Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  tüm canlılar öldükten sonra fosilleşir mi

  1 ziyaretçi

  tüm canlılar öldükten sonra fosilleşir mi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  FOS�LLER

  FOS�LLER

  Fosil milyonlarca y�l �nce jeolojik zamanlar�n �e�itli d�nemlerinde birbirinden farkl� ortamlarda ya�am�� canl�lar�n �ld�kten sonra ge�irdileri fosille�me s�reci sonras�nda bulunduklar� ortam�n ��kelleri i�indeki ta�la�m�� kal�nt�lar�d�r.

  Fosil kelimesi Alman doktor ve maden m�hendisi Georgius Agricola'n�n 1546 da yay�nlad��� de Natura Fossilium adl� eserinde topraktan ��kar�lan nesne anlam�nda ilk defa kullan�lm��t�r.

  Canl�lar�n �ld�kten sonra fosille�inceye/ta�la��ncaya kadar ge�en s�re� fosille�medir.

  Bunun i�in canl�n�n �l�m�nden sonra oldu�unca �abuk bulundu�u ortam�n i�ine g�m�lmesi ve d�� etkenlerden s�ratle korunmas� ile zaman fakt�r�, fosil olabilmenin di�er bir deyi�le fosille�menin �nemli ko�ullar�d�r.

  Fosille�me ortamlar�: batakl�k, buz, �am re�inesi, asfalt ile deniz ve g�ller gibi sulu ortamlar bu olay�n en iyi ger�ekle�ti�i yerlerdir. �len her canl� fosille�ir diye bir do�a kural� yoktur. Fosil olma bir �ans oldu�u gibi, onu bulmak da bilgiye ve �ansa ba�l�d�r.

  Karakteristik fosil  Kitlesel biyolojik yokolu�lar ya da ya�amlar�n�n son noktas�na gelip de D�nya hayat�ndan t�m soylar� ile �ekilen canl�lar�n di�er bir deyi�le art�k ya�amayanlar�n kal�nt�lar�d�r. Di�erlerine g�re bilimsel de�erleri �ok fazlad�r. Canl�n�n ya�am� ne kadar k�sa olursa fosilinin de�eride o kadar fazla olur. �rne�in Trilobit denilen eklem bacakl�lar�n Birinci zaman�n (Paleozoik) ba�lang�c� Kambriyen'de denizlerin s�� kesimlerinde k�sa s�re ile ya�am�� bir �ok t�r� vard�r. Dinozorlar 65 milyon y�l �nce yok olmu�lard�r. Bu nedenle bu fosiller art�k karakteristik fosillerdir.

  Fosiller sadece ��kel kayalar�n i�inde bulunur ve i�inde bulundu�u kayan�n olu�um ortam� ve ya��n� belirlememize yard�m eder. Magmatik ve Metamorfik kayalar�nda fosil bulunmaz.

  Omurgas�z hayvan fosilleri tek h�creliler PROT�ATA (Protozoa) ve �ok h�creliler METAZOA olmak �zere iki gruba ayr�l�rlar.

  Tek h�creliler: V�cutlar� bir veya birka� basit h�creden yap�lm�� olan en ilkel canl�lard�r. Bunlar �o�unlukla g�zle g�r�lemez mikroskopla incelenebilirler. Hayvansal k�keli olan tek h�crelilerin en �nemlileri; Diyatomeler, Dinoflagellatlar, Foraminiferler ve Radiolaria'lard�r. Bunlar�n aras�nda Foraminifera en �nemli gruptur.

   �ok h�creliler: Mollusca/Yumu�ak�alar: Kambriyen'den (540my.) beri ya�ayan metazoanlar �ok h�crelilerin en geni� grubudur. Yanal simetri g�steren v�cutlar� yumu�ak halkas�z/segmentsiz olup kalkerli bir kabuk ile �rt�l�d�r. denizlerde, g�llerde, batakl�klarda, nehirlerde pek az� da karada ya�ar. Bu b�y�k grubun i�inde Bivalvia (iki kabuklu), Gastropoda (kar�ndan bacakl�lar) ve Cephalopoda (kafadan bacakl�lar) bulunur. �rne�in; Mytilus (midye), Ostrea (istiridye) Bivalvia'n�n, Octopus (ahtapot), Sepia (m�rekkep bal���) Cephalopoda'n�n, Helix (kara salyangozu) ise Gastropoda'n�n bug�n ya�ayan temsilcileridir.

  �rnekler

    

  ANA SAYFA

  Yazı kaynağı : www.maden.itu.edu.tr

  Ölen her canlı fosilleşir mi?

  Ölen her canlı fosilleşir mi?

  Son günlerde arama motorlarında ve birçok yerde araştırılıp tartışılan her canlı öldüğünde fosilleşir mi sorusuna yanıt aranıyor. Vatandaşların merak ettiği ve sebebini öğrenmek istediği ölen her canlı fosilleşir mi? Fosilleşmesi için gereken durumlar neler? Her canlı öldüğünde fosilleşir diyebilir miyiz? İşte, merak edilenler…

  ÖLEN HER CANLI FOSİLLEŞİR Mİ?
  Fosil, jeolojik dönemlerden birinde yaşamış olan bir canlının doğal sebeplerle korunarak taşlaşması sonucu oluşmuş kalıntılarına denir. Fosil kelimesi Latincede fossilis kelimesinden türetilmiştir.

  Ölen her canlı yapı fosilleşemez. Bir canlının fosil olup olmayacağını içerisinde bulunduğu ortam, dış kuvvetler, canlının türü gibi birçok sebebe bağlıdır.

  Fosiller genel olarak;
  bataklık
  buz
  çam reçineleri
  asfalt
  denizler
  göller gibi ortamlarda oluşur.

  Bir canlının fosilleşmesi için belli basamaklardan geçmesi gerekir. Bu basamaklar şöyledir;

  Ölüm: Bir canlının vücudunda ölüm olayı gerçekleşir ve toprağa temas eder hale gelir.

  Biyo katmanlaşma süreci: Toprağa temas eden ölü yapı zaman geçtikçe parçalara ayrılır ve korozyon işlemlerinden geçer.

  Tortul birikimi: Kalıntılar tortul şeklinde birikim olayı gerçekleştirir.

  Diyajenetik süreç: Fosilleşme için kimyasal ve fiziksel olaylar meydana gelir.

  Yazı kaynağı : www.icerikhaber.com

  Fosil nedir, nasıl ve nerede oluşur, ölen her canlı fosilleşir mi?

  Fosil nedir, nasıl ve nerede oluşur, ölen her canlı fosilleşir mi?

  Ölen her canlı fosilleşir mi sorusu internet üzerinden sıkça soruluyor. Peki, Fosil nedir, nasıl ve nerede oluşur, ölen her canlı fosilleşir mi?

  Cevap: Hayır, her canlı fosilleşmez. 

  Fosilleşen canlının öldükten sonra arkasında bir kalıntı bırakması gerekir. Bir canlının fosilleşmesi için kalıntısının taşlaşması ve fiziksel özelliğini koruması gerekir. Öte yandan bir canlının fosilleşme süreci içerisinde bulunduğu ortam, dış kuvvetler, canlının türü gibi bir çok sebebe bağlıdır.

  FOSİLLER NEREDE OLUŞUR?

  Fosiller genel olarak bataklık, buz, çam reçineleri, asfalt, denizler ve göller gibi ortamlarda oluşur.

  Bir canlının fosilleşmesi için belli basamaklardan geçmesi gerekir. Bu basamaklar şöyledir;

  Yazı kaynağı : www.sonhaberler.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap