Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  toplu görüşmenin süresi ilk toplantı tarihinden itibaren kaç gündür

  1 ziyaretçi

  toplu görüşmenin süresi ilk toplantı tarihinden itibaren kaç gündüri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Toplu İş Sözleşmesi Kanun Önerisi

  Toplu İş Sözleşmesi Kanun Önerisi

  (DİSK ÖNERİSİ)

  TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE GREV KANUNU TASARI TASLAĞI

  BİRİNCİ KISIM

  BİRİNCİ BÖLÜM

  AMAÇ

  MADDE 1– Bu kanunun amacı,  işçilerin ve işverenlerin, karşılıklı olarak, ekonomik ve sosyal durumlarını ve  çalışma koşullarını, bağıtlayacakları toplu iş sözleşmeleri yoluyla düzenleme, işçilerin toplu pazarlık ve grev haklarını , bu hakların özüne uygun biçimde kullanabilmelerini sağlayacak yol ve yöntemleri belirlemektir.

  TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE İÇERİĞİ

  MADDE 2- Toplu iş sözleşmesi, bir işyerinde çalışan işçilerin hizmet akitlerinin yapılması, kapsamı ve sona ermesinden, işyerindeki çalışma koşullarının belirlenmesine, işçiler ve işveren arasındaki ekonomik ilişkilerin, karşılıklı borç ve yükümlülüklerin saptanmasına,  sözleşmenin uygulanmasından , denetim ve uyuşmazlıkları çözüm yollarını düzenleyen hükümlere, istihdam politikalarından, çevre kirliliğine, işçi sağlığı ve iş güvenliğinden, işçilerin sosyal yaşam olanaklarının yaratılmasına kadar, tüm alanlarda düzenlemeleri kapsayan ve üyelerini temsilen işçi sendikası veya sendikaları ile  sendika üyesi olmayan işveren veya işveren sendikası  arasında bağıtlanan  bir sözleşmedir.

  Toplu iş sözleşmelerine, temel insan haklarına , demokrasiye  ve sosyal hukuk devleti ilkelerine aykırı hükümler konulamaz.

  TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI VE DÜZEYİ

  MADDE 3- Bir toplu iş sözleşmesi, bir işverene ait, aynı işkolundaki bir veya birden çok işyerini kapsayabileceği gibi, aynı işkolundaki tüm işyerlerini de kapsayabilir.

  Bir işyerinde veya işkolunda aynı dönem için, aynı düzeyde birden çok toplu iş sözleşmesi yapılamaz.

  İşkolu toplu iş sözleşmesinde, işkolundaki farklı sektörlerin, farklı ölçekteki işyerlerinin özellikleri gözönünde bulundurulur.

  İşyeri düzeyinde bağıtlanan bir sözleşme, işkolu sözleşmesindeki hükümlerden daha düşük hükümler içeremez.

  Birden çok işyeri ya da işletmeyi içine alan grup toplu iş sözleşmesi, konfederasyon düzeyinde çerçeve R11; ilke sözleşmesi gibi farklı düzeylerde toplu iş sözleşmesi yapılması, aynı işkolundaki işçi sendikaları ile işveren sendikaları; işçi sendikaları konfederasyonları ile işveren sendikaları konfederasyonlarının anlaşması ile olanaklıdır.        

  ŞEKİL

  MADDE 4- Toplu iş sözleşmesi yazılı olarak yapılmadıkça geçerli sayılmaz.

  TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ

  MADDE 5- Hizmet akitleri, toplu iş sözleşmelerine aykırı olamaz. Hizmet akdinin, toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. Ancak, hizmet akdinin işçi lehindeki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Hizmet akdinde düzenlenmeyen konularda toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır.

  Her ne sebeple olursa olsun, sona eren toplu iş sözleşmesinin  tüm hükümleri, yenisi yürürlüğe girinceye kadar, hizmet akdi hükmü olarak devam eder.

  TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ VE BİTİMİ

  MADDE 6- İşyeri toplu iş sözleşmeleri, bir yıldan az ve 3 yıldan uzun süreli olamaz. Ancak, faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde uygulanmak üzere toplu iş sözleşmelerinin süresi bir yıldan az olabilir. Şu kadar ki, işin bitmemesi durumunda, bu sözleşmeler bir yılın sonuna kadar uygulanır.

  Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca uzatılamaz, süresinden önce sona erdirilemez ve/veya değiştirilemez..

  Toplu iş sözleşmesi süresinin bitiminden önceki altmış gün içinde yeni sözleşme için yetki işlemlerine başlanabilir.

  İşkolu toplu iş sözleşmeleri üç yıllık süre için bağıtlanır. Ancak, işkolu sözleşmesinin tarafları, bu üç yıllık süre içerisinde, ücret zamlarını, işkolu  sözleşmelerinde belirlenen esaslara göre ve birer yıllık aralarla görüşerek karara bağlarlar.

  TARAFLARIN DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK

  MADDE 7- Toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikanın feshi veya infisahı ya da faaliyetten men edilmiş olması veyahut toplu iş sözleşmesinin yetkisinin alındığı ya da toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerlerinde işverenin değişmesi, işyerinin veya bir bölümünün devri veya intikali toplu iş sözleşmesi yetkisini ve o işyerinde bağıtlanmış toplu iş sözleşmesini sona erdirmez. Sözleşme yetkisinin kesinleştiği tarihte, bir işveren sendikasına üye bulunan bir işverenin, o sendika ile daha sonra herhangi bir nedenle üyelik ilişkisi sona erse dahi, söz konusu işveren, o yetki ve o yetkinin sonuçları ile bağlı kalır.

  TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA

  MADDE 8- İşkolu toplu iş sözleşmesinden , üyelik koşulu aranmaksızın o işkolunda çalışan bütün işçiler yararlanır.

  İşyeri toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyeleri yararlanırlar. Taraf sendikanın üyesi olmayan işçiler yararlanamaz. Ancak, taraf sendikaya üye olmayan ve  toplu iş sözleşmesinden yararlanmak isteyen işçiler, taraf sendikanın tüzüklerinde belirtilen tüm üyelik ödentilerini ödemekle yükümlüdür.

  İşyeri toplu iş sözleşmesinin bağıtlandığı tarihten önce, taraf işçi sendikasına  üye olanlar, toplu sözleşmeden , üye oldukları tarihten itibaren, daha sonra üye olanlar ise, üyeliklerinin  taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanırlar.

  İKİNCİ BÖLÜM

  TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI

  YETKİ

  MADDE 9- Bir işyerinde  işyeri düzeyinde veya bir işkolunda işkolu düzeyinde bir toplu iş sözleşmesi yapılabilmesi, işyeri veya işyerlerinde veya işkolunda yetkili olmaya bağlıdır.

  A- İŞYERİ YETKİSİ
  Bir veya birden fazla işyerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil eden işçi sendikası, o işyeri veya işyerlerinde çalışan üyelerini temsilen,  işyeri düzeyinde toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir.

  Bir işveren sendikası, üyesi işverenlere ait işyerlerini, sendika üyesi olmayan bir işveren ise, kendi işyeri veya işyerlerini kapsamak üzere işyeri düzeyinde toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir.

  Bir işyerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil eden ve işyeri düzeyinde bir toplu iş sözleşmesi  bağıtlamak isteyen işçi sendikası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne bir yazıyla başvurarak, üyeleri adına toplu sözleşme yapmak üzere kendisine yetki verilmesini ister.

  Bakanlık bu başvuruyu, başvuru tarihinden itibaren üç işgünü içinde, o işyerinin kurulu bulunduğu  işkolunda kurulu bulunan diğer işçi sendikalarına , sendika üyesi olmayan işverene veya işveren sendikasına yazıyla bildirir.

  Bu bildirimi alanların her biri, yazının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç işgünü içinde, bu yetki istemine karşı itirazları olduğunu işyerinin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü’ne  bildirmezlerse, sendikanın yetkisi kesinleşir.  Bu duru
  mda, yetki talebinde bulunan sendikaya  yetki belgesi verilir.

  B-İŞKOLU YETKİSİ
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,  üç yılda bir Ocak ayının 15. gününde, her işkolundaki işkolu toplu iş sözleşmesi kurulunda yer alacak sendikaları ve sendikaların bu kurullarda yer alacak temsilci sayısını ilan eder.

  İşkolu Toplu İş Sözleşmesi Kurulları on üyeden oluşur. Her sendikanın İşkolu Toplu İş Sözleşmesi Kurulunda yer alacak üye sayısı, sendikaların, işkolu yetkisinin belirleneceği yılın Ocak  ayının birinci günü   itibariyle  toplu iş sözleşmesi bağıtladıkları işyerlerindeki toplam işçi sayısının, o işkolunda toplu iş sözleşmesi bağıtlanmış işyerlerindeki toplam işçi sayısına oranlanmasıyla belirlenir.

  YETKİ İTİRAZI

  MADDE 10

  A- İŞYERİ YETKİ İTİRAZI VE REFERANDUM

  Bu Kanunun 9. Maddesinin (A) bendinde belirtilen itiraz süresi içinde, herhangi bir itiraz vaki olduğunda, Bakanlık, üç işgününün bitimini takip eden 15 gün içinde, işyerinde bir referandum yapar. Bakanlık işyerinde  yapacağı referandumun  tarih ve saatini tespit ederek yetki başvurusunda bulunan sendika, işveren ve  itiraz edenlere bir yazıyla bildirir.

  Referandumla ilgili hazırlıklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülür.

  Referandum için gerekli olan her türlü araç ve gereçler Bölge Müdürlüğü tarafından temin edilir.

  Referandum esnasındaki  resmi görevlilere ödenecek ücretler ve yapılacak masraflar itiraz eden taraflarca karşılanır. İtiraz eden taraf, itiraz başvurusu ile birlikte yukarıda belirlenen giderleri yatırmaması halinde, itiraz başvurusu geçersiz sayılır.

  Yapılacak Referanduma işçi sayısının yetki başvurusu tarihinde işyerinde çalışan işçiler katılırlar. Yapılacak oylamaya işveren vekilleri katılamaz. İşveren, referandum tarihinde, işçilerin referanduma katılmasını, oy kullanmasını engelleyici uygulamalarda bulunamaz.

  Referandum sonucunda, işyerinde çalışan işçilerin yarıdan oyunu alan sendika yetkili sendika olarak belirlenir.  Referanduma ikiden fazla sendikanın katılması ve ilk oylamada hiçbir sendikanın yarıdan fazla oy sağlayamaması halinde, aynı gün içinde, en çok oy alan iki sendikanın katılacağı ikinci tur oylamaya geçilir.

  İlan edilen sonuçlara göre, yetkili olma koşulunu sağlayan sendikaya  Bölge Müdürlüğü tarafından yetki belgesi verilir.

  Referandumda uyulacak usul ve esaslar, gizli oy açık sayım esası gözetilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, konfederasyonların  görüşü alınarak çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

  Referandum sonuçlarına, oylamanın yapıldığı tarihten itibaren 3 işgünü içinde, işyerinin bulunduğu yer itibariyle yetkili iş mahkemesinde itiraz olunabilir. Mahkeme, itirazı, 6 işgünü içinde, evrak üzerinden  kesin olarak karara bağlar.

  B- İŞKOLU YETKİSİNE İTİRAZ

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen işkolu toplu iş sözleşmesi kurulunda yer alan sendikalar ve üye sayılarına, o işkolunda kurulu sendikalar, kendileri yönünden 15 gün içinde  Ankara İş Mahkemelerinde itiraz edebilir. Mahkeme, bir işkolu yetkisine yapılan tüm itirazları birleştirilerek Bakanlık kayıtları üzerinde yapılacak keşif icrası neticesinde 30 gün içerisinde karara bağlar. Kararın temyizi halinde, Yargıtay bu talebi 15 gün içinde  kesin olarak karar bağlar.

  Referandum sonuçlarına göre yetkili olan sendikaya , oylama sonuçlarına süresi içinde itiraz edilmemişse veya itiraz mahkemece reddedilmişse, Bakanlıkça bir yetki belgesi verilir.

  TOPLU GÖRÜŞMELER

  MADDE 11-

  A) İŞYERİ DÜZEYİNDE ÇAĞRI VE GÖRÜŞME USULU

  işyeri düzeyindeki yetki belgesini alan işçi sendikası, toplu sözleşme yapmak istediği işvereni, yetki belgesini aldığı tarihten itibaren onbeş gün toplu görüşmeye çağırır; bu çağrıda, yapılacak toplantının  yeri, günü ve saati belirtilir. Çağrıya toplu sözleşme teklif tasarısı da  eklenir.  Belirtilen bu yer, gün ve saat karşı taraf için uygun olmazsa, taraflar, yapılacak toplantının yer, gün ve saatini aralarında anlaşarak tespit ederler.

  Taraflar toplu görüşmenin başlayacağı yer , gün ve saat üzerinde anlaşamazlar veya tespit olunan günde, işveren toplantıya katılmazsa, uyuşmazlık doğmuş sayılır.

  Taraflar toplu görüşmelerinin başlamasından itibaren 30 gün içinde anlaşmaya varamamışsa, uyuşmazlık  doğmuş sayılır.

  Uyuşmazlık tarihi   taraf sendika tarafından altı iş günü içerisinde Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

  Toplu görüşme sonunda bir anlaşmaya varılmışsa, anlaşma konularını içeren ve beş nüshadan oluşan bir anlaşma tutanağı düzenlenir ve taraf temsilcilerince imzalanır.

  Beşer nüsha olarak düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi  metninin üç  nüshası imza tarihinden itibaren onbeş işgünü işçi sendikası tarafından  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne tevdi edilir. Bölge Müdürlüğü bu sözleşmelerin bir nüshasını Bakanlığa,   bir nüshasını da Devlet İstatistik Enstitüsüne göndedir.

  B- İŞKOLU DÜZEYİNDE ÇAĞRI VE GÖRÜŞME USULÜ:

  İşkolu Toplu İş Sözleşmesi Kurulunun sözleşme taslağını karara bağlamasından sonra,  o işkolunda kurulu varsa  işveren sendikalarına, yoksa o işkolunda işyeri toplu iş sözleşmesi bağıtlanmış olan en çok işçi çalıştıran 10 işverene yer, gün ve saat belirtmek suretiyle  görüşme çağrısı yapar. Çağrıya, işkolu toplu iş sözleşmesi taslağı eklenir. Çağrının işveren sendikalarına  tebliğinden itibaren 15  gün içinde toplu görüşmeye başlanır.

  Bu süre içinde toplu görüşmeye başlanmazsa veya başlanıp ta anlaşma sağlanamazsa veya  uzlaştırma çabaları sonuç vermezse, İşkolu Toplu İş Sözleşmesi Kurulu o iş kolu için grev kararı alabilir.

  MADDE 12- UZLAŞTIRMA

  Taraflar aralarında anlaşmak suretiyle, uyuşmazlığı, seçecekleri bir arabulucu veya arabulucu heyetine intikal ettirebilirler. Arabulucu veya arabulucu heyeti 15 gün içinde taraflara uzlaştırma önerilerini önerisini ulaştırır. Bu süre içerisinde işçi sendikası grev kararı alamaz ve uygulayamaz.

  Arabulucu önerisinin taraflarca kabul edilmemesi veya  üzerinde görüşmelere devam edilmesi yolunda bir karar alınmaması halinde işçi sendikası grev kararı alabilir ve uygulayabilir.

  İKİNCİ KISIM

  GREV

  GREVİN TANIMI

  MADDE 13- İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle bir işkolunda, bir veya birden çok işyerinde, faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla veya bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak veyahut toplu sözleşmelerden kaynaklanan haklarının ödenmemesi nedeniyle iş bırakmalarına grev denir.

  GREV KARARI VE UYGULANMASI

  MADDE 14

  Bir toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında çıkan menfaat uyuşmazlığında ; Uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından,  yorumundan çıkan hak uyuşmazlıklarında; İşçilerin genel, toplumsal hak ve menfaatlerini ilgilendiren konularda  t
  ar
  af işçi sendikasınca grev kararı alınabilir. Alınan bu grev kararı işverene ve Bölge Müdürlüğüne bildirilir ve işyerinde ilan edilir.

  Grev kararı işyerlerinde  ilan edildiği tarihten bir gün sonra uygulanmaya başlanabilir. Ancak, uyuşmazlık tarihinden itibaren bir yıl içerisinde grev kararı almayan veya alınan grev kararını uygulamayan sendikanın toplu iş sözleşmesi yetkisi düşer.

  İşkolu ve İşletme toplu iş sözleşmeleri söz konusu olduğunda grev, işkolunun ve işletmenin tamamında uygulanabileceği gibi, işkolu ve işletme kapsamındaki işyerlerinin biri veya bir kısmında, farklı tarihlerde  uygulanabilir.

  İKİNCİ BÖLÜM

  GREV YASAKLARI

  MADDE 15- Aşağıdaki işlerde ve yerlerde grev yapılamaz.

  1-Can ve mal kurtarma işlerinde, acil sağlık hizmetlerinde,

  2-Cenaze ve tekfin işlerinde, mezarlıklarda,

  GREV YASAKLARINDA UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ

  MADDE 17

  Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sırasında uyuşmazlık çıktığında, taraflardan her biri, bu kanunun 11.maddesinde belirtilen tutanakların düzenlendiği veya 12.maddesinde sözü edilen raporun kendisine ulaştığı tarihten itibaren 6 işgünü( 10 gün olabilir) içinde , uyuşmazlık konularını, belgeleriyle birlikte Yüksek Hakem Kuruluna  intikal ettirir. Yüksek Hakem Kurulu’nun çözüme kavuşturduğu uyuşmazlık konuları ile tarafların daha önce anlaşarak tutanağa bağladıkları konular, Yüksek Hakem Kurulu tarafından bir araya getirilir. Toplu İş Sözleşmesi hükmünde olan bu belgenin birer nüshası taraflara, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, işyerinin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne ve Devlet İstatistik Enstitüsüne gönderilir.

  YÜKSEK HAKEM KURULU

  MADDE 18
  Yüksek Hakem Kurulu Yargıtay’ın iş davalarına bakan dairesi başkanının başkanlığında,

  1- Bakanlar Kurulunca, bakanlar bünyesi dışında işçi ve işveren kuruluşları ile hiçbir şekilde bağlantısı olmayan ve siyasi parti organlarında görevli bulunmayan ekonomi, işletme, sosyal politika veya iş hukuku konularında bilgi ve tecrübe sahibi olanlar arasından seçilecek bir üye,

  2- Üniversitelerin iş hukuku veya ekonomi öğretim üyeleri arasından YÖK tarafından seçilecek bir üye,

  3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü,

  4- Uyuşmazlığın tarafı  işçi ve işveren sendikasını temsil edecek işçi ve işveren sendikaları Konfederasyonlarının seçecekleri ikişer daimi üyeden oluşur. Uyuşmazlığın tarafı sendikanın bir konfederasyona, işverenin işveren sendikasına  üye olmaması  halinde, Yüksek Hakem Kuruluna bunların seçtiği,  daimi konfederasyon üyesi katılır.

  Seçimle gelen üyeler iki yıl için seçilirler, bu üyeler yeniden seçilebilirler. Seçimle gelen her bir üye için aynı şekilde ikişer yedek seçilir. Kurul Başkanlığı için birinci ve ikinci yedekler, Yargıtay Hukuk Daireleri Genel Kurulunca Hukuk Daireleri Başkanları arasından seçilir. Yüksek Hakem Kuruluna katılacak üyelerin seçilmesi her seçim döneminden üç ay önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilgili makam ve kuruluşlardan istenir.

  Yüksek Hakem Kurulu, başvuru dilekçesinin alındığı günden başlayarak altı iş günü içinde, üyelerinin tamamının katılmasıyla toplanır. Ancak başkan hariç üyelerden ikisinin katılmaması toplantıya engel olmaz. Özürlü veya izinli olan asıl başkan veya üyenin yerini aynı gruptan yedek başkan veya yedek üyelerden biri alır.

  Kurul, uyuşmazlığı evrak üzerinden inceler. Yeteri kadar aydınlatılmamış bulduğu yönleri ilgililerden sorarak tamamlar. Ayrıca görüşlerini öğrenmek istediği kimseleri çağırıp dinler veya bunların görüşlerini yazı ile bildirmelerini ister. Bu kimseler hakkında HUMK’un tanıklara ve bilirkişilere ilişkin hükümleri uygulanır.

  Kurul, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. Lehte ve aleyhte oylar eşit ise başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar.

  Kurul kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir.

  Kurulun yazışma ve uzmanlık hizmetlerini yürütmek üzere kurul başkanlığına bağlı olarak bir genel sekreterlik kurulur. Genel Sekreter, başkanın teklifi üzerine genel usullere göre atanır.

  Kurulun istemi üzerine Başbakanlıkça, yeteri kadar raportör ve uzman atanır ve ihtiyaca göre görevlendirilir. Ancak işçi veya işveren sendika ve konfederasyonlarında çalışmakta olanlar raportör ve uzman olarak görevlendirilemezler.

  GREV OYLAMASI

  MADDE 19

  Bir grevin bir işyerinde uygulanabilmesi için oylama yapılmasını, grev kararının ilan edildiği tarihte, o işyerinde çalışan işçilerin en az üçte biri grev kararının işyerinde ilan edilmesinden itibaren üç işgünü içinde işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurursa, o işyerinde grev oylaması yapılır.

  Grev oylamasında, grev ilanının yapıldığı tarihte işyerinde çalışan işçilerin salt çoğunluğu grevin uygulanmamasına karar verirse o işyerinde grev uygulanmaz.

  Grev oylaması, bu konudaki istemin yapılmasından başlayarak 6 iş günü içinde iş saatleri dışında ilgili Bölge Müdürünün tespit edeceği yer ve saatte ve onun görevlendireceği memurların  gözetimi altında, gizli oy, açık sayım esasına göre yapılır. Oylamaya itirazlar, oylama gününden itibaren üç iş günü içinde işyerinin bağlı bulunduğu iş mahkemesine yapılır. Bu itirazlar , üç iş günü içerisinde kesin olarak karara bağlanır.

  Grev oylamasının sonucunda, işçilerin grevin uygulanmamasına karar vermesi halinde taraflar onbeş gün içinde anlaşamazlar veya uyuşmazlığı özel hakeme intikal ettiremezlerse, uyuşmazlık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından re’sen YHK’na intikal ettirilir. YHK’nun kararı toplu iş sözleşmesi hükmündedir.

  GREVE KATILMAYACAK İŞÇİLER

  MADDE 20

  Hiçbir şekilde üretim ve satışa yönelik olmamak kaydı ile niteliği bakımından sürekli olmasında teknik zorunluluk bulunan işlerde faaliyetin devamlılığını, işyeri güvenliğinin, makine ve demirbaş eşyasının, gereçlerinin, hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin bozulmamasını, hayvan ve bitkilerin korunmasını sağlayacak sayıda işçi , grev sırasında çalışmaya, işveren de bunları çalıştırmaya mecburdur.

  Greve katılmayacak işçilerin, teknik özelliklerini ve isimlerini içeren liste, yukarıda belirtilen esaslara uygun  olarak, öncelikle, toplu görüşmenin başladığı ilk gün, taraflarca belirlenir.

  Toplu görüşme için tarafların hiç biraraya gelmemesi veya grev katılmayacak işçiler konusunda anlaşamamaları durumunda , konu işyerinin bağlı bulunduğu Bakanlık Bölge Müdürlüğüne intikal ettirilir. Bölge Müdürlüğü bu konuyu 3 işgünü içinde karara bağlar ve bu kararını taraflara gönderir. Taraflardan her biri, bu belirlemeye karşı , işyerinin bağlı bulunduğu iş mahkemesinde itiraz edebilirler. Mahkeme üç  işgünü içinde uyuşmazlığı kesin olarak karara bağlar.

  BELGE GÖNDERME ZORUNLULUĞU

  MADDE 21

  İşçi sendikaları ve işverenler, imzaladıkları toplu iş sözleşmelerinin sayı olarak kaç üyeyi kapsadığını, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden üç işgünü içinde  , birlikte düzenledikleri bir tutanağa bağlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına g

  Tarayıcınız bu videoyu desteklemiyor.

  Yazı kaynağı : disk.org.tr

  6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu - Konsolide metin | LEXPERA

  TOPLU �� S�ZLE�MES�

  Toplu i� s�zle�melerinin s�resi ve bitimi:

  MADDE :7: Toplu i� s�zle�meleri,bir y�ldan az ve �� y�ldan uzun s�reli olamaz. Toplu i�

  s�zle�mesinin s�resi, s�zle�menin imzalanmas�ndan sonra taraflarca uzat�lamaz, k�salt�lamaz

  ve s�zle�me s�resinden �nce sona erdirilemez.

          Faaliyetleri bir y�ldan az s�ren i�lerde uygulanmak �zere, toplu i� s�zle�melerinin

  s�resi bir y�ldan az olabilir. �u kadar ki i�in bitmemesi halinde bu s�zle�meler bir y�l�n

  sonuna kadar uygulan�r.

  Toplu i� s�zle�mesi s�resinin bitmesinden �nceki y�zyirmi g�n i�inde, yeni s�zle�me

   i�in yetki i�lemlerine ba�lanabilir. Ancak, yap�lacak toplu i� s�zle�mesi, �nceki s�zle�me

  sona ermedik�e y�r�rl��e giremez.

  Toplu �� S�zle�mesinin Yap�lmas� Yetki:

  MADDE :12: (De�i�ik:3/6/1986 - 3299/2 md.) Bir i� kolunda �al��an i��ilerin y�zde

  onunun tespitinde �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl���nca her y�l Ocak ve Temmuz aylar�nda

  yay�mlanacak istatistikler esas al�n�r. Bu istatistiklerde belirtilecek i� kolundaki b�t�n i��i say�s�

  ile bu i� kolundaki sendikalara mensup �ye say�s� toplu s�zle�me ve di�er i�lemler i�in istatistik

  yay�mlan�ncaya kadar ge�erlidir. Yetki belgesi almak �zere m�racaat eden veya yetki belgesi

  alan i��i sendikas�n�n yetkisini daha sonra yay�mlanacak istatistikler etkilemez.

          (De�i�ik: 3/6/1986 - 3299/2 md.) Yay�m�ndan itibaren 15 g�n i�inde itiraz edilmeyen

   istatistikler kesinle�ir. Ancak, istatisti�in ger�e�e uymad��� gerek�esiyle bu s�re i�inde Ankara

   �� Mahkemesine ba�vurulabilir. Mahkeme bu itiraz� 15 g�n i�inde sonu�land�r�r. Mahkemece

   verilen karar ilgililerce veya �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl���nca temyiz edilebilir. Yarg�tayca

  bu temyiz talebi 15 g�n i�inde kesin karara ba�lan�r.

  Yetki tespiti i�in i��i sendikas�n�n ba�vurusu:

  MADDE :13: (De�i�ik birinci f�kra: 27/5/1988 - 3451/2. md.) Bir toplu i� s�zle�mesi yapmak

   isteyen i��i sendikas�, �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl���na yaz�yla ba�vurarak kurulu

  bulundu�u i� kolunda �ye say�s� itibariyle y�zde on (tar�m ve ormanc�l�k, avc�l�k ve bal�k��l�k i� kolu hari�)

  oran�n� sa�lad���n�n belirlenmesini ve s�zle�menin kapsam�na girecek i�yeri veya i�yerlerinde ba�vuru

   tarihinde �al��an i��iler ile �yelerinin say�s�n�n tespitini ister. ���i sendikas� kendisinde bulunan

  �yelik fi�lerini �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl���na yetki i�in ba�vurdu�u tarihten itibaren �� i�g�n�

   i�inde i�verene vermek zorundad�r.

          �al��ma Bakanl���, kay�tlar�na g�re sendikan�n �o�unlu�u haiz olmas� halinde, toplu i�

  s�zle�mesi yapma ba�vurusunu i�yerindeki i��i ve �ye say�s�n�, o i�kolunda kurulu i��i sendikalar�yla

   taraf olacak i�veren sendikas� veya sendika �yesi olmayan i�verene ba�vurunun al�nd��� tarihten

  itibaren alt� i�g�n� i�inde ba�vuru tarihindeki kay�tlara g�re bildirir. �o�unlu�u haiz olmad���n�n

  tespiti halinde bu bilgiler sadece ba�vuran sendikaya ayn� s�re i�inde bildirilir.

  ��veren sendikas�n�n veya i�verenin ba�vurusu:

  MADDE :14: Bir toplu i� s�zle�mesi yapmak isteyen i�veren sendikas� veya sendika �yesi

  olmayan i�veren �al��ma Bakanl���na yaz�yla ba�vurarak yetkili i��i sendikas�n�n tespitini ister.

          �al��ma Bakanl���;tespit edilen yetkili i��i sendikas�n�n isim ve adresini, i� kolundaki ve o

   i�yerindeki i��i say�s� ile, bu sendikan�n i� kolunda ve o i�yerindeki �ye say�s�n�, i� kolunda

  kurulu i��i sendikalar�na ve talepte bulunan i�veren sendikas�na veya sendika �yesi olmayan ilgili

  i�verene ba�vurunun al�nd��� tarihten itibaren alt� i�g�n� i�inde bildirir. Yetkili sendika bulunmamas�

  halinde durum alt� i�g�n� i�inde sadece ba�vuruda bulunan i�veren sendikas�na veya sendika �yesi

  olmayan i�verene bildirilir.

          ���ilerin ve sendika �yelerinin tespit edilmesinde 12 ve 13 �nc� maddede �ng�r�len

  esaslar uygulan�r.

  Yetki itiraz�:

  MADDE :15: (De�i�ik birinci f�kra: 27/5/1988 - 3451/3. md.) Kendilerine 13 ve 14 �nc�

  maddeler uyar�nca g�nderilen tespit yaz�s�n� alan i��i veya i�veren sendikalar� veya sendika �yesi

  olmayan i�veren, taraflardan birinin veya her ikisinin gerekli yetkiyi haiz olmad�klar� veya kendisinin

  �o�unlu�u bulundu�u yolundaki itiraz�n� sebeplerini de g�stererek yaz�n�n kendilerine tebli�

  tarihinden itibaren alt� i� g�n� i�inde i�yerinin ba�l� oldu�u b�lge m�d�rl���n�n bulundu�u yerdeki

  i� davalar�na bakmakla g�revli mahkemeye yapabilir. Toplu i� s�zle�mesi birden fazla b�lge

  m�d�rl���n�n yetki alan�na giren i�yerlerini kapsad��� hallerde itiraz Ankara' daki i� mahkemesine

  yap�l�r. ��letme toplu i� s�zle�mesi i�in itiraz, i�letme merkezinin bulundu�u yerdeki i� mahkemesine

  yap�l�r. �tiraz dilek�esi �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl���na veya ilgili B�lge M�d�rl���ne kay�t

  ettirildikten sonra mahkemeye verilir. Kurulu bulundu�u i� kolunda �al��an i��ilerin y�zde onunu

  temsil edemeyen sendika yetki itiraz�nda bulunamaz.

  ���i ve �ye say�lar�n�n tespitinde maddi hata iddias�yla s�reye ili�kin itirazlar� mahkeme alt� i�g�n�

  i�inde duru�ma yapmaks�z�n kesin olarak karara ba�lar. Bunlar�n d���ndaki itirazlar i�in mahkeme

  duru�ma yaparak karar verir. Duru�ma sonunda verilecek karar temyiz edildi�i takdirde Yarg�tayca

  onbe� g�n i�inde kesin karara ba�lan�r.

          Mahkemeye itiraz�n yap�lmas�, karar kesinle�inceye kadar yetki i�lemlerini durdurur.

  Yetki belgesi:

  MADDE :16: Tespit yaz�s�na bu Kanunda �ng�r�len s�re i�inde itiraz edilmemi�se s�renin biti�ini

  takibeden alt� i�g�n� i�inde veya yap�lan itiraz reddedilmi�se mahkeme karar�n�n tebli� edildi�i

  tarihten itibaren alt� i�g�n� i�inde ilgili sendikaya �al��ma Bakanl���nca bir yetki belgesi verilir.

          (De�i�ik: 3/6/1986 - 3299/4 md.) Yetki belgesi al�nmadan yap�lan bir toplu i� s�zle�mesinde

  taraflardan birinin veya ikisinin yetkili olmad��� ve bu sebeple s�zle�menin h�k�ms�zl���, �al��ma ve

  Sosyal G�venlik Bakanl���nca durumun tespitinden itibaren 45 g�n i�inde ilgililerce veya �al��ma ve

  Sosyal G�venlik Bakanl���nca dava yolu ile ileri s�r�lebilir.

   Toplu g�r��meye �a�r� 

  MADDE :17: Tespit yaz�s�n� alan i�veren sendikas� veya sendika �yesi olmayan i�veren veya yetki

  belgesini alan i��i sendikas�,tespit yaz�s�n� veya yetki belgesini ald��� tarihten itibaren onbe� g�n i�inde

  kar�� taraf� toplu g�r��meye �a��r�r. �a�r� tarihi derhal g�revli makama bildirilir.

          Bu s�re i�inde �a�r� yap�lmazsa, yetki belgesinin h�km� kalmaz.

  Toplu g�r��menin ba�lamas�:

  MADDE :19: �a�r�n�n kar�� tarafa tebli�i tarihinden itibaren alt� i�g�n� i�inde taraflar toplu

  g�r��menin yer,g�n ve saatini aralar�nda anla�arak tespit ederler ve bunu g�revli makama yaz� ile bildirirler.

  Toplant� yer, g�n ve saati bak�m�ndan taraflar aras�nda bir anla�maya var�lamazsa, taraflardan birinin

  �� i�g�n� i�inde ba�vurmas� �zerine g�revli makamca toplant� yeri,g�n� ve saati ba�vurma tarihinden

   ba�layarak alt� i�g�n� i�inde tespit edilir ve taraflara bildirilir.

          �a�r� tarihinden itibaren otuz g�n i�inde yukar�daki f�kralar uyar�nca toplu g�r��meye �a�r�y�

  yapan taraf gelmez ve toplu g�r��meye ba�lanmazsa �a�r�y� yapan taraf�n yetkisi d��er.

  Toplu i� s�zle�mesinin imzalanmas� ve tevdi edilmesi:

  MADDE :20: Toplu g�r��menin sonunda bir anla�maya var�l�rsa, be� n�sha olarak d�zenlenecek olan

  toplu i� s�zle�mesi taraf temsilcilerince imzalan�r. S�zle�menin birer n�shas�n� taraflar al�rlar. �� n�sha da,

  toplu g�r��me i�in �a�r�y� yapm�� olan taraf�a g�revli makama imza g�n�nden ba�layarak alt� i�

  g�n� i�inde tevdi edilir.

          B�lge �al��ma m�d�rl�kleri kendilerine tevdi edilen toplu i� s�zle�melerinin iki n�shas�n�

  �al��ma Bakanl���na g�nderirler. �al��ma Bakanl��� da toplu i� s�zle�melerinin birer n�shas�n� Devlet

  �statistik Enstit�s�ne g�nderir.

  Uyu�mazl���n tespiti:

  MADDE :21: (De�i�ik birinci f�kra:3/6/1986 - 3299/6 md.) Toplu g�r��me i�in tespit edilen yer,

  g�n ve saatte taraflardan biri toplant�ya gelmezse veya toplant�ya geldi�i halde g�r��meye ba�lamazsa

  ya da toplu g�r��meye ba�land�ktan sonra taraflardan biri toplant�ya devam etmezse, toplant�ya

  gelen taraf, durumu g�revli makama alt� i� g�n� i�erisinde yaz� ile bildirir.

          Toplu g�r��menin ba�lamas�ndan itibaren altm�� g�n i�inde taraflar anla�amad�klar�n� bir

  tutanak ile tespit ederlerse veya toplu g�r��menin ba�lamas�ndan itibaren altm���nc� g�n�n sonunda

  anla�maya varamam��larsa,taraflardan biri durumu g�revli makama yaz�yla bildirir.

  Arabuluculuk :

  MADDE :22: (De�i�ik: 3/6/1986 - 3299/7 md.)

          (Ek:27/5/1988 - 3451/4. md.) 21 inci maddenin birinci f�kras�na g�re d�zenlenen

  yaz�y� alan makam,yaz�y� d�zenleyen taraf�n talebini g�z �n�ne alarak otuz veya altm�� g�n�n

  ge�mesini beklemeksizin a�a��daki h�k�mler uyar�nca arabulucuk i�lemlerini ba�lat�r.

          Toplu g�r��menin ba�lad��� tarihten itibaren otuz g�n ge�mesine ra�men anla�ma sa�lana-

  mam��sa, taraflardan her biri g�r��melere 59 uncu maddeye g�re d�zenlenen resmi listeden bir

  arabulucunun kat�lmas�n� g�revli makamdan isteyebilir. Ba�vuruyu alan g�revli makam arabulucu

  tayini i�in taraflar� alt� i� g�n� i�inde toplant�ya �a��r�r Taraflardan biri bu toplant�ya kat�lmazsa

  veya toplant�da arabulucu tayini hususunda aralar�nda anla�ma sa�lanamazsa, g�revli makam,

  resmi listeden bir arabulucuyu taraflardan en az birinin huzurunda ad �ekmek suretiyle tespit eder.

  Arabulucu tayini yoluna gidilmi� ve anla�ma sa�lanamam��sa,uyu�mazl���n tespiti bak�m�ndan

  altm�� g�nl�k s�renin ge�mesi beklenilmez ve ayr�ca resmi arabulucu tayin edilmez.

  Bu takdirde arabulucunun d�zenleyip g�revli makama tevdi edece�i tutanak, 23 �nc� maddede

  belirtilen resmi arabulucu tutana�� mahiyetindedir. Birinci f�kraya g�re arabulucu tayini yoluna

  gidilmemi� ve toplu g�r��menin ba�lad��� tarihten itibaren altm�� g�n ge�mesine ra�men

  anla�ma sa�lanamam��sa, g�revli makam ba�vuru �zerine veya re'sen alt� i�g�n� i�inde

  15 inci maddede �ng�r�len mahkemeye ba�vurmak suretiyle resmi listeden bir

  arabulucunun tayinini talep eder.

          Resmi arabulucunun g�revi mahkemece kendisine yap�lacak duyurudan itibaren ba�lar.

  Arabuluculuk g�revi:

  MADDE :23: 22 nci maddenin ikinci f�kras�nda �ng�r�len arabuluculuk g�revi onbe� g�n s�rer.

  Bu s�re taraflar�n anla�mas� ile en�ok alt� i�g�n� uzat�labilir ve g�revli makama bildirilir.

          Arabuluculuk s�resinin sonunda anla�ma olmam��sa, arabulucu, �� i�g�n� i�inde

  uyu�mazl��� belirleyen bir tutanak d�zenler ve bu tutana�a uyu�mazl���n sona erdirilmesi i�in gerekli

  g�rd��� tavsiyeleri de ekleyerek g�revli makama tevdi eder. G�revli makam bu tutana�� en ge�

  alt� i�g�n� i�inde taraflara tebli� eder.

  Tutanaklar ve sicil:

  MADDE :24: Bu Kanun gere�ince b�lge �al��ma m�d�rl���ne g�nderilen tutanak ve yaz�lar

  al�nd��� tarihten ba�layarak �� i�g�n� i�inde �al��ma Bakanl���na g�nderilir. Bir n�shas� da

  dosyas�nda saklan�r. �al��ma Bakanl���,toplu i� s�zle�meleri i�in bir sicil tutar. Toplu i�

  s�zle�mesinin metni �zerinde anla�mazl�k ��kt��� takdirde, esas, bu sicilde saklanan metindir.

  Bu sicilin nas�l tutulaca�� �al��ma Bakanl���nca ��kart�lacak bir y�netmelikte belirtilir.

  Kanuni grev ve kanuni lokavt karar�:

  MADDE :27: Bir veya birden �ok i�yerinde veya bir i�letmede, bu yerlere ili�kin 21 inci

  maddedeki uyu�mazl���n ��z�lemedi�ini 23 �nc� madde uyar�nca belirten tutana��n tebli�inden

  itibaren alt� i�g�n� ge�meden grev karar� al�namaz.

          Birinci f�krada �ng�r�len s�renin ge�mesinden sonra kanuni grev karar� alt� i�g�n�

  i�inde uyu�mazl���n taraf� i��i sendikas�nca al�nabilir. Bu s�re i�inde grev karar� al�nmazsa veya

  grev yasaklar�nda Y�ksek Hakem Kuruluna ba�vurulmazsa yetki belgesinin h�km� kalmaz.

          Uyu�mazl���n taraf� olan i�veren sendikas� veya sendika �yesi olmayan i�veren, i��i

  sendikas�n�n alm�� oldu�u grev karar�n�n kendisine tebli�inden itibaren alt� i�g�n� i�inde

  lokavt karar� alabilir. Grev karar� uyu�mazl���n kapsam�ndaki i�yerlerinin bir k�sm� i�in

  al�nm�� olsa dahi lokavt karar� o uyu�mazl���n kapsam�ndaki ba�ka i�yerleri i�in de al�nabilir.

  Grev ve lokavt kararlar�n�n tebli�i:

  MADDE :28:  27 nci madde uyar�nca al�nan grev ve lokavt kararlar�, karar tarihinden itibaren

  alt� i�g�n� i�inde kar�� tarafa tebli� edilmek �zere notere ve karar�n birer �rne�i g�revli

  makama tevdi edilir. Grev ve lokavt karar� i�yerinde veya i�yerlerinde karar� alan taraf�a

  derhal ilan edilir.

  Yasaklarda Y�ksek Hakem Kuruluna ba�vurma:

  MADDE :32: (Birinci f�kra m�lga: 27/5/1988 - 3451/11. md.)

          Grev ve lokavt�n yasak oldu�u i�ler ile yerlerdeki uyu�mazl�klarda, taraflardan

  biri 23 �nc� maddede belirtilen tutana��n al�nmas�ndan veya ge�ici grev ve lokavt yasa��n�n

  alt� ay� doldurmas�ndan itibaren alt� i�g�n� i�inde Y�ksek Hakem Kuruluna ba�vurabilir.

  Grev ve lokavt�n ertelenmesi:

  MADDE :33: Karar verilmi� veya ba�lanm�� olan kanuni bir grev veya lokavt genel sa�l���

  veya milli g�venli�i bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyu�mazl�kta grev ve lokavt� bir

  kararname ile altm�� g�n s�re ile erteleyebilir. Erteleme s�resi, kararnamenin yay�m� tarihinde

  i�lemeye ba�lar.

          Bakanlar Kurulunun erteleme kararlar� aleyhine Dan��tayda iptal davas� a��labilir ve

  y�r�tmenin durdurulmas�na karar verilmesi istenebilir. Ola�an�st� halin ilan edildi�i b�lgelerde grev

  ve lokavt ertelenmesi kararlar�na ili�kin davalarda y�r�tmenin durdurulmas�na karar verilemez.

  Grev oylamas�:

  MADDE :35: Kanuni bir grevin bir i�yerinde uygulanabilmesi i�in oylama yap�lmas�n�, grev

  karar�n�n ilan edildi�i tarihte o i�yerinde �al��an i��ilerin en az d�rtte biri, grev karar�n�n i�yerinde

  ilan edilmesinden ba�layarak alt� i�g�n� i�inde yaz�l� olarak isterse, o i�yerinde grev oylamas� yap�l�r.

  Grev oylamas� talebi mahallin en b�y�k m�lki amirine yap�l�r.

          Grev oylamas� bu konudaki talebin yap�lmas�ndan ba�layarak alt� i�g�n� i�inde ve i�yerinde,

  i� saatleri d���nda en b�y�k m�lki amirin tespit edece�i g�n ve zamanda ve onun veya

  g�revlendirece�i memurun g�zetimi alt�nda,gizli oy a��k tasnif esas�na g�re yap�l�r.

          Grev oylamas�nda, grev ilan�n�n yap�ld��� tarihte i�yerinde �al��an i��ilerin salt �o�unlu�u

  grevin uygulanmamas�na karar verirse o i�yerinde grev uygulanamaz.

  Grev oylamas�n�n sonucu:

  MADDE :36 : Oylamaya itirazlar oylama g�n�nden ba�layarak �� i�g�n� i�inde i� davalar�na

  bakmakla g�revli mahalli mahkemeye yap�l�r. �tiraz mahkemece �� i�g�n� i�inde kesin olarak

  karara ba�lan�r.

          Grev oylamas� sonucunda i��iler grevin uygulanmamas�na karar verirlerse ve uyu�mazl�kta

  taraf olan i��i sendikas�, oylama sonucunun kesinle�mesinden itibaren onbe� g�n i�inde kar�� tarafla

  anla�maya varamazsa veya Y�ksek Hakem Kuruluna ba�vurmazsa, yetki belgesinin h�km� kalmaz.

  Grev ve lokavt�n ba�lamas�:

  MADDE :37: Grev ve lokavt karar�, kar�� tarafa tebli�inden itibaren altm�� g�n i�inde ve kar��

  tarafa noter arac�l��� ile alt� i�g�n� �nce bildirilecek tarihte uygulamaya konabilir.

          Kar�� tarafa tebli� edilmek �zere s�resi i�inde notere ve g�revli makama tevdi edilmeyen grev ve

  lokavt kararlar� uygulanamaz. Bildirilen g�nde ba�lamayan grev hakk� veya lokavt d��er. S�resi i�inde

  grev karar� uygulamaya konulmam��sa ve al�nm�� bir lokavt karar� da yoksa veya lokavt da s�resi

  i�inde uygulanmaya konulmam��sa yetki belgesinin h�km� kalmaz.

          Grev oylamas� yap�lan hallerde altm�� g�nl�k s�re oylaman�n sonucunun kesinle�mesinden

  itibaren i�lemeye ba�lar.

  Kanuni grev ve lokavta kat�lamayacak i��i kadrosu:

  MADDE :39: Grev ve lokavt d���nda kalacak i��ilerin yedekler dahil niteli�i ve say�s� i�veren veya

  i�veren vekili taraf�ndan toplu g�r��menin ba�lamas�ndan itibaren alt� i�g�n� i�inde i�yerinde yaz�

  ile ilan edilir ve bu ilan�n bir �rne�i toplu g�r��mede taraf olan i��i sendikas�na g�nderilir.

  Bu ilandan itibaren alt� i�g�n� i�inde i��i sendikas� i� davalar�na bakmakla g�revli mahalli

  mahkemeye itirazda bulunmazsa ilan h�k�mleri kesinle�ir. �tiraz halinde mahkeme alt� i�g�n�

  i�inde karar verir. Bu karar kesindir.

  Grev ve lokavta kat�lmayacak i��ilerin ismen belirlenmesi:

  MADDE :40: Grev ve lokavt�n uygulanaca�� d�nemde hangi i��ilerin i�yerinde �al��maya devam

  edecekleri b�lge �al��ma m�d�rl���nce grev ve lokavt karar�n�n m�d�rl��e bildirilmesinden

  itibaren �� i�g�n� i�inde resen tespit edilerek ilgili i�verene ve i��ilere yaz� ile bildirilir. O

  i�yerinde �al��an ve toplu g�r��mede taraf olan i��i sendikas�n�n ve �ubesinin ba�kan

  veya y�netim kurulu �yesi bulunan i��iler bu h�kme tabi tutulamazlar.

          ��veren 39 uncu madde uyar�nca belirlenen i�lerin yerine getirilebilmesi i�in, grev ve lokavta

  kat�lamayacak i��ilerden herhangi bir nedenle �al��mayanlar�n yerine b�lge �al��ma m�d�rl���n�n

  yaz�l� izni ile yeni i��i alabilir.

  Kanuni grev ve lokavt�n konut haklar�na etkisi:

  MADDE :44: ��veren,kanuni bir grev veya lokavt s�resince greve kat�lan veya lokavta u�rayan

  i��ilerin oturduklar� ve i�veren taraf�ndan sa�lanm�� konutlardan ��kmalar�n� isteyemez.

  Bu yasak, grev ve lokavt�n i�yerinde uygulanmaya ba�lamas�ndan itibaren doksan g�n devam eder.

  Tespit davas�:

  MADDE :46:  Karar verilen veya uygulanmakta olan bir grev ve lokavt�n kanun d��� olup

  olmad���n�n tespitini,uyu�mazl���n taraf� olanlardan her biri 15 inci maddeye g�re yetkili i�

  mahkemesinden her zaman talep edebilir. Mahkeme bir ay i�inde karar verir. Verilecek karar,

  taraflar� ve i��i ve i�veren sendikas�n�n mensuplar�n� ba�lar ve ceza davalar� i�in  de kesin delil

  te�kil eder.

          Hakim, tespit karar�n�n kesinle�mesine kadar,dava konusu grev veya lokavt�n ihtiyati tedbir

  olarak durdurulmas�na karar verebilece�i gibi, konulmu� tedbiri her zaman kald�rabilir.

  Y�ksek Hakem Kurulunun kurulu�u:

  MADDE :53 : Se�imle gelen �yeler, iki y�l i�in se�ilirler, yeniden se�ilmeleri caizdir. Se�imle

  gelen her bir �ye i�in ayn� �ekilde iki�er yedek se�ilir. Kurul Ba�kanl��� i�in birinci ve ikinci

  yedekler Yarg�tay Hukuk Daireleri Genel Kurulunca hukuk daireleri ba�kanlar� aras�ndan se�ilir.

  Y�ksek Hakem Kuruluna kat�lacak �yelerin se�ilmesi, her se�im d�neminden �� ay �nce

  �al��ma Bakanl���nca ilgili makam ve kurulu�lardan istenir.

  Uyu�mazl���n incelenmesi:

  MADDE :54: Y�ksek Hakem Kurulu ba�vuru dilek�esinin al�nd��� g�nden ba�layarak alt� i�

  g�n� i�inde �yelerinin tamam�n�n kat�lmas� ile toplan�r. Ancak, ba�kan hari� �yelerden ikisinin

  kat�lmamas� toplant�ya engel olmaz. �z�rl� veya izinli olan as�l ba�kan veya �yenin yerini

  ayn� gruptan yedek ba�kan veya yedek �yelerden biri al�r.

  Yorum davas�:

  MADDE :60: Uygulanmakta olan bir toplu i� s�zle�mesinin yorumundan do�an uyu�mazl�kta

  s�zle�menin taraflar�ndan her biri 15 inci maddeye g�re yetkili i� mahkemesinde yoruma

  ili�kin bir tespit davas� a�abilir. Mahkeme en ge� iki ay i�inde karar�n� verir. Karar�n

  temyiz edilmesi halinde Yarg�tay�n ilgili dairesi, bozma s�z konusu olan hallerde i�in

  esas�na ili�kin kesin karar�n� iki ay i�inde verir.

          Kesinle�en yorum karar�na uymayan taraf hakk�nda 80 inci madde h�km� uygulan�r.

  Ki�ilerin,yorum karar�na uyulmamas�ndan do�an tazminat haklar� sakl�d�r.

  Yazı kaynağı : www.hcilan.av.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Ali 11 Ay önce
  0

  bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yorum yap