Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  tbmm nin denetim yollarından biri değildir

  1 ziyaretçi

  tbmm nin denetim yollarından biri değildir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  T�RK�YE B�Y�K M�LLET MECL�S�

  Meclis ara�t�rmas� a��lmas� talep edilmekte ve konunun Meclisin bug�nk� g�ndeminde g�r���lmesi istenmektedir.

  De�erli milletvekilleri, Meclis ara�t�rmas�, Anayasa'm�z�n 98'inci maddesinde say�lan T�rkiye B�y�k Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yollar�ndan biridir. Bilgi edinme ve denetim yollar� Anayasa'm�zda soru, Meclis ara�t�rmas�, genel g�r��me, gensoru ve Meclis soru�turmas� olarak belirlenmi�tir.

  Soru, Bakanlar Kurulu ad�na, s�zl� veya yaz�l� olarak cevapland�r�lmak �zere Ba�bakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir.

  Meclis ara�t�rmas�, belli bir konuda bilgi edinilmek i�in yap�lan incelemeden ibarettir.

  Genel g�r��me, toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, T�rkiye B�y�k Millet Meclisi Genel Kurulunda g�r���lmesidir.

  Soru, Meclis ara�t�rmas� ve genel g�r��me ile ilgili �nergelerin verilme �ekli, i�eri�i ve kapsam� ile cevapland�r�lma, g�r��me ve ara�t�rma y�ntemleri Meclis ��t�z��� ile belirlenmi�tir.

  Gensoru Anayasa'm�z�n 99'uncu maddesinde, Meclis soru�turmas� da Anayasam�z�n 100'�nc� maddesinde ayr�nt�l� bir �ekilde d�zenlenmi�tir.

  Cumhuriyet Halk Partisi grup �nerisinin konusu, baz� bakanlar hakk�nda haz�rland��� iddia edilen fezlekelerin Adalet Bakanl���na ula�t���, fezlekelerin Adalet Bakanl���ndan T�rkiye B�y�k Millet Meclisine neden g�nderilmedi�inin ara�t�r�lmas�na y�nelik bir ara�t�rma komisyonu kurulmas�ndan ibarettir. Bu konuda bir ara�t�rma komisyonu kurulabilir mi? Anayasa ve Meclis ��t�z���'m�ze g�re bir engel yok. Meclisin belli bir konuda bilgi edinmesi i�in ara�t�rma komisyonu kurulabilir ancak bunun daha k�sa ve pratik yolu soru �nergesidir. Milletvekilleri, grup �nerisine konu olan ve ara�t�rma �nergesinde talep edilen hususlarla ilgili olarak ilgili bakan Adalet Bakan�na yine Meclisin bilgi edinme ve denetim yollar�ndan biri olan soru �nergesi vererek de bu konuda gerekli bilgiyi alabileceklerdir.

  Bu konuda gerek T�rkiye B�y�k Millet Meclisi Genel Kurulunda ge�en haftaki yasama �al��malar�m�z s�ras�nda gerekse Meclis Adalet Komisyonundaki �al��malar s�ras�nda Say�n Adalet Bakan�m�za sorular sorulmu� ve gerekli cevaplar verilmi�tir. Say�n Bakan�m�z fezlekelerin Adalet Bakanl���na ula�t���n� a��klam��, gerekli incelemenin ard�ndan mevzuat�m�z neyi �ng�r�yorsa o �ekilde i�lem yap�laca��n� belirtmi�tir.

  �undan hi� kimsenin ��phesi olmas�n: T�rkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kim yanl�� yapm��sa, kim hukukun d���na ��km��sa, kim bir yolsuzluk yapm��sa kar��s�nda AK PART�'yi bulur.

  AL� �ZG�ND�Z (�stanbul) - �yle mi? O y�zden mi savc�y� bir saat sonra ald�n�z? Bir saat sonra savc�y� dosyadan ald�n�z.

  YILMAZ TUN� (Devamla) - AK PART�'nin varl�k sebebi zaten budur. 2001'de kurulu� sebebimiz bizim budur. 2002 y�l�ndan bu yana verdi�imiz m�cadelede�

  AL� �ZG�ND�Z (�stanbul) - Neden bahsediyorsun?

  AL� SARIBA� (�anakkale) - Kendin inan�yor musun?

  YILMAZ TUN� (Devamla) - �T�rkiye'nin yolsuzluklardan, yoksulluktan ve yasaklardan kurtulma m�cadelesi yap�yoruz. Bundan sonra da bu b�yle olacakt�r.

  ERKAN AK�AY (Manisa) - ��indesiniz i�inde.

  YILMAZ TUN� (Devamla) - De�erli milletvekilleri, �u konuda hepimizin hassas olmas� gerekir. Siz bir hukuk�usunuz, bir eski savc�m�z olarak buradan sata�ma yap�yorsunuz. �u konuda hepimizin hassas olmas� gerekmez mi?

  AL� �ZG�ND�Z (�stanbul) - �yi de hassas de�ilsiniz.

  YILMAZ TUN� (Devamla) - Masumiyet karinesi kutsal de�il mi?

  BA�KAN - Say�n milletvekilleri�

  YILMAZ TUN� (Devamla) - Soru�turman�n gizlili�i mevzuat�m�z�n ve Anayasa'm�z�n gerektirdi�i kurallar de�il mi?

  AL� �ZG�ND�Z (�stanbul) - �ddianameyi yazan savc� g�revden al�nd�.

  BA�KAN - Say�n �zg�nd�z, l�tfen�

  Sakinlik arkada�lar... Sakin olal�m l�tfen.

  Yazı kaynağı : www.tbmm.gov.tr

  TBMM’nin bilgi edinme ve denetleme yolları

  1982 Anayasası’nda yapılan 2017 değişikliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yollarında değişikliğe gidildi. Gensoru kavramı kaldırıldı. Soru kavramı Yazılı Soru olarak değiştirildi.

  1982 Anayasası’nın 98’inci maddesinde yer alan TBMM’nin bilgi edinme ve denetleme yolları isimli madde kenar başlığı da kaldırıldı.

  Soru: TBMM’nin bilgi edinme ve denetleme yolları nelerdir?

  Cevap: 4 tanedir. Bunlar:

  MADDE 98- Türkiye Büyük Millet Meclisi; meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır.

  Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir.

  Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.

  Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar hakkında 106 ncı maddenin beşinci, altıncı, yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir.

  Yazılı soruyazılı olarak en geç onbeş gün içerisinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.

  Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usûlleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.

  Yazı kaynağı : www.kpssguncelbilgi.com

  Aşağıdakilerden hangisi, TBMMnin bilgi edinme ve denetim yollarından biri değildir?

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap