Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  türkçe yapı bakımından hangi gruba girer

  1 ziyaretçi

  türkçe yapı bakımından hangi gruba girer bilgi90'dan bulabilirsiniz

  T�rk dili hangi dil ailesine girer? Dillerin s�n�fland�r�lmas� nas�l olmu�tur?

  T�rk dili hangi dil ailesine girer? Dillerin s�n�fland�r�lmas� nas�l olmu�tur?

  D�nya �zerinde ya�an pek �ok topluluk farkl� diller �zerinden birbiri ile anla�maktad�r. T�rk dili de bu diller toplulu�u aras�nda yer al�r. Hint-Avrupa dil ailesi ve Uray- Altay dil ailesi gibi dil s�n�fland�r�lmas� yap�lmaktad�r. Diller ses, yap� ve s�z dizimi a��s�ndan benzerlik g�sterebilmektedir. T�rk dili hangi dil ailesine girer?

  T�RK D�L� HANG� D�L A�LES�NE G�RER?

  Do�u Avrupa'dan Sibirya ve Bat� �in'e kadar uzanan bir alanda anadili olarak 155 milyon ki�i taraf�ndan, ikinci dil olarak konu�anlar da say�l�rsa 180 milyon ki�i taraf�ndan konu�ulan, 40 dilden olu�an bir dil ailesidir. T�rk dilleri Altay dilleri ailesine aittir. En �ok konu�ulan T�rk dili, T�rkiye T�rk�esi'dir.

  T�rk dillerinde b�y�k ve k���k ses uyumu olur, yaz�mda s�zc�kler sonekler alarak uzarlar ve c�mle yap�s� �zne-nesne-fiil s�ras�yla olur.

  Y�zy�llar boyunca T�rk dili konu�anlar s�k�a g�� etmi� ve ba�ka toplumlarla kar��m�� olduklar�ndan bu diller civarlar�ndaki ba�ka dillerle, �zellikle �ran, Slav ve Mo�ol dilleriyle etkile�mi�ler. Bu etkile�imler her bir dil grubu ve i�indeki dillerin tarihi geli�imini k�smen belirsizle�tirmi�, bu y�zden T�rk dillerinin s�n�fland�r�l�mas�n�n birden fazla sistemi olu�mu�tur. G�n�m�zde en genel kabul g�rm�� s�n�fland�rma sistemi Samilovi�'in kal�tsal s�n�fland�rmas� olmakla beraber ayr�nt�larda tart��malar s�rmektedir.

  D�LLER�N SINIFLANDIRILMASI NASIL OLUR?

  Yap� Bak�m�ndan D�nya Dilleri

  Tek heceli Diller: Bu dillerdeki s�zc�klerde �ekim eki yoktur. S�zc�kler ek almadan, b�k�me (�ekime), de�i�ime u�ramadan kalmaktad�r. S�zc�kte vurgu hakimdir. C�mle i�erisinde s�zc�kler, bulunduklar� yere ve ba�ka s�zc�klerle yan yana gelme durumuna g�re anlam kazan�r, bir s�zc�k yerine g�re 10-15 anlam kazanabilir. Yery�z�nde �ince ile Vietnam dili ve baz� Himalaya ve Afrika dilleri ve Avrupa’da Bask dili bu gruba girer.

  Eklemeli (Biti�ken) Diller: Bu dillerde bir veya daha �ok heceli k�klere yap�m ve �ekim ekleri eklenir. Getirilen ekler k�kle kayna�m��lard�r. K�ke getirilen yap�m ekleri ile yeni s�zc�kler, yeni kavramlar t�retilir. Yeni ekler uland���nda k�kte bir de�i�iklik olmaz. T�rk�eye yabanc� dillerden giren baz� s�zc�k k�klerine de ekler getirilerek yeni s�zc�kler t�retilir. Bu dile en g�zel �rnek T�rk�edir. Ayr�ca Altay dilleri, (Mo�olca, Man�u- Tunguz) k���k ayr�mlarla Japonca; Ural dilleri (Fince, Macarca, Samoyet�e) ile baz� Asya ve Afrika dilleri bu gruba girer.

  K�ken Bak�m�ndan D�nya Dilleri

  K�ken bak�m�ndan birbirine benzer diller, ayn� kaynaktan ��km�� akraba dillerdir, dil aileleridir.

  Yery�z�ndeki ba�l�ca dil aileleri �unlard�r:

  Hint - Avrupa Dilleri Ailesi

  Asya Kolu: Hint�e, Fars�a, Ermenice

  Avrupa kolu:

  Germen (Cermen) Dilleri: Almanca, �ngilizce, Felemek�e (Hollanda’da ve Bel�ika’n�n bir k�sm�nda kullan�lan dil).

  Romen Dilleri: Latince, Frans�zca, �spanyolca, Portekizce, �talyanca

  �slav Dilleri: Rus�a, S�rp�a, Leh�e (Lehistan b�lgesinde kullan�lan dil).

  Hami-Sami Dilleri Ailesi: Akat�a, Arap�a, �branice

  Bantu Dilleri Ailesi: Orta ve G�ney Afrika’da ya�ayan Bantular�n dilleri bu gruba girer.

  �in Dilleri Ailesi: �ince ve Tibet�e bu ailedendir.

  Ural- Altay Dilleri Ailesi:

  Ural Kolu: Fince, Macarca, Samoyet�e

  Altay Kolu: T�rk�e, Mo�olca, Man�uca

  T�rk�e d�nya dilleri aras�nda yap� bak�m�ndan sondan eklemeli dil grubuna girer. K�ken bak�m�ndan ise Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna ba�l�d�r.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Türkçe yapı bakımından hangi dil grubuna girer?

  Türkçe yapı bakımından hangi dil grubuna girer?

  Türkçe yapı bakımından hangi dil grubuna girdiği ile araştırılıyor. Yeryüzündeki diller, genellikle köken bakımından ve yapı bakımından olmak üzere iki şekilde sınıflandırılmışlardır. Köken bakımından Türkçe, dünya dilleri içinde Altay dilleri arasında gösterilmiştir. Bu gruba Türkçenin dışında Moğolca ve Mançu-Tunguzca da yer alır. Bazı araştırmacılara göre Korece ve Japonca da bu gruba dahil edilebilir. 

  Diller, yapılarına göre, yani tipolojik sınıflandırmaya tâbi tutulunca Türkçe, eklemeli diller grubunda yer alır. Bu grupta Türkçe ile birlikte Macarca, Fince, Moğolca gibi diller de bulunur. Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Eklemeli dillerde yeni kelimeler ve terimler türetmek oldukça kolaydır. Türkçe bu bakımdan yeni kelimeler türetmeye elverişli bir dildir ve zengin bir ek sistemi mevcuttur. Fransız Türkolog Jean Deny, Türkçenin yapısının mükemmelliğini matematik formülüne benzetmiştir.

  Türkçe dünyanın en zengin dillerinden biridir. Türkçeye bu zenginliği sağlayan çeşitli güç kaynakları mevcuttur: Bu güç kaynaklarının başında tarih gelir. Türkçe, kökleri binlerce yıl önceye uzanan yeryüzünün sayılı dillerindendir. Türkçenin yaşını ortaya koymaya çalışan araştırmacılar Sümercedeki kelimelerle Türkçeyi karşılaştırmışlardır. Osman Nedim Tuna bu konuda araştırma yapan isimlerin başında gelir. Tuna’ya göre Sümerce ile Türkçe arasında ortak 168 kelime vardır. Türkçenin dünyanın köklü dillerinden oluşunun bir başka kanıtı da, ortaya çıkışı yüzyıllar alan üst anlamlar ve mecazlı kullanımların Türkçede bolca kullanılmasıdır.

  Lehçeler bir tarafa bırakılacak olursa, yalnızca Türkiye Türkçesinin yazı dilinin söz varlığı bugün 114 bini aşmıştır. Türkçe kelime hazinesi açıdan sahip olduğu bu zenginlik ile de dünya dilleri arasında önemli bir yere sahiptir.

  Türkçe, dünya dilleriyle etkileşim hâlinde olmuş ve olacaktır da. Başka dillerden Türkçeye kelime geçtiği gibi Türkçeden de başka dillere kelimeler geçmiştir. Bugün, Çincede 300, Farsçada yaklaşık 3000, Urducada 227, Arapçada yaklaşık 2.000, Rusçada yaklaşık 2.500 olmak üzere çok sayıda TÜRKÇE kelime başka dillerde kullanılmaktadır.

  Türkçenin yaygınlığı da onun güç kaynaklarındandır. 1980’lerde UNESCO tarafından hazırlanan bir raporda Türkçenin konuşucu bakımından dünyanın beşinci büyük dili olduğu açıklanmıştır.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Türkçe Yapı Bakımından Nasıl Bir Dildir? Hangi Dil Gruplarında Yer Alır?

  Türkçe Yapı Bakımından Nasıl Bir Dildir? Hangi Dil Gruplarında Yer Alır?


  Dünya üzerinde yaşan çok sayıda topluluk farklı diller ile birbiri ile anlaşıyor. Türk dili de toplulukların birbiri ile iletişim kurmak ve diyalog kurmak için konuştuğu dil topluluğu arasında yer alıyor.

  Türkçe Yapı Bakımından Nasıl Bir Dildir?

  Dillerde Hint - Avrupa dil ailesi ve Uray - Altay dil ailesi gibi farklı çeşitli dil sınıflandırılması yapılıyor. Diller yapı, ses ve söz dizimi açısından birbirine benzerlik gösteriyor. Doğu Avrupa'dan Sibirya ve Batı Çin'e kadar büyük bir alanı kapsayan anadili olarak 155 milyon kişi tarafından kullanılan ve ikinci dil olarak da konuşanlar da sayıldığı zaman neredeyse 180 milyon kişi tarafından konuşulan, 40 farklı dilden oluşan bir dil ailesine aittir. Türk dilleri ise, Altay dilleri ailesine mensup olan bir dildir. Dünya çapında en çok konuşulan Türk dili ise, Türkiye Türkçesi'dir. Türk dillerinde küçük ve büyük ses uyumu vardır.

  Hangi Dil Gruplarında Yer Alır?

  Yüzyıllar boyunca Türk dilini konuşan topluluklar sıkça göç ederek başka toplumlara karışmış olduğu için bu diller çevredeki başka dillerle, özellikle de Slav, İran ve Moğol dilleri ile etkileşime girmişlerdir. Bu etkileşimler sonucunda her bir dil grubu ve içinde bulunan dillerin tarihi gelişimini etkilemiştir. Bu nedenle Türk dillerinin sınıflandırılması birden fazla sistemi ortaya çıkartmıştır.

  Günümüzde yapılan araştırmalar sonucunda en genel kabul gören sınıflandırma sistemi olarak da Samiloviç'in kalıtsal sınıflandırması kabul ediliyor. Köken bakımından Türkçe, tüm dünya dilleri arasında Altay dilleri arasında yer alıyor. Bu gruba ise, Türkçenin dışında Mançu-Tunguzca ve Moğolca da yer alıyor. Bazı araştırmacılara göre Japonca ve Korece de bu gruba dahil ediliyor. Diller, dil yapılarına göre, yani tipolojik sınıflandırma sistemine göre Türkçe, eklemeli diller grubu içinde yer alır.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap