Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  türkiye fay hattı haritası 2022

  1 ziyaretçi

  türkiye fay hattı haritası 2022 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  T�rkiye fay hatt� haritas� 2022! Marmara fay hatt� nerede? Evimin alt�ndan fay hatt� ge�iyor mu?

  T�rkiye fay hatt� haritas� 2022! Marmara fay hatt� nerede? Evimin alt�ndan fay hatt� ge�iyor mu?

  T�rkiye, 23 Kas�m sabah� D�zce'de meydana gelen 5.9 b�y�kl���ndeki depremle salland�. �zellikle b�y�k �ehirler i�in b�y�k bir tehlike olu�turan deprem sonras� "Evimin alt�ndan fay hatt� ge�iyor mu?" sorusu g�ndeme geldi. T�rkiye fay hatt� haritas� AFAD taraf�ndan yay�nland� ve ayn� zamanda e-Devlet �zerinden de sorgulanabilir hale geldi. Peki, Marmara fay hatt� nerede? �stanbul, D�zce, Kocaeli fay hatt� nereden ge�iyor?

  T�RK�YE FAY HATTI HAR�TASI

  En son 1996 y�l�nda y�r�rl��e giren T�rkiye Deprem B�lgeleri Haritas�, AFAD Deprem Dairesi Ba�kanl��� taraf�ndan yenilenmi�, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 say�l� (m�kerrer) Resmi Gazete' de yay�mlanm��t�r. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde y�r�rl��e girmi�tir.

  Proje, AFAD taraf�ndan y�r�t�lmekte olan Ulusal Deprem Ara�t�rma Program� (UDAP) kapsam�nda desteklenmi�tir. Ayr�ca, Do�al Afet Sigortalar� Kurumu (DASK) taraf�ndan da destek verilmi�tir. Ayr�ca "T�rkiye Bina Deprem Y�netmeli�i" de ayn� tarihli RG'de yay�nlanm�� olup, e� zamanl� olarak y�r�rl��e girmi�tir.

  Yeni harita en g�ncel deprem kaynak parametreleri, deprem kataloglar� ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate al�narak �ok daha fazla ve ayr�nt�l� veriyle haz�rlanm��t�r. Yeni haritada, bir �nceki haritadan farkl� olarak deprem b�lgeleri yerine en b�y�k yer ivmesi de�erleri g�sterilmi� ve "deprem b�lgesi" kavram� ortadan kald�r�lm��t�r.

  Deprem tehlike haritas� R�SK haritas� de�ildir. R�SK haritas� olmas� i�in bu tehlike haritas� �zerinde yap�lar�n, n�fusun deprem an�nda etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kay�plar� saptamak ve depremin �evreye verece�i zararlar� hesaplay�p bu zarar ve kay�p sonu�lar�n� g�steren harita olu�turmak gerekir.

  Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Ara�t�rma Program� (UDAP) taraf�ndan desteklenen �T�rkiye Sismik Tehlike Haritas�n�n G�ncellenmesi� ba�l�kl� proje ile kamu ve �niversite i�birli�i kapsam�nda haz�rlanm��t�r.

  E-DEVLET DEPREM TEHL�KE HAR�TALARI ���N TIKLAYIN

  EV�M�N ALTINDAN FAY HATTI GE��YOR MU?

  Maden Teknik ve Ara�t�rma Genel M�d�rl��� (MTA) taraf�ndan yay�nlanan yenilenmi� diri fay hatlar� haritas� deprem fay hatlar� ile ilgili bir�ok bilgiye ���k tutuyor. MTA'n�n resmi internet sitesinde yer alan k�s�mdan evinizin alt�ndan ya da yak�n konumundan fay hatt� ge�ip ge�medi�ini ��renebilirsiniz.

  FAY HATTI SORGULAMA EKRANI ���N TIKLAYIN

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Deprem riski olan iller: Türkiye fay- deprem haritası 2022| Hangi iller riskli, aktif-pasif fay hatları haritası - Yeni Şafak

  Türkiye Fay Hattı Haritası 2022 - AFAD MTA Sorgulama Ekranı İle Türkiye Fay Hatları ve Deprem Risk Haritası

  Türkiye Fay Hattı Haritası 2022 - AFAD MTA Sorgulama Ekranı İle Türkiye Fay Hatları ve Deprem Risk Haritası

  TÜRKİYE FAY HATLARI HARİTASI 2022

  Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.

  Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

  Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

  E DEVLET GİRİŞ İLE AFAD FAY HATLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  MTA Genel Müdürlüğü

  Yenilenmiş Diri Fay Haritaları

  1/25.000 Ölçekli Sayısal Diri Fay Haritaları Listesi İçin Tıklayınız..

  Yazı kaynağı : www.mta.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap