Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belge

  1 ziyaretçi

  tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belgei bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge

  Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge

  Ek-1

  “ORTAKLIK BİLGİLERİ VE YÖNETİMDEKİ GÖREVLİLER

  İşbu belgede yer alan bilgiler tüzel kişinin ortakları/üyeleri/kurucuları ile tüzel kişi nam ve hesabına teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilere ilişkin başvuru/ihale tarihi itibarıyla son durumu göstermektedir.

  Ekler:

  1 Tüzel kişinin ortak/üye/kurucu sayısı kadar (halka m edilen hisselere sahip olanlar hariç) satır açılacaktır.

  2 Tüzel kişi nam ve hesabına teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kışı sayısı kadar satır açılacaktır.

  3 Bu belge, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir. Bu belgenin serbest muhasebeci malı müşavir tarafından düzenlenmesi halinde 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir.

  Not1: Bu belge, Yönetmeliğin 38 inci maddesi uyarınca tüzel kışı aday veya istekliler tarafından teklif kapsamında sunulacak: aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, her bir ortak tarafından ayrı ayrı düzenlenecektir.

  Not2:Yukarıda beyan edilen bilgilerin doğruluğunun elektronik ortamda teyit edilebilmesini teminen ilgili Ticaret Sicil Gazetelerinin tarih ve sayısı belirtilecektir. Anılan bilgilerin elektronik ortamda teyit edilememesi halinde bu hususları gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, bu hususların Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise ilgili belgeler bu belgeye ek yapılacaktır. Ayrıca, anonim şirketler tarafından, her hal akarda yukarıda beyan edilen bilgileri gösteren pay defteri de bu belgeye ek yapılacaktır.

  Not3: Bu belgede istenen bilgiler, yabancı uyruklu aday/istekliler tarafından ilgili ülke mevzuatındaki karşılıklarına uygun şekilde doldurulacak bu bilgileri gösteren ve Yönetmeliğin 31 inci maddesine uygun şekilde hazırlanan belgeler, bu belgeye ek yapılacaktır.

  Standart Form – KIK030.0/H

  Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge”

  Yazı kaynağı : salimdemirel.com.tr

  İhalelerde Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge Sunulmaması Her Durumda Değerlendirme Dışı Bırakma Gerekçesi Olur Mu?

  İhalelerde Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge Sunulmaması Her Durumda Değerlendirme Dışı Bırakma Gerekçesi Olur Mu?

  İhalelerde Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge Sunulmaması Her Durumda Değerlendirme Dışı Bırakma Gerekçesi Olur Mu?

  Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan Ticaret Sicil Gazetesi sunulmasıyla ilgili düzenleme;

  “b) Tüzel kişi olması halinde, (Değişik ibare: 30.09.2020-31260 R.G/3. md., yürürlük: 21.10.2020)bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.” şeklinde değiştirilmiştir.

  Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge de Yönetmelik eki olarak düzenlenmiştir.

  Buna göre;

  Bu belge, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir. Bu belgenin serbest muhasebeci malı müşavir tarafından düzenlenmesi halinde 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir.

  Ayrıca beyan edilen bilgilerin doğruluğunun elektronik ortamda teyit edilebilmesini teminen ilgili Ticaret Sicil Gazetelerinin tarih ve sayısı belirtilecektir. Anılan bilgilerin elektronik ortamda teyit edilememesi halinde bu hususları gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, bu hususların Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise ilgili belgeler bu belgeye ek yapılacaktır. Ayrıca, anonim şirketler tarafından, her hal akarda yukarıda beyan edilen bilgileri gösteren pay defteri de bu belgeye ek yapılacaktır.

  Bu belgenin tüzel kışı aday veya istekliler tarafından teklif kapsamında sunulacağı,  aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, her bir ortak tarafından ayrı ayrı düzenlenecektir.

  Anılan düzenleme çerçevesinde bir kısım tereddütlerin bulunduğu görülmekte olup, başlıca tereddüt noktaları şunlardır:

  1)Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge sunulmadığı zaman istekli değerlendirme dışı bırakılacak mı?

  2)Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge sunulmakla beraber, Ticaret Sicil Gazetelerinin tarih ve sayının belirtilmediği veya Ticaret Sicil Gazetelerinin standart form ekinde sunulmadığı zaman istekli değerlendirme dışı bırakılacak mı?

  3)Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge sunulmamakla beraber, Ticaret Sicil Gazeteleri sunulduğu zaman istekli yine değerlendirme dışı bırakılacak mı?

  4)Söz konusu belgelere ilişkin hangi hususlar bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilebilecektir?

  5)Anonim şirketler tarafından pay defteri söz konusu belgeye eklenmediğinde istekli yine değerlendirme dışı bırakılacak mı?

  6)Standart formun yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından veya başvuru yapmaya/teklif vermeye yetkili kişiler tarafından onaylanmaması (kaşelenmemesi veya imzalanamaması) durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacak mıdır?

  Bu hususlar zamanla KİK kararlarıyla şekillenecek olmakla birlikte, ihale teklif zarfında sunulmayan herhangi bir belgeye ait bilgiler sunulan başka belgede varsa teklifin geçerli kabul edilmesi gerektiğine yönelik verilmiş olan KİK kararları  ve  bilgi eksikliklerinin tamamlatılması doğrultusunda verilmiş kararlar çerçevesinde konunun değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.

  İHALE VE SÖZLEŞME SÜRECİNDE YAŞADIĞINIZ  SORUNLARDA BİZE DANIŞABİLİRSİNİZ.

  Yazı kaynağı : salimdemirel.com.tr

  30 Eyl�l 2020 �AR�AMBA

  Kamu �hale Kurumundan:

  MAL ALIMI �HALELER� UYGULAMA Y�NETMEL���NDE

  DE����KL�K YAPILMASINA DA�R Y�NETMEL�K

  MADDE 1 � 4/3/2009 tarihli ve 27159 m�kerrer say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Mal Al�m� �haleleri Uygulama Y�netmeli�inin 14 �nc� maddesinin birinci f�kras�na a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

  �Bu �artnamelerde yerli mal� teklif edilmesini engelleyici d�zenlemelere yer verilemez.�

  MADDE 2 � Ayn� Y�netmeli�in 27 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (d) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �d) �zel imalat s�reci gerektiren mal al�m� ihalelerinde,al�m konusu mala veya i�e y�nelik olarak d�zenlendi�i saptanan kapasite raporu, kalite y�netim sistem belgesi, �evre y�netim sistem belgesi, ilgili meslek odalar� taraf�ndan d�zenlenen imalat yeterlik belgesi ile hizmet yeterlilik belgesi istenebilir.�

  MADDE 3 � Ayn� Y�netmeli�in 36 nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendinde yer alan �ilgisine g�re t�zel ki�ili�in ortaklar�, �yeleri veya kurucular� ile t�zel ki�ili�in y�netimindeki g�revlileri belirten son durumu g�sterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam�n�n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas� halinde, bu bilgilerin t�m�n� g�stermek �zere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar� g�steren belgeler� ibaresi �bu Y�netmelik ekinde yer alan T�zel Ki�ilerde Ortakl�k Bilgilerine ve Y�netimdeki G�revlilere �li�kin Son Durumu G�sterir Belge� olarak de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 4 � Ayn� Y�netmeli�in 40 �nc� maddesinin birinci, be�inci ve alt�nc� f�kralar� a�a��daki �ekilde ve ikinci f�kras�nda yer alan �Aday�n veya isteklinin� ibaresi ��steklinin� olarak de�i�tirilmi�, ���nc� f�kras�nda yer alan �aday�n veya� ibaresi ile d�rd�nc� f�kras� y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  �(1) Makine, te�hizat ve di�er ekipman yeterlik kriteri olarak belirlenemez. Ancak, �zel imalat s�reci gerektiren ihalelerde kendi mal� olmas� gerekli g�r�len makine, te�hizat ve di�er ekipman fiyat d��� unsur olarak belirlenebilir. �dari �artnamede, fiyat d��� unsur olarak belirlenen makine, te�hizat ve di�er ekipman�n say�s�, niteli�i ve teknik kriterlere y�nelik d�zenlemelere yer verilir. Fiyat d��� unsur de�erlendirmesi yap�labilmesi i�in kendi mal� oldu�unu g�steren belgeler ile teknik kriterleri tevsik eden belgelerin teklif ile birlikte sunulmas� gerekir. Kendi mal� makine, te�hizat ve di�er ekipmana ili�kin fiyat d��� unsurun,fiyat ve fiyat d��� unsurlar dahil hesaplanan toplam de�erlendirme puan� i�indeki a��rl��� y�zde biri ge�emez. S�z konusu oran� artt�rmaya veya azaltmaya ya da al�m konusuna g�re farkl� oranlar belirlemeye Kurum yetkilidir.�

  �(5) �� ortakl���nda, ortaklardan biri,birka�� veya tamam� taraf�ndan makine, te�hizat ve di�er ekipmana ili�kin belgeler sunulabilir.Konsorsiyumda ise makine, te�hizat ve di�er ekipmana ili�kin belgeler, her bir orta��n kendi k�sm� g�z �n�nde bulundurularak, ortaklardan ayr� ayr� istenir.�

  �(6) �zel imalat s�reci gerektiren ihalelerde �retimin ger�ekle�tirilebilmesi i�in gerekli olan makine, te�hizat ve di�er ekipmana ili�kin bilgilere s�zle�me tasar�s�nda yer verilebilir. Bu durumda, makine, te�hizat ve di�er ekipman y�klenicinin kendi mal� olabilece�i gibi bunlar�n kiralanmas� da m�mk�nd�r. Y�klenici kendi mal� olan makine, te�hizat ve di�er ekipmana ili�kin olarak ikinci ve ���nc� f�kralarda yer alan belgeleri muayene ve kabul komisyonuna sunar. Kiralamalarda ise kira s�zle�mesini muayene ve kabul komisyonuna sunmak zorundad�r.�

  MADDE 5 �Ayn� Y�netmeli�in 54 �nc� maddesinin d�rd�nc� f�kras�nda yer alan ��stekli veya y�klenici taraf�ndan teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplar�n�n� ibaresi �Teminat mektuplar�n�n� olarak, dokuzuncu f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(9) Gerekli g�r�ld���nde, teminat mektuplar�n�n teyidi idarelerce, ilgili bankan�n genel m�d�rl���nden veya �ubesinden ya da ilgili sigorta �irketinin genel m�d�rl���nden veyahut yetkilendirilmi� merkezi kurulu�lar�n internet sayfalar� �zerinden yap�labilir. Resmi yaz��ma yoluyla yap�lan teyitlerde, bankan�n veya sigorta �irketinin en az iki yetkilisinin imzas�n�n bulunmas� gerekir.�

  MADDE 6 � Ayn� Y�netmeli�in 58/A maddesinin be�inci f�kras�n�n birinci c�mlesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�,dokuzuncu f�kras�nda yer alan �Elektronik �hale Uygulama Y�netmeli�inin 21 inci maddesinin ikinci f�kras�na uygun olarak al�nmayan ge�ici teminat mektuplar� ile�ibaresi ile son c�mlesi y�r�rl�kten kald�r�lm��, �Ge�ici teminat mektubu ve sundu�u belgeler� ibaresi �Sundu�u belgeler� olarak de�i�tirilmi�tir.

  �Ge�ici teminat mektuplar� Elektronik �hale Uygulama Y�netmeli�inin 21 inci maddesinin ikinci f�kras�na uygun olarak al�n�r ve mektuba ili�kin ay�rt edici numara yeterlik bilgileri tablosunun ilgili b�l�m�nde belirtilir. Bu maddeye uygun olarak al�nmayan ge�ici teminat mektuplar� ge�erli kabul edilmez.�

  MADDE 7 � Ayn� Y�netmeli�in 58/B maddesinin yedinci f�kras�n�n ikinci ve ���nc� c�mleleri y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 8 � Ayn� Y�netmeli�e a�a��daki ge�ici maddeler eklenmi�tir.

  �Ba�lam�� olan ihaleler

  GE��C� MADDE 18 � (1) Bu maddeyi y�r�rl��e koyan Y�netmeli�in y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce ilan� veya duyurusu yap�lm�� olan ihaleler, ilan�n veya duyurunun yap�ld��� tarihte y�r�rl�kte olan Y�netmelik h�k�mlerine g�re sonu�land�r�l�r.

  Uygulanmaya ba�lama s�resi

  GE��C� MADDE 19 � (1) Bu maddeyi y�r�rl��e koyan Y�netmeli�in 6 nc� maddesi ile 58/A maddesinde yap�lan de�i�ikliklerin uygulanmaya ba�lama s�resi Kurul karar�yla 60 g�n� ge�memek �zere bir kez uzat�labilir.�

  MADDE 9 � Ayn� Y�netmeli�in eki Ek-1�de yer alan K�K025.1/M numaral� Ge�ici Teminat Mektubunun son paragraf�na �4734 say�l� Kanunun 34 �nc� maddesi uyar�nca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve �zerine ihtiyati tedbir konulamaz.� c�mlesi eklenmi�tir.

  MADDE 10 � Ayn� Y�netmeli�in eki Ek-1�de yer alan K�K025.2/M numaral� Kesin Teminat Mektubunun son paragraf�na �4734 say�l� Kanunun 34 �nc� maddesi uyar�nca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve �zerine ihtiyati tedbir konulamaz.� c�mlesi eklenmi�tir.

  MADDE 11 �Ayn� Y�netmeli�in eki Ek-1�de yer alan K�K025.3/M numaral� Avans Teminat Mektubunun son paragraf�na �4734 say�l� Kanunun 34 �nc� maddesi uyar�nca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve �zerine ihtiyati tedbir konulamaz.� c�mlesi eklenmi�tir.

  MADDE 12 � Ayn� Y�netmeli�in eki Ek-1�de yer alan K�K025.4/M numaral� Ge�ici Kefalet Senedinin son paragraf�na �4734 say�l� Kanunun 34 �nc� maddesi uyar�nca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve �zerine ihtiyati tedbir konulamaz.� c�mlesi eklenmi�tir.

  MADDE 13 � Ayn� Y�netmeli�in eki Ek-1�de yer alan K�K025.5/M numaral� Kesin Kefalet Senedinin son paragraf�na�4734 say�l� Kanunun 34 �nc� maddesi uyar�nca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve �zerine ihtiyati tedbir konulamaz.� c�mlesi eklenmi�tir.

  MADDE 14 � Ayn� Y�netmeli�in eki Ek-1�de yer alan K�K025.6/M numaral� Avans Kefalet Senedinin son paragraf�na�4734 say�l� Kanunun 34 �nc� maddesi uyar�nca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve �zerine ihtiyati tedbir konulamaz.� c�mlesi eklenmi�tir.��

  MADDE 15 � Ayn� Y�netmeli�in eki Ek-1�e, bu Y�netmeli�in eki Ek-1�de yer alan K�K030.0/M numaral� standart form eklenmi�tir.

  MADDE 16 � Ayn� Y�netmeli�in eki Ek-2�de yer alan A��k �hale Usul� ile �hale Edilen Mal Al�mlar�nda Uygulanacak Tip �dari �artnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaral� alt bendinde yer alan�ilgisine g�re t�zel ki�ili�in ortaklar�, �yeleri veya kurucular� ile t�zel ki�ili�in y�netimindeki g�revlileri belirten son durumu g�sterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam�n�n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas� halinde, bu bilgilerin t�m�n� g�stermek �zere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar� g�steren belgeler� ibaresi �bu �artname ekinde yer alan T�zel Ki�ilerde Ortakl�k Bilgilerine ve Y�netimdeki G�revlilere �li�kin Son Durumu G�sterir Belge� olarak ve 7.5.4 �nc� maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, ayn� �artnameye 7.5.4 �nc� maddesinden sonra gelmek �zere a�a��daki madde eklenmi� ve �artnamenin 21 inci maddesine ba�l� (28) numaral� dipnotunda yer alan �21.4 �nc� maddede uygun ibare se�ilerek� ibaresi y�r�rl�kten kald�r�lm��, (28) numaral� dipnotun (21.4.) numaral� alt maddesi �Eksiltmenin her a�amas�nda isteklilere o andaki s�ralamalar� EKAP �zerinde bildirilir.� olarak, 27.1 inci maddesinin (b) bendi ise a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  7.5.4. �steklinin teklifi kapsam�nda sunmas� gerekti�i teknik �artnamede belirtilen a�a��daki belgeler:

  ��������������

  7.5.5. Bu �artname ile 7.5.4. maddesinde say�lan belgeler d���ndaki belgeler tekliflerin de�erlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate al�nmaz.�

  �b) Teminat mektuplar�.�

  MADDE 17 � Ayn� Y�netmeli�in eki Ek-3�te yer alan Belli �stekliler Aras�nda �hale Usul� ile �hale Edilen Mal Al�mlar�nda Uygulanacak Tip �n Yeterlik �artnamesinin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaral� alt bendinde yer alan�ilgisine g�re t�zel ki�ili�in ortaklar�, �yeleri veya kurucular� ile t�zel ki�ili�in y�netimindeki g�revlileri belirten son durumu g�sterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam�n�n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas� halinde, bu bilgilerin t�m�n� g�stermek �zere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar� g�steren belgeler� ibaresi �bu �artname ekinde yer alan T�zel Ki�ilerde Ortakl�k Bilgilerine ve Y�netimdeki G�revlilere �li�kin Son Durumu G�sterir Belge� olarak ve 7.5.4 �nc� maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, ayn� �artnameye 7.5.4 �nc� maddesinden sonra gelmek �zerea�a��daki madde eklenmi�tir.

  7.5.4. �n yeterlik ba�vurusu kapsam�nda sunulmas� gerekti�i teknik �artnamede belirtilen a�a��daki belgeler:��

  ��

  7.5.5. Bu �artname ile 7.5.4. maddesinde say�lan belgeler d���ndaki belgeler �n yeterlik de�erlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate al�nmaz.�

  MADDE 18 � Ayn� Y�netmeli�in eki Ek-4�te yer alan Belli �stekliler Aras�nda �hale Usul� ile �hale Edilen Mal Al�mlar�nda Uygulanacak Tip �dari �artnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaral� alt bendinde yer alan�ilgisine g�re t�zel ki�ili�in ortaklar�, �yeleri veya kurucular� ile t�zel ki�ili�in y�netimindeki g�revlileri belirten son durumu g�sterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam�n�n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas� halinde, bu bilgilerin t�m�n� g�stermek �zere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar� g�steren belgeler� ibaresi �bu �artname ekinde yer alan T�zel Ki�ilerde Ortakl�k Bilgilerine ve Y�netimdeki G�revlilere �li�kin Son Durumu G�sterir Belge� olarak de�i�tirilmi�, ayn� �artnamenin 7.1 inci maddesine a�a��daki bentler eklenmi� ve �artnamenin 21 inci maddesine ba�l� (23) numaral� dipnotunda yer alan �21.4 �nc� maddede uygun ibare se�ilerek� ibaresi y�r�rl�kten kald�r�lm��, (23) numaral� dipnotun (21.4.) numaral� alt maddesi �Eksiltmenin her a�amas�nda isteklilere o andaki s�ralamalar� EKAP �zerinde bildirilir.� olarak, 27.1 inci maddesinin (b) bendi ise a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �h) �steklinin teklifi kapsam�nda sunmas� gerekti�i teknik �artnamede belirtilen a�a��daki belgeler:

  ��

  ��) Bu �artname ile (h) bendinde say�lan belgeler d���ndaki belgeler tekliflerin de�erlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate al�nmaz.�

  �b) Teminat mektuplar�.�

  MADDE 19 � Ayn� Y�netmeli�in eki Ek-5�te yer alan 4734 Say�l� Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine G�re Pazarl�k Usul� ile �hale Edilen Mal Al�mlar�nda Uygulanacak Tip �dari �artnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaral� alt bendinde yer alan �ilgisine g�re t�zel ki�ili�in ortaklar�, �yeleri veya kurucular� ile t�zel ki�ili�in y�netimindeki g�revlileri belirten son durumu g�sterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam�n�n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas� halinde, bu bilgilerin t�m�n� g�stermek �zere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar� g�steren belgeler� ibaresi �bu �artname ekinde yer alan T�zel Ki�ilerde Ortakl�k Bilgilerine ve Y�netimdeki G�revlilere �li�kin Son Durumu G�sterir Belge� olarak ve 7.5.4 �nc� maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, ayn� �artnameye 7.5.4 �nc� maddesinden sonra gelmek �zere a�a��daki madde eklenmi�, �artnamenin 27.1 inci maddesinin (b) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.�����������

  7.5.4. �steklinin teklifi kapsam�nda sunmas� gerekti�i teknik �artnamede belirtilen a�a��daki belgeler:

  ��

  7.5.5. Bu �artname ile 7.5.4. maddesinde say�lan belgeler d���ndaki belgeler tekliflerin de�erlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate al�nmaz.�

  �b) Teminat mektuplar�.�

  MADDE 20 � Ayn� Y�netmeli�in eki Ek-6�da yer alan 4734 Say�l� Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine G�re Pazarl�k Usul� ile �hale Edilen Mal Al�mlar�nda Uygulanacak Tip �dari �artnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaral� alt bendinde yer alan �ilgisine g�re t�zel ki�ili�in ortaklar�, �yeleri veya kurucular� ile t�zel ki�ili�in y�netimindeki g�revlileri belirten son durumu g�sterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam�n�n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas� halinde, bu bilgilerin t�m�n� g�stermek �zere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar� g�steren belgeler� ibaresi �bu �artname ekinde yer alan T�zel Ki�ilerde Ortakl�k Bilgilerine ve Y�netimdeki G�revlilere �li�kin Son Durumu G�sterir Belge� olarak ve 7.5.4 �nc� maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, ayn� �artnameye 7.5.4 �nc� maddesinden sonra gelmek �zere a�a��daki madde eklenmi� ve �artnamenin 31.1 inci maddesinin (b) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  7.5.4. �steklinin teklifi kapsam�nda sunmas� gerekti�i teknik �artnamede belirtilen a�a��daki belgeler:

  ��

  7.5.5. Bu �artname ile 7.5.4. maddesinde say�lan belgeler d���ndaki belgeler tekliflerin de�erlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate al�nmaz.�

  �b) Teminat mektuplar�.�

  MADDE 21 � Ayn� Y�netmeli�in eki Ek-7�de yer alan Mal Al�mlar�na Ait Tip S�zle�menin 11.3.3 �nc� maddesinin birinci c�mlesinde yer alan �bankaya� ibaresinden sonra gelmek �zere �veya sigorta �irketine� ibaresi eklenmi�, 37.6 nc� maddesinin (b) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �b) Teminat mektubu ise bankadan veya sigorta �irketinden tahsil edilerek,�

  MADDE 22 � Bu Y�netmeli�in;

  a) 6 nc� maddesi yay�m� tarihinden 60 g�n sonra,

  b) Di�er maddeleri yay�m� tarihinden 20 g�n sonra,

  y�r�rl��e girer.

  MADDE 23 � Bu Y�netmelik h�k�mlerini Kamu �hale Kurumu Ba�kan� y�r�t�r.

  Eki i�in t�klay�n�z

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Ali 10 Ay önce
  0

  bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yorum yap