Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır diyanet

  1 ziyaretçi

  teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır diyanet bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Te�rik tekbiri kazas� nas�l olur? Te�rik tekbiri unutulursa ne yap�l�r?

  Te�rik tekbiri kazas� nas�l olur? Te�rik tekbiri unutulursa ne yap�l�r?

  Kurban Bayram�nda bir�ok M�sl�man vatanda� namaz k�ld�ktan sonra te�rik tekbiri getiriyor. Kurbanda Bayram namaz�n�n ve farz namazlar�n ard�ndan s�ylenen te�rik tekbiri, M�sl�manlar i�in vaciptir. Zilhiccenin muayyen g�nlerinde farz namazlar�n ard�ndan �zel laf�zlarla okunan te�rik tekbirleri, arefe g�n� ba�lay�p bayram�n d�rd�nc� g�n� sona ermektedir. Namaz sonras�nda Te�rik Tekbirlerini unutan vatanda�lar, Te�rik tekbiri unutulursa ne yap�l�r? Te�rik tekbiri kazas� nas�l olur? sorular�na yan�t ar�yor. ��te konu ile ilgili detaylar...

  TE�R�K TEKB�R� UNUTULURSA NE OLUR?

  Te�rik tekbiri getirmeyi unutan kimse; kahkahayla g�lmek, d�nya kelam� konu�mak, bir �ey yemek veya o mahalden ayr�lmak gibi, namazla tekbir aras�n� herhangi bir �ekilde ay�rm�� olursa, tekbir ondan sak�t olur. Te�rik tekbiri hanefi mezhebine g�re kaza edilir ama di�er �� mezhebe g�re s�nnet oldu�u i�in kaza edilmez.

  TE�R�K TEKB�R� KAZASI NASIL OLUR?

  ��yet herhangi bir namazdan sonra tekbir getirilmesi unutulursa, te�rik g�nlerinde Yani Kurban bayram�n�n 4.g�n� ikindi namaz� dahil kilinacak bir namaz�n farz�n�n pe�inden k�z� edilmesi �c�beder.

  Hz. Peygamberin, bayram�n�n arefe g�n� sabah namaz�ndan ba�layarak bayram�n son g�n� ikindi namaz�na kadar, ikindi namaz� da d�hil olmak �zere farzlardan sonra te�rik tekbirleri getirdi�ine dair rivayetler vard�r (Beyhak�, es-S�nen�’l-k�br�, III, 315; D�rekutn�, es-S�nen, III, 439, 440).

  Buna g�re Hanef�lerde tercih edilen g�r��e g�re arefe g�n� sabah namaz�ndan bayram�n d�rd�nc� g�n� ikindi namaz�na kadar 23 vakit, her farz�n ard�ndan te�rik tekbiri getirmek, kad�n erkek her M�sl�mana vaciptir. Te�rik g�nlerinde kazaya kalan namaz ayn� g�nlerde kaza edilirken te�rik tekbirleri de getirilir. Te�rik g�nleri ��kt�ktan sonra kaza edilmeleri h�linde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedik�e tekbirler kaza edilmez (Serahs�, el-Mebs�t, II, 43-44; �bn�’l-H�m�m, Feth, II, 82). ��fi� mezhebine g�re ise te�rik tekbirleri s�nnettir (M�verd�, el-H�v�, II, 500-501).

  TE�R�K TEKB�R� NASIL GET�R�L�R?

  Te�rik tekbirleri, Arefe g�n� sabah namaz�yla ba�layan ve Kurban bayram�n�n 4 g�n�n� kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ay�n�n belli g�nlerinde farz namazlar�n ard�ndan s�ylenen tekbire verilen isimdir. Bayramda te�rik tekbiri ba�lang�� ve biti�i, Zilhiccenin muayyen g�nlerinde farz namazlar�n ard�ndan �zel laf�zlarla getirilen te�rik tekbirleri, arefe g�n� ba�lay�p, Kurban Bayram�n�n d�rd�nc� g�n� sona ermektedir.

  Hanef�, Hanbel�, Z�hir� ve Zeyd� mezheplerine g�re te�r�k tekbirleri “Allāh�ekber Allāh�ekber l� il�he illallāh� vallāh� ekber Allāh�ekber ve lill�hi’l-hamd” �eklindedir.

  Baz� kaynaklarda bu laf�zlar Hz. �br�him’e nisbet edilmi�tir (�bn �bid�n, II, 178-180; ayr�ca bk. es-S�ff�t 37/100-110). M�lik ve ��fi� te�r�k tekbirlerinin �� defa “Allāh�ekber” denilerek yerine getirilece�ini s�ylerken sonraki d�nem ��fi� ve M�lik� fakihleri di�er mezheplerce belirlenen tekbir ibaresinin okunmas�n� da uygun g�rm��t�r.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır?

  Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır?

  Milyarlarca Müslüman Kurban Bayramını idrak etmenin mutluluğunu yaşıyor. Kurban keserek dini vecibelerini yerine getiren Müminler, arefe günü sabah namazından başlayan ve bayramın dördüncü günü ikindi namazından sonra bitecek olan teşrik tekbirlerini getiriyor. Peki teşrik tekbiri getirmeyi unutursak, teşrik tekbiri getirmeyi unuttum ne yapmalıyım? işte detaylar

  TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

  Teşrik tekbiri: "Allahü Ekber Allahü Ekber La ilahe illallahü vallahü Ekber Allahü Ekber ve lillahilhamd" demektir.

  TEŞRİK TEKBİRİNİN OKUNMASI MEZHEPLERE GÖRE NEDİR?

  İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vacip. Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre ise müstehap.

  "Allahü Ekber Allahü Ekber" lafzı şerifini,İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselamı kurban etmek üzere iken kesmekte acele etmesin diye Cebrail a.s. okumuştur.Bu tekbiri işitince İbrahim Aleyhisselam:

  "La ilahe illallahü vallahü Ekber" buyurdu. İsmail Aleyhisselam da kesilmeyeceğini anlayınca:

   "AllahüEkber ve lillahil-hamd" buyurdu.

  Bu tekbirin ilk vakti arefe günü sabah namazının farzının selamından sonradır. Son vakti, Zilhicce ayının onüçüncü günü ikindi namazının farzının selamından sonradır. Tekbirler yirmi üç vakitte tamam olur. Bu yirmi üç vakitte her kimin üzerine beş vakit namaz farz ise,o kimse üzerine farz namazlardan selam verdiğinde hemen tekbir okuması vacip olur.

  Milyarlarca Müslüman Kurban Bayramını idrak etmenin mutluluğunu yaşıyor. Kurban keserek dini vecibelerini yerine getiren Müminler, arefe günü sabah namazından başlayan ve bayramın dördüncü günü ikindi namazından sonra bitecek olan teşrik tekbirlerini getiriyor, Peki teşrik tekbiri getirmeyi unutursak, teşrik tekbiri getirmeyi unuttum ne yapmalıyım? işte detaylar

  Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır?

  Teşrik tekbiri almayı unutan kimse; kahkahayla gülmek, dünya kelamı konuşmak, bir şey yemek veya o mahalden ayrılmak gibi, namazla tekbir arasını herhangi bir şekilde ayırmış olursa, tekbir ondan sakıt olur. Teşrik tekbiri hanefi mezhebine göre kaza edilir ama diğer üç mezhebe göre sünnet olduğu için kaza edilmez.

  TEŞRİK TEKBİRİ HAKKINDA

  Teşrik tekbirleri Kurban Bayramı günlerini zikirle zînetlendiren muhkem bir vaciptir. Bu konuda bilinmesi gereken fıkhî meseleleri şöylece özetleyebiliriz: Namaz kılan bir kimse teşrik tekbirlerine, Arefe günü sabah namazının farzını kılıp selam verdikten sonra başlar. Dördüncü bayram günü ikindi namazını edâ ettikten sonraya kadar yirmi üç vakitte farz namazlardan sonra devam ederek okur. İmam-ı Azam Ebû Hanife mezhebine göre; yukarıda bahsi geçen süre içinde, farz-ı ayın olan namazların ardından teşrik tekbiri getirmek vaciptir. Bu tekbiri getirenler sevap ve hasenata nail olurlar, özürsüz olarak terk edenlerin ikab olunmasından korkulur. Yukarıda bahsi geçen dört gün içinde kılınan beş vakit namazdan sonra teşrik tekbiri almak behemahal vaciptir:

  Namaz ister cemaatle kılınmış olsun, ister yalnız kılınsın. Kılan ister kadın olsun, ister erkek olsun, ister misafir olsun, ister mukim olsun, ister şehirde bulunsun, ister köyde bulunsun hüküm değişmez. Selam verdikten sonra herhangi bir şekilde namazı bozulan kimse -kalkıp yeniden abdest almaya gitmez- bu şekilde tekbiri getirebilir. Çünkü her ne kadar abdest almak namazın cüzlerinden ise de, böyle yapmak namazla tekbir arasındaki bağlantıyı inkitaya uğratmış olur. Teşrik tekbirini alan kimse erkek ise, bu tekbiri alması kendisine vacip olduğu gibi; herkesin işitebileceği bir sesle aşikare söylemesi de vaciptir. Tekbir getirenler kadın ise; -ister namazlarını imama uyarak kılmış olsunlar, ister yalnız kılsınlar- tekbirlerini sadece kendilerinin işitebileceği bir sesle alırlar. Kurban bayramı günlerinden herhangi biri Cuma gününe tevafuk ederse, o gün kılınan Cuma’nın farzından sonra teşrik tekbiri getirilir.

  Yazı kaynağı : www.yeniakit.com.tr

  Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır? Diyanet

  Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır? Diyanet

  Kurban keserek dini vecibelerini yerine getiren müslümanlar teşrik tekbirini de yerine getirmek için araştırma yapmaya başladılar. Peki, Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır? Diyanet

  TEŞRİK TEKBİRİ UNUTULURSA NE YAPILIR? DİYANET

  Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır? Diyanet Teşrik tekbiri almayı unutan kimse; kahkahayla gülmek, dünya kelamı konuşmak, bir şey yemek veya o mahalden ayrılmak gibi, namazla tekbir arasını herhangi bir şekilde ayırmış olursa, tekbir ondan sakıt olur. Teşrik tekbiri hanefi mezhebine göre kaza edilir ama diğer üç mezhebe göre sünnet olduğu için kaza edilmez.

  TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

  Teşrik tekbiri: “Allahü Ekber Allahü Ekber La ilahe illallahü vallahü Ekber Allahü Ekber ve lillahilhamd” demektir.

  TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN? TEŞRİK TEKBİRLERİ FARZ MIDIR?

  Teşrik tekbirleri ne zaman? Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır.

  (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

  Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. … Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir.

  Teşrik tekbiri nası yapılır? Teşrik tekbiri ise, arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, 23 farz namazının arkasından birer defa “Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi’l-hamd” diye tekbir getirilmesine deniyor.

  Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir.

  Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82).

  Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

  TEŞRİK TEKBİRLERİ HZ. İBRAHİM’E DAYANIR

  Teşrîk tekbirlerinin başlangıcı Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i kurban etme olayına kadar uzanır. İbrahim (a.s), gördüğü sahih rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban hazırlıkları sırasında Cebrail (a.s) gökten buna bedel olarak bir koç getirir. Dünya semasına ulaştığında Cebrail (a.s); “Allahu ekber, Allahu ekber” diyerek, tekbir getirir. İbrahim (a.s) bu sesi işitince başını gökyüzüne çevirir ve onun bir koçla geldiğini görünce; “Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber” diye cevap verir. Bu tekbir ve tevhîd kelimelerini işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail (a.s) da; “Allahu ekber velillâhi’l-hamd” der. Böylece kıyamet gününe kadar sürecek büyük bir sünnet başlatılmış olur [es-Saffât, 37/102, 107; İsmail maddesi; el-Mavsılî, el-İhtiyar li Ta’lîli’l-Muhtar, Kahire (t.y), I, 87, 88].

  Yazı kaynağı : habernett.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap