Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  türkiye tarım kredi kooperatifleri yaptığı çalışmalar

  1 ziyaretçi

  türkiye tarım kredi kooperatifleri yaptığı çalışmalar bilgi90'dan bulabilirsiniz

  TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN ÇALIŞMASI

  TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN ÇALIŞMASI

  Bu dersimizde Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin kuruluşu, amacı, çalışma konuları ve Türk tarımındaki yerini ve önemini inceleyeceğiz.

  TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN ÇALIŞMASI

  Çiftçilerin; hele küçük çiftçilerin bankalardan kredi almaları çok zor hatta imkânsızdır. Zira küçük çiftçiler bankalara güven verememektedirler. Zaten kredi alabilmek için, güvence gösterecek mal varlıkları da pek yoktur.

  Bankalardan borç alamayan küçük çiftçiler şahıslara yönelirler. Burada da yüksek faiz ve daha bir çok ekonomik ve sosyal sorun ortaya çıkar.

  Ancak çiftçinin üretim faaliyetlerini yürütebilmesi için krediye ihtiyacı olduğu da değişmeyen bir gerçektir. İşte Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerin kredi ihtiyaçlarını en iyi giderebilecek tek örgüt olarak ortaya çıkmaktadır.

  TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN AMAÇLARI NELERDİR?

  Tarım Kredi Kooperatiflerinin amaçları şu şekilde sıralanabilir.

  1 - Mevduat toplamak

  2- Kredi sağlamak

  3- Faiz haddini düşürmek

  4- Ortaklara kredi konusunda tavsiyelerde bulunmak

  5- Alınan kredinin üretiminde kullanılmasını gerçekleştirerek tarımsal üretimin artmasını sağlamak

  6- Tarımsal girdileri ve diğer ihtiyaçları, kaliteli, ucuz ve zamanında temin ederek hizmete sunmak.

  Bunun için Tarım Kredi kooperatifleri ortaklarına, yalnız üretim işlerinde kullanılmak üzere kredi verilir.

  TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ NE ZAMAN KURULMUŞTUR?

  1929 yılına kadar çiftçilerimize kredi Ziraat Bankası tarafından verilmiştir. 1929 yılından itibaren Türkiye'de bugünkü anlamda tarım kredi kooperatifleri kurulmağa başlanmıştır.

  TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN KURULMASINA NEDEN GEREK GöRÜLMÜŞTÜR?

  1- Ziraat Bankasının ilçe ve illerde şubeleri vardır. Çiftçilerin buralardan kredi alması gelip gitmesi gibi birçok güçlükler vardır. Kooperatifler bucak ve köylerde örgütlenerek bu güçlüğü ortadan kaldırmıştır.

  2- Ziraat bankası birçok çiftçiye kredi verdiğinden, sağlıklı kontrol mekanizması oluşturamamakta ve aldıkları parayı kullanmakta çiftçileri serbest bırakmak zorunda kalmaktadır. Bu şekilde kredinin verimli olmadığı da bir gerçektir.

  3- Çiftçilerimiz çoğunluğu küçük çiftçi olduğundan, kredi almak için Ziraat Bankasına garanti verememektedirler.

  İşte bu sakıncaları ortadan kaldırmak için Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması uygun bulunmuştur.

  TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN ÖNEMİ

  Türkiye nüfusunun yaklaşık % 50'si kırsal alanda yaşamaktadır. Yani tarımla uğraşmaktadır. Dolayısıyla Türk Ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanmaktadır. Şu halde tarımın ekonomik bünyesinin güçlenmesi, Türk ekonomisinin güçlenmesi demektir.

  Daha öncede belirtildiği gibi, Türkiye'de genel olarak küçük çiftçi işletmeleri hakimdir. Bunlardan yıllık tüketim ihtiyaçlarını ancak sağlayabilecek durumdadırlar. Yeni üretim yapabilmek için herhangi bir tasarruf yapabilmeleri ve yatırım yapabilmeleri mümkün değildir. Halbuki modern tarımda üretim yapabilmek için, toprak ve iş gücünden başka birçok üretim araçlarına ihtiyaç vardır. Bu küçük çiftçilerin banka veya şahıslardan kredi sağlamalarının güçlüğüne de yukarıda değinilmişti.

  Bu nedenle küçük çiftçiye en uygun şartlarda krediyi Tarım Kredi Kooperatifleri sağlamaktadır ve bu bakımdan da Türkiye için önemi çok büyüktür.

  Ülkemizde küçük çiftçinin kredi sorunu, milyonlarca üreticinin sorunudur. Bu sorunu en iyi biçimde çözebilecek örgüt de Tarım Kredi Kooperatifleridir.

  TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN KURULUŞ YAPISI

  Kuruluş yapı itibariyle Türkiye'nin dört bir yanında, bilhassa köy ve kasabalarda faaliyet gösteren 2499 birim Tarım Kredi kooperatifi, vilayetlerde teşkilatlanan 16 bölge birliği ve Ankara'da Merkez Birliği olmak üzere üç kademede Türk köylü ve çiftçisine hizmet götürmektedir.

  Hizmet götürülen köy sayısı 27851 , ortak çiftçi sayısı 1.519.374 ü bulan bir kuruluştur.

  TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE ORTAKLARA SAĞLANAN KREDİLER

  Dersimizde son olarak, Tarım Kredi Kooperatiflerinin ortaklarına sağladığı kredileri anlatırken, ayni verme yönündeki gelişmelerden ve çok amaçlı kooperatifçilik çalışmalarından da kısaca söz edeceğiz.

  Tarım Kredi Kooperatifleri son yıllarda, ortaklarına sağladığı nakdi kredinin yanında ayni kredi olarak gübre yem, tohumluk, fide, tarımsal ilaç, araç, gereç, damızlık süt ineği ve tüketim ihtiyaç maddelerinin toptan ve ucuza sağlanması ve ortaklarına dağıtılması faaliyetlerine de başlamış bulunmaktadır.

  Ortaklara sağlanan krediler de şunlardır;

  1 - Kısa Vadeli İhtiyaç Kredileri:

  Ortakların tarımsal (İşletmelerine ait, tohumluk, fide, gübre, ilaç, yem, ekme biçme, toplama kurutma gibi faaliyetleri ile insan, hayvan, makina işçiliği ücretlerin ödenmesi, ortağın yıllık işletme sermayesinin zayıf ve eksik unsurlarının tamamlanması amacıyla, nakdi ve ayni olarak azami bir yıl vade ile verilen kredilerdir.

  2- Orta Vadeli İhtiyaç Kredileri:

  Tarımsal işletmenin her nevi canlı, cansız unsurlarını oluşturan, tarımsal araç gereç, traktör, su motoru, mibzer, patoz pülverizatör, pulluk, diskaro, at arabası, romörk ve bunların lastikleri gibi malzemelerle, ihtiyaç duyulan iş; çift ve irat hayvanlarının sağlanması amacıyla en çok beş yıla kadar açılan aynı kredilerdir.

  3- Diğer Krediler:

  EI sanatları, pazarlama, destekleme kredileri ile işlemin mahiyetine göre merkez birliğince açılan kredilerdir.

  Yazı kaynağı : www.tarimkutuphanesi.com

  Köklü Geçmişimiz - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

  Tarım Kredi Kooperatiflerinin kuruluşu 1863 yılına, Mithat Paşa’nın Niş Valisi iken Pirot kasabasında kurmuş olduğu “Memleket Sandıkları”na dayanır.

  Türk milletinin, tarih boyunca başarı ile yaşatmış olduğu “İmece” ve “Ahilik” gibi yardımlaşma – dayanışma ve ortak çıkar esaslı birliktelikler; günümüzde kooperatifçilikte hayat bulmuştur. Köklü geçmişimizden güçlü geleceğe doğru bu birliktelik, Türk Çiftçisinin kurup ortağı olduğu, yönetip denetlediği Tarım Kredi Kooperatifleri ile kurumsallaşarak süregelmektedir.

  Cumhuriyet öncesinde; “Memleket Sandıkları” ve 1883‘de “Menafi Sandıkları” ile devam eden Türk Kooperatifçilik Hareketi, Cumhuriyet döneminde ise; 1924 yılında 498 sayılı “İtibari Zirai Birlikler Kanunu”, 1929 yılında 1470 sayılı “ Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu” ile gelişmesini devam ettirmiştir.

  1935 yılında çıkarılan 2836 sayılı “Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu” ile “Tarım Kredi Kooperatiflerinin” kuruluş adı ve varlık nedeni belirlenerek, kuruluşu gerçekleştirilmiş ve asıl gelişmeler bu kanundan sonra meydana gelmiştir. Bu kanunla kooperatiflere; ortakların üretimini düzeltmek, artırmak ve kıymetlendirmek için ucuz üretim kredisi ve tarımsal girdi, alet ve makinalar temini suretiyle ortakları pahalı kredi yollarına başvurmaktan alıkoymak ve böylece yurt içi ve dışı rekabet edebilme gücünü geliştirmek gibi görevler yüklenmiştir.

  1936 yılında Mersin'in Silifke kazası Tekir Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi kurulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu kooperatife kurucu ve 1 numaralı ortak olmakla hem kooperatifçiliğe olan inancını ortaya koymuş, hem de modern tarım tekniğini uygulama konusunda yol gösterici olmuştur.

  Uzun süre yürürlükte kalan ancak zamanla yeter­siz hale gelen 2836 sayılı Kanun, gelişen ve değişen ihtiyaçlara göre yerini, 1972 yılında düzenlenen 1581 sayılı Kanun’a bırakmıştır.

  1581 sayılı “Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu” ile Bölge Birlikleri ve Merkez Birliğinin kurulmasına imkan tanınarak Tarım Kredi Kooperatiflerinin dikey teşkilatlanmasına zemin hazırlanmıştır. Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Bankası bünyesinde faaliyet gösterirken 1975 ve 1976 yıllarında Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliklerinin, 17 Mayıs 1977 yılında da Merkez Birliğinin kurulmasıyla tamamen bağımsız bir çiftçi kuruluşu olmuş, Ziraat Bankasının idari yükümlülükleri sona ererken, finansman bankası olarak bugün de görevine devam etmektedir.

  Bu noktadan sonra Tarım Kredi Kooperatifleri, kendi ortakları arasından seçilerek oluşan Yönetim Kurulları ile yönetilmeye ve demokratik kooperatifçilik alanında önemli adımlar atılmaya başlanmıştır.

  1984 yılında çıkarılan 237 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1581 sayılı kanunda, Tarım Kredi Kooperatiflerinin idari ve mali yapısında önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

  Bu kararname daha sonra 1985 yılında 3223 sayılı kanun olmuş, bu değişiklikle; Tarım Kredi Kooperatifleri Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu haline gelirken; denetimi de yine bu bakanlığa verilmiştir.

  1995 yılında çıkarılan 553 sayılı kanun hükmünde kararname ile, idari yapıda önemli değişiklikler yapılmış ve 1581 sayılı Kanun’da öngörülen demokratik yapıya tekrar dönülmüştür. Merkez Birliği, Bölge Birlikleri ve Kooperatiflerde Yönetim Kurulları’nın tamamının seçimle teşekkül etmesi, yönetim kurulu başkanlarının yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi, Bölge Birlikleri ve Kooperatiflerde denetçilerin seçimle göreve gelmesi yanında, Merkez Birliğinde ikisi seçimle gelen denetçinin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası tarafından atanan birer denetçinin görev yapması sağlanmıştır.

  Demokratik ve bağımsız Tarım Kredi Kooperatifleri

  12 Nisan 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5330 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik yapılmasına ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik yapılması hakkındaki 553 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair kanun ile Kurumun yasal düzenlemesine son hali verilirken, bu yeni düzenleme ile;

  Kooperatifler, Bölge Birlikleri ve Merkez Birliğinin her türlü kredi ihtiyacının T.C. Ziraat Bankasının yanı sıra; yurt içi diğer banka, finans veya kredi kuruluşlarından da karşılanması imkanı sağlandığından, T.C. Ziraat Bankasını temsilen görev yapan denetçinin görevi sona ermiş ve bu düzenlemeyle, ikisi seçimle gelen biri de Tarım ve Orman Bakanlığını temsilen atanan olmak üzere toplamda 3 denetçinin Merkez Birliğinde görevlendirilmesi uygun görülerek kurum yasal düzenlenmesi son halini almıştır.

  6 Nisan 2017 tarihinde kurulan Şanlıurfa Bölge Birliği ile bu günkü teşkilat yapısına ulaşan Tarım Kredi Kooperatifleri, 1 Merkez Birliği, 17 bölge birliği, 1615 kooperatif, çok sayıda hizmet bürosu ve iştirakleri ile ülkemizin her yerinde Türk çiftçisine hizmet sunmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.tarimkredi.org.tr

  Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

  Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

  Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye'de 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri kanunu hükümlerinden faydalanmak üzere, üreticilerin aralarında ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla karşılıklı yardım ilkesine dayanarak kurdukları, tüzel kişiliği olan değiştir ortaklı, değişir sermayeli çiftçi kuruluşudur.[3]

  Gıda, sigorta, bireysel emeklilik, hayvancılık, gübre, yem, tohum, sera ve sulama sistemleri, lojistik, lisanslı depoculuk ve bilişim sektörlerinde üretim ve hizmet vermektedir.[4] Türkiye'nin en önemli çiftçi kuruluşu kabul edilir. Kuruluşun temeli, Osmanlı Devleti'nin Niş eyaletinde 1863 yılında vali Mithat Paşa tarafından kurulan ve tarımsal kooperatiflerin ilk adımı niteliği taşıyan Memleket Sandıkları'na dayanır. Cumhuriyetin ilanından sonra 1935 yılında çıkarılan 2836 sayılı "Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu" ile günümüzdeki anlamıyla kuruluşu gerçekleşmiştir.[5]

  Teşkilat Yapısı[değiştir | kaynağı değiştir]

  Tarım Kredi Kooperatifleri 17 Bölge Birliği, 1625 birim kooperatifi, 188 hizmet bürosu, 7244 personeli ile 1 milyon 100 bin çiftçi ortağına hizmetlerini sunmaktadır.[6] Tarım Kredi Kooperatifleri, kendi ortakları arasından seçilerek oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir.

  Kooperatif, 1972 yılına kadar Ziraat Bankası’na bağlı faaliyet gösterirken; 1972'de çıkarılan 1581 sayılı "Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu" ile 1977 yılında Merkez Birliği’nin kurulmasıyla bağımsız bir çiftçi kuruluşu olarak teşkilatlanması tamamlandı.[7] . 1985 yılında yayımlanan 3223 numaralı Yasa ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordineli kurumu durumuna geldi. 553 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile Tarım Kredi Kooperatifleri Yasasının birtakım maddelerinde değişiklikler yapıldı ve özerk bir yapıya kavuştu.

  2005 yılında 5330 numaralı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile kooperatifler bağımsız hale geldi.[7]

  Mevzuat[değiştir | kaynağı değiştir]

  1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu[8]

  Ana Sözleşme[değiştir | kaynağı değiştir]

  Tarım Kredi Kooperatifleri Anasözleşmesi[9]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap