Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  türk kültür ve medeniyet tarihi 1. dönem 2. yazılı

  1 ziyaretçi

  türk kültür ve medeniyet tarihi 1. dönem 2. yazılı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı

  Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı

  Türk Kültür Medeniyet Tarihi 11. ve 12. sınıfta alınabilen seçmeli tarih derslerindendir. Bazı okullarda Seçmeli Tarih dersi adı altında da 11. ve 12. sınıflarda okutulmaktadır.

  Bizde 11 ve 12. sınıflar için Türk Kültür Medeniyet Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı örneği hazırladık. Bu yazılı sınavımızda 17 test sorusu kullandık.

  Cevaplar nerde Hocaaaaaam de me. En son da video var. :::)

  TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

  1- Türklerde toplum yapısını oluşturan unsurlar doğru sırası aşağıdakilerden hangisidir?

  A- Urug – Oguş – Bodun – İl – Boy              

  B- Oguş – Urug – Boy  – Bodun – İl

  C- Bodun – Oguş – Urug – Boy  – İl

  D- İl – Urug – Oguş – Bodun – Boy

  E- Oguş – Urug – Boy  – İl – Bodun

  2- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı istimalet politikasının özelliklerinden biri değildir?

  A- Balkanlara Türkmenlerin yerleştirilmesi              

  B- Bölge halkına dini özgürlük tanınması

  C- Can ve mal güvenliği sağlanması                 

  D- Vergilerin azaltılması

  E- Kendi kültürlerini yaşama imkanı sağlanması

  3- Türk-İslam devletlerinde tüm hayır kurumlarının bir arada bulunduğu yapıya ne ad verilir?

  A- Medrese                  B- Darüşşifa     C- Ribat                 D- Külliye       E- Bimarhane

  4- Türk-İslam devletinde fakirlere ve medrese öğrencilerine sıcak yemek dağıtmak amacıyla kurulan kurumlara ……………………. Denirdi.

  Verilen boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

  A- Darüşşifa                 B- Bimaristan          C- Ribat           D- İmarethane       E- Akarat

  5- I. Kırım Savaşı

  II. 93 Harbi

  III. Balkan Savaşları

  Verilenlerden hangileri neticesinde Anadolu’ya göçler yaşanmıştır?

  A- Yalnız II               B- I ve III           

   C- II ve III                 D- I ve II          E- I – II ve III

  6- Aşağıdakilerden hangisi Kızılay’ın eski adıdır?

  A- Hilal-i Ahmer                  B- Darüleytam         C- Darülaceze                 D- Enderun    

  E- Asakir-i Mansure-i Muhammediye

  7- Aşağıdakilerden hangisi Türk töresinin değiştirilemeyen hükümlerinden biri değildir?

  A- Adalet                  B- İyilik            C- Temizlik                  D- Eşitlik        E- İnsanlık

  YANDAKİ LİNKE TIKLA İSTERSEN: Türk Töresinin Özellikleri Maddeler Halinde

  8- Türk-İslam devletlerinde kadıların verdiği kararlara itiraz hangi divana yapılırdı?

  A- Divan-ı Tuğra                  B- Divan-ı İşraf      C- Divan-ı Arz                  D- Divan-ı Mezalim   

  E- Divan-ı İstifa

  9- Osmanlıda ‘’milleti sadıka’’ olarak nitelendirilen etnik grup aşağıdakilerden hangisidir?

  A- Rumlar                  B- Araplar       C- Türkler                  D- Ermeniler       E- Boşnaklar

  10- Osmanlı toplumunda, yönetim görevi de bulunan askeri grup ……………… olarak adlandırılmıştır. Verilen boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

  A- İlmiye                 B- Saray Halkı               C- Seyfiye               D- Kalemiye           E- Birun

  11- I- Askerlik yapmazlardı

  II- Cizye vergisi verirlerdi

  III- Genellikle ticaret ve tarımla uğraşırlardı

  Verilenlerden hangileri Osmanlıdaki gayrimüslim halkın özellikleri arasındadır?

  A- Yalnız II               B- I ve III         C- II ve III                 D- I ve II             E- I – II ve III

  12- II. Mahmut’un “Ben tebaamdan  Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Yahudileri ise havrada görmek isterim.” Sözü Osmanlı devlet yönetiminin hangi özelliğine vurgu yapmaktadır?

  A- Türklüğü üstün tutma                    B- Ülkede dinsel bütünlük sağlama

  C- Herkesin eşit olması                       D- Orduda Türklere önem verme

  E- İskan politikasının uygulandığı

  13- Osmanlı aile yapısıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A- Osmanlı toplumunda aile İslami kurallara göre şekilleniyordu.

  B- Geniş aileler genellikle konaklarda yaşıyorlardı

  C- Osmanlı toplumunda tek eşle evlilik yaygındı.

  D- Boşanma durumunda kadının mağdur olmaması için Mehir uygulamasına önem verilmiştir.

  E- Türklerin başka etnik gruplarla evlenmesi yasaktı.

  14-  Kişilerin kendilerine ait menkul, gayrimenkul mallarını veya paralarını toplum yararına oluşturulacak eğitim,  din, sağlık, bayındırlık gibi sosyal ve kültürel alanlarda daimî kamu hizmeti verecek kuruluşlara bağışlaması veya oluşturmasıdır.

  Açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A- Tımar Sistemi                    

  B- Vakıf Sistemi

  C- Tereke defteri                  

  D- Mütevelli

  E- Ahilik Teşkilatı

  15- – Geçim kaynakları hayvancılıktı.

       – Yayla veya kışlaklarda yaşıyorlardı.

  Yukarıda özellikleri verilen Osmanlı toplumu aşağıdakilerden hangisidir?

  A- Konar göçerler                         B- Köylüler

  C- Şehirliler                                   D- Yeniçeriler          E- Ahiler

  16- I- Tanzimat Fermanı

      II- Islahat Fermanı

      III- Teşkilatı Esasiye

  Yukarıdakilerden hangileri Osmanlıda din ve ırk ayrımını kaldırıp kaynaşmış bir Osmanlı toplumu oluşturulmaya yönelik yapılan çalışmalar arasında yer alır?

  A- Yalnız I                     B- I ve II                 C- Yalnız III                      

                     D- I ve III                      E- I – II ve III

  17- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda sosyal yardımlaşmaya yönelik yapılan çalışmalardan biri değildir?

  A- Dar’üş-şafaka                       

  B- Hamidiye Etfal Hastanesi

  C- Darülaceze                            

  D- Nizam-ı Cedid

  E- Hilalî Ahmer Cemiyeti    

  TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1. DÖNEM 1. YAZILI CEVAPLARI

  VİDEO GÖZÜKMÜYORSA LİNKİ: https://youtu.be/N16GVT98kJg

            

  Yazı kaynağı : tarihportali.net

  11.Sınıf Seçmeli Tarih 1.Dönem 2.Yazılı

  11.Sınıf Seçmeli Tarih 1.Dönem 2.Yazılı

  Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda 11. Sınıf Seçmeli Tarih, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi 1.Dönem 2.Yazılı sınav örneğini sizlerle paylaşıyoruz. 11.Sınıf Seçmeli Tarih 1.Dönem 2.Yazılı sınavımız tarih öğretmenimiz tarafından müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. 25 test sorusundan oluşmaktadır. 11.Sınıf Seçmeli Tarih 1.Dönem 2.Yazılı sınavınızda başarılar dileriz.

  11.Sınıf Seçmeli Tarih 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

  Soru:1 Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinde etkili olan,
  I. Hızlı nüfus artışı
  II. Çin baskısı
  III. Yeni ülkeleri fethetme arzusu nedenlerinden hangileri siyasi nedenlere dayanmaktadır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I ve III

  Soru:2 Aşağıdakilerden hangisi Türklerde evliliğin daha çok dışarıdan yapılmasının nedenlerinden değildir?
  A) Akraba sayısını artırmak
  B) Birbirlerine destek olmak
  C) Törenin böyle bir şeyi istemesi
  D) İç barışın sağlanmak istenmesi
  E) Boylar arası çatışmayı önlemek

  Soru:3 Türkler, Uygurlarla birlikte kerpiçten evler yapmışlar ve ilk şehirleri oluşturmuşlardır. Ayrıca hayvancılığın yanı sıra ticaret ve tarımda geçim kaynakları arasına girmiştir. Uygurlara kadar yukarıdaki özelliklerin olmayışı Türklerin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
  A) Göçebe yaşam tarzı
  B) Ordu – millet anlayışı
  C) Teşkilatçı özellikleri
  D) Gök Tanrı inancının etkisi
  E) Boylar arası mücadele

  Soru:4 Türkler arasında farklı dinler yayılsa da Türkler eski inanışlarını kaybetmemişlerdi. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?
  A) Yerleşik yaşama devam etmeleri
  B) Savaş yapmayı ve et yemeyi sürdürmeleri
  C) Tarımın yanı sıra ticaretle uğraşmaları
  D) Çin ile ilişkilerini sürdürmeleri
  E) Kâğıt parayı kullanmaları

  Soru:5 Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk Devletleri’nde görülen dinlerden değildir?
  A) Hristiyanlık
  B) Musevilik
  C) Mecusilik
  D) Gök Tanrı inancı
  E) Budizm

  Soru:6 İlk Türklerde görülen,
  I. Ölen bir kişiyi eşyalarıyla beraber gömmeleri,
  II. Ölen Türk’ün hayatta iken öldürdüğü insan sayısınca heykelin yapılıp, mezarının başına konması,
  III. Şamanizm’e inanmaları, uygulamalarından hangisi hayatın ölümden sonra devam ettiğini göstermektedir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III

  Soru:7 Orta Asya’nın İslâmlaşması aşağıdaki devletlerden hangisi ile başlamıştır?
  A) Büyük Selçuklular
  B) Karahanlılar
  C) Tolunoğulları
  D) Gazneliler
  E) Bâbür Devleti

  Soru:8-Türk – İslâm Tarihi’nin başlangıcı olmuştur.
  – Orta Asya coğrafyasının İslâmlaşması başlamıştır.
  – İslâm dini Türk kültürünü etkilemeye başlamıştır.
  Yukarıdaki yargıların oluşmasında aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucu etkili olmuştur?
  A) Köprü Başı Savaşı
  B) Pasinler Savaşı
  C) Talas Savaşı
  D) Malazgirt Savaşı
  E) Dandanakan Savaşı

  Soru:9 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçukluları zamanında sosyal yardımlaşmaya örnek olarak gösterilebilir?
  A) Lonca
  B) Ahi Teşkilâtı
  C) Menzil Teşkilâtı
  D) Tımar sistemi
  E) Sadaka taşları

  Soru:10 Türk aile yapısında kadının konumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Aile yapısında annenin nüfuz ve ağırlığı fazladır.
  B) Ailede alınan kararlarda annenin rolü de vardır.
  C) Aile içi iletişimde saygı ve sevgi esastır.
  D) Türk – İslâm toplumunda genellikle çok evlilik hâkimdir.
  E) Kadının sosyal hayatta etkinliği fazladır.

  Soru:11 Çeşitli ırk ve dinlerin bulunduğu Türk – İslâm Devletleri’nde toplumsal ilişkilerin şekillenmesinde en önemli belirleyici unsur aşağıda[kilerden hangisidir?
  A) Toplumsal saygı
  B) Askeri kurallar
  C) Töre
  D) İslâm hukuku
  E) Hoşgörü

  Soru:12 Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında “Ahi Teşkilatı” Anadolu’da büyük bir güçtü. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu kurumu anlatmaktadır?
  A) Osmanlı pâdişahlarının etkinliklerini artırmak için kurulmuştur.
  B) Devletin sağlık hizmetlerini yürütmek için kurulmuştur.
  C) Bizans’a karşı mücadele etmek isteyenlerin kurduğu bir teşkilattır.
  D) Her iş kolunda Anadolu esnafının örgütlendiği ve kaliteli iş gücü yetiştirmek amacıyla oluşturulan kurumdur.
  E) Osmanlı Devleti’nin eğitim hizmetlerini yürütmek için kurulan teşkilattır.

  Soru:13 Osmanlı toplum yapısında yönetici sınıf arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Kalemiye
  B) Saray halkı
  C) Tüccar ve esnaf
  D) İlmiye
  E) Seyfiye

  Soru:14 I.Yönetim görevinde bulunan askeri zümredir.
  II. Osmanlı Devlet dairelerinde üst seviye, bürokratlardan oluşur.
  III. Defterdar, Nişancı, Reisülküttap bu sınıfın üyeleridir.
  IV. Müslüman ailelerden seçilir ve çalıştıkları bürolarda usta – çırak ilişkisine göre yetiştirilirdi.
  Yukarıda verilen özelliklerden hangisi Osmanlı toplumunda kalemiye sınıfı için söylenemez?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) III ve IV

  Soru:15 Aşağıdakilerden hangisi yoksulların barınması amacıyla açılan kurumdur?
  A) Çocuk Esirgeme Kurumu
  B) Gureba Hastaneleri
  C) Darülaceze
  D) Hıfzıssıhha
  E) Darüleytam

  Soru:16 Osmanlı toplumunda halkın hak ve vazifeler yönünden eşitliği ilk defa hangi gelişmeyle sağlanmıştır?
  A) Senediittifak
  B) Islahat Fermanı
  C) Tanzimat Fermanı
  D) 31 Mart Vak’ası
  E) I. Meşrutiyet

  Soru:17 Osmanlı Devleti’nde evlilik sırasında erkeğin kıza nikâh bedeli olarak verdiği mal veya paraya ne ad veriliyordu?
  A) Düğün alayı
  B) Mehir
  C) Başlık parası
  D) Dirlik
  E) Avarız akçası

  Soru:18 Aşağıdakilerden hangisi sarayın bir bölümü olup, burada pâdişah ve ailesi yaşadığı gibi aynı zamanda câriyelerin eğitim gördüğü yerdir?
  A) Birun
  B) Enderun
  C) Harem
  D) Arz odası
  E) Kubbealtı

  Soru:19 Osmanlı toplum yapısında idare edenlere verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cemaat
  B) Reaya
  C) Yönetenler
  D) Gayrimüslim
  E) Millet

  Soru:20 Osmanlı toplumunda sınıflar arası geçiş yasaklanmadığı gibi bu geçişin yolları açık tutulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma verilebilecek örnektir?
  A) Köyden şehire göç yaşanması
  B) İstanbul Kadı’sının Halep’e tayin olması
  C) Medreseden mezun olan birisinin kadı veya müderris olması
  D) Şehzadelerin sancaklara gönderilmesi
  E) Sadrazamın divan toplantılarına katılması

  Soru:21 Osmanlı Toplum yapısına göre aşağıdaki meslek ve sınıf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Sadrazam ” Seyfiye
  B) Kadı ” İlmiye
  C) Defterdar ” Kalemiye
  D) Kaptanıderya ” Kalemiye
  E) Şeyhülislam ” İlmiye

  Soru:22 I.Ulûfe: Yeniçerilere verilen maaş
  II. Kaime: İlk Osmanlı kağıt parası
   III. Mültezim: Şehirlerin güvenliğini sağlar.
  IV. Yurtluk: Sınır boylarını bekleyen komutanlara verilen topraklar.
  V. Narh: Esnaflar arasında dayanışmayı sağlayan grup Yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) II ve IV
  D) III ve V
  E) I ve V

  Soru:23 Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Yardımlaşma kurumları içinde yer almaz?
  A) Darulaceze (yoksullar evi)
  B) Hamidiye Etfal Hastanesi
  C) Asakirimansureyimuhammediye
  D) Hilaliahmer Cemiyeti (Kızılay)
  E) Darüleytam (Yetimler yurdu)

  Soru:24 Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanda yapılan inkılaplardan değildir?
  A) Kadınların toplumsal hayata katılması
  B) Kıyafetin çağdaşlaşması
  C) Tekke ve türbelerin kapatılması
  D) Lâkap ve unvanların kaldırılması
  E) Lâtin Alfabesine geçilmesi

  Soru:25 Aşağıdakilerden hangisi bugünkü Kızılayın Osmanlı Devleti Dönemi’ndeki karşılığıdır?
  A) İttihadi Osmani Cemiyeti
  B) Darülkurra
  C) Yeşilay
  D) Hilâlıahmer Cemiyeti
  E) Donanma Cemiyeti

  Yazı kaynağı : www.tarihyolu.com

  11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı

  Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize başarılar getirmesini diliyoruz. Bu sene tarihyolu.com eğitim sitesi olarak bir ilke imza atıyoruz. Yazılı sınav sorularını öğrenci seviyelerine göre zorluk derecelerine ayırdık. Aşağıdaki 11. sınıflar tarih dersi için hazırlamış olduğumuz sınavımızı  orta zorlukta sorulardan  hazırlamaya çalıştık. Soruların 3/4 ünü normal bir şekilde çalışan öğrenciler yapabilir. En azından bizce öyle. 🙂 

  Yorumlarınızı ve eleştirilerinizi bekliyoruz. İstekleriniz ve ilkelerimiz doğrultusunda sitemizi güncellemeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz…

  Sorular

  1) İlk Türk Devletlerinin yaşadıkları coğrafya hakkında bilgi veriniz. Bu coğrafyanın Türk toplumunun yaşayışı üzerindeki etkilerini yazınız.

  2) İlk Türk Devletlerinde aile ve evlenme hakkında bilgi veriniz.

  3) Karahanlı ve Gaznelilerde toplumu oluşturan etnik unsurları yazınız.

  4)Osmanlı toplumunda sosyal hareketlilikler hakkında bilgi veriniz.

  5) Aşağıdaki tabloda Osmanlı toplumu içerisinde yer alan bazı kişiler verilmiştir. Bu kişilerin karşılarına toplum içinde hangi sınıfta yer aldıklarını yazınız.

  6) Oğuş, orun, ülüş, kut, yuğ, balbal, şaman, tüz, töre, uçmağ, eşük, kurgan.

  Yukarıda bazı tarihi kavramlar verilmiştir. Aşağıda size sorulan sorulara bu kavramları kullanarak cevap veriniz.

  7) Osmanlı toplumunda evlenme ve mehir hakkında bilgi veriniz.

  8) 1930’lu yıllarda Türk kadınına verilen siyasi haklar nelerdir? Yazınız.

  9) Aşağıdaki tabloda size verilen bilgilerin doğru/yanlış olduklarını yazınız.

  Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduklarını belirtiniz. 

  NOT: İlk 8 soru 10 puan, 9. Soru 20 puandır.

  Süre 40 dakikadır.

  BAŞARILAR DİLERİM.

  Cevap anahtarı için bu bağlantıyı tıklayınız.

  Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.

  Yazı kaynağı : www.tarihyolu.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap