Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  suleyman demirel universitesi personel alimi

  1 ziyaretçi

  suleyman demirel universitesi personel alimi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sözleşmeli Personel (657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi) Alım İlanı - Süleyman Demirel Üniversitesi

  Sözleşmeli Personel (657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi) Alım İlanı - Süleyman Demirel Üniversitesi

  Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Başmüdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 311 adet sözleşmeli personel alım ilanımız, 16.03.2023 tarihli, 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Başvurular, 16.03.2023 tarihinden 30.03.2023 tarihi saat 23.59’a kadar https://ikbasvuru.sdu.edu.tradresinden çevrim içi (online) olarak alınacaktır.

  Detaylı bilgi almak için tıklayınız

  Yazı kaynağı : w3.sdu.edu.tr

  Duyuru Arşivi - Süleyman Demirel Üniversitesi

  S�leyman Demirel �niversitesi 311 S�zle�meli Personel Alacak - Memurlar.Net

  S�leyman Demirel �niversitesi 311 S�zle�meli Personel Alacak - Memurlar.Net

  S�leyman Demirel �niversitesi Rekt�rl���nden:

  S�ZLE�MEL� PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDES�) ALIM �LANI

  �niversitemiz �niversite Hastanesi Ba�m�d�rl���nde 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu'nun 4 �nc� maddesinin (B) f�kras�na g�re istihdam edilmek ve giderleri �zel B�t�eden kar��lanmak �zere, 28.06.1978 tarih ve 16330 say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanan "S�zle�meli Personel �al��t�r�lmas�na �li�kin Esaslar"�n Ek 2 nci maddesinin (b) f�kras�na g�re, a�a��da belirtilen unvanlarda (Eczac� pozisyonu hari�) 2022 y�l� KPSS (B) grubu puan s�ras� esas al�nmak suretiyle toplam 311 adet s�zle�meli personel al�nacakt�r.

  �lanlardan an�nda haberdar olabilmek i�in Android ve IOS uygulamalar�m�z� indirip bildirimleri a�abilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulamas� i�in t�klay�n�z.

  �lanlardan an�nda haberdar olabilmek i�in Android ve IOS uygulamalar�m�z� indirip bildirimleri a�abilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulamas� i�in t�klay�n�z.

  * Bu pozisyon S�zle�meli Personel �al��t�r�lmas�na �li�kin Esaslar'�n eki 1 say�l� cetvelde s�nav �art� aranmaks�z�n hizmete al�nacak s�zle�meli personel unvanlar� aras�nda bulundu�undan, eczac�lar i�in KPSS �art� aranmamakta olup ba�vuruda bulunan aday say�s�n�n pozisyon say�s�ndan fazla olmas� halinde adaylar lisans diplomas� puan �st�nl��� esas al�narak asil ve yedek aday belirlenecektir (4'l�k ve 5'lik not sisteminin 100'l�k not sistemine �evrilmesinde Y�ksek��retim Kurulu Ba�kanl���nca belirlenen d�n���m tablosu esas al�narak s�ralama yap�lacak olup diploma puanlar� e�it oldu�u takdirde mezuniyet tarihi �nce olan adaya �ncelik verilecektir).

  A-GENEL �ARTLAR:

  1- 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen �artlar� ta��mak.

  2- Herhangi bir Sosyal G�venlik Kurumundan emeklilik veya ya�l�l�k ayl��� alm�yor olmak.

  3- Aday�n ba�vurdu�u unvan niteli�ine g�re 2022 KPSS (B) grubu s�nav�na girmi� olmak.

  4- �e�itli KHK ile kamu g�revinden ��kar�lmam�� olmak.

  5- Ba�vuracak adaylar�n 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu �ekilde

  istihdam edilenler, hizmet s�zle�mesi esaslar�na ayk�r� hareket etmesi nedeniyle kurumlar�nca s�zle�melerinin feshedilmesi veya s�zle�me d�nemi i�inde Bakanlar Kurulu Karar� ile belirlenen istisnalar hari� s�zle�meyi tek tarafl� feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir y�l ge�medik�e kurumlar�n s�zle�meli personel pozisyonlar�nda istihdam edilemezler" h�km� gere�ince ba�vuramazlar. Bu h�kme ayk�r� durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamalar� yap�lmayacakt�r. (S�zle�me imzalama a�amas�nda ilgili belgenin ibraz� istenecektir.)

  B-BA�VURU �EKL�, YER� VE ZAMANI:

  1- M�racaatlar, ilan�n Resmi Gazete'de yay�mland��� g�nden itibaren 15 inci g�n� saat 23:59'a kadar

  �niversitemiz https://ikbasvuru.sdu.edu.tr web sayfas�ndan online ba�vuru �eklinde yap�lacakt�r. �ahsen veya posta ile yap�lan m�racaatlar/ba�vurular kabul edilmeyecektir.

  2- Adaylar �nceliklehttps://ikbasvuru.sdu.edu.tradresinde yer alan �evrimi�i (online) ba�vuru

  sistemine kay�t olduktan sonra S�zle�meli Personel Al�m� �lan� i�in ba�vuru i�lemlerini ba�latacakt�r. M�racaat eden adaylar ba�vurmak istedi�i ilan numaras�n� se�ip ve istenen belgeleri (��renim belgesi, transkript, ileti�im bilgileri vb.) ilgili alanlara y�kleyip "Ba�vuru Yap" butonuna t�klad���nda �evrimi�i (online) ba�vurular�n� tamamlam�� olacaklard�r.

  3- Ba�vuru sistemi ��renim bilgilerini ilgili web servisler arac�l��� ile otomatik �ekmektedir. ��renim

  bilgisi otomatik �ekilmeyen adaylar�n ba�vuru sistemine onayl� ��renim belgesi ve transkriptlerini (lisans, �nlisans) "Ki�isel-E�itim B�l�m�-E�itim Bilgisi Ekleme" butonundan manuel olarak y�klemesi gerekmektedir. KPSS P94 puan� ile al�m yap�lacak unvanlara ba�vuran adaylar�n orta��retim belgesinin onayl� suretini "Ki�isel-E�itim B�l�m�-E�itim Bilgisi Ekleme" butonundan manuel olarak y�kleyecektir.

  4- Yurt d���ndan al�nan diplomalar�n Y�ksek��retim Kurulu Ba�kanl���nca onayl� denklik belgesinin

  Ba�vuru sisteminin "Ki�isel-Deneyim Bilgilerim" b�l�m�ne y�klenmesi gerekmektedir.

  5- Adaylar�n sadece tek bir unvan i�in ba�vuru yapmalar� gerekir. Birden fazla unvan i�in ba�vuru

  yap�ld��� takdirde ilk ba�vurusu ge�erli olacakt�r.

  6- https://ikbasvuru.sdu.edu.trsistemine kay�t ve ba�vuru yap�lmas� hakk�ndaki ��retici videolar

  https://www.youtube.com/watch?v=zBSszCcjVLgvehttps://www.youtube.com/watch?v=hf70Qp2W3RAadreslerinden izlenebilecektir.

  7- Adaylar taraf�ndan �evrimi�i (online) ba�vuru sisteminde istenen bilgiler tam ve eksiksiz

  dolduruldu�unda "Ba�vuru Yap" butonuna t�kland�ktan sonra sistem taraf�ndan ba�vuru takip numaras� olu�turulacakt�r. Olu�turulan bu ba�vuru takip numaras� ile ba�vurular �zerinde ba�vuru s�resince g�ncelleme yap�labilecek olup t�m sorumluluk adaylara aittir (Yanl��/eksik belge y�kleme, farkl� mezuniyetle ba�vurma, yanl�� ilana ba�vurma vb.) Ger�e�e ayk�r� belge verenler ya da beyanda bulunanlar herhangi bir hak iddia edemeyecek olup haklar�nda yasal i�lem ba�lat�lacakt�r. Atamalar� yap�lm�� olsa bile atamalar� iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir �cret �denmi� ise bu �cret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

  C- BA�VURULARIN DE�ERLEND�R�LMES� VE SONU�LARI

  1- Ba�vuru sonras�nda yaz�l� veya s�zl� s�nav yap�lmayacakt�r.

  2- 2022 KPSS (B) grubu s�navlar�ndan (lisans mezunlar� i�in KPSSP3, �nlisans mezunlar� i�in

  KPSSP93, orta��retim mezunlar� i�in KPSSP94) puan s�ralamas�na g�re de�erlendirilecektir.

  3- KPSS puan� y�ksek olsa bile ilanda yer alan s�zle�meli pozisyona yerle�tirmede, pozisyon i�in belirtilen genel ve �zel �artlar� sa�lamayan aday de�erlendirmeye al�nmayacakt�r.

  4- KPSS puanlar�n�n e�it olmas� halinde diploma mezuniyet notu (4'l�k ve 5'lik not sisteminin 100'l�k

  not sistemine �evrilmesinde Y�ksek��retim Kurulu Ba�kanl���nca belirlenen d�n���m tablosu esas al�nacakt�r.) y�ksek olan aday, bunun da e�it olmas� halinde do�um tarihi b�y�k olan adaya �ncelik verilecektir.

  5- Adaylar ba�vuru sonu�lar�n� ba�vuru s�resinin bitimi tarihinden itibaren 10 (on) i� g�n�

  sonras�ndaki ilk i� g�n� i�inde https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden e-posta adresi ve �ifre ile giri� yap�larak ��renebileceklerdir. Ayr�ca atanmaya hak kazanan adaylar�n haz�rlayaca�� belgeler, belgelerin teslim yeri, teslim zaman� �niversitemizin web sayfas�nda duyurulacakt�r.

  6- S�zle�meli Personel Al�m� ile ilgili t�m duyurular�n �niversitemizin web adresinden

  (https://w3.sdu.edu.tr/) takip edilmesi gerekmektedir. �niversitemizin web sayfas�ndan yap�lan t�m duyurular tebligat mahiyetinde olup adaylara ayr�ca yaz�l� tebligat yap�lmayacakt�r.

  7- Atanmaya hak kazanan adaylar ile hizmet s�zle�mesi yap�lacak olup, s�zle�mede belirtilen �artlar�

  yerine getirmeyen adaylar�n s�zle�meleri 1 (bir) ay i�inde feshedilecektir.

  8- S�zle�meli personel, hizmet s�zle�mesi esaslar�na ayk�r� hareket etmesi nedeniyle kurumlar�nca

  s�zle�mesinin feshedilmesi veya s�zle�me d�nemi i�inde s�zle�meyi tek tarafl� feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) y�l ge�medik�e kamu kurum ve kurulu�lar�n�n s�zle�meli personel pozisyonlar�nda yeniden istihdam edilmeyecektir.

  9- �lan edilen t�m pozisyon adedinin 3 (��) kat� kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak

  atanmaya hak kazanan adaylar�n ba�vuru yapmad���, feragat etti�i veya aday�n �artlar� ta��mad���n�n tespit edilmesi halinde yerine, ilan edilen yedek adaylardan s�ras�yla atama yap�lacakt�r.

  10- �niversitemiz, ilan�n herhangi bir a�amas�nda iptal ve/veya de�i�iklik yapma hakk�na sahiptir.

  11- �landa bulunmayan h�k�mler i�in genel mevzuat h�k�mleri uygulan�r.

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi 311 Personel Alımı - Lise, Ön Lisans ve Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi 311 Personel Alımı - Lise, Ön Lisans ve Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi hastnesi personel alımı ilanı yayımlandı. 16 Mart 2023 tarihi ile gelmiş olan personel alımı ilanı ile Ümniversite hastanesi Başmüdürlüğü bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 sayılı devlet memurları kanunun 4/B kapsamında sözleşmeli perosnel alımı gerçekleştirilecek. Buna göre KPSS B Grubu puanı esas alınarak değerlendirme yapılacak.

  Mezuniyete Göre Personel Alımı Kadroları Nelerdir?

  Lise Mezunu: 40 Hemşire, 4 Röntgen Teknisyeni, 4 Teknisyen, 30 Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri personeli, 73 Temizlik Personeli, 2 Gassal

  Ön Lisans Mezunu: 22 Sağlık Teknikeri, 

  Lisans Mezunu: 130 Hemşire, 2 Biyolog, 1 Diyetisyen, 2 Eczacı, 1 Fizyoterapist,

  Mülakatsız Personel Alımı Yapılacak!

  Sözleşmeli sağlık personeli alımlarında herhangi bir Mülakat yapılmayacaktır. Buna göre Başvuru değerlendrmesi  KPSS Puanına göre gerçekleştirilecek olup Mezuniyet ve kontenjana göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana kadar yapılacak sıralama ile yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

  Başvuru Şartları Ne Olacak?

  Adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki niteliker aranacak. Ayrıca Özel olarak ise;

  Mesleğe Göre Kontenjan Dağılımı ve Özel Şartlar:

  Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

  Sözleşmeli personel alımında başvurular ilanın yayımlanması ile birlikte başladı. Adaylar başvurularını en geç 15 gün içerisinde gerçekleştirmek zorundadırlar. Başvurular sadece online yapılacak olup şahsen yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

  Başvuru Adresi: https://ikbasvuru.sdu.edu.tr web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır.

  Başvuru Tarihleri: 16 - 30 mart 2023

  İLANIN TAM METNİ

  Yazı kaynağı : www.isinolsa.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap