Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  tam ve kısmi istisnalara ilişkin bildirim

  1 ziyaretçi

  tam ve kısmi istisnalara ilişkin bildirim bilgi90'dan bulabilirsiniz

  1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

  1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

  1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

  1 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesine 30.09.2016 tarih ve 2021/4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği yenilenmiş cep telefonu teslimlerine ilişkin bildirim eklenmiştir. Ayrıca serbest bölgelerde verilen hizmetlerdeki tam ve kısmi istisnalarla ilgili bilgilerin ayrıntılarına ilişkin “Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim” tablosu oluşturulmuştur.

  Söz konusu değişiklikler için beyanname düzenleme programının güncellenmesi gerekmektedir.

  Kaynak: GİB

  Yazı kaynağı : www.alomaliye.com

  26 Ekim 2021 SALI

  VERG� USUL KANUNU �LE BAZI KANUNLARDA DE����KL�K

  YAPILMASINA DA�R KANUN

  MADDE 1 � 31/12/1960 tarihli ve 193 say�l� Gelir Vergisi Kanununa m�kerrer 20 nci maddesinden sonra gelmek �zere a�a��daki madde eklenmi�tir.

  �Basit usulde tespit olunan kazan�larda gelir vergisi istisnas�:

  M�KERRER MADDE 20/A � Bu Kanuna g�re kazan�lar� basit usulde tespit olunan m�kelleflerin 46 nc� maddeye g�re tespit edilen kazan�lar� gelir vergisinden m�stesnad�r.�

  MADDE 2 � 193 say�l� Kanuna m�kerrer 20 nci maddesinden sonra gelmek �zere a�a��daki madde eklenmi�tir.

  �Sosyal i�erik �reticili�i ile mobil cihazlar i�in uygulama geli�tiricili�inde kazan� istisnas�:

  M�KERRER MADDE 20/B � �nternet ortam�ndaki sosyal a� sa�lay�c�lar� �zerinden metin, g�r�nt�, ses, video gibi i�erikler payla�an sosyal i�erik �reticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazan�lar ile ak�ll� telefon veya tablet gibi mobil cihazlar i�in uygulama geli�tirenlerin elektronik uygulama payla��m ve sat�� platformlar� �zerinden elde ettikleri kazan�lar gelir vergisinden m�stesnad�r.

  Bu istisnadan faydalan�labilmesi i�in T�rkiye�de kurulu bankalarda bir hesap a��lmas� ve bu faaliyetlere ili�kin t�m has�lat�n m�nhas�ran bu hesap arac�l���yla tahsil edilmesi �artt�r.

  Bankalar, bu kapsamda a��lan hesaplara aktar�lan has�lat tutar� �zerinden, aktar�m tarihi itibar�yla %15 oran�nda gelir vergisi tevkifat� yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar �er�evesinde beyan edip �demekle y�k�ml�d�r. Bu tutar �zerinden 94 �nc� madde kapsam�nda ayr�ca tevkifat yap�lmaz.

  M�kelleflerin birinci f�kra kapsam� d���nda ba�ka faaliyetlerinden kaynaklanan kazan� ya da iratlar�n�n bulunmas� istisnadan faydalanmalar�na engel de�ildir.

  Birinci f�kra kapsam�ndaki kazan�lar� toplam� 103 �nc� maddede yaz�l� tarifenin d�rd�nc� gelir diliminde yer alan tutar� a�anlar ile faaliyete ili�kin t�m gelirlerini ikinci f�krada belirtilen �artlara g�re tahsil etmeyenler bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olanlar�n, 94 �nc� maddenin birinci f�kras� kapsam�nda tevkifat yapma y�k�ml�l��� yoktur.

  �stisnaya ili�kin �artlar�n ta��nmad���n�n tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmi� olan vergi, vergi ziya� cezas� kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

  Cumhurba�kan�, bu maddede yer alan tevkifat oran�n� her bir faaliyet t�r� i�in ayr� ayr� s�f�ra kadar indirmeye, bir kat�na kadar art�rmak suretiyle yeniden tespit etmeye; Hazine ve Maliye Bakanl���, maddenin uygulanmas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye yetkilidir.�

  MADDE 3 � 193 say�l� Kanuna m�kerrer 20 nci maddesinden sonra gelmek �zere a�a��daki madde eklenmi�tir.

  �Tar�msal destekleme �demelerinde kazan� istisnas�:

  M�KERRER MADDE 20/C � Kamu kurum ve kurulu�lar� taraf�ndan yap�lan tar�msal destekleme �demeleri gelir vergisinden m�stesnad�r.�

  MADDE 4 � 193 say�l� Kanunun 46 nc� maddesinin ikinci f�kras�n�n ���nc� c�mlesi y�r�rl�kten kald�r�lm��, f�krada yer alan �Bu usulde vergilendirilenler,� ibaresi �Kazan�lar� bu usulde tespit edilenler,� �eklinde, ���nc� f�kras�nda yer alan �Basit usulde vergilendirilen�ibaresi �Kazan�lar� bu usulde tespit edilen� �eklinde, be�inci f�kras�nda yer alan �g�re vergilendirilece�i,� ibaresi �tabi olaca��,� �eklinde, alt�nc� f�kras�nda yer alan �edilenler hi�bir suretle basit usulde vergilendirilmezler.� ibaresi �edilenlerin kazan�lar� hi�bir suretle basit usulde tespit edilmez.� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 5 � 193 say�l� Kanunun 89 uncu maddesinin birinci f�kras�n�n (3) numaral� bendinde yer alan �veya basit usulde vergilendirilen� ibaresi madde metninden ��kar�lm�� ve (15) numaral� bendi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 6 � 193 say�l� Kanunun 92 nci maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �, gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticar� kazan�lardan ibaret olmas� halinde izleyen y�l�n �ubat ay�n�n ba��ndan yirmibe�inci g�n� ak�am�na kadar,� ibaresi madde metninden ��kar�lm��t�r.

  MADDE 7 � 193 say�l� Kanunun 94 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (11) numaral� bendinin (d) alt bendi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 8 � 193 say�l� Kanunun 117 nci maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Y�ll�k beyanname ile bildirilen gelir �zerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi, Mart ve Temmuz aylar�nda olmak �zere iki e�it taksitte �denir.�

  MADDE 9 � 193 say�l� Kanunun m�kerrer 120 nci maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, ikinci f�kras� y�r�rl�kten kald�r�lm��, ���nc� f�kras�nda yer alan �alt�� ibaresi ��� ve be�inci f�kras�nda yer alan �alt��ar� ibaresi ���er� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  �Ticari kazan� sahipleri ile serbest meslek erbab� cari vergilendirme d�neminin gelir vergisine mahsup edilmek �zere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazanc�n tespitine ili�kin h�k�mleri uyar�nca ilgili hesap d�neminin ilk dokuz ay� i�in belirlenen ��er ayl�k d�nem kazan�lar� �zerinden 103 �nc� maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda ge�ici vergi �derler. �u kadar ki; 42 nci madde kapsam�na giren kazan�lar ile noterlik g�revini ifa ile m�kellef olanlar�n bu i�lerden sa�lad�klar� kazan�lar ge�ici vergi matrah�na d�hil edilmez. Ge�ici vergi matrah�n�n hesaplanmas�nda Vergi Usul Kanununun de�erlemeye ait h�k�mleri ile bu Kanunda d�zenlenen indirim ve istisnalar dikkate al�n�r. D�nem sonundaki mal mevcutlar�, istenirse sadece kay�tlar �zerinden de tespit edilerek, ge�ici vergi matrah�n�n hesab�nda dikkate al�nabilir.�

  MADDE 10 � 193 say�l� Kanunun m�kerrer 121 inci maddesinin ikinci f�kras�n�n (2) numaral� bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve d�rd�nc� f�kras�n�n ikinci c�mlesi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  �2. (1) numaral� bentte belirtilen s�re i�erisinde kesinle�mi� olmas� ko�uluyla vergi beyannamelerindeki vergi t�rleri itibar�yla ikmalen, re�sen veya idarece yap�lm�� bir tarhiyat bulunmamas� (Kesinle�en tarhiyatlar�n, indirimin hesaplanaca�� beyannamenin ait oldu�u y�l i�in ge�erli olan, birinci f�kradaki indirim tutar s�n�r�n�n %1�ini a�mamas� durumunda bu �art ihlal edilmi� say�lmaz.),�

  MADDE 11 � 193 say�l� Kanuna ge�ici 91 inci maddesinden sonra gelmek �zere a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 92 � Bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce kamu kurum ve kurulu�lar� taraf�ndan yap�lan tar�msal destek �demeleri �zerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, �ift�ilerin d�zeltme zamana��m� s�resi i�erisinde tarha yetkili vergi dairelerine ba�vurmalar� ve dava a�mamalar�, a��lm�� davalardan vazge�meleri �art�yla, 213 say�l� Vergi Usul Kanununun d�zeltmeye ili�kin h�k�mleri uyar�nca, tahsil tarihinden itibaren ayn� Kanunun 112 nci maddesinin (4) numaral� f�kras� h�km�ne g�re hesaplanacak faizi ile birlikte red ve iade edilir.

  Bu madde h�k�mlerinden yararlanmak �zere vazge�ilen davalarla ilgili olarak daha �nce verilmi� ve kanun yolu t�ketilmemi� kararlar uyar�nca, taraflara tebli� edilip edilmedi�ine bak�lmaks�z�n i�lem yap�lmaz, idarece de a��lm�� davalar s�rd�r�lmez, faiz, yarg�lama giderleri ve vek�let �cretine h�kmedilmez, h�kmedilmi�se �denmez. Hakk�nda kesinle�mi� yarg� karar� bulunanlar�n iade talepleriyle ilgili olarak bu madde h�km� uygulanmaz.

  Bu maddenin uygulanmas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanl��� yetkilidir.�

  MADDE 12 � 4/1/1961 tarihli ve 213 say�l� Vergi Usul Kanununun 4 �nc� maddesinin ikinci f�kras�n�n ikinci c�mlesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Hazine ve Maliye Bakanl���, gerekli g�rd��� hallerde; m�kelleflerin i� yeri ve adres kay�t sisteminde bulunan yerle�im yeri adresleri ile il ve il�elerin idari s�n�rlar�na ba�l� kalmaks�z�n elektronik ortamda kurulanlar dahil olmak �zere vergi daireleri ve b�lge bilgi i�lem merkezleri kurmaya, vergi dairelerine ba�l� �ubeler a�maya, vergi dairelerini di�er vergi dairelerinin �ubesi olarak belirlemeye, �ubelerin yetki, g�rev ve sorumluluklar�n� tespit etmeye, vergi dairelerinin yetki alan� ile vergi t�rleri, meslek ve i� gruplar� itibar�yla m�kelleflerin ba�l� olacaklar� vergi dairesini belirlemeye, ba�l� olunan vergi dairesi taraf�ndan yap�lan i�lemlerin di�er vergi daireleri taraf�ndan yap�labilmesine ve vergi dairesince yap�lan i�lemlerin elektronik ortamda yap�lmas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye yetkilidir.�

  MADDE 13 � 213 say�l� Kanunun 5 inci maddesine be�inci f�kras�ndan sonra gelmek �zere a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �Gelir �daresi Ba�kanl���n�n g�rev alan�na ili�kin i�lerde hizmet al�m� yoluyla �al��t�r�lanlar ile hizmet al�m� yap�lanlar�n ortak ve y�neticileri ��rendikleri s�rlar ve gizli kalmas� gereken di�er hususlar a��s�ndan bu maddede yaz�l� yasaklara, bu g�revlerinden ayr�lsalar dahi, uymak zorundad�r.�

  MADDE 14 � 213 say�l� Kanunun 97 nci maddesinin ikinci ve ���nc� f�kralar�na s�ras�yla a�a��daki c�mleler eklenmi�tir.

  �Bu h�lde bildirimi T�rkiye el�ili�i veya konsoloslu�u veya bunlar�n g�revlendirece�i bir memur yapar. Tebli�in konusu ile hangi merci taraf�ndan ��kar�ld��� bilgilerinin yer ald��� ve otuz g�n i�inde ba�vurulmad��� takdirde tebli�in yap�lm�� say�laca�� ihtar�n� i�eren bildirim, muhataba o �lkenin mevzuat�n�n izin verdi�i y�ntemle g�nderilir. Bildirimin o �lkenin mevzuat�na g�re muhataba tebli� edildi�i belgelendirildi�inde, tebli� tarihinden itibaren otuz g�n i�inde T�rkiye el�ili�i veya konsoloslu�una ba�vurulmad��� takdirde tebligat otuzuncu g�n�n bitiminde yap�lm�� say�l�r. Muhatap, T�rkiye el�ili�i veya konsoloslu�una ba�vurdu�u takdirde tebli� evrak�n� almaktan ka��n�rsa bu hususta d�zenlenecek tutanak tarihinde tebli� yap�lm�� say�l�r. Evrak bekletilmeksizin merciine iade edilir.�

  ��u kadar ki, vergi dairelerinin yabanc� memleketlerde bulunan kimselere tebli� olunacak evraklar�, vergi dairesi ba�kanl�klar�; vergi dairesi ba�kanl��� bulunmayan yerlerde ise defterdarl�klar taraf�ndan do�rudan T�rkiye el�ilik veya konsoloslu�una g�nderilir.�

  MADDE 15 � 213 say�l� Kanunun 104 �nc� maddesinin birinci f�kras�na a�a��daki bent ve maddeye a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �4. �lan yolu ile yap�lan tebli�in konusu her biri i�in ayr� ayr� olmak �zere 3.600 T�rk liras�ndan fazla vergi veya vergi cezas�na taalluk etti�i takdirde ilan ayr�ca Hazine ve Maliye Bakanl���na ba�l� vergi daireleri a��s�ndan Gelir �daresi Ba�kanl���n�n, di�erleri i�in ilgili idarenin resmi internet sitesinde de duyurulabilir.�

  �Hazine ve Maliye Bakanl���, birinci f�kran�n (4) numaral� bendinde yer alan tutar� on kat�na kadar art�rmaya, s�f�ra kadar indirmeye, duyurunun kapsam�, �ekli, zaman� ve s�resi ile maddenin uygulamas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye yetkilidir.�

  MADDE 16 � 213 say�l� Kanunun 120 nci maddesine a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �Gelir �daresi Ba�kanl���, vergi ve m�kellefiyet t�r� ile d�zeltmeye konu tutar� ayr� ayr� veya birlikte dikkate alarak d�zeltme yetkisinin devredilmesi ile d�zeltmenin ba�l� olunan vergi dairesi d���ndaki vergi daireleri taraf�ndan yap�lmas�na izin vermeye ve uygulamaya ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye yetkilidir.�

  MADDE 17 � 213 say�l� Kanunun 139 uncu maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �incelemeye tabi olan�n i� yerinde� ibaresi �dairede� �eklinde de�i�tirilmi�, ikinci f�kras� y�r�rl�kten kald�r�lm��, ���nc� f�kras�nda yer alan �Bu takdirde incelemeye� ibaresi ��ncelemeye� �eklinde, d�rd�nc� f�kras�nda yer alan ��ncelemenin dairede yap�lmas� halinde istenilen� ibaresi ��stenilen� �eklinde, �daireye getirmesi� ibaresi �ibraz etmesi� �eklinde de�i�tirilmi� ve maddeye a�a��daki f�kralar eklenmi�tir.

  ��ncelemenin dairede yap�lmas�, incelemeye tabi olan�n i� yerinde tespit yap�lmas�na ve �al��malarda bulunulmas�na mani de�ildir.

  M�kellef ve vergi sorumlusunun talep etmesi ve i� yerinin m�sait olmas� halinde inceleme i� yerinde de yap�labilir.

  Bu maddenin uygulamas�na ili�kin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanl���nca ��kar�lan y�netmelikle belirlenir.�

  MADDE 18 � 213 say�l� Kanunun 140 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (1) numaral� bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, (2) numaral� bendi y�r�rl�kten kald�r�lm��, (3) numaral� bendinde yer alan �Nezdinde� ibaresi ��ncelemenin i� yerinde yap�lmas� halinde nezdinde� �eklinde de�i�tirilmi� ve alt�nc� f�kras�na ��er�evesinde,� ibaresinden sonra gelmek �zere �vergi incelemesine ili�kin i�lemlerin elektronik ortamda y�r�t�lmesi, yaz�, bildirim ve tutanaklar�n elektronik ortamda d�zenlenmesi ile� ibaresi eklenmi�tir.

  �1. �ncelemeye tabi olana, vergi incelemesinin konusunu ve incelemeye ba�lan�ld��� hususunu bir yaz�yla bildirirler. Ayr�ca, yaz�n�n bir �rne�ini ba�l� oldu�u birime ve ilgili vergi dairesine g�nderirler.�

  MADDE 19 � 213 say�l� Kanuna 170 inci maddesinden sonra gelmek �zere a�a��daki madde eklenmi�tir.

  �Kamu kurum ve kurulu�lar� taraf�ndan yap�lan bildirim:

  MADDE 170/A � Hazine ve Maliye Bakanl���, bu Kanuna g�re m�kelleflerin bildirmeye mecbur oldu�u bilgilerin, kamu kurum ve kurulu�lar� taraf�ndan Bakanl��a yaz�l� veya elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi m�kellefler taraf�ndan yap�lm�� bildirim olarak kabul etmeye, bu �ekilde kabul edilecek bildirimleri faaliyet konusu, gelir unsuru ile m�kellefiyet, vergi, i� yeri ve �irket t�rlerini ayr� ayr� veya birlikte dikkate alarak tespit etmeye ve uygulamaya ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye yetkilidir.�

  MADDE 20 � 213 say�l� Kanuna 226 nc� maddesinden sonra gelmek �zere a�a��daki madde eklenmi�tir.

  �Elektronik olarak tutulan defterlerde tasdik:

  MADDE 226/A � T�rk Ticaret Kanununun 64 �nc� maddesinin ���nc� f�kras�nda yer alan yetki kapsam�nda Hazine ve Maliye Bakanl��� ile Ticaret Bakanl���nca m��tereken belirlenen usul, esas ve s�reler dahilinde elektronik ortamda tutulan defterler i�in berat al�nmas�, elektronik ortamda tutulan di�er defterlerin ise Hazine ve Maliye Bakanl��� taraf�ndan belirlenen usul, esas ve s�reler dahilinde onaylanmas� bu Kanun uygulamas�nda tasdik h�km�ndedir.

  Berat ve onay�n belirlenen usul, esas ve s�reler dahilinde al�nmamas� veya yap�lmamas� durumunda defterler tasdik ettirilmemi� say�l�r.�

  MADDE 21 � 213 say�l� Kanunun 227 nci maddesinin ���nc� f�kras�nda yer alan �Bu Kanuna� ibaresi �Elektronik belge olarak d�zenlenmesi gerekenler de d�hil olmak �zere, bu Kanuna� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 22 � 213 say�l� Kanunun m�kerrer 227 nci maddesinin ���nc� f�kras�n�n birinci c�mlesinde yer alan �tasdik raporunu zaman�nda ibraz etmeyen m�kellefler tasdike konu hakdan yararlanamazlar.� ibaresi �tasdik raporunun zaman�nda ibraz� �artt�r.� �eklinde de�i�tirilmi� ve f�kraya birinci c�mlesinden sonra gelmek �zere a�a��daki c�mleler eklenmi�tir.

  ��u kadar ki, tasdik raporunun zaman�nda ibraz edilmemesi halinde, m�kellefe tebli� edilmek �art� ile 60 g�nl�k bir m�hlet verilir. Tasdik raporunun bu s�re i�inde de ibraz edilmemesi halinde m�kellefler tasdike konu haktan yararlanamazlar.�

  MADDE 23 � 213 say�l� Kanunun 234 �nc� maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve maddeye a�a��daki f�kralar eklenmi�tir.

  �Birinci ve ikinci s�n�f t�ccarlar, kazanc� basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbab� ve �ift�iler, bu Kanun kapsam�ndaki belgeleri d�zenleme zorunlulu�u bulunmayanlara yapt�rd�klar� i�ler veya onlardan sat�n ald�klar� mallar (ger�ek usulde vergilendirilmeyen �ift�ilerden sat�n ald�klar� mallar hari�) i�in i�i yapana veya mal� satana imza ettirecekleri gider pusulas� d�zenlerler. Vergiden muaf esnaf i�in d�zenlenen gider pusulas�, bu ki�iler taraf�ndan verilmi� fatura h�km�ndedir.�

  �Gider pusulas�, mal�n teslimi veya hizmetin yap�ld��� tarihten itibaren azami yedi g�n i�inde d�zenlenir. Bu s�re i�erisinde d�zenlenmeyen gider pusulas� hi� d�zenlenmemi� say�l�r.

  �kinci f�krada belirtilen bilgileri ihtiva etmeleri kayd�yla;

  a) Mal�n veya hizmetin bedelinin, d�rd�nc� f�krada belirtilen s�re d�hilinde sat�c�ya; 19/10/2005 tarihli ve 5411 say�l� Bankac�l�k Kanununda tan�mlanan banka, 20/6/2013 tarihli ve 6493 say�l� �deme ve Menkul K�ymet Mutabakat Sistemleri, �deme Hizmetleri ve Elektronik Para Kurulu�lar� Hakk�nda Kanun kapsam�nda yetkilendirilmi� �deme kurulu�lar� veya 9/5/2013 tarihli ve 6475 say�l� Posta Hizmetleri Kanununa g�re kurulan Posta ve Telgraf Te�kilat� Anonim �irketi arac�l���yla �denmesi halinde, bu kurumlarca d�zenlenen belgeler,

  b) 7/11/2013 tarihli ve 6502 say�l� T�keticinin Korunmas� Hakk�nda Kanun kapsam�nda sat�n al�nan mallar�n gider pusulas� d�zenlemek zorunda olanlara iade edilmesinde, 6502 say�l� Kanun uyar�nca iade edilecek tutarlar�n, (a) bendinde yer alan kurumlar arac�l���yla iadesinde bu kurumlarca d�zenlenen belgeler,

  c) Bu Kanuna g�re belge d�zenleme zorunlulu�u bulunmayan kamu kurum ve kurulu�lar�n�n, tabi olduklar� ilgili mevzuat d�hilinde, yapt�klar� i�ler veya satt�klar� mallar i�in d�zenledikleri belgeler,

  gider pusulas� yerine ge�er.

  Bu maddenin uygulamas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanl��� yetkilidir.�

  MADDE 24 � 213 say�l� Kanunun m�kerrer 242 nci maddesinin (2) numaral� f�kras�n�n birinci paragraf�ndan sonra gelmek �zere a�a��daki paragraflar eklenmi�, son paragraf�nda yer alan �tutulmas� ve d�zenlenmesi� ibaresi �tutulmas�, d�zenlenmesi ve ibraz edilmesi� �eklinde ve �tutulmas�na ve d�zenlenmesine� ibaresi �tutulmas�na, d�zenlenmesine ve ibraz edilmesine� �eklinde de�i�tirilmi� ve paragraf�n son c�mlesine��al��anlar�� ibaresinden sonra gelmek �zere �ile elektronik defter, belge ve kay�tlar�n olu�turulmas�, imzalanmas�, iletilmesi ve saklanmas� hususlar�ndan herhangi biri i�in hizmet verme konusunda yetkilendirilenlerin ortak, y�netici ve �al��anlar�� ibaresi eklenmi�tir.

  �Elektronik defter berat�, elektronik ortamda tutulan defterlere ili�kin olarak, Gelir �daresi Ba�kanl��� taraf�ndan belirlenen standartlara uygun bilgileri i�eren ve Gelir �daresi Ba�kanl��� taraf�ndan onaylanm�� elektronik dosyay� ifade eder.

  Elektronik muhasebe fi�i, �ekil h�k�mlerinden ba��ms�z olarak Gelir �daresi Ba�kanl��� taraf�ndan belirlenen standart ve i�eri�e uygun olarak elektronik ortamda d�zenlenen, imzalanan, muhafaza ve ibraz edilebilen muhasebe fi�ine ait elektronik kay�tlar b�t�n�d�r.�

  MADDE 25 � 213 say�l� Kanunun m�kerrer 257 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (3) numaral� bendine �ortamlar�nda saklanmas�� ibaresinden sonra gelmek �zere �veya ibraz edilmesi� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 26 � 213 say�l� Kanunun 261 inci maddesinin birinci f�kras�na a�a��daki bent eklenmi�tir.

  �9. Al�� bedeli.�

  MADDE 27 � 213 say�l� Kanunun 262 nci maddesine a�a��daki f�kralar eklenmi�tir.

  �A�a��da say�lan giderler de maliyet bedeline d�hil edilir:

  a) �ktisadi k�ymetin iktisap edilmesi veya de�erinin art�r�lmas� ile do�rudan ilgili; g�mr�k vergileri, g�mr�k komisyonlar�, y�kleme, bo�altma, nakliye ve montaj giderleri,

  b) �ktisadi k�ymetin iktisap edilmesi veya de�erinin art�r�lmas� ile do�rudan ilgili; resim ve har�lar, noter, tapu, mahkeme, de�er tespiti, dan��manl�k, komisyon ve ilan giderleri,

  c) �ktisadi k�ymetin finansman�nda kullan�lan kredilere ait faiz giderleri ve bunlara ili�kin kur farklar�n�n; emtiada emtian�n stoklara girdi�i tarihe kadar, di�er iktisadi k�ymetlerde ise iktisadi k�ymetin envantere al�nd��� hesap d�neminin sonuna kadar olan k�sm� ile s�z konusu kredilere ili�kin giderler (Faiz giderleri ile kur farklar�n�n di�er k�s�mlar�n� maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler aras�nda g�stermekte m�kellefler serbesttirler.),

  �) �ktisadi k�ymetin stoklara veya envantere al�nd��� tarihe kadarki depolama ve sigorta giderleri,

  d) Gayrimenkullerde mevcut bir binan�n sat�n al�narak y�k�lmas�ndan ve arsas�n�n tesviyesinden m�tevellit giderler.

  Gayrimenkullerle do�rudan ilgili olmas� �art�yla, bunlar�n envantere al�nd��� hesap d�nemi sonuna kadar al�nan hibeler maliyet bedelinden indirilir.

  �ktisadi k�ymetin (emtia hari�) iktisap edilmesi veya de�erinin art�r�lmas� ile ilgili olan �zel t�ketim vergisi, indirilemeyecek katma de�er vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile kaynak kullan�m�n� destekleme fonunu maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler aras�nda g�stermekte m�kellefler serbesttirler.

  Bu maddenin uygulamas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanl��� yetkilidir.�

  MADDE 28 � 213 say�l� Kanuna 268 inci maddesinden sonra gelmek �zere a�a��daki madde eklenmi�tir.

  �Al�� bedeli:

  MADDE 268/A � Al�� bedeli, bir iktisadi k�ymetin sat�n alma bedelidir. �ktisadi bir k�ymetin iktisap edilmesi ile ilgili di�er giderler al�� bedeline d�hil de�ildir.�

  MADDE 29 � 213 say�l� Kanunun 270 inci maddesi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 30 � 213 say�l� Kanunun 273 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n ikinci c�mlesi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 31 � 213 say�l� Kanunun m�kerrer 298 inci maddesinin ba�l��� �Enflasyon d�zeltmesi, yeniden de�erleme oran� ve yeniden de�erleme:� �eklinde de�i�tirilmi� ve maddeye a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  ��) Tam m�kellefiyete tabi ve bilan�o esas�na g�re defter tutan gelir veya kurumlar vergisi m�kellefleri (kollektif, ad� komandit ve ad� �irketler d�hil, (A) f�kras�n�n (9) numaral� bendi kapsam�nda s�z konusu f�kran�n (1) numaral� bendinde yer alan �artlara bak�lmaks�z�n enflasyon d�zeltmesi yapanlar ile kay�tlar�n� T�rk para birimi d���nda ba�ka bir para birimiyle tutmalar�na izin verilenler hari�), (A) f�kras�nda yer alan enflasyon d�zeltmesi yapma �artlar�n�n ger�ekle�medi�i hesap d�nemlerinin sonu itibar�yla, bilan�olar�na d�hil bulunan amortismana tabi iktisadi k�ymetlerini (bu niteliklerini koruduklar� m�ddet�e sat-kirala-geri al i�lemine veya kira sertifikas� ihrac�na konu edilenler hari�) ve bunlar �zerinden ayr�lm�� olup bilan�olar�n�n pasifinde g�sterilen amortismanlar� a�a��da belirtilen �artlar do�rultusunda yeniden de�erleyebilirler.

  1. �ktisadi k�ymetlerin maliyet bedellerine eklenmi� bulunan (iktisadi k�ymetlerin aktifle�tirildi�i hesap d�nemine ili�kin olanlar hari�) kur farklar� ve kredi faizleri (bunlara isabet eden amortismanlar d�hil) yeniden de�erleme kapsam�na girmez.

  2. Yeniden de�erlemede, iktisadi k�ymetlerin ve bunlara ait amortismanlar�n, bu Kanunda yer alan de�erleme h�k�mlerine g�re tespit edilen ve de�erlemenin yap�laca�� hesap d�nemi sonu itibar�yla yasal defter kay�tlar�nda yer alan de�erleri dikkate al�n�r. Amortisman�n herhangi bir y�lda yap�lmam�� olmas� durumunda, yeniden de�erlemeye esas al�nacak tutar bu amortismanlar tam olarak ayr�lm�� varsay�larak belirlenir.

  3. �ktisadi k�ymetlerin (2) numaral� bende g�re tespit edilen de�erleri ve bunlara ili�kin amortismanlar�n, yeniden de�erlemenin yap�laca�� y�la ait olan yeniden de�erleme oran� ile �arp�lmas� suretiyle yeniden de�erleme sonras� de�erleri bulunur.

  Yap�lacak de�erlemede yeniden de�erleme oran� olarak (B) f�kras�nda belirtilen oran dikkate al�n�r. Kendilerine �zel hesap d�nemi tayin olunan m�kellefler i�in, �zel hesap d�neminin ba�lad��� takvim y�l�na ait oran esas al�n�r.

  Ge�ici vergi d�nemleri itibar�yla yap�lacak de�erlemede esas al�nacak yeniden de�erleme oran�, bir �nceki y�l�n Kas�m ay�ndan ba�lamak �zere; 3, 6 ve 9 uncu aylarda bir �nceki 3, 6 ve 9 ayl�k d�nemlere g�re T�rkiye �statistik Kurumunun Yurt ��i �retici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat art�� oran� esas al�nmak suretiyle belirlenir.

  4. Yeniden de�erleme neticesinde iktisadi k�ymetlerin de�erinde meydana gelen de�er art���, yeniden de�erlemeye tabi tutulan iktisadi k�ymetlerin her birine isabet eden de�er art��� ayr�nt�l� olarak g�r�necek �ekilde, bilan�onun pasifinde �zel bir fon hesab�nda g�sterilir. De�er art���, iktisadi k�ymetlerin yeniden de�erleme sonras� ve yeniden de�erleme �ncesi net bilan�o aktif de�erleri aras�ndaki farkt�r. Net bilan�o aktif de�eri, iktisadi k�ymetlerin bilan�onun aktifinde yaz�l� de�erlerinden, pasifte yaz�l� amortismanlar�n tenzili suretiyle bulunan de�eri ifade eder. �ktisadi k�ymetler i�in amortisman�n herhangi bir y�lda yap�lmam�� olmas� durumunda s�z konusu de�er, bu amortismanlar tam olarak ayr�lm�� varsay�larak belirlenir.

  5. �ktisadi k�ymetlerini bu f�kra kapsam�nda yeniden de�erlemeye tabi tutan m�kellefler bu k�ymetlerini, yeniden de�erleme sonras�nda bulunan de�erleri �zerinden amortismana tabi tutmaya devam ederler. Yeniden de�erlemeye tabi tutulanlar�n her birine isabet eden de�er art��lar� ile bunlar�n hesap �ekilleri amortisman kay�tlar�nda ayr�nt�l� olarak g�sterilir.

  6. Pasifte �zel bir fon hesab�nda g�sterilen de�er art��� tutar�n�n, sermayeye ilave edilme d���nda herhangi bir �ekilde ba�ka bir hesaba nakledilen veya i�letmeden �ekilen k�sm�, bu i�lemin yap�ld��� d�nem kazanc� ile ili�kilendirilmeksizin bu d�nemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulur. Sermayeye eklenen de�er art��lar�, ortaklar taraf�ndan i�letmeye ilave edilmi� k�ymetler olarak kabul edilir. Bu i�lemler k�r da��t�m� say�lmaz.

  7. Yeniden de�erlemeye tabi tutulan iktisadi k�ymetlerin elden ��kar�lmas� (sat��, devir, i�letmeden �eki�, tasfiye gibi) halinde, bunlara isabet eden pasifte �zel bir fon hesab�nda g�sterilen de�er art��lar� aynen amortismanlar gibi muameleye tabi tutulur.

  8. Her y�l�n yeniden de�erleme oran� ancak o y�la ait de�erlemede nazara al�nabilir. Yeniden de�erlemenin herhangi bir y�l yap�lmamas�ndan veya de�erleme oran�n�n d���k uygulanmas�ndan dolay� daha sonraki y�llarda ge�mi� d�nemlere ili�kin yeniden de�erleme yap�lamaz.

  9. Hesap d�nemi i�inde aktife giren iktisadi k�ymetler i�in aktife girdi�i hesap d�neminde, yeniden de�erleme yap�lmaz.

  10. Yeniden de�erlemeye tabi tutulan iktisadi k�ymetlerin elden ��kar�lmas�ndan �nce (A) f�kras�nda belirtilen enflasyon d�zeltmesi yap�lmas�na ili�kin �artlar�n olu�mas� halinde, an�lan f�kran�n (7) numaral� bendi uyar�nca enflasyon d�zeltmesi yap�l�r. S�z konusu bent gere�i �z sermaye kalemlerinin d�zeltilmesinde bu madde kapsam�ndaki yeniden de�erleme de�er art�� fonu �z sermayeden d���l�r. Ayr�ca mezk�r de�er art�� fonunun sermayeye ilavesi nedeniyle olu�an sermaye art��lar� sermaye art��� olarak dikkate al�nmaz ve enflasyon d�zeltmesine tabi tutulmaz.

  11. (A) f�kras� uyar�nca enflasyon d�zeltmesine ili�kin �artlar�n olu�tu�u d�nemlerde, bu f�kra uyar�nca yeniden de�erleme yap�lmaz. An�lan f�krada belirtilen enflasyon d�zeltmesine ili�kin �artlar�n olu�mad��� ilk hesap d�neminden itibaren, bu f�kra h�k�mleri uyar�nca yeniden de�erleme uygulamas�na devam olunabilir. Bu durumda iktisadi k�ymetlerin yeniden de�erlemesine esas de�erler olarak, enflasyon d�zeltmesine tabi tutulmu� son bilan�oda yer alan de�erler dikkate al�n�r. Bu de�erin tespitinde, iktisadi k�ymetler i�in amortisman�n herhangi bir y�lda yap�lmam�� olmas� durumunda, bu amortismanlar tam olarak ayr�lm�� varsay�l�r.

  12. Bu f�kra kapsam�nda yeniden de�erleme yap�lan hesap d�neminden sonra (A) f�kras� uyar�nca enflasyon d�zeltmesi �artlar�n�n yeniden olu�mas� durumunda, bu f�kra h�k�mlerine g�re yeniden de�erlemeye tabi tutulmu� olan iktisadi k�ymetler ile bunlara ili�kin amortismanlar d�zeltilmi� son de�erleri dikkate al�narak enflasyon d�zeltmesine tabi tutulur.

  13. Yeniden de�erlemenin herhangi bir y�lda yap�lmamas� durumunda, sonraki hesap d�nemlerine ili�kin olarak bu f�kra kapsam�nda yeniden de�erleme yap�labilir.

  14. Bu f�kran�n uygulanmas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanl��� yetkilidir.�

  MADDE 32 � 213 say�l� Kanunun 315 inci maddesinin birinci f�kras�na �k�ymetlerini� ibaresinden sonra gelmek �zere �, 320 nci maddenin d�rd�nc� f�kras� sakl� kalmak �zere,� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 33 � 213 say�l� Kanunun 318 inci maddesinin birinci f�kras�na a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

  �Ayr� ayr� tespit edilen nispetler, 320 nci maddenin ���nc� f�kras� uygulamas�nda m�racaat tarihinden itibaren ge�erlidir.�

  MADDE 34 � 213 say�l� Kanunun 320 nci maddesine ikinci f�kras�ndan sonra gelmek �zere a�a��daki f�kralar ve maddeye a�a��daki f�kralar eklenmi�tir.

  �Dileyen m�kellefler, amortisman i�lemine, i�letme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi k�ymetler (ikinci f�kra kapsam�ndakiler hari�) i�in bunlar�n kullan�ma haz�r oldu�u tarihte ba�lay�p ve her bir hesap d�nemi i�in k�ymetin aktifte kald��� s�re kadar g�n esas�na g�re amortisman ay�rabilir. S�renin g�n olarak hesaplanmas� i�in Hazine ve Maliye Bakanl���nca tespit ve ilan edilen faydal� �m�r s�releri ��y�zaltm��be� ile �arp�l�r.

  M�kellefler, Hazine ve Maliye Bakanl���n�n iktisadi k�ymetler i�in tespit ve ilan etti�i faydal� �m�rlerden k�sa olmamak �zere amortisman s�resini, her y�l i�in ayn� nispet olmak kayd�yla, belirlemekte serbesttir. �u kadar ki, bu s�re Hazine ve Maliye Bakanl���nca belirlenen s�renin iki kat�n� ve elli y�l� a�amaz. M�kellefler bu tercihlerini iktisadi k�ymetin envantere al�nd��� ge�ici vergi d�nemi sonu itibar�yla kullan�rlar. Bu �ekilde belirlenen amortisman s�resi ve oran� izleyen d�nemlerde de�i�tirilemez.�

  �Bu maddenin birinci ya da ���nc� f�kras�na g�re amortisman hesaplanmas�na ba�land�ktan sonra bu hesaplama �eklinden vazge�ilemez.

  Bu maddenin uygulamas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanl��� yetkilidir.�

  MADDE 35 � 213 say�l� Kanunun 323 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (2) numaral� bendinde yer alan �dava ve icra takibine de�meyecek derecede k���k� ibaresi �ve 3.000 T�rk liras�n� a�mayan� �eklinde de�i�tirilmi� ve maddeye a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  ���letme hesab� esas�nda defter tutan m�kellefler, yukar�daki f�kralar kapsam�nda tespit edilen ��pheli alacaklar�n� defterlerinin gider k�sm�na ve bunlardan sonradan tahsil edilen miktarlar� ise tahsil edildikleri d�nemde defterlerinin gelir k�sm�na, hangi alacaklara ait oldu�unu g�sterecek �ekilde, kaydederler.�

  MADDE 36 � 213 say�l� Kanunun 328 inci maddesinin d�rd�nc� ve be�inci f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Bilan�o esas�na g�re defter tutan m�kelleflerce;

  a) Sat�lan iktisadi k�ymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi k�ymetin iktisab�, i�in niteli�ine g�re zorunlu bulunur veya bu hususta i�letmeyi idare edenlerce karar verilmi� ve te�ebb�se ge�ilmi� olursa bu takdirde, sat��tan do�an k�r, sat���n yap�ld��� tarihi takip eden ���nc� takvim y�l�n�n sonuna kadar pasifte ge�ici bir hesapta tutulabilir. Bu s�re i�inde, sat�lan iktisadi k�ymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi k�ymetin iktisab� ger�ekle�mezse, ge�ici hesapta tutulan k�r, sat���n yap�ld��� y�l� takip eden ���nc� takvim y�l�n�n k�r ve zarar hesab�na eklenir.

  b) Pasifte ge�ici bir hesapta tutulan k�r, finansal kiralama yoluyla edinilenler de d�hil olmak �zere (a) bendindeki esaslar d�hilinde iktisap edilen bir veya birden fazla k�ymetin bu Kanun h�k�mlerine g�re ayr�lacak amortismanlar�na mahsup edilir. Bu mahsup tamamland�ktan sonra itfa edilmemi� olarak kalan de�erlerin amortisman�na devam olunur.

  c) Pasifte ge�ici bir hesapta tutulan k�r, sat��� yap�lan iktisadi k�ymetin yerine iktisap edilen yeni k�ymetlerin amortisman ayr�labilecek tutar�ndan fazla ise bu fazlal�k, sat���n yap�ld��� y�l� takip eden ���nc� takvim y�l�n�n k�r ve zarar hesab�na eklenir.

  �) Sat���n yap�ld��� y�l� takip eden ���nc� takvim y�l�n�n sonundan �nce i�in terki, devri veya i�letmenin tasfiyesi h�linde pasifte ge�ici bir hesapta tutulan k�r o y�l�n k�r ve zarar hesab�na eklenir.

  Maddenin uygulamas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanl��� yetkilidir.�

  MADDE 37 � 213 say�l� Kanunun 329 uncu maddesinin ikinci ve ���nc� f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve d�rd�nc� f�kras� y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  �Bilan�o esas�na g�re defter tutan m�kelleflerce;

  a) Al�nan sigorta tazminat� ile tamamen veya k�smen zarar g�ren amortismana tabi iktisadi k�ymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi k�ymetin iktisab�, i�in niteli�ine g�re zorunlu bulunur veya bu hususta i�letmeyi idare edenlerce karar verilmi� ve te�ebb�se ge�ilmi� olursa tazminat fazlas�, tazminat�n al�nd��� tarihi takip eden ���nc� takvim y�l�n�n sonuna kadar pasifte ge�ici bir hesapta tutulabilir. Her ne sebeple olursa olsun bu s�re i�inde zarar g�ren iktisadi k�ymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi k�ymetin iktisab� ger�ekle�mezse, ge�ici hesapta tutulan tazminat fazlas�, tazminat�n al�nd��� y�l� takip eden ���nc� takvim y�l�n�n k�r ve zarar hesab�na eklenir.

  b) Pasifte ge�ici bir hesapta tutulan tazminat fazlas�, finansal kiralama yoluyla edinilenler de d�hil olmak �zere (a) bendindeki esaslar d�hilinde iktisap edilen bir veya birden fazla k�ymetin bu Kanun h�k�mlerine g�re ayr�lacak amortismanlar�na mahsup edilir. Bu mahsup tamamland�ktan sonra itfa edilmemi� olarak kalan de�erlerin amortisman�na devam olunur.

  c) Pasifte ge�ici bir hesapta tutulan tazminat fazlas�, zarar g�ren iktisadi k�ymetin yerine iktisap edilen yeni k�ymetlerin amortisman ayr�labilecek tutar�ndan fazla ise bu fazlal�k, tazminat�n al�nd��� y�l� takip eden ���nc� takvim y�l�n�n k�r ve zarar hesab�na eklenir.

  �) Tazminat�n al�nd��� y�l� takip eden ���nc� takvim y�l�n�n sonundan �nce i�in terki, devri veya i�letmenin tasfiyesi h�linde pasifte ge�ici bir hesapta tutulan tazminat fazlas� o y�l�n k�r ve zarar hesab�na eklenir.

  Maddenin uygulamas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanl��� yetkilidir.�

  MADDE 38 � 213 say�l� Kanunun 339 uncu maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �MADDE 339 � Vergi ziya�na sebebiyet vermekten veya usuls�zl�kten dolay� ceza kesilen ve cezas� kesinle�enlere, vergi ziya� cezas�nda cezan�n kesinle�ti�i tarihi izleyen g�nden itibaren be�inci y�l�n isabet etti�i takvim y�l�n�n sonuna kadar, usuls�zl�kte cezan�n kesinle�ti�i tarihi izleyen g�nden itibaren ikinci y�l�n isabet etti�i takvim y�l�n�n sonuna kadar tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziya� cezas� y�zde elli, usuls�zl�k cezas� y�zde yirmibe� oran�nda art�r�lmak suretiyle uygulan�r. �u kadar ki, art�r�m tutar� kesinle�en cezadan (kesinle�en birden fazla ceza olmas� durumunda bunlardan tutar itibar�yla en y�kse�inden) fazla olamaz.

  Birinci f�krada yer alan be� ve iki y�ll�k s�relerin hesab�nda, art�r�ma esas al�nan cezalar�n kesinle�me tarihi dikkate al�n�r.�

  MADDE 39 � 213 say�l� Kanunun 352 nci maddesinin I inci derece usuls�zl�klerle ilgili (6) numaral� bendinde yer alan �(Madde 215� 219)� ibaresi �(Madde 215� 219 ile m�kerrer madde 242)� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 40 � 213 say�l� Kanunun 353 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (1) numaral� bendinde yer alan �227 nci ve 231 inci� ibaresi �227, 231 ve 234 �nc�� �eklinde de�i�tirilmi�, f�kran�n (8) numaral� bendinin birinci c�mlesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, bende birinci c�mlesinden sonra gelmek �zere a�a��daki c�mle ile f�kraya a�a��daki bent eklenmi�tir.

  �Belge bas�m� ile ilgili bildirim g�revini belirlenen s�rede yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik veya hatal� yapan matbaa i�letmecilerine 1.400 T�rk liras� �zel usuls�zl�k cezas� kesilir.�

  �Bildirim g�revinin belirlenen s�rede yerine getirilmemesi durumu ile bildirimin eksik veya hatal� yap�lmas� durumunda kesilmesi gereken �zel usuls�zl�k cezas�, bildirimin belirlenen s�renin sonundan ba�layarak 30 g�n i�inde yap�lmas� ya da eksik veya hatal� yap�lan bildirimin ayn� s�re i�erisinde tamamlanmas� veya d�zeltilmesi durumunda 1/2 oran�nda uygulan�r.�

  �11. Bu Kanunun m�kerrer 227 nci maddesi uyar�nca tasdik kapsam�na al�nan konularda yeminli mali m��avir tasdik raporunun ayn� maddenin ���nc� f�kras�n�n birinci c�mlesinde belirtilen s�rede ibraz edilmemesi durumunda, tasdik raporu ibraz �art� getirilen m�kellef ad�na 50.000 T�rk liras�ndan az ve 500.000 T�rk liras�ndan fazla olmamak �zere, yararlan�lmas� tasdik raporunun ibraz� �art�na ba�lanan tutar�n %5�i nispetinde �zel usuls�zl�k cezas� kesilir.�

  MADDE 41 � 213 say�l� Kanunun m�kerrer 355 inci maddesinin ba�l���na �107/A,� ibaresinden sonra gelmek �zere �m�kerrer 242,� ibaresi ve maddenin birinci f�kras�na �150,� ibaresinden sonra gelmek �zere �m�kerrer 242,� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 42 � 213 say�l� Kanunun 371 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (2) numaral� bendinde yer alan �her hangi bir vergi incelemesine ba�land��� veya olay�n� ibaresi �haber verilen olay�n ilgili oldu�u vergi t�r�ne ili�kin bir vergi incelemesine ba�land��� veya olay�n ve ilgili oldu�u vergi t�r�n�n� �eklinde de�i�tirilmi� ve maddeye a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �Hazine ve Maliye Bakanl��� maddenin uygulamas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye yetkilidir.�

  MADDE 43 � 213 say�l� Kanunun 376 nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (2) numaral� bendinde yer alan �vergi ziya� cezas�n�n� ibaresi �vergi cezalar�n�n� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 44 � 213 say�l� Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci f�kras�n�n birinci c�mlesinde yer alan �cezalar�n�n� ibaresinden �nce gelmek �zere �cezalar� ile 5.000 T�rk liras�n� a�an usuls�zl�k ve �zel usuls�zl�k� ibaresi ve ikinci c�mlesinden sonra gelmek �zere a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

  �Uzla�maya konu edilebilecek usuls�zl�k ve �zel usuls�zl�k cezalar�n�n tespitinde cezay� gerektiren fiil baz�nda kesilecek toplam ceza tutar� dikkate al�n�r ve 5.000 T�rk liras�n� a�mayan usuls�zl�k ve �zel usuls�zl�k cezalar� i�in Kanunun 376 nc� maddesindeki indirim oran� %50 art�r�ml� olarak uygulan�r.�

  MADDE 45 � 213 say�l� Kanunun ek 11 inci maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �ile bunlara ili�kin kesilecek vergi ziya� cezalar�nda� ibaresi �ve bunlara ili�kin kesilecek vergi ziya� cezalar� ile 5.000 T�rk liras�n� a�an usuls�zl�k ve �zel usuls�zl�k cezalar�nda� �eklinde de�i�tirilmi� ve f�kraya a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

  �Uzla�maya konu edilebilecek usuls�zl�k ve �zel usuls�zl�k cezalar�n�n tespitinde, cezay� gerektiren fiil baz�nda kesilecek toplam ceza tutar� dikkate al�n�r.�

  MADDE 46 � 213 say�l� Kanuna ek 13 �nc� maddesinden sonra gelmek �zere b�l�m ba�l��� ile birlikte a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

  �D�RD�NC� B�L�M

  Kar��l�kl� Anla�ma Usul�

  Kar��l�kl� anla�ma usul�ne ba�vuru:

  EK MADDE 14 � M�kellefler, usul�ne uygun y�r�rl��e konulmu� bir �ifte vergilendirmeyi �nleme anla�mas� h�k�mlerine ayk�r� olarak vergilendirildi�i veya bu �ekilde vergilendirilece�ine ili�kin kuvvetli emareler bulundu�u iddias�yla anla�man�n �Kar��l�kl� Anla�ma Usul�� h�k�mlerine g�re Gelir �daresi Ba�kanl���na ba�vurabilir. �ifte vergilendirmeyi �nleme anla�mas� h�k�mlerine ba�l� olarak bu ba�vuru, anla�maya taraf di�er Akit Devlet yetkili makamlar� arac�l���yla da yap�labilir.

  Vergilendirmenin matrah veya vergi farklar� itibar�yla b�l�nebildi�i durumlarda ba�vuru, sadece toplam fark�n �ifte vergilendirmeyi �nleme anla�malar� kapsam�ndaki b�l�m�ne isabet eden k�sm� i�in yap�labilir.

  Yap�lan ba�vurunun de�erlendirilebilmesi i�in �ifte vergilendirmeyi �nleme anla�mas�nda �ng�r�len s�re ve usulde yap�lmas� �artt�r. Anla�mada ba�vuru i�in s�re bulunmad��� veya i� mevzuat h�k�mlerine at�f yap�ld��� durumda ba�vurunun, anla�ma h�k�mlerine ayk�r� oldu�u iddia edilen bir vergilendirme i�leminden m�kellefin ilk haberdar oldu�u tarihten itibaren �� y�l i�erisinde yap�lmas� esast�r.Her h�l�k�rda ba�vuru s�resi; ihbarnamenin tebli� edildi�i, ihtirazi kay�tla verilen beyannamede verginin tahakkuk etti�i, vergi kesintisi yap�ld��� durumda ise kesintinin yap�ld��� tarihten itibaren anla�mada �ng�r�len s�renin bitiminde, b�yle bir s�re yoksa �� y�l tamamlan�nca sona erer.�

  MADDE 47 � 213 say�l� Kanuna ek 13 �nc� maddesinden sonra gelmek �zere a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

  �Kar��l�kl� anla�ma usul� ve dava a�ma:

  EK MADDE 15 �Kar��l�kl� anla�ma usul�ne g�re ba�vuru; ba�vuru kapsam�ndaki tarh ve tebli� edilen vergi ve cezalar ile ihtirazi kay�tla verilen beyanname �zerine tahakkuk eden vergiye ili�kin dava a�ma s�resini durdurur.

  Yap�lan ba�vuruya konu talebin reddi veya di�er Akit Devletin yetkili makam� ile anla�maya var�lamamas� durumunda bu durum bir yaz� ile m�kellefe tebli� edilir. M�kellef, s�z konusu yaz�n�n tebli� edildi�i tarihten itibaren kalan dava a�ma s�resi i�erisinde vergi mahkemesi nezdinde dava a�abilir. Dava a�ma s�resi, on be� g�nden az kalm�� ise bu s�re yaz�n�n tebli�i tarihinden itibaren on be� g�n olarak uzar.�

  MADDE 48 � 213 say�l� Kanuna ek 13 �nc� maddesinden sonra gelmek �zere a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

  �Kar��l�kl� anla�ma usul� ba�vurusunun neticelendirilmesi:

  EK MADDE 16 � Ba�vurunun, Gelir �daresi Ba�kanl��� ile di�er Akit Devletin yetkili makam� aras�nda anla�maya var�larak sonu�land�r�lmas� h�linde durum m�kellefe bir yaz� ile tebli� edilir.

  Yaz�n�n tebli� tarihinden itibaren otuz g�n i�inde m�kellefin var�lan anla�may� kabul edip etmedi�ini Gelir �daresi Ba�kanl���na bildirmesi �artt�r. M�kellef bu s�re i�inde bildirimde bulunmad��� takdirde, var�lan anla�may� kabul etmemi� say�l�r. Anla�ma sonucunun kabul edilmemesi veya kabul edilmemi� say�lmas� durumunda, otuz g�nl�k s�renin bitiminden itibaren dava a�ma s�resi yeniden i�lemeye ba�lar ve vergi mahkemesi nezdinde dava a��labilir. Dava a�ma s�resi, on be� g�nden az kalm�� ise bu s�re on be� g�n olarak uzar.

  Gelir �daresi Ba�kanl��� ile di�er Akit Devletin yetkili makam� aras�nda var�lan anla�man�n m�kellef taraf�ndan s�resi i�inde kabul edilmesi durumunda kar��l�kl� anla�ma vaki olur ve var�lan anla�maya g�re vergi ve cezalarda d�zeltme yap�l�r. Anla�ma �zerine tahakkuk eden vergilere 6183 say�l� Kanuna g�re tespit edilen gecikme zamm� oran�nda gecikme faizi; verginin kendi vergi kanunlar�nda belirtilen ve tarhiyat�n ilgili bulundu�u d�neme ili�kin normal vade tarihinden itibaren, m�kellefin kar��l�kl� anla�ma sonucunu kabul etti�ini bildirdi�i tarihe kadar ge�en s�re i�in uygulan�r.

  Kar��l�kl� anla�man�n vaki oldu�u durumda �zerinde anla��lan hususlar ve anla�ma uyar�nca d�zeltilen vergi ve cezalar hakk�nda dava a��lamaz ve hi�bir mercie �ikayette bulunulamaz, Kanunun 376 nc� maddesine g�re ceza indiriminden faydalan�lamaz ve uzla�ma h�k�mlerinden yararlan�lamaz. S�z konusu vergi ve cezalar, d�zeltme i�leminin m�kellefe tebli� edildi�i tarihten itibaren bir ay i�erisinde �denir. D�zeltme i�lemine konu verginin tamam� ile cezalar�n yar�s�n�n bu s�re zarf�nda �denmesi halinde cezan�n yar�s� indirilir.�

  MADDE 49 � 213 say�l� Kanuna ek 13 �nc� maddesinden sonra gelmek �zere a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

  �Ba�vuru �ncesi a��lan davalar ve uzla�ma talebi:

  EK MADDE 17 � M�kellef, Kanunun ek 14 �nc� maddesi h�k�mlerine g�re yapt��� ba�vurudan �nce;

  a) Dava a�m��sa dava, kar��l�kl� anla�ma usul� ba�vurusu sonuca ba�lanmadan vergi mahkemelerince incelenmez; herhangi bir sebeple incelenir ve karara ba�lan�rsa, kar��l�kl� anla�ma ba�vurusuna ili�kin sonu� dikkate al�n�r. Anla�ma sonucu idare taraf�ndan yarg� mercilerine bildirilir. Kar��l�kl� anla�man�n vaki olmamas� halinde, durdurulmu� olan davan�n g�r�lmesine, vergi mahkemesinde devam olunur.

  b) Uzla�ma talebinde bulunmu�sa uzla�ma, kar��l�kl� anla�ma usul� ba�vurusunun sonuca ba�lanmas�na kadar ertelenir. �u kadar ki, m�kellef anla�man�n sonucunu beklemeksizin uzla�ma hakk�n� kullanmay� talep etti�i takdirde ba�vurusundan vazge�mi� say�l�r ve uzla�man�n vaki oldu�u durumda, di�er Akit Devlete y�nelik d�zeltme talebi hari�, tekrar kar��l�kl� anla�ma usul� ba�vurusunda bulunamaz. Uzla�man�n vaki olmad��� durumda ise m�kellef, Kanunun ek 14 �nc� maddesi h�k�mlerine g�re tekrar kar��l�kl� anla�ma usul� ba�vurusunda bulunabilir.�

  MADDE 50 � 213 say�l� Kanuna ek 13 �nc� maddesinden sonra gelmek �zere a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

  �Di�er hususlar:

  EK MADDE 18 � Gelir �daresi Ba�kanl���na yap�lan kar��l�kl� anla�ma usul� ba�vurusu, ba�vuruya konu vergi ve cezalar i�in, ba�vuru tarihi itibar�yla bu Kanunda yaz�l� zamana��m� s�relerini durdurur. Duran zamana��m�, ek 16 nc� maddenin ikinci f�kras� uyar�nca m�kellef taraf�ndan anla�ma sonucunun kabul edilmemesi veya kabul edilmemi� say�lmas� durumunda bu durumlar�n ortaya ��kt��� tarihi takip eden g�nden itibaren kald��� yerden i�lemeye devam eder.

  Kar��l�kl� anla�ma sonucuna g�re T�rkiye�de d�zeltme yap�lmas�n�n gerekmesi durumunda, anla�ma sonucu, Kanunun zamana��m� h�k�mlerine bak�lmaks�z�n uygulan�r. �u kadar ki, anla�ma sonucunun uygulanmas� i�in �ifte vergilendirmeyi �nleme anla�mas�nda bir s�re �ng�r�lm�� ise bu s�re ile ilgili h�k�mler sakl�d�r.

  M�kellef, kar��l�kl� anla�man�n sonucunu kabul etti�i durumlar hari� olmak �zere,s�recin herhangi bir a�amas�nda ba�vurusunu geri �ekebilir, bu durumda duran zamana��m� kald��� yerden i�lemeye devam eder. M�kellefin, ba�vurusunu geri �ekti�i durumda, Kanunun di�er h�k�mleri kapsam�ndaki ba�vuru haklar� sakl�d�r.

  Kar��l�kl� anla�ma usul�ne ba�vurulmas�, tahakkuk eden vergi ve cezalar�n tahsilat�n� durdurmaz.

  Kar��l�kl� anla�ma usul� h�k�mlerinin uygulanmas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanl��� yetkilidir.�

  MADDE 51 � 213 say�l� Kanunun ge�ici 30 uncu maddesine a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �Bu f�kran�n y�r�rl��e girdi�i tarihten 31/12/2023 tarihine (bu tarihler d�hil) kadar, birinci f�krada belirtilen kapsam ve �artlar d�hilinde iktisap edilen yeni makina ve te�hizat i�in ayn� f�kra uygulamas�ndan yararlan�labilir. Bu f�kran�n uygulamas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanl��� yetkilidir.�

  MADDE 52 � 213 say�l� Kanuna a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 32 � Bu maddeyi ihdas eden Kanunla m�kerrer 298 inci maddeye eklenen (�) f�kras� kapsam�nda yeniden de�erleme yapabilecek olan m�kellefler, an�lan f�kra uyar�nca ilk kez yeniden de�erleme yapacaklar� hesap d�neminden �nceki hesap d�neminin sonu itibar�yla bilan�olar�na kay�tl� bulunan ta��nmazlar ile amortismana tabi di�er iktisadi k�ymetlerini (bu niteliklerini koruduklar� m�ddet�e sat-kirala-geri al i�lemine veya kira sertifikas� ihrac�na konu edilen ta��nmaz ve iktisadi k�ymetler hari�) a�a��daki �artlarla yeniden de�erleyebilirler.

  a) Yeniden de�erlemede, ta��nmazlar ile amortismana tabi di�er iktisadi k�ymetlerin ve bunlara ait amortismanlar�n, bu Kanunda yer alan de�erleme h�k�mlerine g�re tespit edilen ve bu Kanunun m�kerrer 298 inci maddesinin (�) f�kras� uyar�nca ilk kez yeniden de�erleme yap�lacak hesap d�neminden �nceki hesap d�neminin sonu itibar�yla yasal defter kay�tlar�nda yer alan de�erleri dikkate al�n�r. Amortisman�n herhangi bir y�lda yap�lmam�� olmas� durumunda, yeniden de�erlemeye esas al�nacak tutar bu amortismanlar tam olarak ayr�lm�� varsay�larak belirlenir.

  b) Ta��nmazlar ve amortismana tabi di�er iktisadi k�ymetlerin (a) bendine g�re tespit edilen de�erleri ve bunlara ili�kin amortismanlar�n yeniden de�erleme oran� ile �arp�lmas� suretiyle yeniden de�erleme sonras� de�erleri bulunur.

  Yap�lacak de�erlemede esas al�nacak yeniden de�erleme oran� olarak;

  1. Bu Kanunun m�kerrer 298 inci maddesinin (A) f�kras�na g�re enflasyon d�zeltmesine tabi tutulan;

  i) En son bilan�oda yer alan ta��nmazlar ve amortismana tabi di�er iktisadi k�ymetler ile bunlar�n amortismanlar� i�in, an�lan maddenin (�) f�kras� kapsam�nda yap�lacak yeniden de�erlemenin ilgili oldu�u hesap d�neminden �nceki hesap d�neminin son ay�na ili�kin Y�-�FE de�erinin, s�z konusu bilan�onun ait oldu�u tarihi takip eden aya ili�kin Y�-�FE de�erine b�l�nmesi ile bulunan oran,

  ii) En son bilan�o tarihinden sonra iktisap edilen ta��nmazlar ve amortismana tabi di�er iktisadi k�ymetler ile bunlar�n amortismanlar� i�in, an�lan maddenin (�) f�kras� kapsam�nda yap�lacak yeniden de�erlemenin ilgili oldu�u hesap d�neminden �nceki hesap d�neminin son ay�na ili�kin Y�-�FE de�erinin, bunlar�n iktisap edildi�i ay� izleyen aya ili�kin Y�-�FE de�erine b�l�nmesi ile bulunan oran,

  2. Daha �nce Kanunun ge�ici 31 inci maddesinin;

  i) Birinci f�kras�nda yer alan tarihe kadar yeniden de�erlemeye tabi tutulan ta��nmazlar ve amortismanlar� i�in, m�kerrer 298 inci maddenin (�) f�kras� kapsam�nda yap�lacak yeniden de�erlemenin ilgili oldu�u hesap d�neminden �nceki hesap d�neminin son ay�na ili�kin Y�-�FE de�erinin, 2018 y�l� May�s ay�na ili�kin Y�-�FE de�erine b�l�nmesi ile bulunan oran,

  ii) Yedinci f�kras�nda yer alan tarihe kadar yeniden de�erlemeye tabi tutulan ta��nmazlar ve amortismana tabi di�er iktisadi k�ymetler ile bunlar�n amortismanlar� i�in, m�kerrer 298 inci maddenin (�) f�kras� kapsam�nda yap�lacak yeniden de�erlemenin ilgili oldu�u hesap d�neminden �nceki hesap d�neminin son ay�na ili�kin Y�-�FE de�erinin, 2021 y�l� Haziran ay�na ili�kin Y�-�FE de�erine b�l�nmesi ile bulunan oran,

  dikkate al�n�r. Bu bent uyar�nca dikkate al�nacak Y�-�FE ibaresi; T�rkiye �statistik Kurumunun her ay i�in belirledi�i 1/1/2005 tarihinden itibaren �retici fiyatlar� endeksi (�FE) de�erlerini, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt i�i �retici fiyat endeksi (Y�-�FE) de�erlerini ifade eder.

  c) Yeniden de�erleme neticesinde ta��nmazlar ve amortismana tabi di�er iktisadi k�ymetlerin de�erinde meydana gelecek de�er art���, yeniden de�erlemeye tabi tutulan ta��nmazlar ve amortismana tabi di�er iktisadi k�ymetlerin her birine isabet eden de�er art��lar� ayr�nt�l� olarak g�sterilecek �ekilde, bilan�onun pasifinde �zel bir fon hesab�nda g�sterilir. De�er art���, ta��nmazlar ve amortismana tabi di�er iktisadi k�ymetlerin yeniden de�erleme sonras� ve yeniden de�erleme �ncesi net bilan�o aktif de�erleri aras�ndaki farkt�r. Net bilan�o aktif de�eri, ta��nmazlar ve amortismana tabi di�er iktisadi k�ymetlerin bilan�onun aktifinde yaz�l� de�erlerinden, pasifte yaz�l� amortismanlar�n tenzili suretiyle bulunan de�eri ifade eder.

  Ta��nmaz ve amortismana tabi di�er iktisadi k�ymetlerini bu madde kapsam�nda yeniden de�erlemeye tabi tutan m�kellefler bunlar�, yap�lan yeniden de�erleme sonras�nda bulunan de�erleri �zerinden amortismana tabi tutmaya devam ederler.

  Pasifte �zel bir fon hesab�nda g�sterilen de�er art��� tutar� �zerinden %2 oran�nda hesaplanan vergi, yeniden de�erleme i�leminin yap�ld��� tarihi izleyen ay�n sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi y�n�nden ba�l� olunan vergi dairesine beyan edilir ve ilk taksiti beyanname verme s�resi i�inde, izleyen taksitler beyanname verme s�resini takip eden ikinci ve d�rd�nc� ayda olmak �zere �� e�it taksitte �denir. Bu f�kra kapsam�nda �denen vergi; gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilmez, gelir ve kurumlar vergisi matrah�n�n tespitinde gider olarak kabul edilmez. Beyan�n zaman�nda yap�lmamas� ya da tahakkuk eden verginin s�resinde �denmemesi halinde bu madde h�k�mlerinden faydalan�lamaz.

  Pasifte �zel bir fon hesab�nda g�sterilen de�er art��� tutar�n�n, sermayeye ilave edilme d���nda herhangi bir �ekilde ba�ka bir hesaba nakledilen veya i�letmeden �ekilen k�sm�, bu i�lemin yap�ld��� d�nem kazanc� ile ili�kilendirilmeksizin bu d�nemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulur.

  Yeniden de�erlemeye tabi tutulan ta��nmaz ve amortismana tabi di�er iktisadi k�ymetlerin elden ��kar�lmas� halinde, pasifte �zel bir fon hesab�nda g�sterilen de�er art��lar�, kazanc�n tespitinde dikkate al�nmaz.

  Bu madde kapsam�nda yeniden de�erleme sadece bir kez, bu Kanunun m�kerrer 298 inci maddesinin (�) f�kras� uyar�nca yap�lacak yeniden de�erleme �ncesinde olmak �zere yap�labilir. Bu madde kapsam�nda yeniden de�erleme yapmakla birlikte yeniden de�erlemenin ilgili oldu�u hesap d�neminden sonraki hesap d�nemi i�in m�kerrer 298 inci maddenin (�) f�kras� kapsam�nda yeniden de�erleme yapmayan m�kellefler, daha sonraki d�nemlerde mezk�r f�kra kapsam�nda yapacaklar� yeniden de�erlemede tekrar bu madde kapsam�nda yeniden de�erleme yapamazlar.

  Bu madde kapsam�nda yeniden de�erlemeye tabi tutulan ta��nmazlar ve amortismana tabi di�er iktisadi k�ymetlerin elden ��kar�lmas�ndan �nce bu Kanunun m�kerrer 298 inci maddesinin (�) f�kras� uyar�nca yeniden de�erleme yap�lmadan mezk�r maddenin (A) f�kras� gere�ince enflasyon d�zeltmesi yap�lmas�na ili�kin �artlar�n olu�mas� halinde, bu madde gere�ince olu�an de�er art��� fonu �zsermayeden d���lmek suretiyle mezk�r madde uyar�nca enflasyon d�zeltmesi yap�l�r.

  Bu maddenin uygulanmas�na ili�kin usul ve esaslar� belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanl��� yetkilidir.�

  MADDE 53 � 1/7/1964 tarihli ve 488 say�l� Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci f�kras�na �il �zel idareleri,� ibaresinden sonra gelmek �zere �yat�r�m izleme ve koordinasyon ba�kanl�klar�,� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 54 � 488 say�l� Kanuna ekli (2) say�l� tablonun �IV � Ticari ve medeni i�lerle ilgili ka��tlar� ba�l�kl� b�l�m�n�n (36) numaral� f�kras�na, �Sermaye piyasas� ara�lar�n�n ihrac�na� ibaresinden sonra gelmek �zere �ve 6/12/2012 tarihli ve 6362 say�l� Sermaye Piyasas� Kanununun 31/B maddesi kapsam�nda teminat y�neticisinin taraf olduklar� dahil bu ihraca konu teminatlara� ibaresi ile b�l�me a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �55. Genel ve �zel b�t�eli idarelere, il �zel idarelerine, yat�r�m izleme ve koordinasyon ba�kanl�klar�na, belediyelere ve k�ylere yap�lacak ba���lara ili�kin olarak ilgili idare ile ba���layanlar aras�nda d�zenlenen ka��tlar.�

  MADDE 55 � 25/10/1984 tarihli ve 3065 say�l� Katma De�er Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaral� f�kras�n�n (a) bendinde yer alan �basit usulde vergilendirilen� ibaresi �kazan�lar� basit usulde tespit edilen� �eklinde de�i�tirilmi� ve bende �ayn� Kanunun m�kerrer 20/B maddesi kapsam�nda vergilendirilen kazan�lara konu teslim ve hizmetler,� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 56 � 6/6/2002 tarihli ve 4760 say�l� �zel T�ketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (2) numaral� f�kras�n�n (b) ve (c) bentlerinde yer alan �bir kat�na� ibareleri ��� kat�na� �eklinde ve (c) bendinde yer alan �mallar�n� ibaresi �mallar i�in farkl� matrah gruplar� olu�turmaya, mallar�n matrah gruplar�, motor g�c�,� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 57 � 4760 say�l� Kanunun ekinde yer alan (II) say�l� listeye,

  a) 8701.20 G.T.�.P. numaral� mal�n yer ald��� sat�rdan �nce gelmek �zere a�a��daki s�ra eklenmi�tir.

  b) 87.03 G.T.�.P. numaral� s�ran�n �-Di�erleri� sat�r�ndan �nce gelmek �zere kar��lar�nda g�sterilen oranlar�yla birlikte a�a��daki sat�rlar eklenmi�tir.

  c) 87.04 G.T.�.P. numaral� s�ran�n �-Di�erleri� sat�r�ndan �nce gelmek �zere kar��s�nda g�sterilen oran�yla birlikte a�a��daki sat�r eklenmi�tir.

  MADDE 58 � 19/10/2005 tarihli ve 5411 say�l� Bankac�l�k Kanununun 143 �nc� maddesinin alt�nc� f�kras�nda yer alan �kurulu� i�lemleri de d�hil olmak �zere kurulduklar� takvim y�l� ve bunu izleyen be� y�l s�resince� ibaresi ve �her ne nam alt�nda olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 say�l� Gider Vergileri Kanunu gere�i �denecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden,� ibaresi madde metninden ��kar�lm��t�r.

  MADDE 59 � 13/6/2006 tarihli ve 5520 say�l� Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci f�kras�n�n (�) bendinin birinci paragraf�ndan sonra gelmek �zere a�a��daki paragraf eklenmi�tir.

  �Nakdi sermaye art��lar�n�n, yurt d���ndan getirilen nakitle kar��lanan k�sm� i�in bu oran %75 olarak uygulan�r.�

  MADDE 60 � 5520 say�l� Kanunun 32/A maddesinin yedinci f�kras�ndan sonra gelmek �zere a�a��daki f�kra eklenmi� ve di�er f�kralar buna g�re tesels�l ettirilmi�tir.

  �(8) Yat�r�m te�vik belgesi baz�nda yap�lan yat�r�m harcamas�na yat�r�ma katk� oran�n�n uygulanmas�yla belirlenen tutar�n %10�luk k�sm�, kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ay� takip eden ikinci ay�n sonuna kadar talep edilmesi �art�yla,�zel t�ketim vergisi ve katma de�er vergisi hari� olmak �zere tahakkuk etmi� di�er vergi bor�lar�ndan terkin edilmek suretiyle kullan�labilir. Terkin talebinde bulunulabilecek tutar, hak edilen yat�r�ma katk� tutar�ndan indirimli kurumlar vergisi yoluyla kullan�lan yat�r�ma katk� tutar�n�n d���lmesinden sonra bulunan tutar�n yar�s�ndan fazla olamaz. Di�er vergi bor�lar�n�n terkini suretiyle kullan�lan tutar�n bir kat�na isabet eden yat�r�ma katk� tutar�ndan vazge�ildi�i kabul edilir, di�er vergilerden terkini talep edilen tutar ile vazge�ilen yat�r�ma katk� tutarlar� dolay�s�yla vergi matrah�na indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanmaz. Bu f�kra kapsam�nda di�er vergi bor�lar�ndan terkin edilebilecek toplam tutar, ilgili yat�r�m te�vik belgesi kapsam�nda fiilen yap�lan yat�r�m harcamalar�na, yat�r�ma katk� oran� uygulanmak suretiyle hesaplanan tutar�n %10�undan fazla olamaz.�

  MADDE 61 � 5/12/2019 tarihli ve 7194 say�l� Dijital Hizmet Vergisi ile Baz� Kanunlarda ve 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamede De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanunun 52 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendinde yer alan �1/1/2022� ibaresi �1/1/2023� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 62 � Bu Kanunun;

  a) 1, 4, 5 ve 8 inci maddeleri 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazan�lara uygulanmak �zere yay�m� tarihinde,

  b) 2 nci maddesi 1/1/2022 tarihinden itibaren elde edilen kazan�lara uygulanmak �zere yay�m� tarihinde,

  c) 9 uncu maddesi 2022 y�l� vergilendirme d�nemine ili�kin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak �zere yay�m� tarihinde,

  �) 10 uncu maddesi 1/1/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken y�ll�k gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak �zere yay�m� tarihinde,

  d) 15 inci maddesi 1/6/2022 tarihinde,

  e) 17 ve 18 inci maddeleri 1/7/2022 tarihinde,

  f) 23 �nc� maddesi yay�m� tarihini takip eden ay�n ba��nda,

  g) 31, 52 ve 58 inci maddeleri 1/1/2022 tarihinde,

  �) 46, 47, 48, 49 ve 50 nci maddeleri 1/1/2022 tarihinden itibaren yap�lacak ba�vurulara uygulanmak �zere yay�m� tarihinde,

  h) 55 inci maddesinin, 193 say�l� Kanunun m�kerrer 20/B maddesine ili�kin h�km� 1/1/2022 tarihinden itibaren s�z konusu madde kapsam�nda vergilendirilen kazan�lara konu teslim ve hizmetlere uygulanmak �zere yay�m� tarihinde, di�er h�km� yay�m� tarihinde,

  �) 59 uncu maddesi bu Kanunun yay�m� tarihinden itibaren madde kapsam�nda yap�lacak nakdi sermaye art��lar�na uygulanmak �zere yay�m� tarihinde,

  i) 60 �nc� maddesi 1/1/2022 tarihinden itibaren yap�lacak yat�r�m harcamalar�na uygulanmak �zere yay�m� tarihinde,

  j) Di�er maddeleri yay�m� tarihinde,

  y�r�rl��e girer.

  MADDE 63 � Bu Kanun h�k�mlerini Cumhurba�kan� y�r�t�r.

  25/10/2021

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Altındağ Yeminli Mali Müşavirlik | Sirküler 2009-24 KDV İadesi Açısından Tam İstisna ve Kısmi İstisna

  Ankara; 16/06/2009

  Sirküler:2009/24

  KDV İadesi Açısından Tam İstisna ve Kısmi İstisna

  1) Tam İstisna ve Yüklenilen KDV'nin Akibeti

  Tam istisna, işlemin (teslim veya hizmet) KDV'den müstesna olması halinde, bu işlemle (teslim veya hizmet) ilgili olarak işlemde bulunan tarafından yüklenilmiş olan KDV'nin indirilmesi, indirimle yüklenilen KDV'nin giderilememesi durumunda, işlemin yapıldığı ay itibariyle mükellefe iadesi suretiyle, istisnaya konu mal veya hizmetin KDV yükünden tamamen arındırılmasını öngören bir istisna türüdür.

  3065 sayılı KDV Kanunu'nun 32 nci maddesine göre, "bu kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri  ile 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur" hükmüne yer verilerek tam istisna kapsamına giren teslim ve hizmetler sayılmıştır.

  Bu açıklamalar ve hüküm dikkate alındığında, tam istisna kapsamına giren teslim ve hizmetleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

  a) İhracat istisnası (KDVK, md.11),

  b) Bavul ticareti (KDVK, md.11),

  c) Yolcu beraberi ihracat (KDVK, md.11/1-b),

  d) İhraç kayıtlı teslimler (KDVK, md.11/1-c),

  e) Yabancıların Türkiye'deki taşımacılık faaliyetlerine veya fuar, panayır ve sergilere katılımlarına ilişkin istisna (KDVK, md.11/1-b),

  f) Deniz, hava ve demiryolu araçlarına ilişkin teslim ve hizmetler (KDVK, md.13/a),

  g) Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler (KDVK, md.13/b),

  h) Altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme, rafinaj ve Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler ile aynı Kanun hükümlerine göre boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler (KDVK, md.13/c),

  i) Teşvik belgeli makine ve techizat teslimleri (KDVK, md.13/d),

  j) Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işler(KDVK, md.13/e),

  k) Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler (KDVK, md.13/f),

  l) Uluslararası taşımacılık (KDVK, md.14),

  m) İhraç malı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına yalnızca yurt dışına çıkışlarında yapılacak motorin teslimler (KDVK, md.14),

  n) Diplomatik istisna kapsamındaki teslim ve hizmetler (KDVK, md.15),

  o) Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları teslimleri (KDVK, md.17/4-s).

  p) İzmir Üniversiade Oyunlarına ilişkin istisna (KDVK, geçici md.22).

  2) Kısmi İstisna ve Yüklenilen KDV'nin Akibeti

  Yukarıda sayılan dışında kalan KDV Kanununda düzenlenen diğer istisnalar ise kısmi istisna olarak tanımlanmaktadır. Kısmi istisnalar dolayısıyla yüklenilen KDV indirim konusu yapılmaz. Zira, 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 30/a maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi indirim konusu yapılamaz hükmüne yer verilmiştir.

  Bu kuralın istisnası 3065 sayılı KDVK Kanunu'nun 17/4-c maddesidir. Buna göre, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 19 ve 20 nci maddeleri kapsamında yapılan devir ve bölünme işlemleri ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 81 inci maddesi kapsamında ferdi işletmelerin sermaye şirketlerine dönüşmeleri halinde, işlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılabilir. Bu halde, 3065 sayılı KDV Kanunu'nun istisna işlemler dolayısıyla indirimi engelleyen 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz.

  Kısmi istisnalar dolayısıyla yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan KDV işin mahiyetine gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınır. Zira, 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 58 inci maddesine göre, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi ile mükellefçe indirilebilecek Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez denilmiştir. Bu hükme göre, mevhum-u muhalifinden, indirilemeyecek nitelikte olan istisna işlemler dolayısıyla yüklenilen KDV gider kabul edilir.

  Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz.

  Saygılarımızla.

  ALTINDAĞ YMM LTD. ŞTİ.

  Yazı kaynağı : www.altindagymm.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap