Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  teknolojik ürünlerde ötv kdv kalktı mı

  1 ziyaretçi

  teknolojik ürünlerde ötv kdv kalktı mı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ucuz evden sonra sıra onlarda: ÖTV ve KDV indirimi...

  Ucuz evden sonra sıra onlarda: ÖTV ve KDV indirimi...

  AK Parti kurmaylarından Erkan Kandemir, canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. Hem bilgisayar, telefon gibi ürünlerdeki ÖTV indirimi planını aktaran Kandemir hem de milyonlarca kişinin beklediği EYT konusundaki son durumu paylaştı.

  UCUZ KONUTTAN SONRA UCUZ ARABA UCUZ TELEFON GELİR Mİ?

  CNN Türk yayınına katılan AK Parti Genel Başkan yardımcısı Erkan Kandemir; 'Gençlerin bilgisayar ve elektronik alanlarda KDV indirimi beklentisi var. Onlarla ilgili bakanlarımız çalışmaları yürütüyor.' dedi. AK Parti'nin vatandaşın beklentilerine her zaman karşılık verdiğini belirten Kandemir; EYT için de konuştu.

  EYT MESAJI DA VERDİ: 'HAKSIZLIK OLMAYACAK'

  EYT'nin çok teknik bir konu olduğunu belirten Erkan Kandemir; 'Ne EYT'nin dışında kalanlara bunun bedelini ödetmeliyiz ne de EYT'li arkadaşlarımıza haksızlık yapmalıyız, bunun dengesini tutturmak çok önemli' dedi.

  ARABA ALIMINA İLİŞKİN DÜZENLEME OLACAK MI?

  'Gençlerin bilgisayar ve elektronik alanlarda KDV indirimi beklentisi var. Onlarla ilgili bakanlarımız çalışmaları yürütüyor.' diyen Kandemir; otomobille ilgili düzenleme ihtimali hakkında yorum yapmadı.

  DİKKAT ÇEKEN OY ORANI AÇIKLAMASI!

  Erkan Kandemir; AK Parti'nin bu seçimde daha önce girdiği seçimlere nazaran en fazla oyu alacağını iddia etti. 'Cumhurbaşkanlığında en yüksek oyu alacağız, sahanın enerjisini görüyoruz. Millet ile Cumhur arasında fark var. Onların iş birliği var. O iş birliği bir şey vaadetmiyor.'

  Yazı kaynağı : www.bursahakimiyet.com.tr

  Teknolojik Ürünlerin Fiyatı KDV ya da ÖTV'siz Nasıl Olurdu?

  Teknolojik Ürünlerin Fiyatı KDV ya da ÖTV'siz Nasıl Olurdu?

  Bugün herhangi bir teknolojik ürün almaya kalktığımızda, karşımıza çok uçuk seviyelerde fiyatlar çıkabiliyor. Özellikle gençleri etkileyen bu olumsuz duruma, temel olarak dövizin Türk Lirası karşısındaki değerinden kaynaklansa da özellikle bazı ürünlerde fiyatları neredeyse yarı yarıya etkileyen vergiler de sebep oluyor.

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün özellikle gençleri bir nebze sevindirme potansiyeli olan bir açıklama yaptı ve teknolojik ürünlere erişimi kolaylaştıracak bir düzenlemenin yapılacağını duyurdu. Düzenlemenin ne olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmasa da gözler, teknolojik ürünlerdeki vergilere döndü.

  Teknolojik ürünleri ucuzlatacak, ödemeleri kolaylaştıracak düzenleme geliyor!

  Günümüzde KDV’de sadeleştirme ve %18 oranının düşürülmesi gündemdeyken, diğer yandan da bazı teknolojik cihazların, özellikle telefonların yüksek ÖTV kaleminden etkilendiğini düşünürsek, bu iki kalemden birinde indirim yapılabilme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Peki, bu vergiler ya hiç olmasaydı?

  Bu küçük hesaplamamız için bir gencin hayatında olabilecek günümüz teknolojilerinden bazı örnek ürünlerin fiyatlarını baz aldık. Daha sonra bu ürünlerden alınan KDV ve varsa ÖTV miktarlarının kaç TL’ye denk geldiğini hesapladık. Sonrasında ürünün satış fiyatından bu kalemleri çıkararak birbirinden bağımsız şekilde ÖTV veya KDV’siz fiyatlarını listeledik. ÖTV'siz fiyatlarda KDV'nin olduğunu belirtelim.

  Dizüstü bilgisayar: Huawei Matebook D16

  Akıllı telefon: iPhone 13

  Tablet: iPad mini

  Oyun konsolu: PlayStation 5

  Akıllı Saat: Apple Watch SE

  Kulaklık: JBL Tune 500 BT

  Kamera: Logitech C920

  Mikrofon: HyperX Solocast

  Hoparlör: Logitech Z213

  Bonus: Piyasadaki en ucuz sıfır araba (şimdilik) – Fiat Egea Sedan

  Yazı kaynağı : www.webtekno.com

  AK Parti'den gen�lere m�jde! "KDV indirimi gelebilir"

  AK Parti'den gen�lere m�jde!

  AK Parti Genel Ba�kan Yard�mc�s� Erkan Kandemir CNN T�RK'te sorular� yan�tlad�. Kandemir �n�m�zdeki g�nlerde bilgisayar al�m�nda KDV indirimi gelebilece�inin sinyalini verdi. Kandemir a��klamas�nda; "Gen�lerin bir tak�m beklentileri var, �zellikle bilgisayar ve elektronik al�mlarla ilgili KDV al�nmamas�na ili�kin" dedi.

  Erkan Kandemir'in a��klamalar�ndan sat�r ba�lar� �u �ekilde;

  Biz AK Parti siyasi hareketi, se�imden se�ime sahaya ��kan bir hareket de�iliz. Cumhurba�kan�m�z te�kilat��l��a �ok �nem verdi�i i�in a�a��dan gelen geri bildirimleri son derece �nemsiyor. Biz s�rekli sahada olan bir siyasi hareketiz. �ok yo�un bir Ramazan sonras�nda Meclis'in kapanmas�yla yaz d�nemini geride b�rakt�k. Arkada�lar�m�z �ok yo�un bir yaz temposunda milletimizle bulu�tular. �imdi bu �al��malar� art�k se�ime do�ru �ekillendirmeye ba�l�yoruz. Bizim i�in 3 ad�m var. Birincisi saha �al��malar�. 2023'e Do�ru �ehir Bulu�malar� ad�yla yeni bir formata b�r�nd�r�yoruz. �llerde ve b�t�n il�elerde �ok yo�un bir saha �al��mas� yap�yorlar.

  Bizim a��m�zdan Genel Ba�kan�m�za sunmak �zere sahan�n nabz�n� �ehir �ehir aktarma gayreti i�indeyiz. 81 ili biz bitirmi� olaca��z, sonra 2. ve 3. turunu yap�yor olaca��z. Bu �ehirlerin nabz�n� tutmak ad�na �ok de�erli bizim a��m�zdan. Bu 1. a�amas�. T�rkiye'de 26 milyon hane var, her haneye gitmek, derdini dinlemek bizim birincil �nceli�imiz. Bizim a��m�zdan her il her sokak her hane e�it derecede �nemli. B�t�n vatanda�lar�m�z�n yan�na gitmek bizim �nceli�imiz ��nk� biz T�rkiye'nin partisi oldu�umuzu d���nen bir siyasi hareketiz.

  2023 SE��MLER�

  Milletvekili arkada�lar�m�z inan�lmaz y�ksek bir performansla gayret g�steriyorlar. O gayret yeni arkada�lar�m�z takviye edilerek mutlaka devam edecek. �l il anketlerimizi de yapmaya devam ediyoruz. Bir yandan bunun da �al��mas�n� y�r�t�yoruz. ���nc�s� Se�im propaganda d�nemi... 28 Ekim'de Ankara Arena'da AK Parti Yol Haritas�'n� Cumhurba�kan�m�z aktaracak.

  �ok �nemli bir se�ime gidiyoruz. Cumhur �ttifak� olarak se�imin �ne al�nmas�yla ilgili tart��ma bizim g�ndemimizde yok. Muhalefet bunu defalarca g�ndeme getirdi. S�rekli bir tarih ifade ettiler, b�yle bir g�ndemimiz yok. Haziran 2023'e de 9 ay kald�, art�k �al��malara ba�laman�n da vakti geldi. Bu se�ime mahsus, 2023'te cumhuriyetimizin 100. y�l�n� kutlayaca��z. T�rkiye'nin adil bir �lke olarak masaya davet edilmesinin k�ymetini g�r�yoruz. Biz yeni y�zy�l�m�zda T�rkiye'yi bamba�ka bir lige ta��mak sorumlulu�umuz var.

  Ana slogan a��klanmazsa bile orada biz konu�mas�n�n aras�nda bunlar� g�rece�iz. 28 Ekim'de AK Parti nas�l bir T�rkiye hayal ediyor, onlar� Say�n Cumhurba�kan�m�z payla�m�� olacak.

  SE��M�N �NE ALINMA �HT�MAL� M� DO�DU?

  �ok �nemli bir se�ime gidiyoruz, bu se�im sonu�lar�n� b�t�n co�rafya a��s�ndan �ok de�erli g�r�yoruz. Cumhurba�kan�m�z da ifade etti, Cumhur �ttifak� olarak MHP Genel Ba�kan� Say�n Bah�eli de ifade etti se�imin �ne al�nmas� ile ilgili bizim bir �al��mam�z yok.

  Muhalefet taraf�ndan s�rekli olarak bir �ne al�nacak konusu konu�uluyor, bizim b�yle bir g�ndemimiz yok.

  Bu se�ime mahsus 2023'te Cumhuriyetimizin 100. y�l�n� kutlayaca��z. Bu yeni y�zy�lda kazan�mlar�m�z� kutlayaca��z. D�nyadaki b�t�n �at��ma b�lgelerinde T�rkiye'nin adil bir �lke olarak masaya davet edilmesinin k�ymetini g�r�yoruz. O g�r��me trafikleri bile T�rkiye'nin geldi�i noktay� g�steriyor.

  ANKET SONU�LARI NEYE ��ARET ED�YOR?

  Say�n K�l��daro�lu nerede yapt�r�yor anketlerini onu bilmiyorum ama bunlar K�l��daro�lu'nun yeni iddias� de�il. K�l��daro�lu her se�im �ncesi benzer �eyleri s�yledi, sand��a pek kalmad�, hep birlikte g�rece�iz. Anketler �zerinden siyaset yap�lm�yor, biz sahada siyaset yap�yoruz. Ger�eklik orada. Cumhur �ttifak� bu se�imlerde bir kere daha y�ksek bir oy oran�yla iktidara gelmeye talip. Bizim milleti kucaklamam�z, y�re�imizdeki, akl�m�zdaki her �ey �effaf. Yapt�klar�m�z da ortada. Biz milletimizin kar��s�na ��karken �ok haz�rl�kl�y�z. Tutarl�l�k �ok �nemli bir �ey.

  �n�allah milletimizin tevecc�h�nden hareketle biz 2023 se�imlerinde girdi�imiz se�imler aras�ndaki en y�ksek oyumuzu alaca��z. Cumhurba�kanl���'nda en y�ksek oyumuzu alaca��z. Muhalefet ile Cumhur �ttifak�'n�n aras�nda bir fark var. Bir tane motivasyonlar� var; Erdo�an'� devirmek. Cumhur �ttifak� bir ilke ittifak�. B�t�n bu yapt�klar�m�z�n, kazan�mlar�m�z�n T�rkiye'yi bamba�ka bir �lke haline getirebilece�ini, �lkemiz i�erisindeki huzurun, t�m bunlardan bir sinerji �reterek yeni y�zy�l�nda T�rkiye'yi bamba�ka bir yere ta��yaca��m�z� s�yl�yoruz.

  6'LI MASADA ADAY �ATLA�I MI VAR?

  O cephenin m�thi� bir kafa kar���kl���n�n oldu�u �ok a��k zaten g�ven vermemesinin sebebi de o. Hi�bir konuda ortak d���nm�yorlar asl�nda, yeniden geri getirmeyi d���nd�kleri eski sisteme dair de bir s�r� a��k b�rakm��lar. O kadar par�al� o kadar karma��k malesef g�ven vermeyen bir masa ki kar�� masa, bunu milletimiz g�r�yor fark ediyor zaten.

  T�rkiye'de siyaseti az�c�k takip edenler b�yle bir masan�n umut verece�ini, T�rkiye'yi bamba�ka bir yere ta��yaca��n� d���nebilirler mi?

  ARA� ALIMLARINA �L��K�N D�ZENLEME OLACAK MI?

  Ba�ka meselelerle ilgili �al��malar�m�z da var. Gen�lerin bir tak�m beklentileri var, �zellikle bilgisayar ve elektronik al�mlarla ilgili KDV al�nmamas�na ili�kin...

  Biz hedefler koyar, o hedefleri milletimize anlat�r, milletimiz derdi varsa onlara ��z�m �retiriz. Aday�n kim olaca�� bizim a��m�zdan hi�bir ifade etmiyor. Biz birinci turda milletimizin oyuna talibiz. Bizim bug�nk� saha g�zlemlerimiz, Cumhurba�kanl���m�zda bizim en y�ksek oy oran�n� alabilece�imi d���n�yoruz. Bunu s�ylerken, bu g�zlemlerimizle ilgili bir �ey. Kimsenin oyu bizim cebimizde de�il. Bug�nk� saha g�zlemimiz bu bizim, milletimiz pandemide ya�anan t�rb�lans� g�rd�. Sonras�nda d�nyada ya�anan enerjiyle ilgili ya�anan s�k�nt�lar� g�rd�.

  EYT D�ZENLEMES� NE ZAMAN?

  Bu �ok teknik bir soru, Say�n Bakan�m�z �al���yor, muhtemelen �n�m�zdeki g�nlerde kamuoyuna payla�acakt�r. Say�n Bakan�m�z konuyla ilgili kimler varsa onlarla isti�are ederek bir yol haritas� ��kar�yor. Ne EYT'nin d���nda kalan milletimize bunun bedelini �detmeliyiz ne de EYT'li arkada�lar�m�za haks�zl�k yapmal�y�z. Bunun dengesi son derece �nemli.

  BAZI �R�NLERDE �TV �ND�R�M�

  Say�n Bakanlar�m�z �al���yorlar. Milletimizin beklentilerine uygun �ekilde hareket edece�iz.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap