Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ticaret unvanında kullanılması cumhurbaşkanlığı kararına bağlı değildir

  1 ziyaretçi

  ticaret unvanında kullanılması cumhurbaşkanlığı kararına bağlı değildir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ticaret Unvanında Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli Kelimelerinin Kullanılması

  Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ticaret unvanında ‘Türk’, ‘Türkiye’, ‘Cumhuriyet’ ve ‘Milli’ kelimerlerinin kullanılması ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

  Açıklamada, “Bakanlar Kurulunun izni ile ticaret unvanına eklenebilecek kelimeler yalın ve eksiz olarak ‘Türk’, ‘Türkiye’, ‘Cumhuriyet’ ve ‘Milli’ kelimeleri ile sınırlandırılmıştır. Bu itibarla, sözkonusu ibarelerin ‘cantürk’ ‘türkhan’ gibi birleşik kelimeler içerisinde yer verilmek suretiyle ticaret unvanlarında kullanılmasında bir engel bulunmamaktadır” denildi.

  Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama söyle: “Eksik veya yanlış bilgilere dayalı olarak, ticari işletmelerin ve ticaret şirketlerinin ticaret unvanlarında ‘Türk’, ‘Türkiye’, ‘Cumhuriyet’ ve ‘Milli’ ibarelerinin kullanmasının yasaklandığı yönünde bir takım iddialara yer verilen haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, ‘Türk’, ‘Türkiye’, ‘Cumhuriyet’ ve ‘Milli’ ibareleri bir ticaret unvanına ancak Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilmektedir. Yine Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 46 ncı maddeyi ihlal edenlerin üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun un 46 ncı maddesi, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 48 inci maddesinden içerik olarak aynen alınmıştır”

  “YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYGULAMADA HERHANGİ BİR FARKLILIK ÖNGÖRMEMEKTEDİR”
  “Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 48 inci maddesinin üçüncü fıkrası da (Türk), (Türkiye), (Cumhuriyet) ve (Milli) kelimeleri bir ticaret unvanına ancak İcra Vekilleri Heyeti kararıyla konabilir.’ şeklindedir ve bu düzenlemeye uymadan söz konusu kelimeleri ticaret unvanlarında kullananlar hakkında adli para cezası veya hapis cezası öngörülmüştür. Bu doğrultuda, ‘Türk’, ‘Türkiye’, ‘Cumhuriyet’ ve ‘Milli’ kelimelerinin yalın, sade ve eksiz olarak ticaret unvanında kullanılabilmesi bu yönde alınmış bir Bakanlar Kurulu kararına bağlı bulunmaktadır. Görüleceği üzere, bu düzenlemeye aykırı davranışlar her iki kanun tarafından yasaklanmıştır ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu uygulamada herhangi bir farklılık öngörmemektedir.”

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNİN DENETİMİ
  “Bakanlığımızın gözetim ve denetiminde görev yürüten Ticaret Sicil Müdürlüklerimiz; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan ‘Türk’, ‘Türkiye’, ‘Cumhuriyet’ ve ‘Milli’ ibarelerinin ticaret unvanlarında kullanılması bakımından Bakanlar Kurulu’nun kararı gerekliliğine dikkat çekmek ve 6102 sayılı Kanunun anlayış olarak mülga 6762 sayılı Kanundan uzaklaşmadığına vurgu yapmak adına, görev alanlarındaki ticaret sicili kayıtlarının tetkik edilmesi sonucunda Bakanlar Kurulu izni olmaksızın ticaret unvanında ‘Türk’, ‘Türkiye’, ‘Cumhuriyet’ ve ‘Milli’ ibarelerini kullanan şirketlerin tespit edilmesi halinde, bu şirketlerin unvanlarını Kanuna uygun hale getirmeleri gerektiğini ilgililere tebliğ etmektedirler.”

  “YENİ BİR BAKANLAR KURULU İZNİ ALMALARI SÖZKONUSU DEĞİLDİR” 
  “Ticaret Sicil Müdürlüklerimizce yapılan tebliğde, belirtilen süre içerisinde unvanını kanuna uygun hale getirmeyen şirketler hakkında Türk Ticaret Kanununda düzenlenen müeyyidelerin uygulanacağı hususu da belirtilmektedir. Bu doğrultuda, ‘Türk’, ‘Türkiye’, ‘Cumhuriyet’ ve ‘Milli’ ibarelerini ticaret unvanında Bakanlar Kurulu izni alarak kullanan ticari işletmeler ve ticaret şirketlerinin yeni bir Bakanlar Kurulu izni almaları sözkonusu değildir. Ancak, bu ibareleri unvanlarında Bakanlar Kararı olmadan kullananlar ise, sözkonusu Bakanlar Kurulu Kararı ile verilecek izinle bu ibareleri unvanlarında kullanmaya devam edebileceklerdir.”

  “CANTÜRK’ ‘TÜRKHAN’ GİBİ BİRLEŞİK KELİMELERİN TİCARET UNVANLARINDA KULLANILMASINDA BİR ENGEL YOK”
  “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 46 ncı maddesinin son fıkrasında düzenlenen Bakanlar Kurulunun izni ile ticaret unvanına eklenebilecek kelimeler yalın ve eksiz olarak ‘Türk’, ‘Türkiye’, ‘Cumhuriyet’ ve ‘Milli’ kelimeleri ile sınırlandırılmıştır. Bu itibarla, sözkonusu ibarelerin ‘cantürk’ ‘türkhan’ gibi birleşik kelimeler içerisinde yer verilmek suretiyle ticaret unvanlarında kullanılmasında bir engel bulunmamaktadır.”

  Kaynak: DHA – 10.04.2013

  Yazı kaynağı : www.ticaretkanunu.net

  Ticari Unvanda, Bakanlar Kurulu İzni Olmadan "Türk" ve "Milli" Kullanılmayacak

  Ticari Unvanda, Bakanlar Kurulu İzni Olmadan

  İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilecek. Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilecek. Bu ibarelerin Türk Ticaret Kanunu'nun 41 ve 42. maddeleri uyarınca ticaret unvanında kullanılması zorunlu olan gerçek kişinin ad veya soyadında yer alması halinde Bakanlar Kurulu kararı aranmayacak.

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Ticaret Unvanları Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Tebliğ, ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirleri kapsıyor.

  -ŞİRKET TÜRÜNÜ GÖSTEREN İBARELER TÜRKÇE OLACAK-

  Buna göre işletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilecek. Ticaret unvanında yer alacak ibareler, tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte ve gerçeğe aykırı olamayacak. Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemeyecek.

  -TİCARET UNVANINA "TÜRK, CUMHURİYET" BAKANLAR KURULU KARARI İLE KONULABİLECEK-

  Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilecek. Bu ibarelerin Türk Ticaret Kanunu'nun 41 ve 42. maddeleri uyarınca ticaret unvanında kullanılması zorunlu olan gerçek kişinin ad veya soyadında yer alması halinde Bakanlar Kurulu kararı aranmayacak.

  Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunlu olacak. İşletme konusunu gösteren ibarelerde kısaltma yapılamayacak. Başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olacak şekilde kurulacak anonim şirketlerin unvanında "holding" ibaresine yer verilmesi zorunlu olacak. Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilecek, ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekecek.

  -TİCARET SİCİLİNDEN SİLİNEN BİR TİCARET UNVANI, 5 YIL GEÇMEDEN KULLANILAMAYACAK-

  Kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası diğer kuruluşların adları ya da bunları tanımlayan kısaltılmış adları ticaret unvanlarında ek olarak kullanılamayacak. Ancak bu kurum ve kuruluşların işlettiği işletmeler ile hissedarı oldukları şirketlerin ticaret unvanlarında kendilerinin adları veya kısaltılmış adları kullanılabilecek. Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvanı, unvanın silinmesine ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl geçmedikçe başka bir tacir adına yeniden tescil edilemeyecek.

  -DAHA ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ BİR UNVAN, AYIRT EDİCİ EK YAPILMADAN TESCİL EDİLMEYECEK-

  Bir ticaret unvanı, Türkiye'nin herhangi bir sicil müdürlüğüne daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olan ek yapılmadan tescil edilemeyecek. Daha önceden tescil edilmiş bir ticaret unvanının, Türk Ticaret Kanunu'nun 46. maddesi kapsamındaki ek ve işletme konusunu gösteren ilk ibaresi aynı olan diğer bir ticaret unvanına ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilemeyecek.

  Örneğin, "A İnşaat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, "A İnşaat Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ticaret unvanının tescili, ayırt edici ek yapılmadan gerçekleştirilemeyecek.

  -EKLER AYNI OLURSA-

  Daha önce tescil edilmiş ticaret unvanının eki ile kendi eki aynı olan, ancak ekten sonra gelen işletme konusunu gösteren ilk ibaresi farklı olan ticaret unvanı, ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilebilecek.

  Örneğin "B İnşaat Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi" ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, "B Turizm İnşaat Sanayi Anonim Şirketi" ticaret unvanının tescili, ayırt edici ek yapılmadan gerçekleştirilebilecek.

  -ŞİRKET TÜRÜ İBARELERİ FARKLI OLSA DA BİR UNVAN, AYIRT EDİCİ EK YAPILMADAN TESCİL EDİLEMEYECEK-

  Daha önce tescil edilmiş bir ticaret unvanından yalnızca şirket türünü gösteren ibareleri farklı olan diğer bir unvan, ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemeyecek.

  Örneğin, "C Turizm Limited Şirketi" ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, "C Turizm Anonim Şirketi" ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil yapılamayacak.

  Ticaret unvanı ve işletme adına ilişkin diğer hususlarda, Ticaret Sicili Yönetmeliği hükümlerine göre hareket edilecek.

  -8 GÜN İÇİNDE İTİRAZ-

  Tescil talebi reddedilenler, red kararına karşı, 8 gün içinde ticaret sicilinin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine itiraz edebilecek. Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

  Kaynak: ANKA

  Yazı kaynağı : www.haberler.com

  Ticaret Ünvanı Tescili - Yasal Yükümlülükler - Cezalar

  Ticaret Ünvanı Tescili - Yasal Yükümlülükler - Cezalar

  TİCARET ÜNVANI, YASAL ZORUNLULUKLAR VE ÜNVANIN KORUNMASI

  Ticaret ünvanı, tacirleri birbirinden ayırmaya yarayan isimlerdir. Gerçekten de her tacir Türk Ticaret Kanunu uyarınca bir ticaret ünvanına sahip olmalı ve işlemlerinde bu ünvanı kullanmalıdır.

  Türk Ticaret Kanunu m.39/1 uyarınca “Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.” amir hükmü uyarınca tacirler ticaret ünvanına sahip olmak ve ticari işlemlerde bu ünvanı kullanmak zorundadır.

  Ayrıca, bir ticaret unvanına Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde, ek yapılması gerekmektedir.

  Ticaret Ünvanı Şekli

  Tacir tarafından kullanılacak  ticaret ünvanı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olmalıdır. Kanun ticaret ünvanının belirlenmesi noktasında bir takım şartlar getirmiştir.

  Gerçek Kişi Tacirler

  Gerçek kişi olan tacirin ticaret unvanı 46 ncı maddeye uygun olarak yapabileceği ekler ile kısaltılmadan yazılacak adı ve soyadından oluşur. Türk Ticaret Kanunu m.46:

  “Tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında, üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte bulunmamak,
  gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla; her ticaret unvanına, işletmenin özelliklerini belirten veya unvanda yer alan kişilerin kimliklerini gösteren ya da hayalî adlardan ibaret olan ekler yapılabilir.
  Tek başlarına ticaret yapan gerçek kişiler ticaret unvanlarına bir şirketin var olduğu izlenimini uyandıracak ekler yapamazlar.
  “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Millî” kelimeleri bir ticaret unvanına ancak Cumhurbaşkanı kararıyla konabilir.”

  Gerçek kişi tacirin ismi ticaret ünvanında açıkça yer almak durumundadır. Aksi halde tescili mümkün değildir. Ad veya soyad kısaltması kabul edilmemektedir.

  Örnek: Ali Özdemir Cafe(Uygun)  A.Özdemir Cafe(Uygun Değil)

  Kollektif ve Komandit Şirketler

  Kollektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir.

  Örn: Ali Özdemir Kollektif Şirketi(Uygun)   İnşaat ve Turizm Kollektif Şirketi(Uygun Değil)

  Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların adları ve soyadları veya ticaret unvanları bulunamaz.

  2 ortaklı bir komant şirkette Ali Özdemir’ in komanditer ortak Ahmet Özdemir ise komandite ortak olduğunu varsayalım.

  Örn: Ahmet Özdemir Komandit Şirketi(Uygun) Ali Özdemir Komandit Şirketi(Uygun Değil)  Ahmet Özdemir ve Ali Özdemir Komandit Şirketi(Uygun Değil)

  Limited, Anonim ve Kooperatif Şirketler

  Anonim, limited ve kooperatif şirketler, işletme konusu gösterilmek ve 46 ncı madde hükmü saklı kalmak şartıyla, ticaret unvanlarını serbestçe seçebilirler. Ticaret unvanlarında, “anonim şirket”, “limited şirket” ve “kooperatif” kelimelerinin bulunması şarttır.  Ticaret unvanlarında, “anonim şirket”, “limited şirket” ve “kooperatif” kelimelerinin bulunması şarttır

  “İnşaat ve Turizm A.Ş.” “Konut Yapı Kooperatifi” “Turizm ve Hayvancılık Ltd. Şti” yasaya uygun kullanımlardır. “Ali Özdemir Anonim Şirketi” “Ali Özdemir Limited Şirketi” ibareleri ise işletme konusu içermediği için yasaya aykırı olup, tescili mümkün değildir.

  Yine ticaret ünvanında gerçek kişi ismi olması halinde şirket türünü gösteren ibarelerin kısaltılması mümkün  değildir.

  Örn: Ali Özdemir Turizm ve Sanayi A.Ş.(Uygun Değil) Ali Özdemir Turizm ve Sanayi Anonim Şirketi(Uygun)

  Tacir Sayılan Diğer Tüzel Kişiler ve Donatma İştiraki

  Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanları, adlarıdır.

  Örn: Türk Kızılayı Ankara Çelenk Hizmetleri İktisadi İşletmesi

  Donatma iştirakinin ticaret unvanı, ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadını veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adını içerir. Soyadları ve gemi adı kısaltılamaz. Ticaret unvanında ayrıca donatma iştirakini gösterecek bir ibare de bulunur.

  Örn: Ali Özdemir Donatma İştiraki , Martı Donatma İştiraki

  Ticaret Ünvanı Tescili

  Tacirler, ticari işletmesini açtığı günden itibaren onbeş gün içinde, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmelidir.

  Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılmalıdır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir.

  Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu sitede ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır.

  Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı sicil müdürlüğüne verir. Ayrıca tacir tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilir. İmza beyanı, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilebilmektedir.

  Ticaret Ünvanının Devamı

  Ticari işletme sahibinin veya bir ortağın ticaret unvanında yer alan adı kanunen değişir veya yetkili makamlar tarafından değiştirilirse unvan olduğu gibi kalabilir.

  Kollektif veya komandit şirkete ya da donatma iştirakine yeni ortakların girmesi hâlinde ticaret unvanı değiştirilmeksizin olduğu gibi kalabilir. Bu şirketlerden birinin ticaret unvanına adı dâhil olan bir ortağın ölümü üzerine mirasçıları onun yerine geçerek şirketin devamını kabul eder veya şirkete girmemekle beraber bu hususta izinlerini yazılı şekilde bildirirlerse şirket unvanı olduğu gibi bırakılabilir.

  Şirketten ayrılan ortağın adı da yazılı izni alınmak şartıyla şirket unvanında kalabilir.

  Ticaret Ünvanı Devri

  Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak başkasına devredilemez. Bir işletmenin devri, aksi açıkça kabul edilmiş olmadıkça, unvanın da devri sonucunu doğurur. Devir hâlinde devralan, unvanı aynen kullanma hakkına sahiptir.

  Ticaret Ünvanının Korunması

  Kural olarak tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı sadece ticaret ünvanı sahibine aittir.

  Ticaret unvanının, ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanılması hâlinde ünvan sahibi, bu durumun tespitini, yasaklanmasını; haksız kullanılan ticaret unvanı tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silinmesini, tecavüzün sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, gereğinde araçların ve ilgili malların imhasını ve zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddi ve manevi tazminat isteyebilir. Maddi tazminat olarak mahkeme, tecavüz sonucunda mütecavizin elde etmesi mümkün görülen menfaatinin karşılığına da hükmedebilir.

  Mahkeme, davayı kazanan tarafın istemi üzerine, giderleri aleyhine hüküm verilen kimseye ait olmak üzere, kararın gazete ile yayımlanmasına da karar verebilir.

  Cezai Hükümler

  Bütün mahkemeler, memurlar, ticaret ve sanayi odaları, noterler ve Türk Patent ve Marka Kurumu görevlerini yaparlarken bir ticaret unvanının tescil edilmediğini, kanun hükümlerine aykırı olarak tescil edildiğini veya kullanıldığını öğrenirlerse durumu yetkili makamlara bildirmek zorundadırlar.

  Ticaret ünvanının kullanım zorunluluğu, benzer ticaret ünvanı tescilinde ek yapılma zorunluluğuna aykırı hareket edilmesi halinde, kanun hükmünü ihlal eden kişi aleyhine 2.000-TL idari para cezası verilir.

  Ek kullanım kurallarını içeren ve yukarıda anılı TTK m. 46 hükmü ihlal edenler veya TTK m. 49 hükmüne aykırı olarak ticaret unvanını devredenlerle devralan ve kullananlar, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.

  Av. Ali ÖZDEMİR

  Göçük Hukuk Bürosu

  21.04.2020

  Yazı kaynağı : www.gocuk.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap