Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  türk hava kurumu kurbanlık bağış 2021 fiyatları

  1 ziyaretçi

  türk hava kurumu kurbanlık bağış 2021 fiyatları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Türk Hava Kurumu - Bağış Türleri

  Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin havacılık sanayisini kurmak; askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlama misyonu ile kurulan Türk Hava Kurumu (THK) 1925 yılından beri faaliyetlerini Türk havacılık sektörünün sürdürülebilirliği ve sürekli gelişimini odağına alarak gerçekleştirmektedir.

  Türkiye’nin “Havacılık Federasyonu” yetkisini taşıyan THK’nın doğal üyeleri arasında Cumhurbaşkanı, Kuvvet Komutanları ve Ankara Valisi bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu THK’nın manevi koruyucularındandır.

  Kuruluşundan bugüne yürüttüğü havacılık faaliyetleri ile yüzbinlerce insana ulaşan Türk Hava Kurumu, bu çalışmalarını bağışçılarından aldığı güçle yerine getirmektedir. Siz de Türk Hava Kurumu faaliyetlerine kurban derisi bağışlarınızla çalışmalarımıza destek olabilirsiniz.

  Ülkemizin Milli serveti olarak nitelendirilen vatandaşlarımız tarafından bağışlanan Kurban Derisi ve Bağırsak 2860 sayılı yardım toplama Kanuna istinaden her yıl Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden alınan izin ile Türk Hava Kurumu Genel Merkezi ve Türkiye geneline yayılmış şubeleri aracılığıyla ve yılların verdiği tecrübe, birikimle faaliyetlerini başarılı bir şekilde yerine getirmektedir. Milli servetimizin yok olmaması için lütfen derilerinizi tuzlayıp plastik poşete koymadan güneş almayan serin bir yerde saklamayı unutmayınız.

  Kurban derilerinizi bizzat size en yakın şubelerimize ve Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığına giderek makbuz karşılığında veya size en yakın şubemizi arayarak, kurban bayramı süresi içinde adresinizden teslim aldırabilirsiniz.

  Size En Yakın Şube

  Şubelerimizin bulunmadığı ilçeler ile ilgili şube yönlendirmeleri için Genel Başkanlığımıza da müracaatta bulunabilirsiniz.

  Desteğiniz için teşekkür ederiz.

  Yazı kaynağı : www.thk.org.tr

  Türk Hava Kurumu - Bağış Türleri

  Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin havacılık sanayisini kurmak; askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlama misyonu ile kurulan Türk Hava Kurumu (THK) 1925 yılından beri faaliyetlerini Türk havacılık sektörünün sürdürülebilirliği ve sürekli gelişimini odağına alarak gerçekleştirmektedir.

  Türkiye’nin “Havacılık Federasyonu” yetkisini taşıyan THK’nın doğal üyeleri arasında Cumhurbaşkanı, Kuvvet Komutanları ve Ankara Valisi bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu THK’nın manevi koruyucularındandır.

  Kuruluşundan bugüne yürüttüğü havacılık faaliyetleri ile yüzbinlerce insana ulaşan Türk Hava Kurumu, bu çalışmalarını bağışçılarından aldığı güçle yerine getirmektedir. Siz de Türk Hava Kurumu faaliyetlerine nakdi bağışta bulanarak çalışmalarımıza destek olabilirsiniz. Nakdi bağışınızı Türk Lirası ve yabancı para cinsinden yapabilirsiniz.

  Türk Hava Kurumu, 2860 sayılı yardım toplama Kanuna istinaden her yıl Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden alınan izin ile Genel Başkanlık ve Türkiye geneline yayılmış şubeleri aracılığıyla ve yılların verdiği tecrübe, birikimle faaliyetlerini başarılı bir şekilde yerine getirmektedir.

  Nakdi bağışlarınızı bizzat size en yakın şubelerimize ve Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığına giderek makbuz karşılığında, 1925 veya 1881 SMS numaralarımızı kullanarak 10.00 TL karşılığında yardımda bulunabilirsiniz. Bağışlarınızı yıl boyunca yapabileceğiniz gibi banka hesap numaralarımıza da yatırabilirsiniz.

  Hesap Numaralarımız

  Size En Yakın Şube

  Şubelerimizin bulunmadığı yerler ile ilgili şube yönlendirmeleri için Genel Başkanlığımıza da müracaatta bulunabilirsiniz

  Desteğiniz için teşekkür ederiz.

  Yazı kaynağı : www.thk.org.tr

  K�z�lay kurbanl�k fiyatlar� ne kadar? K�z�lay kurbanl�k ba��� 2021 fiyatlar�!

  K�z�lay kurbanl�k fiyatlar� ne kadar? K�z�lay kurbanl�k ba��� 2021 fiyatlar�!

  Kurban bayram�na say�l� g�nler kala yava� yava� kurbanl�k tela�� ba�lad�. Yard�m kurulu�lar�n�n kurban bayram� �ncesi ald��� kurbanl�k ba���lar� ba�lad�. K�z�lay kurbanl�k ba��� 2021 fiyatlar� belli oldu. K�z�lay ve Diyanet Vakf� ba�ta olmak �zere bir�ok yard�m kurulu�u, Kurban Bayram�'nda hay�rseverlerin kurban hisselerini d�nyan�n farkl� noktalar�ndaki mazlumlar�n sofras�na ula�t�racak. Peki K�z�lay kurbanl�k fiyatlar� ne kadar? ��te K�z�lay kurbanl�k ba��� 2021 fiyatlar�

  Kurbanl���n� K�z�lay'a ba���lamak isteyenler K�z�lay kurbanl�k ba��� 2021 fiyatlar�n�n ne kadar oldu�unu ara�t�r�yor. T�rk K�z�lay� Kurban Bayram� i�in yurt i�i ve yurt d��� i�in vekaletle kurban ba���� almaya ba�lad�. K�z�lay'�n bu sene belirledi�i kurbanl�k fiyat� haberimizde yer al�yor. ��te K�z�lay kurbanl�k ba��� 2021 fiyatlar�

  KIZILAY KURBANLIK BA�I� 2021 F�YATLARI

  K�z�lay, gelenekselle�en vekaletle kurban kesim kampanyas� ile yurt i�i ve yurt d��� kurban fiyatlar�n� belirledi�ini a��klad�. K�z�lay kurbanl�k fiyatlar�, 2021 y�l� i�in vekalet bedeli yurt i�i 1050 lira, yurt d��� 125 dolar veya 105 euro olarak belirlendi.

  Kurban hisse bedeli 1.050 TL olarak belirlenmi� olup, yurt d���nda 100.000 hisse kurban kesimi yap�lmas� hedeflenmektedir. Sizlerden ald���m�z yurt d��� kurban vek�letleri, hedef kesimler do�rultusunda yurt d���nda kombinalara da��t�lacakt�r.

  "Kurban Bereketini Y�l Boyu Ya�at�yorsan Hilal Olsun" T�rkiye slogan�yla kampanya ba�latan K�z�lay, T�rkiye d�hil 21 �lkede toplam 150 bini a�k�n hisselik kurban kesmeyi hedefledi�ini duyurdu. Yap�lan a��klamada, "K�z�lay, 2021 y�l� i�in vekalet bedelini ise yurt i�i bin 50 lira olarak belirledi. Yurt d���ndan vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 euro bedel kar��l���nda bir hisselik vekaletini K�z�lay'a verebilecek" denildi.

  KURBAN VEKALET� KIZILAY'A NASIL VER�L�R?

  Hay�rseverler vekaletlerini, bankalarda bulunan T�rk K�z�lay ba��� hesaplar�ndan, internet bankac�l���ndan, t�m PTT ��lem Merkezlerinin 2868 no'lu T�rk K�z�lay Posta �eki hesab�ndan, www.kizilay.org.tr'den, 168 T�rk K�z�lay �cretsiz dan��ma ve ba��� hatt�ndan, mobil uygulamadan ve �lke genelindeki t�m K�z�lay �ubelerinden verebilecekler.

  KIZILAY KURBAN BA�I�I YAPMAK ���N TIKLAYIN

  M�LYONLAR KURBAN BEREKET�NDEN FAYDALANACAK

  �nceki y�llarda da kurban yard�mlar�n�n planlamas�n� zor durumda olan vatanda�lar� g�zeterek yapt���n� a��klayan K�z�lay, yurt i�inin yan� s�ra yurt d���nda da 20 �lkede hay�rseverlerin kurban vek�letleriyle sofralar� bereketlendirmeyi ama�l�yor. K�z�lay'a verilecek kurban vekaletlerinin milyonlara ula��lmas� hedefleniyor.

  VEKALETLE KURBAN KES�M�NDE KIZILAY MODEL� �RNEK OLUYOR

  "K�z�lay'�n "Kurban'da K�z�lay Modeli" sayesinde vekalet veren vatanda�lar i�in veterinerler taraf�ndan se�ilen kurbanl�klar, din g�revlileri, veterinerler ve noterlerin bulundu�u ortamda dini kurallara uygun bir �ekilde son derece hijyenik ortamlarda kesilecek. Kesilen kurbanlar yurt i�inde Et ve S�t Kurumu kombinalar�nda kavurma veya k�yma konservesi haline getirilecek ve y�l boyunca ihtiya� sahiplerine da��t�lacak. Yurt d���nda ise kurbanlar anl�k olarak pay edilerek da��t�lacak. T�m bu s�re�ler kameralar taraf�ndan kaydedilecek ve vekalet sahiplerine bilgi verilecek."

  Kurban vek�letlerinizi T�rk K�z�lay'a vererek, yurt d���nda yard�ma muhta� ki�ilere yard�m eli uzatabilir, y�l boyu binlerce sofray� bereketlendirebilirsiniz.

  K�z�lay'�n Kurban kesim i�lemleri; Veteriner hekim g�zetiminde, Vek�let sahiplerinin isimleri okunarak, �slami kesim ko�ullar� ve dini vecibeler g�zetilerek ve Hijyen kurallar�na uygun modern kesimhanelerde yap�lmaktad�r.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap