Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  takvim saat ve ölçülerde değişiklik yapılması halkımıza hangi kolaylıkları sağlamıştır

  1 ziyaretçi

  takvim saat ve ölçülerde değişiklik yapılması halkımıza hangi kolaylıkları sağlamıştır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik

  Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik

  Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik, 1925 ve 1931ʼde gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle Türkiye Cumhuriyeti’nde kullanılan takvim, saat, rakam sistemleri, ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değişmesi ile bayram ve tatil günlerinin düzenlenmesini içeren Atatürk devrimidir.

  Saat sisteminde değişiklik[değiştir | kaynağı değiştir]

  Türkiye’deki saat sistemi, 26 Aralık 1925’te “Günün 24 Saate Taksimine Dair Kanun”un Meclis'te görüşülüp kabul edilmesi ile değişti. 697 sayılı Kanun, 2 Ocak 1926’da Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun'un birinci maddesi “Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde gün, gece yarısından başlar ve saatler sıfırdan yirmi dörde kadar sayılır.” diyerek ülkede günün 24 saate bölündüğü saat sistemini yürürlüğe koyar. Kanun'un 2. maddesi ile ulusal saat sistemi İzmit’ten geçen 30. meridyen esas alınarak oluşturuldu.

  Daha önce ülkede güneşin battığı anı 12.00 kabul eden “alaturka saat” sistemi geçerli idi. Güneşin tepe noktasında battığı anı esas alan (gurubi saat) ve tamamen battığı anı esas alan (ezani saat) saatler arasında farklılık söz konusu idi. Bir de güneşin en tepede bulunduğu anı 12.00 olarak kabul eden sistem (zevali saat) vardı. Ancak bu sistemlerin hiçbirisi ulusal birliği sağlamıyordu. Modern saat sistemine geçilmesi 1909 yılında Osmanlı Meclis-i Mebusanında tartışılmış ancak kabul görmemişti.[1]

  Yeni saat sisteminin kabulünden sonra halk alafranga saat kullanma alışkanlığı edininceye kadar güçlük yaşandı. Valiliklerin muvakkithanelerdeki ezani saatleri kaldırması ve resmî dairelerde de yeni sistemin esas alınması ile uyum sıkıntıları azaltıldı.[2]

  Takvim Sisteminde Değişiklik[değiştir | kaynağı değiştir]

  26 Aralık 1925’te çıkarılan 698 sayılı Kanun'la Türkiye Cumhuriyeti’nde resmî devlet takvimi olarak miladi takvim kabul edildi. Ülkede 1 Ocak 1926’dan itibaren miladi takvim kullanıldı.

  Daha önce Osmanlı Devleti’nde Tanzimat dönemine kadar hicri takvim uygulanmış, Tanzimat’tan sonra hicri ve Rumi takvimler birlikte kullanılmaya başlanmış, ardından sadece Rumi takvim kullanılır olmuştu. Cumhuriyet döneminde miladi takvime geçildikten sonra bu konuda yapılan son değişiklik, 1945 yılında 4696 sayılı Kanun'la “teşrinievvel, teşrinisani, kânunuevvel, kânunusani” isimleri; “ekim, kasım, aralık, ocak” olarak değişmesi oldu.

  Uluslararası rakamların kabulü[değiştir | kaynağı değiştir]

  20 Mayıs 1928’de kabul edilen 1288 numaralı Kanun ile Türkiye’de 1 Haziran 1928 tarihinden itibaren uluslararası rakamların kullanılması mecburi hâle geldi. Böylece Doğu Arap rakamları bırakılıp Arap rakamları kullanılmaya başladı. Rakamların değiştirilmesi, “harflerin değiştirilmesi” konusunu da gündeme getirdi.

  Ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi[değiştir | kaynağı değiştir]

  Onlu yönteme uygun uzunluk ve ağırlık ölçüleri, 26 Mart 1931 tarihinde çıkarılan 1782 sayılı Kanun'la kullanıma girdi. O vakte kadar kullanılan endaze, arşın, kulaç gibi uzunluk ölçülerinin yerini metrik sistem; dirhem, okka gibi ağırlık ölçülerinin yerini miligramdan tona kadar uzanan ölçü sistemi; hacim için kullanılan kile, şinik, tas, ölçek gibi ölçü birimlerinin yerini litre sistemi; yüzey ölçümünde kullanılan dönüm ve çiftlik gibi tabirlerin yerini metrekareden kilometrekareye kadar uzanan sistem aldı. Bu değişiklikler sayesinde ülke içinde ölçülerde birlik sağlandı ayrıca dış ticaret kolaylaştı.

  Günümüzde 1782 sayılı Kanun'un yerini alan 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu yürürlüktedir.

  Millî Bayram ve Tatil Günlerinin Düzenlenmesi[değiştir | kaynağı değiştir]

  27 Mayıs 1935’te çıkarılan kanun ile hafta tatili cuma yerine cumartesi öğleden sonra ve pazar olarak değişti. Böylece pazar günü tatil yapan ülkelerle sorunlar giderilebildi. Uygulama, 1974 yılına kadar böyle sürdü. Bakanlar Kurulunun 29 Haziran 1974'te aldığı kararla cumartesi de tam gün tatil oldu.

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Takvim Saat ve Ölçülerde Değişiklik Yapılması (1925 ve 1931)

  Takvim Saat ve Ölçülerde Değişiklik Yapılması (1925 ve 1931): Atatürk'ün Osmanlı devletinde kullanılan standartları kökten değiştirme maksadıyla başlattığı bu değişim merhalesi, çağdaşımız olan medeni Avrupa memleketleri ile kuracağımız her tür ve bilhassa da iktisadi ve ticari alandaki münasebetlerimizi düzenlemeyi bu sayede de Batı ile entegrasyonumuzu sağlamayı amaçlıyordu.Cumhuriyet döneminden önce Osmanlıların, Batı uluslarından ayrı takvim, saat, sayı ve ölçülerin kullanılması, hafta tatillerinin cuma günü olması, takvimin başlangıcı olarak Hazreti Muhammet'in Mekke'den Medine'ye göç ettiği tarih olan 622 yılının alınması (hicri takvimin kullanılması), sayı olarak eski sayıları, ölçü olarak da okka, dirhem, arşın, endaze, vb. ölçülerin kullanılması, Türk toplumu ile Batı toplumları arasındaki ilişkilerde büyük karışıklık ve güçlüklere yol açmaktaydı.

  Bu sebeple 26 Aralık 1925'te miladi takvim kabul edilmiş, alaturka saat yerine Batı'da kullanılan alafranga saatin kabulü karara bağlanmış bununla birlikte milli bayramlar ve tatil günleri yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca 1935 yılında çıkarılan kanunla hafta tatili Cuma'dan, cumartesi öğleden sonra ve Pazar gününe alınmıştır. 23 Mart 1931'de çıkarılan yasayla da gram

  , kilogram, ton, metre, kilometre şeklinde bilinen Batılı Devletlerce kullanılan ölçü birimleri eskileri ile değiştirilmiştir.

  Miladi takvimin kullanılmaya başlanması ile ağırlık ve uzunluk ölçü birimlerinde yapılan değişikliklerin hayata geçirilmesi, bir günün 24 saate bölünerek günlük yaşayışın yeniden şekillendirilmesinin sağlandığı modern saat uygulamasına geçilmesi, milli bayramlar ile tatil günlerinin tekrar düzenlenmesi ile uluslar arası ticari ilişkilerin gelişimi açısından oldukça önemli adımlar atılmıştır, takvim, saat ve ölçü birimlerinde yapılan değişikliklerin sonucunda Batı ile yürüttüğümüz ilişkilerde yaşadığımız farklı ölçü birimlerini kullanmaktan kaynaklanan sorunlar da tamamen ortadan kalkmış ve bu sayede en büyük kazancı ülke ekonomimiz elde etmiştir.

  - Okuma Sayısı: Bu yazı 129106 defa okunmuştur.

  Yazı kaynağı : www.ataturkinkilaplari.com

  10 Kas�m Takvim, Saat Ve �l��lerde De�i�iklik

  TAKV�M, SAAT VE �L��LERDE DE����KL�K

     Osmanl� Devleti'nde kullan�lan saat, takvim ve �l��ler, Avrupa devletlerinde kullan�lanlardan farkl�yd�. Bu durum, sosyal, ticar� ve resm� ili�kileri zorla�t�r�yor, baz� kar���kl�klara sebep oluyordu. Osmanl� Devleti'nin son d�nemlerinde bu farkl�l��� gidermek i�in baz� �al��malar yap�ld�. Fakat yeterli de�ildi.

     Cumhuriyetin il�n�ndan sonra bu zorluklan ortadan kald�rmak i�in �al��malara ba�land�. �nce 26 Aral�k 1925'te ��kar�lan bir kanunla, o zamana kadar kullan�lmakta olan, Hicr� ve Rum� takvimlerin yerine Mil�d� takvim kabul edildi, l Ocak 1926'dan itibaren de kullan�lmaya ba�land�. B�ylece devlet i�lerinde kar���kl�k �nlendi. Takvimdeki bu de�i�ikli�in yan�nda, alaturka denilen, g�ne�in bat���na g�re ayarlanan saat yerine, �a�da� d�nyan�n kulland��� saat sistemi kabul edildi. Bat�dan al�nan zaman �l��s� ile bir g�n 24 saate b�l�n�p, g�nl�k hayat d�zene sokuldu.

     1928 y�l�nda yap�lan bir de�i�iklikle milletleraras� rakamlar kabul edildi. 1931'de kabul edilen bir kanunla eski a��rl�k ve uzunluk �l��leri de�i�tirildi. Eskiden kullan�lan ar��n, endaze, okka gibi �l�� birimleri kald�r�ld�. Bunlar�n yerine uzunluk �l��s� olarak metre, a��rl�k �l��s� olarak kilo kabul edildi. Uzunluk ve a��rl�k �l��lerinde yap�lan bu de�i�ikliklerle �lkede �l�� birli�i sa�land�.

     Bu yeniliklerin yan�nda mill� bayramlar ve tatil g�nleri de yeniden d�zenlendi. 1935'te ��kar�lan bir kanunla, cuma g�n� olan hafta tatili de�i�tirilip, cumartesi ��leden sonra ve pazar g�n� hafta tatili olarak kabul edildi.

  Yazı kaynağı : www.meb.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap