Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  tc kimlik no bulunamadı veya mernis bağlantısı sağlanamadı

  1 ziyaretçi

  tc kimlik no bulunamadı veya mernis bağlantısı sağlanamadı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kayıt Bulunamadı ve Kimlik Şikayetleri - Şikayetvar

  Merkezî Nüfus İdare Sistemi (MERNİS)

  T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

  WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

  T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından işletilen www.icisleri.gov.tr web sitesini ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

  Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

  Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

  Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

  Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

  Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

  İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

  Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

  Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

  Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Başvuru Formunu’nu Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

  Yazı kaynağı : www.icisleri.gov.tr

  Y�netmelik

  Y�netmelik

  ������������ ��i�leri Bakanl���ndan:

  Kimlik Payla��m� Sistemi Uygulama Y�netmeli�i

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  ������������ Ama�

  ������������ Madde 1 � Bu Y�netmeli�in amac�, Kimlik Payla��m� Sistemi veri taban�ndaki bilgilerin kamu kurum ve kurulu�lar� ile kamu hizmeti veren kurumlarca elektronik ortamda payla��lmas�n� d�zenlemektir.

  ������������ Kapsam

  ������������ Madde 2 � Bu Y�netmelik, MERN�S veri taban�nda yer alan bilgilerin olu�turulacak Kimlik Payla��m� Sistemi veri taban� �zerinden kamu kurum ve kurulu�lar� ile kamu hizmeti veren kurumlar�n payla��m�naa��lmas� ve bu sistem �zerinden verilebilecek hizmetlere ili�kin usul ve esaslar�kapsar.

  ������������ Dayanak

  ������������ Madde 3 � Bu Y�netmelik 5/5/1972 tarihli ve 1587 say�l� N�fus Kanununun 14, 61 ve Ek 6 nc� maddelerine dayan�larakhaz�rlanm��t�r.

  ������������ Tan�mlar

  ������������ Madde 4 � Bu Y�netmelikte ge�en;

  ������������ Bakanl�k: ��i�leri Bakanl���n�,

  ������������ Genel M�d�rl�k: N�fus ve Vatanda�l�k ��leri Genel M�d�rl���n�,

  ������������ MERN�S: Merkezi N�fus �daresi Sistemini,

  ������������ MERN�S Veri Taban�: Merkezi N�fus �daresi Sisteminde tutulan bilgilerin��� bulundu�u veri taban�n�,

  ������������ Sistem: Kimlik Payla��m� Sistemini,

  ������������ Sistem Veri Taban�: Kimlik Payla��m� Sisteminde payla��ma a��lan bilgilerin tutuldu�u veri taban�n�,

  ������������ Kimlik Numaras�: T�rkiye Cumhuriyeti kimlik numaras�n�,

  ������������ D�ner Sermaye ��letmesi: N�fus ve Vatanda�l�k ��leri Genel M�d�rl��� D�ner Sermaye ��letmesini,

  ������������ Al�c� Kurum: Kimlik Payla��m� Sisteminde payla��ma a��lacak bilgilerden yararlanan kamu kurum ve kurulu�lar� ile kamu hizmeti veren kurumlar�,

  ������������ ifade eder.

  ������������ �K�NC� B�L�M

  Sistemin �al��ma Esaslar�

  ������������ Sistem veri taban�

  ������������ Madde 5 � Sistem veri taban�ndaki veriler; T�rk vatanda�l���n�n ispat�nda ve belgelendirilmesinde esas oldu�u kadar ki�inin kimli�i, meden� hali ve aile ba�lar�n�n belirlenmesinde de temel resm� bilgilerdir. Bu veriler aksi sabit oluncaya kadar ge�erlidir.

  Kamu kurum ve kurulu�lar� ile kamu hizmeti veren kurumlar, ki�i ile ilgili olarak tuttuklar� b�t�n kay�tlarda ve yapt�klar� i�lemlerde ki�inin kimli�ine ili�kin bilgileri sistem veri taban�na uygun olarak tesis ederler.

  ������������ �zel hayat�n gizlili�i

  ������������ Madde 6 � Sistemin i�letilmesinde kanunlarda ve uluslararas� s�zle�melerde yer alan �zel hayat�n gizlili�ine ili�kin h�k�mler esas al�n�r.

  ������������ Sistemin kullan�lmas�

  ������������ Madde 7 � Bakanl�k, sistem veri taban�nda tutulan bilgileri bu Y�netmelikte belirlenen usul ve esaslara g�re Genel M�d�rl�k ile kurumlar aras�nda yap�lacak anla�malar �er�evesinde payla��ma a�abilir. Anla�malarda a�a��da belirtilen hususlara yer verilir:

  ������������ a) Al�c� kurumlar�n yetkileri,

  ������������ b) Kay�tlara eri�im �ekli,

  ������������ c) Kay�tlara eri�im s�resi,

  ������������ d) Al�c� kurumlar�n sistem veri taban�n� kullanma amac�,

  ������������ e) Sorumluluk,

  ������������ f) E�itim.

  ������������ Bu bilgilerin al�c� kurumlarca ikili anla�malarda belirtilen esaslar do�rultusunda kullan�lmas� zorunludur.

  ������������ Al�c� kurumlar ald�klar� bilgilerin gizlili�ini korumakla y�k�ml�d�rler.

  ������������ Sistem i�erisinde elde edilecek bilgilerin kullan�lmas�n�n hukuk� sonu�lar� bilgiyi alan kurumun sorumlulu�undad�r. Kimlik Payla��m� Sistemi kapsam�nda n�fus kay�tlar�ndan faydalanan di�er g�revliler bu h�km�n kapsam�ndad�r. Sistemin b�t�n a�amalar�nda g�rev yapan yetkililer de anla�malarda belirtilen esaslara uymakla y�k�ml�d�rler. Bu y�k�ml�l�k, kamu g�revlilerinin g�revlerinden ayr�lmalar�ndan sonra da devam eder.

  ������������ Sistem veri taban�nda yer alacak bilgiler

  ������������ Madde 8 � Sistem veri taban�nda a�a��daki bilgiler bulunur:

  ������������ a) Ki�i bilgileri;

  ������������ 1) Kimlik numaras�, ad�, soyad�, k�zl�k soyad�, cinsiyeti, baba ad�, anne ad�, do�um yeri, do�um ve k�t��e kay�t tarihleri gibi ki�isel bilgiler,

  ������������ 2) Medeni hali, dini ve �l�m tarihi gibi durum bilgileri,

  ������������ 3) �l, il�e, cilt, mahalle veya k�y, aile s�ra numaras� ve birey s�ra numaras� gibi n�fusa kay�tl� oldu�u yer bilgileri.

  ������������ b) N�fus C�zdan� Bilgileri;

  ������������ N�fus c�zdan� �zerinde yer alan bilgiler, 1/6/2000 tarihinden sonra d�zenlenen c�zdanlarda seri ve no�su ile verildi�i yer ve tarihi, 1/6/2000 tarihinden �nce d�zenlenmi� c�zdanlarda c�zdan seri, no ve verildi�i maliye saymanl���n�n ad�.

  ������������ c) N�fus Olay Bilgileri;

  ������������ Evlenme, bo�anma, soyba��n�n d�zeltilmesi veya reddi, �l�m, vatanda�l���n kazan�lmas� veya kaybedilmesi gibi ki�ilere ait n�fus olay bilgilerinin tarihi ve a��klamalar�.

  ������������ d) �statistik Bilgileri;

  ������������ Do�um, �l�m, evlenme, bo�anma say�lar� gibi bilgiler.

  ������������ Sistem veri taban�ndaki bilgilerin verilmesi

  ������������ Madde 9 � Al�c� kurumlar�n sistem veri taban�nda hangi sorgulamalar� yapabilecekleri ve hangi bilgileri alabilecekleri y�r�rl�kteki ilgili mevzuat uyar�nca yap�lacak anla�malar �er�evesinde Bakanl�k�a belirlenir.

  ������������ Al�c� kurumlar i�in her bir sorgulama, sorgu sonucu g�nderilecek internet servisleri ve internet sayfalar� i�in yetkilendirme yap�l�r. Kurumun, g�nl�k en fazla ka� kez sorgulama yapabilece�i, yapt��� i�lemler i�in ne d�zeyde izleme bilgisi tutulaca�� gibi bilgi ve k�s�tlamalar Bakanl�k�a belirlenir.

  ������������ Genel M�d�rl�k, sistem veri taban�ndan faydalanmak isteyen al�c� kurumlar� sistem i�inde tan�mlar. Tan�mlanan her bir kurumun sisteme kendini tan�tabilmesi ve sisteme giri� yapabilmesi i�in Genel M�d�rl�k taraf�ndan g�venlik kodlar�, kullan�c� ad� ve �ifreleri tahsis edilir. G�venlik kodlar�, kullan�c� ad� ve �ifreleri bulunmayan kurumlar�n sisteme ba�lanmalar�, i�lem veya sorgulama yapmalar� engellenir.

  ������������ Sistemden verilecek hizmet t�rleri

  ������������ Madde 10 � Sistem hizmetleri, al�c� kurumlar�n internet sayfalar� ile ula�abilecekleri etkile�imli sorgulamalar ve al�c� kurumlar�n kendi yaz�l�m uygulamalar� i�erisine ekleyecekleri b�l�mler ile sorgulama yapmalar�na olanak verecek internet servislerinden olu�ur. T�m sorgulamalarda verilen bilgilerden al�c� kurumunun almaya yetkili oldu�u bilgiler sorgu sonucu g�nderilir. Al�c� kuruma, yetkisi dahilinde olmayan bilgilerin g�nderilmesi engellenir.

  ������������ Sorgulama hizmetleri

  ������������ Madde 11 � A�a��da tan�mlar� yer alan hizmetlere internet taray�c�lar� veya internet servisleri �zerinden eri�ilir:

  ������������ a) Kimlik numaras� ile kimlik bilgileri;

  ������������ Sistemden kimlik numaras� girilerek kimlik bilgileri sorgulan�r.

  ������������ Kimlik numaras� ile kimlik bilgilerinin sorgulanmas�nda, sorgulanan kimlik numaras�na kar��l�k gelen ki�inin a��k kayd� bulunarak, sorgulama yapan kullan�c�n�n almaya yetkili oldu�u bilgiler g�nderilir.

  ������������ Kimlik numaras�na kar��l�k kimlik bilgileri g�nderme sorgusunda ayn� anda birden fazla kimlik numaras� ile sorgulama yap�labilir. Ayn� anda yap�labilecek sorgulama say�s� Genel M�d�rl�k�e belirlenir.

  ������������ b) Kimlik bilgileri ile kimlik numaras�;

  ������������ Kimlik bilgileri ile kimlik numaras�n�n sorgulanmas�nda, sorgulama yapmak i�in girilecek bilgilerden ad�, soyad�, baba ad�, do�um y�l�, cinsiyeti gibi baz� bilgilerin belirtilmesi zorunludur. Sorgulama sonucunda belirtilen kriterlere uyan sadece bir kay�t bulunduysa, ilgili ki�inin kimlik numaras� sorgu sonucu olarak g�nderilir. Kriterlere uyan birden �ok kay�t bulunmas� ve bu yolda uyar� mesaj� verilmesi halinde ilgili ki�inin daha fazla kriterle sorgulanmas� al�c� kurumca yap�l�r. �kili anla�malarda yetki verilmesi halinde al�c� kurumlara kriterlere uyan ki�ilerin kimlik numaras� ile kimlik bilgileri listesi g�nderilir.

  ������������ c) N�fusa kay�tl� oldu�u yer bilgileri ile kimlik bilgileri;

  ������������ Sistemden ki�inin n�fusa kay�tl� oldu�u il�e, cilt, aile s�ra no, birey s�ra no bilgilerine kar��l�k kimlik bilgileri ve kimlik numaras� sorgulan�r.

  ������������ N�fusa kay�tl� oldu�u yer bilgileri ile kimlik bilgileri sorgusunda, n�fusa kay�tl� oldu�u yer bilgisi ile ayn� anda birden fazla sorgulama yap�labilir. Ayn� anda yap�labilecek sorgulama say�s� Genel M�d�rl�k�e belirlenir.

  ������������ d) N�fus kay�t �rne�i;

  ������������ Sistemden kimlik numaras�na veya n�fusa kay�tl� oldu�u yer bilgilerine kar��l�k n�fus kay�t �rne�i sorgulan�r. Kimlik numaras� ile n�fus kay�t �rne�i sorgulanmas�nda, sorgulanan kimlik numaras�na kar��l�k gelen ki�inin a��k kayd�na ait n�fus kay�t �rne�i sorgu sonucu olarak g�nderilir.

  ������������ �stenen n�fus kay�t �rne�inin �zellikleri belirtilerek, ki�i kay�t �rne�i, aile kay�t �rne�i ve n�fus aile kay�t �rne�i n�fus olaylar� a��s�ndan sorgulanabilir. Olayl� n�fus kay�t �rne�i sorgulanmas�nda, ilgili ki�ilere ait n�fus olay bilgileri tespit edilerek ki�ilere ait bilgilerle birlikte g�nderilir. Al�c� kurumlar sadece kendilerine yetki verilen ki�i kay�t �rneklerini, aile kay�t �rneklerini ve n�fus aile kay�t �rneklerini ve yetki verilen olay bilgilerini alabilirler. Almaya yetkili olmad�klar� olay bilgileri n�fus kay�t �rne�i i�erisinde g�nderilmez.

  ������������ e) N�fus c�zdan�;

  ������������ Kimlik numaras� ile n�fus c�zdan� �zerinde yer alan bilgiler, 1/6/2000 tarihinden sonra d�zenlenen c�zdanlarda seri ve no�su ile verildi�i yer ve tarihi, 1/6/2000 tarihinden �nce d�zenlenmi� c�zdanlarda c�zdan seri, no ve verildi�i maliye saymanl���n�n ad� sorgulan�r.

  ������������ f) Ki�i listesi;

  ������������ Do�um tarihi ve cinsiyet bilgileri ile ki�i listesi sorgulan�r. Bu sorgulamada verilen do�um tarihi aral��� ve cinsiyet kriterlerine uygun ki�ilerin bilgilerinden olu�an liste sorgu sonucu olarak g�nderilir.

  ������������ g) N�fus olay listesi;

  ������������ Ki�i kay�tlar�na i�lenen b�t�n n�fus olaylar� ikili anla�malar �er�evesindesorgulan�r.

  ������������ h) �l listesi;

  ������������ �l listesi sorgusu ile illerin trafik plaka kodlar� ve adlar�n�n listesi sorgulan�r.

  ������������ i) �l�e listesi;

  ������������ �l�e listesi sorgulama ile il�e kodlar�, adlar� ve ba�l� olduklar� illerin trafik plaka kodlar� sorgulan�r.

  ������������ j) Cilt kodu;

  ������������ Mahalle veya k�y�n ad� ile ba�l� bulundu�u il�enin koduna kar��l�k mahalle veya k�y�n cilt kodu sorgulan�r.

  ������������ k) Cilt ad�;

  ������������ Cilt kodu ve cildin ba�l� oldu�u il�enin kodlar�na kar��l�k gelen mahalle veya k�y�n ad� ile tipi (mahalle / k�y) sorgulan�r.

  ������������ l) �statistik� veriler,

  ������������ �l, il�e kodu ve y�la ait do�um, �l�m, evlenme, bo�anma say�lar� gibi istatistikler sorgulan�r. �l ve il�e kodunun belirtilip belirtilmemesine g�re il�e, il, T�rkiye baz�nda belirtilen y�la ait istatistik bilgileri sorgu sonucu olarak g�nderilir. Genel M�d�rl�k, hizmet gere�i duyulacak ihtiya�lar ve mevzuatta yap�lan d�zenlemeler �er�evesinde parametrelerde de�i�iklik yapmaya yetkilidir.

  ������������ Al�c� kurumlar�n uygulamalar�na hizmet veren servislerin parametreleri ve sorgu sonucu olarak g�nderdi�i bilgilerin detaylar� Ek-1�de verilmi�tir.

  ������������ Kimlik Payla��m� Sistemi veri taban�ndan al�nan bilgilere ait ��kt�lar bilgiyi alan kurum yetkilisi taraf�ndan onaylan�r.

  ������������ Sistem veri taban�n�n g�ncellenmesi

  ������������ Madde 12 � MERN�S veri taban�ndaki de�i�iklikler d�zenli olarak sistem veri taban�na aktar�l�r.

  ������������ Hizmet s�resi

  ������������ Madde 13 � Sistem veri taban�ndan 7 g�n 24 saat hizmet verilir.

  ������������ Sistemde tan�mlama ve yetkilendirme

  ������������ Madde 14 � Sistemden hizmet alanlar�n yapabilece�i sorgulamalar, sorgulama sonucu olarak g�nderilen bilgiler ve eri�ilebilecek internet sayfalar� kurum veya kullan�c� baz�nda Bakanl�k�a belirlenir. Hizmet alanlar�n kendilerine verilen yetkiler d���nda i�lem yapmas� ve bilgi almas� engellenir.

  ������������ Genel M�d�rl�k kullan�c�lar�

  ������������ Madde 15 � Genel M�d�rl�k kullan�c�lar�n�n tan�mlanmas� ve yetkilendirilmeleri Genel M�d�rl�k�e yap�l�r.

  ������������ Bu yetkilendirme ile Genel M�d�rl�k kullan�c�lar�n�n sadece kendilerine yetki verilen i�lemleri yapabilmeleri sa�lan�r. Genel M�d�rl�k kullan�c�lar�n�n yapt��� her t�rl� i�lemin izleme bilgileri tutulur.

  ������������ Al�c� kurum kullan�c�lar�

  ������������ Madde 16 � Genel M�d�rl�k sisteme ba�lanan al�c� kurum kullan�c�lar�n�n kontrol edilmesi, verilen yetki �er�evesinde bilgi al�nmas� ve tan�mlanan kullan�c�lara ait t�m bilgilerin sistem veri taban�nda tutulmas� i�in her t�rl� tedbiri al�r.

  ������������ Ba�lant� kontrol sistemi

  ������������ Madde 17 � G�venli a� ba�lant�s�; sisteme ba�lanmak isteyen al�c� kuruma ait g�venlik kodlar� kontrol edildikten sonra, kurum ve sistem g�venlik duvarlar� aras�nda kurulur ve sadece kurum ve sistem aras�nda hizmet verir. Bu ba�lant� �zel �ifrelenmi� bir ba�lant�d�r. Bu �zel ve g�venli ba�lant� kurulduktan sonra, kullan�c�n�n ad� ve �ifresinin do�rulu�u kontrol edilerek sisteme giri� yapmas�na izin verilir.

  ������������ �zleme bilgilerinin olu�turulmas�

  ������������ Madde 18 � Sistemden yap�lan her t�rl� i�lemin tarihi, saati, i�lemi yapan kullan�c�, yap�lan sorgulama bilgileri izleme bilgisi olarak tutulur. Tutulan izleme bilgisi sorgu sonucunu i�erir. Genel M�d�rl�k kullan�c�lar� taraf�ndan izleme bilgileri sorgulan�larak sistemden yap�lan i�lemler takip edilir.

  ������������ �zleme bilgileri T�rk Ceza Kanununda �ng�r�len zaman a��m� s�releri bitinceye kadar saklan�r.

  ���NC� B�L�M

  Ortak H�k�mler

  ������������ Takip ve de�erlendirme

  ������������ Madde 19 � Genel M�d�rl�k�e ihtiya� duyulan kullan�c� bilgileri takip edilip de�erlendirilir. Bu raporlar; bir kuruma ait genel bilgiler, kullan�c� listesi, belirlenen saat aral���nda kullan�c�lar�n yapt�klar� i�lemlerin izlenmesi gibi bilgileri kapsar.

  ������������ Yedekleme

  ������������ Madde 20 � Sistemde olu�abilecek veri kay�plar�n�n �nlenmesine y�nelik, sistem veri taban�n�n Genel M�d�rl���n belirleyece�i aral�klarla yedeklenmesi sa�lan�r.

  ������������ Donan�m g�venli�i

  ������������ Madde 21 � Sistem veri taban�n�n bulunaca�� yerdeki donan�m�n sahip olmas� gereken g�venlik ihtiya�lar�n�n tespit edilmesi, sistem odas�na veya sistem konsollar�na eri�imde biometrik kontrol usullerinin kullan�m� ile yetkisiz eri�imin engellenmesi ve i� s�reklili�inin sa�lanmas� hususunda Genel M�d�rl�k�e gerekli tedbirler al�n�r.

  ������������ E�itim

  ������������ Madde 22 � Genel M�d�rl�k ve al�c� kurumlar�n personeli belirli aral�klarla sistemle ilgili uygulamalar hakk�nda e�itilir.

  D�RD�NC� B�L�M

  Son H�k�mler

  ������������ Y�r�rl�k

  ������������ Madde 23 � Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  ������������ Y�r�tme

  ������������ Madde 24 � Bu Y�netmelik h�k�mlerini ��i�leri Bakan� y�r�t�r.

  EK- 1

  Kimlik Payla��m� Sistemi Parametreleri

  1. Kimlik Bilgileri Servisi

  Tan�m�: Girdi parametresi olarak girilen TC Kimlik Numaras�na sahip ki�inin a��k kayd�ndaki bilgilerini g�nderecektir.

  Girdi Parametreleri :

  � TC Kimlik No

  ��kt� Parametreleri:

  � TC Kimlik No

  � Ad�

  � Soyad�

  � Cinsiyeti

  � Baba Ad�

  � Baba Soyad�

  � Anne Ad�

  � Anne Soyad�

  � Do�um G�n�

  � Do�um Ay�

  � Do�um Y�l�

  � Do�um Yeri

  � Durumu

  � Medeni Hali

  � Dini

  � �l�m G�n�

  � �l�m Ay�

  � �l�m Y�l�

  � �l Trafik Kodu

  � �l Ad�

  � �l�e Kodu

  � �l�e Ad�

  � Cilt Kodu

  � Cilt Ad� (Mahalle / K�y)

  � Aile S�ra No

  � Birey S�ra No

  2. TC Kimlik Numaras�na G�re N�fus Kay�t �rne�i Servisi

  Tan�m�: Girdi parametresi olarak girilen TC Kimlik Numaras� bilgisine g�re N�fus Kay�t �rne�i d�zenlenecektir.

  Girdi Parametreleri :

  � TC Kimlik No

  � N�fus Olay Bilgileri

  � T�r�

  � Eski E�i

  ��kt� Parametreleri:

  Genel Bilgiler:

  � �l Trafik Kodu

  � �l Ad�

  � �l�e Kodu

  � �l�e Ad�

  � Cilt Kodu

  � Cilt Ad� (Mahalle / K�y)

  � Aile S�ra No

  Ki�i Bilgileri:

  � TC Kimlik No

  � Yak�nl�k

  � �l Trafik Kodu

  � �l Ad�

  � �l�e Kodu

  � �l�e Ad�

  � Cilt Kodu

  � Cilt Ad� (Mahalle / K�y)

  � Aile S�ra No

  � Birey S�ra No

  � Ad�

  � Soyad�

  � Cinsiyeti

  � Baba Ad�

  � Baba Soyad�

  � Anne Ad�

  � Anne Soyad�

  � Do�um G�n�

  � Do�um Ay�

  � Do�um Y�l�

  � Do�um Yeri

  � Durumu

  � Medeni Hali

  � Dini

  � �l�m G�n�

  � �l�m Ay�

  � �l�m Y�l�

  � Tescil G�n�

  � Tescil Ay�

  � Tescil Y�l�

  � Evlenme G�n�

  � Evlenme Ay�

  � Evlenme Y�l�

  � Bo�anma G�n�

  � Bo�anma Ay�

  � Bo�anma Y�l�

  Olay Bilgileri:

  � �l�e Kodu

  � Cilt Kodu

  � Aile S�ra Numaras�

  � Birey S�ra Numaras�

  � Olay G�n�

  � Olay Ay�

  � Olay Y�l�

  � Ad�

  � Soyad�

  � Olay Tipi

  � Olay D���ncesi

  2. a. N�fus Kay�t �rne�i T�rleri

  Ki�i N�fus Kay�t �rne�i: Sadece ki�inin kendisine ait bilgileri i�eren kay�tlardan olu�acakt�r.

  Aile Kay�t �rne�i: Ki�inin kendisi, e�i ve �ocuklar�na ait bilgileri i�eren kay�tlardan olu�acakt�r.

  N�fus Aile Kay�t �rne�i: Ki�inin kendisi, e�i, �ocuklar�, annesi, babas� ve karde�lerine ait bilgileri i�eren kay�tlardan olu�acakt�r.

  2. b. N�fus Kay�t �rne�i ile G�r�lebilen N�fus Olaylar�

  � Bo�anma��������������������������������������������������������� � Kay�t Ta��ma

  � Bo�anma �ptali������������������������������������������������ � M�kerrer Kay�t Silme

  � Di�er���������������������������������������������������������������� � Yer De�i�tirme (Nakil)

  � Di�er Olaylar��������������������������������������������������� � �l�m

  � Do�um������������������������������������������������������������� � Sosyal G�venlik

  � Evlat Edinme��������������������������������������������������� � Soyba�� D�zeltme

  � Evlatl���n Reddi����������������������������������������������� � Soyba��n�n Reddi

  � Evlenme����������������������������������������������������������� � Tan�ma

  � Evlili�in Feshi/�ptali���������������������������������������� � Vasiyet

  � Gaiplik������������������������������������������������������������ � Vatanda�l�k

  � �darece Kay�t D�zeltme ��������������������������������� � Velayet

  � Kay�t D�zeltme���������������������������������������������� � Ye�ilkart

  � Kay�t Silme

  3. N�fusa Kay�tl� Oldu�u Yer Bilgisine G�re N�fus Kay�t �rne�i Servisi

  Tan�m�: Girdi parametresi olarak girilen n�fusa kay�tl� oldu�u yer bilgisine g�re N�fus Kay�t �rne�i d�zenlenecektir.

  Girdi Parametreleri:

  � �l�e Kodu

  � Cilt Kodu

  � Aile S�ra No

  � Birey S�ra No

  � N�fus Olay Bilgileri

  � T�r�

  � Eski E�i

  ��kt� Parametreleri:

  Genel Bilgiler:

  � �l Trafik Kodu

  � �l Ad�

  � �l�e Kodu

  � �l�e Ad�

  � Cilt Kodu

  � Cilt Ad� (Mahalle / K�y)

  � Aile S�ra No

  Ki�i Bilgileri:

  � TC Kimlik No

  � Yak�nl�k

  � �l Trafik Kodu

  � �l Ad�

  � �l�e Kodu

  � �l�e Ad�

  � Cilt Kodu

  � Cilt Ad� (Mahalle / K�y)

  � Aile S�ra No

  � Birey S�ra No

  � Ad�

  � Soyad�

  � Cinsiyeti

  � Baba Ad�

  � Baba Soyad�

  � Anne Ad�

  � Anne Soyad�

  � Do�um G�n�

  � Do�um Ay�

  � Do�um Y�l�

  � Do�um Yeri

  � Durumu

  � Medeni Hali

  � Dini

  � �l�m G�n�

  � �l�m Ay�

  � �l�m Y�l�

  � Tescil G�n�

  � Tescil Ay�

  � Tescil Y�l�

  � Evlenme G�n�

  � Evlenme Ay�

  � Evlenme Y�l�

  � Bo�anma G�n�

  � Bo�anma Ay�

  � Bo�anma Y�l�

  Olay Bilgileri:

  � �l�e Kodu

  � Cilt Kodu

  � Aile S�ra Numaras�

  � Birey S�ra Numaras�

  � Olay G�n�

  � Olay Ay�

  � Olay Y�l�

  � Ad�

  � Soyad�

  � Olay Tipi

  � Olay D���ncesi

  3. a. N�fus Kay�t �rne�i T�rleri

  Ki�i N�fus Kay�t �rne�i: Sadece ki�inin kendisine ait bilgileri i�eren kay�tlardan olu�acakt�r.

  Aile Kay�t �rne�i: Ki�inin kendisi, e�i ve �ocuklar�na ait bilgileri i�eren kay�tlardan olu�acakt�r.

  N�fus Aile Kay�t �rne�i: Ki�inin kendisi, e�i, �ocuklar�, annesi, babas� ve karde�lerine ait bilgileri i�eren kay�tlardan olu�acakt�r.

  3. b. N�fus Kay�t �rne�i ile G�r�lebilen N�fus Olaylar�

  � Bo�anma

  � Bo�anma �ptali

  � Di�er

  � Di�er Olaylar

  � Do�um

  � Evlat Edinme

  � Evlatl���n Reddi

  � Evlenme

  � Evlili�in Feshi / �ptali

  � Gaiplik

  � �darece Kay�t D�zeltme

  � Kay�t D�zeltme

  � Kay�t Silme

  � Kay�t Ta��ma

  � M�kerrer Kay�t Silme

  � Yer De�i�tirme (Nakil)

  � �l�m

  � Sosyal G�venlik

  � Soyba�� D�zeltme

  � Soyba��n�n Reddi

  � Tan�ma

  � Vasiyet

  � Vatanda�l�k

  � Velayet

  � Ye�ilkart

  4. Ki�i Bilgilerine G�re TC Kimlik Numaras� Servisi

  Tan�m�: Girdi parametrelerindeki kimlik bilgilerine uyan ki�iyi tespit ederek TC Kimlik Numaras�n� g�nderecektir.

  Girdi Parametreleri:

  � Ad�

  � Soyad�

  � Cinsiyeti

  � Baba Ad�

  � Anne Ad�

  � Do�um G�n�

  � Do�um Ay�

  � Do�um Y�l�

  � Do�um Yeri

  � Sorgu T�r�

  ��kt� Parametreleri:

  � TC Kimlik No

  � Ad�

  � Soyad�

  � Cinsiyeti

  � Baba Ad�

  � Baba Soyad�

  � Anne Ad�

  � Anne Soyad�

  � Do�um G�n�

  � Do�um Ay�

  � Do�um Y�l�

  � Do�um Yeri

  � Durumu

  � Medeni Hali

  � Dini

  � �l�m G�n�

  � �l�m Ay�

  � �l�m Y�l�

  � �l Trafik Kodu

  � �l Ad�

  � �l�e Kodu

  � �l�e Ad�

  � Cilt Kodu

  � Cilt Ad� (Mahalle / K�y)

  � Aile S�ra No

  � Birey S�ra No

  5. N�fusa Kay�tl� Oldu�u Yer Bilgisine G�re TC Kimlik Numaras� Servisi

  Tan�m�: Girdi parametrelerindeki n�fusa kay�tl� oldu�u yer bilgilerine uyan ki�iyi tespit ederek TC Kimlik Numaras�n� g�nderecektir.

  Girdi Parametreleri:

  � �l�e Kodu

  � Cilt Kodu

  � Aile S�ra No

  � Birey S�ra No

  ��kt� Parametreleri:

  � TC Kimlik No

  � Ad�

  � Soyad�

  � Cinsiyeti

  � Baba Ad�

  � Baba Soyad�

  � Anne Ad�

  � Anne Soyad�

  � Do�um G�n�

  � Do�um Ay�

  � Do�um Y�l�

  � Do�um Yeri

  � Durumu

  � Medeni Hali

  � Dini

  � �l�m G�n�

  � �l�m Ay�

  � �l�m Y�l�

  � �l Trafik Kodu

  � �l Ad�

  � �l�e Kodu

  � �l�e Ad�

  � Cilt Kodu

  � Cilt Ad� (Mahalle / K�y)

  � Aile S�ra No

  � Birey S�ra No

  6. N�fus C�zdan� Do�rulama Servisi - 1

  Tan�m�: 01.06.2000 tarihinden �nce verilen N�fus C�zdanlar� i�in girdi parametresi olarak girilen N�fus C�zdan� Seri ve Numaras�na kar��l�k n�fus c�zdan�n�n sat�ld��� mal saymanl��� ve t�r bilgilerini g�nderecektir.

  Girdi Parametreleri:

  � Seri

  � No

  ��kt� Parametreleri:

  � Sat�ld��� Mal Saymanl���

  � T�r� (Erkek / Kad�n)

  7. N�fus C�zdan� Do�rulama Servisi - 2

  Tan�m�: 01.06.2000 tarihinden sonra verilen N�fus C�zdanlar� i�in girdi parametresi olarak girilen TC Kimlik Numaras�n�n ait oldu�u ki�iye verilen en son n�fus c�zdan� bilgilerini g�nderecektir.

  Girdi Parametreleri:

  � TC Kimlik No

  ��kt� Parametreleri:

  � Seri

  � No

  � Ad�

  � Soyad�

  � Baba Ad�

  � Anne Ad�

  � Do�um Yeri

  � Do�um G�n�

  � Do�um Ay�

  � Do�um Y�l�

  � Verildi�i �l�e Kodu

  � Verildi�i �l�e Ad�

  � Verildi�i G�n

  � Verildi�i Ay

  � Verildi�i Y�l

  � Verili� Nedeni

  � Kay�t No

  8. �l Listesi

  Tan�m�: �l Trafik Kodu ve �l ad�ndan olu�an �l listesini g�nderecektir.

  Girdi Parametreleri:

  Yok.

  ��kt� Parametreleri:

  � �l Trafik Kodu

  � �l Ad�

  9. �l�e Listesi

  Tan�m�: �l Trafik Kodu, �l�e Kodu ve �l�e ad�ndan olu�an �l�e listesini g�nderecektir.

  Girdi Parametreleri:

  Yok.

  ��kt� Parametreleri:

  � �l Trafik Kodu

  � �l�e Kodu

  � �l�e Ad�

  10. Cilt Kodu Servisi

  Tan�m�: Girdi parametresi olarak girilen �l�e Kodu ve Cilt Ad� bilgisine sahip Cilt Kodu bilgisini g�nderecektir.

  Girdi Parametreleri:

  � �l�e Kodu

  � Cilt Ad�

  ��kt� Parametreleri:

  � Cilt Kodu

  11. Cilt Ad� Servisi

  Tan�m�: Girdi parametresi olarak girilen �l�e ve Cilt Kodu bilgisine sahip Cilt Ad� ve Cilt T�r� bilgisini g�nderecektir.

  Girdi Parametreleri:

  � �l�e Kodu

  � Cilt Kodu

  ��kt� Parametreleri:

  � Cilt Ad�

  � Cilt Tipi (Mahalle/K�y)

  12. Ki�i Listesi

  Tan�m�: Girdi Parametre olarak verilen il�e kodu, do�um tarihi aral��� ve cinsiyete uyan ki�ilerin listesi g�nderilecektir.

  Girdi Parametreleri:

  � �l�e Kodu

  � Cinsiyet

  � Do�um Ba�lang�� Tarihi

  � Do�um Biti� Tarihi

  ��kt� Parametreleri:

  � TC Kimlik No

  � Ad�

  � Soyad�

  � Cinsiyeti

  � Baba Ad�

  � Baba Soyad�

  � Anne Ad�

  � Anne Soyad�

  � Do�um G�n�

  � Do�um Ay�

  � Do�um Y�l�

  � Do�um Yeri

  � Durumu

  � Medeni Hali

  � Dini

  � �l�m G�n�

  � �l�m Ay�

  � �l�m Y�l�

  � �l Trafik Kodu

  � �l Ad�

  � �l�e Kodu

  � �l�e Ad�

  � Cilt Kodu

  � Cilt Ad� (Mahalle / K�y)

  � Aile S�ra No

  � Birey S�ra No

  13. Kimlik Bilgileri De�i�enler Listesi

  Tan�m�: Girdi parametresi olarak girilen bilgilere g�re kimlik bilgilerinde de�i�iklik olan ki�ilere ait bilgileri g�nderecektir.

  Girdi Parametreleri:

  � �l�e Kodu

  � Ba�lang�� Tarihi

  � Biti� Tarihi

  ��kt� Parametreleri:

  � TC Kimlik No

  � Ad�

  � Soyad�

  � Cinsiyeti

  � Baba Ad�

  � Baba Soyad�

  � Anne Ad�

  � Anne Soyad�

  � Do�um G�n�

  � Do�um Ay�

  � Do�um Y�l�

  � Do�um Yeri

  14. N�fus Olay Listesi

  Tan�m�: Girdi parametresi olarak verilen il�e kodu ve tarih aral���nda, girilen olay koduna ait n�fus olay� i�lenmi� ki�ilerin listesini g�nderecektir.

  Girdi Parametreleri:

  � �l�e Kodu

  � Ba�lang�� Tarihi

  � Biti� Tarihi

  � Olay Kodu

  ��kt� Parametreleri:

  � TC Kimlik No

  � Olay ��lenme G�n�

  � Olay ��lenme Ay�

  � Olay ��lenme Y�l�

  14. a. Listesi Al�nabilen N�fus Olaylar�

  � Bo�anma

  � Bo�anma �ptali

  � �ok Uyrukluluk

  � Do�um

  � Evlat Edinme

  � Evlatl���n Reddi

  � Evlenme

  � Evlenmenin Feshi / �ptali

  � Gaipli�in Feshi

  � Gaiplik

  � �darece Kay�t D�zeltme

  � Kay�t D�zeltme

  � Kay�t Silme

  � Kay�t Ta��ma

  � Mirastan Feragat

  � Mirastan �skat

  � M�kerrer Kay�t Silme

  � Nakil

  � �l�m

  � �l�m�n Feshi

  � �l�nceye Kadar Bak�m S�zle�mesi

  � Sosyal G�venlik

  � Sosyal G�venlik �ptali

  � Soyba�� D�zeltme

  � Soyba��n�n Reddi

  � Tan�ma

  � Tan�man�n �ptali

  � Vasiyet

  � Vasiyet �ptali

  � Vatanda�l��a Alma

  � Vatanda�l�k �ptali

  � Vatanda�l�ktan ��kma

  � Velayet

  � Yeniden Kay�t

  � Ye�ilkart

  15. Do�um �statisti�i

  Tan�m�: Girdi parametresi olarak girilen bilgilere g�re do�um istatisti�inin d�k�m�n� alacakt�r.

  Girdi Parametreleri:

  � �l Trafik Kodu

  � �l�e Kodu

  � Y�l

  ��kt� Parametreleri:

  � �l Trafik Kodu

  � �l Ad�

  � �l�e Kodu

  � �l�e Ad�

  � Y�l

  � Ay

  � Cinsiyet

  � Do�um Say�s�

  16. �l�m �statisti�i

  Tan�m�: Girdi parametresi olarak girilen bilgilere g�re �l�m istatisti�inin d�k�m�n� alacakt�r.

  Girdi Parametreleri:

  � �l Trafik Kodu

  � �l�e Kodu

  � Y�l

  ��kt� Parametreleri:

  � �l Trafik Kodu

  � �l Ad�

  � �l�e Kodu

  � �l�e Ad�

  � Y�l

  � Ay

  � Cinsiyet

  � �l�m Say�s�

  17. Evlenme �statisti�i

  Tan�m�: Girdi parametresi olarak girilen bilgilere g�re evlenme istatisti�inin d�k�m�n� alacakt�r.

  Girdi Parametreleri:

  � �l Trafik Kodu

  � �l�e Kodu

  � Y�l

  ��kt� Parametreleri:

  � �l Trafik Kodu

  � �l Ad�

  � �l�e Kodu

  � �l�e Ad�

  � Y�l

  � Ay

  � Evlenme Say�s�

  18. Bo�anma �statisti�i

  Tan�m�: Girdi parametresi olarak girilen bilgilere g�re bo�anma istatisti�inin d�k�m�n� alacakt�r.

  Girdi Parametreleri:

  � �l Trafik Kodu

  � �l�e Kodu

  � Y�l

  ��kt� Parametreleri:

  � �l Trafik Kodu

  � �l Ad�

  � �l�e Kodu

  � �l�e Ad�

  � Y�l

  � Ay

  � Bo�anma Say�s�

  Eki i�in T�klay�n�z

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap