, eski Roma kentlerinde yurtta�lar�n kamu i�lerini konu�mak i�in topland�klar� alana verilen addan gelir.

  Forumda konu�mac� kadar dinleyici de sorunu ��zmek i�in g�r�� belirtir, tart��maya kat�l�r. Ama� sorunun tart���larak bir karara varabilmektir. Forum da bir ba�kan taraf�ndan y�netilir. Forumda ba�kanl�k yapmak biraz daha zordur. G�r�� bildir enlerin ve g�r��lerin �ok olmas� bu t�r toplant�lar�n y �netimini g��le�tirmektedir.

  2.3.3. M�nazara (Eyti�me)

  �ki y�nden de savunulacak bir nitelik ta��yan konunun bir ba�kan�n y�netiminde ve toplumun �n�nde savunulmas�na m�nazara veya eyti�me denir. Eyti�me bir konu�ma oyunu, yar���d�r. Tart��madan ayr�lan yan� da budur. �nemli olan tart��arak do�ruyu bulmak de�il, �stlenilen tezi iyi savunmakt�r.

  Eyti�mede iki k�me olu�turulur, konunun bir y�n� bir k�me taraf �ndan savunulurken, di�er y �n� �b�r k�me taraf �ndan savunulur .Bu konu�ma y ar��� sonunda hangi k�menin birinci oldu�u daha �nce saptanan j�ri �yelerince belirlenir.

  Eyti�me, okullarda ��rencilerin konu�ma yetene�ini geli�tirmek amac�yla kullan�lan bir y�ntemdir. G�n�m�zde, baz� uzmanlar bu y�ntemin kullan�lmas�n� do�ru bulmamaktad�rlar. Eyti�mede bilimsellikten s�z edilemedi�i i�in yanl�� bilgiler de edinilebilir. Bu da konu�ma ilkelerinde olan ger�eklik ilkesinin �i�nenmesidir. Bazen kendilerinin bile do�ru bulmad��� bir d���nceyi sadece birinci olmak i�in savunmak ��rencilerin geli�imini olumsuz etkileyebilir. Eyti�me yeni d���ncelere a��k bireyler yeti�tirmek i�in uygun bir tart��ma y�ntemi de�ildir.

  2.3.4. ��len (Sempozyum)

  Bilimsel, sanatsal ya da d���nsel bir konunun alanlar�nda uzman en az �� ki�i tarf�ndan izleyici �n�nde sunulmas�d�r.

  Sempozyum Yunancada, yemek ve i�kinin oldu�u bilim ve f elsef e konular�n�n konu�uldu�u toplant� anlam�na gelir. Bir bilgi al��veri�i niteli�ini ta��d��� i�in sempozyum daha �ok alandaki di�er insanlar� ilgilendirir. Dinleyici k�mesi alandakiler veya alana ilgi duyanlard�r.

  Sempozyumda a��koturumdaki gibi bir ba�kan konuyu a��klar ve konu�mac�lar� tan�t�r, s�z s�yleme s�ras�n� belirler, sonunda da konuyu �zetleyip soru sormak isteyen izleyicilere s�z verir. Konu�mac�lar konuyu ele al�� bi�imlerine g�re sunarlar. Burada ama� tart��mak de�il durumu saptamak veya ��z�m getirmektir. Sempozyum bir ka� g�n s�rebilir. Bu konu�malar ve var�lan sonu�lar bilimsel bir de�er ta��d��� i�in yaz�ya ge�irilerek sonradan yay�mlan�r.

  2.3.5. Kurultay (Kongre)

  Bir konuyu g�r��mek �zere �e�itli �lkelerden gelen delegelerin kat�lm�yla ger�ekle�tirilen uluslararas� toplant�lara veya bir kurumun belli zamanlarda ya da gerektik�e yapt��� toplant�lara "kurultay " denir. Dil kurultay�, e�itim kurultay� gibi �e�itli ba�l�klar alt�nda d�zenlenen kurultaylarda, yap�lan �al��malar �zerine dinleyiciye bilgi verilir. Kurultaylar kamuoyuna a��k olabilece�i gibi (toplumu ilgilendiren kurultaylar b�yledir), kapal� da olabilir (toplumun genelini ilgilendirmeyen kooperatif kurultaylar� b�yledir). Kurultaylar konunun �nemine, konu�mac� say�s�na, konu�ma s�relerine g�re bir ka� oturum s�rebilir.

  Yazı kaynağı : www.turkedebiyati.org

  Panel, Açık oturum, Bilgi şöleni, Sempozyum, Münazara, Forum nedir? Kuralları ve özellikleri nelerdir?

  Sözlü Anlatım Türleri ve Özellikleri Nelerdir? Karşılaştırmalı tablosu:…

  Sözlü anlatım biçimleri nelerdir? Panel, Açık oturum, Bilgi şöleni, Sempozyum, Münazara, Forum nedir? Kuralları ve özellikleri nelerdir?

  Düşünce ve duyguların, başkalarına sözlü olarak bildirilmesine sözlü anlatım denir.  Sözlü anlatım türleri:  Herhangi bir konu veya araştırma sonucu elde edilen bilgilerin belli bir çalışma sonucu bir araya getirilerek belirli bir dinleyici kitlesine aktarılmasına sunum denir. Her konuda sunum yapılabilir

  Sunumda dil sade ve göndergesel işlevdedir.

  Sunum konusu güncel olmalı ve değişik kaynaklardan bilgi toplanılmalıdır.

  Sunum konusu test soruları için tıklayın.  İki karşıt düşünceye sahip kişilerin birbirlerinin düşüncesini duygu ve kanılarını değiştirmek için tez ve anti tez ile desteklenen konuşma biçimine tartışma denir. Tartışmadan maksat ortaya atılmış bulunan konunun doğru yönlerini, isabetli yaklaşımları, zayıf ve noksan olan fikirlerden ayıklayarak çıkarmaktır.
  Tartışmanın belli bir konusu yoktur. Toplumu yakından ilgilendiren hemen her konuda tartışma yapılabilir. Önemli olan tartışan kişilerin konu hakkında bilgi sahibi olmasıdır.
  Fikirlerin güzelce sunulabildiği ve medenice dinlenebildiği ortamlar fikir alış verişlerinin en verimli yapılabildiği ortamlardır. Tartışmaya müsait olmayan ortamlarda fikirler doğmaz ve insanlar birbirlerine karşı kapalı kalırlar.

  Başlıca tartışma türleri şunlardır;
  Açık Oturum
  Panel
  Forum
  Münazara
  Sempozyum (Bilgi Şöleni)

  a. Panel:

  Panel bir tartışma türüdür. Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir. Panelde amaç, bir konuda karara varmaktan çok konuyu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, konuyla ilgili farklı görüş ve anlayışları ortaya koymaktır. Panelde de bir başkan bulunur. Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir. Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar. Konuşmacılar belirli zaman dilimlerinde (Genellikle 10-15 dakikalık süreler) konuşurlar. Konuşmalar, başkanın verdiği sıraya ve süreye göre yapılır. Konuşmacılar tartışma kurallarına göre ve başkanın yönetiminde birbirlerine soru sorabilirler.  Panel başkanının görevleri:
  1. Konuyu ortaya koymak.
  2. Konuşmacılara sırayla söz hakkı vermek.
  3. Panelin sonunda konuyu derleyip toparlamak.
  4. Şartlar uygunsa dinleyenlere söz hakkı vermek.
  5. Konuşmacılara rahat bir ortam hazırlamak.

  Panelin sonunda, başkan izin verirse dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilirler.

  Çıkmış sorularla Panel konulu video için tıklayın.

  Örnek soru:

  Türk Dili ve Edebiyatı 2 Testi 2 Soru 14

  Türk Dili ve Edebiyatı 2 Testi 1 Soru 18

  Forum: Panelin sonunda tartışmaya dinleyiciler de katılırsa o zaman panel forum şekline dönüşür.

  b. Açık Oturum

  Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun, bir başkan yönetiminde dinleyiciler önünde konuyla ilgili farklı düşüncelere sahip uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara açık oturum denir. Açık oturum, büyük bir salonda dinleyiciler önünde yapılabileceği gibi stüdyoya davet edilen dinleyiciler önünde veya dinleyici grubu olmadan da radyoda ya da televizyonda yapılabilir. Konuşmacı sayısının 3 veya 5 kişi olarak tespit edildiği açık oturumlarda başkan önce konuyu açıklar, sonra konuşmacıları tanıtır ve kendi belirlediği sıraya göre söz verir. Konuşmacılar sırayla 2-3 tur konuşurlar. Başkanın konu hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Başkan, sırasıyla ve dönüşümlü olarak konuşmacılara sorular yöneltir, gerektiğinde kısa bir değerlendirme yapar. Tartışma boyunca tarafsız olmak, konuşmacılara verilen süreyi dengeli bir şekilde ayarlamak, tartışma kurallarının dışına çıkılmasını engellemek başkanın görevleri arasındadır.

  Açık Oturum ile ilgili çıkmış sınav soruları videomuz için tıklayın.

  – Açık oturumun süresi konuya göre ayarlanmalıdır.
  – Açık oturumun amacı problemlere yeni bakış açıları getirmektir.
  – Açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler. Hatta bazı Kitaplarda panel ile açık oturum aynı tartışma türü olarak verilir. Aralarındaki en belirgin fark üslup farkıdır. Açık oturumlardaki tartışmalar panellere göre daha hararetli geçer. Açık oturumda konuyla ilgili farklı fikirler tartışılırken panellerde bir konunun farklı özelliklerine değinilir.

  Açıkoturum ile ilgili açık lise çıkmış sınav soru örnekleri için tıklayın(Soru 5-6-20)!

  c. Sempozyum (Bilgi şöleni):

  Bir konunun çeşitli yönleri üzerinde, aynı oturumda, konunun uzmanı farklı kişiler tarafından (çoğunlukla akademik konularda) yapılan seri konuşmalara bilgi şöleni (sempozyum) denir.

  Bilgi şöleni, diğer konuşma türlerine göre daha ilmi ve ciddi bir sohbet havası içinde geçer. Konuşmacılar, konuyu kendi ilgi alanları açısından ele alırlar. Örneğin, Yunus Emre konulu bir bilgi şöleninde konuşmacılardan biri onun yaşadığı dönemdeki siyasi gelişmeleri ele alırken bir başkası Yunus Emre’nin şiirlerindeki insan sevgisinden bahsedebilir.

  Bilgi şöleninde amaç, konuyu tartışmak değil, uzmanları tarafından olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirerek konuya ilgili yeni bakış açılarını ortaya koymak ve eğer varsa konuya dair sorunlarla ilgili çözüm yolları bulmaktır. Üyelerin konuşma süreleri genellikle 5 dakikadan az, 20 dakikadan çok olmaz.

  Bilgi şöleni, konunun önemine ve uzunluğuna göre oturumlar halinde, ayrı salonlarda birkaç gün boyunca sürebilir. Oturumlardaki konuşmacıların sayısı 3 ile 6 arasında değişir. Bilgi şöleninde her oturum bir başkan tarafından yönetilir. Her farklı oturumda
  başkan değişebilir. Konuşmaların sonunda oturum başkanı, konuyu özetleyip çıkan sonucu dinleyicilere aktarır. Yapılan tartışmalar ve alınan kararlar bilimsel değer taşıdığı için basılarak kamuoyuna duyurulur. Bu tartışma türünde diğer türlerde olduğu anlamda dinleyici bulunmaz. Bu türdeki dinleyiciler değişik oturumlarda söz alacak konuşmacılardan oluşur.

  d. Münazara

  Birer cümle halinde ifade edilen bir tezle antitezin, iki grup arasında bir hakem heyeti (jüri) huzurunda tartışıldığı konuşmalara münazara denir. Tartışmalarda yarışma kaygısı olmadığı halde, münazaralar birer fikir ve söz yarışmasıdır. Tartışmalar için geçerli olan kurallar, münazaralar için de geçerlidir. Bir başkan yönetiminde, jüri önünde yapılan münazarada gruplardaki konuşmacı sayısı 1 ile 4 arasında değişebilir. Her grup kendi grup sözcüsünü (veya başkanını) önceden belirler. Münazaranın uygulanış şekilleri arasında küçük farklılıklar olmakla birlikte grup sözcüleri sırasıyla gruptaki arkadaşları tanıtırlar ve konuyu hangi yönlerden ele alacaklarını belirtirler. Daha sonra grup üyeleri konuşmalarını yapar. Son olarak kendilerine değerlendirme yapmak için verilen 10–15 dakikalık görüşme süresinin ardından grup sözcüleri savunmalarını yaparak münazarayı bitirirler.

  – 2 Jüri, konuşmacıların hazırlıklarını, savunmalarını ve konuşmadaki başarılarını göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapar ve galip tarafı belirler.
  – Münazaralar genellikle sınıf ortamında yapılan tartışmalardır.
  – Münazarada amaç inandırıcı olmaya çalışmak ve jüriyi etkilemektir. Bunun için tartışma sırasında karşı tarafın görüşleri iyice dinlenmeli, açıkları ve zayıf noktaları not almak suretiyle tespit edilip cevaplar ona göre verilmelidir.
  – Münazara, öğrencilere araştırma, düşünme, yaratma, eleştirme yeteneği ve güzel konuşma becerisi kazandırması yanında; konuşmacılara güven duygusu vermesi ve kişiliklerini güçlendirmesi bakımından oldukça yararlı bir uygulamadır.

  Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı Münazara Testi

  e. Forum

  Bir başkanın yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalara forum denir.

  Panel türünün özelliklerini bünyesinde bulundurur. Panelden farkı konuşmanın sonunda dinleyicilerin de tartışmaya katılıp fikirlerini beyan etmeleridir.

  Başkan ilk olarak konuyu olumlu ve olumsuz yanlarıyla katılanlara açıklar. Dinleyiciler söz alarak kendi görüşlerini bildirirler. Foruma katılanların pek çoğu farklı görüşlerle konuşmaya katılacaklarından başkanın dikkatli olarak kargaşaya meydan vermemesi gerekir. Başkan, uzlaştırıcı ve toparlayıcı bir tavır sergilemelidir. Forumdan, sınıf içi çalışması olarak, sınıf ve okulca yapılacak işlerde alınacak kararlar hususunda yararlanılabilir. Forum, panelin devamında yapılacaksa başkan, panelin süresini bir saat; forumun süresini de yarım saat olarak sınırlayabilir. Bu durumda, panelden sonra forum yapılacağı konuşmalara başlanmadan duyurulmalıdır.
  Forum, toplu tartışmaların başlı başına bir çeşidi sayılmamakla birlikte, dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif ve farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar. Foruma davet edilen uzmanların görüşlerine de müracaat edilerek ortaya çıkabilecek yanlış anlayışların önüne geçilir.

  Forumun özellikleri:

  Esasen forumda amaç belli kararlara varmak değil, konuyu değişik anlayışlarla, farklı boyutlarıyla ortaya koymaktır.
  Forumda söz alan dinleyiciler, konuyla ilgisi olmayan özel sorunlarına değinmemelidir.

  Sorular kısa, açık ve net olmalı, tartışma saygı kuralları içerisinde, kırıcılıktan uzak, samimi bir hava içerisinde yapılmalı, tartışmadan beklenen amaca yardımcı olunmalıdır.

  3. Mülakat (Görüşme)

  Kendi uzmanlık alanlarında tanınmış kişilerle yaşamları, çalışmaları, yapıtları ya da herhangi bir konuda sorulu cevaplı olarak karşılıklı konuşmaların yazıya geçirilmesiyle oluşturulan yazı türüdür. Bir konuşma türüdür anca bir tartışma türü değildir. Mülakatın yapılacağı kişi belirlendikten sonra, araştırma ve hazırlık yapılır, sorular belirlenir.

  Siyasetçiler, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının liderleri; yazarlar, sanatçılar, oyuncular, akademisyenler, iş adamları, sporcular; belli bir alan da sahip oldukları bilgi ve deneyim nedeniyle uzman kabul edilen kişiler; büyük bir suça karışanlar ya da karıştıkları iddia edilenler; kamuoyunun gündeminde olan kişilerle ilgili önemli bilgilere sahip olan kişiler; önemli bir olaya tanık olanlar; başına ilginç bir olay gelenler; sıra dışı insanlar vb.

  4. Söylev (Nutuk)

  Bir topluluk önünde bilgi vermek, bir sorunu tartışmak için yapılan coşkulandırıcı, etkili ve inandırıcı konuşmalara Söylev (Nutuk, Hitabet) denir. Nutuk ve hitabet kavramları söylev ile aynı anlamda kullanmaktadır.

  5. Konferans

  Bilim, kültür, sanat, edebiyat, teknoloji gibi doğa ve kültür ilimleriyle ilgili konularda açıklayıcı ve öğretici amaçla, dinleyici karşısında yapılan hazırlıklı konuşma türüdür.

  Farklılıklar olabilmekle birlikte Konferansın planı ana hatlarıyla aşağıdaki sırayı izler:

  Konferans konusu ile ilgili örnek sorular için bakınız (Soru 2 ve 4)!

  Sözlü Anlatım Türlerinin Karşılaştırması:

  Yararlanılan kaynaklar:

  Bilgenc

  Hayal ve boş vaatle sizi uyutmuyoruz, yanlış yönlendirmelerle sizi oyalamıyoruz. BU UYGULAMA BAŞARINIZI ARTIRACAK

  Bunun için:

  1) Uygulamamızda yer alan son yılların sınav sorularını çözün. Çünkü 2018’de ders kitapları değişti ve soru tipleri de değişmeye başladı, size son beş – on yılın sorularını çözün diyenlere aldanmayın.

  2) Sınav sorularını ezberlemeden ve anlayarak çözmeye çalışın. Eskiden sadece cevapları ezberleyerek başarılı olmak mümkündü. Ancak son yıllarda AÖL soruları az ya da çok değiştiriyor. Artık cevapları ezberlemek işe yaramaz. Bilgiyi öğrenmek, soruda verilenleri anlamaya çalışmak gerekiyor. (Aynı nedenle de 2018 öncesi soruları çözmek zaman kaybından başka bir şey değildir.)

  Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! EN SON SINAV SORULARI UYGULAMAMIZA YÜKLENMİŞTİR. Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

  Yazı kaynağı : aciklisesinavsorulari.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap