Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  tanzimat fermanı hangi padişah zamanında hazırlandı

  1 ziyaretçi

  tanzimat fermanı hangi padişah zamanında hazırlandı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Tanzimat Fermanı

  Tanzimat Fermanı nedir, ne zaman ilan edildi?

  Tanzimat Fermanı nedir, ne zaman ilan edildi?

  Tanzimat Fermanı, 3 Kasım 1839'da Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşid Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane Parkı'nda okunması nedeniyle Gülhane Hatt-ı Şerifi (Padişah Yazısı), Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu veya Tanzimât-ı Hayriye (Hayırlı Düzenlemeler) olarak da anılır. Bu fermânla devlet kendisini yenilemesi gerektiğini söylemiştir. Fransız İhtilâli ile Osmanlı ülkesinde aydın kişiler ve yeni fikirler oluşmaya başlamıştır. Özellikle meşrui yönetim yanlısı aydınların baskıları, yapılan ıslahatların kalıcı olması fikri ve Fransız İhtilâli ile ülkeye giren milliyetçilik fikirlerinin olumsuz etkilerinden kurtulmak amacı ile 3 Kasım 1839 tarihinde Gülhane Parkı'nda ilan edilmiştir. Bu nedenle fermanın diğer bir adı da Gülhane-i Hattı Hümâyûnu'dur.

  Osmanlı Devleti'nde Hâriciye Nâzırı Mustafa Reşid Paşa’nın 3 Kasım 1839 tarihinde okuduğu “Gülhâne Hatt-ı Hümâyûnu” ile başladığı kabul edilen Tanzimat hareketi, görünen yüzüyle devlet işlerinde bozulan düzeni yeni baştan tesis etme amacındaydı. Ancak askerî, mülkî ve hukukî alanda hayata geçirilen reformlar, bir siyasî düzen değişikliğinden öteye geçmiş, Türk düşünce sisteminde de köklü bir değişmeye zemin hazırlamıştır.

  TANZİMAT FERMANINDA YER ALAN KONULAR

  • Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması,•

  Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması,•

  Yargılamada açıklık, hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek (Hukuk devleti özelliğini yansıtır),•

  Vergide adalet,

  • Erkeklere dört yıl mecburi askerlik,

  • Rüşvetin ortadan kaldırılması,•

  Herkesin mal ve mülküne sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesi.( Özel mülkiyet güvence altına alındı. Müsadere kaldırıldı)

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Tanzimat Fermanı Nedir? Tanzimat Fermanı Tarihi, Maddeleri, Özellikleri Ve Padişahı Hakkında Bilgi

  Tanzimat Fermanı Nedir? Tanzimat Fermanı Tarihi, Maddeleri, Özellikleri Ve Padişahı Hakkında Bilgi

  Tanzimat, kelime olarak idari işlerin düzeltilmesi için alınan önlemleri, yapılan uygulamaları belirtir.

   Tanzimat Fermanı Nedir?

   Tanzimat fermanı, Türk tarihinde Batılılaşmanın ilk somut adımıdır. Tanzimat fermanı; askeri, hukuki, mülki alanlarda hayata geçirilen reformlarla Türk düşünce sisteminde köklü ve kalıcı değişimlere zemin hazırlamıştır.

   Tanzimat Fermanı Tarihi

   Tanzimat fermanı, Sultan Abdülmecid döneminde, Sultanın izni ile Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan bu ferman, 3 Kasım 1839'da yine Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane parkında Tanzimat fermanının okunması sebebi ile ferman Gülhane-i Hattı-ı Şerifi, Gülhane Hattı Hümayunu olarak da anılmaktadır.

   Tanzimat Fermanı Maddeleri

   Tanzimat fermanının maddeleri şöyledir;

   1- Hiçbir kişi yargılanmadan cezalandırılmayacak, mahkemeler açık olacak ve herkes yasalar önünde eşit olacaktır.

   2- Tüm halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktır.

   3- Vergiler, herkesin gücüne göre alınacak, devlet tarafından belli yöntemlerle toplanacaktır.

   4- Askerlik ocak şeklinden vatandaşlık haline getirilecek ve belli esaslara bağlanacaktır.

   5- Müsadere usulü kalkacak, mülkiyet hakları tanınacaktır. Herkes malı ve mülkünün sahibi olacak, dilerse alıp-satabilecek ve evladına miras bırakabilecektir.

   6- Rüşvet kesinlikle önlenecektir.

   7- Vezirlerden ve ulemadan her kim olursa olsun şeri kanunlara aykırı hareketi sabit olan hiç kimse cezasız bırakılmayacaktır. Ayrıca bir ceza kanunu çıkarılacaktır.

   Tanzimat Fermanının Özellikleri Nelerdir?

   - Tüm Osmanlı halkına yöneliktir.

   - Tanzimat fermanının özelliklerinin en önemlilerinden biri de yasa gücünün her gücün üstünde kabul edilmiş olmasıdır.

   - Osmanlı Devleti'nde, ilk kez batılı anlamda hukuk kuralları uygulanmaya başlanmıştır.

   - Yönetim, hukuk, eğitim, askeri ve mali alanda yenilikler getirmiştir.

   - Osmanlı Devleti'nde anayasacılık fikrinin gelişmesini sağlamıştır.

   - Tanzimat fermanının özelliklerinden biri de padişahın sınırsız olan yetkilerinin üzerinde bir gücü kabul etmesidir.

   - Tanzimat fermanının en etkili özellikleri arasında müsadere sisteminin kaldırılması yer alır. Bu ferman ile müsadere sistemi kaldırılarak özel mülkiyet sistemine geçilmiştir.

   - Askerliğin vatan hizmetine dönüştürülmesi de fermanın özelliklerindendir.

   - Tanzimat fermanı ile mülkiyet hakkı devletin güvencesi altına alınmıştır.

   - Avrupa sistemine yakın hukuk kuralları çıkarılarak Osmanlı Devleti'nin anayasacılık yolunda önemli adımlar atması sağlanmıştır.

   Tanzimat Dönemi Padişahı Hakkında Bilgi

   Sultan Abdülmecid, kendisinden daha büyük bir taht adayı bulunmadığı için babasının vefatından sonra 1 Temmuz 1839'da 31. Osmanlı padişahı olarak tahta çıkmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun idari yapısını değiştiren Tanzimat hareketi Sultan Abdülmecid döneminde ortaya çıkmıştır. Tanzimat dönemi, 22 yıl süren Sultan Abdülmecid döneminin en mühim olayıdır. Sultan 2. Mahmut tarafından başlatılan batılılaşma hareketi, bu dönemde yeni bir şekil alarak meşruti sisteme gidişin yolu açılmıştır.

   Tanzimat Fermanının Sonuçları

   Yükselme döneminden Tanzimat fermanının ilanına kadar hukuk sistemi birçok değişime uğramıştır. Gelişen ve değişen toplum gereksinimlerini karşılamak için yeni formlar oluşturulması gerekmekteydi.

   Tanzimatın ilanı, Avrupa'da büyük yankılar uyandırmıştır. Bu fermanın sonuçlarından biri Rusya ile girilen savaşta Fransa ve İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nin yanında yer almasıdır. Padişah yetkilerini kendi isteği ile sınırlamıştır. Anayasal düzenin temelleri atılmıştır. Hukukun üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir. Yönetim, hukuk, askerlik, kültür ve eğitim alanlarında yenilikler yapılmıştır.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Tarihi Olaylar

  Tarihi Olaylar

  Tanzimat Fermanı,  3 Kasım 1839 yılında ilan edilmiştir. Dönemin padişahı olan Sultan Abdülmecid fermanı imzalamış, Hariciye nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa ise Topkapı Sarayı’nın, Gülhane parkında fermanı ilan etmiştir. Tanzimat fermanı okunduğu esnada Gülhane parkında yerli halk dışında Avrupa devlet adamlarından bir çok kişi bulunmuştur. Osmanlı tarihinin ilk demokratik anayasal süreci niteliğinde olduğu için Tanzimat fermanı çok büyük ilgi görmüştür. Tanzimat fermanının iki farklı ismi daha bulunmaktadır. Gülhane parkında okunması sebebiyle Gülhane Hatt-ı Şerif-i (Padişah yazısı) ve Tanzimat-ı Hayriye (Hayırlı düzenlemeler) isimleri verilmiştir. Tanzimat kelimesi “düzenleme” anlamına gelmektedir.  Fermanın amacı Osmanlı Devleti'ni vatandaşlık hakları bakımından ileri noktalara taşımaktır. Tanzimat fermanı, Osmanlı Devleti'nin bir çok alanda Avrupa devletlerinin tepkisini çekmeye başladığı bir dönemde vuku bulmuştur. Hatta Osmanlı devleti bu dönemde Avrupa devletleri arasında “hasta adam” olarak nitelendirilmiştir. Bu durum Osmanlı hükümetini fazlasıyla rahatsız etmiş ve çözüm arayışlarına yönlendirmiştir. Ferman, Fransız Devrimi’nin “İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi” örnek alınarak hazırlanmıştır. Osmanlı devletinde ilk defa vatandaşlık hakları bu fermanla belirtilmiştir. Tanzimat fermanının bir diğer özelliği ise halkın değil padişahın iradesiyle hazırlanıp ilan edilmesidir.

  Tanzimat Fermanı’nın hazırlanışı II. Mahmut dönemine dayanmaktadır. Bilindiği üzere Osmanlı padişahı olan II. Mahmut bir çok ıslahat yapmış ve düzenleme getirmiştir. Fakat hazırlamış olduğu fermanı bir türlü ilan edememiştir. Sonrasında tahta geçen Abdülmecid fermanı imzalamıştır.  1839 yılında Mısırla yapılan savaşın yenilgiyle sonuçlanması Mısır’ın büyük bir tehdit olarak Osmanlının karşısına geçmesine sebep olmuştur. Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa bu yenilgiyi fırsat bilerek Osmanlı devletini bir çok kez tehdit etmiştir. Bu sebeple Osmanlı  devleti Mısır sorununu kısa sürede halletmek zorunda kalmıştır. Ayrıca bir diğer konu ise Avrupa’nın azınlıkları bahane ederek Osmanlının iç işlerine karışması olmuştur. Fransız akımının yaydığı milliyetçilik düşüncesi çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü tehlikeye düşürmüştür. Kısaca özetlediğimizde fermanın ilan edilme sebepleri; Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa karşısında Avrupa’nın desteğini almak, Avrupa’nın iç işlere karışmasını engellemek, Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımının etkisini engellemek ve toprak bütünlüğünü sağlamak olmuştur. Tanzimat  fermanı ile birlikte padişahların yetkileri meclise devredilmiştir. Bu uygulamanın temel amacı, iktidar gücünü padişah ve saraydan alarak bürokrasiye vermek ve devlet yönetimini merkezileştirmektir.

  Fermanın içeriğinde ilk olarak 150 yıllık bir  gerilemenin  ve bu sıkıntıların çözülmesinin amaçlandığı vurgulanmıştır. Fermanın içeriğinde bütün vatandaşlara eşit haklar verileceği belirtilmiştir. Fermanın içeriği şöyledir:

  1) Herkesin can, mal ve namusunun koruma altına alınması,

  2) Mahkemelerin herkese açık bir şekilde oluşturulması,

  3) Kimsenin yargılanmadan idam edilmeyeceği,

  4) Kazanca göre vergi uygulaması yapılacağı,

  5) Askerliğin 4 yıl olarak mecburi yapılması gerektiği,

  6) Rüşvetin ortadan kaldırılması,

  7) Mal ve mülkün kişiye ait olup miras olarak bırakabileceği (özel mülkiyet)

  Gibi bir çok değişiklik ve yenilik sözü verilmiştir. Her ne kadar düzenleme getirilse de kanunlar Kuran-ı Kerim ve Osmanlı geleneklerine bağlı olarak gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte kız çocuklarına eğitim ve öğretim hakkı tanınmıştır. İlk kağıt para bu dönemde basılmıştır. Batı tarzı mahkemeler kurulmuştur. Özel mülkiyet yasallaştırılmıştır. Müslümanlar gayri Müslimlerle eşit haklara sahip olmaktan rahatsız olmuştur. Gayri Müslimler ise askerliği reddetmiştir. Fermanın yayınlanmasının ardından gerici ve yenilikçiler arasında bir çok tartışma yaşanmıştır. Osmanlıda batı etkisi görülmeye başlanmış ve bir çok değişiklik olmuştur. Fermanın ilanından sonra sözler tutulmaya çalışılsa da padişah ve saltanat meraklılarının konulan maddelere müdahale etmeleriyle başarılı olunamamıştır.

  Yazı kaynağı : www.tarihiolaylar.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap