Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  tilavet secdesi hangi surelerde var

  1 ziyaretçi

  tilavet secdesi hangi surelerde var bilgi90'dan bulabilirsiniz

  TİLÂVET SECDESİ

  TİLÂVET SECDESİ

  İbn Hazm, el-Muḥallâ, V, 105-111.

  Ebû Ca‘fer et-Tûsî, el-Mebsûṭ fî fıḳhi’l-İmâmiyye (nşr. M. Takī el-Keşfî), Tahran 1387, I, 113-114.

  Ebû Bekir İbnü’l-Arabî, Aḥkâmü’l-Ḳurʾân, II, 829-833.

  Kâsânî, Bedâʾiʿ, I, 179-194.

  Muvaffakuddin İbn Kudâme, el-Muġnî (nşr. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî – Abdülfettâh M. el-Hulv), Riyad 1417/1997, II, 352-372.

  Kurtubî, el-Câmiʿ, VII, 357-359; X, 63.

  Nevevî, el-Mecmûʿ, III, 551-569.

  Şehâbeddin el-Karâfî, eẕ-Ẕaḫîre (nşr. Saîd A‘râb), Beyrut 1994, II, 410-416.

  Takıyyüddin İbn Teymiyye, Mecmûʿatü’l-fetâvâ (nşr. Âmir el-Cezzâr-Enver el-Bâz), Mansûre 1426/2005, XXIII, 83-105 (bu bölümün müstakil baskısı için bk. Sücûdü’t-tilâve meʿânîh ve aḥkâmüh [nşr. Fevvâz Ahmed Zemerlî], Beyrut 1426/2005).

  İbnü’l-Murtazâ, el-Baḥrü’z-zeḫḫâr (nşr. Abdullah b. Abdülkerîm el-Cürâfî), San‘a 1409/1988, I, 342-345.

  İbn Hacer el-Askalânî, Fetḥu’l-bârî (nşr. Ebû Kuteybe Nazar Muhammed el-Fâryâbî), Riyad 1426/2005, III, 439-454.

  Bedreddin el-Aynî, ʿUmdetü’l-ḳārî (nşr. Abdullah Mahmûd M. Ömer), Beyrut 1421/2001, VII, 136-164.

  İbn Âbidîn, Reddü’l-muḥtâr (nşr. Ali M. Muavvaz – Âdil Ahmed Abdülmevcûd), Beyrut 1415/1994, II, 575-597.

  Muhammed b. Ahmed ed-Desûkī, Ḥâşiye ʿale’ş-şerḥi’l-kebîr (nşr. Muhammed İlîş), Beyrut, ts. (Dârü’l-fikr), I, 306-312.

  Vehbe ez-Zühaylî, el-Fıḳhü’l-İslâmî ve edilletüh, Dımaşk 1405/1985, II, 109-127.

  H. Yunus Apaydın, “Tilâvet Secdesi”, İlmihal, Ankara 2006, I, 352-354.

  Fehd b. Abdülazîz el-Fâzıl, “Secedâtü’l-Ḳurʾân: Aḥkâm ve tevcîhât”, Mecelletü’l-buḥûs̱i’l-İslâmiyye, sy. 71, Riyad 1424-25/2004, s. 93-193.

  “Sücûdü’t-tilâve”, Mv.F, XXIV, 212-233.

  Beşir Gözübenli, “Tilâvet Secdesi”, İslam’da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, İstanbul 1997, IV, 375-379.

  Yazı kaynağı : islamansiklopedisi.org.tr

  Kuran'da secde ayetleri hangi cüzlerdedir? | Sorularla Kuran-ı Kerim

  Başta, tilâvet secdesi yapacak kişinin abdestli, üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır. Tilâvet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür ve eller kaldırılmaksızın "Allâhüekber" diyerek secdeye varılır.

  Üç kere "Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" denildikten sonra yine Allâhüekber diyerek kalkılır. Bu secdede aslolan, yüzün yere konulması, yani secde edilmesidir. Secdeye giderken ve kalkarken "Allâhüekber" ve secde esnasında "Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" denilmesi sünnettir. Aynı şekilde secdenin oturduğu yerden değil de, ayaktan yere inilerek yapılması, secde yapıp oturmak yerine ayağa kalkılması ve secdeden kalkarken "gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" denilmesi müstehaptır.

  Tilâvet secdesini hemen yerine getirmek mecburiyeti olmamakla birlikte, bu secdenin anlamına ve amacına uygun olan davranış, mümkünse secdenin hemen o anda yapılmasıdır. Meselâ, arabada giderken tilâvet secdesi yapması gereken kimse bunu ima ile yapabilir.

  Bir toplulukta Kur'an okunurken secde âyeti okunmuşsa, Kur'an okuyan kişinin kendisi öne geçerek tilâvet secdesini topluca yaptırması güzel olur. Bu secde yapılırken kadınlarla aynı hizada durulmuş olması problem teşkil etmez. Fakat herkes istediği gibi, bulunduğu yerde tek tek de secde yapabilir.

  Secde âyetinin namazda okunması durumunda tilâvet secdesinin nasıl yapılacağı hususunda öteden beri birçok görüş öne sürülmüş ve birtakım öneriler getirilmiştir. Genel olarak söylemek gerekirse, secde âyeti Alak sûresinde (96/19) olduğu gibi rek‘atın sonuna tesadüf ediyorsa, tilâvet secdesi namaz secdeleriyle yerine getirilmiş olur; namazdan sonra ayrıca tilâvet secdesi yapılmaz. Hatta Hanefî mezhebinde, niyet etmesi durumunda, yapacağı rükûun da tilâvet secdesi yerine geçeceği kabul edilmiştir. Secde âyetini okuduktan sonra okumaya daha devam edecekse tilâvet secdesine varıp kalkması gerekir. Âlimlerin bu görüşlerine rağmen, elimizde Hz. Peygamber'in namazda tilâvet secdesi yaptığına ilişkin sağlıklı bilgi bulunmadığı gibi, namazdaki kişiden ayrıca bir de tilâvet secdesi yapmasını istemek yukarıda ortaya konulan anlam ve amaç çerçevesi içerisinde tutarlı ve gerekli değildir. Çünkü namaza durmuş olan kimse, lisân-ı hâl ile, zaten yaratıcısına karşı bir muhalefet içerisinde olmadığını, aksine bir boyun büküş ve tevazu içerisinde olduğunu göstermekte ve ayrıca namaz gereği rükû ve secde yapmaktadır. Bu bakımdan, namaz esnasında yapacağı secdelerin aynı zamanda tilâvet secdesi görevi de göreceğini söylemek daha mâkul ve namaz disiplini bakımından daha uygun gözükmektedir.

  Kaynak: İslam İlmihali 1, TDV Yayınları

  Yazı kaynağı : www.kuranvemeali.com

  Tilavet secdesi nerelerde geçer? Kuranda kaç tanedir? Tilavet secdesi nasıl yapılır, ne okunur, selam verilir mi ? Tilavet secdesi olan ayetler…

  Tilavet secdesi nerelerde geçer? Kuranda kaç tanedir? Tilavet secdesi nasıl yapılır, ne okunur, selam verilir mi ? Tilavet secdesi olan ayetler…

  Kur'ân'da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye denilen Tilavet secdesi Abdullah bin Ömer (r.a) rivayetin de şu sözlerle ifade edilir. "Peygamber (s.a.v) Kur'ân okurken içinde secde ayeti bulunan bir sureye geldiğinde secde ederdi. Biz de kendisiyle birlikte secde ederdik. Öyle ki, bir kısmımız alnını koyacak yer bulamazdı. Resûlüllah (s.a.v) buyurdular ki: "Ademoğlu secde ayetini okuduğunda secde ederse, şeytan ağlayarak oradan uzaklaşır ve şöyle der: Eyvah! Ademoğlu secde etmekle emr olundu, secde etti; ona cennet var. Ben de secde etmekle emr olundum ama isyan ettim; bana da ateş var!" (Müslim, İman,133; İbn Mâce, İkame, 70). Müslümanlar için vacip olan Tilavet secdesi ne zaman yapılır? Tilavet secdesi olan ayetler hangileri? Tilavet secdesi nerelerde geçer?

  TİLAVET SECDESİ NERELERDE GEÇER? KUR'ÂN'DA HANGİ CÜZDE, HANGİ SURELERDE VAR?

  9. CÜZ - A`raf sûresi - 206

  13. CÜZ - Ra`d Sûresi - 15

  14. CÜZ - Nahl sûresi - 49

  15. CÜZ - İsrâ sûresi - 107

  16. CÜZ - Meryem sûresi - 58

  17. CÜZ - Hacc sûresi - 18

  19. CÜZ - Furkan sûresi - 60

  19. CÜZ - Neml sûresi - 25

  21. CÜZ - Secde sûresi - 15

  23. CÜZ - Sâd sûresi - 24

  24. CÜZ - Fussılet sûresi - 37

  27. CÜZ - Necm sûresi - 62

  30. CÜZ - İnşikak sûresi - 21

  30. CÜZ - Alâk sûresi - 19

  TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?

  Kur'an-ı Kerim okunurken secde âyetlerini okuyan veya dinleyen kimsenin tilavet secdesi yapması vaciptir. Secde âyeti okuyan kişi namazda değilse, ister âyeti okur okumaz, ister daha sonra kalkıp secdeyi yapar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 254).

  Namaz kılan kişinin namazda secde âyeti okuması hâlinde, secde âyetinden sonra üç âyetten daha fazla okumayıp, rükûya eğilecekse, tilavet secdesine niyet ederek rükûya gider. Yapmış olduğu bu rükû aynı zamanda tilavet secdesi yerine de geçer. Şayet üç âyetten daha fazla okuyacaksa, tilavet secdesine niyet ederek doğrudan secdeye gider ve bir defa secde yaptıktan sonra ayağa kalkıp kaldığı yerden kıraate devam eder (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 147).

  Tilavet secdesi, namaz değilse de; taharet, kıbleye dönmek, niyet etmek, avret yerlerinin örtülü olması gibi namazda aranan şartlar tilavet secdesinde de aranır. Ancak tilavet secdesinde iftitah tekbiri sünnettir.

  Tilavet secdesi yapacak kişi, ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya 'Allahu ekber' diyerek bir kere secdeye gidip üç defa "Sübhane Rabbiye'l-alâ" dedikten sonra yine 'Allahu ekber' diyerek secdeden kalkar. Böylece tilavet secdesi tamamlanmış olur. Yani tilavet secdesinden sonra teşehhüt miktarı oturmak ve selam yoktur.

  Tilavet secdesini gerektiren âyetleri işiten kişinin, hemen secde yapmaya fırsat bulamaz ise, "Semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke Rabbena ve ileyke'l-masîr" demesi müstehaptır. O anda yapamadığı secdeyi daha sonra yapar (Şürünbülâlî, Merâkı'l-felâh, s. 183).

  TİLAVET SECDESİ NE ZAMAN YAPILIR?

  Secde ayetinin okunması.

  Secde ayetini başkasından işitmek.

  İmama uyma.

  Yazı kaynağı : www.gazetevatan.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap